Anda di halaman 1dari 16

Penguasaan BMS dan BI Sebagai Bahasa Ilmu: Suatu

Perspektif Teori Taut-Pumpun Tatabahasa Natural

Oleh
Dr. Abdullah Jumain Abu Samah
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Brunei Darussalam

1. Fenomena Memahami-Menyampaikan Ilmu dalam BMS


Bagi Sebahagian Daripada Para Pelajar
Berdwibahasa dan bermultilinguil tentulah jauh lebih baik
berbanding dengan bermonolingual. Berdwibahasa iaitu
sekurang-kurangnya mahir berbahasa Melayu Standard (BMS)
dan mahir pula berbahasa Inggeris (BI) adalah dituntut kerana
kedua-dua bahasa ini adalah bahasa-bahasa ilmu.
Dalam konteks penggunaan BMS sebagai bahasa ilmu, kita
berhadapan dengan persoalan tentang jawapan-jawapan
berbentuk esei yang rendah mutunya. Adakah sesuatu jawapan
dalam bentuk esei yang tidak bermutu itu disebabkan oleh (i)
kurangnya penguasaan tatabahasa seseorang pelajar tentang
tatabahasa BMS, atau (ii) kurangnya keupayaan seseorang pelajar
berkenaan menyampaikan dengan jelas dan tepat sesuatu idea
atau fakta yang cuba dinyatkannya, atau sebenarnya (iii)
kurangnya pemahaman pelajar berkenaan tentang sesuatu yang
ingin ditulisnya atau dijawabnya ?
Jawapan kepada persoalan di atas menjadi fokus
perbincangan dalam kertas kerja yang dibincangkan ini kerana
agak ramai para pelajar yang mengatakan bahawa mereka faham
tentang sesuatu yang dipelajari tetapi tidak berkeupayaan
menyampaikannya dengan jelas dan tepat.
Sebagai bahasa ilmu, BMS digunakan oleh para pelajar bagi
memahami dan menyampaikan semula pengetahuan-pengetahuan
yang diajar. Dengan menjangkaukan Bloom Taxonomy
PROSIDING SETALING II

(http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/bloomrev/start.htm 12/28/2006),
penyampaian iaitu jawapan oleh para pelajar tentang apa yang
diajar tidak seharusnya berbentuk hafalan tetapi seharusnya
membuktikan keupayaan mereka tentang salah satu atau
penggemblengan beberapa daya kognitif seperti berikut, iaitu (i)
daya pemahaman yang tinggi tentang apa yang diajar (ii) daya
yang menunjukkan kemampuan melakukan aplikasi berdasarkan
apa yang telah difahami, (iii) daya yang memperlihatkan
kemampuan menganalisis, (iv) daya yang memanifestasikan
keupayaan melakukan penilaian tentang sesuatu yang sewajarnya
diterima atau sewajarnya tidak diterima, dan (v) daya
menghasilkan sesuatu yang baru berasaskan sesuatu yang dapat
difahami (to understand, to apply, to analyze, to
evaluate, and to create).
Berkontras dengan merit daya kognitif sebagaimana yang
kita harapkan dari para pelajar, kita juga biasa menyedari bahawa
sebahagian daripada para pelajar cuma memiliki pengetahuan
dalam bentuk hafalan iaitu penampilan kognitif yang paling
rendah. Selain itu, fenomena yang lumrah tetapi agak aneh ini
biasa juga kita alami. Terdapat sebilangan pelajar yang biasa
mengatakan,“Kami faham tetapi tidak tahu mengemukakan
jawapan”.
Jawapan-jawapan dalam bentuk bertulis oleh pelajar-pelajar
berkenaan rata-rata bukan merupakan jawapan-jawapan yang
baik dan ini membuktikan bahawa mereka sebenarnya tidak
berapa faham tentang apa yang telah diajar. Jawapan-jawapan
berbentuk lisan pula sukar diukur kerana jawapan-jawapan yang
diberikan adalah jawapan-jawapan ringkas yang kadangkala
cuma berbentuk ayat minimal. Dalam aktiviti-aktiviti lisan boleh
dikatakan terlalu sedikit para pelajar yang sanggup menghuraikan
sesuatu jawapan dengan panjang-lebar. Jawapan-jawapan
biasanya dikemukakan dalam satu ayat atau cuma beberapa ayat.
Berdasarkan kajian yang dilakukan bagi penulisan kertas
kerja ini didapati bahawa para pelajar yang lemah menguasai
sesuatu mata pelajaran atau sesuatu kursus yang memerlukan (a)
penyataan yang eksplisit (tepat), dan (b) pendeskripsian yang
menunjukkan aras kefahaman yang tinggi, adalah juga pada
kebiasaannya terdiri daripada para pelajar yang lemah menguasai
BMS.

130
PROSIDING SETALING II

Sekiranya berdasarkan kepada penyataan Carl (1998:268 ),


kelemahan berbahasa adalah termasuk ‘kegagalan seseorang
menyampaikan sesuatu maksud sebagaimana yang
dikehendakinya ( fail to fix in the intended context). Sebagai
contoh Carl mengemukakan petikan berikut, ‘There is longtime
ago I am very interested in Walsh language. So I am writing this
missive for asking wether you promote cources of Walsh (at the
University Colledge of North Wales, or by correspondence, like
the Open University of London) for non-english speakers.
Contoh penulisan yang dikemukakan oleh Carl adalah jelas
menunjukkan bahawa penulis surat berkenaan tidak benar-benar
menguasai BI. Bagaimanapun, kita tentu menyedari bahawa kita
dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis surat
berkenaan.
Gejala berbahasa seperti yang difokuskan dalam penulisan
kertas kerja ini adalah jauh berbeza berbanding dengan gejala
bahasa yang dinyatakan oleh Carl sebagai ‘fail to fix in the
intended context’. Gejala bahasa sebagaimana yang akan
dibincangkan nanti adalah lebih serius kerana (i) keperihan
semantik dalam sesuatu ayat yang berkenaan, (ii) keperihalan
semantik dari aspek kohesi iaitu tautan semantik dari satu ayat ke
satu ayat, dan (iii) keperihalan semantik penulisan esei tersebut
sebagai satu wacana adalah terlalu di luar konteks realiti. Gejala
ini mesti difahami.

2. Gejala Yang Mesti Difahami dan Persoalannya dengan


Kompeten (Competence) Meng-
Gunakan BMS
Tahap kompeten (competence) yang tinggi dan turut
diperlihatkan melalui performan (performance) dalam
menggunakan BMS adalah diperolehi melalui proses-proses
pembelajaran bahasa (language learning) dan bukannya melalui
proses-proses pemerolehan bahasa (language aqusition). Tahap
kompeten yang tinggi dalam penggunaan BMS juga turut
dipengaruhi oleh kadar input seseorang melalui pembacaannya
dan tahap outputnya menggunakan BMS sama ada secara lisan
atau pun secara bertulis.
Dalam kertas kerja yang dibentangkan ini diajukan satu
pandangan bahawa tahap kompeten (competence) menggunakan

131
PROSIDING SETALING II

sesuatu bahasa misalnya BMS bukanlah faktor tunggal yang


menjamin atau menentukan tahap performan (performance)
dengan baik.
Penyataan ini adalah didasarkan kepada analisis data-data
yang mewakili (a) 100 jawapan-jawapan berbentuk esei oleh para
pelajar di institusi pengajian tinggi bagi matapelajaran bukan-
bahasa, dan (b) 250 penulisan berbentuk esei yang ada kaitannya
dengan mata pelajaran BMS (70 esei pelajar-pelajar sekolah
rendah, 80 esei pelajar-pelajar sekolah menengah, dan 100 esei
pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi).
Didapati bahawa (i) kelemahan menulis sesebuah esei, atau
(ii) kelemahan menyampaikan sesuatu jawapan dengan jelas dan
tepat, bukanlah terlalu difaktorkan oleh kelemahan menggunakan
tatabahasa BMS tetapi lebih difaktorkan oleh ketidakjelasan
seseorang pelajar tentang apa yang hendak ditulisnya dalam
sesebuah esei atau ketidakjelasannya tentang jawapan yang tepat
bagi sesuatu soalan yang dikemukakan.
Berdasarkan dapatan ini adalah wajar kita memikirkan
semula dan memperluaskan penyataan Chomsky tentang
competence dan performance. Berdasarkan kepada data-data
yang dianalisis, adalah terbukti bahawa performan (performance)
berbahasa bukan sahaja ditentukan oleh kompeten (competence)
iaitu pengetahuan yang bersifat dalaman tentang tatabahasa
sesuatu bahasa yang berkenaan seperti yang didakwa oleh
Chomsky tetapi turut difaktorkan oleh kejelasan-ketidakjelasan
seseorang tentang sesuatu yang diperkatakannya. Berhubung
dengan konsep competence dan performance, sila teliti penyataan
Cook dan Newson (1996:22) seperti berikut:-

The distinction between competence and


performance, first drawn in Chomsky (1965), partly
corresponds to the I- versus E-language split.
Competence is ‘the speaker / hearer’s knowledge
of his language, performance ‘the actual use of
language in concrete situations’.

3. Keseriusan dalam Kelemahan menggunakan BMS


Sebagai Bahasa Ilmu

132
PROSIDING SETALING II

Dianalisis sebagai suatu keseluruhan, jawapan-jawapan buruk


yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar yang lemah menguasai
BMS bukanlah kerana pelajar-pelajar berkenaan terlalu banyak
melakukan kesalahan-kesalahan tatabahasa tetapi lebih banyak
melakukan output yang menyimpang dari aspek fakta dan juga
logik. Sebenarnya inilah penyakit yang berterusan dan terlalu
serius di kalangan sebahagian daripada pelajar-pelajar kita.
‘Penyakit’ yang ada kaitannya dengan kelemahan menggunakan
tatabahasa adalah lebih ringan keseriusannya.
Berikutnya dipetik dua perenggan dalam sebuah esei yang
layak diberi markah 0% atau Gred F. Pada halnya, ayat-ayat
dalam penulisan esei berkenaan cuma sedikit yang bersifat tidak
gramatis. Esei ini adalah antara esei-esei yang mendedahkan
‘penyakit’ berbahasa seperti yang dinyatakan dalam para sebelum
ini.
Dengan adanya orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi dalam membangunkan negara, mereka
inilah yang diharap-harapkan untuk memajukan negara
sama ada dalam negara mahupun luar negara. Mereka
boleh meningkatkan ekonomi negara dengan
memperbanyakkan sumber-sumber untuk dijadikan
bahan-bahan eksport. Bukan sahaja untuk bergantung
kepada penghasilan utama negara dan sumber eksport
utama negara, iaitu minyak dan gas. Ini memandangkan
negara kita lebih banyak aktiviti mengimport daripada
eksport.
Mereka juga boleh mengenalkan negara ke taraf
antarabangsa dengan menerajui negara ke arah lebih
membangun dengan mencipta ciptaan-ciptaan baru sama
ada dari segi benda mahupun idea seperti yang kita lihat
di negara-negara jiran. Singapura adalah sebuah negara
yang jauh lebih kecil dari negara kita dan mempunyai
penduduk yang jauh lebih ramai dari penduduk kita.
Mereka tidak mempunyai sumber alam yang dapat
dijadikan bahan untuk meningkatkan ekonomi negara
mereka tetapi mereka maju kerana penduduk-
penduduknya yang tekun dan gigih dalam meningkatkan
pengajian mereka. Ini mestilah dijadikan sebagai
contoh kepada kita agar bakal penuntut-penuntut yang

133
PROSIDING SETALING II

melepasi pengajian tinggi dapat membangunkan negara


sendiri.

Berdasarkan kepada bidang (1) Analisis kesalahan Bahasa


(Error Analysis), (2) Analisis Wacana (Discource Analysis), dan
(iii) Analisis Semantik maka kesemua ayat dalam esei yang telah
petik ini tidak wajar diterima sebagai ayat yang betul. Dengan
yang demikian, adalah wajar bahawa esei berkenaan diberi
markah 0% atau diberi Gred F. Analisis dan dapatan ini adalah
memeranjatkan.
Esei yang sama telah dibaca oleh sejumlah tiga puluh orang
responden yang pada mulanya diyakini bahawa mereka tentu
dapat menyedari tentang kelemahan atau keburukan esei yang
mereka teliti. Agak memeranjatkan kerana ternyata bahawa
hampir kesemua para responden menganggap esei berkenaan
sebagai sebuah esei yang baik. Markah yang diperuntukkan ialah
di antara 70% - 80%. Tidak ada kesalahan yang dapat mereka
kenal pasti. Bagaimana pun, setelah kesalahan-kesalaha ayat
dalam esei tersebut diperjelaskan, barulah mereka menyedari dan
bersetuju bahawa esei yang telah mereka teliti itu sebenarnya
tidak bermutu.
Kita seharusnya memberi perhatian yang serius terhadap (a)
fenomena tentang penggunaan bahasa dalam esei berkenaan dan
(b) fenomena tentang penilaian yang salah oleh sejumlah
responden tentang esei tersebut. Fenomena-fenomena ini
seharusnya difahami dan diperjelaskan berdasar kepada sesuatu
teori linguistk. Keperihalan ini akan dibincangkan kemudian.
Pada tahap ini dikemukakan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan
bahasa yang dapat dikesan dengan menggemblengkan
pengetahuan-pengetahuan dalam bidang (1) Analisis Kesalahan
Bahasa, (ii) Analisis Wacana., dan (iii) Semantik.
Setelah dilakukan penelitian maka hasil-hasil analisisnya
adalah seperti berikut. Seperti yang akan diperlihatkan, tidak ada
satu ayat sekalipun yang dapat diterima sebagai ayat yang betul.
Bagi memudahkan penjelasan, tiap-tiap ayat yang dianalisis akan
dipetik semula.
Ayat 1 (Perenggan 1)
Dengan adanya orang-orang yang berjaya dari
institusi pengajian tinggi dalam membangunkan

134
PROSIDING SETALING II

negara, mereka inilah yang diharap-harapkan untuk


memajukan negara sama ada dalam negara
mahupun luar negara.

Ayat ini terdiri daripada [Permutasi + Sub. (FN) + Pre.


(FN). Permutasi dalam ayat berkenaan ialah:- [Dengan adanya
orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian tinggi dalam
membangunkan negara], diikuti dengan Subjek iaitu [mereka
inilah] dan diikuti lagi dengan Predikat iaitu:- [yang diharap-
harapkan membangunkan Negara sama ada dalam Negara
mahupun luar negara].
Analisis dari sudut tatabahasa memperlihatkan bahawa
dalam konstruksi bahagian Subjek telah berlaku omisi perkataan
juga. Konstruksi Subjek seharusnya:- [Mereka inilah juga].
Penggunaan perkataan juga adalah perlu kerana [mereka ini]
adalah merujuk kepada subjek pada bahagian yang
dipermutasikan iaitu [orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi].
Dari sudut semantik, Ayat 1 adalah salah. Adalah tidak
berkemungkinan bahawa [orang-orang dari institusi pengajian
tinggi] di Negara Brunei Darussalam ini [memajukan negara
sama ada dalam negara mahupun luar negara]. Frasa [sama
ada dalam negara mahupun luar negara] hanyalah suatu
tambahsia [tambahan yang sia-sia]. Tidak mungkin, cerdik-
pandai dalam sesebuah negara memajukan negaranya sendiri dan
juga pada masa yang sama memajukan sesuatu negara lain yang
bukan negaranya.
Ayat 2 (Perenggan 1)
Mereka boleh meningkatkan ekonomi dalam
negara dengan memperbanyakkan sumber-sumber
untuk dijadikan bahan-bahan eksport.
Ayat ini betul dari aspek tatabahasa tetapi masih salah dari
aspek konotasi iaitu tentang fakta yang disampaikan. Adalah
tidak jelas bagaimanakah Subjek iaitu [Mereka = Orang-orang
yang berjaya dari institusi pengajian tinggi] dapat
meningkatkan ekonomi negara dengan memperbanyakkan
sumber-sumber untuk dijadikan bahan-bahan eksport. Bolehkan
orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian tinggi

135
PROSIDING SETALING II

memperbanyakkan sumber-sumber untuk dijadikan bahan-bahan


eksport ? Kalau benar, apakah contoh-contohnya ?
Analisis memperlihatkan bahawa ayat yabg dianalisis ini
masih dikategorikan sebagai ayat yang salah walaupun
penulisnya tidak melakukan sesuatu kesalahan tatabahasa
Ayat 3 (Perenggan 1)
Bukan sahaja untuk bertgantung kepada
penghasilan utama negara dan sumber eksport
utama negara, iaitu minyak dan gas.
Dari sudut tatabahasa iaitu dalam konteks penggunaan
bahasa secara formal, ayat ini tidak dapat diterima kerana cuma
wujud sebagai ayat minimal. Dalam penulisan secara rasmi,
sesuatu ayat seharusnya berbentuk ayat yang lengkap iaitu
lengkap dengan bahagian subjeknya dan bahagian predikatnya.
Analisis dari sudut wacana pula memperlihatkan bahawa Ayat
2 dan Ayat 3 tidak berkohesi (bertautan) kerana frasa yang
mewakili Ayat 3 adalah dalam bentuk suatu ayat minimal yang
tidak jelas pula lagi sama ada berkedudukan sebagai Subjek atau
berkededukan sebagai Predikat. Apapun kedudukan frasa yang
mendirikan Ayat 3 ini, namun konotasinya tidak bertautan
dengan Ayat 2 sebelumnya.
Ayat 4 (Perenggan 1)
Ini memandangkan negara kita lebih banyak aktiviti
mengimport daripada mengeksport.
Ayat ini juga tidak dapat diterima sebagai ayat yang betul.
Dari sudut wacana, Subjek [Ini] dalam ayat berkenaan
adalah tidak jelas sama ada merujuk kepada [orang-orang yang
berjaya dari institusi pengajian tinggi] atau juga merujuik
kepada [Negara Brunei Darussalam]. Apa sekalipun, masih
tidak jelas kohesi (tautan) di antara Ayat 4 dengan ayat
sebelumnya iaitu Ayat 3.

Ayat-ayat yang lain (Perenggan 2)


Analisis berdasarkan bidang Analisis Kesalahan Bahasa,
Analisis Wacana dan Analisis Semantik memperlihatkan juga
bahawa tidak ada satu ayat sekalipun dalam perenggan ini dapat
kita terima sebagai ayat yang betul. Rata-rata didapati bahawa
ayat-ayat berkenaan menyimpang jauh daripada fakta-fakta yang
sebenarnya. Sebagai contoh, sila teliti kandungan semantuik

136
PROSIDING SETALING II

Ayat 1 dalam para berkenaan. Tidak ada situasinya atau


realitinya bahawa [orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi di negara ini boleh memperkenalkan negara ke
taraf antarabangsa dengan menerajui negara ini ke arah lebih
membangun dengan mencipta ciptaan-ciptaan baru sama ada
dari segi benda mahupun idea].
Berdasarkan kohesi Ayat 1 dengan Ayat 2 maka Ayat 2 dalam
perenggan yang sama juga tidak wajar diterima kerana sama ada
di Malaysia mahupun di Singapura, juga tidak pernah berlaku
yakni tidak pernah adanya situasi bahawa orang-orang yang
berjaya dari Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia,
Universiti Putra Malaysia dan lain-lain, boleh memperkenalkan
Negara Malaysia ke taraf antarabangsa dengan menerajui negara
berkenaan ke arah lebih membangun dengan mencipta ciptaan-
ciptaan baru dari segi benda mahupun idea.
Konotasi frasa ‘orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi’ adalah bersifat menyeluruh iaitu meliputi semua
mereka yang berkelulusan dari sesebuah universiti yang
berkenaan. Sebagai contoh, guru-guru di negara berkenaan pada
sebahagiannya adalah lulusan universiti-universitu tersebut.
Adakah mereka menerajui negara dan apakah pula benda dan
idea yang dicipta ? Hakinya ialah mereka tidak menerajui
negara. Mereka cuma memberi berbakti dalam bidang
pendidikan. Mereka juga tidak mencipta benda-benda apatah lagi
mencipta idea-idea. Bagaimanakah idea dapat dicipta ?
Analisis dari sudut wacana memperlihatkan bahawa Ayat 3
tidak berkohesi dengan baik dengan ayat sebelumnyaa iaitu Ayat
2. Selain itu, fakta yang disampaikan juga tidak benar. Sila teliti
penyataan Singapura adalah sebuah negara yang jauh lebih kecil
dari negara kita. Ayat 4 juga tidak dapat diterima. Tidak
mungkin kemajuan Singapura adalah disebabkan rakyat di
Negara berkenaan begitu tekun dan gigih dalam meningkatkan
pengajian mereka. Oleh kerana Ayat 5 berkohesi dengan Ayat 4
dan ‘fakta’ dalam Ayat 4 tidak dapat diterima maka seluruh Ayat
5 juga tidak dapat diterima sebagai ayat yang betul.
Disedari bahawa penulis esei yang diperkatakan ini sedikit-
sebanyaknya telah melakukan kesalahan tatabahasa. Bagaimana
pun, kesalahan-kesalahan tatabahasa yang dilakukan itu bukanlah
pula menunjukkan penulisnya begitu jahil dalam penggunaan

137
PROSIDING SETALING II

tatabahasa BMS. ‘Kejahilannya’ ialah tentang topik yang


diperkatakannya iaitu ‘orang-orang yang berkelulusan dari
institusi pengajian tinggi’.
Data ini menunjukkan bahawa performan (performance)
menggunakan BMS sama ada lisan atau bertulis bukanlah
semata-mata disituasikan oleh merit atau tahap kompeten
(competence) yang dalam konteks perbincangan ini secara
khususnya dirujukkan kepada penggunaan tatabahasa BMS.
Ternyata bahawa competence turut dipengaruhi oleh (i) situasi
ketahuan-ketidaktahuan atau kejelasan-ketidakjelasan seseorang
tentang sesuatu yang diperkatakannya atau ditulisnya, dan (ii)
kepekaan-ketidakpekaan individu berkenaan tentang pemilihan
perkataan atau frasa yang tepat maknanya untuk menyampaikan
sesuatu maksud yang tertentu.
Kemahiran pemilihan perkataan atau frasa yang tepat tidak
ada kaitannya dengan tatabahasa. Begitu juga tentang
ketidakmampuan memperlihatkan ayat-ayat yang berkohesi
dengan baik. Menambah keterangan dengan mengemukakan
sesuatu perkataan atau frasa yang menyebabkan berlakunya
penyimpangan realiti juga tidak ada kaitannya dengan kelemahan
menggunakan tatabahasa.
Teliti ayat pertama dalam perenggan pertama, iaitu “Dengan
adanya orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian tinggi
dalam membangunkan negara, mereka inilah yang diharap-
harapkan untuk memajukan negara sama ada dalam negara
mahupun luar negara”. Pembetulan dari aspek tatabahasa adalah
amat sedikit. Perbincangan tentangnya telah dikemukakan.
Bagaimana pun, penegasan yang cuba difokuskan ialah tentang
situasi yang menunjukkan bahawa penulis esei berkenaan tidak
dapat menggunakan frasa yang tepat mengikut konteks. Frasa
‘untuk membangunkan negara’ seharusnya diganti dengan frasa
‘untuk menyumbangkan bakti kepada negara’. Selain itu frasa
‘sama ada dalam negara mahupun luar negara’ seharusnya
dipotong atau ditiadakan. Ayat yang sepatutnya ditulis ialah:-

Orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian


tinggi diharap dapat menyumbangkan bakti kepada
Negara.

138
PROSIDING SETALING II

Dengan melakukan pembetulan seperti yang dinyatakan ini


barulah ayat pertama dalam perenggan pertama boleh diterima
sebagai ayat yang betul. Pembetulan yang dilakukan bukanlah
pembetulan tentang tatabahasa tetapi pembetulan tentang idea
yang disampaikan. Terbukti bahawa kecekapan berbahasa
(competence) bukanlah semata-mata kerana disituasikan oleh
penguasaan seseorang tentang tatabahasa sesuatu bahasa yang
digunakannya tetapi tetap juga disituasikan oleh ketahuan-
ketidaktahuan atau kejelasan-ketidakjelasan seseorang tentang
apa yang hendak diperkatakannya atau ditulisnya.
Dapatan yang diperolehi daripada 30 orang responden yang
diminta memberi markah bagi esei yang berkenaan juga
menunjukkan bahawa pengetahuan seseorang dalam tatabahasa
sesuatu bahasa yang didengarnya (hearer’s knowledge of the
language) tidak secara total menentukan kefahaman individu
berkenaan tentang apa yang diperkatakan. Kesemua responden
yang boleh dikatakan mengetahui selok-belok penggunaan BMS
(yakni berdasarkan kelulusan mereka), juga didapati tidak dapat
menilai esei berkenaan dengan baik kerana rata-rata mereka
meletakkan merkah di antara 70% - 80%. Kesilapan
memperuntukkan markah yang tinggi sebagaimana yang
diperlihatkan itu adalah kerana para responden juga sebenarnya
tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang topik yang
diperkatakan iaitu ‘Orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi’. Setelah maksud esei berkenaan diteliti dari
satu ayat ke satu ayat, barulah mereka sedar dan mempersetujui
bahawa esei yang dirujukkan itu adalah satu esei yang buruk.
Pertimbangan bahasa yang baik bukanlah cuma berdasarkan
tatabahasa tetapi mesti juga bersandarkan tentang realiti semantik
tentang apa yang diperkatakan. Sebagai contoh, sila teliti ayat
yang menyimpang maksudnya ini:- ‘Ambuyat boleh dibuat
daripada pokok-pokok rumbia yang banyak tumbuh di kawasan
berpaya’. Berdasarkan ayat ini ternyata bahawa penulisnya tidak
mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak
diperkatakan. Ayat berkenaan seharusnya ditulis: Ambuyat
dibuat daripada ambulung iaitu sejenis tepung yang diproses
daripada sagu rumbia. Pokok-pokok rumbia biasanya tumbuh di
kawasan-kawasan berpaya.

139
PROSIDING SETALING II

Kegagalan menyampaikan maksud dengan tepat walaupun


dalam konteks memperlihatkan penggunaan tatabahasa yang
betul sekalipun hendaklah dianggap sebagai kesalahan bahasa
yang ada kaitannya dengan competence berbahasa.

5. Data, hubungan data dengan teori dan aplikasi


Teori tetap bertunjangkan data (Timasheff, 1967:3). Tanpa data
tidak ada teori. Kekukuhan teori adalah bersandarkan kepada
pembuktian data. Teori tidak seharusnya tinggal sebagai teori.
Selain memberi pemahaman, teori juga sewajarnya dimanfaatkan
untuk tujuan aplikasi.
Data dan dapatan yang dikemukakan dalam penulisan kertas
kerja ini menunjukkan bahawa ketidakjelasan tentang fenomena
yang hendak diperkatakan adalah faktor utama yang
menyebabkan mutu esei berkenaan menjadi tidak baik. ‘Fail to
fix in the intended contexts’ iaitu suatu fenomena kelemahan
bahasa sebagaimana yang diperkatakan oleh Carl (1998:268) dan
dikemukakan sebelum ini adalah suatu faktor lain yang tidak
begitu serius dari aspek ketepatan mengemukakan idea atau
fakta.
Ditinjau dari sudut aplikasi teori Taut-Pumpun Tatabahasa
Natural (Abdullah Jumain 2005), ketidakjelasan tentang sesuatu
fenomena yang berkenaan adalah punca yang menyebabkan
berlakunya ketidakjelasan tautan-tautan semantik dalam bentuk
performan, iaitu (i) pada peringkat taut-pumpun makna-makna
dalam sesuatu ayat, (ii) pada peringkat taut-pumpun makna di
antara satu ayat dengan makna sesuatu ayat sebelumnya, dan (iii)
pada peringkat taut-pumpun makna-makna dalam suatu
keseluruhan struktur sesuatu wacana. Oleh kerana fenomena ini
dilihat dari perspektif teori Taut-Pumpun Tatabahasa Natural
maka pengemukaan seterusnya adalah sebahagian daripada
intipati teori berkenaan.
Adanya (i) taut-pumpun berstruktur-sistem di antara makna-
makna pada bahagian-bahagian sesuatu ayat, (ii) taut-pumpun
berstruktur-sistem di antara makna sesuatu ayat dengan makna
sesuatu ayat berikutnya, dan (iii) taut-pumpun berstruktur-sistem
makna-makna dalam suatu keseluruhan struktur sesuatu wacana,
adalah disituasikan oleh adanya taut-pumpun pelbagai kompleks
daya minda (dalam minda seseorang) iaitu merangkumi daya

140
PROSIDING SETALING II

ingatannya, daya pemahamannya, daya lojiknya, daya


kekreatifannya, daya imaginasinya, daya kepekaannya tentang
rantaian sebab-akibat, dan lain-lain yang belum terpecah kepada
bentuk bahasa.
Sesuatu fenomena yang bersumberkan sesuatu daya minda
atau bersumberkan penggemblengan beberapa daya minda seperti
yang telah dinyatakan itu akan dimanifestasikan secara
berstruktur-sistem dan direpresentasikan oleh struktur-struktur
frasa dan struktur-struktur ayat dalam sesuatu bahasa yang
digunakan.
Dalam konteks yang diperkatakan ini, keupayaan
menzahirkan dalam bentuk bahasa adalah bergantung kepada (i)
penguasaan seseorang dalam tatabahasa bahasa yang
digunakannya (binaan frasa, binaan ayat, dan binaan perkataan
yang melibatkan proses morfologi) dan juga (ii) penguasaan
seseorang terhadap perbendaharaan kata yang diperlukannya
bagi menzahirkan sesuatu pengekspresifannya. Penyataan dalam
para di atas memberi gambaran:-

1. Daya minda tidak memadai bagi performan yang baik


yakni tanpa tahap performan (performance) yang baik
dalam sesuatu bahasa yang digunakan. Sebagai contoh,
seorang sarjana dalam bidang linguistik tentu tidak
akan dapat memperlihatkan performan yang baik
sekiranya sarjana berkenaan menggunakan sesuatu
bahasa yang belum berapa dikuasainya.
2. Penguasaan bahasa yang baik juga tidak menjamin
performan yang baik sekiranya seseorang yang
berkenaan tidak berapa tahu tentang sesuatu subjek
yang diperkatakannya. Sebagai contoh, seseorang yang
cuma mahir menggunakan bahasa Inggeris tentu tidak
dapat melakukan performannya dengan baik pada
situasi maklumat-maklumat tentang sesuatu subjek
yang diperkatakannya itu belum lagi benar-benar jelas
kepadanya.
3. Untuk membolehkan seseorang melakukan performan
yang baik, individu berkenaan mestilah (i) menguasai
sesuatu bahasa yang digunakannya, dan pada masa

141
PROSIDING SETALING II

yang sama mesti juga (ii) mengetahui benar-benar


semua maklumat yang akan diperkatakannya.

Berdasarkan pemerian-pemerian yang dikemukakan ini dan


juga berdasarkan kepada penelitian esei-esei buruk yang
dijadikan sebagai data, dapat disedari bahawa di samping (i)
tidak dapat menggunakan tatabahasa yang baik, dan (ii)
ketidakupayaan menyampaikan dengan tepat sesuatu maksud
yang dihasratkan (teliti semula penyataan Carl), didapati pula
bahawa (iii) ketidakjelasan tentang sesuatu yang cuba
diperkatakan adalah juga merupakan suatu fenomena yang amat
lumrah di kalangan para pelajar yang lemah dalam penguasaan
sesuatu mata pelajaran atau sesuatu kursus.
Kelemahan yang dinyatakan ini sama ada secara langsung
atau tidak langsung ada kaitannya dengan pemahaman. Sesuatu
pemahaman dalam sesuatu bidang pengetahuan adalah melalui
sesuatu bahasa ilmu misalnya BMS. Dalam konteks inilah kita
seharusnya memikirkan langkah-langkah sesuai atau
pendekatan-pendekatan sesuai bagi meningkatkan pemahaman
para pelajar dalam sesuatu bidang pengetahuan yang bahasa
perantaraannya ialah BMS.
Ditinjau berasaskan teori Taut-Pumpun, sesuatu perkataan,
frasa atau ayat adalah sebenarnya merupakan makna kepada
mereka yang benar-benar memahami sesuatu perkataan, frasa
atau ayat yang berkenaan. Sistem bahasa yang terdiri daripada
lambang-lambang pertuturan yang arbitrari sifatnya itu adalah
representasi sistem atur-susun (rules and arrangements) unit-
unit makna atau unit-unit semantik dalam sesuatu bahasa yang
berkenaan. Makna diperolehi (difahami) atau diekspresifkan
secara langsung berasaskan bunyi-bunyi arbitrari berstruktur-
sistem yang kita labelkan sebagai bahasa. Sesuatu ayat adalah
disiapkan dan binaannya adalah dari satu gatra ke satu gatra
seterusnya tanpa mengira panjang sesuatu ayat yang akan dibina
atau akan dikonstruksi asalkan taut-pumpunnya berstruktur-
sistem yakni tidak menyimpang dari aspek aturan-aturan
semantik yang zahirnya kita labelkan sebagai aturan-aturan
tatabahasa. Tiap-tiap satu gatra diisi sama ada dengan unit
perkataan atau unit frasa yang sebenarnya merepresentasikan
unit makna. Sebenarnya bahasa yang kita fahami (perkataan /

142
PROSIDING SETALING II

frasa / ayat) adalah juga bentuk-bentuk makna. Maka dengan


yang demikianlah misalnya, kekhusyukan kita apabila
bersembahayang tidak kan terjejas sekiranya warta berita yang
sedang dibacakan pada masa itu adalah dalam sesuatu bahasa
yang tidak kita ketahui atau tidak berapa kita ketahui.
Sebahagian daripada teori Taut-Pumpun seperti yang
dijelaskan ini ada kaitannya dengan pemahaman kita tentang
prestasi mengemukakan jawapan-jawapan yang tidak baik di
kalangan sebahagian daripada pelajar-pelajar yang menjawab
soalan-soalan peperiksaan dengan menggunakan BMS.
Dihipotesiskan bahawa kelemahan-kelemahan mereka
menjawab sesuatu soalan adalah lebih difaktorkan oleh situasi
kurang tahu atau tidak tahu tentang makna sejumlah perkataan
atau makna sejumlah frasa tertentu dalam sesuatu matapelajaran
yang tertentu. Ini menyebabkan tahap daya pemahaman
berhubung dengan input menjadi terjejas dan apabila situasi ini
berlaku bagaimanakah kita dapat mengharapkan output
berbentuk jawapan yang memuaskan.
Kegagalan menyampaikan maksud sebagaimana yang
dihasratkan (fail to fix in the intended contexs) sebagaimana
yang dikemukakan oleh Carl dan dijelaskan sebelum ini dan
pengakuan para pelajar bahawa mereka faham tetapi mereka
tidak dapat menyampaikan dengan baik sesuatu yang mereka
fahami itu, dihipotesiskan sebagai tidak tepat.
Untuk membolehkan para pelajar dapat menyampaikan
sesuatu yang mereka pelajari dengan jelas dan tepat, maka para
pelajar yang lemah ini mestilah meningkatkan daya pemahaman
mereka iaitu dengan memahami semua istilah dan semua frasa
yang bersangkut-paut dengan sesuatu matapelajaran atau kursus
yang mereka ikuti. Di samping itu, tahap pemahaman mestilah
tinggi iaitu pemahaman berbentuk eksplisit tentang sesuatu
bidang pengetahuan yang dipelajari. Kesalahan-kesalahan
tatabahasa lumrah berlaku. Bagaimana pun tidaklah terlalu
serius sehingga menyebabkan belakunya penyimpangan
penyataan dari landasan realiti.

143
PROSIDING SETALING II

RUJUKAN
Abdullah Jumain Abu Samah. (2004). ‘Teori Je-
Pumpunan dan Dualisme’. Kertas kerja yang
dibentangkan dalam Seminar JBML, FASS,
UBD (11-12 Ogos 2004).
________________________. (2005). ‘Bahasa, Ayat
dan Pemikiran: Suatu Analisis Berdasarkan
Teori Je-Pumpunan dan Dualisme. Kertas
kerja yang dibentangkan dalam Seminar
Antarabangsa Linguistik Melayu. Anjuran
UKM (29 – 30 Ogos, 2005).
Cook, V.J. dan Newson, Mark. (1996) Chomsky’s
Universal Grammar. Massachusetts: Blackwell
Publishers.
Harland, Richard. (1993). Beyond Structuralism. New
York: Routledge Publishers Emily Cruz.
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Nav.htm 2/28/2006.
James, Carl. (1998). Errors in language Learning and
Use. London: Longman.

144

Anda mungkin juga menyukai