Anda di halaman 1dari 29

Pengajaran Terancang Kata Pinjaman Bahasa Inggeris:

Memperkaya Kosa Kata Pelajar Bahasa Melayu

Oleh
Rozaiman Bin Makmun
Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah
Universiti Brunei Darssalam

Bahasa Melayu dianggap kurang nilai intelek dan tidak


sempurna kerana pustaka ilmu Melayu dianggap muflis atau
dengan perkataan lain kosa ilmu dalam bahasa Melayu tipis,
sempit dan dangkal (Ibrahim 1990:6, dalam Noriah Mohamed
2003:116).

Allah tidak menetapkan mana-mana bahasa di dunia ini sebagai


satu-satunya bahasa yang mampu menjadi bahasa ilmu dan
bahasa tamadun kerana setiap bahasa diberikan kemampuan itu
dan bergantung pada umat atau bangsa yang berkenaan
memajukan bahasanya sendiri.(Awang Sariyan, 2006:9)

Pengenalan
Tuntutan untuk menguasai multibahasa terasa kian relevan pada
masa ini, lebih-lebih lagi bagi individu, kelompok, masyarakat
dan negara yang terlibat dalam komunikasi maklumat dan ilmu
pengetahuan. Manusia hidup secara berkelompok yang disebut
sebagai masyarakat. Untuk terus hidup dan survival manusia
perlu berkomunikasi. Komunikasi ini berlaku baik pada tahap
interkelompok mahupun intrakelompok. Alat yang digunakan
untuk berkomunikasi inilah yang dinamakan sebagai bahasa.
Jadi, hubungan bahasa dengan masyarakat sangatlah erat.
Hubungan timbal balik ini saling pengaruh-mempengaruhi
(Noriah Mohamed, 2003:7-8). Maknanya, bahasa berpotensi
untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat dan
organisasinya. Sebaliknya, kewujudan, perkembangan dan
PROSIDING SETALING II

mobiliti masyarakat juga berpotensi mempengaruhi


perkembangan bahasa.
Perkembangan bahasa dapat mencerminkan
perkembangan kehidupan bangsa. Bangsa yang bertamadun
adalah bangsa yang mampu berkembang dalam segenap bidang
terutamanya bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan
agama. Perkembangan bidang-bidang kehidupan ini tidak akan
berlaku jika perkembangan bahasa terencat. Ini bermakna, bahasa
merupakan komponen penting dalam pengukuhan tamadun
bangsa (James T. Collins, 1999:137).
Bahasa itu sendiri merupakan asas tamadun setiap
bangsa (Awang Sariyan, 2006:12). Sebagai contoh, tamadun
masyarakat Melayu akan terancam jika bahasa Melayu (selepas
ini BM) mengalami kemunduran, apatah lagi kepupusan. Hakikat
dan peranan BM sebagai tonggak tamadun bangsa Melayu perlu
dihayati dan sentiasa dingat-ingat. Pada zaman globalisasi ini,
kewujudan BM perlu dikaji. Ini kerana, kemaraan bahasa-bahasa
lain seperti bahasa Inggeris (selepas ini BI) boleh mengugat
kedudukan BM jika perancangan yang betul dan sistematik tidak
dilakukan. Jika pantauan yang sistematik sentiasa dilaksanakan,
perkembangan BI mahupun bahasa-bahasa asing yang lain di
negara ini setentunya akan memberikan impak yang positif
terhadap masyarakat dan BM sendiri. Dalam artikel ‘Penulisan
sains dan teknologi dalam bahasa Melayu dari aspek penerbitan
di Negara Brunei Darussalam,’ Dato Paduka Haji Alidin Haji
Othman (2001:19-20) mencatatkan dua faktor yang
menyebabkan beberapa orang lulusan sains tidak menulis
menggunakan BM, iaitu latihan dan kebiasaan. Mereka telah
dilatih begitu lama menggunakan BI sehingga mereka terbiasa
dan selesa menggunakannya berbanding BM. Sedangkan, usaha
mengembangkan ilmu dalam BM melalui tulisan adalah salah
satu tanggungjawab untuk mengisi Dasar Bahasa Kebangsaan
(Awang Sariyan, 1996). Menurut Dato lagi, jika latihan dan
kebiasaan menjadi punca, ia boleh diatasi dengan latihan dan
mengubah kebiasaan semula. Jika sukar mengubah kebiasaan
mereka yang telah lama menggunakan BI, pada hemat penulis,
mungkin lebih wajar kita mengubah latihan dan kebiasaan di
peringkat awal, iaitu peringkat sekolah.

161
PROSIDING SETALING II

Dari perspektif pendidikan, ada dua perkara asas yang


perlu dilakukan bagi memenuhi keperluan menguasai
multibahasa. Pertama, memberi kesempatan kepada pelajar untuk
memilih dan mempelajari bahasa asing yang diminatinya. Kedua,
pengajaran terancang kata pinjaman (selepas ini KP) bahasa
asing sebagai salah satu komponen dalam subjek BM di
peringkat sekolah rendah atas, menengah dan dalam kursus BM
di institusi tinggi.
Bagi usaha pertama, setiap pelajar di sekolah menengah
diberi kesempatan untuk memilih satu bahasa asing untuk
dipelajarinya. Pelajar-pelajar diberi peluang sepenuhnya untuk
memilih bahasa asing yang diminati mereka untuk dipelajari
secara mendalam. Bahasa asing yang dimaksudkan antaranya
bahasa negara-negara ASEAN, bahasa Arab, bahasa Barat dan
Eropah sebagai pewahana keagamaan (bahasa Arab), ilmu dan
perhubungan.
Namun, usaha di atas hanya dapat dicapai dengan
berkesan jika pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam
konteks yang sesuai; bersifat interaktif; melibatkan pendedahan
kepada penutur natif; dan pendedahan terhadap budaya bahasa
asal.
Bagi usaha kedua, komponen KP perlu diajarkan dalam
subjek BM. KP dari BI perlu diajarkan secara sistematik. Antara
bahasa lain yang perlu diusahakan ialah bahasa Arab, Sanskrit,
Parsi dan lain-lain.Di samping itu, KP dari bahasa-bahasa
serumpun dengan bahasa Melayu, seperti bahasa Iban, Kadazan-
Dusun, Jawa dan sebagainya perlu juga diajarkan
Kertas kerja ini akan membincangkan saranan
pengajaran terancang KP BI sebagai salah satu komponen dalam
subjek BM.

Dimensi perancangan atau pembinaan korpus bahasa


Perancangan bahasa terbahagi kepada dua peringkat utama, iaitu
perencanaan satatus bahasa dan perencanaan pembinaan bahasa
(Collins, 1999). Menurut Asmah Haji Omar (1993), perencanaan
pembinaan bahasa juga disebut sebagai perancangan korpus
bahasa yang terdiri daripada dua bahagian, iaitu kodifikasi
(codification) dan peluasan (eleboration) yang masing-masing
ada pecahannya. Untuk memudahkan pemahaman kita, penulis

162
PROSIDING SETALING II

hanya menyentuh empat dimensi, iaitu (1) Penentuan ejaan dan


tulisan (graphization), (2) Penyeragaman (standardization),
Pemodenan (modernization), dan (4) Pemantapan (stabilization).

Penentuan ejaan dan tulisan (Graphization)


Menurut Nik Safiah Karim (1981), penentuan ejaan bermaksud
usaha mencipta satu sistem ejaan bagi bahasa-bahasa yang belum
mempunyai ejaan. Dimensi perkembangan ejaan BM mempunyai
sejarah yang panjang. Sebenarnya tarikh mula BM mempunyai
ejaan atau sistem tulisan sukar dikenal pasti. Namun ahli sejarah
dan ahli bahasa percaya sistem tulisan BM sudah wujud dalam
bentuk tulisan Sanskrit dan Jawa Kuno, seperti yang dikatakan
oleh Haji Hashim (2002) bahawa dalam sejarah awal
perkembangan tamadun BM, hasil tulisan khususnya sastera
Melayu ditulis dengan tulisan Sanskrit (huruf Pali), Rencong, dan
tulisan Jawa Kuno, iaitu huruf Kawi. Namun tulisan awal ini
hanya dikuasai dan difahami oleh segelintir golongan karaton
atau elit.
BM kemudiannya menjadi lingua franca setelah
kedatangan agama Islam. Tulisan Arab yang diperkenalkan oleh
pedagang-pedagang Islam akhirnya menjadi tulisan BM yang
dikenali sebagai tulisan Jawi. Pada awalnya tulisan Jawi yang
digunakan mempunyai 29 abjad Arab namun untuk lebih
memudahkan ejaan dan penyesuaian penyebutan BM, beberapa
abjad Jawi Melayu telah ditambah dari semasa ke semasa dan
kini menjadi 37 abjad.
Perkembangan sistem tulisan dan ejaan BM semakin
pesat apabila bahasa ini menerima sistem tulisan dan ejaan rumi.
Ini bermakna, BM telah diungkapkan dan ditulis mernggunakan
dua sistem tulisan dan ejaan, iaitu tulisan Jawi dan tulisan Rumi.
Penggunaan kedua-dua sistem tulisan dan ejaan ini berlanjutan
bahkan semakin berkembang hingga ke hari ini.
Menurut Abdullah Hassan (1993), abjad-abjad Romawi
mula diperkenalkan di alam Melayu ketika menerima pengaruh
Kuasa Barat. Ketibaan orang-orang Belanda dan Inggeris dalam
kurun ke-18 telah mengakibat bermulanya kemerosotan tulisan
Jawi. Abjad-abjad Romawi kemudiannya dikenali sebagai tulisan
Rumi yang digunakan pada ketika itu untuk mengembangkan
agama Kristian.

163
PROSIDING SETALING II

Penyeragaman (standardization)
Menurut Garvin dan Mathiot (1969), bahasa standard merupakan
satu bahasa yang bentuknya telah dikodifikasikan, diterima dan
bertugas sebagai model atau norma bagi komuniti bahasa yang
lebih luas. Manakala Haugan (1972) mendefinisikan bahasa
standard sebagai satu variasi pertuturan yang membayangkan
keseragaman dari segi bentuk (Nik Safiah Karim, 1981).
Malaysia sebagai sebuah negara yang heterogeneous
menghadapi masalah untuk mewujudkan rasa kesatuan dan
perpaduan. Tanpa perpaduan, Malaysia akan menghadapi
hambatan untuk maju dan bersaing dengan negara-negara luar.
Hambatan ini bukan sahaja berbentuk politik bahkan hambatan
dalam bentuk sosial, khususnya hubungan dan kerjasama antara
jenis kaum, puak atau masyarakat yang ada. Bagi tujuan
mempersatukannya sebagai satu unit yang bulat dan bersatu,
maka bahasa telah dipercayai memainkan peranan yang penting.
Kemunculan satu bahasa kebangsaan merupakan satu keperluan
untuk mencapai kestabilan dan sebagai identiti bangsa dan negara
secara keseluruhannya. Pendaulatan sesuatu bahasa kebangsaan
bererti menaikkan taraf sesebuah bahasa tempatan menjadi
lambang kebangsaan dan lambang penyatuan. Dengan demikian
juga bahasa tersebut akan berupaya untuk berfungsi sebagai alat
yang sesuai bagi pentadbiran kerajaan, serta sebagai alat
penyampaian ilmu dan sebagai alat pembinaan kebudayaan yang
tinggi (Nik Safiah Karim, 1981). Hal yang sama juga berlaku
bagi Brunei Darussalam. BM telah muncul sebagai bahasa
perpaduan, bahasa kebangsaan, bahasa pemerintahan, bahasa
pentadbiran, bahasa keagamaan, bahasa pengantar pendidikan,
bahasa kebudayaan dan sebagainya.

Penyeragaman Ejaan
Marsden merupakan sarjana Inggeris yang pertama yang
membicarakan ejaan BM di dalam bukunya A grammar of The
Malayan Language (1812). Kemudian, W.G. Shellabear
menghasilkan buku The Evolution of The Malay Spelling (1901).
Pada tahun 1902, Kerajaan Negeri-negeri bersekutu (Selangor,
Perak, Pahang dan negeri Sembilan) mula membentuk
jawatankuasa yang diketuai oleh Wilkinson yang akhirnya

164
PROSIDING SETALING II

membuahkan hasil Ejaan Wilkinson sebagai dasar Ejaan Sekolah.


Usaha ini dilanjutkan oleh Pendeta Za’ba yang menghasilkan
Petua-petua Ejaan Rumi (Abdullah Hassan, 1993). Berikutan
dengan itu, Ejaan Wilkinson digantikan dengan Ejaan Za’ba
sebagai Ejaan Sekolah.
Perhatian pihak kerajaan terhadap masalah ejaan BM
mula semakin meningkat apabila perbincangan mengenai ejaan
telah diadakan di dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu
III pada tahun 1956. Pada tahun 1957 sebuah Jawatankuasa
Ejaan telah dibentuk bagi membuat perbincangan dan keputusan
mengenai ejaan Rumi dan penyatuan bahasa Indonesia sehingga
terwujudnya Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia. Kemudian,
pada 29 Disember 1972 Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia
terbentuk lalu menghasilkan pedoman umum ejaan bagi kedua-
dua negara. Pada 24 Ogos 1981, Menteri Pelajaran Malaysia
telah mengisytiharkan Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia.
Secara ringkas, hasil penyeragaman ejaan BM yang
diusahakan kini mempunyai 25 konsonan yang terdiri daripada
20 huruf tunggal dan lima huruf gabung. Enam fonem yang
digunakan, iaitu [a], [i], [é ], [e], [o] dan [u] dilambangkan
dengan lima huruf vokal. Fonem e taling [é] dan e pepet [e]
dilambangkan dengan huruf vokal yang sama, iaitu huruf e.
Peringkat penyeragaman ini akan berlaku terus-menerus dan
tidak akan tercapai dengan segera. Namun, pemantauan, arahan
dan pelaksanaannya di pelbagai peringkat masyarakat perlu
diusahakan, lebih-lebih lagi di peringkat sekolah.
Usaha-usaha untuk menyeragamkan penggunaan BM
bukan berhenti pada peringkat penentuan vokal dan konsonan
sahaja. Penyeragaman ini seterusnya berlangsung pada semua
peringkat tatabahasa daripada bunyi, huruf, morfem, kata,
peristilahan, ayat dan seterusnya. Penjelasan mengenai
perkembangan peristilahan dan KP boleh diikuti seterusnya
dalam bahagian pemodenan berikut.

Pemodenan (modernization)
Usaha yang lebih terancang khususnya usaha pemodenan BM
semakin giat apabila Kerajaan Malaysia mengambil inisiatif
menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada tahun 1956
di Johor. Bermula pada tahun 1957, DBP mula mengatur

165
PROSIDING SETALING II

rancangan memodenkan BM yang lebih banyak menjurus kepada


pembentukan istilah-istilah baharu sesuai dengan perkembangan
zaman sains, teknologi dan komunikasi maklumat. Kesan yang
lebih ketara ialah di bidang leksikal. Cawangan Peristilahan
Dewan Bahasa dan Pustaka telah diberikan peranan yang
sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia sebagai badan yang
mempergiat pembentukan dan pemantauan perkembangan istilah-
istilah baharu.
Dalam jangka masa sepuluh tahun, sebanyak 71,000
istilah dan rangkai kata baharu telah dicipta, dan jumlah ini terus
meningkat sebanyak 136,019 istilah pada tahun 1973. Setentunya
pada hari ini istilah yang berjaya dicipta semakin bertambah.
Perlu juga difahami bahawa penciptaan istilah ini bukan semata-
mata bermaksud mengadakan istilah yang asalnya tiada, proses
penciptaan ini juga melibatkan penggunaan perkataan-perkataan
yang sedia ada di dalam BM, cuma diberikan pengertian yang
baharu atau digunakan untuk merujuk konsep-konsep baharu.
Istilah-istilah yang benar-benar baharu kebanyakannya diambil
daripada BI, Belanda, Arab dan Sanskrit melalui proses
peminjaman (Nik Safiah, 1981). Setentunya proses peminjaman
ini menyesuaikan ejaan kata-kata yang dipinjam itu berdasarkan
sistem ejaan dan sebutan BM.

Pemantapan (stabilization)
Pemantapan merupakan dimensi atau peringkat teratas di dalam
perancangan korpus bahasa. Oleh kerana BM bukan hanya
digunakan di Malaysia, maka proses pemantapan itu perlulah
ditinjau sehingga ke negara-negara luar yang menggunakannya,
khususnya sebagai bahasa rasmi dan pengantar ilmu di dalam
pendidikan. Maka, selain Malaysia, pemantapan itu perlu juga
dilihat berdasarkan perkembangan BM di Indonesia dan Brunei
Darussalam sebagai ahli MABBIM.
Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan BM Ketiga
(Abdullah Hassan, 2007: 619), beberapa keputusan tentang ejaan
telah diambil, antaranya:
(a) Ejaan di Malaya dan Indonesia hendaklah disamakan atau
disatukan;
(b) Peraturan ejaan hendaklah mudah, dan untuk ini maka
sistem fonemik diterima sebagai sistem yang lebih baik

166
PROSIDING SETALING II

daripa sistem fonetik, dan satu fonem hendaklah


digambarkan dengan hanya satu tanda (huruf) saja;
(c) Pengejaan hendaklah tetap sekata mengikut kaedah yang
satu dan semacam;
(d) Kata-kata daripada bahasa asing hendaklah disesuaikan
dengan sistem fonologi Melayu.

Berdasarkan perbincangan di atas, usaha untuk


memasukkan pengajaran KP bahasa asing, khususnya BI sebagai
salah satu komponen subjek BM di Brunei Darussalam perlu
difikirkan. Peringkat pemasyarakatan KP bukan hanya perlu
berlaku di peringkat AJK Tertinggi MABBIM, tetapi ia
hendaklah dilaratkan hingga menjangkau dimensi pendidikan di
negara ini. Apa yang lebih penting ialah KP telah digunakan
secara meluas di pelbagai peringkat di negara ini. Bahagian
berikut ini akan memaparkan serba sedikit contoh penggunaan
KP bermula di peringkat sekolah menengah hinggalah ke
peringkat universiti.

Penggunaan KP di pelbagai peringkat


1. Penggunaan KP dalam buku teks BM sekolah menengah.
Buku teks menengah 1: BM Menengah Bawah Negara
Brunei Darussalam
Kini tumpuan berpindah kepada industri gas. Gas
asli mempunyai banyak kegunaan. Yang utama
ialah sebagai bahan bakar menggantikan minyak
dan batu arang. Gas asli juga digunakan sebagai
bahan mentah dalam industri petrokimia yang
menghasilkan plastik, bahan pencuci dan baja.
(Nik Safiah Karim, 1997: 160)

Buku teks menengah 2: BM Menengah Bawah Negara


Brunei Darussalam
Setiap organisma memerlukan makanan daripada
bahan-bahan mentah untuk membina tisu dan sel
baharu. Organisma juga memerlukan tenaga untuk
keperluan proses dan pertukaran kimia. Binatang-
binatang makan makanan untuk membina tisu dan
mengeluarkan tenaga. Tumbuh-tumbuhan pula

167
PROSIDING SETALING II

memproses sumber makanannya bagi keperluan


tenaga untuk membesar. Proses ini disebut
fotosentesis. (Nik Safiah Karim, 1998: 144)
2. Pelajar menengah enam yang memilih subjek BM akan
berpeluang mempelajari komponen terjemahan. Dalam
komponen ini pelajar-pelajar akan diberikan teks bacaan BI
untuk diterjemahkan ke BM. Pengajaran penggunaan KP BI
sudah tentu akan dapat membantu mereka menghasilkan
terjemahan yang baik. Perlu disedari bahawa penggunaan
perkataan dan istilah pinjaman dalam kegiatan
penterjemahan ada batas-batasnya. Penterjemah yang baik
perlu menguasai had dan panduan meminjam istilah (Ainon
Mohd. dan Abdullah Hassan, 2006). Hal ini memperkukuh
saranan penulis agar komponen KP perlu segera diajarkan di
peringkat sekolah menengah.
3. Bagi pelajar UBD yang mengikuti kursus-kursus yang
berkaitan dengan pendidikan BM, istilah-istilah berikut
sering digunakan:
Induksi set, teknik, teori, metodologi, instrumen kajian, skop
kajian, behaviurisme, mentalisme, kognitif, skemata,
prapenulisan, pascapenulisan, linguistik, sosiolonguistik dan
lain-lain.
4. Bagi pelajar universiti yang mengikuti kursus-kursus
berkaitan dengan pendidikan Kesusasteraan Melayu (selepas
ini KM), istilah-istilah berikut sering digunakan:
Epilog, prolog, antifrasis, onomatopia, klasisisme,
romantisme, realisme, modensisme, pascamodenisme,
kartunisme, kolonialisme, filologi, sosiologi, psikologi,
dialog, multilog, heterokosmos, klimaks, antiklimaks,
eksposisi, konfliks dan lain-lain.
5. Mahasiswa yang mengikuti kursus-kursus pendidikan BM,
KM dan MIB juga disuguhkan dengan buku rujukan
akademik tulisan tokoh-tokoh terkenal, seperti PM Dr Hj
Hashim, Profesor Emeritus Mohd Taib Osman, PM Dr. Hj.
Jaluddin, Prof. Dr. Hashim Awang, Datuk Dr. Nik Safiah
Karim, Awang Sariyan, prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood,
Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan, Prof. Emeritus Dr.
Asmah Haji Omar, Kamaruddin, dan ramai lagi. Semua
tokoh yang sempat disebutkan ini tidak sunyi daripada

168
PROSIDING SETALING II

menggunakan kata-KP bahasa asing, khususnya BI. Jika


mahasiswa tidak dibudayakan dengan KP sejak peringkat
sekolah menengah lagi, sudah tentu mereka agak lambat
memahami buku-buku rujukan tersebut. Izinkan penulis
memetik beberapa perenggan daripada buku-buku tokoh
terkenal di atas yang menunjukkan adanya penggunaan KP.

Profesor Madya Dr. Hj. Hashim


Perlu diingat bahawa membentuk falsafah, dasar
dan sistem pendidikan bukanlah kerja ala kadar.
Kerja itu harus mencerminkan nilai dan norma-
norma hidup bangsa di samping memberikan
harapan kepada bangsa tentang bagaimana
menghadapi kehidupan, baik yang berbentuk
sosial, ekonomi, agama, politik dan hambatan-
hambatan antarabangsa. Membuat dan merancang
falsafah, dasar dan sistem pendidikan negara
wajarlah ditangani oleh orang Brunei yang
komited, pakar dan berpengalaman, jika tidak
(survival) negara bangsa (nation) tidak dapat
dipertahankan, jauh sekali untuk mempunyai
kekuatan daya saing. (Haji Hashim Haji Hamid,
Junjung Tinggi, 1993:108)

Profesor Emeritus Mohd Taib Osman


Untuk membuat pertimbangan yang matang dan
saksama, pembacaan perlu dilakukan. Jika
masyarakat Melayu benar-benar ingin maju,
mereka harus membiasakan diri dengan membaca
dan menimba pemikiran daripada penerbitan
serius, seperti buku yang diperkatakan di sini.
Menurut laporan akhbar, buku picisan yang
menangguk di air keruh kerana kegawatan politik
yang melanda orang Melayu, sangat laris dijual
pada perhimpunan agung khas Umno, baru-baru
ini. Kalau inilah pilihan pembacaan masyarakat
Melayu, gemar pada sensasi, yang kebenarannya
belum diketahui hujung pangkalnya; didorong oleh
nafsu-nafsu penulis dedalu yang bertujuan mengaut

169
PROSIDING SETALING II

keuntungan dan kepentingan diri, maka di situlah


duduk darjah pemikiran mereka. Walhal dalam
dewan persidangan, pemimpin berapi-api mengajak
orang Melayu menjadi bangsa moden, tetapi apa
yang ditunjukkan oleh laporan akhbar tadi akan
menjadi sebaliknya. (Mohd Taib Osman,
2004:171-17)

Kesalahan penggunaan KP
Bukan sahaja hakikat penggunaan yang meluas di atas itu
menjadi pendorong untuk kita mengajarkan KP dalam
pendidikan, tetapi yang lebih mendorong ialah hakikat
berlakunya kesalahan penggunaan KP yang berleluasa. Berikut
ini dipaparkan beberapa kesalahan KP yang berlaku di sekolah
rendah dan universiti.

Sekolah Rendah
Hjh. Masnordina Binti Haji Jainuddin (2006), mahasiswa di
bawah seliaan penulis, telah melaksanakan latihan ilmiah tentang
ejaan KP dalam kalangan murid darjah enam. Kajian ini
menggunakan 60 orang murid daripada empat buah sekolah
rendah di daerah Tutong. Secara imlak, pengkaji telah menguji
sampel untuk mengeja KP sebanyak 40 patah perkataan yang
biasa mereka gunakan atau dengar sehari-hari. Antara dapatan
kajian tersebut adalah seperti berikut.
Bagi prinsip ‘oo’ (BI) menjadi ‘u’ (BM) dalam
perkataan ‘cartoon’, sejumlah 46.7% sampel melakukan
kesalahan ejaan. Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘kartun’.
Bagi prinsip ‘c’ (BI) menjadi ‘k’ (BM) dalam perkataan
‘comic’, sejumlah 68.3% sampel melakukan kesalahan ejaan.
Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘komik’.
Bagi prinsip ‘ck’ (BI) menjadi ‘k’ (BM) dalam
perkataan ‘subject’, sejumlah 60% sampel melakukan kesalahan
ejaan. Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘subjek’.
Bagi prinsip ‘x’ (BI) menjadi ‘ks’ (BM) dalam
perkataan ‘taxi’, sejumlah 28.3% sampel melakukan kesalahan
ejaan. Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘teksi’.

170
PROSIDING SETALING II

Bagi prinsip ‘ve’ (BI) menjadi ‘f’ (BM) dalam perkataan


‘positive’, sejumlah 53.3% sampel melakukan kesalahan ejaan.
Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘positif’.
Bagi prinsip ‘sh’ (BI) menjadi ‘sy’ (BM) dalam
perkataan ‘shampoo’, sejumlah 88.3% sampel melakukan
kesalahan ejaan. Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘syampu’.
Bagi prinsip ‘g’ (BI) menjadi ‘j’ (BM) dalam perkataan
‘sausage’, sejumlah 80% sampel melakukan kesalahan ejaan.
Perkataan tersebut seharusnya dieja ‘sosej’.
Bagi prinsip ‘konsonan gandaan’ (BI) menjadi
‘konsonan tunggal’ (BM) dalam perkataan ‘battery’, sejumlah
60% sampel melakukan kesalahan ejaan. Perkataan tersebut
seharusnya dieja ‘bateri’.

Universiti Brunei Darussalam


Di peringkat universiti pula, penulis berkesempatan meneliti
kertas-kertas jawapan peperiksaan semester I, 2006 bagi pelajar
tahun 2 dan tahun 3 yang mengikuti kursus PL2220 Pengajaran
Tatabahasa Pedagogi BM dan PL3232 Pengajaran Penulisan di
IPSHB, UBD. Beberapa kesalahan penggunaan KP yang sempat
dikesan adalah seperti berikut:

Mikanisma: sepatutnya ‘mekanisme’:


Berebeza daripada teori tradisional, teori ini
mengutamakan pengajaran lisan daripada penulisan.
Ahli teori ini mengatakan bahasa merupakan
mikanisma yang boleh dihasilkan melalui kaedah
membentuk kebiasaan. (pelajar tahun 2, UBD)
Sosialogi: sepatutnya ‘sosiologi’
Pengajaran tatabahasa adalah merupakan satu tugas
amali yang menggunakan disiplin-disiplin linguistik
seperti ilmu linguistik, psikologi dan sosialogi.
(pelajar tahun 2, UBD)
Fleksible, flexibal: sepatutnya ‘fleksibel’
Pertama ialah pelajar mampu menggunakan sistem
bahasa secara spontan dan fleksible bagi
menggambarkan fikiran, perasaan dan keadaan yang
bersesuaian mengikut konteks, situasi dan tujuan
tertentu. (pelajar tahun 2, UBD)

171
PROSIDING SETALING II

Pelajar berkebolehan menggunakan sistem bahasa


secara spontan, flexibal utk mengambarkan fikiran,
perasaan dan keadaan yg sesuai mgikut konteks,
situasi dan tujuan tertentu. (pelajar tahun 2, UBD)
Exstensif: sepatutnya ‘ekstensif’
... penglibatan intensif dan exstensif pelajar dalam
interaksi lisan adalah penting ... (pelajar tahun 2,
UBD)
Aktibiti: sepatutnya ‘aktiviti’
Aktibiti2 yang memberi peluang pelajar terlibat
seperti penyelesaian masalah adalah sesuai
dijalankan... (pelajar tahun 2, UBD)
Grammatis: sepatutnya ‘gramatis’
Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang
bermakna dan berfungsi grammatis atau
menjalankan tugas nahu. (pelajar tahun 2, UBD)
Mood: sepatutnya ‘mod’
Minat pelajar boleh membantu merealisasikan aktibiti
pengajaran dan pembelajaran berkesan dan sempurna
dijalankan kerana ini mempengaruihi mood atau
perasaan mereka. (pelajar tahun 2, UBD)
Professional: sepatutnya ‘profesional’
Mereka berpendapat bahawa, pelajar hanya dianggap
sebagai professional jika mereka:
1. Mereka memahami dan menguasai struktur
dan sistem bahasa yang dipelajari dan tahu
cara menggunakannya. (pelajar tahun 2, UBD)
Analysis: sepatutnya ‘analisis’
Pengaruh teori ini masih lagi digunakan untuk
dijadikan rujukan terhadap pengajaran dan
pembelajaran tatabahasa, mengenai analysis
perkataan. (pelajar tahun 2, UBD)
Komplement: sepatutnya ‘komplemen’
Ayat majmuk pancangan terbahagi kepada 3 jenia
iaitu:-
a. Ayat majmuk pancangan relatif
b. Ayat majmuk pancangan komplement
c. Ayat majmuk pancangan keterangan
(pelajar tahun 2, UBD)

172
PROSIDING SETALING II

Behaviourisma: sepatutnya ‘bahaviurisme’


Beliau juga salah seorang dari aliran Behaviourisma.
Beliau menganggap bahasa itu berhubungkait rapat
dengan perlakuan manusia. (pelajar tahun 2, UBD)
Koheran: sepatutnya ‘koheren’
Penulis juga harus membuat penyemakan dari aspek
koheran dan kohesi. (pelajar tahun 2, UBD)
Para linguistik: sepatutnya ‘paralinguistik’
Di samping itu juga, pelajar mesti memahami unsur-
unsur para linguistik (menggeleng, mengangguk dan
mengerling) yang digunakan dalam komunikasi
sosial. (pelajar tahun 2, UBD)
Formel: sepatutnya ‘formal’
Bidang disiplin linguistik yang memberi huraian
tentang struktur, undang-undang serta sistem bahasa
dilihat sebagai sesuatu yang bersifat formel dan
abstrak, ... (pelajar tahun 2, UBD)
Negetif: sepatutnya ‘negatif’
Setelah itu diikuti pula dengan hasil tindakan. Ini
merupakan hasil dari tindakan yang telah diambil
oleh [ihak berkuasa, sama ada positif atau negetif.
(pelajar tahun 3, UBD)
Sinario: sepatutnya ‘senario’
Dalam isu, penulis boleh membuat takrif sesuatu
bidang yang dipersoalkan atau membuat gambaran /
sinario tentang isu yang diperkatakan. (pelajar tahun
3, UBD)
Chancellor: sepatutnya ‘canselor’
Ayat majmuk terhasil daripada satu ayat yang
digabungkan menjadi dua atau lebih ayat. Sebagai
contoh: ...
Saya pergi ke dewan chancellor untuk menyaksikan
pameran. (pelajar tahun 3, UBD)
Musik: sepatutnya ‘muzik’
Sebagai contoh; Untuk mengatasi masalah ini,
beberapa perkara harus diberi perhatian, bukan sahaja
pihak yang berwajib, tetapi juga melibatkan peminat-
peminat musik tanah air. (pelajar tahun 3, UBD)
Di’photostate’: sepatutnya difotostat atau difotokopi

173
PROSIDING SETALING II

Teks karangan pelajar tersebut hendaklah


di’photostate’ dan diberikan kepada setiap pelajar.
(pelajar tahun 3, UBD)
Otamatis: sepatutnya ‘automatik’
Walaupun bahasa itu diperolehi daripada keadaan di
sekelilingnya, tetapi dikembangkan secara otamatis
dari dalam dirinya. (pelajar tahun 3, UBD)
Stalistik: sepatutnya ‘stilistik’
Dapat menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan
boleh menggunakan stail (gaya stalistik) dalam
menulis sebuah karangan. (pelajar tahun 3, UBD)
Modal: sepatutnya ‘model’
Modal penulisan yang mantap ini dapat digunakan
oleh para pelajar sebagai panduan untuk menjawab
soalan peperiksaan. (pelajar tahun 3, UBD)
Terdapat pula kesalahan imbuhan awalan pinjaman
seperti ‘pra penulisan’ dan pra-penulisan’ yang sepatutnya dieja
‘prapenulisan’. Begitu juga halnya ‘pasca penulisan’ dan ‘pasca-
penulisan’ yang sepatutnya dieja ‘Pascapenulisan’.

Syarat penyerapan atau pinjaman kata BI


Dalam pengajaran, guru perlu menjelaskan penyerapan atau
pinjaman kata atau istilah BI perlulah berdasarkan syarat tertentu.
Kita hanya meminjam kata atau istilah BI jika (Pedoman umum
pembetukan istilah bahasa Melayu, 2006: 2-3):
1. Istilah asing yang akan diserap memperlihatkan
mudahnya pemindahan timbal balik (intertransferability)
antara istilah asing itu dengan istilah Melayu mengingat
keperluan pemindahan ilmu penegtahuan.
2. Istilah asing yang akan diserap mempermudah
pemahaman teks asing oleh pembaca kerana memberi ciri
transparensi teks.
3. Istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika
dibandingkan dengan terjemahan Melayunya.
4. Istilah asing yang akan diserap mempermudah
kesepakatan antara pakar jika padanan terjemahannya
terlalu banyak sinonimnya.
5. Istilah asing yang akan diserap lebih sesuai dan tepat
kerana tidak mengandungi konotasi buruk.

174
PROSIDING SETALING II

Panduan penyerapan atau peminjaman


Guru mestilah mengajarkan panduan untuk menyesuaikan ejaan
kata atau istilah BI yang dipinjam berdasarkan aturan ejaan BM.
Panduan berikut petikan sebahagian kecil yang disesuaikan dari
buku Pedoman Umum Pembetukan Istilah bahasa Melayu (1990
dan 2006) dengan beberapa penyesuaian dan tambahan penulis.
Rujukan juga dibuat melalui buku Daftar kata bahasa Melayu,
Jilid I dan II (2004) dan Menguasai bahasa Melayu Tinggi
(2001). Panduan ini hanya dipetik sebahagian kecil sahaja
bertujuan untuk memperlihatkan peri penting dan kesesuaian
ejaan KP diajarkan di sekolah.
Untuk pengajaran di peringkat sekolah, tiga kaedah
yang mudah boleh digunakan, iaitu penyerapan dengan
penyesuaian ejaan; penyerapan tanpa penyesuaian ejaan; dan
penyesuaian imbuhan.

Penyerapan dengan penyesuaian ejaan


Penyesuaian ejaan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu
penyesuaian vokal dan penyesuaian konsonan. Cara ini mampu
memperlihatkan perubahan vokal yang berlaku daripada kata atau
istilah asing kepada kata atau istilah BM.

Penyesuaian vokal
1) aa tetap aa bazaar (bazaar)
2) ae tetap ae aedes (aedes)
3) ae jadi e estetika (aesthetics),
ensikloedia
(encyclopaedia)
4) ae jadi a larva (larvae)
5) ai tetap ai trailer (trailer)
6) ai jadi e rel (rail), kapten (kaptain)
7) au tetap au automatik (automatic),
auditorium (auditorium)
8) e tetap e efektif (effective)
9) ea tetap ea idealis (idealist), gear
(gear)
10) ea jadi i gris (grease), rim (ream)

175
PROSIDING SETALING II

11) ee jadi i jip (jeep), cimpanzi


(chimpanzee)
12) ei tetap ei ateis (atheist), protein
(protein)
13) eo tetap eo stereo (stereo), geometri
(geometry)
14) eu tetap eu neutral (neutral),
petroleum (petroleum),
neutron (neutron)
15) ia tetap ia dialek (dialect)
16) ie tetap ie diesel (diesel)
17) ie jadi i kalori (calorie)
18) ie jadi ai pai (pie)
19) io tetap io ion (ion), studio (studio)
20) iu tetap iu premium (premium),
stadium (stadium)
21) o tetap o sektor (sector), canselor
(chancellor)
22) oa jadi o kadbod (cardboard), kot
(coat)
23) oo jadi u monsun (monsoon), rakun
(raccoon), kartun (cartoon)
24) oo tetap oo zoologi (zoology)
25) ou jadi u jurnal (journal), serius
(serious) kupon (coupon)
26) ou jadi au akauntan (accountant),
paun (pound), kaunter
(counter)
27) u tetap u unit (unit)
28) ua tetap ua akuarium (aquarium)
29) ue digugurkan katalog (catalogue), dialog
(dialogue), teknik
(technique)
30) uu jadi u kontinum (continuum),
vakum (vacuum)

Penyesuaian konsonan

176
PROSIDING SETALING II

1) c jadi k karbon (carbon), klasik


(classic), korpus (corpus)
2) c jadi s sen (cent), silinder
(cylinder)
3) cc jadi k akomodasi
(accomodation), akumulasi
(accumulation)
4) cc jadi ks aksen (accent), vaksin
(vaccin)
5) ch, cch jadi k karisma (charisma), kolera
(cholera), teknik
(technique)
6) ch jadi s mesin (machine)
7) f tetap f faktor (factor), infastruktur
(infrastructure)
8) g tetap g generator (generator),
tragedi (tragedy)
9) ph jadi f fosforus (phosphorus),
fizik (physics), fotostat
(photostat), amfibia
(amphibian), atmosfera
(atmosphere), fotograf
(photograph)
10) q jadi k kuiz (quiz), akuarium
(aquarium), frekuensi
(frequency)
11) rh jadi r retorik (rhetoric), retma
(rhythm)
12) sc jadi sk skor (score), skuter
(scooter), skrip (script)
13) sc jadi s senario (scenario)
14) sch jadi sk skim atau skema (scheme)
15) th jadi t teater (theater), teologi
(theology), teori (theory)
16) v tetap v novel (novel), universiti
(university), vitamin
(vitamin)
17) x tetap x xenon (xenon)
18) x jadi ks ekstra (extra), teksi (taxi),

177
PROSIDING SETALING II

ekspedisi (expedition),
eksperimen (experiment),
ekspo (expo), eksport
(export), ekspres
(express), indeks (index),
kompleks (complex)
19) y jadi i enzim (enzyme), fizik
(physics), karbohidrat
(carbohydrate) akademi
(academy), aktiviti
(activity), ekonomi
(economy)
20) z tetap z ozon (ozone), enzim
(enzyme), kuiz (quiz)
21) Konsonan ganda jadi konsonan tunggal
hobi (hobby), buletin
(bulletin), canselor
(chancellor), komuniti
(community), asimilasi
(assimilation), kaset
(cassette), klasik (classic),
bateri (battery)

Penyerapan tanpa penyesuaian ejaan


Kaedah ini boleh digunakan supaya pelajar dapat mengenal pasti
kata atau istilah yang tidak mengalami perubahan ejaan.
Perkataan yang termasuk dalam kumpulan ini tidak begitu
banyak, antaranya aerosal, bank, deposit, protein, kafein, internet,
multimedia, novel, agenda, propaganda, sonar, solar, molar,
memorandum, referendum, vitamin, dan lain-lain.

Penyesuaian Imbuhan
Pelajar juga perlu diajarkan beberapa penyerapan imbuhan asing
(BI) yang sesuai dengan peringkat dan keperluan mereka. Berikut
ini dipetik beberapa contoh yang sesuai diajarkan kepada pelajar.
Imbuhan awalan
1. abs- tetap abs- abstrak (abstract).
2. ana- tetap ana- anafora
(anaphora).

178
PROSIDING SETALING II

3. ante- tetap ante- anteseden


(antecedent).
4. anti- tetap anti- antibiotik
(antibiotic).
5. bio- tetap bio- biologi (biology),
Biografi
(biography),
bioteknologi
(biotechnology),
biokimia
(biochemical).
6. co- jadi ko- koordinat (co-
ordinate),
kokurikulum (co-
curriculum),
7. eco- jadi eko- ekologi (ecology),
ekospesies
(ecospecies).
8. geo- tetap geo- geografi
(geography),
geologi (geology).
9. hemi- tetap hemi- hemisfera
(hemisphere).
10. haemo- jadi hemo- hemoglobin
(haemoglobin),
hemodialisis
(haemodialysis).

11. hexa- jadi heksa- heksagon


(hexagon).
12. homo- tetap homo- homofon
(homophone),
homonim
(homonym),
homoseksual
(homosexual).
13. hyper- jadi hiper- hiperaktif
(hyperactive).

179
PROSIDING SETALING II

14. in- tetap in- induksi (induction).


15. inter- tetap inter- interkom
(intercom).
16. mono- tetap mono- monolog
(monologue),
monoksida
(monoxide).
17. multi- tetap multi- multinasional
(multinational).
18. para- tetap para- paralinguistik
(paralinguistic).
19. poly- jadi poli- poligami
(polygamy),
polisemi
(polysemy),
poliklinik
(polyclinic).
20. pre- jadi pra- prasejarah
(prehistory),
prauniversiti
(pre-university),
prakata (preface),
prasekolah
(preschool),
prapenulisan (pre-
writing).

Di samping penggunaan imbuhan awalan di atas, pelajar


juga perlu diajarkan beberapa pengecualian berikut:
ekopelancongan (ecotourism), penulis bersama (co-author),
biokitar (biocycle), dwibahasa (bilingual), pencegah peluh
(antiperspirant), geosejarah (geohistory), geopusat (geocentric),
hiperpeka (hypersensitive), tak transitif (intransitive), tak
langsung (indirect), antarabangsa (international), saling
bersambung (interconnect), ekabahasa (monolingual), multiaras
(multilevel), multilapis (multilayer), pelbagai bahasa
(multilingual), pelbagai suku kaum (multiethnic), pelbagai
bangsa (multiracial), pelbagai fungsi (multifunctional), boleh
serap (absorbable), boleh dimakan (palatable) dan lain-lain.

180
PROSIDING SETALING II

Imbuhan akhiran
1. -able, -ble jadi -bel variabel (variable),
kapabel (capable),
fleksibel (flexible), kabel
(cable)
2. -ac jadi -ak artifak (artefact),
maniak (maniac).
3. -acy, -cy jadi -asi, -si demokrasi
(democracy), farmasi
(pharmacy), polisi (policy).
4. -age jadi -ej pakej (package),
sausej (sausage), mesej
(message).
5. -age jadi -aj kolaj (collage),
kabotaj (cabotage), garaj
(garage), sabotaj
(sabotage).
6. -ance, -ence- jadi -ans, ambulans(ambulance),
-ens insurans (insurance)
7. -ant jadi -an akauntan (accountant),
informan (informant),
dominan (dominant).
8. -ar tetap -ar kalendar (calendar), oskar
(oscar).
9. -archy jadi -arki anarki (anarchy), oligarki
(olgarchy), monarki
(monarchy).
10. -sm jadi -sma protoplasma (protoplasm),
mekanisma (mechanism),
organisma (organism).
11. -ein tetap -ein kasein (casein),
krosein (crocein).
12. -ency jadi -ensi frekuensi (frequency),
efisiensi (efficiency),
agensi (agency).
13. -ic, -ique jadi -ik antik (antique), kosmetik
(cosmetic), kritik (critique).

181
PROSIDING SETALING II

14. -ical, jadi -is, -ikal ekonomis (economical),


mekanikal (mechanical)
praktikal, praktis
(practical), tropikal
(tropical).
15. -icle jadi -ikel artikel (article), partikel
(particle).
16. -ics jadi -ik elektronik
(electronics), dialektik
(dialectics),
linguistik (linguistics), fizik
(physics).
17. -ide jadi -ida oksida (oxide), dioksida
(dioxide), klorida
(chloride),
hidroksida (hydroxide).
18. -ific jadi -ifik genetik (genetic), pasifik
(pacific), spesifik (specific).
19. -ine jadi -in disiplin (discipliine), marin
(marine), kuarantin
(quarantine).
20. –ism jadi -isme kapitalisme (capitalism),
komunisme (communism),
egoisme (egoism),
ekspresionisme
(expressionism),
patriotisme (patriotism).
21. -ity jadi -iti aktiviti (activity), komoditi
(commodity), komuniti
(community), kualiti
(quality), imuniti
(immunity), realiti (reality),
universiti (university).
22. –ive jadi -if kohesif (cohesive),
distingtif (distinctive), pasif
(passive), aktif (active).
23. -le jadi -il, -el kabel (cable), stabil
(stable).

182
PROSIDING SETALING II

24. -lysis jadi -lisis analisis (analysis),


elektrolosis (electrolysis),
hidrolisis (hydrolysis),
paralisis (paralysis).
25. -logy jadi -logi analogi (analogy), ekologi
(ecology), sosiologi
(sociology), teknologi
(technology).
26. -logue jadi -log analog (analogue),
katalog (catalogue), epilog
(epilogue), monolog
(monologue).
27. -ose jadi -osa dekstrosa (dextrose),
fruktosa (fructose),
glukosa (glucose).
28. -sion jadi -si, diskusi (discussion),
-sion difusi (diffusion),
-syen profesion (profession)
televisyen (television).
29. -tion jadi -si, aksi (action),
-syen emosi (emotion),
infeksi (infection),
konvensyen (convention),
konvokesyen convocation).
30. -ure jadi -ur prosedur (procedure),
struktur (structure).
31. -y jadi -i minoriti (minority),
majoriti (majority), monarki
(monarchy), parti (party),
royalti (royalty).

Senarai perkataan di atas hanya sebahagian kecil bentuk


peristilahan yang telah ditetapkan oleh MABBIM. Istilah-istilah
yang dipersetujui telah berjaya dibukukan oleh DBP, Malaysia,
antaranya Perjawatan dan Jabatan (1960); Pentadbiran (1961);
Ekonomi (1965); Pendidikan (1966); Geografi (1967); Biologi,
Perhutanan, Pertanian, Fizik, Matematik dan Kimia (1968);
Kejuruteraan (1970) dan lain-lain (Abdullah Hassan, 1993). DBP
Negara Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan dalam usaha

183
PROSIDING SETALING II

ini. Menurut senarai buku terbitan DBP Brunei Darussalam,


sehingga tahun 2006, telah diterbitkan sejumlah 111 buah buku
istilah mengikut bidang-bidang tertentu, antaranya yang boleh
dimanfaat bagi pengajaran dan pembelajaran di sekolah ialah
Istilah Asas Sains Komputer, Istilah Ekonomi Industri, Istilah
Kesusasteraan, Istilah Kimia Permakanan, Istilah Penternakan,
Istilah Perbankan, Istilah Perhutanan, Istilah Perikanan, Istilah
Perubatan, Istilah Sosiologi, Istilah Teknologi Maklumat dan
lain-lain.

Keperluan menguasai KP dalam kalangan pelajar


Mahzan Arshad (2003) menekankan peri pentingnya tumpuan
diberikan terhadap pedagogi BM di sekolah dan institusi tinggi.
Pelajar-pelajar perlu didedahkan kepada tingkat kemahiran
literasi bahasa yang tertinggi. Namun pendidikan formal sahaja
masih belum mencukupi. Pihak-pihak yang berkenaan perlu
berganding bahu supaya pendidikan literasi bahasa bukan sahaja
disampaikan secara formal, bahkan juga secara informal dan
nonformal (Ee Ah Meng, 1993). Ini kerana, bukan sahaja pelajar-
pelajar kita yang tidak menguasai tingkat tertinggi literasi bahasa,
bahkan kakitangan organisasi-organisasi kerajaan dan bukan
kerajaan.
Kemahiran literasi berfungsi sangat penting bagi
pembangunan masyarakat dan negara. Kecepatan dan
kecanggihan teknologi maklumat menyebabkan kebudayaan
asing serta percambahan bidang-bidang baru terus-menerus
masuk ke dalam masyarakat tanpa menanti kesediaan kita.
Perkembangan budaya terutamanya literasi BM merupakan aspek
dominan bagi melahirkan manusia yang berkualiti yang
menguasai pelbagai bidang di dalam kehidupan; menguasai
pelbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
perkembangan dan kehendak zaman (T.A. Ridwan, (2000). Hal
ini bermakna, untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti mereka
perlu didedahkan dengan BM moden, yang mampu mengungkap
segenap bidang moden, di samping bidang tradisi yang sudah
lama kita kuasai.
Di sekolah, untuk menguasai kemahiran berbahasa, iaitu
mendengar, bertutur, membaca dan menulis memerlukan upaya
pelajar-pelajar menguasai sistem ejaan baku dan seragam

184
PROSIDING SETALING II

(Zulkifley Hamid, Ramli Md. Salleh dan Rahim Aman, 2006).


Apatah lagi pelajar-pelajar perlu menghasilkan karangan yang
terdiri daripada pelbagai jenis, format dan bidang. Ada kalanya
pelajar-pelajar perlu menulis karangan berkenaan kesihatan,
sukan, ekonomi, isu-isu semasa, pelancongan dan banyak lagi
(lihat sukatan pelajaran BM peringkat rendah hingga menengah).
Penulisan yang pelbagai jenis ini sudah tentu memerlukan
penguasaan pelajar tentang kepelbagaian istilah. Di sini letak
pentingnya penguasaan KP dan kekayaan kosa kata pelajar (Pg.
Haji Mahmud Bin Pg. Damit, ). Pengajaran bahasa berkait rapat
dengan penguasaan perbendaharaan kata (Yahya Othman, 2005).
Kekayaan kosa kata pelajar sudah tentu sangat membantu mereka
untuk membincangkan pelbagai isu dan bidang. Setiap isu dan
bidang yang dibicarakan sudah tentu memerlukan laras-laras
yang berbeza (Abdullah Sukor Shaari, Nuraini Yusoff dan Mohd
Isha Awang, 2003). Kekayaan kosa kata akan menambahkan
minat dan keyakinan pelajar dalam proses pembelajaran.
Individu dalam masyarakat adalah aset bagi setiap
negara. Namun untuk menjadi aset yang berkualiti dan
berpotensi, individu perlu menguasai literasi bahasa, kemudian
memanipulasinya lalu mengaplikasinya sesuai dengan peranan
dan posisi mereka dalam masyarakat. Akhirnya, kita menjadi
masyarakat yang berilmu, maju dan berbudaya. Kita perlu sedar
bahawa bahasa ialah pancaran kebudayaan (Awang Sariyan,
2004). Perkembangan literasi bahasa perlu bagi perkembangan
dan pembinaan tamadun bangsa. Dengan berbekalkan bahasa kita
berbudi bahasa, berbudi pekerti dan berbudi bicara. Di samping
agama Islam, BM merupakan tunggak kebudayaan orang-orang
Brunei (Haji Hashim Haji Abd. Hamid, 1998:83).
Hubungan perkembangan bahasa dan masyarakat
melalui ilmu sosiolinguistik yang menumpukan perhatian
terhadap wujudnya variasi bahasa dalam kalangan masyarakat
seharusnya mendapat perhatian para ilmuan di negara kita.
Kefahaman tentang wujudnya variasi bahasa ini boleh
memperkaya kosa kata BM dan memperkukuh sistem BM itu
sendiri. Penggunaan BM sebagai laras bahasa ilmu dan bidang-
bidang kehidupan masih diragui oleh masyarakat kita sendiri
(Salleh Buang, 2003).

185
PROSIDING SETALING II

Masyarakat kita perlu bersedia menyelidiki variasi


bahasa di negara ini. Dialek-dialek yang ada, kata-kata daerah
yang tersebar luas dapat diangkat dan dijadikan istilah-istilah
bagi bidang-bidang yang bersesuaian. Proses peminjaman bahasa
asing juga perlu untuk memperkaya perbendaharaan kata, namun
yang sebaik-baiknya, kita sepatutnya berusaha untuk mencari
kata-kata lokal yang berpadanan maksudnya dengan kata-kata
yang ingin dipinjam. Jika tidak ada kata-kata yang sesuai barulah
kita meminjam kata-kata asing dengan syarat kata-kata itu
mestilah akur dengan sistem ejaan dan sebutan BM.

Rasional pengajaran KP
Berdasarkan perbincangan di atas, berikut ini dirumuskan
rasionalnya pengajaran KP di sekolah-sekolah perlu diusahakan:
1. KP digunakan oleh pelajar peringkat rendah dan menengah.
2. KP digunakan oleh guru ketika mengajar.
3. KP digunakan dalam buku-buku teks BM.
4. KP digunakan bagi komponen terjemahan BM di peringkat
menengah enam.
5. KP digunakan di institusi tinggi.
6. KP digunakan dalam buku hiburan.
7. KP digunakan dalam akhbar.
8. KP digunakan dalam buku akademik.
9. KP digunakan dalam borang-borang kerajaan dan swasta.
10. KP digunakan dalam media massa bertulis dan elektronok.

Rumusan
Risau dengan kedudukan BM dalam sistem pendidikan di Negara
Brunei Darussalam, Awang Mataim Bakar (2001:16)
mencatatkan pernyataan ini: “Demi kepentingan pembangunan
negara dan generasi akan datang, BM sebagai bahasa negara
perlu diberi tempat dalam bidang pendidikan. Tuntutan ini perlu
diambil kira setelah adanya dapatan terbaru mengenai hubungan
bahasa pengantar pendidikan dengan perkembangan ekonomi
negara.” Pada hemat penulis, selagi usaha perancang BM tidak
dilaratkan ke peringkat sekolah, khususnya pengajaran KP bagi
segenap bidang, selagi itulah usaha untuk memodenkan BM dan
seterusnya menjadikannya sebagai bahasa ilmu moden akan
menemui kebuntuan. Faktor latihan dan kebiasaan (Dato Paduka

186
PROSIDING SETALING II

Haji Alidin, 2001) penggunaan BM moden sejak di peringkat


pendidikan rendah perlu diusahakan.
Menurut Abdul Hamid Mahmood (2001) untuk menjadi
bahasa ilmu, BM perlu berperanan sebagai alat untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan moden. Untuk mencapai taraf
bahasa ilmu, BM perlu mempunyai dua ciri penting, iaitu
keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa. Namun, jika
keintelektualan dan kesempurnaan bahasa ini tidak dikuasai oleh
pelajar dan tidak digunakan di peringkat sekolah, usaha
memodenkan BM akan menjadi sia-sia.
Awang Sariyan pernah menulis “Tidak ada kesangsian
BM telah memasuki era moden. Yang penting kita tanyakan kini
bukan kemampuan BM, tetapi kemampuan setiap orang daripada
kita sebagai pendukungnya untuk mengungkapkan fikiran dan
perasaan dalam BM yang berwibawa.” (1996:83) Kita sebagai
bangsa Melayulah yang perlu menggunakannya. Bahagian
Perancang bahasa (MABBIM) dan DBP telah melakukan tugas
mereka, kini kitalah yang perlu memantapkan penggunaannya.
Titik permulaan yang terbaik adalah sekolah. Kemudian, usaha
itu perlu berlarutan ke peringkat luar sekolah. Setiap individu
selaku anggota masyarakat perlu bersedia menerima bidang-
bidang baru yang berpotensi untuk berkembang di dalam negara.
Perkembangan bidang-bidang ini akan secara langsung
memberikan kesan positif ke atas perkembangan literasi bahasa.
Masyarakat perlu bersikap terbuka dan bersedia menerima
proses-proses perkembangan literasi bahasa melalui peminjaman
istilah, penyesuaian istilah bagi setiap bidang, penyerapan kata-
kata daerah dan sebagainya. Dengan usaha seperti ini, kita
sebagai masyarakat moden tidak akan kikuk untuk berbicara dan
beraksi dalam bidang-bidang moden, seperti sains, teknologi,
sistem maklumat, ekonomi, undang-undang, perubatan,
perdagangan, pasaran saham dan sebagainya (Mahzan Arshad,
2003).

Cadangan kajian lanjut


Sebelum KP diserapkan atau diajarkan sebagai salah satu
komponen dalam sukatan pelajaran BM di sekolah, beberapa
kajian perlu dilaksanakan dari segi:

187
PROSIDING SETALING II

1. peringkat penyerapan: sesuaikah KP diajarkan di peringkat


rendah?;
2. teknik pengajaran;
3. aktiviti yang sesuai dijalankan;
4. pendekatan dan kaedah pengajaran;
5. aspek-aspek KP yang perlu ditekankan;
6. konteks pengajaran dan pembelajaran yang sesuai;
7. bahan bacaan, buku rujukan dan buku teks;
8. alat bantu mengajar;
9. hubungan KP dengan kemahiran berbahasa yang lain;
10. kesediaan guru dan pelajar menerima komponen KP; dan
banyak lagi.
Kajian yang mendalam berdasarkan kajian kualitatif dan
kajian kuantitatif menggunakan sampel yang lebih besar perlu
dijalankan sebelum KP diserapkan ke sekolah.
Usaha hendaklah dibuat untuk menjadikan BM
sebagai bahasa ilmu yang lebih luas. Oleh itu perlu ada
keyakinan supaya BM dapat berfungsi lebih luas sebagai
bahasa utama dalam sistem pendidikan. ... Membina
keyakinan adalah suatu perkara yang agak sukar tetapi
jika ada kemahuan dan kesungguhan ia akan dapat
dilaksanakan. Saluran yang paling sesuai ialah melalui
sistem pendidikan yang menggunakan BM sebagai
bahasa pengantar. (Dato Paduka Haji Alidin Haji
Othman, 2001:23)

188

Anda mungkin juga menyukai