Anda di halaman 1dari 9

. ..

Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia. Berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semuanya. Saya berdiri disini akan menjelaskan sedikit tentang Tugas Rosul, dalam surat Al-anam ayat 48 menjelaskan :

Yang artinya : Kami mengutus para rosul hanyalah untuk member kabar gembira bagi yang percaya dan member kabar duka bagi yang ingkar, siapa diantara musyrikin yang mau beriman dan memperbaiki kesalahannya maka ia tidak akan merasa takut dan sedih karena iman telah memenangkan hatinya. Dan inti dari ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas rosul adalah : 1. Untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman 2. Memberi peringatan bagi yang ingkar , dan 3. Menyempurnakan akhlak manusia.

Demikian lah sedikit mengenai tugas rosul yang bisa saya jelaskan, semoga para hadirin bisa mengambil hikmahnya,.. dan saya minta maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan,. Akhirul kalam ..


Saya berdiri disini akan menerangakan tentang Syarat-syarat menjadi imam sholat, syarat menjadi imam sholat ada 6 1. Orang yang lebih banyak hafal surat/ ayat al-quran dan lebih baik bacaannya dari anggota jamaat lainnya. Dalam hadist mengatakan :

Artinya : yang lebih berhak menjadi imam diantara mereka adalah yang paling bagus bacaannya(hadist riwayat muslim dan ahmad). 2. 3. 4. 5. Orang yang lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang seluk beluk ibadah shalat. Orang yang lebih tua diantara jemaat lain. Imam tidak boleh mengikuti gerakan shalat orang lain. Jika shalat berjamaah itu terdiri atas jamaah laki-laki dan perempuan maka yang menjadi imam harus lah laki-laki. 6. Jika yang shalat berjamaah itu perempuan saja, maka perempuan boleh jadi imam. Demikian lah syarat-syarat imam yang bisa saya jelaskan,. Semoga bermanfaat,. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Para hadirin dan hadirat yang saya hormati saya disini akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara Kitab dan Suhuf. Kitab adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada nabi atau rosul secara lengkap ditulis dalam satu kesatuan. Sedangakan pengertian suhuf adalah lembaran-lembaran yang terdiri atas tulisan Firman Allah yang masih terpisah-pisah. Di dalam Al-quran dijelaskan pada surat Al-Alaa ayat 18 dan 19

Yang artinya : Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa

Dalam ayat tersebut di jelaskan memang tidak dibedakan antara kitab dan suhuf. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya untuk menuliskan ayat pada pelepah korma, kulit atau tulang hewan. Lembaran pelepah korma, kulit dan tulang-tulang hewan yang terpisah-pisah inilah yang dimaksud dengan suhuf dan pada zaman nabi Ibrahim dan nabi musa, suhuf adalah satu surat dalam Alquran. Dan suhuf juga termasuk bagian dari mushaf atau kitab. Demikian yang bisa saya sampaikan semoga para hadirin dan hadirat bisa mengambil manfaatnya,. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan,. Akhirul kalam

.. .
Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, dewan guru yang saya cintai dan teman-teman sepejuang saya banggakan. Untuk para laki-laki yang hendak berangkat ke mesjid atau tempat untuk melaksanakan shalat jumat ada beberapa hal yang di sunnahkan sebelum melaksanakan shalat jumat, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mandi Berhias dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya, di utamakan yang berwarna putih Memakai harum-haruman Memotong kuku, kumis dan menyisir rambut Bersegera ke mesjid Membaca Al-Quran dan dzikir sebelum mendengarkan khutbah Memperbanyak doa dan salawat atas nabi

Rasullah SAW bersabda :

Artinya : Hendaklah kamu perbanyak membaca salawat atasku pada malam dan hari jumat maka barang siapa yang membacakan satu salawat atasku, Allah akan memberinya sepuluh berkat. (Hadist Riwayat Baihaqi) Demikian lah beberapa sunnah rosul sebelum kita melaksanakan shalat jumat, semoga para hadirin semua terutama laki-laki dapat menjalankan sunnah tersebut. Akhirul kalam Wabilahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

.
Hadirin yang saya muliakan saya berdiri disini akan menjelaskan tentang salah satu sifat tercela, yaitu Suuzan. Suuzan adalah Buruk sangka terhadap orang lain, yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya,. Suuzan akan melahirkan sifat-sifat buruk lainnya seperti iri hati, hasad dan dendam. Allah sangat melarang setiap umat islam berprasangka buruk. Dalam firman Nya surat Al-Hujarat ayat 12 menjelaskan :

Artinya : Hai Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dalam Hadits nabi juga di jelaskan :

Artinya : Janganlah kamu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan (hadits riwayat Bukhari) Dan dampak negative dari suuzan adalah : 1. 2. 3. 4. Dibenci Allah Merusak Persaudaraan Merugikan bagi diri sendiri dan orang lain Di benci orang

Jadi intinya jauhilah suuzan, karena sifat suuzan adalah sifat tercela dan sifat yang di benci Allah, Rosul dan manusia. Demikian penjelasan mengenai suuzan semoga hadirin semua bisa mengambil hikmahnya.

Wabilahitaufik wal hidayah Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

. .
Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman semua saya disini akan menjelaskan tentang Qolqolah, Qolqolah atau huruf mati dan artinya adalah memantul , huruf qolqolah ada 5 ( ),( ),( ),( ),( ) di singkat menjadi Atau bisa orang sunda bilang BAJUDITOKO ( ).

Qolqolah terbagi 2 bagian, Satu Qolqolah Sugro dan Yang kedua Qolqolah Kubro. Di sebut Qolqolah Sugro apabilaterdapat huruf Qolqolah di tengah ayat contoh nya seperti ( ) Sedangan disebut Qolqolah Kubro apabila huruf Qolqolah terdapat di akhir ayat contohnya seperti ( )


Hadirin yang saya hormati. Puasa syawal adalah puasa yang dilakukan setelah melaksanakan puasa wajib di bulan ramadhan yakni pada bulan syawal selama 6 hari tepatnya pada tanggal 2 sampai 7 syawal. Hukum Puasa syalal adalah sunat muakad dan pahalanya sama seperti puasa sepanjang masa,. Rosulullah SAW bersabda :

Yang artinya : Barang siapa yang puasa dalam bulan ramadhan kemudian ia puasa pula 6 hari dibulan syawal itu seperti puasa sepanjang masa. (hadis riwayat Adapun manfaat lainya adalah : 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Mendapatkan rahmat atau kasih sayang dan ampunan Allah Meningkatkan kecintaan kepada kebaikan Menghindarkan diri dari kemaksiatan Meningkatkan Pemahaman ilmu dan juga memperbanyak rezeky

Demikian sedikit pemahaman mengenai keutamaan puasa dibulan syawal, moga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya bagi kita semua,. Amin Wabilahi taufikwalhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

..
Hadirin yang saya berbahagia. Al-quran adalah Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia, Khusus umat Nabi Muhammad. Adapun beberapa keistemawaan Al-Quran adalah : 1. Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhanya. Apabila di baca, kita akan merasakan tenang dan bahagia. 2. Al-Quran di ungkapkan dengan gaya bahasa dan susunan yang indah dan manusia tidak akan dapat menciptakan keindahan bahasa tersebut. 3. Membaca Alquran akan memperoleh pahala, dan apabila mengamalkan isinya, maka akan mendapat balasan yang berlipat, rosulullah saw bersabda :

Artinya : Barang siapa yang membaca satu huruf dari Alquran maka baginya satu kebajikan, sedangkan kebajikan itu pahalanya sepuluh kalinya. (Hadist riwayat Attirmizi) 4. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia sepanjang masa 5. Al-Quran membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnyadan memuat sejarah nabi dan rosul terdahulu.

Demikian beberapa point tentang keistimewaan alquran,. Semoga hadirin dan teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya,. Akhirul kalam

. ..
Segala puji bagi Allah, yang memerintahkan kita untuk bersatu dan berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kokoh.. Ya Allah, limpahkan doa dan keselamatan atas Muhammad dan keluarganya, serta para sahabatnya semua.

Ibu bapak , guru dan teman-teman semua, manusia adalah makhluk social yang butuh keberadaan orang lain. Selain kita butuh orang tua, guru, kakak dan adik kita juga butuh teman terutama teman sebaya. Dan fungsinya teman sebaya adalah untuk saling membantu kita dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun adab bergaul dengan teman sebaya adalah sebegai berikut : 1. Menyikapi teman sebagai saudara 2. Saling menguatkan apabila teman sedang lemah

Artinya : Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan dimana satu dengan yang lainnya saling menguatkan (hadist riwayat Attirmizi) 3. Saling menghormati dan menghargai sesama teman 4. Berprasangka baik dan jangan berprasangka buruk dengan teman 5. Bersikap Amanah dan Jujur dengan teman. Itulah adab atau cara kita memperlakukan teman sebaya kita. Semoga kita bisa menjalin tali silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita selamanya Wabilahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.