Anda di halaman 1dari 8

Bahasa Melayu dan Bahasa Iban: Suatu perbandingan

Fonologis

Oleh
Dr. Mardina binti Haji Mahadi
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Brunei Darussalam

Pengenalan
Bahasa Melayu (B.M) dan bahasa Iban (B.I) merupakan dua
bahasa di bawah induk rumpun Melayu Austronesia. Selain B.M,
B.I adalah antara bahasa terpenting di Sarawak. Semasa
pemerintahan Brooke, B.I berfungsi sebagai bahasa perantara
dalam kalangan masyarakt Iban itu sendiri, selain digunakan oleh
masyarakat tersebut untuk berkomunikasi dengan kaum lain.
Bahasa ini juga dituturkan di kalimantan (Indonesia). Di negara
Brunei Darussalam, walaupun kaum Iban bukan terdiri daripada
puak jati, akan tetapi bahasa ini masih dipakai oleh segelintir
penduduk di setiap daerah. Kebanyakan masyarakat Iban ini
berasal dari Kuching, Sibu, Bintulu, dan Miri yang berhijrah ke
Brunei, dan menjadi penduduk tetap di Brunei. Dari tinjauan
yang dibuat, kebanyakan generasi muda dari keturunan Iban,
tidak lagi menggunakan bahasa ini, malah ada yang tidak tahu
berbahasa Iban walaupun ibu bapa mereka berketuranan Iban. Ini
adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah
perkahwinan campur, peralihan tempat, memeluk agama Islam
dan pendidikan.
Dalam buku Susur Galur Bahasa Melayu (1988) ,
kajian yang dibuat oleh Asmah Hj. Omar, dinyatakan bahawa
bahasa Melayu dan bahasa Iban adalah dari turunan satu bahasa.
Menurut beliau, perpecahan yang berlaku antara bahasa itu
berlaku sejak bangsa yang berkenaan masih berada di kawasan
utara, lebih utara dari Pulau Adang. Maka, masing-masing
PROSIDING SETALING II

cabang bahasa itu mengalami perkembangan dan masih


mempertahankan ciri-ciri yang diwarisi bersama (1988: 22) .

*mib

Bahasa Melayu Bahasa Iban

Dma DMb DMc DMn DIa DIb DIc DIn

(DM= Dialek Melayu; DI= Dialek Iban)

Dalam kajian ini akan melihat kata-kata kognat kedua-


dua bahasa ini dengan membandingkan dari segi bunyi .
Walaupun kedua-dua bahasa ini berasal dari bahasa serumpun,
akan tetapi dari segi bunyinya masih dapat dibezakan. Maka
dalam penulisan ini akan didentifikasikan perbezaan itu.
Pemfokusan identifikasi B.I adalah dari segi pemakaian diftong
/ay/ pada suku kata akhir.

Data B.I yang dianalisis adalah dari buku Gawai


Burong yang ditulis oleh Benedict Sandin . Selain itu, dari
Kamus bahasa Iban – bahasa Malaysia. Sumber-sumber lain,
buku Jalai Jako Iban dan buku-buku cerita Iban.

Sistem Bunyi B. I
B. I mempunyai enam vokal, iaitu /i,e,  , a, u, o/. Sistem
konsonan dalam B.I terdiri dari 19, iaitu / p, t, k, b, d, g, ,m,n, ŋ,
, c, j, s, h, l, r, w, y/ (Asmah Haji. Omar, 1981:17). dan diftong
dalam B.I terdiri dari 2 bentuk, iaitu /ay/ dan /aw/ (1981:38).
Manakala dalam kajian Otto Steinmayer menyenaraikan 4
diftong dalam B.I, iaitu /ay/, /aw/, /oy/, dan /uy/ (1999:10).

204
PROSIDING SETALING II

Contoh :
Vokal /a/ B.M
/apai/ - bapa
/e/
/engkakai/ - menangis
//
/ggiau/ - tinggi
/i/
/inggar/ - bising
/o/
/orang/ - manusia
/u/
/ukai/ - bukan

Contoh : Konsonan

/p/
/pansut/ - pergi/keluar
/t/
/tawing/ - teman
/k/
/kabit/ - gantung;sangkut
/b/
/bajai/ - rusa
/d/
/dampih/ - dekat;hampir
/g/
/gayau/ - buaya
//
/spia/ - satu bahagian
/m/
/magaŋ/ - semua
/ŋ/
/ŋraŋai/ - merayu-rayu
//
/apan/ - siap

205
PROSIDING SETALING II

/s/
/sduai/ - kedua-dua
/h/
/hari/ - hari
/l/
/linti/ - hiris
/r/
/randau/ - percakapan
/w/
/tawas/ - siang
/y/
/tayok/ - berlambai; berkepak

Contoh: Diftong
/ay/
/paray/ - mati
/naday/ - tidak ada
/jalay/ - jalan

/aw/
/mayaw/ - kuching
/mansaw/ - masak
/sadaw/ - mendung

/oy/
/tanggoy/ - terendak; tudung
/ukoy/ - anjing
/unjoy/ - lemah

/uy/
/tejuy/ - menjulur

Persamaan Bunyi
Beberapa kata yang mempunyai bunyi diftong /ay/ yang sama
dengan B.M.

206
PROSIDING SETALING II

Contoh:
/sungay/
/petay/
/pakay/
/lantay/
/panday/
/bingkay/
/landay/

Perbezaan Bunyi
Beberapa perkataan B.I sama maksud dan hampir sama bunyinya
dengan B.M. Namun begitu terdapat perbezaan bunyi pada
bahagian sukukata akhir. Dalam B.M wujud beberapa bunyi
seperti /a, n, ŋ, r, h / pada bahagian sukukata akhir, akan tetapi
dalam B. I, kata-kata seumpama itu diakhiri dengan bunyi
diftong /ay/ = ai. Perbezaan-perbezaan itu dapat dilihat seperti
berikut:

(i) Perbezaan bunyi: /a/ dan /i/

Contoh:
B.M B.I
/a/ /i/
/kita/ /kitay/
/tua/ /tuay/
/bapa/ /apay/
/buka/ /bukay/
/nada/ (Br.) /naday/
/buŋga/ /buŋay/
/rasa/ /asay/
/tiga/ /tigay/ = /tigaw/
/dua/ /duay/
/ŋaga/ (Br.) /ŋagay/

Penambahan bunyi /i/ pada bahagian suku kata akhir


dalam B. I telah menyebabkan penggeluncuran berlaku. Maka
bunyi diftong /ay/ hadir pada suku kata akhir dalam B.I. Dalam
B.I bunyi /b/ gugur pada bahagian suku kata awal bagi perkataan

207
PROSIDING SETALING II

bapa dan bunyi /r/ gugur pada bahagian suku kata awal bagi
perkataan rasa akan tetapi dalam B.M bunyi-bunyi itu wujud.

(ii) Perbezaan bunyi: /n/ dan /i/

Contoh:

B.M B.I
/n/ /i/

/ŋgan/ /nggay/
/jalan/ /jalay/
/makan/ /makay/
/aman/ /amay/
/piŋgan/ /piŋgay/
/bukan/ /bukay/

(iii) Perbezaan bunyi: /ŋ/ dan /i/

Contoh:
B.M B.I
/ŋ/ /i/

/dataŋ/ /datay/
/trbaŋ/ /trbay/
/panjaŋ/ /panjay/
/pulaŋ/ /pulay/
/tnaŋ/ /tnay/
/tlanjaŋ/ /tlanjay/
/tandaŋ/ /tanday/
/pgaŋ/ /pgay/

208
PROSIDING SETALING II

(iv) Perbezaan bunyi: /r/ dan /i/

Contoh:
B.M B.I
/r/ /i/

/bsar/ /bsay/
/tikar/ /tikay/

(v) Perbezaan bunyi: /h / dan /i/

Contoh:
B.M B.I
/h/ /i/

/puŋgah/ /puŋgay/
/sudah/ /suday/

Dalam B.M pada bahagian suku kata akhir diakhiri


dengan bunyi, seperti / n, ŋ, r, h /. Dalam B.I pada bahagian suku
kata akhir ini menjadi diftong /ay/, disebabkan bunyi /i/
didahului oleh bunyi /a/. Maka geluncuran berlaku apabila dua
vokal ini bertemu.

Pemakaian diftong /ay/


Kebanyakan kata dalam B.I memakai diftong /ay/ berbanding
bunyi-bunyi diftong yang lain. Pemakaian ini ditemui pada
semua golongan kata. Ini dapat dilihat seperti yang berikut:

Contoh:
Golongan kata nama

Panggilan nama, gantinama


apai - bapa
tuai - ketua
indai - emak
kitai - kita
ngangai - untuk mu

209
PROSIDING SETALING II

ngeredai - mereka

Nama benda
tikai - tikar
bidai - tikar
penyurai - beranda

Golongan kata kerja


ngerintai - memanggil
ngandai - memelihara
ngarai - membuka
ngamaika - membenarkan

Golongan kata Adjektif

besai - besar
nyamai - nyaman
nyerarai - nyaring
pandai - pandai

Kesimpulan
Bunyi pada bahagian akhir kata dalam B.I yang mempunyai
persamaan dengan B.M kebanyakannya diakhiri dengan bunyi /i/.
Oleh sebab kata-kata tersebut didahului dengan bunyi /a/, maka
geluncuran berlaku pada bahagian akhir kata dalam B.I. Jika
dibandingkan dengan bunyi diftong yang lain, diftong /ay/ lebih
banyak dipakai dalam bahasa Iban. Ia dapat ditemui pada semua
golongan kata.

Bibliografi
Asmah Haji Omar. 1981. The Iban Language of Sarawak. Dewan
Bahasa dan Pustaka :KualaLumpur.
______________.1988. Susur Galur Bahasa Melayu. Dewan
Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur.
Bahasa Iban. 2005. Jurnal Dewan Bahasa . Dewan Bahasa dan
Pustaka. Oktober. Jilid 5 Bil.10.

210

Anda mungkin juga menyukai