Anda di halaman 1dari 19

PENGUASAAN BMS SEBAGAI BAHASA ILMU:

SUATU PERSPEKTIF TEORI TAUT-PUMPUN


TATABAHASA NATURAL
(Abdullah Jumain Abu Samah)

1. Fenomena Memahami-Menyampaikan Ilmu dalam


BMS Bagi Sebahagian Daripada
Para Pelajar
Berdwibahasa dan bermultilinguil tentulah jauh lebih baik
berbanding dengan bermonolingual. Berdwibahasa iaitu
sekurang-kurangnya mahir berbahasa Melayu Standard
(BMS) dan mahir pula berbahasa Inggeris (BI) adalah
dituntut kerana kedua-dua bahasa ini adalah bahasa-
bahasa ilmu.

Dalam konteks penggunaan BMS sebagai bahasa


ilmu, kita berhadapan dengan persoalan tentang jawapan-
jawapan berbentuk esei yang rendah mutunya. Adakah
sesuatu jawapan dalam bentuk esei yang tidak bermutu itu
disebabkan oleh (i) kurangnya penguasaan tatabahasa
seseorang pelajar tentang tatabahasa BMS, atau (ii)
kurangnya keupayaan seseorang pelajar berkenaan
menyampaikan dengan jelas dan tepat sesuatu idea atau
fakta yang cuba dinyatkannya, atau sebenarnya (iii)
kurangnya pemahaman pelajar berkenaan tentang sesuatu
yang ingin ditulisnya atau dijawabnya ?

Jawapan kepada persoalan di atas menjadi fokus


perbincangan dalam kertas kerja yang dibincangkan ini
kerana agak ramai para pelajar yang mengatakan bahawa
mereka faham tentang sesuatu yang dipelajari tetapi tidak
berkeupayaan menyampaikannya dengan jelas dan tepat.

Sebagai bahasa ilmu, BMS digunakan oleh para


pelajar bagi memahami dan menyampaikan semula
pengetahuan-pengetahuan yang diajar. Dengan
menjangkaukan Bloom Taxonomy
(http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/bloomrev/start.htm
PROSIDING SETALING II

12/28/2006), penyampaian iaitu jawapan oleh para pelajar


tentang apa yang diajar tidak seharusnya berbentuk
hafalan tetapi seharusnya membuktikan keupayaan
mereka tentang salah satu atau penggemblengan
beberapa daya kognitif seperti berikut, iaitu (i) daya
pemahaman yang tinggi tentang apa yang diajar (ii) daya
yang menunjukkan kemampuan melakukan aplikasi
berdasarkan apa yang telah difahami, (iii) daya yang
memperlihatkan kemampuan menganalisis, (iv) daya yang
memanifestasikan keupayaan melakukan penilaian tentang
sesuatu yang sewajarnya diterima atau sewajarnya tidak
diterima, dan (v) daya menghasilkan sesuatu yang baru
berasaskan sesuatu yang dapat difahami (to
understand, to apply, to analyze, to evaluate, and to
create).

Berkontras dengan merit daya kognitif sebagaimana


yang kita harapkan dari para pelajar, kita juga biasa
menyedari bahawa sebahagian daripada para pelajar cuma
memiliki pengetahuan dalam bentuk hafalan iaitu
penampilan kognitif yang paling rendah. Selain itu,
fenomena yang lumrah tetapi agak aneh ini biasa juga kita
alami. Terdapat sebilangan pelajar yang biasa
mengatakan,“Kami faham tetapi tidak tahu mengemukakan
jawapan”.

Jawapan-jawapan dalam bentuk bertulis oleh pelajar-


pelajar berkenaan rata-rata bukan merupakan jawapan-
jawapan yang baik dan ini membuktikan bahawa mereka
sebenarnya tidak berapa faham tentang apa yang telah
diajar. Jawapan-jawapan berbentuk lisan pula sukar
diukur kerana jawapan-jawapan yang diberikan adalah
jawapan-jawapan ringkas yang kadangkala cuma
berbentuk ayat minimal. Dalam aktiviti-aktiviti lisan boleh
dikatakan terlalu sedikit para pelajar yang sanggup
menghuraikan sesuatu jawapan dengan panjang-lebar.
Jawapan-jawapan biasanya dikemukakan dalam satu ayat
atau cuma beberapa ayat.

151
PROSIDING SETALING II

Berdasarkan kajian yang dilakukan bagi penulisan


kertas kerja ini didapati bahawa para pelajar yang lemah
menguasai sesuatu mata pelajaran atau sesuatu kursus
yang memerlukan (a) penyataan yang eksplisit (tepat), dan
(b) pendeskripsian yang menunjukkan aras kefahaman
yang tinggi, adalah juga pada kebiasaannya terdiri
daripada para pelajar yang lemah menguasai BMS.

Sekiranya berdasarkan kepada penyataan Carl


(1998:268 ), kelemahan berbahasa adalah termasuk
‘kegagalan seseorang menyampaikan sesuatu maksud
sebagaimana yang dikehendakinya ( fail to fix in the
intended context). Sebagai contoh Carl mengemukakan
petikan berikut, ‘There is longtime ago I am very interested
in Walsh language. So I am writing this missive for asking
wether you promote cources of Walsh (at the University
Colledge of North Wales, or by correspondence, like the
Open University of London) for non-english speakers.

Contoh penulisan yang dikemukakan oleh Carl adalah


jelas menunjukkan bahawa penulis surat berkenaan tidak
benar-benar menguasai BI. Bagaimanapun, kita tentu
menyedari bahawa kita dapat memahami apa yang
dimaksudkan oleh penulis surat berkenaan.

Gejala berbahasa seperti yang difokuskan dalam


penulisan kertas kerja ini adalah jauh berbeza berbanding
dengan gejala bahasa yang dinyatakan oleh Carl sebagai
‘fail to fix in the intended context’. Gejala bahasa
sebagaimana yang akan dibincangkan nanti adalah lebih
serius kerana (i) keperihan semantik dalam sesuatu ayat
yang berkenaan, (ii) keperihalan semantik dari aspek
kohesi iaitu tautan semantik dari satu ayat ke satu ayat,
dan (iii) keperihalan semantik penulisan esei tersebut
sebagai satu wacana adalah terlalu di luar konteks realiti.
Gejala ini mesti difahami.

152
PROSIDING SETALING II

2. Gejala Yang Mesti Difahami dan Persoalannya


dengan Kompeten (Competence) Menggunakan BMS
Tahap kompeten (competence) yang tinggi dan turut
diperlihatkan melalui performan (performance) dalam
menggunakan BMS adalah diperolehi melalui proses-
proses pembelajaran bahasa (language learning) dan
bukannya melalui proses-proses pemerolehan bahasa
(language aqusition). Tahap kompeten yang tinggi dalam
penggunaan BMS juga turut dipengaruhi oleh kadar input
seseorang melalui pembacaannya dan tahap outputnya
menggunakan BMS sama ada secara lisan atau pun
secara bertulis.

Dalam kertas kerja yang dibentangkan ini diajukan


satu pandangan bahawa tahap kompeten (competence)
menggunakan sesuatu bahasa misalnya BMS bukanlah
faktor tunggal yang menjamin atau menentukan tahap
performan (performance) dengan baik.

Penyataan ini adalah didasarkan kepada analisis data-


data yang mewakili (a) 100 jawapan-jawapan berbentuk
esei oleh para pelajar di institusi pengajian tinggi bagi
matapelajaran bukan-bahasa, dan (b) 250 penulisan
berbentuk esei yang ada kaitannya dengan mata pelajaran
BMS (70 esei pelajar-pelajar sekolah rendah, 80 esei
pelajar-pelajar sekolah menengah, dan 100 esei pelajar-
pelajar di institusi pengajian tinggi).

Didapati bahawa (i) kelemahan menulis sesebuah esei,


atau (ii) kelemahan menyampaikan sesuatu jawapan
dengan jelas dan tepat, bukanlah terlalu difaktorkan oleh
kelemahan menggunakan tatabahasa BMS tetapi lebih
difaktorkan oleh ketidakjelasan seseorang pelajar tentang
apa yang hendak ditulisnya dalam sesebuah esei atau
ketidakjelasannya tentang jawapan yang tepat bagi
sesuatu soalan yang dikemukakan.

153
PROSIDING SETALING II

Berdasarkan dapatan ini adalah wajar kita memikirkan


semula dan memperluaskan penyataan Chomsky tentang
competence dan performance. Berdasarkan kepada data-
data yang dianalisis, adalah terbukti bahawa performan
(performance) berbahasa bukan sahaja ditentukan oleh
kompeten (competence) iaitu pengetahuan yang bersifat
dalaman tentang tatabahasa sesuatu bahasa yang
berkenaan seperti yang didakwa oleh Chomsky tetapi turut
difaktorkan oleh kejelasan-ketidakjelasan seseorang
tentang sesuatu yang diperkatakannya. Berhubung
dengan konsep competence dan performance, sila teliti
penyataan Cook dan Newson (1996:22) seperti berikut:-

The distinction between competence and


performance, first drawn in Chomsky (1965),
partly corresponds to the I- versus E-language
split. Competence is ‘the speaker / hearer’s
knowledge of his language, performance
‘the actual use of language in concrete
situations’.

3. Keseriusan dalam Kelemahan menggunakan BMS


Sebagai Bahasa Ilmu
Dianalisis sebagai suatu keseluruhan, jawapan-jawapan
buruk yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar yang lemah
menguasai BMS bukanlah kerana pelajar-pelajar
berkenaan terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan
tatabahasa tetapi lebih banyak melakukan output yang
menyimpang dari aspek fakta dan juga logik. Sebenarnya
inilah penyakit yang berterusan dan terlalu serius di
kalangan sebahagian daripada pelajar-pelajar kita.
‘Penyakit’ yang ada kaitannya dengan kelemahan
menggunakan tatabahasa adalah lebih ringan
keseriusannya.

Berikutnya dipetik dua perenggan dalam sebuah esei


yang layak diberi markah 0% atau Gred F. Pada halnya,
ayat-ayat dalam penulisan esei berkenaan cuma sedikit
yang bersifat tidak gramatis. Esei ini adalah antara esei-

154
PROSIDING SETALING II

esei yang mendedahkan ‘penyakit’ berbahasa seperti yang


dinyatakan dalam para sebelum ini.

Dengan adanya orang-orang yang berjaya dari


institusi pengajian tinggi dalam membangunkan
negara, mereka inilah yang diharap-harapkan
untuk memajukan negara sama ada dalam negara
mahupun luar negara. Mereka boleh
meningkatkan ekonomi negara dengan
memperbanyakkan sumber-sumber untuk dijadikan
bahan-bahan eksport. Bukan sahaja untuk
bergantung kepada penghasilan utama negara dan
sumber eksport utama negara, iaitu minyak dan
gas. Ini memandangkan negara kita lebih banyak
aktiviti mengimport daripada eksport.

Mereka juga boleh mengenalkan negara ke


taraf antarabangsa dengan menerajui negara ke
arah lebih membangun dengan mencipta ciptaan-
ciptaan baru sama ada dari segi benda mahupun
idea seperti yang kita lihat di negara-negara jiran.
Singapura adalah sebuah negara yang jauh lebih
kecil dari negara kita dan mempunyai penduduk
yang jauh lebih ramai dari penduduk kita. Mereka
tidak mempunyai sumber alam yang dapat
dijadikan bahan untuk meningkatkan ekonomi
negara mereka tetapi mereka maju kerana
penduduk-penduduknya yang tekun dan gigih
dalam meningkatkan pengajian mereka. Ini
mestilah dijadikan sebagai contoh kepada kita agar
bakal penuntut-penuntut yang melepasi pengajian
tinggi dapat membangunkan negara sendiri.

Berdasarkan kepada bidang (1) Analisis kesalahan


Bahasa (Error Analysis), (2) Analisis Wacana (Discource
Analysis), dan (iii) Analisis Semantik maka kesemua ayat
dalam esei yang telah petik ini tidak wajar diterima sebagai
ayat yang betul. Dengan yang demikian, adalah wajar

155
PROSIDING SETALING II

bahawa esei berkenaan diberi markah 0% atau diberi Gred


F. Analisis dan dapatan ini adalah memeranjatkan.

Esei yang sama telah dibaca oleh sejumlah tiga puluh


orang responden yang pada mulanya diyakini bahawa
mereka tentu dapat menyedari tentang kelemahan atau
keburukan esei yang mereka teliti. Agak memeranjatkan
kerana ternyata bahawa hampir kesemua para responden
menganggap esei berkenaan sebagai sebuah esei yang
baik. Markah yang diperuntukkan ialah di antara 70% -
80%. Tidak ada kesalahan yang dapat mereka kenal pasti.
Bagaimana pun, setelah kesalahan-kesalaha ayat dalam
esei tersebut diperjelaskan, barulah mereka menyedari dan
bersetuju bahawa esei yang telah mereka teliti itu
sebenarnya tidak bermutu.

Kita seharusnya memberi perhatian yang serius


terhadap (a) fenomena tentang penggunaan bahasa dalam
esei berkenaan dan (b) fenomena tentang penilaian yang
salah oleh sejumlah responden tentang esei tersebut.
Fenomena-fenomena ini seharusnya difahami dan
diperjelaskan berdasar kepada sesuatu teori linguistk.
Keperihalan ini akan dibincangkan kemudian. Pada tahap
ini dikemukakan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan
bahasa yang dapat dikesan dengan menggemblengkan
pengetahuan-pengetahuan dalam bidang (1) Analisis
Kesalahan Bahasa, (ii) Analisis Wacana., dan (iii)
Semantik.

Setelah dilakukan penelitian maka hasil-hasil


analisisnya adalah seperti berikut. Seperti yang akan
diperlihatkan, tidak ada satu ayat sekalipun yang dapat
diterima sebagai ayat yang betul. Bagi memudahkan
penjelasan, tiap-tiap ayat yang dianalisis akan dipetik
semula.

Ayat 1 (Perenggan 1)
Dengan adanya orang-orang yang
berjaya dari institusi pengajian tinggi dalam

156
PROSIDING SETALING II

membangunkan negara, mereka inilah yang


diharap-harapkan untuk memajukan negara
sama ada dalam negara mahupun luar negara.

Ayat ini terdiri daripada [Permutasi + Sub. (FN) + Pre.


(FN). Permutasi dalam ayat berkenaan ialah:- [Dengan
adanya orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian
tinggi dalam membangunkan negara], diikuti dengan
Subjek iaitu [mereka inilah] dan diikuti lagi dengan Predikat
iaitu:- [yang diharap-harapkan membangunkan Negara
sama ada dalam Negara mahupun luar negara].

Analisis dari sudut tatabahasa memperlihatkan


bahawa dalam konstruksi bahagian Subjek telah berlaku
omisi perkataan juga. Konstruksi Subjek seharusnya:-
[Mereka inilah juga]. Penggunaan perkataan juga adalah
perlu kerana [mereka ini] adalah merujuk kepada subjek
pada bahagian yang dipermutasikan iaitu [orang-orang
yang berjaya dari institusi pengajian tinggi].

Dari sudut semantik, Ayat 1 adalah salah. Adalah


tidak berkemungkinan bahawa [orang-orang dari institusi
pengajian tinggi] di Negara Brunei Darussalam ini
[memajukan negara sama ada dalam negara mahupun
luar negara]. Frasa [sama ada dalam negara mahupun
luar negara] hanyalah suatu tambahsia [tambahan yang
sia-sia]. Tidak mungkin, cerdik-pandai dalam sesebuah
negara memajukan negaranya sendiri dan juga pada masa
yang sama memajukan sesuatu negara lain yang bukan
negaranya.

Ayat 2 (Perenggan 1)
Mereka boleh meningkatkan ekonomi
dalam negara dengan memperbanyakkan
sumber-sumber untuk dijadikan bahan-bahan
eksport.

Ayat ini betul dari aspek tatabahasa tetapi masih


salah dari aspek konotasi iaitu tentang fakta yang

157
PROSIDING SETALING II

disampaikan. Adalah tidak jelas bagaimanakah Subjek


iaitu [Mereka = Orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi] dapat meningkatkan ekonomi negara
dengan memperbanyakkan sumber-sumber untuk dijadikan
bahan-bahan eksport. Bolehkan orang-orang yang berjaya
dari institusi pengajian tinggi memperbanyakkan sumber-
sumber untuk dijadikan bahan-bahan eksport ? Kalau
benar, apakah contoh-contohnya ?

Analisis memperlihatkan bahawa ayat yabg dianalisis


ini masih dikategorikan sebagai ayat yang salah walaupun
penulisnya tidak melakukan sesuatu kesalahan tatabahasa

Ayat 3 (Perenggan 1)
Bukan sahaja untuk bertgantung kepada
penghasilan utama negara dan sumber eksport
utama negara, iaitu minyak dan gas.

Dari sudut tatabahasa iaitu dalam konteks


penggunaan bahasa secara formal, ayat ini tidak dapat
diterima kerana cuma wujud sebagai ayat minimal. Dalam
penulisan secara rasmi, sesuatu ayat seharusnya
berbentuk ayat yang lengkap iaitu lengkap dengan
bahagian subjeknya dan bahagian predikatnya.

Analisis dari sudut wacana pula memperlihatkan


bahawa Ayat 2 dan Ayat 3 tidak berkohesi (bertautan)
kerana frasa yang mewakili Ayat 3 adalah dalam bentuk
suatu ayat minimal yang tidak jelas pula lagi sama ada
berkedudukan sebagai Subjek atau berkededukan sebagai
Predikat. Apapun kedudukan frasa yang mendirikan Ayat 3
ini, namun konotasinya tidak bertautan dengan Ayat 2
sebelumnya.

Ayat 4 (Perenggan 1)
Ini memandangkan negara kita lebih banyak
aktiviti mengimport daripada mengeksport.

158
PROSIDING SETALING II

Ayat ini juga tidak dapat diterima sebagai ayat yang


betul.
Dari sudut wacana, Subjek [Ini] dalam ayat
berkenaan adalah tidak jelas sama ada merujuk kepada
[orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian tinggi]
atau juga merujuik kepada [Negara Brunei Darussalam].
Apa sekalipun, masih tidak jelas kohesi (tautan) di antara
Ayat 4 dengan ayat sebelumnya iaitu Ayat 3.

Ayat-ayat yang lain (Perenggan 2)

Analisis berdasarkan bidang Analisis Kesalahan


Bahasa, Analisis Wacana dan Analisis Semantik
memperlihatkan juga bahawa tidak ada satu ayat sekalipun
dalam perenggan ini dapat kita terima sebagai ayat yang
betul. Rata-rata didapati bahawa ayat-ayat berkenaan
menyimpang jauh daripada fakta-fakta yang sebenarnya.
Sebagai contoh, sila teliti kandungan semantuik Ayat 1
dalam para berkenaan. Tidak ada situasinya atau
realitinya bahawa [orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi di negara ini boleh memperkenalkan
negara ke taraf antarabangsa dengan menerajui negara ini
ke arah lebih membangun dengan mencipta ciptaan-
ciptaan baru sama ada dari segi benda mahupun idea].

Berdasarkan kohesi Ayat 1 dengan Ayat 2 maka Ayat 2


dalam perenggan yang sama juga tidak wajar diterima
kerana sama ada di Malaysia mahupun di Singapura, juga
tidak pernah berlaku yakni tidak pernah adanya situasi
bahawa orang-orang yang berjaya dari Universiti Malaya,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia
dan lain-lain, boleh memperkenalkan Negara Malaysia ke
taraf antarabangsa dengan menerajui negara berkenaan
ke arah lebih membangun dengan mencipta ciptaan-
ciptaan baru dari segi benda mahupun idea.

Konotasi frasa ‘orang-orang yang berjaya dari institusi


pengajian tinggi’ adalah bersifat menyeluruh iaitu meliputi
semua mereka yang berkelulusan dari sesebuah universiti

159
PROSIDING SETALING II

yang berkenaan. Sebagai contoh, guru-guru di negara


berkenaan pada sebahagiannya adalah lulusan universiti-
universitu tersebut. Adakah mereka menerajui negara dan
apakah pula benda dan idea yang dicipta ? Hakinya ialah
mereka tidak menerajui negara. Mereka cuma memberi
berbakti dalam bidang pendidikan. Mereka juga tidak
mencipta benda-benda apatah lagi mencipta idea-idea.
Bagaimanakah idea dapat dicipta ?

Analisis dari sudut wacana memperlihatkan bahawa


Ayat 3 tidak berkohesi dengan baik dengan ayat
sebelumnyaa iaitu Ayat 2. Selain itu, fakta yang
disampaikan juga tidak benar. Sila teliti penyataan
Singapura adalah sebuah negara yang jauh lebih kecil dari
negara kita. Ayat 4 juga tidak dapat diterima. Tidak
mungkin kemajuan Singapura adalah disebabkan rakyat di
Negara berkenaan begitu tekun dan gigih dalam
meningkatkan pengajian mereka. Oleh kerana Ayat 5
berkohesi dengan Ayat 4 dan ‘fakta’ dalam Ayat 4 tidak
dapat diterima maka seluruh Ayat 5 juga tidak dapat
diterima sebagai ayat yang betul.

Disedari bahawa penulis esei yang diperkatakan ini


sedikit-sebanyaknya telah melakukan kesalahan
tatabahasa. Bagaimana pun, kesalahan-kesalahan
tatabahasa yang dilakukan itu bukanlah pula menunjukkan
penulisnya begitu jahil dalam penggunaan tatabahasa
BMS. ‘Kejahilannya’ ialah tentang topik yang
diperkatakannya iaitu ‘orang-orang yang berkelulusan dari
institusi pengajian tinggi’.

Data ini menunjukkan bahawa performan


(performance) menggunakan BMS sama ada lisan atau
bertulis bukanlah semata-mata disituasikan oleh merit atau
tahap kompeten (competence) yang dalam konteks
perbincangan ini secara khususnya dirujukkan kepada
penggunaan tatabahasa BMS. Ternyata bahawa
competence turut dipengaruhi oleh (i) situasi ketahuan-
ketidaktahuan atau kejelasan-ketidakjelasan seseorang

160
PROSIDING SETALING II

tentang sesuatu yang diperkatakannya atau ditulisnya, dan


(ii) kepekaan-ketidakpekaan individu berkenaan tentang
pemilihan perkataan atau frasa yang tepat maknanya untuk
menyampaikan sesuatu maksud yang tertentu.

Kemahiran pemilihan perkataan atau frasa yang tepat


tidak ada kaitannya dengan tatabahasa. Begitu juga
tentang ketidakmampuan memperlihatkan ayat-ayat yang
berkohesi dengan baik. Menambah keterangan dengan
mengemukakan sesuatu perkataan atau frasa yang
menyebabkan berlakunya penyimpangan realiti juga tidak
ada kaitannya dengan kelemahan menggunakan
tatabahasa.

Teliti ayat pertama dalam perenggan pertama, iaitu


“Dengan adanya orang-orang yang berjaya dari institusi
pengajian tinggi dalam membangunkan negara, mereka
inilah yang diharap-harapkan untuk memajukan negara
sama ada dalam negara mahupun luar negara”.
Pembetulan dari aspek tatabahasa adalah amat sedikit.
Perbincangan tentangnya telah dikemukakan. Bagaimana
pun, penegasan yang cuba difokuskan ialah tentang situasi
yang menunjukkan bahawa penulis esei berkenaan tidak
dapat menggunakan frasa yang tepat mengikut konteks.
Frasa ‘untuk membangunkan negara’ seharusnya diganti
dengan frasa ‘untuk menyumbangkan bakti kepada
negara’. Selain itu frasa ‘sama ada dalam negara
mahupun luar negara’ seharusnya dipotong atau
ditiadakan. Ayat yang sepatutnya ditulis ialah:-

Orang-orang yang berjaya dari institusi pengajian


tinggi diharap dapat menyumbangkan bakti kepada
Negara.

Dengan melakukan pembetulan seperti yang


dinyatakan ini barulah ayat pertama dalam perenggan
pertama boleh diterima sebagai ayat yang betul.
Pembetulan yang dilakukan bukanlah pembetulan tentang
tatabahasa tetapi pembetulan tentang idea yang

161
PROSIDING SETALING II

disampaikan. Terbukti bahawa kecekapan berbahasa


(competence) bukanlah semata-mata kerana disituasikan
oleh penguasaan seseorang tentang tatabahasa sesuatu
bahasa yang digunakannya tetapi tetap juga disituasikan
oleh ketahuan-ketidaktahuan atau kejelasan-ketidakjelasan
seseorang tentang apa yang hendak diperkatakannya atau
ditulisnya.

Dapatan yang diperolehi daripada 30 orang responden


yang diminta memberi markah bagi esei yang berkenaan
juga menunjukkan bahawa pengetahuan seseorang dalam
tatabahasa sesuatu bahasa yang didengarnya (hearer’s
knowledge of the language) tidak secara total menentukan
kefahaman individu berkenaan tentang apa yang
diperkatakan. Kesemua responden yang boleh dikatakan
mengetahui selok-belok penggunaan BMS (yakni
berdasarkan kelulusan mereka), juga didapati tidak dapat
menilai esei berkenaan dengan baik kerana rata-rata
mereka meletakkan merkah di antara 70% - 80%.
Kesilapan memperuntukkan markah yang tinggi
sebagaimana yang diperlihatkan itu adalah kerana para
responden juga sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan
yang jelas tentang topik yang diperkatakan iaitu ‘Orang-
orang yang berjaya dari institusi pengajian tinggi’. Setelah
maksud esei berkenaan diteliti dari satu ayat ke satu ayat,
barulah mereka sedar dan mempersetujui bahawa esei
yang dirujukkan itu adalah satu esei yang buruk.

Pertimbangan bahasa yang baik bukanlah cuma


berdasarkan tatabahasa tetapi mesti juga bersandarkan
tentang realiti semantik tentang apa yang diperkatakan.
Sebagai contoh, sila teliti ayat yang menyimpang
maksudnya ini:- ‘Ambuyat boleh dibuat daripada pokok-
pokok rumbia yang banyak tumbuh di kawasan berpaya’.
Berdasarkan ayat ini ternyata bahawa penulisnya tidak
mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak
diperkatakan. Ayat berkenaan seharusnya ditulis:
Ambuyat dibuat daripada ambulung iaitu sejenis tepung

162
PROSIDING SETALING II

yang diproses daripada sagu rumbia. Pokok-pokok rumbia


biasanya tumbuh di kawasan-kawasan berpaya.

Kegagalan menyampaikan maksud dengan tepat


walaupun dalam konteks memperlihatkan penggunaan
tatabahasa yang betul sekalipun hendaklah dianggap
sebagai kesalahan bahasa yang ada kaitannya dengan
competence berbahasa.

5. Data, hubungan data dengan teori dan aplikasi


Teori tetap bertunjangkan data (Timasheff, 1967:3). Tanpa
data tidak ada teori. Kekukuhan teori adalah bersandarkan
kepada pembuktian data. Teori tidak seharusnya tinggal
sebagai teori. Selain memberi pemahaman, teori juga
sewajarnya dimanfaatkan untuk tujuan aplikasi.

Data dan dapatan yang dikemukakan dalam penulisan


kertas kerja ini menunjukkan bahawa ketidakjelasan
tentang fenomena yang hendak diperkatakan adalah faktor
utama yang menyebabkan mutu esei berkenaan menjadi
tidak baik. ‘Fail to fix in the intended contexts’ iaitu suatu
fenomena kelemahan bahasa sebagaimana yang
diperkatakan oleh Carl (1998:268) dan dikemukakan
sebelum ini adalah suatu faktor lain yang tidak begitu
serius dari aspek ketepatan mengemukakan idea atau
fakta.

Ditinjau dari sudut aplikasi teori Taut-Pumpun


Tatabahasa Natural (Abdullah Jumain 2005),
ketidakjelasan tentang sesuatu fenomena yang berkenaan
adalah punca yang menyebabkan berlakunya
ketidakjelasan tautan-tautan semantik dalam bentuk
performan, iaitu (i) pada peringkat taut-pumpun makna-
makna dalam sesuatu ayat, (ii) pada peringkat taut-
pumpun makna di antara satu ayat dengan makna sesuatu
ayat sebelumnya, dan (iii) pada peringkat taut-pumpun
makna-makna dalam suatu keseluruhan struktur sesuatu
wacana. Oleh kerana fenomena ini dilihat dari perspektif
teori Taut-Pumpun Tatabahasa Natural maka

163
PROSIDING SETALING II

pengemukaan seterusnya adalah sebahagian daripada


intipati teori berkenaan.

Adanya (i) taut-pumpun berstruktur-sistem di antara


makna-makna pada bahagian-bahagian sesuatu ayat, (ii)
taut-pumpun berstruktur-sistem di antara makna sesuatu
ayat dengan makna sesuatu ayat berikutnya, dan (iii) taut-
pumpun berstruktur-sistem makna-makna dalam suatu
keseluruhan struktur sesuatu wacana, adalah disituasikan
oleh adanya taut-pumpun pelbagai kompleks daya minda
(dalam minda seseorang) iaitu merangkumi daya
ingatannya, daya pemahamannya, daya lojiknya, daya
kekreatifannya, daya imaginasinya, daya kepekaannya
tentang rantaian sebab-akibat, dan lain-lain yang belum
terpecah kepada bentuk bahasa.

Sesuatu fenomena yang bersumberkan sesuatu daya


minda atau bersumberkan penggemblengan beberapa
daya minda seperti yang telah dinyatakan itu akan
dimanifestasikan secara berstruktur-sistem dan
direpresentasikan oleh struktur-struktur frasa dan struktur-
struktur ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan.

Dalam konteks yang diperkatakan ini, keupayaan


menzahirkan dalam bentuk bahasa adalah bergantung
kepada (i) penguasaan seseorang dalam tatabahasa
bahasa yang digunakannya (binaan frasa, binaan ayat, dan
binaan perkataan yang melibatkan proses morfologi) dan
juga (ii) penguasaan seseorang terhadap perbendaharaan
kata yang diperlukannya bagi menzahirkan sesuatu
pengekspresifannya. Penyataan dalam para di atas
memberi gambaran:-

1. Daya minda tidak memadai bagi performan yang


baik yakni tanpa tahap performan (performance)
yang baik dalam sesuatu bahasa yang digunakan.
Sebagai contoh, seorang sarjana dalam bidang
linguistik tentu tidak akan dapat memperlihatkan
performan yang baik sekiranya sarjana berkenaan

164
PROSIDING SETALING II

menggunakan sesuatu bahasa yang belum berapa


dikuasainya.
2. Penguasaan bahasa yang baik juga tidak menjamin
performan yang baik sekiranya seseorang yang
berkenaan tidak berapa tahu tentang sesuatu subjek
yang diperkatakannya. Sebagai contoh, seseorang
yang cuma mahir menggunakan bahasa Inggeris
tentu tidak dapat melakukan performannya dengan
baik pada situasi maklumat-maklumat tentang
sesuatu subjek yang diperkatakannya itu belum lagi
benar-benar jelas kepadanya.
3. Untuk membolehkan seseorang melakukan
performan yang baik, individu berkenaan mestilah (i)
menguasai sesuatu bahasa yang digunakannya,
dan pada masa yang sama mesti juga (ii)
mengetahui benar-benar semua maklumat yang
akan diperkatakannya.

Berdasarkan pemerian-pemerian yang dikemukakan ini


dan juga berdasarkan kepada penelitian esei-esei buruk
yang dijadikan sebagai data, dapat disedari bahawa di
samping (i) tidak dapat menggunakan tatabahasa yang
baik, dan (ii) ketidakupayaan menyampaikan dengan tepat
sesuatu maksud yang dihasratkan (teliti semula penyataan
Carl), didapati pula bahawa (iii) ketidakjelasan tentang
sesuatu yang cuba diperkatakan adalah juga merupakan
suatu fenomena yang amat lumrah di kalangan para
pelajar yang lemah dalam penguasaan sesuatu mata
pelajaran atau sesuatu kursus.

Kelemahan yang dinyatakan ini sama ada secara


langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan
pemahaman. Sesuatu pemahaman dalam sesuatu bidang
pengetahuan adalah melalui sesuatu bahasa ilmu
misalnya BMS. Dalam konteks inilah kita seharusnya
memikirkan langkah-langkah sesuai atau pendekatan-
pendekatan sesuai bagi meningkatkan pemahaman para
pelajar dalam sesuatu bidang pengetahuan yang bahasa
perantaraannya ialah BMS.

165
PROSIDING SETALING II

Ditinjau berasaskan teori Taut-Pumpun, sesuatu


perkataan, frasa atau ayat adalah sebenarnya merupakan
makna kepada mereka yang benar-benar memahami
sesuatu perkataan, frasa atau ayat yang berkenaan.
Sistem bahasa yang terdiri daripada lambang-lambang
pertuturan yang arbitrari sifatnya itu adalah representasi
sistem atur-susun (rules and arrangements) unit-unit
makna atau unit-unit semantik dalam sesuatu bahasa
yang berkenaan. Makna diperolehi (difahami) atau
diekspresifkan secara langsung berasaskan bunyi-bunyi
arbitrari berstruktur-sistem yang kita labelkan sebagai
bahasa. Sesuatu ayat adalah disiapkan dan binaannya
adalah dari satu gatra ke satu gatra seterusnya tanpa
mengira panjang sesuatu ayat yang akan dibina atau akan
dikonstruksi asalkan taut-pumpunnya berstruktur-sistem
yakni tidak menyimpang dari aspek aturan-aturan
semantik yang zahirnya kita labelkan sebagai aturan-
aturan tatabahasa. Tiap-tiap satu gatra diisi sama ada
dengan unit perkataan atau unit frasa yang sebenarnya
merepresentasikan unit makna. Sebenarnya bahasa yang
kita fahami (perkataan / frasa / ayat) adalah juga bentuk-
bentuk makna. Maka dengan yang demikianlah misalnya,
kekhusyukan kita apabila bersembahayang tidak kan
terjejas sekiranya warta berita yang sedang dibacakan
pada masa itu adalah dalam sesuatu bahasa yang tidak
kita ketahui atau tidak berapa kita ketahui.

Sebahagian daripada teori Taut-Pumpun seperti yang


dijelaskan ini ada kaitannya dengan pemahaman kita
tentang prestasi mengemukakan jawapan-jawapan yang
tidak baik di kalangan sebahagian daripada pelajar-pelajar
yang menjawab soalan-soalan peperiksaan dengan
menggunakan BMS. Dihipotesiskan bahawa kelemahan-
kelemahan mereka menjawab sesuatu soalan adalah lebih
difaktorkan oleh situasi kurang tahu atau tidak tahu
tentang makna sejumlah perkataan atau makna sejumlah
frasa tertentu dalam sesuatu matapelajaran yang tertentu.
Ini menyebabkan tahap daya pemahaman berhubung

166
PROSIDING SETALING II

dengan input menjadi terjejas dan apabila situasi ini


berlaku bagaimanakah kita dapat mengharapkan output
berbentuk jawapan yang memuaskan.

Kegagalan menyampaikan maksud sebagaimana yang


dihasratkan (fail to fix in the intended contexs)
sebagaimana yang dikemukakan oleh Carl dan dijelaskan
sebelum ini dan pengakuan para pelajar bahawa mereka
faham tetapi mereka tidak dapat menyampaikan dengan
baik sesuatu yang mereka fahami itu, dihipotesiskan
sebagai tidak tepat.

Untuk membolehkan para pelajar dapat


menyampaikan sesuatu yang mereka pelajari dengan jelas
dan tepat, maka para pelajar yang lemah ini mestilah
meningkatkan daya pemahaman mereka iaitu dengan
memahami semua istilah dan semua frasa yang
bersangkut-paut dengan sesuatu matapelajaran atau
kursus yang mereka ikuti. Di samping itu, tahap
pemahaman mestilah tinggi iaitu pemahaman berbentuk
eksplisit tentang sesuatu bidang pengetahuan yang
dipelajari. Kesalahan-kesalahan tatabahasa lumrah
berlaku. Bagaimana pun tidaklah terlalu serius sehingga
menyebabkan belakunya penyimpangan penyataan dari
landasan realiti.

RUJUKAN
Abdullah Jumain Abu Samah. (2004). ‘Teori Je-
Pumpunan dan Dualisme’. Kertas kerja
yang dibentangkan dalam Seminar JBML,
FASS, UBD (11-12 Ogos 2004).
________________________. (2005). ‘Bahasa,
Ayat dan Pemikiran: Suatu Analisis Ber-
dasarkan Teori Je-Pumpunan dan
Dualisme. Kertas kerja yang dibentang-
kan dalam Seminar Antarabangsa
Linguistik Melayu. Anjuran UKM (29 –
30 Ogos, 2005).

167
PROSIDING SETALING II

Cook, V.J. dan Newson, Mark. (1996) Chomsky’s


Universal Grammar. Massachusetts:
Blackwell Publishers.
Harland, Richard. (1993). Beyond Structuralism.
New York: Routledge Publishers Emily Cruz.
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Nav.htm 2/28/2006.
James, Carl. (1998). Errors in language Learning
and Use. London: Longman.

168

Anda mungkin juga menyukai