Anda di halaman 1dari 8

PROSIDING

SEMINAR TAHUNAN
JABATAN BAHASA MELAYU DAN
LINGUISTIK II

(SETALING II)
ANJURAN
JABATAN BAHASA MELAYU DAN
LINGUISTIK

TEMA
Multibahasa Pencerna dan Pewahanaan Ilmu
Pengetahuan

5-6 Muharam 1428


24-25 JANUARI 2007
DEWAN CANSELOR
UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
PROSIDING
SEMINAR TAHUNAN
JABATAN BAHASA MELAYU DAN
LINGUISTIK II

(SETALING II)
5-6 Muharam 1428
24-25 JANUARI 2007

TEMA
Multibahasa Pencerna dan Pewahanaan Ilmu Pengetahuan

Penyunting:
Prof. Madya Dr Haji Jaludin bin Haji Chuchu

Rekabentuk
Mohd Tajul Arifin bin Haji Mohd Salleh

Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik


Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Brunei Darussalam

ii
Cetakan Pertama 2007
© Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-


mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini
dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau
cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Ketua Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik,
Fakulti Sastera dan Sains Sosial,
Universiti Brunei Darussalam.
Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalty atau honorarium

Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik


Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Brunei Darussalam

iii
Kata Pengantar

Usaha penerbitan buku prosiding seminar ini adalah diharap


dapat memenuhi keperluan seminar dan sebagai rujukan kepada
para peserta dan pembentang kertas kerja di samping usaha
Jabatan untuk mendokumentasikan khazanah ilmu tentang aspek
kebahasaan.

Seminar yang bertemakan Multibahasa Pencerna dan


Pewahanaan Ilmu Pengetahuan telah dilangsungkan pada 5-6
Muharam 1428 Hijrah bersamaan 24-25 Januari 2007 di Dewan
Canselor Universiti Brunei Darussalam. Dalam kelangsungan
seminar ini pihak urusetia telah menerima sebanyak 20 buah
abstrak untuk dibentangkan namun hanya 15 buah kertas kerja
sahaja yang dapat dimuatkan dalam buku. Walau bagaimanapun
kesemua kertas kerja dapat dibentangkan seperti yang
direncanakan. Daripada 20 buah kertas kerja tersebut, 2 buah
merupakan kertas perdana yang disampaikan oleh seorang tokoh
bahasa yang tidak asing lagi, Prof Emiritus Dato’ Dr Hajah Nik
Safiah Karim, dan Dr. Mataim Bakar, Pengarah Dewan Bahasa
dan Pustaka Brunei, 2 buah kertas merupakan sumbangan dari
ahli Persatuan Linguistik Brunei, sebuah kertas kerja
disumbangkan dari Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, sebuah
kertas merupakan sumbangan dari tenaga pengajar dari sekolah
misi, 2 buah kertas kerja disumbangkan oleh calon sarjana di
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik, dan selebihnya
merupakan dari tenaga akademik dari Jabatan Bahasa Melayu
dan Linguistik, Pusat Bahasa, dan Jabatan Bahasa Inggeris dan
Linguistik Terapan, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah,
Universiti Brunei Darussalam.

Hasil perbincangan mungkin akan dapat membantu


dalam menyusun strategi ke arah pengajaran dan pembelajaran
dalam aspek kebahasaan serta memelihara khazanah bahan-bahan
yang terdapat di Negara ini. Seminar ini juga akan seterusnya
memperkuatkan lagi imej dan prestij di Jabatan ini.

iv
Akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan
seminar ini. Sekian.

Dr. Yabit Alas


Ketua Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik

v
Prakata Penyunting

Alhamdulillah, rasa syukur saya panjatkan ke hadrat Allah s.w.t


kerana dengan keizinannya jua, buku Prosiding SETALING II
dapat disunting dan disusun untuk diagihkan kepada peserta
SETALING II. Sesungguhnya apa yang terkandung di dalam
buku prosiding ini merupakan bahan kertas kerja yang
dibentangkan yang kemudian disunting tanpa membuat
perubahan ejaan dan isi kandungan kertas kerja yang disunting.
Penyuntingan hanya dibuat dari segi penyelarasan format untuk
kesesuaian terbitan. Sekali lagi apa yang terkandung di dalam
buku ini bukanlah merupakan hasil pandangan, buah fikiran
Jabatan melainkan adalah tanggungjawab penulis yang
berkenaan. Saya amat mengalu-alukan sebarang teguran
mahupun pembaikan dalam penyusunan buku ini. Akhir sekali
saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik kerana memberi amanah
kepada saya untuk menyusun prosiding ini sehingga ke proses
yang terakhir. Tidak lupa juga kepada Awang Mohd Tajul
Ariffin bin Haji Mohd Salleh yang telah merekabentuk kulit buku
ini hingga ke tahap percetakannya.

Prof. Madya Dr Haji Jaludin bin Haji Chuchu


Penyunting
RPP – 16/01/2007

vi
KANDUNGAN

iv
Kata Pengantar
vi
Prakata Penyunting

1 Situasi Multibahasa Yang Unggul: Antara Jati Diri


Dengan Globalisasi
1
Nik Safiah Karim
2 Deiksis Masa di Negara Brunei Darussalam:
Antara Kerenah dan Upaya
18
Dr. Haji Azmi Abdullah
3 Multibahasa: Dinamisme Baru Generasi Ketiga
Dalam Persekitaran Dunia Yang Berubah
39
Mohd Azurin Othman
4 Penyerapan Terancang Bahasa Melayu Brunei ke
dalam Bahasa Melayu Baku
65
Haji Alipudin bin Haji Omarkandi
5 Penggunaan Kata Sapaan ’Kau’ Dulu dan
Sekarang Dalam Konteks Puak Melayu Kedayan.
Nur Syakimah binti Rabaha &
79
Prof. Madya Dr. Hj Jaludin bin Hj Chuchu.
6 Kedwibahasaan dan Masalah Sosial: Sebuah
Renungan
100
Prof. Madya Dr. Haji Jaludin bin Haji Chuchu
7 Bahasa Melayu Sebagai Warisan Budaya Bangsa:
Mendepani Rempuhan Globalisasi.
110
Mataim Bakar, Ph.D.
8 Kelemahan Penguasaan Bahasa Melayu Para
Pelajar di Sekolah Misi dalam Sistem Pendidikan
Dwibahasa. Satu Tinjauan Ringkas
121
Madam Teo Wee Wee

vii
9 Penguasaan BMS dan BI Sebagai Bahasa Ilmu:
Suatu Perspektif Teori Taut-Pumpun Tatabahasa
Natural
129
Abdullah Jumain Abu Samah
10 Isu Masa Depan Bahasa-Bahasa Peribumi di
Negara Brunei Darussalam: Multibahasa vs
‘Homogenous’ Bahasa
145
Dr Yabit bin Alas
11 Pengajaran Terancang Kata Pinjaman Bahasa
Inggeris: Memperkaya Kosa Kata Pelajar Bahasa
Melayu
160
Rozaiman Bin Makmun
12 Bahasa Rekaan Antarabangsa:Bahasa Esperanto
189
Dr. SATO, Hirobumi @ Rahmat
13 Bahasa Melayu dan Bahasa Iban: Suatu
PerbandinganFonologis
203
Dr. Mardina binti Haji Mahadi
14 Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan
Bahasa: Antara Hipotesis dan Realiti
211
Dr. Aini binti Haji Karim
15 Kejelasan dan Ketepatan Leksikon Dalam Konteks
Berdwibahasa
Dr. Hajah Dayang Fatimah Binti Haji Awang
226
Chuchu

viii

Anda mungkin juga menyukai