Anda di halaman 1dari 15

Page 1

PENGGUNAAN ELEMEN MUZIK DAN NYANYIAN DI DALAM 
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI 
OLEH: 
ZAINURE BIN MOHD SA’AD 
SMK BUYONG ADIL, TAPAH PERAK 
ABSTRAK
Masalah menghafal sesuatu fakta di dalam mata pelajaran Sains khususnya Biologi 
merupakan antara punca para pelajar sukar untuk memperoleh markah yang cemerlang di 
dalam peperiksaan terutamanya dalam SPM. Ini ditambah pula dengan cara serta kaedah 
penyampaian guru Biologi itu sendiri yang kurang dipelbagaikan menyebabkan para
pelajar mudah berasa bosan. Akhirnya, para pelajar kurang memberi perhatian semasa
aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Seperti sedia 
maklum, 
mata pelajaran Biologi merupakan mata pelajaran yang menuntut ketekunan para pelajar 
untuk menghafal banyak istilah, nama­nama saintifik serta melukis dan melabel. Oleh 
kerana itu, suatu kaedah ataupun cara yang sesuai yang difikirkan menepati dengan 
citarasa pelajar masa kini perlu dicari agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang 
dikendalikan oleh guru Biologi akan mencapai kepuasan yang maksimum sama ada di 
pihak guru mahupun murid itu sendiri. Menyedari akan hakikat bahawa remaja masa kini 
amat gemar dengan muzik dan nyanyian, maka pengkaji kajian ini telah menjadikannya
sebagai elemen penting dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
Biologi. 
Bagi memperkenalkan kaedah yang diperkenalkan oleh pengkaji di dalam kajian ini, dua
kumpulan pelajar telah dibentuk di mana satu kumpulan eksperimen dan satu lagi
kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen diberikan kaedah muzik dan nyanyian bagi 
memperkenalkan tajuk Sistem Pencernaan manakala kumpulan kawalan diajar secara 
konvensional iaitu secara melukis, melabel dan menghafal. Hasilnya didapati aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran amat menyeronokkan bagi rresponden kumpulan 
eksperimen manakala responden kumpulan kawalan menghadapi masalah seperti bosan 
dan sukar untuk menghafal struktur yang terlibat dalam Sistem Pencernaan. 
Kesimpulannya, pengkaji berpendapat bahawa aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
yang 
berjaya adalah bergantung kepada aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan 
kehendak dan minat murid­murid seperti muzik dan nyanyian. 
Page 2
1.0 
PENDAHULUAN 
Biologi merupakan mata pelajaran Sains yang sarat dengan gambar berlabel yang 
menuntut para pelajar untuk mengenali, menghafal dan seterusnya memahami fungsinya. 
Jika seseorang pelajar bercita­cita mahu memperoleh keputusan yang cemerlang dalam 
mata pelajaran tersebut maka mereka mestilah mahir memerhati, melukis, memahami
serta mengingati semula setiap gambar rajah berlabel yang dilihatnya. Seringkali para 
pelajar menyuarakan rungutan mereka terhadap masalah mahu mengingati fakta­fakta di 
dalam Biologi khususnya mengingati gambar rajah berlabel. Malah kadangkala perasaan 
bosan akan menjadi sandaran kepada masalah tersebut apabila para pelajar tiba kepada 
persoalan gagal untuk menghafal gambar rajah. 
Suatu masa dahulu, mata pelajaran­ mata pelajaran Sains seringkali dikaitkan 
dengan sesuatu yang susah, berat, memerlukan tumpuan yang amat serius malah guru­
gurunya juga sering dilabelkan dengan berpewatakan serius dan monotenus. Namun, hari 
ini, persepsi tersebut mahu dikikis sama sekali oleh pengkaji demi menarik minat serta 
merangsang minda pelajar­pelajar untuk mendekati serta mencintai mata pelajaran Sains 
khususnya Biologi dengan menggunakan elemen muzik (nyanyian) dalam mata pelajaran 
Biologi. Guru yang bijak akan mengambil peluang dengan ‘memancing’ para pelajar 
untuk mencintai mata pelajaran yang diajar dengan cara memahami minat serta 
kecenderungan para pelajarnya. Justeru itu, pengkaji cuba menggunakan kemahiran 
nyanyian bagi menghafal gambar rajah berlabel Sistem Pencernaan Manusia. 
Kanak­kanak, malah sehingga ke peringkat usia remaja merupakan golongan yang 
amat menggemari muzik dan nyanyian. Oleh kerana itulah, maka peluang harus diambil 
oleh para guru untuk menggunakan elemen seni dan muzik di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ini amat bertepatan sekali dengan penggunaan
elemen nyanyian dan muzik di dalam pengajaran subjek Biologi khususnya untuk 
menghafal dan memahami gambar rajah berlabel seperti gambar rajah Sistem Pencernaan 
Manusia (Sistem Alimentari). Bagi murid­murid yang lemah, kaedah menghafal dan 
menyebut struktur­struktur yang terdapat pada sistem pencernaan manusia dengan cara 
nyanyian didapati amat berkesan. Mereka dapat dengan sendirinya melalui improvisasi, 
2
Page 3
menghafal dan menyebut turutan struktur yang terlibat di dalam sistem pencernaan 
manusia seperti mulut, esofagus, usus kecil, usus besar dan lain­lain. 
Aktiviti sebegini bukan sahaja dapat membantu murid­murid mengenali, 
menyebut dan menghafal struktur –struktur yang terbabit di dalam sistem pencernaan 
manusia malah aktiviti pengajaran dan pembelajaran Biologi menjadi lebih 
menghiburkan dan menyeronokkan mereka dan guru sendiri. Ini terbukti apabila 
kebanyakan murid yang menjadi responden di dalam kajian ini mampu melukis semula 
gambar rajah Sistem Pencernaan Manusia serta melabelkannya dengan betul. Ini 
dipercayai merupakan hasil aktiviti nyanyian yang dijalankan oleh murid­murid tersebut 
dengan bimbingan guru (pengkaji) sebelum itu. 
Di dalam kajian ini pengkaji memfokuskan kepada kemahiran menyebut, melukis
serta melabel gambar rajah struktur yang terlibat di dalam Sistem Pencernaan Manusia 
seperti mulut, esofagus, hati, perut, pankreas, usus kecil, usus besar, apendiks, rectum 
sehinggalah dubur mengikut urutan di dalam tubuh manusia. Lirik lagu yang 
menggunakan melodi lagu ‘Bangau Oh Bangau’ (rujuk lampiran) dijadikan melodi bagi 
menyanyikan lagu tersebut. 
Selepas menyanyikan lagu tersebut, didapati murid­murid terbabit mampu 
menyebut dan melukis serta melabel semula struktur­struktur yang terlibat dengan cara 
menyanyikannya semula sambil melukis dan melabel. Temu bual secara rambang 
dengan beberapa orang murid jelas membuktikan bahawa kaedah nyanyian bagi 
menghafal serta menyebut nama­nama penting di dalam sesuatu tajuk di dalam Biologi 
amat berkesan dan menyeronokkan. 
3
Page 4
2.0 
PENYATAAN MASALAH 
Menyedari akan hakikat bahawa kebanyakan murid Tingkatan 4 menghadapi kesukaran 
untuk menyebut, menghafal, melukis dan melabel gambar rajah­gambar rajah yang 
terlalu banyak yang perlu dihafal mereka dalam mata pelajaran Biologi, maka pengkaji 
mengambil inisiatif untuk menggunakan elemen muzik dan nyanyian di dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran. 
Berbekalkan sedikit pengalaman dan ilmu muzik yang ada pada pengkaji semasa 
di Maktab Perguruan dahulu maka pengkaji mengambil kesempatan ini untuk 
mengurangkan bebanan serta masalah yang mengganggu murid­murid selama ini 
khususnya murid­murid yang baru menduduki Tingkatan 4 dan baru mengenali subjek 
Biologi. 
Berdasarkan kepada pemerhatian pengkaji, murid­murid berasa agak sukar untuk 
mengingati sesuatu fakta khususnya nama­nama struktur yang terlibat di dalam sesuatu 
proses seperti contoh di dalam system pencernaan manusia. Mereka ini tidak tahu 
mencari kaedah yang terbaik yang dapat membantu mereka untuk menghafal selain
membaca berulangkali. 
Di samping itu, kaedah pengajaran kebanyakan guru Biologi yang terlalu 
bergantung kepada kaedah mengajar secara menyebut dan menghafal sahaja yang begitu 
konvensional amat membosankan para pelajar. Kebanyakan pelajar cuba mencari jalan 
mudah tetapi terbaik bagi mereka untuk menghafal sesuatu fakta. 
4
Page 5
3.0 
TUJUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 
Kajian ini bertujuan untuk: 
3.1 
Membantu para pelajar agar mampu menyebut dan menghafal nama­nama
sruktur yang terbabit di dalam system pencernaan manusia dengan mudah; 
3.2 
Menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Biologi 
menyeronokkan para pelajar; 
3.3 
Menghapuskan rasa bosan pelajar ketika proses pengajaran dan 
pembelajaran berlangsung; dan 
3.4 
Membantu pelajar menggunakan kaedah nyanyian untuk menghafal 
sesuatu fakta sains. 
4.O METODOLOGI PENYELIDIKAN 
4.1 
Batasan Kajian 
Kajian ini hanya bertumpu ke atas 67 orang responden yang terdiri daripada 
murid­murid tingkatan 4 sains tulen yang mengambil subjek Biologi. Mereka ini 
merupakan murid­murid yang telah mendapat sekurang­kurangnya pangkat C di
dalam subjek Sains dan Matematik di dalam PMR. Kajian ini juga hanya 
bertumpu kepada satu tajuk di dalam Biologi Tingkatan 4 iaitu gambar rajah 
Sistem Pencernaan Manusia. Para responden hanya diuji menghafal dan 
menyebut nama struktur­ struktur yang terbabit di dalam system pencernaan
manusia seperti: 
5
Page 6
4.1.1 mulut 
4.1.2 kalenjar air liur 
4.1.3 esofagus 
4.1.4 hati 
4.1.5 perut 
4.1.6 pankreas 
4.1.7 usus kecil 
4.1.8 usus besar 
4.1.9 apendiks 
4.1.10 rektum
4.1.11 dubur 
JADUAL PELAKSAAN PENYELIDIKAN 
BIL
PERKARA
TARIKH
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mesyuarat menentukan tajuk kajian bersama guru Kanan Sains 
dan Ketua Panitia Biologi. 
Proses menyediakan draf kajian. 
Berbincang dengan Ketua Panitia Biologi dan Guru Kanan 
Sains tentang draf kajian. 
Memberi penerangan kepada responden sebelum memulakan 
kajian. 
Menjalankan kajian ke atas kumpulan kawalan. 
Menjalankan kajian ke atas kumpulan eksperimen. 
Proses mengumpul data dan menganalisis data. 
Refleksi / renungan. 
Proses penulisan laporan penyelidikan. 
Penyemakan terakhir dan berbincang dengan Ketua Panitia 
Biologi dan Guru Kanan Sains. 
Menyerahkan laporan kajian tindakan kepada Penyelaras 
Kajian Tindakan/ Pen. Kanan. 
4 Mac 2006 
6 Mac 2006 
11 Mac 2006 
16 April 2006 
5 Mei 2006 
7 Mei 2006 
10 Mei 2006 
17 Mei 2006 
20 Mei 2006 
26 Jun 2006 
30 Jun 2006 
6
Page 7
4.2 
Kaedah Mengutip Data 
Dalam penyelidikan ini, pengkaji menggunakan tiga kaedah pengutipan, 
iaitu: 
4.2.1 Secara eksperimen (menjalankan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran). 
Pengkaji mengumpulkan 31 orang responden yang dianggap kumpulan 
kawalan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
Kumpulan murid ini diajar tajuk Sistem Pencernaan Manusia iaitu
mengenali struktur­struktur yang terlibat dalam system pencernaan
manusia. 
Kumpulan pelajar ini diajar secara biasa iaitu tanpa 
menggunakan elemen muzik dan nyanyian. 
Kumpulan kedua merupakan 36 orang responden yang dianggap sebagai 
kumpulan eksperimen di dalam kajian ini iaitu kumpulan yang juga
menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tajuk yang diajar juga 
adalah sama seperti kumpulan kawalan iaitu Sistem Pencernaan Manusia 
tetapi kaedah yang digunakan adalah berbeza iaitu belajar mengenali 
struktur­struktur yang terlibat dalam system pencernaan manusia secara 
menyanyi diiringi muzik. 
4.2.2 Lembaran Kerja 
Kedua­dua kumpulan responden diberi kertas lembaran kerja (rujuk 
lampiran) yang meminta mereka melabel system pencernaan manusia. 
Jawapan yang diberi oleh responden di dalam lembaran kerja tersebut 
kemudiannya akan disemak oleh pengkaji untuk dibuat perbezaan antara 
kedua­dua kumpulan. 
7
Page 8
4.2.3 Temu Bual (Rujuk lampiran contoh soalan) 
Temu bual secara rawak ke atas kedua­dua kumpulan responden dilakukan 
oleh pengkaji bagi mendapatkan reaksi mereka berkaitan kaedah 
pengajaran yang dijalankan. Kebanyakan soalan yang ditanya berbentuk 
soalan terbuka. Tujuannya untuk membolehkan pelajar dapat menyatakan 
pendapat secara bebas isi hati mereka tanpa berasa dikongkong oleh 
soalan. 
4.2.4 Pemerhatian 
Pemerhatian juga dilakukan oleh pengkaji terhadap tingkah laku 
pembelajaran pelajar­pelajar di dalam kelas semasa pengajaran dilakukan 
oleh pengkaji. Tujuannya untuk mengenalpasti sikap belajar mereka dan 
bagaimana mereka memberi respon terhadap pengajaran guru (pengkaji). 
4.3 
Etika Dalam Kajian Tindakan 
Etika dalam penyelidikan merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Ini kerana hak 
semua pihak sama ada guru, pelajar, ibu bapa dan pentadbir perlu dihormati. Etika
penyelidikan dapat melindungi kepentingan jawatankuasa yang terlibat secara langsung 
atau tidak langsung daripada dieksploitasi oleh mereka yang ingin mengambil
kesempatan untuk kepentingan diri. Dengan adanya etika dalam penyelidikan, pengkaji 
dapat memastikan tindakan yang akan pengkaji ambil sentiasa adil, tepat dan berkaitan 
dengan aspek kajian. 
Etika kajian juga dapat mengelakkan pengkaji daripada menjadi mangsa tekanan 
dan eksploitasi daripada pihak atasan. Keadaan ini akan meletakkan pengkaji dalam 
keadaan yang selesa dan selamat untuk menjalankan Kajian Tindakan. Di samping itu, 
ia
juga melindungi kepentingan pelajar yang juga sebahagian daripada subjek kajian. Etika 
8
Page 9
kajian telah dirangka sendiri oleh jawatankuasa pelaksana yang terlibat dalam Kajian 
Tindakan. Setelah Etika Kajian dibentuk, ia akan menjadi satu tata cara ikatan yang 
perlu 
dihormati dan dipertahankan oleh semua yang terlibat dalam menjalankan Kajian 
Tindakan ini. 
Berikut adalah Etika Kajian yang dibentuk tentang kajian ini: 
4.3.1 dipersetujui oleh semua jawatankuasa kajian bahawa mana­mana bukti 
atau data yang diperoleh tidak boleh melibatkan kepada pengenalan mana­mana
identiti ahli­ahli jawatankuasa kecuali dengan kebenaran;
4.3.2 dipersetujui bahawa sebarang pungutan bukti; dan data perlu dipersetujui 
bersama oleh semua ahli jawatankuasa; 
4.3.3 dipersetujui bahawa pelajar­pelajar mempunyai hak yang sama seperti 
guru dari segi pengenalan identity dan kerahsiaan bukti dan data yang dipungut 
daripada mereka; 
4.3.4 dipersetujui bahawa penerbitan laporan ini perlu mendapat kebenaran 
daripada ahli jawatankuasa kajian; 
4.3.5 dipersetujui bahawa semua penerbitan laporan yang dihasilkan oleh guru­
guru yang terlibat dalam kajian ini perlu dibuat atas nama mereka; 
4.3.6 semua maklumat yang berkaitan dengan sekolah perlu mendapat 
kebenaran pengetua sebelum didedahkan kepada umum; dan 
4.3.7 laporan kajian ini akan diserahkan terlebih dahulu kepada Ketua Panitia 
Biologi, Guru Kanan Sains sebelum dihantar kepada pihak Pengetua. 
9
Page 10
5.0 
TINJAUAN AWAL 
5.1 
Mengutip Data Awal 
Proses kutipan data awal telah pengkaji jalankan melalui kaedah dan 
prosedur seperti yang dinyatakan dalam bahagian metodologi kajian. 
5.2 
Analisis Data Kajian Awal 
5.2.1 Analisis Jawapan Lembaran Kerja 
Setelah selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran kedua­dua kumpulan, 
kesemua responden tersebut diberikan lembaran kerja yang meminta 
mereka melabel sistem pencernaan manusia. Kesemua lembaran kerja 
responden dianalisis (disemak) bagi kedua­dua kumpulan. 
5.2.2 Analisis Pemerhatian 
Pemerhatian ke atas reaksi responden semasa aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran sentiasa dilakukan oleh pengkaji. 
5.2.3 Analisis Hasil Dapatan dari Temu Bual dengan Pelajar 
Setelah selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pengkaji memilih 
secara rawak beberapa orang responden bagi mengetahui secara lisan 
pendapat serta perasaan mereka terhadap aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang telah dijalankan oleh pengkaji. Di samping itu, tujuan 
temu bual diadakan untuk mengumpulkan maklumat berkaitan persepsi 
pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru bagi kedua­dua kaedah 
pengajaran yang dijalankan oleh pengkaji. 
10
Page 11
5.3 
Persoalan Kajian 
Pengalaman pengkaji yang telah mengajar Biologi tingkatan 4 dan 5 selama lima
tahun mendapati kebanyakan kumpulan pelajar yang lemah atau gagal mencapai 
keputusan cemerlang di dalam mata pelajaran tersebut adalah berpunca daripada 
kegagalan menghafal fakta­fakta dan istilah­istilah. Tidak kurang juga para 
pelajar yang menghadapi masalah melukis, melabel dan menghafal nama struktur 
pada sesebuah gambar rajah. 
Antara persoalan kajian yang menjadi fokus kepada kajian pengkaji adalah 
seperti: 
5.3.1 Benarkah penggunaan elemen muzik dan nyanyian dapat menarik minat
para pelajar di dalam aktiviti pembelajaran Biologi? 
5.3.2 Bagaimanakah penggunaan elemen muzik dan nyanyian dapat membantu
para pelajar menghafal nama struktur berlabel dalam sesebuah gambar
rajah?
5.3.3 Apakah faktor­faktor yang menyebabkan para pelajar berasa bosan ketika 
mengikuti aktiviti pembelajaran Biologi?
6.0 
PERANCANGAN TINDAKAN 
Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan, didapati bahawa pengkaji 
memfokuskan kajian ini terhadap kaedah pengajaran guru Biologi yang menggunakan 
elemen muzik dan nyanyian di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini 
bermaksud lirik lagu yang dicipta mestilah mampu menyatakan nama struktur dengan 
jelas dan betul. Guru juga mestilah memainkan peranan dengan berkesan ketika sesi 
pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Guru harus memastikan bahawa semua
responden menyertai sepenuhnya setiap aktiviti nyanyian yang dijalankan. 
11
Page 12
Pengkaji berpendapat bahawa guru yang bijak seharusnya terlebih dahulu 
mengetahui minat dan cita rasa pelajar mereka. Dengan cara ini, guru dapat 
mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka sesuai dengan kehendak pelajar. Ini adalah 
kerana guru yang cemerlang akan melahirkan kumpulan pelajar yang cemerlang juga! 
7.0 
PELAKSANAAN TINDAKAN 
Di dalam pelaksanaan tindakan, pengkaji telah menjalankan dua sesi pengajaran 
berdasarkan rancangan mengajar yang telah dirancang. 
Sesi pengajaran pertama, pengkaji menumpukan kepada kumpulan kawalan. 
Kumpulan ini menjalankan aktiviti pembelajaran secara konvensional iaitu hanya 
dengan 
penerangan guru serta dibantu oleh carta dan gambar rajah. 
Manakala di dalam sesi pengajaran kedua, pengkaji menumpukan kepada 
kumpulan eksperimen iaitu kumpulan yang menjalankan aktiviti pembelajaran yang
menggunakan elemen muzik dan nyanyian untuk menghafal gambar rajah berlabel. Guru 
memberi penerangan dengan bantuan carta dan gambar rajah tetapi aktiviti dengan
iringan muzik dan nyanyian. Rujuk contoh lirik lagu (lampiran). 
8.0 
DAPATAN KAJIAN 
KUMPULAN 
BIL
INSTRUMEN KAJIAN
KAWALAN
EKSPERIMEN
1
Lembaran Kerja

orang
(29.03%)dapat label 
tepat 
32 orang (88.0%) 
dapat label tepat 
2
Pemerhatian
4 orang (12.9%)
kelihatan mengikuti 
sesi p&p dengan
36 orang (100%) 
kelihatan memberi 
tumpuan 
12
Page 13
tekun.
sepenuhnya
serta
gembira 
di 
sepanjang 
p&p 
berjalan. 
3
Temu Bual
7 orang (22.6%)
berminat
dengan
kaedah 
konvensional. 
36 orang (100%) 
berminat 
dengan 
kaedah nyanyian. 
Berpandukan analisis dapatan ketiga­tiga instrumen kajian yang digunakan mendapati 
bahawa murid­murid lebih gemar menjalani aktiviti pengajaran Biologi dengan 
menggunakan elemen muzik dan nyanyian. 
Berdasarkan analisis lembaran kerja didapati bahawa responden dari kumpulan 
eksperimen memperoleh markah paling tinggi berbanding responden kumpulan kawalan. 
Kebanyakan responden kumpulan eksperimen dapat melabel hampir kesemua struktur
dengan betul berbanding kumpulan kawalan yang hanya memperoleh markah tertinggi 
iaitu 6 daripada 11 label. 
Hasil temu bual pula mendapati bahawa 100% responden dari kumpulan kawalan 
menyatakan masalah untuk menghafal kesemua struktur dengan tepat dan cepat 
berbanding dengan responden kumpulan eksperimen yang berpendapat bahawa
menghafal melalui nyanyian amat memberi kesan kepada mereka. 
Hasil temu bual juga mendapati bahawa seramai 61 orang (91.04%) responden 
dari kedua­dua kumpulan bersetuju bahawa cara penyampaian pengkaji yang 
menggunakan kaedah nyanyian bagi menghafal struktur system pencernaan manusia 
adalah amat berkesan. 
27 orang (87.1%) dari kumpulan kawalan berpendapat kaedah konvensional yang 
dijalankan oleh pengkaji amat membosankan mereka. Ini adalah kerana pada pendapat
13
Page 14
mereka, sikap guru yang hanya bergantung kepada carta semata­mata kurang 
meninggalkan kesan serta tidak menghiburkan. 
34 orang (94.4%) responden dari kumpulan eksperimen berpendapat kaedah 
pengajaran guru yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian semasa mengajar topic 
system pencernaan manusia amat berkesan serta menyeronokkan mereka. 
Ini
mengelakkan mereka daripada perasaan bosan dan mengantuk apatah lagi pengajaran 
berlangsung di sebelah tengah hari. 
Persoalannya, apakah guru­guru Biologi masa kini serta masa hadapan akan terus 
menggunakan kaedah yang konvensional ataupun mengubah kepada kaedah pengajaran 
yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian dalam pengajaran mereka?
9.0 
PENILAIAN DAN REFLEKSI 
Berdasarkan perancangan tindakan, pelaksanaan kajian dan dapatan kajian didapati 
bahawa kaaedah yang cuba diperkenalkan oleh pengkaji ini telah memberi kesan yang 
amat positif kepada para pelajar khususnya kepada kumpulan pelajar yang agak lemah di 
dalam kemahiran menghafal serta melabel gambar rajah. 
Bagi pihak pengkaji pula, kaedah ini amat mudah untuk dikendalikan malah 
memberikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menghiburkan. Di samping 
membantu murid­murid melabel dan menghafal, kaedah ini juga dapat membantu murid­
murid mengenengahkan bakat mencipta lirik lagu/ pantun mahupun seloka. 
Kemungkinan masalah yang akan timbul adalah kepada guru­guru Biologi yang 
tidak mempunyai bakat muzik dan nyanyian. Tetapi, sebenarnya itu bukanlah merupakan 
masalah besar kerana guru­guru tersebut bolehh mendapatkan khidmat guru/ individu 
lain 
yang boleh memainkan muzik iringan terleih dahulu ataupun boleh ditukar kepada 
bentuk 
pantun, seloka mahupun gurindam.
14
Page 15
10.0 KESIMPULAN 
Kejayaan seseorang guru di dalam pengajarannya adalah apabila ilmu ataupun mesej 
yang mahu disampaikannya dapat dinikmati atau dikuasai oleh pelajar­pelajarnya. Guru 
yang baik adalah guru yang dapat menggunakan segala kepakaran dan bakat yang 
dimilikinya untuk dikongsi oleh para pelajarnya di dalam sesi pengajaran dan 
pembelajarannya. Sesekali, guru­guru khususnya guru­guru Sains (Biologi) perlu 
memikirkan minat dan kecenderungan murid­muridnya untuk digunakan sebagai 
pemangkin bagi ‘memancing’ minat mereka. 
Sebagai contohnya, kebanyakan murid­murid amat gemar akan muzik dan 
nyanyian mahupun berpantun, berseloka dan sebagainya. Menyedari akan hakikat 
tersebut, maka kajian ini menggunakan elemen muzik dan nyanyian bagi menarik minat 
murid­murid dan sekaligus membantu murid­murid terbabit menghafal fakta­fakta 
mahupun sturuktur –struktur berlabel bagi sesebuah gambar rajah. 
Di dalam kajian ini, seorang guru Sains (Biologi) yang mempunyai sedikit 
kemahiran dalam bidang Muzik telah menggabungjalinkan kedua­dua mata pelajaran 
Bahasa Melayu / Sastera dengan Biologi di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
Biologi. Hasilnya didapati murid­murid berjaya dengan mudah melabel dan menghafal 
struktur­struktur yang terlibat di dalam Sistem Pencernaan Manusia. Di samping berjaya 
melabel dan menghafal struktur­struktur tersebut, murid­murid terbabit juga berasa 
seronok ketika mengikuti pelajaran Biologi. 
Ini sekaligus, merangsang murid­murid untuk meminati mata pelajaran Sains, 
khususnya Biologi. Para pelajar sudah mula menunjukkan reaksi yang positif terhadap 
mata pelajaran Biologi. 
15
Page 16
11.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 
Pengkaji amat berharap agar lebih ramai pengkaji yang akan mencipta lebih banyak 
aktiviti yang seumpama dengan kajian ini bagi tajuk­tajuk atau kemahiran­kemahiran lain
bagi mata pelajaran Biologi. 
Bagi guru­guru Biologi yang tiada kemahiran memainkan alat muzik ataupun 
menyanyi, anda bolehlah menggunakan khidmat individu lain untuk merakam terlebih 
dahulu mainan alat muzik bagi mengiringi aktiviti nyanyian tersebut. 
Dicadangkan agar pengkaji­pengkaji seterusnya akan memikirkan aktiviti­aktiviti 
lain seperti di dalam bentuk bersyair, berpantun, menari dan lain­lain lagi yang 
menggunakan elemen muzik dan nyanyian di dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran
Biologi. 
16
Page 17
BIBLIOGRAFI 
Dr Kim Phaik Lah, Modul Kajian Tindakan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia ( Jun 1995). Kuala Lumpur. 
Asiah Ismail, Ivan Filmer Jr, Tan Sun Seng, The Lay Hong, Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah, Biologi Tingkatan 4. (2001). Mutiara Cemerlang Sdn Bhd 
Nota­nota kuliah dari Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan 
Malaysia. 
17
Page 18
LAMPIRAN 1 
LIRIK LAGU 
1. Mulut oh mulut 
kenapa engkau sakit 
bagaimana aku tak sakit 
perut aku perit 
perut aku perit 
2. Perut oh perut 
kenapa rasa perit 
macamana aku tak perit 
hati aku sakit 
hati aku sakit 
3. Hati oh hati 
kenapa engkau sakit 
macamana aku tak sakit 
pankreas aku jealous
pankreas aku jealous
4. Wahai pankreas 
kenapa engkau jealous 
macamana aku tak jealous 
usus kecil tak serius 
usus kecil tak serius 
18
Page 19
LAMPIRAN 2 
CONTOH SOALAN TEMU BUAL 
1. 
Bagaimanakah perasaan kamu selepas mengikuti pelajaran hari ini?
2. 
Adakah kamu berasa kelainan terhadap aktiviti pada hari ini berbanding dengan 
aktiviti sebelum ini? 
3. 
Apakah kamu berasa terhibur di sepanjang aktiviti pada kali ini?
4. 
Adakah kamu berasa mudah melabel dan menghafal sambil menyanyi?
5. 
Manakah yang kamu lebih gemar? Melabel dan menghafal secara membaca
ataupun secara menyanyi di mana lirik lagu dicipta berdasarkan nama­nama
struktur­struktur terbabit di dalam Sistem Pencernaan Manusia? 
6. 
Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa aktiviti seperti hari ini telah 
menarik minat kamu untuk terus meminati mata pelajaran Biologi?
7. 
Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa guru Sains khususnya guru 
Biologi juga mampu mengajar sambil berjenaka?
8. 
Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa guru­guru Sains masa kini tidak 
patut dilabel sebagai guru yang serius dan membosankan?
9. 
Aktiviti hari ini menyebabkan kamu akan tertunggu­tunggu apakah bentuk 
aktiviti yang akan saya perkenalkan pula pada waktu seterusnya? 
10. 
Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa kaedah ini mampu kamu gunakan 
sendiri untuk topik­topik yang lain? 
19