Anda di halaman 1dari 14

Bahasa Rekaan Antarabangsa:

Bahasa Esperanto

Oleh
Dr. SATO, Hirobumi @ Rahmat
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Brunei Darussalam

Pengenalan
Satu pun bahasa natural tidak pernah menjadi bahasa bersama
sedunia dalam sejarah manusia kecuali bahawa sesebuah bahasa
yang sedia wujud dipilih oleh suatu golongan tertentu bagi suatu
tujuan tertentu. Di dunia Eropah bahasa Yunani Kuno dan bahasa
Latin mempunyai prestasi tertentu di kalangan bangsawan atau
cendekiawan sejak zaman sebelum Masehi hingga kini.
Misalnya, Sir Isaac Newton (4 Januari 1643 – 31 Mac 1727)
yang dikenali sebagai pengasas ilmu mekanika klasik telah
membincangkan Hukum Gravitasi Universal dalam karyanya
yang bertajuk PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA
(1687) yang ditulis dalam bahasa Latin. Kegunaan bahasa Latin
diakui secara meluas dalam dunia akademik, terutama dalam
bidang sains. Namun, ternyata kesukaran tatabahasa bahasa Latin
menjadi halangan besar bagi orang kebanyakan untuk
mempelajarinya.
Pada abad ke-20, keperluan bahasa pengantar di
peringkat antarabangsa mendesak BANGSA-BANGSA BERSATU
(PBB) memilih bahasa rasminya dalam batasan kuasa politik
antarabangsa. Dengan ini, 6 buah bahasa telah diiktiraf sebagai
bahasa pengantar dalam badan dunia ini, iaitu bahasa Arab,
bahasa Perancis, bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol, bahasa Rusia
dan bahasa Cina. Bagaimana pun, hal ini sama sekali tidak
bermakna bahawa penutur asli bahasa-bahasa tersebut diberi hak
PROSIDING SETALING II

utama dalam arena masyarakat antarabangsa. Malahan, bahasa-


bahasa natural yang sekian lama digunakan oleh setiap bangsa di
seluruh dunia memberi kesan yang negatif dalam suatu ertikata
bahawa setiap bahasa natural sudah tentu telah dan akan
mengalami perubahan di luar kesedaran penggunanya dalam
jangka masa tertentu. Maksudnya, bahasa natural bukannya berat
sebelah kepada penutur asli, malah sebaliknya berkemungkinan
memberikan beban berat kepada penutur asli bahasa itu sendiri.
Beberapa percubaan untuk mencipta bahasa pengantar
sedunia pernah berlaku di dunia Eropah. Salah satunya adalah
gerakan bahasa Esperanto yang bermula pada akhir abad ke-19 di
Poland. Kertas kerja ini cuba memperkenalkan hal-ehwal bahasa
Esperanto serba sedikit yang telah berkembang ke arah bahasa
antarabangsa dengan mengatasi perbezaan fahaman, agama dan
keturunan penggunanya.

1. Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859 – 1917)


Zamenhof yang berketurunan bangsa Yahudi ini dilahirkan pada
15 Disember 1859 di sebuah kota di Poland (wilayah kuasaan
Empayar Rusia). Latar belakang hidupnya penuh dengan
lingkungan multibahasa. Beliau berbahasa Poland sebagai bahasa
ibunda di dalam keluarga dan juga dikelilingi oleh bahasa
Yiddish (bahasa kreol Yahudi-Jerman). Bahasa pengantar di alam
persekolahan beliau adalah bahasa Rusia kerana Poland dikuasai
oleh Empayar Rusia sejak tahun 1815. Bapanya, seorang guru
bahasa Jerman, memberikan pendidikan bahasa Jerman kepada
anaknya kerana bahasa Jerman mempunyai kedudukan istimewa
sebagai bahasa kaum cendekiawan di Poland dan Rusia pada
zaman itu. Dengan serentaknya beliau diberi pendidikan bahasa
Yunani Kuno dan bahasa Latin yang mempunyai prestasi tinggi
dalam sejarah Eropah.
Latar belakang kebahasaan beliau dengan jelas
mempengaruhinya memikirkan sifat bahasa yang sejagat dalam
lingkungan yang terbatas. Beberapa bahasa Eropah yang telah
dipelajari oleh Zamenhof memiliki ciri bersama dalam hal fleksi
dari segi morfo-sintaksis. Dengan serentaknya, beliau juga
memperhatikan suatu ciri aglutinatif yang berfungsi untuk
menerbitkan kata baru dalam bahasa Eropah. Ketika mempelajari
bahasa Inggeris di sekolah menengah, beliau baru menyedari

190
PROSIDING SETALING II

kesederhanaan tatabahasa bahasa Inggeris yang menuju ke arah


bahasa isolatif dari segi morfologis.
Semasa Zamenhof melanjutkan pengkajian di Fakulti
Perubatan di Universiti Moskow, beliau menyediakan naskhah
pertama mengenai idea BAHASA REKAAN pada tahun 1878,
iaitu LINGWE UNIVERSALA (Bahasa Sedunia). Kemudian naskhah
ini diperbaiki dan diberinya tajuk LINGVO UNIVERSALA (Bahasa
Sedunia) pada tahun 1881. Dalam proses penciptaan bahasa
rekaan, beliau memperhatikan prinsip pertentangan dalam
pembentukan kata dan ayat. Pada zaman itu, F. de Saussure juga
belum menemukan konsep pertentangan dan rantaian dalam
sistem bahasa, iaitu hubungan paradigmatik dan hubungan
sintagmatik dalam sistem bahasa.
Hasrat Zamenhof terhadap bahasa pengantar dapat dilihat
dalam hal-hal yang berikut:
(a) Bahasa pengantar bukannya bertujuan untuk
semua manusia menggunakan satu bahasa yang
sama tetapi perlu digunakan apabila bangsa-
bangsa yang berbahasa asing berkomunikasi
untuk keperluan tertentu sahaja.
(b) Bahasa pengantar tidak bertujuan untuk
mencerobohi kehidupan dalaman tiap-tiap
bangsa. Oleh yang demikian, adalah tidak adil
jika suatu bahasa dari suatu bangsa tertentu
dipaksakan kepada bangsa-bangsa lain.
(c) Bahasa pengantar adalah milik orang
kebanayakan dan sama sekali tidak ditujukan
kepada golongan tertentu sahaja. Oleh kerana
itu, bahasa pengantar mesti dicipta berdasarkan
konsep bahawa semua orang dapat
mempelajarinya dengan mudah dan dapat
mengungkapkan fahamannya dengan tepat dan
indah.
Pada 26 Julai 1887 Zamenhof sekali lagi memperbaiki naskhah
bahasa rekaan ciptaan beliau sendiri dan menerbitkannya dengan
tajuk LINGVO INTERNACIA (Bahasa Antarabangsa). Tarikh
penerbitan inilah yang dirakamkan sebagai tarikh harijadi
Esperanto. Naskhah pertama ini ditulis dalam bahasa Rusia dan
tidak lama kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Poland,

191
PROSIDING SETALING II

bahasa Jerman, bahasa Perancis dan bahasa Inggeris pada tahun


yang sama.

(Naskhah Berbahasa Russia) (Naskhah Berbahasa Inggeris)

Perbezaan yang paling ketara antara naskhah pertama


(1878), naskhah kedua (1881) dan naskhah terbaru (1887) dapat
dilihat dalam nama bahasa yang diubah oleh beliau sendiri. Nama
yang diberi dalam naskhah tahun 1878 dan tahun 1881 adalah
universala (sedunia), tetapi nama baru internacia (antarabangsa)
yang diberi dalam naskhah tahun 1887 mengungkapkan hasrat
beliau yang dipetik di atas tadi, iaitu perkara (a) dan (b).
Dalam kata pengantar buku ini dapat dilihat satu catatan
kecil yang berbunyi: “Penulis melepaskan dengan kekal segala
hak peribadi terhadap bahasa antarabangsa ini kerana bahasa
antarabangsa adalah milik masyarakat am, sama seperti tiap-
tiap bahasa kebangsaan”. Hal ini bermakna bahawa beliau tidak
berniat untuk menikamti segala keuntungan yang akan diperoleh
dari hasil bahasa rekaan ini, sebaliknya beliau menyerahkan
kemajuan serta perkembangan bahasa ini kepada orang am yang
akan menggunakannya. Bahasa antarabangsa ini tidak
mempunyai kewarganegaraan!

2. Kongres Sedunia Esperanto dan Deklarasi Boulogne


Ketika Zamenhof menerbitkan buku LINGVO INTERNACIA pada
tahun 1887, beliau menggunakan nama pena Doktoro Esperanto.

192
PROSIDING SETALING II

Kata terbitan esperanto (< esper-i: berharap, mengharapkan)


membawa makna “yang berharap”, dan akhiran –ant (partisipel
duratif) dan akhiran –o (penanda kata nama) berfungsi dalam
penerbitan keseluruhan kata nama ini.
Oleh kerana nama pena tersebut, lama-kelamaan LINGVO
INTERNACIA dikenali dengan nama bahasa Esperanto di kalangan
pelajar bahasa ini. Kini Esperanto itu sendiri diertikan sebagai
“Bahasa Esperanto”.
Pada tahun 1905, UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
(Kongres Sedunia Esperanto) yang pertama diadakan di kota
Boulogne-sur-mer, Perancis. Cadangan FUNDAMENTO DE
ESPERANTO (Dasar Esperanto) yang dibentangkan oleh Zamenhof
sendiri dalam kongres ini telah dipersetujui oleh semua yang
hadir di situ dan dirakamkan secara rasminya dalam Perkara 4,
LA DEKLARACIO PRI ESPERANTO (Deklarasi mengenai Esperanto)
yang juga dikenali sebagai BULONJA DEKLARACIO (Deklarasi
Boulogne). Deklarasi ini dapat diringkaskan seperti yang di
bawah:
(1) Fahaman Esperantisme ialah untuk memperluas
penggunaan bahasa neutral ke seluruh dunia bagi
berkhidmat untuk meningkatkan pemahaman
antara bangsa-bangsa yang berlainan.
(2) Hanya bahasa rekaan sahajalah yang dapat
berfungsi sebagai bahasa antarabangsa, dan
Esperanto sahajalah yang muncul sebagai bahasa
yang berfungsi dengan penuh semangat dan
paling berguna dalam segala hubungan.
(3) Pencipta bahasa ini melepaskan segala hak
peribadi dan menyerahkannya kepada seluruh
dunia.
(4) FUNDAMENTO DE ESPERANTO (Dasar Esperanto)
adalah dasar yang kekal abadi dan merupakan
satu-satunya dasar kepada seluruh Esperantis.
(5) Esperantis ialah orang yang mengetahui dan
menggunakan bahasa Esperanto tanpa
mengambil kira tujuan penggunaannya.

193
PROSIDING SETALING II

3. FUNDAMENTO DE ESPERANTO (1905)


Dasar Esperanto yang dicadangkan oleh Zamenhof adalah amat
ringkas seperti yang dipetik di bawah:

TABELO DE LA ENHAVO
------------
ANTAŬPAROLO. …………………………………………………. V
FUNDAMENTA GRAMATIKO DE LA LINGVO ESPERANTO
EN KVIN LINGVO
GRAMMAIRE (Gramatiko Franca) ………………. 1
GRAMMAR ( ----- Angla) …….………….. 7
GRAMMATIK ( ----- Germana) …….…….. 12
ГРАММАТИКА ( ----- Rusa) ………………… 17
GRAMATYKA ( ----- Pola) …………………. 22

EKZERCARO …………………………..…………………………… 27
UNIVERSALA VORTARO ……………………………………......... 83

Seperti dinyatakan dalam senarai isi tersebut, dasar


tatabahasa bahasa Esperanto (16 perkara) diterjemahkan ke
dalam 5 bahasa, iaitu bahasa Perancis, bahasa Inggeris, bahasa
Jerman, bahasa Rusia dan bahasa Poland. Berikut adalah
terjemahannya dalam bahasa Inggeris.

194
PROSIDING SETALING II

GRAMMAR
A) THE ALPHABET
B) PARTS OF SPEECH

1. There is no indefinite, and only one definite, article, la, for all
genders, numbers, and cases.
2. Substantives are formed by adding o to the root. For the plural, the
letter j must be added to the singular. There are two cases: the
nominative and the objective (accusative). The root with the added o
is the nominative, the objective adds an n after the o. Other cases
are formed by prepositions; thus, the possessive (genitive) by de,
„of”; the dative by al, „to”, the instrumental (ablative) by kun, „with”, or
other preposition as the sense demands. E. g. root patr, „father”; la
patr'o, „the father”; la patr'o'n, „the father” (objective), de la patr'o, „of
the father”; al la patr'o, „to the father”; kun la patr'o, „with the father”;
la patr'o'j, „the fathers”; la patr'o'j'n, „the fathers” (obj.), por la patr'o'j,
„for the fathers”.
3. Adjectives are formed by adding a to the root. The numbers and
cases are the same as in substantives. The comparative degree is
formed by prefixing pli (more); the superlative by plej (most). The
word „than” is rendered by ol, e. g. pli blanka ol neĝo, „whiter than
snow”.
4. The cardinal numerals do not change their forms for the different
cases. They are: unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep
(7), ok (8), naŭ (9), dek (10), cent (100), mil (1000). The tens and
hundreds are formed by simple junction of the numerals, e. g. 533 =
kvin'cent tri'dek tri. Ordinals are formed by adding the adjectival a to
the cardinals, e. g. unu'a, „first”; du'a, „second”, etc. Multiplicatives
(as „threefold”, „fourfold”, etc.) add obl, e. g. tri'obl'a, „threefold”.
Fractionals add on, as du'on'o, „a half”; kvar'on'o, „a quarter”.
Collective numerals add op, as kvar'op'e, „four together”. Distributive
prefix po, e. g., po kvin, „five apiece”. Adverbials take e, e. g., unu'e,
„firstly”, etc.
5. The personal pronouns are: mi, „I”; vi, „thou”, „you”; li, „he”; ŝi, „she”;
ĝi, „it”; si, „self”; ni, „we”; ili, „they”; oni, „one”, „people”, (French „on”).
Possessive pronouns are formed by suffixing to the required
personal, the adjectival termination. The declension of the pronouns
is identical with that of substantives. E. g. mi, „I”; mi'n, „me” (obj.);
mi'a, „my”, „mine”.
6. The verb does not change its form for numbers or persons, e. g. mi
far'as, „I do”; la patr'o far'as, „the father does”; ili far'as, „they do”.

195
PROSIDING SETALING II

Forms of the Verb:


a) The present tense ends in as, e. g. mi far'as, „I do”.
b) The past tense ends in is, e. g. li far'is, „he did”.
c) The future tense ends in os, e. g. ili far'os, „they will do”.
ĉ) The subjunctive mood ends in us, e. g. ŝi far'us, „she may do”.
d) The imperative mood ends in u, e. g. ni far'u, „let us do”.
e) The infinitive mood ends in i, e. g. fari, „to do”. There are two forms of
the participle in the international language, the changeable or
adjectival, and the unchangeable or adverbial.
f) The present participle active ends in ant, e. g. far'ant'a, „he who is
doing”; far'ant'e, „doing”.
g) The past participle active ends in int, e. g. far'int'a, „he who has
done”; far'int'e, „having done”.
ĝ) The future participle active ends in ont, e. g. far'ont'a, „he who will do”;
far'ont'e, „about to do”.
h) The present participle passive ends in at, e. g. far'at'e, „being done”.
ĥ) The past participle passive ends in it, e. g. far'it'a, „that which has
been done”; far'it'e, „having been done”.
i) The future participle passive ends in ot, e. g. far'ot'a, „that which will
be done”; far'ot'e, „about to be done”.

All forms of the passive are rendered by the respective forms of the verb
est (to be) and the participle passive of the required verb; the preposition
used is de, „by”. E. g. ŝi est'as am'at'a de ĉiu'j, „she is loved by every one”.
7. Adverbs are formed by adding e to the root. The degrees of
comparison are the same as in adjectives, e. g., mi'a frat'o kant'as pli
bon'e ol mi, „my brother sings better than I”.
8. All prepositions govern the nominative case.
C) GENERAL RULES
9. Every word is to be read exactly as written, there are no silent letters.
10. The accent falls on the last syllable but one, (penultimate).
11. Compound words are formed by the simple junction of roots, (the
principal word standing last), which are written as a single word, but,
in elementary works, separated by a small line ('). Grammatical
terminations are considered as independent words. E. g. vapor'ŝip'o,
„steamboat” is composed of the roots vapor, „steam”, and ŝip, „a
boat”, with the substantival termination o.
12. If there be one negative in a clause, a second is not admissible.
13. In phrases answering the question „where?” (meaning direction), the
words take the termination of the objective case; e. g. kie'n vi
ir'as?„where are you going?”; dom'o'n, „home”; London'o'n, „to
London”, etc.

196
PROSIDING SETALING II

14. Every preposition in the international language has a definite fixed


meaning. If it be necessary to employ some preposition, and it is not
quite evident from the sense which it should be, the word je is used,
which has no definite meaning; for example, ĝoj'i je tio, „to rejoice
over it”; rid'i je tio, „to laugh at it”; enu'o je la patr'uj'o, „a longing for
one’s fatherland”. In every language different prepositions, sanctioned
by usage, are employed in these dubious cases, in the international
language, one word, je, suffices for all. Instead of je, the objective
without a preposition may be used, when no confusion is to be
feared.
15. The so-called „foreign” words, i. e. words which the greater number of
languages have derived from the same source, undergo no change in
the international language, beyond conforming to its system of
orthography. ― Such is the rule with regard to primary words,
derivatives are better formed (from the primary word) according to the
rules of the international grammar, e. g. teatr'o, „theatre”, but teatr'a,
„theatrical”, (not teatricul'a), etc.
16. The a of the article, and final o of substantives, may be sometimes
dropped euphoniae gratia, e. g. de l’ mond'o for de la mond'o; Ŝiller’
for Ŝiller'o; in such cases an apostrophe should be substituted for the
discarded vowel.

4. Sedikit tentang Bunyi dan Tatabahasa


(A) Abjad Esperanto terdiri dari 28 grafem yang tiap-tiap
satunya diberi satu nilai bunyi.

Grafem Nama Nilai Grafem Nama Nilai


fonetik fonetik
A a [α] [α] K k [ko] [k]
B b [bo] [b] L l [lo] [l]
C c [ʦo] [ʦ] M m [mo] [m]
Ĉ ĉ [ʧo] [ʧ] N n [no] [n]
D d [do] [d] O o [o] [o]
E e [e] [e] P p [po] [p]
F f [fo] [f] R r [ro] [r]
G g [o] [] S s [so] [s]
Ĝ ĝ [ʤo] [ʤ] Ŝ ŝ [o] []
H h [ho] [h] T t [to] [t]
Ĥ ĥ [xo] [x] U u [u] [u]

197
PROSIDING SETALING II

I i [i] [i] Ŭ ŭ [wo] [w]


J j [jo] [j] V v [vo] [v]
Ĵ ĵ [o] [] Z z [zo] [z]

(B) Aspek Morfologi dan Kata Terbitan


Setiap kata, pada dasarnya, diterbitkan dari kata dasar bersama
imbuhan-imbuhan tertentu yang membawa makna nahuan.
Dalam hal ini, kata nama selalu ditandai dengan imbuhan –o
(penanda nama), kata sifat dengan imbuhan –a (penanda sifat),
dan kata adverba dengan imbuhan –e (penanda adverba).
Misalnya:

rapido (rapid-o): kelajuan ruĝo (ruĝ-o): warna merah


rapida (rapid-a): laju ruĝa (ruĝ-a): berwarna merah
rapide (rapid-e): dengan laju ruĝe (ruĝ-e): dengan merah

Begitu juga tiap-tiap imbuhan membawa makna tersendiri dan


menerbitkan kata baru bersama imbuhan-imbuhan lain. Misalnya:

juna (jun-a): muda junulo (jun-ul-o): pemuda, remaja


junulino (jun-ul-in-o): pemudi, remaja
juneco (jun-ec-o): zaman remaja
kanto (kant-o): nyanyian kantisto (kant-ist-o): penyanyi (lelaki)
kantistino (kant-ist-in-o): penyanyi (pre)
manĝi (manĝ-i): makan manĝaĵo (manĝ-aĵ-o): makanan
manĝanto (manĝ-ant-o): pemakan
manĝebla (manĝ-ebl-a): termakan,
dapat dimakan
manĝejo (manĝ-ej-o): tempat makan
manĝigi (manĝ-ig-i): (Inf.)
memberi makan

Kata sifat yang mempunyai pasangan makna yang bertentangan


dapat diungkapkan dengan imbuhan mal- (= bertentangan).
Misalnya:

198
PROSIDING SETALING II

kara (kar-a): mahal malkara (mal-kar-a): murah


granda (grand-a): besar malgranda (mal-grand-a): kecil
longa (long-a): panjang mallonga (mal-long-a): pendek
alta (alt-a): tinggi malalta (mal-alt-a): rendah

Berdasarkan keterangan mengenai fungsi imbuhan di atas, kata-


kata terbitan yang diberi di bawah dapat diertikan dengan mudah.

amika (amik-a): malamika (mal-amik-a) :


ramah-tamah bermusuhan
amiko (amik-o): malamiko (mal-amik-o):
sahabat (lelaki) musuh (lelaki)
amikino (amik-in-o): malamikino (mal-amik-in-o):
sahabat (perempuan) musuh (perempuan)
amike (amik-e): malamike (mal-amik-e):
dengan ramah-tamah dengan bermusuhan
amikeco (amik-ec-o): malamikeco (mal-amik-ec-o) :
persahabatan permusuhan
amikiĝi (amik-iĝ-i): malamikiĝi (mal-amik-iĝ-i) :
(Inf.) bersahabat (Inf.) bermusuhan

(C) Aspek Morfologis dan Penanda Nahuan


Esperanto membezakan kasus nahuan nominatif (rectus) dan
akusatif pada golongan kata nama dan juga kata sifat. Kasus
akusatif diberi penanda –n, manakala kasus nominatif tidak
diberi apa-apa penada, iaitu penanda kosong. Dalam hal ini,
kedua-dua golongan kata nama dan kata sifat juga mempunyai
penanda tunggal dan jamak dalam bilangan nahuan, iaitu
bilangan tunggal dengan penanda kosong dan bilangan jamak
dengan penanda –j yang diimbuhkan pada kata terbitan.

(kata nama berakhir dengan –o,


kata sifat berakhir dengan –a)
Tunggal Jamak
Nominatif -Ø -j
Akusatif -n -jn (-j-n)

(i) Mi estas knabo. (knab-o-Ø)


(= I am a boy)

199
PROSIDING SETALING II

(ii) Ili estas knaboj. (knab-o-j)


(= They are boys)
(iii) Mi estas juna. (jun-a-Ø)
(= I am young)
(iv) Ili estas junaj. (jun-a-j)
(= They are young)
(v) Mi amas belan knabinon. (bel-a-Ø-n knab-in-o-Ø-n)
(= I love a beautiful girl)
(vi) Ili havas bluajn florojn. (blu-a-j-n flor-o-j-n)
(= They have blue flowers)

Kata ganti nama diri (KGND) dalam Esperanto dapat dilihat


dalam senarai di bawah.

Tunggal Jamak
Diri ke-1 mi ni
Diri ke-2 vi vi
Diri ke-3 li
ŝi ili
ĝi
Generik oni oni

Kata ganti nama diri (KGND) dalam Esperanto berfleksi dalam


kasus genitif dan akusatif. Misalnya:

Tunggal Jamak
Nominatif mi (= I) ili (= they)
*Genitif mia (= my, mine) ilia (= their)
Akusatif min (= me) ilin (= them)

Kasus genitif dari kata ganti nama diri disusun dalam bentuk
yang sama dengan kata sifat dengan imbuhan –a. Oleh yang
demikian, bentuk genitif memperlihatkan keserasian nahuan
dengan kata nama yang dibatasinya dalam hal bilangan dan kasus
nahuan. Misalnya:

200
PROSIDING SETALING II

Tunggal Jamak
mia libro miaj libroj
Nominatif (= my book) (= my books)
Ilia libro iliaj libroj
(= their book) (= their books)
mian libron miajn librojn
Akusatif (= my book) (= my books)
ilian libron iliajn librojn
(= their book) (= their books)

(D) Aspek Morfologis dan Fleksi Kata


16 perkara yang dirakamkan dalam FUNDAMENTO DE ESPERANTO
bukannya meliputi segala peraturan tatabahasa Esperanto tetapi
memberi petunjuk yang minimum yang wajib dipatuhi oleh
pengguna bahasa ini. Maksudnya, pengguna Esperanto tidak
berhak mengubah dasar tatabahasa tersebut dengan sesuka
hatinya.
Seperti diperkenalkan di atas, Esperanto menggunakan
sifat aglutinatif dalam penerbitan kata dengan saksama. Juga
Esperanto menggunakan unsur praktis yang didapati dalam
bahasa Eropah seperti yang disenaraikan di bawah.

Ge Bilang Kas Di Perbandin Mod Ten


nu an us ri gan us se
s
K.
Sandang
K. ● ●
Nama
K. Ganti ● ● ● ●
Nama
Diri
K. Sifat ● ● ●
K. Kerja ● ●
K. ●
Adverba

201
PROSIDING SETALING II

5. Penutup
Bahasa Esperanto yang diperkenalkan dalam kertas kerja ini
mempunyai nilai ilmiah yang patut dikaji oleh pelajar linguistik,
dalam perbandingannya dengan pelbagai bahasa natural yang
digunakan di seluruh dunia. Jika bahasa Esperanto dibandingkan
dengan bahasa Melayu, akan nampak dengan jelas bahawa sifat
aglutinatif bahasa Esperanto mudah difahami oleh pengguna
bahasa Melayu. Kajian bahasa Esperanto akan memberi manfaat
dalam hal mendalami apakah sebenarnya inti sari bahasa itu yang
kekal dalam perkembangan bahasa natural.

------------------------------

202

Anda mungkin juga menyukai