Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

UPTD KECAMATAN CICURUG

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CISAAT


Alamat : Jl. Cipari Desa Cisaat Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Telp. 02667080061

ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER I


TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran ______ : Kelas _________________ : Hari/Tanggal ________ :

Bahasa Indonesia VI (enam) Oktober 2011

Nama No. Absen Waktu

: : :

____________________________ ____________________________

Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama


KANCIL DAN KERA Seekor kera asik makan pisang. Satu persatu buah pisang masak di tandan itu dipetik. Dikupas dengan hati-hati,lalu dimakan. Kancil ingin juga menikmati pisang itu. Bagaimana cara mengambilnya? Memintanya? Ah, pasti tidak diberi, kancil tahu benar kera itu sangat kikir. Kancil menemukan akal.dilemparkannya kera itu dengan tanah.kancil terus saja melempari kera. Ia berusaha membuat kera marah. Lama kelamaan kera kesal dan marah. Ia balik melempari kancil. Satu persatu buah pisang dijadikan peluru. Kancil jadi sasaran peluru pisang. Kancil pura pura kesakitan,ia melompat lompat mengelakan peluru.kadang kadang ia jatuh. Sekali-kali ia pun mengaduh kesakitan.kera puas. Ia pergi mencaripisang lain, ditinggalkannya kancil mengerang erang ditanah. Akal bulus kancil berhasil. Kera meninggalkan buah pisang itu.kancil tinggal mengumpulkan pisang itu,lalu dimakannya dengan santai. Dikutip dari : pandai berbahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan I. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 1. 2. 3. 4. Apa tema yang tepat untuk cerita tersebut? Dimanakah latar tempatpada cerita tersbut? Bagaimana sifat kancil dalam cerita tersebut? Amanat apa yang dapatdipetik dalam cerita tersebut? 5. Apakah judul bacaan di atas? Sumber :soal ulangan depdiknas II. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C atau D di depan jawaban yang paling tepat! 1. Ayah membeli barang secara cicilan. Sinonim kata cicilan adalah a. Tunai c. Uang b. kontan d. Angsuran

2. Kepala sekolah SD Gunung Kencana membuat surat yang kesepuluh pada tanggal 5 Januari 2010. Penulisan nomor surat yang tepat berdasarkan kalimat tersebut adalah. a. No. 5/SDGK/X/2010 b. No. 10/SDGK2010 c. No. 5/SDGK/2010 d. No. 10/SDGK/X/2010 3. Alangkah elok warnamu Terbang kian kemari Diantara bunga bunga Mencari madu Makna kata elok dalam puisi diatas adalah.. a. Sangat indah b. Cerah c. Jelek d. Enak dipandang mata 4. Perhatikan peta di bawah ini! GAMBAR PETA Ahmad tinggal di Jl. Gunung Semalong. Ia akan pergi ke rumah kakek,maka jalur yang paling tepat dilalui oleh Ahmad adalah. a. Dari arah rumahnya lurus kea rah timur, belok kiri melewati Jl. Gunung Agung lalu belok kanan b. Dari arah rumahnya lurus kea rah timur melewati Jl.Gunung Batu c. Dari arah rumahnya belok kiri kea rah selatan,setelah ketemu Jl. Gunung Ciremai belok kanan dan lurus melewati kantor kelurahan d. Dari arah rumahnya belok kiri kea rah utara, setelah ketemu Jl. Gunung Ciremai belok kanan dan lurus melewati kantor kelurahan 5. Murid murid (hati) keterangan para guru. Kata dalam kurug pada kalimat di atas seharusnya a. Diperhatikan c. Memperhatikan

b. Hati-hati

d. Perhatian

a. Narasi b. Narasumber

c. Narapidana d. Wartawan

6. Kalimat berikut yang berpola S-P-O-K adalah a. Adik menulis surat tadi pagi b. Anak yang berbaju biru itu adikku c. Ayah ku orangnya kurus d. Surat itu saya tulis tadi malam 7. Penulisan alamat untuk surat resmi yang benar adalah. a. Kepada Yth. Direktur PT Sekar Ayu Jl. Kamboja 45 Banten b. Yth. Direktur PT Sekar Ayu Jl. Kamboja 45 Banten c. Kepada Yth. Direktur PT. Sekar Ayu Jl. Kamboja 45 Banten d. Yth. Direktur PT. Sekar Ayu Jl. Kamboja 45 Banten 8. Di bawah ini adalah pasangan bersinonim adalah a. Sombong Angkuh b. Glode Dunia c. Sukacita Dukacita d. Banjir Hujan 9. Dini disuruh ibu membeli sayuran. Kata Doni. Kalimat tak langsung yang tepat sesuai dengan makna kalimat di atas adalah. a. Ibu berkata bahwa Dini,disuruh Doni membeli sayuran b. Dini berkata bahwa Doni disuruh ibu membeli sayuran c. Doni berkata bahwa Dini disuruh ibu membeli sayuran d. Ibu berkata bahwa Doni disuruh ibu membeli sayuran 10. Penggunaan tanda titik dua : yang tepat terdapat dalam kalimat. a. Kita memerlukan perabot rumah tangga : lemari, kursi, dan meja b. Ibu membeli : sayur, buah-buahan dan lauk pauk c. Pilihanku : pergi kerumah nenek atau diam di rumah d. Buang samah sembarangan dapat menimbulkan : banjir pada musim hujan dan bau yang tidak enak 11. Pak tani mengarungi padi hasil panennya yang sudah dijemur. Bentuk dasar dari kata yang dicetak miring adalah. a. Karung c. Arung b. Arungi d. Karungi 12. Orang yang diwaeancarai untuk dimintai informasi disebut.

13. Untuk menanyakan sebab. Kata Tanya yag tepat digunakan adalah. a. Mengapa c. Siapa b. Bagaimana d. Untuk apa 14. Berikut kalimat yang tepat menggunakan tanda baca seru (!) kecuali a. Baca bukumu b. Kapan kamu pulang c. Tolong, belikan beras d. Amboi, merdu sekali suaramu 15. Yang harus diperhatikan dalam menyampaikan informasi antara lain. a. Harus ditambah-tambahi agar menarik b. Harus sesuai dengan kenyataan c. Disampaikan secara bersemangat dan berapi-api d. Disampaikan dengan keras 16. Penyataan yangaik sebagai kritikan adalah. a. Bertindaklah sopan.jangan seenak enaknya b. Jangan seperti itu! Itu tindakan bodoh c. Saya rasa, tindakanmu kurang tepat sebab bias menyakiti orang lain d. Tindakanmu sangat kasar sekali, aku tidak suka 17. Sekolah kami telah memiliki koperasi sekolah. Koperasimenyediakan berbagai kebutuhan alat tulis dan buku buku bse. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan itulah yang menjadi modal koperasi. Setahun sekali kami semua mendapat SHU. Pertanyaan yang tepat sesuai paragraph ini adalah. a. Siapa sajakah anggota koperasi sekolah itu? b. Berapakah jumlah simpanan pokok dan wajib setiap siswa c. Apakah setiap siswa harus menjadi anggota koperasi? d. Bersal dari manakah modal koperasi sekolah itu? 18. Kalimat pembuka dalam surat resmi adalah. a. Adapun kegiatan akan diselenggarakan pada : b. Untuk itu, kami mengundang bapak/ibu c. Dengan hormat, d. Demikian undangan ini kami sampaikan 19. Penulisan kata depan did an ke yang benar berikut ini adalah. a. Di rumah ke atas c. ke bumi, di aniaya b. Ditulis,ke kanan d. ketujuh, disuruh

20. Penggunaan kata penghubung yang tepat terdapat pada kalimat. a. Kakak pergi juga karena ibu melarangnya b. Ketika kakeku berumur lima belas tahun sehingga Idonesia sudah merdeka c. Ia berdiri lalu pergi keluarkelas d. Ina senang lalu dia menjadi ketua kelas 21. Puisi dapat dirubah menjadi prosa dengan cara. a. Menambahkan kata kata atau tanda bacatanda b. Bertanya kepada pengarangnya c. Merubah menjadi kalimat langsung d. Merubah menjadi pantun 22. Di bawah ini biasanya rubric yang ada pada majalh anak,kecuali. a. Sahabat pena c. Keterampilan b. Teka-teki d. Politik

23. Manakah penulisan kata di yag benar pada kalimat di bawah ini a. Anak itu kesakitan dipukul temannya b. Tikus di kejar anjig c. Ibu menyimpan makanan didalam lemari d. Jaka sedang bereang dikolam renang 24. Pura pura tidak tahu Adalah arti peribahasa dari. a. Sudah gaharu cendana pula b. Seperti cincin dengan permata c. Seperti duri dalam daging d. Bagai embun di atas rumput 25. Kalimat yang digunakan dalam percakapan adalah.. a. Kalimat langsung b. Kalimat tak langsung c. Kalimat tak sempurna d. Kalimat sederhana