Anda di halaman 1dari 2

A. Auto Post Forum l g?

Auto Post Forum l mt cng c dng auto post bi ln hng lot forum, mt cch hon ho v chnh xc, nhanh chng hn tt c nhng g m bn tng phi vt v post bi th cng ln forum t trc ti nay: Bn s tit kim c hn 2 triu ng mi thng Bn s khng ph phm thi gian mi ngy Thng hiu ca bn c nhiu ngi bit n V doanh thu s tng vt Vi mt phn mm ng tin hon ton t ng ... B. 1. 2. 3. 4. 5. Cc chc nng ca Auto Post Forum: Gi nhanh ng tin ngay lp tc n nhiu din n khc nhau. C th chn nhiu box t nhiu din n. Tm kim box tng ng vi t kha. Thm th cng nhiu box t nhiu din n khc nhau. Phn hi nhanh Phn hi ngay lp tc nhiu bi vit trn nhiu din n khc nhau (ng dng thc t l "up" bi). C th chn nhiu box phn hi t nhiu din n. Tm box phn hi theo t kha. Thm th cng nhng box phn hi mng mun. Danh sch din n Qun l danh sch din dn s dng vi Auto Post Forum. Thm, xa, sa din n khng gii hn. Phn loi din n theo cc nhm ch khc nhau. Thm, xa, sa din n khng gii hn. Cp nht hng lot ti khon din n. Thay i ch k hng lot. Bi vit Qun l danh sch bi vit s dng vi Auto Post Forum. Thm, xa, sa bi vit khng gii hn. Phn loi bi vit theo cc th loi khc nhau. H tr BB Code. H tr SPIN systax to ra nhiu bi vit t mt ni dung ban u. Gi bi vit ng tin t ng n cc din n chn Xc nh cc din n, cc box ng tin theo ch , theo nhm din n. La chn bi vit tng ng (h tr SPIN systax). H tr ng tin theo danh sch Proxy. Thit lp thi gian ch gia 2 ln gi.

6. C.

H tr ch t ng gi li nu mt tin ng b li. Thng bo tnh trng ng tin v bo co sau khi hon tt. Nht k s dng Lu li lch s qu trnh s dng Auto Post Forum Lu lch s s dng. Lm mi bi vit (chc nng t ng "up" bi). T ng tng s lt xem. Phn tch bi vit trn mt box c th. Hng dn s dng phn mm ng tin t ng Mass Forum Poster Tng qut chc nng t ng ng tin http://www.youtube.com/watch?v=bJey9YnAq94 Import d liu t file excel vo phn mm http://www.youtube.com/watch?v=uPLxrp-DiNQ Lm mi tin ng, auto up reply tin ng ln trang u http://www.youtube.com/watch?v=vkTvD9pr5A Tng s lng ngi xem topic ng http://www.youtube.com/watch?v=BMZXXbcXgek T ng tm mc box ng tin theo yu cu http://www.youtube.com/watch?v=f0mpTV8vgqg

Trong qu trnh s dng phn mm ng nhp tin rao vt qung co Auto Post Forum rt mong qu khch gp cho chng ti theo a ch mail: danangadv@gmail.com

Phn mm ng tin rao vt Phn mm ng tin din n Phn mm ng tin forum ng tin qung co Auto post forum Phn mm post bi Phn mm qung co Phn mm post bi t ng