Art of Living Bhajans

1. Ambarpanam
5. Anjali
9. Avataran - Unite Within Yourself
13. Call of the Divine Pt 1. (Celestial Songs)
17. Devi
21. Geetanjali
25. Jyotir Mayaa
29. Maheshwara
33. Mein Hoon Manzil
37. Nivedan
41. Paschima Vahini
45. Roohani Live
49. Shankara
53. Sound in Silence
57. Tandava
61. Vishuddhi
2. Amrutdhara
6. Aradhana
10. Bhagavati
14. Call of the Divine Pt 2. (Meditative Hymns)
18. Durga
22. Gopala
26. Kamalanayana
30. Manasa Murali
34. Mere Saheb
38. O Radhe
42. Premachala
46. Sahasrara
50. Shiv Manas Puja
54. Sumeru Sandhya Live
58. Trikaal
62. Vithu Mazha
3. Anahata
7. Ashram Melody
11. Bhakti Sudha
15. Chaitanya
19. Eternal Grace
23. Guruve Namah
27. Krishna
31. Meghdhanush
35. Morey Saavariya
39. Oorja
43. Rama
47. Samarpan
51. Shiv Shakti
55. Sundaranana
59. Trinetraya
4. Anand Utsav
8. Ashram Satsang
12. Bhanu's Offerings
16. Cosmic Celebrations
20. Gajavadana
24. Gyan Tarang
28. Krishna Kanha
32. Mehar
36. Narayana
40. Parameshwari
44. Rhythm of Love
48. Satyam Shivam Sundaram
52. Shivansh
56. Sweet Devotion
60. Uma
The Bhajans featured in following 62 Albums of Art of Living have been included in this list: -
Disclaimer: -
This compilation has been made using the albums held with me. Best efforts have been made to be as correct as possible, yet some error
may have crept in. Discrepancies may be intimated to hn.shivkumar@gmail.com.
There are a total of 411 Bhajans in all with a total of 483 tracks (including repeats) in these 62 albums. Out of which 13 Bhajans appear (with same or different singer)
in three albums each and 46 Bhajans appear (with same or different singer) in two albums each.
Instrumental:
Several of these albums also have few instrumental tracks which have not been listed. But following 5 albums have only instrumental music: -
1. Music Divine
2. Inner Voice
3. Transcendence
4. Grieg Album
5. Russian Album
04 Oct 06 Page 1 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
1. Ganesh
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do - Ek Dantam Uma Sutam
04:00
1.
¯¬¯ ¯¯|¹| ¯¹|| -|¯|¹|
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Ek Dantay Namah Sri Ganeshay Namah
07:40
2.
¯¬¯ ¯¯||¯| ¯|¹|· >|| ¹|'|7||¯| ¯|¹|·
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Gaja Mukhane
07:05
3.
¹|¯| ¹|¹|¯|
- Do - - Do - Gajavadana Shalini
- Do - Gajvadana Gananatha Natha
05:25
4.
¹|¯|¯|¯¯|| ¹|'|¯||°|| ¯||°||
- Do - - Do -
- Do - Gam Ganapataye Namah
05:10
5.
¹| ¹|'|¯|¯|¯| ¯|¹|·
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do - Ganapati Bappa Moriya, Ganesha Om
06:15
6.
¹|'|¯|l¯| ¯|¯¯|| ¹||¯¯||, ¹|'|7| $
- Do - - Do -
- Do - Ganesh Om Ganesh Om Ganesh Om Gao Ganesh Om
06:50
7.
¹|'|7| $ ¹|'|7| $ ¹|'|7| $ ¹||¹| ¹|'|7| $
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Ganesh Sharanam Sharanam Ganesha
03:25
8.
¹|'|7| 7|¯'| 7|¯'| ¹|'|7|
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do -
04:55
9.
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Gauri Priya Nandana Gajanana
05:40
10.
¹||¯| l¯|¯|¯ ¯|¯¯|¯ ¹|¯||¯|¯|¯
- Do - - Do - Gajavadana Srinivas
- Do - Gaurinandana Gajanana Girijanandan Niranjana
07:45
11.
¹||¯|¯|¯¯| ¹|¯||¯|¯|| l¹|l¯¯||¯|¯¯| l¯|¯¯¯|¯||
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - He Shivanandana Surajana Vandana
03:00
12.
¯ l7|¯|¯|¯¯| -|¯¯|¯| ¯|¯¯|
- Do - - Do - Gajavadana Srinivas
- Do - Jai Jai Jai Gananayaka, Jai Jai Jai Vighnavinashaka
05:05
13.
¯|¯| ¯|¯| ¯|¯| ¹|'|¯||¯|¬¯|, ¯|¯| ¯|¯| ¯|¯| l¯|¯¯|l¯|¯||7|¬¯|
04 Oct 06 Page 2 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Gajavadana Shalini
- Do - Jai Jaya Jai Jaya Jai Sri Ganesha
04:30
14.
¯|¯| ¯|¯|| ¯|¯| ¯|¯|| ¯|¯| >|| ¹|'|7||
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Lambodara He Vighneshwara
03:15
15.
¯|¹¯||¯¯| ¯ l¯|¯¯|%|¯|
- Do - - Do - Premachala Shalini & Srinivas
- Do - Mahaa Ganapate Gajanana
08:30
16.
¹|¯|¹|'|¯|¯| ¹|¯||¯|¯||
- Do - - Do - Gajavadana Srinivas
- Do - Mangala Muruthi Ho Ganaraya, Ganapati Bappa Morya
08:00
17.
¹|¹|7¹|l¯| ¯| ¹|'|¯|¯||, ¹|'|¯|¯|| ¯|¯¯|| ¹||¯¯||
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Naache Naache Re Sri Ganesha
07:05
18.
¯||¯| ¯||¯| ¯ >||¹|'|7||
- Do - - Do - Shiv Shakti Divya Prabha
- Do - Om Gananatha Jai Gananatha
01:10
19.
$ ¹|'|¯||°|| ¯|¯| ¹|'|¯||°||
- Do - - Do - Sweet Devotion
- Do - Om Sri Ganeshaya Namah
01:10
20.
$ >|| ¹|'|7||¯| ¯|¹|·
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Prathama Vandana Gauri Nandana
04:45
21.
¯|°|¹| ¯|¯¯|| ¹||¯| ¯|¯¯|¯
- Do - - Do - Sahasrara Srinivas
- Do - Sankatananshan Stotram - Pranamya Shirasa Devam
02:00
22.
-|¬¯¯¯||7|¯| -¯||¯|¹| - ¯|'|¹¯| l7|¯-|| ¯¯|¹|
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Shiva Gaurisuta Sharanam Ganesha
06:55
23.
l7|¯| ¹||¯|-|¯| 7|¯'| ¹|'|7||
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Shloka - Gajananam Bhootganadisevitam
01:05
24.
7¯||¬¯| - ¹|¯||¯|¯|¹| +|¯|¹|'||l¯-|l¯|¯|¹|
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Ragini
- Do - Shloka - Vakra Tund Mahakay Sury Koti Samaprabh
01:05
25.
7¯||¬¯| - ¯|+¯¯|'¯ ¹|¯|¬¯|¯| -|¯|¬¯|l¯-|¹|¯|+|
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sri Ganaraya Jai Ganaraya
05:35
26.
>|| ¹|'|¯|¯|| ¯|¯| ¹|'|¯|¯||
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 2 (Meditative
Hymns)
- Do - Sri Ganesh Pancharatnam - Mudakarattamodakam Sada Vimukti Sadhakam
03:00
27.
>|| ¹|'|7| ¯|¯¯|¯-|¹| - ¹|¯|¬¯¯|¯|¹||¯¬¯ -|¯|l¯|¹|lñ¯ -||°|¬¯
04 Oct 06 Page 3 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Gajavadana Srinivas
- Do - Sri Ganesh Pancharatnam - Mudakarattamodakam Sada Vimukti Sadhakam
05:05
28.
>|| ¹|'|7| ¯|¯¯|¯-|¹| - ¹|¯|¬¯¯|¯|¹||¯¬¯ -|¯|l¯|¹|lñ¯ -||°|¬¯
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 2 (Meditative
Hymns)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sri Ganesh Stotram - Ajam Nirvikalpam Nirakarmekam
05:35
29.
>||¹|'|7| -¯||¯|¹| - ¹¯| l¯|l¯|¬¯¯¯|¹| l¯|¯|¬¯|¯¹|¬¯¹|
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Vinayaka Vinayaka Vishvadhara Vinayaka
05:40
30.
l¯|¯||¯|¬¯| l¯|¯||¯|¬¯| l¯|%||°||¯| l¯|¯||¯|¬¯|
- Do - - Do - Gajavadana Srinivas
- Do -
05:00
31.
04 Oct 06 Page 4 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
2. Shiva
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Akka Kelavva (Kannada)
06:30
32.
¹d¯| ¬¯7¯¯|| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Shiv Shakti Divya Prabha
- Do - Bam Bam Bhola
07:55
33.
¯|¹| ¯|¹| +||¯||
- Do - - Do - Meghdhanush Mani, Nitin &
Vikram
- Do -
06:35
34.
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Bhava Bandhana (Kannada)
06:35
35.
+|¯| ¯|°|¯|| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Aradhana Nitin Limaye
- Do - Bhola Shankar Bhola
06:35
36.
+||¯|| 7|¬¯¯ +||¯||
- Do - - Do - Trinetraya
- Do - Bhole Ki Jai Jai Shivji Ki Jai Jai
06:20
37.
+||¯| ¬¯l ¯|¯| ¯|¯| l7|¯| ¯|| ¬¯l ¯|¯| ¯|¯|
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do -
06:15
38.
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Bolo Bolo Sab Mil Bolo
04:35
39.
¯||¯|| ¯||¯|| -|¯| l¹|¯| ¯||¯||
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do -
05:50
40.
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Deva Deva Karunakara Shankara
07:15
41.
¯¯| ¯¯| ¬¯¹'||¬¯¯ 7|¬¯¯
- Do - - Do - Tandava Shalini
- Do - Deva Devadhi Deva Mahadeva
07:35
42.
¯¯|| ¯¯||l°| ¯¯|| ¹|¯|¯¯||
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Deva Manohara Anand Srikara
09:50
43.
¯¯|| ¹|¯||¯¯| ¹|¯|¯ >||¬¯¯|
- Do - - Do - Maheshwara Chitra Roy
- Do - Devadhi Deva Maheshwara
07:00
44.
¯¯||l°| ¯¯|| ¹|¯%|¯|
- Do - - Do - Aradhana Nitin Limaye
- Do - Dhimik Dhimik Dhim Dhimik Dhimik Dhim
08:30
45.
l°|l¹|¬¯ l°|l¹|¬¯ l°|¹| l°|l¹|¬¯ l°|l¹|¬¯ l°|¹|
04 Oct 06 Page 5 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Gangadhara Shankara Maheshwara Hara
07:05
46.
¹|¹||°|¯ 7|¬¯¯| ¹|¯%|¯| ¯¯|
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do - Har Har Bhole Shankara Nataraj Shubhakara
08:20
47.
¯¯ ¯¯ +||¯| 7|¬¯¯| ¯|¯¯|¯| 7|+|¬¯¯|
- Do - - Do - Maheshwara Chitra Roy
- Do - Har Har Har Jagadishvaraya Deva, Sarveshvaray Shiv Shankara
04:05
48.
¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯|¹|¯|%|¯|¯| ¯¯||, -|¯|%|¯|¯| l7|¯| 7|¬¯¯|
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Hara Hara Haraya Shiv Shankaraya
07:50
49.
¯¯ ¯¯ ¯¯|¯| l7|¯| 7|¬¯¯|¯|
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - He Sarveswar Vishwa Vidhata
06:30
50.
¯ -|¯|%|¯ l¯|%| l¯|°||¯||
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Jagava Suttiruvudu (Kannada)
05:20
51.
¯|¹|¯| -|l¯|¹l¯|¯ (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Kamalanayana Shalini & Srinivas
- Do - Jai Jai Shankar Shiv Shiv Shankar Har Har Mahadevay
06:55
52.
¯|¯| ¯|¯| 7|¬¯¯ l7|¯| l7|¯| 7|¬¯¯ ¯¯ ¯¯ ¹|¯|¯¯||¯|
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Jai Jai Shiv Shambho, Jai Jai Shiv Shambho
04:20
53.
¯|¯| ¯|¯| l7|¯| 7|+||, ¯|¯| ¯|¯| l7|¯| 7|+||
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do -
04:05
54.
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Sahil Jagtiani
- Do -
05:45
55.
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Kaaya Prasada (Kannada)
04:45
56.
¬¯|¯|¯ ¯|-||¯¯ (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Chaitanya Shalini
- Do - Kaayada Kattaleya Kaleyayya Yenna Mayada Madava Uriyayya (Kannada)
03:35
57.
¬¯|¯|¯| ¬¯¯¯|¯|¯ ¬¯7¯|¯¯|| ¯|¯|¯ ¹||¯|¯¯ ¹||¯¯|¯ ¯l,¯¯|¯¯|| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Karunakar Shiva Shankar Shambho
05:10
58.
¬¯¹'||¬¯¯ l7|¯| 7|¬¯¯ 7|+||
- Do - - Do - Shiv Manas Puja Bhanumati
Narasimhan
- Do - Lingashtakam
06:40
59.
l¯|¹||7¬¯¹|
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Nacho Nacho Nataraja
07:45
60.
¯||¯|| ¯||¯|| ¯|¯¯|¯||
04 Oct 06 Page 6 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do - Namah Shivaya Namah Om
06:00
61.
¯|¹|· l7|¯||¯| ¯|¹|· $
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Narajanmava (Kannada)
07:05
62.
¯|¯¯|¯¹|¯| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Premachala Shalini & Srinivas
- Do - Natana Shiva
05:00
63.
¯|¯¯| l7|¯||
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Nataraja Naache
03:00
64.
¯|¯¯|¯|| ¯||¯|
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Neenolidare (Kannada)
03:00
65.
¯||¯||l7¯¯ (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - O Shankara
09:45
66.
¹| 7|¬¯¯|
- Do - - Do - Maheshwara Chitra Roy
- Do - Oh Bhole Damru Wale
05:20
67.
¹| +||¯| ¯¹|« ¯||¯|
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Om Namah Shivay Om Namah Shivay
03:25
68.
$ ¯|¹|· l7|¯||¯| $ ¯|¹|· l7|¯||¯|
- Do - - Do - Trinetraya Nitin Limaye
- Do -
06:45
69.
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do -
10:00
70.
- Do - - Do - Shiv Shakti Divya Prabha
- Do - Om Namah Shivaya
16:15
71.
$ ¯|¹|· l7|¯||¯|
- Do - - Do - Sweet Devotion
- Do - Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya
10:05
72.
$ ¯|¹|· l7|¯||¯|| $ ¯|¹|· l7|¯||¯||
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do -
07:50
73.
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do - Om Namah Shivaya Om Namo Namo Om
05:45
74.
$ ¯|¹|· l7|¯||¯|| $ ¯|¹|| ¯|¹|| $
- Do - - Do - Shiv Shakti Divya Prabha
- Do - Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om
11:05
75.
$ ¯|¹|· l7|¯||¯|| l7|¯||¯|| ¯|¹|· $
- Do - - Do - Trinetraya Nitin Limaye
- Do -
08:40
76.
04 Oct 06 Page 7 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - Om Namah Shivayah Om Namah Shivayah
04:20
77.
$ ¯|¹|· l7|¯||¯||· $ ¯|¹|· l7|¯||¯||:
- Do - - Do -
- Do - Om Shambhave Namaha
01:20
78.
$ 7|+|¯| ¯|¹|·
- Do - - Do - Trinetraya Nitin Limaye
- Do - Parameshwaray Shashi Shekharay Gangadharay Namo Om
05:25
79.
¯|¯¹|%|¯|¯| 7|l7| 7|¹|¯|¯| ¹|¹||°|¯|¯| ¯|¹|| $
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do -
03:40
80.
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Sahil Jagtiani
- Do - Parameswaram Sarveswaram Vishveshvaram Shivam
07:00
81.
¯|¯¹|%|¯¹| -|¯|%|¯¹| l¯|%|%|¯¹| l7|¯|¹|
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - Satyam Shivam Sundaram
04:15
82.
-|¯¯|¹| l7|¯|¹| -|¯¯¹|
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Shambho Mahadeva
09:05
83.
7|+|| ¹|¯|¯¯||
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do - Shambho Shankar Umanath
03:20
84.
7|+|| 7|¬¯¯ ¯¹||¯||°|
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - Shankara Abhyankara Mahadev Shiv Shankara
07:05
85.
7|¬¯¯| ¹+¯|¬¯¯| ¹|¯|¯¯| l7|¯| 7|¬¯¯|
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do - Shankara Chandrasekhara
06:20
86.
7|¬¯¯| ¯|¯7|¹|¯|
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Shankara Chandrashekhara
06:40
87.
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do - Shankara Sadashiva Sabhapati Manohara
06:15
88.
7|¬¯¯| -|¯|l7|¯|| -|+||¯|l¯| ¹|¯||¯¯|
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shankaraya Shankaraya Shankaraya Mangalam
04:55
89.
7|¬¯¯|¯| 7|¬¯¯|¯| 7|¬¯¯|¯| ¹|¹|¯|¹|
- Do - - Do - Bhanu's Offerings
- Do -
04:50
90.
04 Oct 06 Page 8 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shankaraya Shankaraya Shankaraya Mangalam
01:20
91.
7|¬¯¯|¯| 7|¬¯¯|¯| 7|¬¯¯|¯| ¹|¹|¯|¹|
- Do - - Do - Shiv Manas Puja
- Do - Shiv Manas Puja
05:15
92.
l7|¯| ¹||¯|-| ¯|¯||
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do - Shiv Om Shiv Shiv Shiv Shiv Om
05:55
93.
l7|¯| $ l7|¯| l7|¯| l7|¯| l7|¯| $
- Do - - Do - Maheshwara Chitra Roy
- Do - Shiv Om Shiv, Namah Shivay
13:25
94.
l7|¯| $ l7|¯|, ¯|¹|· l7|¯||¯|
- Do - - Do - Tandava Shalini & Srinivas
- Do - Shiv Panchaksharastotram - Nagendra Haraya Trilochanay
08:25
95.
l7|¯| ¯|¯¯||+|¯-¯||¯|¹| - ¯||¹|¯¯¯|¯|¯| l¯|¯||¯|¯||¯|
- Do - - Do - Trinetraya Nitin Limaye
- Do - Shiv Raja Maheshwara Jaya Shankar Shiv Shambho
08:30
96.
l7|¯| ¯|¯|| ¹|¯%|¯| ¯|¯| 7|¬¯¯ l7|¯| 7|+||
- Do - - Do - Anand Utsav
- Do - Shiv Shambho Shambho Shiv Shambho Mahadevay
08:15
97.
l7|¯| 7|+|| 7|+|| l7|¯| 7|+|| ¹|¯|¯¯||¯|
- Do - - Do - Shankara Vikram
- Do -
08:20
98.
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do - Shiv Shiv Shiv Shambho
08:30
99.
l7|¯| l7|¯| l7|¯| 7|+||
- Do - - Do - Sahasrara Shalini & Srinivas
- Do - Shiva Om Tatsat
07:50
100.
l7|¯| $ ¯|¯-|¯|
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 2 (Meditative
Hymns)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shiva Shadakshara Stotram - Omkar Bindusamyuktam Nityam Dhyayanti Yoginah
04:45
101.
l7|¯| ¯|¯|+|¯ -¯||¯|¹| - $¬¯|¯ l¯|¯-|¹¯|ñ¯¹| l¯|¯¯| °¯||¯|l¯| ¯||l¹|¯||·
- Do - - Do - Maheshwara Chitra Roy
- Do - Shiva Shiva Om
04:05
102.
l7|¯| l7|¯| $
- Do - - Do -
- Do - Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho
07:50
103.
l7|¯|| l7|¯|| 7|+||, l7|¯|| l7|¯|| 7|+||
- Do - - Do - Sweet Devotion Divya Prabha
- Do - Shiva Shivay Namah Om, Shiva Shivay Namah Om
10:40
104.
l7|¯|| l7|¯||¯| ¯|¹|· $, l7|¯|| l7|¯||¯| ¯|¹|· $
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do - Shiva Shivaya Namah Om, Shiva Shivaya Namah Om
04:30
105.
l7|¯|| l7|¯||¯|| ¯|¹|· $, l7|¯|| l7|¯||¯|| ¯|¹|· $
04 Oct 06 Page 9 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Shivay Namah Om, Shivay Namah Om
04:40
106.
l7|¯||¯| ¯|¹|· $, l7|¯||¯| ¯|¹|· $
- Do - - Do - Trinetraya Nitin Limaye
- Do - Shivay Namah Shiv Lingay Namah Om
06:20
107.
l7|¯||¯| ¯|¹|· l7|¯| l¯|¹||¯| ¯|¹|· $
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 2 (Meditative
Hymns)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sri Rudrashtakam - Namamishamishan Nirvanaroopam
06:25
108.
>|| ¹¯|7¬¯¹| - ¯|¹||¹||7|¹||7||¯| l¯|¯||'|«¯|¹|
- Do - - Do - Sundaranana Dr Manikantan
- Do - Sundaranana Sundaranana
09:15
109.
-|¯¯|¯|¯|| -|¯¯|¯|¯||
- Do - - Do - Tandava Shalini & Srinivas
- Do - Tandava
17:20
110.
¯||'¯¯|
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Trikaal Ishwar Mahadeva Jay Sarveswar Sadashiva
08:05
111.
l¯|¬¯|¯| s%|¯ ¹|¯|¯¯|| ¯|¯| -|¯|%|¯ -|¯|l7|¯||
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Uma Maheshwara Gouripriya Sundara Shambho
06:30
112.
¯¹|| ¹|¯%|¯ ¹||¯|l¯|¯| -|¯¯ 7|+||
- Do - - Do - Premachala Shalini & Srinivas
- Do -
12:05
113.
- Do - - Do - Guruve Namah Mohana Kumari R
- Do - Usirina Parimala (Kannada)
06:30
114.
¯l-|l¯¯|¯ ¯|l¯¹|7¯ (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do -
- Do - Vachanadalli (Kannada)
04:45
115.
¯|¯|¯|¯l¯¯| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Tandava Shalini
- Do - Vedsarshivstavah - Shivakanta Shambho Shashankardhmoule
06:45
116.
¯|¯-||¯l7|¯|-¯|¯|· - l7|¯||¬¯|¯¯| 7|+|| 7|7||¬¯|°|¹||l¯|
04 Oct 06 Page 10 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
3. Devi
- Do - - Do - Ambarpanam Bhanumati
Narasimhan
- Do - Abhayam Abhayam Amma
04:00
117.
¹+|¯| ¹+|¯| ¹¹¹||
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do - Amba Maa Amba Maa
07:00
118.
¹¹¯|| ¹|| ¹¹¯|| ¹||
- Do - - Do - Devi Bhanumati
Narasimhan
- Do - Ambe Maa Jagadambe Maa
05:50
119.
¹¹¯| ¹|| ¯|¹|¯¹¯| ¹||
- Do - - Do - Uma Chitra Roy
- Do -
07:40
120.
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Anthara Timira Hare Devi
05:15
121.
¹¯|¯ l¯|l¹|¯ ¯¯ ¯¯||
- Do - - Do - Bhagavati Sudha Ranjith
- Do - Bhagawati Sri Lalitashtakam-Namostute Saraswati Trishul Chakradharini
04:30
122.
+|¹|¯|l¯| >|| ¯|l¯|¯||7¬¯¹| - ¯|¹||-¯|¯| -|¯-¯|l¯| l¯|7|¯| ¯|+¯°||l¯'||
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Bhaj Mann Ma
04:00
123.
+|¯| ¹|¯| ¹||
- Do - - Do - Durga Sowmiya
- Do - Bhalachandra Jatadhari, Bhakt Jan Paripalini, Bhagavati Bhayabhanjani Ma Jai Ma
06:35
124.
+||¯|¯|¯ ¯|¯|°|¯|, +|ñ¯ ¯|¯| ¯|l¯¯||l¯|¯||, +|¹|¯|l¯| +|¯|+|¯¯|¯|| ¹|| ¯|¯| ¹||
- Do - - Do - Shiv Manas Puja Bhanumati
Narasimhan
- Do - Bhavanyashtakam - Gatistvam Gatistvam Tvameka Bhavani
09:20
125.
+|¯||¯¯||7¬¯¹| - ¹|l¯|-¯¯| ¹|l¯|-¯¯| ¯¯|¹|¬¯| +|¯||¯||
- Do - - Do - Bhagavati Sudha Ranjith
- Do -
06:40
126.
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Bhyagya Da Laxmi Baramma
04:25
127.
+||¹¯||¯¯ ¯|+¹|| ¯||¯¹¹|| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Kamalanayana Shalini & Srinivas
- Do - Devi Devi Jagadamba
05:10
128.
¯¯|| ¯¯|| ¯|¹|¯¹¯||
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Devi Jaga Janani Devi Jaga Janani
03:00
129.
¯¯|| ¯|¹| ¯|¯|¯|| ¯¯|| ¯|¹| ¯|¯|¯||
04 Oct 06 Page 11 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do - Durge Durge
05:05
130.
¯¹| ¯¹|
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Durge Durge Durge Jaya Jaya Maa
03:00
131.
¯¹| ¯¹| ¯¹| ¯|¯| ¯|¯| ¹||
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do - Durge Nandini Anandarupini Jagajivani Manmohini Ma
06:45
132.
¯¹| ¯|l¯¯¯|| ¹|¯|¯¯«l¯|'|| ¯|¹|¯||¯|¯|| ¹|¯|¹||l¯¯|| ¹||
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do -
05:05
133.
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - He Ma Vishalakshi Devi Ma
07:55
134.
¯ ¹|| l¯|7||¯||+|| ¯¯|| ¹||
- Do - - Do - Ambarpanam Bhanumati
Narasimhan
- Do - He Maa He Maa Jaya Gauri Shankari Maa
07:10
135.
¯ ¹|| ¯ ¹|| ¯|¯| ¹||¯| 7|¬¯¯| ¹||
- Do - - Do - Uma Chitra Roy
- Do -
07:50
136.
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - He Maata Jagan Maata
03:15
137.
¯ ¹||¯|| ¯|¹|¯¹||¯||
- Do - - Do - Durga Sowmiya
- Do - Jagadeeswari Maheswari Shiv Kameshwari
05:55
138.
¯|¹|¯|%|¯| ¹||¯%|¯| l7|¯| ¬¯|¹|%|¯|
- Do - - Do - Aradhana Nitin Limaye
- Do - Jagadodharini Mata Durga
06:30
139.
¯|¹|¯|7|l¯'|| ¹||¯|| ¯¹||
- Do - - Do - Devi Bhanumati
Narasimhan
- Do - Jagat Janani Trilokpalini
05:15
140.
¯|¹|¯| ¯|¯|¯|| l¯|¯||¬¯¯||l¯|¯||
- Do - - Do - Durga Sowmiya
- Do - Jai Durga Maa Jai Jai Durga Maa
04:10
141.
¯|¯| ¯¹|| ¹|| ¯|¯| ¯|¯| ¯¹|| ¹||
- Do - - Do -
- Do - Jai Durge Durgati Pariharini Shumbh Vidarini Mata Bhavani
04:55
142.
¯|¯| ¯¹|l¯| ¯|l¯¯|l¯'|| 7|+| l¯|¯|l¯'|| ¹||¯|| +|¯||¯||
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - Jai Jai Durge Maa Sri Bhuvaneshvari Maa
03:10
143.
¯|¯| ¯|¯| ¯¹| ¹|| >||+|¯|¯|%|¯| ¹||
04 Oct 06 Page 12 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Meghdhanush Mani, Nitin &
Vikram
- Do - Jai Jai Jai Devi Jagdamba
06:45
144.
¯|¯| ¯|¯| ¯|¯| ¯¯|| ¯|¹|¯¯||
- Do - - Do - Devi Bhanumati
Narasimhan
- Do - Janani Jagadamba Janani Ma Amba
05:00
145.
¯|¯|¯|| ¯|¹|¯¹¯|| ¯|¯|¯|| ¹|| ¹¹¯||
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do - Jaya Durge Laxmi
05:05
146.
¯|¯| ¯¹| ¯|+¹||
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Ragini
- Do - Jaya Jagadamba Mata Bhavani Karunasagari Vishvavilasini
06:00
147.
¯|¯| ¯|¹|¯¹¯|| ¹||¯|| +|¯||¯|| ¬¯¹'||-||¹|¯| l¯|%|l¯|¯||l-|¯||
- Do - - Do - Sweet Devotion Divya Prabha
- Do - Kali Durge Namo Namah
09:10
148.
¬¯|¯|| ¯¹| ¯|¹|| ¯|¹|·
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do -
06:30
149.
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Karunalaye Kamalambike Jagadambike Sharanam
07:40
150.
¬¯¹'||¯|¯| ¬¯¹|¯||l¹¯|¬¯ ¯|¹|¯l¹¯|¬¯ 7|¯'|¹|
- Do - - Do - Ambarpanam Bhanumati
Narasimhan
- Do - Lakshmi Ashtotram
08:45
151.
¯|+¹|| ¹7|¯|¹|
- Do - - Do - Kamalanayana Shalini & Srinivas
- Do - Lakshmi Maam Paahi
04:25
152.
¯|+¹|| ¹||¹| ¯||¯|
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Maa Amba Maa Amba Maa Amba Bol, Ishvar Sat Chit Anand Bol
07:50
153.
¹|| ¹¹¯|| ¹|| ¹¹¯|| ¹|| ¹¹¯|| ¯||¯|, s%|¯ -|¯| l¯|¯| ¹|¯|¯ ¯||¯|
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Maa Bhuvaneshwari
04:20
154.
¹|| +|¯|¯|%|¯|
- Do - - Do - Bhagavati Sudha Ranjith
- Do - Madhurapuri Nayike Namaste
04:00
155.
¹|°|¯|¯|l¯ ¯||l¯|¬¯ ¯|¹|-¯|
- Do - - Do -
- Do - Mahishasur Mardini Stotram-Ayi Giri Nandini
15:15
156.
¹|l¯¯||-|¯ ¹|l¯¯|| -¯||¯|¹| - ¹l¯| l¹|l¯ ¯|l¯¯¯||
- Do - - Do - Uma Chitra Roy
- Do - Mahishasurmardini
06:40
157.
¹|l¯¯||-|¯¹|l¯¯||
04 Oct 06 Page 13 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Durga Sowmiya
- Do - Mampahi Sarveswari Kalike Narayani Namostute
07:45
158.
¹||¹|¯||l¯ -|¯|%|¯| ¬¯|l¯|¬¯ ¯||¯|¯|'|| ¯|¹||-¯|¯|
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Man Mohini Naraayani
06:25
159.
¹|¯| ¹||l¯¯|| ¯||¯|¯|'||
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Mata Bhavani Maheshwari
05:35
160.
¹||¯|| +|¯||¯|| ¹||¯%|¯|
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do - Minakshipancharatnam - Udyadbhanusahasrkotisadrisham
01:15
161.
7¯||¬¯| - ¹||¯||+||¯|¯¯|¯-|¹| (¯u7|¯|-|¯-|¬¯|l¯-|¯¯||)
- Do - - Do - Bhagavati Sudha Ranjith
- Do - Namaste Jagadtarini Trahi Durge
04:40
162.
¯|¹|-¯| ¯|¹|¯¯||l¯'|| ¯||l¯ ¯¹|
- Do - - Do - Uma Chitra Roy
- Do - Namo Namo Durge Sukhkarni
05:20
163.
¯|¹|| ¯|¹|| ¯¹| -|¹|¬¯¯'||
- Do - - Do - Devi Bhanumati
Narasimhan
- Do - Namo Sharada Namo Sharada Namo Sharada Mata
05:15
164.
¯|¹|| 7||¯¯| ¯|¹|| 7||¯¯| ¯|¹|| 7||¯¯| ¹||¯||
- Do - - Do - Sahasrara Shalini & Srinivas
- Do - Neeranjani Devi Bhavani Jagajanani Ananddayini
09:40
165.
¯||¯¯|¯|| ¯¯|| +|¯||¯|| ¯|¹|¯|¯|¯|| ¹|¯|¯¯|l¯|¯||
- Do - - Do - Shiv Shakti Divya Prabha
- Do - Om Devi Om
11:25
166.
$ ¯¯|| $
- Do - - Do - Ambarpanam Bhanumati
Narasimhan
- Do - Parameshwari Jaya Durga Jagadeeshwari Jaya Amba
06:30
167.
¯|¯¹|%|¯| ¯|¯| ¯¹|| ¯|¹|¯|%|¯| ¯|¯| ¹¹¯||
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do -
07:50
168.
- Do - - Do - Premachala Shalini & Srinivas
- Do - Premachala
02:50
169.
¯|¹||¯|¯||
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Raaja Rajeshwari Jaganmohini
04:40
170.
¯|¯| ¯|¯|%|¯| ¯|¹|¯¹||l¯¯||
- Do - - Do - Ambarpanam Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sarva Mangala Mangalye
02:15
171.
-|¯| ¹|¹|¯| ¹||¹|7¯|
04 Oct 06 Page 14 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sarva Vyapini
02:25
172.
-|¯| ¯¯||l¯|¯||
- Do - - Do - Devi
- Do -
06:20
173.
- Do - - Do - Uma Chitra Roy
- Do -
07:55
174.
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Satya Maa Maa Maa Maa Aananda Maa
05:55
175.
-|¯¯| ¹|| ¹|| ¹|| ¹|| ¹|¯|¯ ¹||
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do -
05:40
176.
- Do - - Do - Shiv Shakti Divya Prabha
- Do - Shakti Devi Ki Jai Bolo Bolo
04:30
177.
7|lñ¯ ¯¯|| ¬¯l ¯|¯| ¯||¯|| ¯||¯||
- Do - - Do - Bhagavati Sudha Ranjith
- Do - Sharadabhujangaprayatashtakam-Surakshoja Kumbha Sudhapoorna Kumbha
04:20
178.
7||¯¯|+|¯|¹|¯|¯||¯||7¬¯¹| - -|¯+||¯¯|¬¯¹+|| -|°||¯|'|¬¯+||
- Do - - Do - Devi Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shiva Manohari
05:00
179.
l7|¯| ¹|¯||¯¯|
- Do - - Do - Ambarpanam
- Do - Shrikari Krupakari Kshemakari Parameshvari
06:05
180.
>||¬¯¯| ¬¯¯||¬¯¯| +|¹|¬¯¯| ¯|¯¹|%|¯|
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do -
03:00
181.
- Do - - Do - Durga Sowmiya
- Do - Sri Durga Ashtottar Shat Namavali-Om Bramhayi Namah
09:20
182.
>|| ¯¹|| ¹7|¯|¯ 7|¯| ¯||¹||¯|¯|| - $ ¯||¹¯¯|| ¯|¹|·
- Do - - Do -
- Do - Sri Jagadeesvari Durga Mata, Swagatam Suswagatam
05:50
183.
>|| ¯|¹|¯|%|¯| ¯¹|| ¹||¯||, -¯||¹|¯|¹| -|-¯||¹|¯|¹|
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 2 (Meditative
Hymns)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sri Mahalaxmi Ashtakam - Namasteastu Mahamaye Sripithe Surapoojate
02:25
184.
>|| ¹|¯|¯|+¹¯|7¬¯¹| - ¯|¹|-¯|¯-¯| ¹|¯|¹||¯| >||¯||õ -|¯¯|¯|¯|
- Do - - Do - Devi
- Do - Triloka Palini
06:35
185.
l¯|¯||¬¯ ¯||l¯|¯||
- Do - - Do - Durga Sowmiya
- Do - Vahini Simhavahini, Sandahini Gyanadayini
05:25
186.
¯||l¯¯|| l-|¹¯ ¯||l¯¯||, -|¯|l¯¯|| ¯||¯|¯|l¯|¯||
04 Oct 06 Page 15 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do - Vande Bhuvaneshwari Mangala Karini
04:55
187.
¯|¯ +|¯|¯|%|¯| ¹|¹|¯|¬¯|l¯'||
- Do - - Do - Uma
- Do -
05:05
188.
- Do - - Do - Parameshwari Vikram
- Do -
04:25
189.
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Vande Padmasana Sthitam
04:35
190.
¯|¯ ¯|¯|-|¯|l-°|¯|¹|
- Do - - Do - Ambarpanam
- Do - Varuvai Varuvai
03:20
191.
¯|¹¯| ¯|¹¯|
- Do - - Do - Uma Chitra Roy
- Do - Vishalakshi Devi Anandrupini
05:50
192.
l¯|7||¯||+|| ¯¯|| ¹|¯|¯«l¯|'||
- Do - - Do - Ambarpanam Bhanumati
Narasimhan
- Do - Vishvavilasini Vishalakshi Mata
05:15
193.
l¯|%|l¯|¯||l-|¯|| l¯|7||¯||+|| ¹||¯||
- Do - - Do - Devi
- Do - Vishwa Lochani Amba Vishalakshi Ma
06:35
194.
l¯|%| ¯||¯|¯|| ¹¹¯|| l¯|7||¯||+|| ¹||
04 Oct 06 Page 16 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
4. Krishna
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do - Achyutam Keshavam Krishna Damodaram
06:35
195.
¹¯¯|¯| ¬¯7|¯| ¬¯¯'| ¯|¹||¯¯
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Antaranga Shyama
03:55
196.
¹¯|¯¹| 7¯||¹||
- Do - - Do -
- Do - Balagopala Balagopala Pyare Murari More Nandalala
03:05
197.
¯||¯| ¹||¯||¯|| ¯||¯| ¹||¯||¯|| ¯¯||¯ ¹|¯|l¯ ¹||¯ ¯|¯¯||¯||
- Do - - Do - Mein Hoon Manzil Bhanumati
Narasimhan
- Do - Bhai Re Mein Hari Divani Re
05:25
198.
+||s ¯ ¹| ¯l¯ ¯|¯||¯|| ¯
- Do - - Do - Sweet Devotion Divya Prabha
- Do - Chitchora Yashoda Ke Baal, Navaneet Chor Gopal
08:25
199.
l¯|¯|¯||¯| ¯|7||¯| ¬¯ ¯||¯|, ¯|¯|¯||¯| ¯||¯ ¹||¯||¯|
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do - Come Here My Dear Krishna Kanhaiya
03:55
200.
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do - Gaa Gaa Krishna Pukarun, Gaa Gaa Radhe Pukarun
05:15
201.
¹|| ¹|| ¬¯¯'| ¯|¬¯|«¯, ¹|| ¹|| ¯|°| ¯|¬¯|«¯
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do - Ghanshyam Mukund Murare Radhe Govind Krishna Murare
04:20
202.
¯|¯|7¯||¹| ¹|¬¯¯ ¹|¯|¯ ¯|°| ¹||l¯|¯ ¬¯¯'| ¹|¯|¯
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Ghunghru Baandh Meera Naache Re
08:35
203.
¯|¯|« ¯||°| ¹||¯| ¯||¯| ¯
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - Gopal Radha Krishna Govind Govind
05:10
204.
¹||¯||¯| ¯|°|| ¬¯¯'| ¹||l¯|¯ ¹||l¯|¯
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Gopala Gopala Gokul Nandan Gopala
07:35
205.
¹||¯||¯|| ¹||¯||¯|| ¹||¬¯¯|¯|¯¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Gopala Gopala Shyam Gopala
07:35
206.
¹||¯||¯|| ¹||¯||¯|| 7¯||¹| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Krishna Kanha Nitin & Sachin
Limaye
- Do -
06:15
207.
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Gopala Radha Lola Murali Lola Nandalala
04:30
208.
¹||¯||¯|| ¯|°||¯||¯|| ¹|¯¯||¯||¯|| ¯|¯¯||¯||
04 Oct 06 Page 17 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do - Gopala Radha Lola Murali Lola Nandalala
07:00
209.
¹||¯||¯|| ¯|°||¯||¯|| ¹|¯¯||¯||¯|| ¯|¯¯||¯||
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Gopi Vallabha Mathuranatha
05:25
210.
¹||¯||¯|¯¯|+| ¹|°|¯|¯||°||
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do - Govind Gopala Jai Jai Hari Hari Bol
05:35
211.
¹||l¯|¯ ¹||¯||¯|| ¯|¯| ¯|¯| ¯l¯ ¯l¯ ¯||¯|
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Govind Govind Anand Anand
04:50
212.
¹||l¯|¯ ¹||l¯|¯ ¹|¯|¯ ¹|¯|¯
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do - Govind Govind Gaiye Re, Bhajo Radhe Gopal Krishna Gaiye Re
06:40
213.
¹||l¯|¯ ¹||l¯|¯ ¹||s¯| ¯, +|¯|| ¯|°| ¹||¯||¯| ¬¯¯'| ¹||s¯| ¯
- Do - - Do - Gopala Sachin Limaye
- Do - Govind Govind Gopala
05:10
214.
¹||l¯|¯ ¹||l¯|¯ ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Govinda Gopala Govinda Gopala
03:40
215.
¹||l¯|¯| ¹||¯||¯|| ¹||l¯|¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Trikaal Amol
- Do - Govinda Gopala Narayana Hari
04:20
216.
¹||l¯|¯| ¹||¯||¯|| ¯||¯|¯|'|| ¯l¯
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do - Govinda Gopala Radhe Radhe Radhe Shyam
07:50
217.
¹||l¯|¯| ¹||¯||¯|| ¯|°| ¯|°| ¯|°| 7¯||¹|
- Do - - Do - Sahasrara Shalini & Srinivas
- Do - Govinda Govinda Hari Om
07:25
218.
¹||l¯|¯| ¹||l¯|¯| ¯l¯ $
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Govinda Krishna Krishna Gopi Gopala Krishna
09:10
219.
¹||l¯|¯ ¬¯¯'| ¬¯¯'| ¹||¯|| ¹||¯||¯| ¬¯¯'|
- Do - - Do - Bhanu's Offerings
- Do - Govinda Madhava Gopala Keshava
03:40
220.
¹||l¯|¯| ¹||°|¯|| ¹||¯||¯|| ¬¯7|¯||
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do -
06:05
221.
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Hari Govinda Govinda
06:00
222.
¯l¯ ¹||l¯|¯| ¹||l¯|¯|
- Do - - Do - Sound in Silence Jeremy
- Do - Hari Hari Om Namo Narayana
04:25
223.
¯l¯ ¯l¯ $ ¯|¹|| ¯||¯|¯|'||
04 Oct 06 Page 18 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Hari Mhana Tumi Govind Mhana
05:10
224.
¯l¯ ¹¯'|| ¯|¹|| ¹||l¯|¯ ¹¯'||
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - He Nanda Nanda Gopala, Anand Nand Gopala
04:55
225.
¯ ¯|¯ ¯|¯ ¹||¯||¯||, ¹|¯|¯ ¯|¯ ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do -
08:00
226.
- Do - - Do - Krishna Kanha Nitin & Sachin
Limaye
- Do - Jai Jai Radha Ramana Hari Bol
09:40
227.
¯|¯| ¯|¯| ¯|°|| ¯¹|'| ¯l¯ ¯||¯|
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Jai Jai Vitthale Hari Narayan
06:55
228.
¯|¯| ¯|¯| l¯|¯¯| ¯l¯ ¯||¯|¯|'|
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Sahil Jagtiani
- Do -
07:35
229.
- Do - - Do -
- Do - Jaya Jaya Krishna Krishna Hare
07:50
230.
¯|¯| ¯|¯| ¬¯¯'| ¬¯¯'| ¯¯
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Kanha Ao Khele
05:40
231.
¬¯|¯¯| ¹|¹| ¹|¯|
- Do - - Do - Gopala Sachin Limaye
- Do - Krishna Gopala Radhe Radhe Radhe Govinda
08:35
232.
¬¯¯'|| ¹||¯||¯|| ¯|°| ¯|°| ¯|°| ¹||l¯|¯|
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do - Krishna Govinda Govinda Gopala
05:25
233.
¬¯¯'|| ¹||l¯|¯| ¹||l¯|¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Krishna Kanha Nitin & Sachin
Limaye
- Do - Krishna Kanha Mukunda Manohara
05:20
234.
¬¯¯'|| ¬¯|¯¯| ¹|¬¯¯| ¹|¯||¯¯|
- Do - - Do - Kamalanayana Shalini & Srinivas
- Do - Krishna Kanha Muralidhara Mohana
10:40
235.
¬¯¯'|| ¬¯|¯¯| ¹|¯¯||°|¯| ¹||¯¯||
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do - Krishna Kanhaiya Radhe Govind Jai Nandalal Hare
05:10
236.
¬¯¯'|| ¬¯¯¯¯|| ¯|°| ¹||l¯|¯¯ ¯|¯| ¯|¯¯||¯|¯ ¯¯
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do - Krishna Manamohana Chitachora Radha Jivana
04:15
237.
¬¯¯'|¯ ¹|¯|¯¹||¯¯|| l¯|¯|¯||¯| ¯|°|| ¯||¯|¯||
04 Oct 06 Page 19 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do - Krishna Manohar Gokulanandan, Govardhanodhar Muralidharasha
06:45
238.
¬¯¯'| ¹|¯||¯¯ ¹||¬¯¯|¯|¯¯|, ¹||¯|°|¯||°|¯ ¹|¯¯||°|¯|7||
- Do - - Do - Chaitanya Shalini & Srinivas
- Do - Krishna Ni Begane Baro (Kannada)
10:10
239.
¬¯¯'|| ¯|| ¯|¹|¯| ¯||¯| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Krishna Rok Le, Teri Murali Ke Sur Ko Rok Le
07:10
240.
¬¯¯'|| ¯|¬¯ ¯|, ¯|¯| ¹|¯¯|| ¬¯ -|¯ ¬¯| ¯|¬¯ ¯|
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Krishnam Vande Paramanandam Vandeham
08:55
241.
¬¯¯'|¹| ¯|¯ ¯|¯¹||¯|¯¹| ¯|¯¯¯¹|
- Do - - Do - Aradhana Nitin Limaye
- Do - Looti Lidho Looti Lidho Looti Lidho Re
07:35
242.
¯|¯| l¯|°|| ¯|¯| l¯|°|| ¯|¯| l¯|°|| ¯
- Do - - Do - Kamalanayana Shalini & Srinivas
- Do - Madhava Madhusudana Yadava Yadu Nandana
05:10
243.
¹||°|¯|| ¹|°|-|¯¯|| ¯||¯¯|| ¯|¯ ¯|¯¯||
- Do - - Do - Sahasrara
- Do - Madhuban Ke Mohan Jai Jai Gopala
05:50
244.
¹|°|¯|¯| ¬¯ ¹||¯¯| ¯|¯| ¯|¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Madhuram Madhuram Harinamam
04:05
245.
¹|°|¯¹| ¹|°|¯¹| ¯l¯¯||¹|¹|
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do - Manamohana Krishna Muralidhari Mathuranatha He Giridhari
04:50
246.
¹|¯|¹||¯¯|| ¬¯¯'|| ¹|¯¯||°||¯| ¹|°|¯|¯||°|| ¯ l¹|l¯°||¯|
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Manasa Murali Gan Lola, Madhav Gopala
08:55
247.
¹||¯|-|¯¹|¯¯|| ¹||¯|¯||¯||, ¹||°|¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Sahasrara Shalini & Srinivas
- Do - Mandhara Maladhari Brindavan He Giridhari
04:15
248.
¹|°||¯| ¹||¯||°||¯| ¯|¯|¯|¯| ¯ l¹|l¯°||¯|
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Manmohana Hey Madhusudana
05:05
249.
¹|¯|¹||¯¯|| ¯ ¹|°|-|¯¯||
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - Mere Sanvare Salone Kanhaiya Tera Jalwa Kahan Par Nahin Hai
07:35
250.
¹|¯ -||¯|¯ -|¯||¯| ¬¯¯¯¯|| ¯|¯| ,¯|¯|¯|| ¬¯¯| ¯|¯ ¯|¯| ¯
- Do - - Do - Gopala Sachin Limaye
- Do - Mohana Muralidhara, Mohana Muralidhara
05:15
251.
¹||¯¯|| ¹|¯¯||°|¯|, ¹||¯¯|| ¹|¯¯||°|¯|
04 Oct 06 Page 20 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Mukunda Murare Govinda Gopal
03:00
252.
¹|¬¯¯| ¹|¯|¯ ¹||l¯|¯| ¹||¯||¯|
- Do - - Do - Bhanu's Offerings
- Do -
03:00
253.
- Do - - Do - Meghdhanush Mani, Nitin &
Vikram
- Do - Muralidhara Gopala Yashoda Nandalala
07:45
254.
¹|¯¯||°|¯| ¹||¯||¯|| ¯|7||¯| ¯|¯¯||¯||
- Do - - Do -
- Do - Muralidhara Manmohana Nandanandana Jai Radheshyam
05:20
255.
¹|¯¯||°|¯| ¹|¯|¹||¯¯|| ¯|¯¯|¯¯|| ¯|¯| ¯|°|7¯||¹|
- Do - - Do - Gopala Sachin Limaye
- Do - Muralimanohara Gopala Anandanandana Gopala
10:50
256.
¹|¯¯||¹|¯||¯¯| ¹||¯||¯|| ¹|¯|¯¯|¯¯|| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Krishna Kanha Nitin & Sachin
Limaye
- Do - Nand Nand Anand Nand Nand Govind Nand Nand Gopala Gopala
07:55
257.
¯|¯ ¯|¯ ¹|¯|¯ ¯|¯ ¯|¯ ¹||l¯|¯ ¯|¯ ¯|¯ ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do - Nand Nand Gopala
04:45
258.
¯|¯ ¯|¯ ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Nanda Ke Lala Nanda Ke Lala
05:45
259.
¯|¯ ¬¯ ¯||¯|| ¯|¯ ¬¯ ¯||¯||
- Do - - Do - Bhanu's Offerings
- Do -
05:40
260.
- Do - - Do - Aradhana Nitin Limaye
- Do -
11:10
261.
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Nanda Kishora Nanda Gopala
06:10
262.
¯|¯ l¬¯7||¯| ¯|¯ ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Anand Utsav Nitin Limaye
- Do - Nanda Lala Ne Mata Yashoda
08:20
263.
¯|¯¯||¯|| ¯| ¹||¯|| ¯|7||¯|
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Nanda Nanda Ananda Nanda Nanda
07:35
264.
¯|¯ ¯|¯ ¹|¯|¯ ¯|¯ ¯|¯
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Nanda Nanda Madhava Nanda Nanda
06:05
265.
¯|¯ ¯|¯ ¹||°|¯|| ¯|¯ ¯|¯
04 Oct 06 Page 21 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Sahasrara Shalini & Srinivas
- Do - Neela Megh Shyam Krishna Govinda
04:15
266.
¯||¯| ¹|¯| 7¯||¹| ¬¯¯'|| ¹||l¯|¯|
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Neelanjana Sundara, Neel Shyam Mohana
06:20
267.
¯||¯||¯|¯|| -|¯¯|, ¯||¯| 7¯||¹| ¹||¯¯||
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do - Nikunj Mein Biraje Ghanashyam Radhe Radhe
06:45
268.
l¯|¬¯¯| ¹| l¯|¯|¯| ¯|¯|7¯||¹| ¯|°| ¯|°|
- Do - - Do - Narayana
- Do - O Kanhaiya More, Ham Hain Tere
03:20
269.
¹| ¬¯¯¯¯|| ¹||¯, ¯¹| ¯ ¯|¯
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - O Radhe O Radhe O Radhe
03:00
270.
¹| ¯|°| ¹| ¯|°| ¹| ¯|°|
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do -
05:00
271.
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do - Om Namo Bhagavate Vasudeva
08:35
272.
$ ¯|¹|| +|¹|¯|¯| ¯|-|¯¯||
- Do - - Do - Cosmic Celebrations
- Do -
06:00
273.
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Palani Andava Palani Andava
05:45
274.
¯|7¯|| ¹|'¯¯|| ¯|7¯|| ¹|'¯¯||
- Do - - Do - Premachala Shalini & Srinivas
- Do - Raadhika Manohara Madan Gopala
09:25
275.
¯|l°|¬¯| ¹|¯||¯¯| ¹|¯¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Radhe Govind Radhe Govind Radhe Govinda Bhajo
04:10
276.
¯|°| ¹||l¯|¯ ¯|°| ¹||l¯|¯ ¯|°| ¹||l¯|¯ +|¯||
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
- Do -
06:20
277.
- Do - - Do - Jyotir Mayaa
- Do - Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda
06:35
278.
¯|°| ¹||l¯|¯ +|¯|| ¯|°| ¹||l¯|¯|
- Do - - Do - Ashram Melody
- Do - Radhe Govinda Gopala Muralidhara
02:30
279.
¯|°| ¹||l¯|¯| ¹||¯||¯|| ¹|¯¯||°|¯|
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do -
04:15
280.
04 Oct 06 Page 22 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do - Radhe Krishna, Radhe Radhe Govinda
03:50
281.
¯|°| ¬¯¯'||, ¯|°| ¯|°| ¹||l¯|¯|
- Do - - Do - Krishna
- Do - Radhe Radhe Man Bole Man Mein Amrit Ras Ghole
08:25
282.
¯|°| ¯|°| ¹|¯| ¯||¯| ¹|¯| ¹| ¹¹|¯| ¯-| ¯||¯|
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Shyam
04:30
283.
¯|°| ¯|°| ¯|°| ¯|°| ¯|°| 7¯||¹|
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do -
05:50
284.
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do -
07:00
285.
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Radhe Radhe Radhe Radheshyam
02:45
286.
¯|°| ¯|°| ¯|°| ¯|°|7¯||¹|
- Do - - Do - Gopala Sachin Limaye
- Do - Ram Krishna Hari, Mukunda Murari
09:00
287.
¯|¹| ¬¯¯'|| ¯l¯, ¹|¬¯¯ ¹|¯|l¯
- Do - - Do - Aradhana Nitin Limaye
- Do - Shyam Murari, Banawari, Giridhari
07:40
288.
7¯||¹| ¹|¯|l¯, ¯|¯|¯||¯|, l¹|l¯°||¯|
- Do - - Do - Mein Hoon Manzil Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shyam Sundaranga, Prembhav Ganga
06:25
289.
7¯||¹| -|¯¯|¹|¯, ¯|¹|+||¯| ¹|¹||
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Sri Gopala Gokul Bala, Tulasi Mala Shyam Gopala
04:05
290.
>|| ¹||¯||¯|| ¹||¬¯¯| ¯||¯||, ¯|¯|-|| ¹||¯|| 7¯||¹| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Sri Krishna Govind Hare Murari
06:40
291.
>|| ¬¯¯'| ¹||l¯|¯ ¯¯ ¹|¯|¯|
- Do - - Do - Amrutdhara Chitra Roy
- Do -
07:15
292.
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Sri Krishna Govinda Gopala
05:50
293.
>|| ¬¯¯'|| ¹||l¯|¯| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Anand Utsav Nitin Limaye
- Do - Sri Krishna Govinda Murali Manohar
10:00
294.
>|| ¬¯¯'|| ¹||l¯|¯| ¹|¯¯|| ¹|¯||¯¯
04 Oct 06 Page 23 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Kamalanayana Shalini & Srinivas
- Do - Sri Krishna Shyama Gopala
06:50
295.
>|| ¬¯¯'|| 7¯||¹|| ¹||¯||¯||
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Sri Ranga Kamalakaanta
06:45
296.
>|| ¯¹|| ¬¯¹|¯||¬¯|¯¯||
- Do - - Do - Krishna Kanha Nitin & Sachin
Limaye
- Do - Sundar Kanha Kanha Vandit Roopa
12:40
297.
-|¯¯ ¬¯|¯¯| ¬¯|¯¯| ¯|l¯¯|«¯||
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Teri Naav Mein Bithale
06:35
298.
¯|¯| ¯||¯| ¹| l¯|õ|¯|
- Do - - Do - Chaitanya Shalini
- Do - Tilimugila Tottilalli Malagidda Chandirana Gali Jogula Hadi Tugutittu (Kannada)
07:40
299.
l¯|l¯|¹|l¹|¯|| ¯||l¯¯|¯¯|| ¹|¯|l¹|*¯ ¯|l¯¯¯|¯ ¹||7| ¯||¹|7| ¯|,¯| ¯|¹|l¯|¯| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Premachala
- Do - Vanamaali Radha Ramana Giridhari Govinda
08:35
300.
¯|¯|¹||¯|| ¯|°||¯¹|'|| l¹|l¯°||¯| ¹||l¯|¯|
- Do - - Do - Manasa Murali Dr Manikantan
- Do - Vasudev Dev Sutam Devam Kans Charun Mardanam
02:35
301.
¯|-|¯¯| ¯¯| -|¯|¹| ¯¯| ¬¯-| ¯||«'| ¹|¯¯|¹|
- Do - - Do -
- Do - Vasudeva Jai Jai Shrikrishna Jai Jai
06:55
302.
¯||-|¯¯| ¯|¯| ¯|¯| >||¬¯¯'| ¯|¯| ¯|¯|
04 Oct 06 Page 24 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
5. Ram
- Do - - Do - Rama Srinivas
- Do - Bhajo Re Bhaiya Rama Govinda Hari
06:55
303.
+|¯|| ¯ +|¯¯|| ¯|¹| ¹||l¯|¯ ¯l¯
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do - He Rama Rama Rama Rama O
06:15
304.
¯ ¯|¹|| ¯|¹|| ¯|¹|| ¯|¹|| ¹|
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do - Jai Jai Ram Jai Raghu Ram, He Ram He Gundham
04:55
305.
¯|¯| ¯|¯| ¯|¹| ¯|¯| ¯¯|¯|¹|, ¯ ¯|¹| ¯ ¹|'|°||¹|
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Kab Sumiroge Ram
08:00
306.
¬¯¯| -|l¹|¯|¹| ¯|¹|
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Kanakambara Kamalasana Janakakila Rama
04:50
307.
¬¯¯|¬¯|¹¯|¯| ¬¯¹|¯||-|¯|| ¯|¯|¬¯|l¬¯¯|¯ ¯|¹||
- Do - - Do - Rama Shalini & Srinivas
- Do - Naachungi Main Naachungi Raghunandana
05:00
308.
¯||¯|¹|| ¹| ¯||¯|¹|| ¯¯|¯|¯¯|
- Do - - Do - Shalini
- Do - Param Sanehi Ram Ki
05:10
309.
¯|¯¹| -|¯|¯| ¯|¹| ¬¯l
- Do - - Do - Srinivas
- Do - Raghavam Karunakaram
08:30
310.
¯|¯|¯| ¬¯¹'||¬¯¯
- Do - - Do -
- Do - Raghupati Raghava O Rama Rama
12:50
311.
¯¯|¯|l¯| ¯|¯|¯| ¹| ¯|¹|| ¯|¹||
- Do - - Do - Anand Utsav Nitin Limaye
- Do - Rama Ho Rama Rama Ho Rama Rama
04:25
312.
¯|¹|| ¯| ¯|¹|| ¯|¹|| ¯| ¯|¹|| ¯|¹||
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Sahil Jagtiani
- Do -
05:20
313.
- Do - - Do - Rama Srinivas
- Do - Sri Ram Chandra Kripalu Bhaja Mana
05:25
314.
>|| ¯|¹|¯|¯ ¬¯¯||¯| +|¯| ¹|¯|
04 Oct 06 Page 25 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
6. Narayan
- Do - - Do - Vithu Mazha Shalini & Srinivas
- Do - Aajz Gokulant Rang Khelato Hari (Marathi)
05:35
315.
¹|,¯| ¹||¬¯¯||¯| ¯¹| ¹|¯|¯|| ¯l¯ (¹|¯|õ|)
- Do - - Do - Kamalanayana
- Do - Anand Narayana
08:50
316.
¹|¯|¯ ¯||¯|¯|'||
- Do - - Do - Meghdhanush Mani, Nitin &
Vikram
- Do - Bolo Narayana Jai Jai Vitthala
05:50
317.
¯||¯|| ¯||¯|¯|'|| ¯|¯| ¯|¯| l¯|¯¯||
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Chintyake Maduttiddi Chinmayan Iddane (Kannada)
05:20
318.
l¯|¯¯||¬¯ ¹||¯l¯|* l¯|¯¹|¯|l¯|*|¯| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Meghdhanush Mani, Nitin &
Vikram
- Do - Govinda Narayana Panduranga Vitthale
04:40
319.
¹||l¯|¯ ¯||¯|¯|'| ¯||'¯¯¹| l¯|¯¯|¯
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do - Hari Hari Hari Hari Narayana Om
07:20
320.
¯l¯ ¯l¯ ¯l¯ ¯l¯ ¯||¯|¯|'| $
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do - Hari Narayana Hari Narayana
07:00
321.
¯l¯ ¯||¯|¯|'| ¯l¯ ¯||¯|¯|'|
- Do - - Do - Rhythm of Love Seema
- Do - Jai Jai Radha Raman Hari Bol
09:00
322.
¯|¯| ¯|¯| ¯|°|| ¯¹|'| ¯l¯ ¯||¯|
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do - Jai Jai Radha Ramana Hari Bol
02:10
323.
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do - Narayan Hari Om, Satya Narayan Hari Om
03:10
324.
¯||¯|¯|'| ¯l¯ $, -|¯¯| ¯||¯|¯|'| ¯l¯ $
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Narayan Narayan Jai Govinda Hare
09:40
325.
¯||¯|¯|'| ¯||¯|¯|'| ¯|¯| ¹||l¯|¯ ¯¯
- Do - - Do - Sweet Devotion Divya Prabha
- Do -
07:35
326.
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do -
11:15
327.
- Do - - Do - Anand Utsav Nitin Limaye
- Do - Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare
07:00
328.
¯||¯|¯|'| ¯||¯|¯|'| ¯|¯| ¯|¯| ¹||l¯|¯ ¯¯
04 Oct 06 Page 26 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Krishna Vikram
- Do - Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare
08:15
329.
¯||¯|¯|'| ¯||¯|¯|'| ¯|¯| ¯|¯| ¹||l¯|¯ ¯¯
- Do - - Do - Gopala Sachin Limaye
- Do - Narayana Narayana Hari Narayana
07:05
330.
¯||¯|¯|'| ¯||¯|¯|'| ¯l¯ ¯||¯|¯|'|
- Do - - Do - Meghdhanush Mani, Nitin &
Vikram
- Do - Om Namo Narayanay
10:30
331.
$ ¯|¹|| ¯||¯|¯|'||¯|
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do -
05:55
332.
- Do - - Do - Vithu Mazha Shalini & Srinivas
- Do - Ranga Ranga Sakha Panduranga, Ranga Hari Mukha Panduranga (Marathi)
07:25
333.
¯¹|| ¯¹|| -|¹|| ¯||'¯¯¹||, ¯¹|| ¯l¯¹|¹|| ¯||'¯¯¹|| (¹|¯|õ|)
- Do - - Do -
- Do - Sharan Tula Gurudeva (Marathi)
10:50
334.
7|¯'| ¯|7| ¹|¹¯¯|| (¹|¯|õ|)
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - Shriman Narayan Bhaj Man Narayan
07:50
335.
>||¹|¯||¯|¯|'| +|¯| ¹|¯||¯|¯|'|
- Do - - Do - Vithu Mazha Shalini & Srinivas
- Do - Udaar Tumi Santa Maya Guru Krupa Yanta (Marathi)
05:00
336.
¯¯|¯ ¯|¹|| -|¯|¹|¯| ¹|¹ ¬¯¯||¯|¯|| (¹|¯|õ|)
- Do - - Do -
- Do - Vithu Maaza, Vithu Maaza Lekuravala (Marathi)
04:25
337.
l¯|õ ¹||,¯||, l¯|õ ¹||,¯|| ¯|¬¯¯¯||¯|| (¹|¯|õ|)
- Do - - Do -
- Do - Vitthal Vitthal Vitthala Mazha Vitthal Panduranga Vitthala (Marathi)
08:25
338.
l¯|¯¯| l¯|¯¯| l¯|¯¯|| ¹||,¯|| l¯|¯¯| ¯||'¯¯¹|| l¯|¯¯|| (¹|¯|õ|)
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Vitthala Tala Vitthala Dindi (Marathi)
06:25
339.
l¯|¯¯| ¯||¯|| l¯|¯¯| l¯¯| (¹|¯|õ|)
- Do - - Do - Vithu Mazha Shalini & Srinivas
- Do -
09:45
340.
04 Oct 06 Page 27 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
7. Sarva Dharma
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Allahu Paahi Bismilla Rahaman
06:30
341.
¹¯¯||¯ ¯||¯| l¯|l-¹|¯¯|| ¯¯¹||¯|
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do - Dama Dam Mast Kalandar, Ali Da Pehala Number
06:05
342.
¯¹||¯¹| ¹|-¯| ¬¯¯|¯¯, ¹¯|| ¯| ¯|¯¯|| ¯|¯|¯
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do -
06:15
343.
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - Dina Bandhu Dinanath
03:05
344.
¯|¯|¯|°| ¯|¯||¯||°|
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Eshwar Allah
03:45
345.
s%|¯ ¹¯¯||¯
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do - Halleluja
09:00
346.
¯|¯|¯|s¯||
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do - Koi Bole Ram Ram, Ram Ram Ram
07:35
347.
¬¯|s ¯||¯| ¯|¹| ¯|¹|, ¯|¹| ¯|¹| ¯|¹|
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Namo Namo Siddhanam
09:05
348.
¯|¹|| ¯|¹|| l-|7|'||
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
- Do - Om Namo Amita Bhaya
08:45
349.
$ ¯|¹|| ¹l¹|¯| +|¯| (¹l¹|¯||+||¯|)
- Do - - Do - Anand Utsav Nitin Limaye
- Do - Ram Nam Ladva
10:15
350.
¯|¹| ¯||¹| ¯||¯¯||
- Do - - Do - Rhythm of Love Seema
- Do - Shloka- Loka Samasta Sukhino Bhavantu
01:20
351.
7¯||¬¯| - ¯||¬¯| -|¹|-¯|| -|l¹|¯|| +|¯|¯¯|
- Do - - Do -
- Do - Shloka-Poornamada Poornamida Poornat
01:20
352.
7¯||¬¯| - ¯|'¹|¯ ¯|'|l¹|¯ ¯|'||¯|
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Yena Dhammam Pravartitam
04:40
353.
¯|¯| °|¹¹|¹| ¯|¯|l¯|¯|¹|
04 Oct 06 Page 28 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Yena Dhammam Pravartitam
04:40
354.
¯|¯| °|¹¹|¹| ¯|¯|l¯|¯|¹|
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do -
07:45
355.
04 Oct 06 Page 29 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
8. Tatv
- Do - - Do - Eternal Grace Chitra Roy
- Do - Aadi Mein Hoon Anant Mein Hoon
08:30
356.
¹|l¯ ¹| ¯ ¹¯|¯| ¹| ¯
- Do - - Do - Amrutdhara
- Do - Ajab Anokha Khel Ye Kaisa
06:25
357.
¹¯|¯| ¹¯||¹|| ¹|¯| ¯| ¬¯-||
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Asatho Maa Sadgamaya Tamaso Maa Jyotirgamaya
06:40
358.
¹-|¯|| ¹|| -|¯¹|¹|¯| ¯|¹|-|| ¹|| ¯¯||l¯|¹|¹|¯|
- Do - - Do - O Radhe Bhanumathi
Narasimhan
- Do - Atmashtakam - Manobuddhahankar Chittani Naham
09:15
359.
¹|¯¹||7¬¯¹| - ¹|¯||¯|7¯¬¯|¯ l¯|¯||l'| ¯||¯¹|
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do -
06:10
360.
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Chunri Mein Pad Gayo Daag
05:20
361.
¯|¯|¯| ¹| ¯|,¯ ¹|¯|| ¯|,¹|
- Do - - Do - Rhythm of Love Seema
- Do - Inside You is a Beautiful Soul
07:25
362.
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - Is Janm Ka Yahi Saransh hai, Tuto Shivansh Hai
03:15
363.
s-| ¯|¯¹| ¬¯| ¯|¯| -||¯|7| ¯, ¯| ¯|| l7|¯||7| ¯
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Sahil Jagtiani
- Do - Jaano Jaano Jaano
05:35
364.
¯||¯|| ¯||¯|| ¯||¯||
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Mahamantra
07:15
365.
¹|¯|¹|¯|
- Do - - Do - Gyan Tarang Bhanumati
Narasimhan
- Do - Main Hoon Manzil
07:25
366.
¹| ¯ ¹|l¯,¯|¯|
- Do - - Do - Mein Hoon Manzil
- Do -
13:35
367.
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do -
05:20
368.
- Do - - Do - Mein Hoon Manzil Bhanumati
Narasimhan
- Do - Man Mast Hua Tab Kyon Bole
07:20
369.
¹|¯| ¹|-¯| ¯¹| ¯|¯| 4¯|| ¯||¯|
04 Oct 06 Page 30 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Chaitanya Srinivas
- Do - Ni Maaye Yolago Ninnolu Maayeyo (Kannada)
06:30
370.
¯|| ¹||¯| ¯||7¹|| l¯|¯||7 ¹||¯|¯|| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Shalini
- Do - Nudidare Muttin Haradanatiruveku (Kannada)
04:20
371.
¯|l¯¯¯ ¹|l¯|¯| ¯|¯¯¯|l¯|¹¯|¬¯ (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Prayer
01:15
372.
¯||°|¯||
- Do - - Do - Chaitanya Srinivas
- Do - Raagi Tandira Bhiksh Ke Raagi Tandira (Kannada)
09:00
373.
¯|¹|| ¯|¯|¯| l+|+| ¬¯ ¯|¹|| ¯|¯|¯| (¬¯¯|,¯)
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do - Sadho Sadho Sadho Guhyatam Gyan Sunaun
08:40
374.
-||°|| -||°|| -||°|| ¹|¬¯|¹| ¯||¯| -|¯||¯¯
- Do - - Do - Amrutdhara
- Do - Sarvam Brahma Mayam Re
06:10
375.
-|¯|¹| ¯|8 ¹|¯|¹| ¯
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do -
03:25
376.
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do - Sarvam Brahma Mayam Re Sarvam Brahma Mayam
06:35
377.
-|¯|¹| ¯|8 ¹|¯|¹| ¯ -|¯|¹| ¯|8 ¹|¯|¹|
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shivoham Shivoham Shivasvarupoham
04:40
378.
l7|¯||¯¯¹| l7|¯||¯¯¹| l7|¯|-¯|«¯||¯¯¹|
- Do - - Do - Bhanu's Offerings
- Do -
04:35
379.
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do - Shloka
01:05
380.
7¯||¬¯|
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Shloka - Om Sahana Vavatu Sah Nou Bhunaktu
01:10
381.
7¯||¬¯| - $ -|¯¯||¯|¯|¯| -|¯ ¯|| +|¯|ñ¯
- Do - - Do - Rama Shalini & Srinivas
- Do - Shloka (Mangalam)
01:25
382.
7¯||¬¯| (¹|¹|¯|¹|)
- Do - - Do - Chaitanya
- Do - Tarakka Bindige Na Neerigoguve Tare Bindigeya, Tare Bindigeya (Kannada)
06:30
383.
¯||¯d¯| l¯|l¯¹| ¯|| ¯||l¯¹||¹|¯| ¯||¯ l¯|l¯¹|¯|, ¯||¯ l¯|l¯¹|¯| (¬¯¯|,¯)
04 Oct 06 Page 31 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Gyan Tarang Bhanumati
Narasimhan
- Do - Tu Hi Saagar Hai Tu Hi Kinara
04:00
384.
¯| ¯| -||¹|¯ ¯ ¯| ¯| l¬¯¯||¯|
- Do - - Do - Nivedan Chitra Roy
- Do -
06:50
385.
04 Oct 06 Page 32 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
9. Guru
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Aap Jinake Kareeb Hote Hain
05:15
386.
¹|¯| l¯|¯|¬¯ ,¬¯¯|¯| ¯|¯| ¯
- Do - - Do - Bhanu's Offerings Bhanumati
Narasimhan
- Do - Aapke Darbar Mein Ham Aa Gaye
02:20
387.
¹|¯|¬¯ ¯¯¯||¯ ¹| ¯¹| ¹| ¹|¯|
- Do - - Do - Gyan Tarang
- Do -
06:00
388.
- Do - - Do -
- Do - Aayee Jo Unaki Yad To Aati Chali Gayee
04:15
389.
¹|¯|| ¯|| ¯¯|¬¯l ¯||¯ ¯|| ¹|¯|| ¯|¯|| ¹|¯||
- Do - - Do -
- Do - Ab To Tumhare Pyar Ka Sazda Karenge Ham
02:50
390.
¹¯| ¯|| ¯|¹¯|¯ ¯¯||¯ ¬¯| -|,¯|¯| ¬¯¯¹| ¯¹|
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
- Do - Ajo Ananthaya Nityaya Shuddhay
03:25
391.
¹¯|| ¹¯|¯¯||¯| l¯|¯¯||¯| 7|7|¯|
- Do - - Do - Chaitanya Srinivas
- Do - Antara Tamani Guru
05:05
392.
¹¯|¯ ¯|¹|¯|| ¹|¹
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Bahut Khubsurat Hain Aankhe TumharI
06:10
393.
¯|¯¯| ¹|¯|-|¯¯| ¯ ¹|¯¹| ¯|¹¯|¯|
- Do - - Do - Eternal Grace
- Do - Bas Ek Guru Naam
05:20
394.
¯|-| ¯¬¯ ¹|¹ ¯||¹|
- Do - - Do - Roohani Live
- Do - Chitthi Na Koi Sandesh Jane Vo Kaun Sa Desh
05:45
395.
l¯|¯| ¯| ¬¯|s -|¯7| ¯||¯| ¯|| ¬¯|¯| -|| ¯7|
- Do - - Do - Mere Saheb
- Do - Darsan Dekh Jivan Guru Tera
08:50
396.
¯¯-|¯| ¯¹| l¯|¯|| ¹|¹ ¯|¯|
- Do - - Do - Eternal Grace
- Do - Ek Pal Tero Charan Smaran
06:45
397.
s¬¯ ¯|¯| ¯|¯| ¯|¯'| -¹|¯'|
- Do - - Do - Satyam Shivam Sundaram Bhanumati
Narasimhan
- Do - Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
04:40
398.
¹|¹ ¯|8| ¹|¹ l¯|¯'| ¹|¹ ¯¯|| ¹|¯%|¯|
- Do - - Do -
- Do -
04:00
399.
04 Oct 06 Page 33 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
03:45
400.
¹|¹ ¯|8| ¹|¹ l¯|¯'| ¹|¹ ¯¯|| ¹|¯%|¯|
- Do - - Do - Samarpan Chitra Roy
- Do - Guru Charanan Mein Bas Gayo Mo Chit
07:50
401.
¹|¹ ¯|¯'|¯| ¹| ¯|-| ¹|¯|| ¹|| l¯|¯|
- Do - - Do - Sahasrara Shalini & Srinivas
- Do - Guru Charanan Sada Bhajo Chinmaya Manas Hansa
08:05
402.
¹|¹ ¯|¯'|¯| -|¯| +|¯|| l¯|¯¹|¯| ¹||¯|-| ¯-||
- Do - - Do - Mere Saheb Chitra Roy
- Do - Guru Jaisa Nahin Koi Deva
08:05
403.
¹|« ¯|-|| ¯|¯| ¬¯|s ¯¯||
- Do - - Do - Eternal Grace
- Do - Guru Ki Mahima Koi Na Jaane
06:35
404.
¹|¹ ¬¯l ¹|l¯¹|| ¬¯|s ¯| ¯||¯|
- Do - - Do - Sweet Devotion Divya Prabha
- Do - Guru Kripa Karo Guru Kripa Karo
08:05
405.
¹|¹ ¬¯¯|| ¬¯¯| ¹|¹ ¬¯¯|| ¬¯¯|
- Do - - Do - Samarpan Chitra Roy
- Do - Guru Matra Pita, Guru Bandhu Sakha
06:10
406.
¹|¹ ¹||¯| l¯|¯||, ¹|¹ ¯|°| -|¹||
- Do - - Do - Shivansh Siddhart
- Do - Guru Meri Puja Guru Govind Guru Mera Par Brahma
07:40
407.
¹|¹ ¹|¯| ¯|¯|| ¹|¹ ¹||l¯|¯ ¹|¹ ¹|¯| ¯|¯¯|8|
- Do - - Do -
- Do - Guru Om Guru Om Jai Jai Guru Om
06:50
408.
¹|¹ $ ¹|¹ $ ¯|¯| ¯|¯| ¹|¹ $
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 1 (Celestial
Songs)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Guru Om Guru, Guru Namo Namah
08:45
409.
¹|¹ $ ¹|¹, ¹|¹ ¯|¹|| ¯|¹|·
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Guru Satsang Hai Pran Se Pyara
08:05
410.
¹|¹ -|¯|-|¹| ¯ ¯||'|| -| ¯¯||¯|
- Do - - Do - Mein Hoon Manzil Bhanumati
Narasimhan
- Do -
09:00
411.
- Do - - Do - Amrutdhara Chitra Roy
- Do -
06:55
412.
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do - Gurudev Guru Om Namah Shivay
07:05
413.
¹|¹¯¯| ¹|¹ $ ¯|¹|· l7|¯||¯|
04 Oct 06 Page 34 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Ashram Melody Bhanumati
Narasimhan
- Do - Gurudev Tumhare Charanon Mein
03:20
414.
¹|¹¯¯| ¯|¹¯|¯ ¯|¯'|| ¹|
- Do - - Do - Gyan Tarang
- Do -
05:45
415.
- Do - - Do - Bhanu's Offerings
- Do - Gurudeva Bolo, Gurudeva Bolo
03:10
416.
¹|¹¯¯|| ¯||¯||, ¹|¹¯¯|| ¯||¯||
- Do - - Do - Avataran - Unite Within Yourself Sahil Jagtiani
- Do - Guruji Aap Hi To Avatar Ho
05:25
417.
¹|¹¯|| ¹|¯| ¯| ¯|| ¹¯|¯||¯ ¯|
- Do - - Do - Amrutdhara Chitra Roy
- Do - Gurur Brahma Gurur Vishnu
01:50
418.
¹|¹¯|8| ¹|¹l¯|¯'|
- Do - - Do - Nivedan
- Do -
01:10
419.
- Do - - Do - Samarpan
- Do - Har Saans Meri Puja Tumhari
06:00
420.
¯¯ -||-| ¹|¯| ¯|¯|| ¯|¹¯|¯|
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do -
04:25
421.
- Do - - Do - Gyan Tarang Bhanumati
Narasimhan
- Do - Honthon Pe Mere Data Tera Naam Aa Gaya Hai
06:35
422.
¯|õ| ¯| ¹|¯ ¯|¯|| ¯|¯| ¯||¹| ¹| ¹|¯|| ¯
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Hothon Se Chhoolo Tum Mera Geet Amar Kar Do
06:30
423.
¯|õ| -| 7¯|| ¯|¹| ¹|¯| ¹||¯| ¹¹|¯ ¬¯¯ ¯|
- Do - - Do - Ashram Satsang AoL Singers
- Do - Iktara Bole Guru Teri Vani
04:15
424.
s¬¯¯||¯| ¯||¯| ¹|¹ ¯|¯| ¯||'||
- Do - - Do - Amrutdhara Chitra Roy
- Do -
06:25
425.
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do -
07:35
426.
- Do - - Do - Anahata Gayatri
- Do - Jai Guru Omkara, Jai Jai Satguru Omkara Om
04:00
427.
¯|¯| ¹|¹ $¬¯|¯|, ¯|¯| ¯|¯| -|¯¹|¹ $¬¯|¯| $
- Do - - Do - Amrutdhara Chitra Roy
- Do - Janam Janam Se Tum Ho Swamy
04:20
428.
¯|¯|¹| ¯|¯|¹| -| ¯|¹| ¯| -¯||¹||
04 Oct 06 Page 35 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do - Jaya Guru Deva Guru Om Namo Narayanay
04:10
429.
¯|¯|¯ ¹|¹ ¯¯|¯ ¹|¹ $ ¯|¹|| ¯||¯|¯|'||¯|
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Jeevana Kaleyana
05:40
430.
¯||¯|¯|¯ ¬¯7¯|¯|¯
- Do - - Do - Sumeru Sandhya Live AoL Singers
- Do - Jholi Bhar Ke Lana
06:00
431.
÷||¯|| +|¯ ¬¯ ¯||¯||
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Jhuki Jhuki Si Nazar Bekarar Hai Ki Nahin
07:35
432.
÷|¬¯l ÷|¬¯l -|| ¯|,¯|¯ ¯|¬¯¯|¯ ¯ l¬¯ ¯|¯|
- Do - - Do -
- Do - Kareeb Aane De Mujhe
06:50
433.
,¬¯¯|¯| ¹|¯| ¯ ¹|÷|
- Do - - Do - Amrutdhara
- Do - Kuchh Na Bhed Raha Ab Man Mein
04:10
434.
¬¯7 ¯|| +|¯ ¯¯| ¹¯| ¹|¯| ¹|
- Do - - Do - Mere Saheb
- Do - Main Bin Guru Dekhe Neend Na Aave
08:10
435.
¹| l¯|¯| ¹|¹ ¯¹| ¯||¯ ¯| ¹|¯|
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do - Main Ek Nanhe Shishu Ke Samaan
05:10
436.
¹| ¯¬¯ ¯|¯¯ l7|7| ¬¯ -|¹||¯|
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do - Mayee Ne Mayi
05:45
437.
¹||¯|| ¯| ¹|¯||
- Do - - Do -
- Do - Meharban Aa Gaya Hai, Meharbani Lutaane
07:45
438.
¹|¯¯¯|| ¹| ¹|¯|| ¯, ¹|¯¯¯||¯|| ¯|¯|¯|
- Do - - Do -
- Do - Mehran Waleya, Sayian Rakkhi Charana De Koul
07:10
439.
¹|¯¯| ¯||l¯|¯||, -||s¯|| ¯4¹|| ¯|¯'|| ¯ ¬¯|¯|
- Do - - Do - Mere Saheb Chitra Roy
- Do - Mera Man Ek Hi Priya Mange
08:40
440.
¹|¯| ¹|¯| ¯¬¯ ¯| l¯|¯|| ¹||¹|
- Do - - Do -
- Do - Mera Mujhme Kichh Nahin
05:55
441.
¹|¯| ¹|÷|¹| l¬¯7 ¯|¯|
- Do - - Do - Eternal Grace
- Do - Mera Roop Woh Jo Tera Roop Ho
08:45
442.
¹|¯| «¯| ¯|| ¯|| ¯|¯| «¯| ¯|
- Do - - Do - Mere Saheb
- Do - Mere Saheb Mere Saheb
06:15
443.
¹|¯ -||¯¯| ¹|¯ -||¯¯|
04 Oct 06 Page 36 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Eternal Grace Chitra Roy
- Do - Mere Satguru Ki Chhavi Kaisi Hai
05:20
444.
¹|¯ -|¯|¹|¹ ¬¯l 7l¯| ¬¯-|| ¯
- Do - - Do - Samarpan
- Do - Mere To Man Mein Bahati Hai Ganga
08:35
445.
¹|¯ ¯|| ¹|¯| ¹| ¯|¯¯|| ¯ ¹|¹||
- Do - - Do - Mere Saheb
- Do - Mitar Piyaare
06:50
446.
l¹|¯|¯ l¯|¯||¯
- Do - - Do - Gyan Tarang Bhanumati
Narasimhan
- Do - Mujhako Zameen Aasmaan Mil Gaye
04:50
447.
¹|÷|¬¯| ,¯|¹|| ¹|-|¹|| l¹|¯| ¹|¯|
- Do - - Do - Eternal Grace Chitra Roy
- Do -
05:55
448.
- Do - - Do -
- Do - Narayana Guru Narayana Param Prem Swaroopa
07:10
449.
¯||¯|¯|'| ¹|¹ ¯||¯|¯|'| ¯|¯¹| ¯|¹| -¯|«¯||
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - O Shankar Shiv Bhola Ya Guru Mera
05:10
450.
¹| 7|¬¯¯ l7|¯| +||¯|| ¯|| ¹|¹ ¹|¯|
- Do - - Do - Bhakti Sudha Shalini & Srinivas
- Do - Om Guru Om Guru Paratpara Guru
05:05
451.
$ ¹|¹ $ ¹|¹ ¯|¯|¯¯|¯| ¹|¹
- Do - - Do - Paschima Vahini Sureshji, Arun &
Ragini
- Do - Om Gurunatha Jai Gurunatha
03:00
452.
$ ¹|¹¯||°|| ¯|¯| ¹|¹¯||°||
- Do - - Do - Jyotir Mayaa Bhanumati
Narasimhan
- Do - Om Jyotirmaya Karunamaya Sadguruve Nama Om
02:40
453.
$ ¯¯||l¯|¹|¯| ¬¯¹'||¹|¯| -|¯¹|¹¯| ¯|¹| $
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do - Om Jyotirmaya Karunamaya Sadguruve Namah Om
04:15
454.
- Do - - Do - Rhythm of Love Seema
- Do - One Look at You
06:20
455.
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do - Paani Which Jookan Ne
06:15
456.
¯||l¯| l¯|¯| ÷|¬¯| ¯|
- Do - - Do - Samarpan Chitra Roy
- Do - Prarthana Karne Ko Ab Hath Ye Uthate Nahin
07:45
457.
¯||°|¯|| ¬¯¯¯|| ¬¯| ¹¯| ¯|°| ¯| ¯õ¯| ¯|¯|
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Ravi Shankara Guru Mero Saanvariya
06:40
458.
¯l¯| 7|¬¯¯| ¹|¹ ¹|¯| -||¯|l¯¯||
04 Oct 06 Page 37 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Morey Saavariya Dr Venkatesh Hegde
- Do - Saans Lena Sikhaya Muskurana Sikhaya
05:25
459.
-||-| ¯|¯|| l-|¹||¯|| ¹|-¬¯¯|¯|| l-|¹||¯||
- Do - - Do - Samarpan Chitra Roy
- Do - Saans Saans Mein Sumiran Karike
04:30
460.
-||-| -||-| ¹| -|l¹|¯¯| ¬¯¯¬¯
- Do - - Do - Mein Hoon Manzil Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sakal Jagat Ki
08:30
461.
-|¬¯¯| ¯|¹|¯| ¬¯l
- Do - - Do - Mehar Richa
- Do - Sanson Ki Mala Mein Simaroon Main Tera Nam
05:25
462.
-||-|| ¬¯l ¹||¯|| ¹| l-|¹|«¯ ¹| ¯|¯| ¯||¹|
- Do - - Do - Samarpan Chitra Roy
- Do - Satguru Tumhare Pyar Ne Jeena Sikha Diya
06:10
463.
-|¯|¹|¹ ¯|¹¯|¯ ¯¯||¯ ¯| ¯||¯|| l-|¹|| l¯¯||
- Do - - Do - Vishuddhi Gayatri
- Do - Savan Awan Hoy Rahyo Re, Nahi Avan Ki Baat
04:30
464.
-||¯|¯| ¹|¯|¯| ¯|¯| ¯¬| ¯, ¯|¯| ¹|¯|¯| ¬¯l ¯||¯|
- Do - - Do - Narayana Vikram
- Do - Shloka (Guru)
01:00
465.
7¯||¬¯| (¹|¹)
- Do - - Do - Anjali Sudha Ranjith
- Do - Sri Guru Om Guru Sadguru Om
06:35
466.
>|| ¹|¹ $ ¹|¹ -|¯¹|¹ $
- Do - - Do - Call of the Divine Pt 2 (Meditative
Hymns)
Bhanumati
Narasimhan
- Do - Sri Guru Stotram - Dhyanamoolam Gurormoortih
04:20
467.
>|| ¹|¹ -¯||¯|¹| - °¯||¯|¹|¯|¹| ¹|«¹|l¯|·
- Do - - Do -
- Do - Sri Gurupaduka Stotram - Namo Namah Sri Sri Gurupadukabhyam
06:40
468.
>|| ¹|¹¯||¯¬¯| -¯||¯|¹| - ¯|¹|| ¯|¹|· >|| >|| ¹|¹¯||¯¬¯|+¯||¹|
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Tera Chehra Kitana Suhana Lagata Hai
05:35
469.
¯|¯| ¯|¯¯| l¬¯¯|¯|| -|¯|¯|| ¯|¹|¯|| ¯
- Do - - Do -
- Do - Tere Aane Ki Jab Khabar Mahake
06:20
470.
¯|¯ ¹|¯| ¬¯l ¯|¯| ¹|¯|¯ ¹|¯¬¯
- Do - - Do - Geetanjali
- Do - Tere Siva Koyi Naam Nahin
06:30
471.
¯|¯ l-|¯|| ¬¯|s ¯||¹| ¯|¯|
- Do - - Do - Rhythm of Love Seema
- Do - The Beat of My Heart, the Tune is Yours
06:50
472.
- Do - - Do -
- Do - The Journey Has Begun
03:25
473.
04 Oct 06 Page 38 of 39 Ver: 2
Theme Track Title Singer(s) Album Time
- Do - - Do - Geetanjali Chitra Roy
- Do - Tuhi Tuhi Tuhi Tuhi
07:45
474.
¯| ¯| ¯| ¯| ¯| ¯| ¯| ¯|
- Do - - Do - Roohani Live
- Do - Tujh Se Milne Ki Aas Rahati hai
07:40
475.
¯|÷|-| l¹|¯|¯| ¬¯l ¹|-| ¯¯¯|| ¯
- Do - - Do - Mere Saheb
- Do - Tum Se Hai Jori
11:00
476.
¯|¹| -| ¯ ¯||,¯|
- Do - - Do - Krishna Kanha Nitin & Sachin
Limaye
- Do - Tumhi Bandhu Tumhi Nath
06:00
477.
¯|¹¯| ¯|°| ¯|¹¯| ¯||°|
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Tumko Dekha To E Khayal Aaya
04:05
478.
¯|¹|¬¯| ¯¹|| ¯|| ¯| ¹¯||¯| ¹|¯||
- Do - - Do - Rhythm of Love Seema
- Do - Wherever I am I Know You Are With Me
06:15
479.
- Do - - Do - Gyan Tarang Bhanumati
Narasimhan
- Do - Ye Duniya Kahe
04:25
480.
¯| ¯l¯|¯|| ¬¯¯
- Do - - Do - Cosmic Celebrations Sahil Jagtiani
- Do - Your Home is in My Heart, in My Heart
06:30
481.
- Do - - Do - Oorja Seema
- Do -
06:00
482.
- Do - - Do - Roohani Live Chitra Roy
- Do - Zindagi Jab Bhi Teri Bazm Mein Laati Hai Hamen
08:35
483.
l,¯|¯¹|| ¯|¯| +|| ¯|¯| ¯|,¯¹| ¹| ¯||¯|| ¯ ¯¹|
04 Oct 06 Page 39 of 39 Ver: 2