Anda di halaman 1dari 23

Kesalahan-kesalahan ayat bahasa Melayu bagi pelajar

menengah bawah

Oleh
Tuah Dilang
Calon Sarjana
Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik

1.0 Pendahuluan.
Di Negara Brunei Darussalam bahasa Melayu digunakan sebagai
bahasa pertama terutamanya penggunaan Bahasa Melayu Baku
baik penggunaannya di pejabat-pejabat kerajaan, sekolah-sekolah,
maktab-maktab, di peringkat universiti, dan syarikat-syarikat
swasta dari segi perhubungan mahupun dalam hal-ehwal
akademik .
Walau bagaimanapun, di peringkat sekolah bahasa-
bahasa ibunda yang lain seperti bahasa Kedayan, bahasa Puak
Dusun, bahasa Puak Belait, bahasa Puak Tutung, bahasa Puak
Murut, bahasa Iban, bahasa Cina dan lain-lain masih
mempengaruhi pelajar dalam proses pembelajaran bahasa
Melayu.
Pembentang kertas kerja telah memilih pelajar-pelajar
Iban1 yang menuntut di menengah bawah di Maktab Anthony
Abell, Seria adalah disebabkan terdapat di kalangan mereka yang
lemah dalam pencapaian akademik khususnya dalam mata

1
Berdasarkan Statistik Pelajar Berbangsa Iban di Maktab Anthony Abell,
Seria sejumlah 31.47 % atau seramai 152 pelajar Iban daripada 383
semua pelajar yang menuntut di menengah bawah pada tahun 2005.
Manakala pada tahun 2006 sejumlah 20.50 % atau seramai 99 orang
pelajar Iban yang menuntut menengah bawah. (Lihat lampiran Statistik
Pelajar Menengah Bawah AAC, Seria pada tahun 2006.
PROSIDING SETALING II

pelajaran Bahasa Melayu. Kelemahan ini adalah merangkumi


kesalahan-kesalahan ayat bahasa Melayu termasuklah tiga
kemahiran iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran
membaca dan memahami serta kemahiran menulis. Kesalahan-
kesalahan yang biasa dilakukan oleh mereka ialah penggunaan
bentuk-bentuk morfem, kata, frasa dan ayat dalam bahasa
Melayu. Mereka juga tidak dapat menghubungkan penggunaan
bentuk-bentuk di atas dengan semantik serta pragmatik.
Selain itu, terdapat juga pelajar Iban yang menuntut di
menengah bawah dan menengah atas masih kurang berkemahiran
menghubungkaitkan kata-kata hikmat, perambahan Brunei,
peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah,
dan bentuk-bentuk puisi seperti sajak, pantun dalam mengarang
karangan. Walau bagaimanapun, pembentangan kertas kerja ini
lebih menumpukan aspek kegramatisan tatabahasa, imbuhan dan
dihubungkaitkan dengan pola ayat dasar bahasa Melayu.
Penyelidikan ini nanti diharap dapat membantu mencari
jalan penyelesaian masalah pelajar-pelajar yang bukan berbangsa
Melayu dalam mempelajari bahasa Melayu dengan lebih baik. Ini
terutamanya pelajar-pelajar Iban yang menuntut di menengah
bawah di Maktab Anthony Abell, Seria dan sekaligus dapat
mempertingkat tahap pencapaian akademik pelajar dan maktab
sama ada dalam ujian bulanan, peperiksaan pertengahan dan akhir
tahun ataupun peperiksaan awam.

2.0 Penggunaan Imbuhan Bahasa Melayu.


Imbuhan ialah bentuk morfem2 terikat yang tidak boleh hadir
bersendirian dalam ayat. Imbuhan hendaklah dicantumkan dengan
perkataan-perkataan yang lain iaitu kata dasar. Proses
mencantumkan imbuhan dengan kata dasar ini menjadikan
sesuatu perkataan itu disebut sebagai kata terbitan. Imbuhan yang

2
Ramli Md. Salleh (1997:161) membahagikan dua bentuk morfem iaitu
morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat ialah unit tatabahasa
terkecil yang bermakna, sama ada makna leksikal atau makna fungsian.
Manakala morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri sendiri
sebagai satu kata dan mempunyai makna yang tersendiri. Contohnya,
laut.

279
PROSIDING SETALING II

terdapat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat


jenis dan imbuhan dalam bahasa Iban hanya terbahagi kepada dua
jenis.

2.1 Imbuhan bahasa Melayu.


Terdapat empat jenis imbuhan dalam bahasa Melayu iaitu;
i. Imbuhan awalan yang hadir sebelum kata dasar.
a. Awalan kata nama (pe-, pem-, pen-, peng-,
penge-, pel-, per-, ke-, juru-, maha-, tata-, pra-,
sub-, supra-, eka-, dwi-)
b. Awalan kata kerja (me-, mem-, men-, meng-,
menge-, memper-, be-, ber-, bel-, ter-, di-,
diper-)
c. Awalan kata adjektif (ter-, te-, se-)
ii. Imbuhan akhiran yang hadir sesudah kata dasar.
a. Akhiran kata nama (-an, -wan, -man, -wati, -
isme, -in, -at, -ah)
b. Akhiran kata kerja (-kan, -i)
iii. Imbuhan apitan yang hadir secara mengapit kata dasar.
a. Apitan kata nama (pe-...-an, pem-...-an, pen-...-
an, peng-...-an, penge-...-an, per-...-an, pel-...-
an, ke-...an)
b. Apitan kata kerja (me-...-kan, mem-...-kan,
men-...-kan, meng-...-kan, menge-...-kan, ber-
...-kan, di-...-kan, mem-...-i, men-...-i, meng-...-
i, di-...-i, diper-...-kan, diper-...-i, memper-...-
kan, memper-...-i, ke-...-an)
c. Apitan kata adjektif (ke-...-an)
Imbuhan Sisipan yang hadir di celahan kata dasar.
a. Sisipan kata nama (-el-, -er-, )
b. Sisipan kata adjebtif (-el-, -er-, -em-, -in-)

280
PROSIDING SETALING II

2.2 Imbuhan bahasa Iban.


Terdapat dua jenis imbuhan3 dalam bahasa Iban iaitu;
i. Imbuhan awalan seperti b-, be-, beke-, bere-, ber-, bete-,
di-, dike-, dipe-, eng-, ge-, ke-, me-, men-, meng-, meny-
, n-, ng-, nge-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, peny-,
per-, se-, dan te-.
ii. Imbuhan akhiran ialah -ka.

2.3 Contoh kesalahan-kesalahan penggunaan imbuhan


pelajar Iban di peringkat menengah bawah.
i. Kebanyakkan para penuntut dan remaja masa kini
telah membeli buku-buku yang penting bagi mereka.
(Lampiran 2).
ii. Buku ialah satu pembacaan yang baik… (Lampiran 3)
iii. Buku ialah salah satu pembacaan yang baik untuk
kanak-kanak … (Lampiran 4).
iv. Saya pun ikut bayang-bayang itu. (Lampiran 5).
v. Saya lari menikut jalan raya. (Lampiran 5).
vi. Apabila sampai dirumah kami pun terus tidaur.
(Lampiran 3).

Pada contoh ayat i., imbuhan apitan kata dasar


kebanyakkan adalah salah. Imbuhan apitan kata dasar yang betul
ialah ke-….-an dan menjadikan perkataan itu kebanyakan.
Manakala perkataan para tidak diperlukan dalam ayat tersebut
disebabkan makna perkataan kebanyakan dan para adalah
merujuk kepada jumlah yang ramai.
Pada contoh ayat ii dan ayat iii., imbuhan apitan kata
dasar pembacaan adalah salah. Imbuhan yang betul ialah
imbuhan akhiran –an iaitu bacaan. Ayat yang sesuai ialah,
(Buku ialah suatu bahan bacaan yang baik…)
Pada contoh ayat iv., kata dasar ’ikut’ yang terdapat
pada ayat tersebut sepatutnya ditambahkan dengan imbuhan
meng-…i iaitu mengikuti. Manakala pada contoh ayat v.,

3
Imbuhan bahasa Iban yang kerap digunakan sama ada dalam lisan
mahupun penulisan ialah imbuhan awalan be-, pen-, pem-, di-, dike-,
dipe-, ng-, nge- dan akhiran –ka. Manakala penggunaan imbuhan-
imbuhan yang lain agak terhad dan lebih kepada kata pinjaman.

281
PROSIDING SETALING II

imbuhan men- adalah salah. Imbuhan yang betul ialah meng-


dengan menjadikan perkataan itu mengikut.
Pada contoh ayat (vi), merupakan contoh kesalahan yang
kerap kali dilakukan oleh pelajar-pelajar Iban di menengah
bawah. Mereka tidak tidak dapat menentukan sama ada
penggunaan di 4 berfungi sebagai imbuhan ataupun berfungsi
sebagai kata sendi nama. Begitu juga dengan penggunaan pun 5
yang terdapat pada contoh ayat (vi) juga salah. Imbuhan ataupun
ayat yang betul bagi contoh ayat (vi), Apabila kami sampai di
rumah, kamipun terus tidur).
Selain daripada contoh-contoh kesalahan imbuhan yang
di atas, terdapat banyak lagi kesalahan yang dilakukan oleh
pelajar-pelajar Iban. Misalnya, teknik menulis imbuhan awalan
ke- dengan menjarakkannya dengan perkataan yang selepas
imbuhan tersebut. Sebaliknya, kata sendi nama ke ditulis secara
dirapatkan dengan perkataan yang selepasnya.

3.0 Pola Ayat Dasar Bahasa Melayu.


Pola ayat dasar bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada lima
iaitu;
i. Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN).
ii. Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK).
iii. Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA).
iv. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FSN).
v. Frasa Nama + Frasa Keterangan (FN + FKet)

Contoh-contoh pola ayat dasar bahasa Melayu;


a. Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN).
Ali / pelajar baru.
Aminah / jurutaip.

b. Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN).

4
Jika di berfungi sebagai imbuhan hendaklah dituliskan dan dirapatkan
dengan perkataan yang selepasnya tetapi jika ia berfungsi sebagai kata
sendi nama, maka di hendaklah ditulis dengan menjarakkannya dengan
perkataan sebelum atau selepasnya.
5
Perkataan pun hendaklah ditulis dengan merapatkannya dengan
perkataan yang sebelumnya.

282
PROSIDING SETALING II

Ali / menyanyikan lagu Bang Toyib.


Aminah / memanggil ibunya.

c. Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)


Ali / sangat rajin menolong ibunya.
Pahlawan itu / sungguh berani.

d. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FSN).


Hamidah / ke kedai buku itu.
Hadiah itu / daripada Ahmad.

e. Frasa Nama + Frasa Keterangan (FN + FKet).


Pinggan itu / tersusun rapi di atas meja.
Pesakit itu / berada di hospital.

4.0 Kegramatisan Ayat Bahasa Melayu.


Apabila menganalisis sesebuah karangan pelajar, ayat yang dibuat
oleh pelajar perlu diteliti dari aspek kegramatisannya.
Kegramatisan ayat-ayat bahasa Melayu adalah dilihat secara
menyeluruh yang melibatkan ejaan, pengimbuhan, binaan ayat,
dan betul dari segi maknanya.
Apakah yang dikatakan Gramatis? Menurut Teuku
Iskandar (2005:483), gramatis6 ialah berasaskan atau mengikut
prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa: Mereka harus dilatih
berbicara dengan terang, jelas, lancar, gramatis, tidak tersendat-
sendat, dan tidak berbelit-belit. Manakala ‘Kegramatisan’ ialah
kepatuhan atau ketepatan dengan tatabahasa: Asas bahasa Melayu
yang tinggi ditentukan oleh kegramatisan ayat-ayat yang
dihasilkan oleh pengguna bahasa.

6
Nik Safiah Karim (dlm Awang Mohamad Amin 1992: 46) menamakan
ayat, klausa, frasa, kata dan morfem sebagai 'aspek-aspek bahasa'. Beliau
juga menamakan sintaksis dan aspek-aspek penghuraian ayat, klausa dan
frasa itu sebagai kajian sintaksis dan aspek penghuraian kata dan morfem
sebagai kajian morfologi. Seterusnya beliau menamakan kajian terhadap
semua aspek bahasa sebagai kajian morfologi sintaksis. Berdasarkan
analisis yang dilakukan, kesalahan morfologi berkait rapat dengan
penguasaan dan kemahiran pelajar menggunakan imbuhan ataupun
bentuk kata terbitan.

283
PROSIDING SETALING II

Apabila ayat yang dihasilkan oleh pelajar itu gramatis


dari segi tatabahasanya, ayat tersebut perlu juga diperhatikan
sama ada ayat itu betul dan dapat diterima oleh masyarakat
penutur bahasa tersebut. Analisis ayat-ayat ini dapat
dikategorikan kepada empat iaitu:

a. Gramatis & dapat diterima (+ Gramatis & + Acceptable)


b. Gramatis & tidak dapat diterima (+ Gramatis & -
Acceptable)
c. Tidak gramatis & dapat diterima (-Gramatis & +
Acceptable)
d. Tidak gramatis & tidak dapat diterima (- Gramatis & -
Acceptable)

4.1 Ayat-ayat gramatis dan dapat diterima.


Ayat yang gramatis dan dapat diterima ialah ayat yang betul dari
aspek peraturan-peraturan tatabahasanya dan diterima oleh
masyarakat penutur bahasa tersebut. Ini dapat dilihat pada contoh
ayat-ayat di bawah.
i. Ikan keli tidak bersisik.
ii. Matahari terbit dari sebelah timur.
iii. Air laut masin tetapi air sungai tawar.

Contoh ayat i dan ii, adalah betul dari aspek tatabahasa


dan maknanya dapat diterima oleh mesyarakat penutur bahasa
Melayu.

4.2 Ayat-ayat gramatis tetapi tidak dapat diterima.


Ayat yang gramatis dan tidak dapat diterima ialah ayat-ayat yang
betul dari aspek peraturan-peraturan tatabahasanya tetapi makna
ayat tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat penuturnya.
Pelajar-pelajar Iban kerap kali membuat ayat bahasa Melayu yang
tidak dapat diterima maknanya. Contohnya,
i. Contoh Ayat Majmuk (Lampiran 1)
Jika manusia tidak membaca buku manusia akan
menjadi bodoh dan tidak pandai menulis.

284
PROSIDING SETALING II

Ayat Tunggal.
a. Jika manusia tidak membaca buku / manusia akan
menjadi bodoh.
(FN + FKet)

b. Jika manusia tidak membaca buku / manusia akan


tidak pandai menulis.
(FN + FKet)

ii. Contoh Ayat Majmuk (Lampiran 2)


Buku ialah sejenis alat yang membuat penuntut berilmu
dan pandai membaca.

Ayat Tunggal
a. Buku / ialah sejenis alat yang membuat
penuntut berilmu.
(FN + FKet)

b. Buku / ialah sejenis alat membuat penuntut


pandai membaca.
(FN + FKet)

Apabila dianalisis contoh ayat (i.a) dan ayat (ii.b)


dengan berdasarkan pola ayat dasar bahasa Melayu, ayat-ayat di
atas adalah betul iaitu (FN + FKet). Sungguhpun ayat ini adalah
gramatis dari aspek peraturan tatabahasanya tetapi ayat ini salah
dari aspek maknanya atau tidak dapat diterima (plus gramatis /
minus acceptable). Ayat-ayat ini tidak dapat diterima (minus
acceptable) adalah disebabkan;

Ayat (i)
a. Jika manusia tidak membaca buku / manusia akan
menjadi bodoh.
b. Jika manusia tidak membaca buku / manusia akan tidak
pandai menulis.

Adakah semua manusia yang tidak pandai membaca akan


menjadi bodoh? Walaupun manusia itu pandai membaca
tidak semastinya mereka itu pintar ataupun pandai menulis.

285
PROSIDING SETALING II

Masih terdapat di kalangan orang yang pandai membaca


yang masih tidak dapat mengeja dengan betul.

Ayat (ii)
a. Buku / ialah sejenis alat yang membuat penuntut berilmu.
b. Buku / ialah sejenis alat membuat penuntut pandai
membaca.

Adakah semua buku merupakan alat yang boleh membuat


penuntut berilmu ? Di sini kita perlu mengenalpasti jenis
buku, bahasa dan tulisan yang digunakan, isi kandungan
dan sebagainya dalam buku yang di baca oleh penuntut.
Sekiranya bahasa atau tulisan Jepun, pastinya isi
kandungannya sukar untuk difahami pembaca yang tidak
mahir menulis membaca atau menulis dalam bahasa Jepun.
Maka penyataan dalam contoh ayat bahasa Melayu (ii.a)
adalah salah dan tidak dapat diterima (minus acceptable).

Jika dianalisa contoh ayat bahasa Melayu (ii.b).


Bagaimanakah cara buku menjadi sejenis alat yang
membuat penuntut pandai membaca? Oleh yang demikian,
contoh ayat bahasa Melayu ini tidak dapat diterima (minus
acceptable).

4.3 Ayat-ayat tidak gramatis dan dapat diterima.


Ayat yang tidak gramatis dan dapat diterima ialah ayat yang salah
sama ada ejaannya atau binaan ayat itu sendiri. Walau
bagaimanapun ayat jenis ini dapat difahami makna ataupun
maksudnya. Kesalahan ayat yang dibuat oleh pelajar adalah
seperti contoh ayat di bawah;

i. Surat khabar ialah satu pembacaan yang baik bagi setiap


golongan … (Lampiran 4)

Contoh ayat (i) di atas tidak gramatis dari aspek pola


ayat bahasa Melayu. Sungguhpun demikian, makna ayat
tersebut dapat difahami iaitu, Surat khabar merupakan suatu
bahan bacaan yang baik bagi setiap golongan … (-gramatis
& + acceptable).

286
PROSIDING SETALING II

4.4 Ayat-ayat tidak gramatis dan tidak dapat diterima.


Ayat yang tidak gramatis dan tidak dapat diterima (- gramatis & -
acceptable) adalah ayat yang salah dari segi tatabahasanya dan
juga maknanya. Contoh-contoh ayat ini dapat dilihat seperti di
bawah.

Contoh ayat ;

i. Faedah membaca ini sangat kepentingan masa remaja.


(Lampiran 1)
ii. Pembacaan mereka ialah buku atau novel. (Lampiran 4)
iii. Faedah membaca buku seperti suratkhabar mempunyai
berita. (Lampiran 5)
iv. Banyak remaja tidak tidak suka membaca buku kerana
buku membuat mereka sangat letih. (Lampiran 1).

Contoh-contoh ayat i, ii, iii, iv. di atas adalah salah sama ada
dari segi kegramatisannya ataupun dari segi maknanya.

4.5 Contoh-contoh ayat yang lain yang tidak dapat diterima


(minus acceptable).
i. Kita hidup dalam dunia yang serba canggih.
ii. Monyet semuanya jahat.
iii. Remaja zaman sekarang semuanya pandai
membaca buku.
iv. Burung sejenis haiwan yang pandai terbang.
v. Televisyen dapat membantu kita menambahkan
ilmu pengetahuan.
vi. Ikan air tawar boleh perolehi daripada sungai
Tutong.
vii. Air kelapa dapat membersihkan kuman-kuman
dalam tubuh badan kita.
viii. Semua doktor dapat mengubat orang sakit.
ix. Guru dapat membantu pelajar mejawab soalan
peperiksaan dengan cemerlang.

287
PROSIDING SETALING II

5.0 Kesimpulan.
Sebagai kesimpulannya, kajian pembentangan ini diharap dapat
menyedarkan guru-guru ataupun mahasiswa dan mahasiswi yang
akan menjadi guru bahasa Melayu. Apabila dalam proses
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah akan
timbul pengaruh bahasa lain yang pelajarnya bukan berbangsa
Melayu.
Guru-guru perlu berusaha mencari penyelesaian dengan
menekankan aspek linguistik seperti pembentukkan morfem dan
pembinaan ayat bahasa Melayu yang betul serta ayat yang dibuat
oleh pelajar itu dapat diterima dari segi semantiknya. ( +gramatis
& + acceptable). Ini dapat menyumbangkan kepada peningkatan
pencapaian diri pelajar yang bukan berbangsa Melayu dalam
menggunakan Bahasa Melayu Baku yang betul, baik dalam
peringkat akademik mahupun sewaktu berkomunikasi.

Bibliografi.
Abdul Hamid Mahmood, Betulkan Kesalahan Bahasa Anda,
Ensimal (M) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, 1992.
Asmah Haji Omar, Susur Galur Bahasa Melayu, Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988.
Kamarudin Hj. Husin, Perkaedahan Mengajar Bahasa,
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur,1993.
Kementerian Pendidikan Malaysia, Kurukulum Bersepadu
Sekolah Menengah, Bahasa Iban, Pusat Perkembangan
Kurukulum, Malaysia. 2005.
Musa bin Daia, Kaedah Dan Teknik Pengajaran, Badan
Bookstore Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 1992
Nik Safiah Karim & Farid M. Onn & Hashim Hj. Musa,
Tatabahasa Dewan Jilid 1: Ayat, Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur, 1991.
___________________, Tatabahasa Dewan Edisi Baru, Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2004.
Ramli Md. Salleh, Kamus Linguistik, Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur, 1997.
Teuku Iskandar dan rakan-rakan, Kamus Dewan Edisi
keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,
2005.

288
PROSIDING SETALING II

Unit Pendidikan Khas, Ujian Saringan Bahasa Melayu F1,


UPK Pejabat Setiausaha Tetap, Kementerian Pendidikan,
Negara Brunei Darussalam. 2006.
Laman Web.
http://www.brunet.bn/news/pelita/11okt/sasbuday.htm
http://www.brunet.bn/news/pelita/19julai/sasbuday.htm

289
PROSIDING SETALING II

Lampiran 1

290
PROSIDING SETALING II

Lampiran 2

291
PROSIDING SETALING II

Lampiran 3

292
PROSIDING SETALING II

Lampiran 4

293
PROSIDING SETALING II

Lampiran 5

294
PROSIDING SETALING II

Lampiran 6

295
PROSIDING SETALING II

Lampiran 7

296
PROSIDING SETALING II

Lampiran 8

297
PROSIDING SETALING II

Lampiran 9
STATISTIK PELAJAR IBAN DAN BUKAN IBAN BAGI
MENENGAH BAWAH
MAKTAB ANTHONY ABELL, SERIA TAHUN 2006
Bilangan Jumlah Pelajar Jumlah Pelajar Jumlah
Kelas Berbangsa Bukan
Iban Berbangsa
Iban
MB 1A 1 22 23
MB 1B 2 22 24
MB 1C - 21 21
MB 1D 7 18 25
MB 1E 7 19 26
MB 1F 10 12 22
MB 1G 3 3 6
JUMLAH 30 117 147
PERATUS 20.41 79.59

MB 2A 1 20 21
MB 2B 1 25 26
MB 2C 7 18 25
MB 2D - 26 26
MB 2E 13 14 27
MB 2F 8 13 21
MB 2G 3 5 8
JUMLAH 33 121 154
MB2
PERATUS 21.43 78.57

298
PROSIDING SETALING II

MB 3A 1 19 20
MB 3B 7 22 29
MB 3C 4 22 26
MB 3D - 23 23
MB 3E 6 16 22
MB 3F 10 11 21
MB 3G - 3 3
MB 3H 4 18 22
MB 3R 4 12 16
JUMLAH 36 146 182
PERATUS 19.78 80.22

MB1 30 117 147


MB2 33 121 154
MB3 36 146 182
JUMLAH 99 384 483
PERATUS 20.50 79.50

299
PROSIDING SETALING II

Lampiran 10

300