www.alangalangkumitir.wordpress.

com AAK Culture Library

KITAB PARA DATU ATAU KISAH KEN ANGROK
Program digital ini dikembangkan untuk melestarikan dalam mendukung proses pelestarian sastra daerah di Indonesia. Hasil dari program digital ini berupa karya sastra Jawa yang disalin dalam bentuk teks digital format pdf. Semoga tujuan blog www.alangalangkumitir.wordpress.com adalah menjadi salah satu sumber digital karya-karya sastra Jawa dapat dibaca, ditelusuri atau diunduh oleh para sutrisna budaya ataupun masyarakat secara bebas. Salam asah asih asuh. Nuwun. === @@@ === Tuhan, Pencipta, Pelindung dan Pengakhir Alam, Semoga tak ada halangan, Sudjudku sesempurna sempurnanya. I. Demikian inilah kisah Ken Angrok. Asal mulanja, ia didjadikan manusia: Adalah seorang anak janda di Jiput, bertingkah laku tak baik, memutus mutus tali kekang kesusilaan, menjadi gangguan Hyang yang bersifat gaib; pergilah ia dari Jiput, mengungsi ke daerah Bulalak. Nama yang dipertuan di Bulalak itu: Mpu Tapawangkeng, ia sedang membuat pintu gerbang asramanya, dimintai seekor kambing merah jantan oleh roh pintu. Kata Tapawangkèng: "Tak akan berhasil berpusing kepala, akhirnya ini akan menjebabkan diriku jatuh kedalam dosa, kalau sampai terjadi aku membunuh manusia, tak akan ada yang dapat menyelesaikan permintaan korban kambing merah itu." Kemudian orang yang memutus mutus tali kekang kesusilaan tadi berkata, sanggup mejadi korban pintu Mpu Tapawangkeng, sungguh ia bersedia dijadikan korban, agar ini dapat menjadi lantaran untuk dapat kembali ke surga dewa Wisnu dan menjelma lagi didalam kelahiran mulia, ke alam tengah lagi, demikianlah permintaannya. Demikianlah ketika ia direstui oleh Mpu Tapawangkeng, agar dapat menjelma, disetujui inti sari kematiannya, akan menikmati tujuh daerah. Sesudah mati, maka ia dijadikan korban oleh Mpu Tapawangkeng. Selesai itu, ia terbang ke surga Wisnu, dan tidak bolak inti perjanjian yang dijadikan korban, ia meminta untuk dijelmakan di sebelah timur Kawi. Dewa Brahma melihat lihat siapa akan dijadikan temanya bersepasang. Sesudah demikian itu, adalah mempelai baru, sedang cinta mencintai, yang laki laki bernama Gajahpara, yang perempuan bernama Ken Endok, mereka ini bercocok tanam. Ken Endok pergi ke sawah, mengirim suaminya, yalah: si Gadjahpara; nama sawah tempat ia: mengirim : Ayuga; desa Ken Endok bernama Pangkur. Dewa Brahma turun kesitu, bertemu dengan Ken Endok, pertemuan mereka kedua ini terdjadi di ladang Lalaten; dewa Brahma mengenakan perjanjian kepada isteri itu: "Jangan kamu bertemu dengan lakimu lagi, kalau kamu bertemu dengan suamimu, ia akan mati, lagi pula akan tercampur anakku itu, nama anakku itu: Ken Angrok, dialah yang kelak akan memerintah tanah Jawa". Dewa Brahma lalu menghilang. Ken Endok AAK Culture Library ---------------------- 1 ---------------------- AAK Culture Library
www.alangalangkumitir.wordpress.com

www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK Culture Library lalu ke sawah, berjumpa dengan Gajahpara. Kata Ken Endok: "Kakak Gajahpara, hendaknyalah maklumi, saya ditemani didalam pertemuan oleh Hyang yang tidak tampak di ladang Lalateng, pesan beliau kepadaku: jangan tidur dengan lakimu lagi, akan matilah lakimu, kalau ia memaksa tidur dengan kamu, dan akan tercampurlah anakku itu. Lalu pulanglah Gajahpara, sesampainya di rumah Ken Endok diajak tidur, akan ditemani didalam pertemuan lagi. Ken Endok segan terhadap Gajahpara. "Wahai, kakak Gajahpara putuslah perkawinanku dengan kakak, saya takut kepada perkataan Sang Hyang. Ia tidak mengijinkan aku berkumpul dengan kakak lagi." Kata Gadjahpara: "Adik, bagaimana ini, apa yang harus kuperbuat, nah tak berkeberatan saya, kalau saya harus bercerai dengan kamu; adapun harta benda pembawaanmu kembali kepadamu lagi, adik, harta benda milikku kembali pula kepadaku lagi". Sesudah itu Ken Endok pulang ke Pangkur di seberang utara, dan Gajahpara tetap bertempat tinggal di Campara di seberang selatan. Belum genap sepekan kemudian matilah Gajahpara. Kata orang yang mempercakapkan: "Luar biasa panas anak didalam kandungan itu, belum seberapa lama perceraian orang tua laki laki perempuan sudah diikuti, orang tua laki laki segera meninggal dunia". Akhirnja sesudah genap bulannya, lahirlah seorang anak laki-laki, dibuang di kuburan kanak kanak oleh Ken Endok. Selanjutnya ada seorang pencuri, bernama Lembong, tersesat di kuburan anak anak itu, melihat benda bernyala, didatangi oleh Lembong, mendengar anak menangis, setelah didekati oleh Lembong itu, nyatalah yang menyala itu anak yang menangis tadi, diambil diambin dan dibawa pulang diaku anak oleh Lembong. Ken Endok mendengar, bahwa Lembong memungut seorang anak, teman Lembonglah yang memberitakan itu dengan menyebut nyebut anak, yang didapatinya di kuburan kanak kanak, tampak bernyala pada waktu malam hari. Lalu Ken Endok datang kepadanya, sungguhlah itu anaknya sendiri. Kata Ken Endok: "Kakak Lembong, kiranya tuan tidak tahu tentang anak yang tuan dapat itu, itu adalah anak saya, kakak, jika kakak ingin tahu riwayatnya, demikianlah: Dewa Brahma bertemu dengan saya, jangan tuan tidak memuliakan anak itu, karena dapat diumpamakan, anak itu beribu dua berayah satu, demikian persamaannya." Lembong beserta keluarganya semakin cinta dan senang, lambat laun anak itu akhirnya menjadi besar, dibawa pergi mencuri oleh Lembong. Setelah mencapai usia sebaya dengan anak gembala, Ken Angrok bertempat tinggal di Pangkur. Habislah harta benda Ken Endok dan harta benda Lembong, habis dibuat taruhan oleh Ken Angrok. Kemudian ia menjadi anak gembala pada yang dipertuan di Lebak, menggembalakan sepasang kerbau, lama kelamaan kerbau yang digembalakan itu hilang, kerbau sepasang diberi harga delapan ribu oleh yang dipertuan di Lebak, Ken Angrok sekarang dimarahi oleh orang tua laki laki dan perempuan, kedua duanya: "Nah buyung, kami berdua mau menjadi hamba tanggungan, asal kamu tidak pergi saja, kami sajalah yang akan menjalani, menjadi budak tanggungan pada yang dipertuan di Lebak". Akhirnya tidak dihiraukan, Ken Angrok pergi, kedua orang tuanya ditinggalkan di Campara dan di Pangkur. Lalu Ken Angrok pergi mencari perlindungan di Kapundungan; Orang yang diungsi dan dimintai tempat berlindung tak menaruh belas kasihan. Ada seorang penjudi permainan Saji berasal dari Karuman, bernama Bango Samparan, kalah bertaruhan dengan seorang bandar judi di Karuman, ditagih tak dapat AAK Culture Library ---------------------- 2 ---------------------- AAK Culture Library
www.alangalangkumitir.wordpress.com

berjalan pada waktu malam. kira kira pada waktu tengah malam guru rnengusirnya. bandar judi ditemui oleh Bango Samparan dilawan berjudi. dan Tirtaya nama isteri mudanja. yang ditanamnya sendiri. Kata guru kepada murid murid: "Apakah sebabnya maka jambu itu rusak. Ada tanaman guru. akhirnya menjumpai seorang anak. mereka ingin tahu tentang bentuk huruf huruf. Genuk Buntu nama istri tuanja. Pada waktu paginya buah jambu tampak berserak serak di halaman. selanjutnya Ken Angrok bertermpat tinggal pada Tuwan Sahaja. tak ada yang berani mengambil buah jambu itu. Ken Angrok terperanjat. tidak dapat sehati dengan semua para Panji itu. Ken Angrok tidur lagi diatas balai balai sebelah selatan. bernama Tuwan Tita. Ken Angrok dan Tuwan Tita kedua duanya pandai diajar pengetahuan oleh Guru. maka rnendjadi susah. Mereka diberi pelajaran tentang bentuk bentuk bentuk dan penggunaan pengetahuan tentang huruf huruf hidup dan huruf huruf mati. semuanya makan buah jambu guru.wordpress. Bango Samparan pulang. Lama ia berada di Karuman. juga diajar tentang sengkalan. tak pernah berpisahlah Ken Angrok dan Tuwan Sahaja itu. merasa tak berdaya mengusir kelelawar yang banyak dan memakan jambunya. marahlah guru itu. hari tiga. sungguhlah itu Ken Angrok. bangun terhuyung huyung. hari tujuh. Kata guru: "Jika sudah masak jambu itu. mendengar kata dari angkasa. kalahlah bandar itu. berjiarah ke tempat keramat Rabut Jalu. sangat ingin menjadi murid. Lalu ia ke Kapundungan bertermu dengan seorang anak gembala anak tuwan Sahaja. petiklah". ia bersahabat karib dengan Ken Angrok. pergilah ke seorang guru di Sagenggeng. Ken Angrok tidur. yalah Panji Bawuk. Adapun nama anak anaknya dari isteri muda. semalam malaman makan buah jambu sang guru. memang betul petunjuk Hyang itu. Ken Angrok dibawa pulang oleh Bango Samparan. lalu keluar. dijaga baik tak ada yang diijinkan memetik. di tempat ini guru biasanya menganyam atap. diambil oleh pengiring guru.com AAK Culture Library membayar uang. dicocokkan oleh Bango Samparan dengan petunjuk Hyang. ia melihat ada benda AAK Culture Library ---------------------.wordpress.AAK Culture Library www. Bango Samparan berbayuh dua orang bersaudara. menjadi hiasan halaman. bulan.3 ---------------------.com . Tuwan Tita dan Ken Angrok sangat cinta mencinta. berbondong bondong tak ada putusnya. kini keluarlah kelelawar dari ubun ubun Ken Angrok. Ken Angrok sangat ingin. pergi tidur di tempat ilalang di luar. dekat tempat daun ilalang kering. Kemudian guru mengambil duri rotan untuk mengurung jambunya dan dijaga semalam malaman. Ken Angrok berkehendak pergi dari Karuman. hari sembilan. perincian hari tengah bulan." Menjawablah pengiring guru: "Tuanku rusaklah itu. bingunglah hati guru itu. adiknya ini Panji Kunal dan Panji Kenengkung.www. "Kami mempunyai anak yang akan dapat menyelesaikan hutangmu ia bernama Ken Angrok. karena bekas kelelawar makan jambu itu". hari dua. Setelah malam tiba waktu orang tidur sedang nyenyak nyenyaknya. dibawa puIang ke Karuman.alangalangkumitir. Dia itu lalu ketempat berjudi. kembali kekalahan Bango Samparan. minta diajar sastera. Bango Samparan itu pergi dari Karuman. sungguh padat karena sedang musimnya. kepala desa tertua di Sagenggeng. Buahnya sangat lebat." Pergilah Bango Samparan dari Rabut Jalu. disuruh pulang ke Karuman lagi. Ketika guru melihat buah jambu rusak berserakan di halaman itu. Menurut penglihatan. keluar dari ubun ubun Ken Angrok. melihat buah jambu itu.alangalangkumitir. semua perobahan huruf. sangat dikenang kenangkan buah jambu tadi. Ketika guru menengoknya keluar. berupa pohon jambu. diaku anak oleh Bango Samparan. Ken Angrok diusir oleh guru. tahun Saka. anak tengah Panji Kuncang. hari enam. guru melihat kelelawar penuh sesak berbondong bondong. bungsu seorang anak perempuan bernama Cucu Puranti. nama nama minggu. Ken Angrok diambil anak oleh Genuk Buntu. hari lima.

Ia heran.wordpress. Pagi paginya ia disuruh mengambil buah jambu oleh guru. bernana Gagak Uget. keturunan golongan tentara. setelah siang. ada seorang perusuh yang kami kejar. ikut serta pergi ke hutan. seraya berkata kepada penguasa daerah: "Wahai. diikuti dikejar. katanya : "Aku mengharap semoga aku menjadi orang. "Semoga tergenang didalam air. Ada seorang pemikat burung pitpit. kebetulan yang seoarang sedang pergi mengeringkan empangan. agar supaya dapat melayang ke seberang timur. Rabut Gorontol. ditunggu orang Kepundungan dibawah. tinggal 1ima orang. yang sedang pergi itu diganti menanam oleh ken Angrok. tadi mengungsi kemari.wordpress.com AAK Culture Library menyala di tengah ilalang. lalu ia memotong daun tal mendapat dua helai. kemudian ia memperkosa orang yang melalui jalan. jika lebih dari enam orang tentu ada orang lain disini" Kata orang-orang yang mengejar: "Memang sungguh. Sekarang hi menangis. mengungsi ke Wayang.alangalangkumitir. sehingga terdjadilah tahun tak ada kesukaran di Jawa.www. Makin lama makin berbuat rusuhlah Ken Angrok. yang sedang bertanam ini genap enam orang." Ia pergi dari Rabut Gorontol. diketahui. Pergilah Ken Angrok dari Sagenggêng. mustahil ia akan mati. kami tidak sungguh bohong kami tuan. orang yang akan melenyapkan saya" kutuk Ken Angrok. bernama Tunggul Ametung. Anak yang dipertuan di daerah itu sedang bertanam. hitunglah sendiri saja. Lamalah ia bertempat tinggal disitu. dijadikan tempatnya untuk menghadang orang yang lalu lintas di jalan. menyebut nyebut Sang Pentjipta Kebaikan atas dirinya. mencuri di Pamalantenan. ditemani didalam pertemuan didalam hutan. diajak tidur di dalam rumah lagi." meanjawablah penguasa daerah itu: "Tuan tuan. ketahuanlah ia. dan mengungsi ke Nagamasa. Ken Angrok ditutupi dengan cara diaku anak oleh yang dipertuan itu.AAK Culture Library www. bertempat di sebelah timur Sagenggeng. Ken Angrok senang. akhirnya ia mendengar sabda dari angkasa. Adalah seorang penyadap enau di hutan orang Kapundungan." Lama kelamaan Ken Angrok telah menjadi dewasa. menurutlah Ken Angrok pergi tidur di ruang tengah lagi. bahwasanya Ken Angrok berbuat rusuh itu. banyaknya enam orang. bahwasanya ia memanjat pohon tal itu. mengungsilah ia kedaerah Oran masih juga dikejar diburu. dijadikan sayapnya kiri kanan. daerah orang sempurna. Pohon tal itu ditebang oleh orang-orang yang mengejarnya. semoga keluar air dan tidak ada. yang dipertuan di daerah Kapundungan didapatinya sedang bertanam. ia melayang keseberang timur. dari situ lari mengungsi ke Jun Watu. aku akan membalas budi kepada guru. dipegang oleh Ken Angrok.alangalangkumitir. guru terperanjat mengira kebakaran. mengungsi ke Lulumbang. tuan kepala daerah. ia disuruh bangun. ia tidak disini. di ladang Sanja.4 ---------------------. datanglah yang mengejarnya. untuk didjadikan sayapnya kiri kanan. mengungsi ke tempat keramat. melihat tumbuh tumbuhan katu sebesar beringin. di tepi sungai. anak penguasa AAK Culture Library ---------------------. anak kami enam orang. lalu menuju ke tempat keramat Rabut Katu. ladang di Sukamanggala. tak tahu kemana ia akan mengungsi. ia memanjat pohon tal. setelah diperiksa yang tampak menyala itu adalah Ken Angrok. dan pulang.com . Ia lalu pergi ke Kapundungan. bertempat tinggal pada penduduk desa. ia memperkosa orang yang sedang rnemanggil manggil burung itu. mempunyai seorang anak perempuan cantik. dikejar dikepung. dengan Tuwan Titalah temannya. hal ini diberitakan sampai di negara Daha. memerkosa orang yang sedang rnelalui jalan. ia disuruh memotong daun tal. membuat pondok. maka ia ditindak untuk dilenyapkan oleh penguasa daerah yang berpangkat akuwu. hutan itu bernama Adiyuga. lari mengungsi ke daerah Kapundungan. menggembala dengan Tuwan Tita. sambil dipukulkan canang.

saya inilah yang mengambil nasi anak gembala tuan tiap-tiap hari. dengan bersembunyi. karena saya lapar. Ken Angrok tiap tiap hari datang. anaknda ini akan menghantarkan pulang tuan. tak lama kemudian Ken Angrok datang dari dalam hutan." Segera pergilah yang mengejar. ke banjar Kocapet. yang nengambil nasi anak gembalaku tiap tiap hari itu. pergilah mengungsi ke hutan".5 ---------------------. Selanjutnya ia mengungsi ke Ano.wordpress. akan pergi kemanakah tuanku ini. mempesiapkan. tak ada yang kumakan. Mpu Palot tidak melihat orang lain. anak gembalanya disuruh membajak. Maka kata ken Angrok: "Semoga berhenti lagilah yang mengejar. ditegor oleh kepala lingkungan: "Terangnya.alangalangkumitir. Mpu Palot itu takut akan pulang sendirian ke Turyantapada. dijamu dengan nasi dan lauk pauk. ia pulang dari Kebalon.com .com AAK Culture Library daerah enam orang. berguru kepada kepala desa tertua di Kebalon yang seakan akan sudah berbadankan kepandaian membuat barang barang emas dengan sesempurna sesempurnanya. membawa beban seberat lima tahil. selalu membajak ladang kacang saja. anaknda nanti yang akan melawan kalau sampai terdjadi berjumpa dengan orang yang bernama ken Angrok itu. Kata penguasa daerah kepada ken Angrok: "Pergilah kamu. bernama Mpu Palot. seperginya dari situ menuju ke Lulumbang. itulah sebabnya maka Ken Angrok bersembunyi di dalam hutan. bernama Ken Angrok". datanglah ke asramaku. membawa nasi untuk anak yang menggembalakan lembu kepala Lingkungan itu. maka dirunduk diambil dan dicari nasinya oleh Ken Angrok." Ken Angrok menjawab: "Betullah tuan kepala lingkungan. sangat asyiklah kepala Lingkungan itu. tanahnya untuk ditanami kacang. berangkatlah ia membajak ladang. memang saya tiap tiap hari mengharap ada tamu datang"." Kata kepala Lingkungan: "Nah buyung. akan pulang ke Turyantapada. laju sajalah tuan pulang ke Turyantapada.wordpress. Kata ken Angrok kepada Mpu Palot: . memikir mikir ada orang yang melakukan perkosaan dijalan. berhenti di Lulumbang. karena ada orang dikhabarkan melakukan perkosaan di jalan. buyung. karena tiap tiap hari kehilangan nasi untuk anak gembalanya. ia berjumpa dengan Ken Angrok di tempat beristirahat.. saya berpesan kepadamu. Tersenyumlah Ken Angrok: "Nah Tuan. buyung. saya takut di jalan. dimasukkin kedalam tabung bambu.www. jangan khawatir. kalau kalau ada yang membicarakan kata kataku tadi.alangalangkumitir. kalau Ken Angrok datang kemari. jangan jangan kembali yang mengejar kamu. kasihanilah ia" diceriterakan. bernama Ken Angrok." Mpu di Tuyantapada itu merasa berhutang AAK Culture Library ---------------------. lekas lekas terima sebagai keluarga. Patangtangan nama hutan itu. tiap tiap hari terdjadi demikian itu. Adalah seorang kepala lingkungan daerah Luki akan melakukan pekerjaan membajak tanah. ia adalah tukang emas." Kata Mpu. maksud Ken Angrok akan mengambil nasi. ia semakin merusuh. menjawabnya: "Saya sedang bepergian dari Kebalon. mintalah nasi tiap tiap hari. Lalu Ken Angrok diajak pergi ke rumah tempat tinggal kepala lingkungan itu. meskipun saya tak ada di rumah juga. Sekarang nasi anak gembala kepala Lingkungan di tempat membajak itu diintai. kamulah. buyung. Kata kepala lingkungan kepada isterinya: "Nini batari. kepala Lingkungan bingunglah. Ada seorang kepala lingkungan daerah Turyantapada. kalau kamu lapar.. diletakkan diatas onggokan. pergi ke hutan Terwag.Wahai. Mpu Palot pulang dari Kebalon. akan sia sia kamu berlindung kepadaku. betul juga yang bertanam itu ada enam orang.AAK Culture Library www. kata kepala Lingkungan: "Apakah sebabnya maka nasi itu hilang". sungguh ia telah sempurna tak bercacad.

minggu Wariga pertama tiba. Ken Angrok berangkat menuju ke Kebalon. sampai pada para punta. Ken Angrok lari menuju ke Gunung Lejar. dipanggil berkumpul petapa petapa yang berada di Kebalon semua. akhirnya Ken Angrok berjiarah ke tempat keramat Rabut Gunung Panitikan. Ia bersembunyi di tempat sampah ditimbuni dengan semak belukar oleh nenek kebayan Panitikan.alangalangkumitir. disuruh menyempurnakan kepandaiaan membuat barang barang emas pada orang tertua di Kebalon. AAK Culture Library ---------------------. sedang menanam kacang di sawah kering. para guru Hyang. Ken Angrok diajar ilmu kepandaian membuat barang barang emas. bangun seperti sedia kala. guntur. Lalu berbunyilah suara tujuh nada. membawa pukul perunggu. anak itu adalah anakku. Ken Angrok pergi dari Kebalon." Ken Angrok menikam. Segera mendengar suara dari angkasa: "Jangan kamu bunuh orang itu.alangalangkumitir. tak kalah kalau kesaktiannya dibandingkan dengan Mpu Palot. Maka ditolong Ken Angrok. maksud para petapa itu akan memperlihatkan kehendaknya untuk membunuh Ken Angrok. ke daerah lingkungan Bapa. bahwa ia merusuh dan bersembunyi di Turyantapada. arca penjaga pintu gerbangnya didukung diletakkan di daerah lingkungan Bapa. lama kelamaan tanaman kacang menghasilkan berkampit kampit. ia pergi ke tempat musyawarah. kepala tertua di Limbehan menaruh belas kasihanlah dimintai perlindungan oleh Ken Angrok itu. semuanya keluar. Ia pergi dari Tugaran pulang ke daerah Bapa lagi. buyung. karena masih ada kekurangan Mpu Palot itu. mengungsi ke Turyantapada. pergilah dari daerah Bapa menuju ke gunung Pustaka. wahai para petapa.www. Di kota Daha dikabarkan tentang Ken Angrok. terdengar oleh para petapa. kilat. maka Ken Angrok disuruhi pergi ke Kebalon oleh Mpu Palot. masih jauh tugasnya di alam tengah ini. minggu Wariga pertama. saya akan memberi perak kepada yang dipertuan di daerah Bapa ini. Diadakan tindakan untuk melenyapkannya. Kepadanya turun petunjuk dewa. agar dapat menyelesaikan bahan yang ditinggalkan oleh bapak kepala lingkungan. agar supaya tak ada yang akan tahu. inilah sebabnya pula maka kacang Tugaran benihnya mengkilat besar dan gurih." Demikan1ah suara dari angkasa.wordpress.wordpress. orang lari mengungsi kepada kepala desa tertua di Kebalon. kemudian dijumpai anak perempuan kepala tertua di Tugaran itu. para dewa bermusyawarah berrapat. hari Rebo Wage. tidak dipercaya Ken Angrok itu oleh penduduk di Kebalon. dan Daha. Demikian ini kata seorang nenek kebayan di Panitikan: "Saya akan membantu menyembunyikan kamu. Ia pergi dari situ. saya akan menyapu di Gunung Lejar pada waktu semua dewa dewa bermusyawarah. itulah sebabnya asrama Turyantapada dinamakan daerah Bapa. mengungsi ke Limbehan." Demikian kata nenek kebayan di Panitikan itu. taufan. ia dicari oleh orang orang Daha. lekas pandai. Ken Angrok lalu marah : "Semoga ada lobang di tempat orang yang hidup menepi ini. Kata ken Angrok: "Kalau saja kelak menjadi orang.AAK Culture Library www. Setelah datang di Turyantapada. bersama sama mengejar dan memukul Ken Angrok dengan pukulan perunggu itu. Demikianlah Ken Angrok mengaku ayah kepada Mpu Palot. sempurnalah kepandaiannya tentang emas. Ken Angrok pergi dari lingkungan Bapa menuju ke daerah desa Tugaran.6 ---------------------. gempa guruh. disuruh pergi ke Rabut Gunung Lejar pada hari Rebo Wage. Kepala tertua di Tugaran tidak menaruh belas digangguilah orang Tugaran oleh Ken Angrok. Gadis ini lalu ditemani didalam pertemuan oleh Ken Angrok. Ken Angrok lalu mengenakan kutuk: "Semoga tak ada petapa di sebelah timur Kawi yang tidak sempurna kepandaianya membuat benda-benda emas".com . selanjutnya Ken Angrok diaku anak oleh Mpu Palot.com AAK Culture Library budi mendengar kesanggupan Ken Angrok. petir.

" Tak lama kemudian Ken Angrok didapati di tempat perjudian. bertapa di ladang orang Panawijen. kutemani pada waktu kesusahan dan kuasuh kemana saja kamu pergi. adapun sebabnya aku tahu kepadamu. dilihat. hujan bukan masanya. Menjawablah Ken Angrok: "Betul tuan. pemberitahuannya dahulu di Jambudwipa.com . Kata Tunggul Ametung: "Selamatlah tuanku brahmana.wordpress. berdengung dengung bergemuruh. kepala daerah di Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. saling mengemukakan pembicaraan: "Siapakah yang pantas menjadi raja di pulau Jawa. demikian: "Wahai Dang Hyang Lohgawe. yang bersorak sorai riuh rendah. aku telah menjelma pada orang di Jawa. Setelah ia datang di Tumapel. hentikan kamu memuja arca Wisnu. Kata Dang Hyang Lohgawe: "Tentu buyunglah yang bernama Ken Angrok. tak ada selatnya sinar dan cahaya. Menjawablah Tunggul Ametung: "Nah. seorang manusia yang lahir dari orang Pangkur. Adapun inti musyawarah para dewa: "Yang rnemperkokoh nusa Jawa. adalah anakku. karena kamu tampak padaku pada waktu aku memuja". saja ini sangat ingin menghamba kepada sang akuwu". diamat amati dengan baik baik. pada waktu ia belum menjadi pendeta Mahayana. oleh para dewa. lalu menuju ke daerah Taloka.7 ---------------------. ia adalah penjelmaan Dewa Wisnu." Dipeluklah ia oleh brahmana itu. saya baru kali ini melihat tuan. lalu datang di Panawijen. Tunggul Ametung mendengar itu. sedang dihadap oleh hamba hambanya. tibalah saat yang sangat tepat. AAK Culture Library ---------------------.AAK Culture Library www. Ia mempunyai seorang anak perempuan tunggal. setelah mendarat dari air. saya baru saja datang dari seberang. Anak perempuan itu luar biasa cantik moleknja bernama Ken Dedes. ia direstui bernama nobatan Batara Guru. dia ini baru saja dari Jambudipa. Lamalah Ken Angrok menghamba kepada Tunggul Ametung yang berpangkat akuwu di Tumapel itu. menuju ke Tumapel. Kemudian adalah seorang pujangga.com AAK Culture Library angin ribut. buyung. kalau tuan Dang Hyang dapat bertempat tinggal dengan tenteram pada anaknda ini". bertemu dengan Ken Dedes. panjang tangannya melampaui lutut. langsung menuju ke desa Mpu Purwa. hendaknya kamu mengikuti aku di tempat perjudian. aku telah tak ada disini. ikut pula brahmana itu. Maka ia ditanyai. demikian itu pujian dari dewa dewa. anaknda bernama Ken Angrok. Kata Dang Hyang Lohgawe: "Ada seorang anak. disuruh menemuinya di Taloka. tidak berperahu. Dijumpainya dia itu. hanya menginjak rumput kekatang tiga potong. menganut aliran Mahayana. itulah yang memperkokoh tanah Jawa. Demikianlah kata Tunggul Ametung. tulis tangan kanannya cakera dan yang kiri sangka." Ken Angrok pergi dari Taloka. bahwa ia ayu. tak ada yang menyamai kecantikannya itu. Diberi petunjuklah Ken Angrok agar mengaku ayah kepada seorang brahmana yang bernama Sang Hyang Lohgawe. Ia tampak pada waktu aku memuja. Itulah asal mulanja ada brahmana di sebelah timur Kawi. bernana Ken Angrok." Kini keluarlah Ken Angrok dari tempat sampah.alangalangkumitir. semua dewa menjetujui." Demikianlah kata para dewa." demikian pertanyaan para dewa semua. betul ia adalah orang yang tampak pada Dang Hyang Lohgawe sewaktu ia memuja. maka demikian itu ia mendengar suara tak ada hentinya. senanglah saya." Menjawablah Dang Hyang Lohgawe: Tuan Sang Akuwu. Pada waktu ia menuju ke Jawa. ia sangat ingin menghamba pada akuwu. dimana tempat asal tuan. daerah manalah mestinya. Tunggul Ametung sangat senang melihat gads cantik itu. pemeluk agama Budha. dang Hyang Lohgawe berkeliling mencari Ken Angrok.www. Dikabarkan. Menjawablah dewa Guru: "Ketahuilah dewa dewa semua.wordpress. Kata Dang Hyang Lohgawe: "Kamu saya aku anak.alangalangkumitir. termasyur di sebelah timur Kawi sampai Tumapel. bernama Mpu Purwa.

perempuan yang bernyala rahasianya itu yalah isteri sang akuwu di Tumapel. dialah yang akan hamba mintai pertimbangan. tambahan pula kecantikannya memang sempurna. tentu ia akan mati. jika demikian akuwu. buyung".8 ---------------------. ia adalah perempuan yang paling utama. bercengkerama berserta isterinya ke taman Boboji.com . sudah dilarikan oleh Akuwu di Tumapel. akan menjadi maharaja. Kata Dang Hyang: "Jika ada perempuan yang demikian. buyung. tersingkap rahasianya. lama betul kamu pergi. Demikian kata Mpu Purwa: ." Jawab Dang Hyang: " Ya.wordpress. sekarang Ken Dedes sekonyong konyong dilarikan oleh Tunggu1 Ametung." Demikian kutuk pendeta Mahayana di Panawidjen. memang ada seorang perempuan." Kata Ken Angrok: "Apakah perlunya hamba lama disana. perempuan itu namanya: Nawiswari. demikian juga orang orang di Panawidjen ini. jatuh cintalah Ken Angrok. turun dari kereta. berkata: "Bapa Dang Hyang. jika memperisteri perempuan itu. semoga yang melarikan anakku tidak lanjut mengenyam kenikmatan. tentu matilah.com AAK Culture Library Kebetulan Mpu Purwa tak ada di pertapaannya. itu kalau tuan mengijinkan. akhirnya berkata: "Bapa Dang Hyang. Ada seorang brahmana yang baru saja datang di Jawa. adalah seorang isteri akuwu. ia cinta kepada hamba. sedatangnya Karuman. Bapa. menghamba pada sang akuwu. bahwa anakku dilarikan orang dengan paksaan. Tunggul Ametung olehmu. Adapun sebabnya hamba datang kepada tuan. Ken Angrok memberitahu kepada Dang Hyang Lohgawe. saya akan bunuh dan saya ambil isterinya.alangalangkumitir. semoga ia ditusuk keris dan diambil isterinya. ken Dedes ditemani seperaduar oleh Tunggul Ametung. kamu jangan tinggal terlalu lama di Karuman. maka Mpu Purwa menjatuhkan serapah yang tidak baik: "Nah. itu bukan tindakan seorang pendeta. "Kamu ini keluar dari mana.AAK Culture Library www. dosanya: mereka tak mau memberitahu. Dang Hyang menjawab: " Siapa itu." Kata Dang Hyang: "Baiklah kalau demikian. buyung.wordpress. Tunggul Ametung tak terhingga cinta kasihnya. Bapa. bernama Dang Hyang Lohgawe. ia tidak rnenjumpai anaknya." Sang Brahmana menjawab: "Akan kemana kamu buyung?" Ken Angrok menjawab: " Hamba pergi ke Karuman. ada seorang penjudi yang mengaku anak kepada hamba bernama Bango Samparan. tersingkap betisnya. mungkin ia akan menyetujuinya. terpesona ia melihat. tanda perempuan yang bagaimanakah demikian itu. ia mengaku anak kepada AAK Culture Library ---------------------. kelihatan bernyala oleh hamba. semoga tak keluar air kolamnya ini. Setelah datang di Tumapel. lalu kelihatan bernyala oleh Ken Angrok. hamba memohon diri kepada tuan.alangalangkumitir..www. bertemu dengan Bango Samparan. Tunggul Ametung pergi bersenang senang. baharu saja Ken Dedes menampakkan gejala gejala mengandung. berdosa. seperti didalam impian saja bertemu dengan kamu ini. kutukku kepadanya. ia tidak tahu soal yang sebenarnya.Adapun anakku yang menyebabkan gairat dan bercahaya terang. hanya: semoga ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan besar. terbuka sampai rahasianya." Ken Angrok menjawab: "Hamba berada di Tumapel. Setelah Tunggul Ametung pulang dari bercengkerama itu. buyung. yang kelihatan rahasianya oleh hamba". lama tidak datang kepadaku. batasnya adalah kehendakmu sendiri." Kata Ken Angrok: "Jika demikian. Ken Dedes turun dari kereta kebetulan disebabkan karena nasib." Ken Angrok pergi dari Tumapel. buyung. Setelah Mpu Purwa pulang dari bepergian. tak tahu apa yang akan diperbuat. tanda buruk atau tanda baikkah itu". hanya saja tidak pantas memberi ijin itu kepadamu. tak ada yang menyamai kecantikannya itu. Kata Ken Angrok: " Bapa. semoga menjadi kering tempat mereka mengambil air." Ke Angrok diam. ada seorang perempuan bernyala rahasianya.

Tunggul Ametung akan hamba bunuh. kata Ken Angrok: "Hamba memohon diri." Sesudah Gandring berkata demikian lalu meninggal.alangalangkumitir. bertemu dengan Mpu Gandring yang sedang mengasah dan memotong motong keris pesanan Ken Angrok. bertemu dengan Gandring yang sedang bekerja di tempat membuat keris. agar supaya anaknda menjadi raja. akan datang keperluan yang harus hamba lakukan. seorang pandai keris di Lulumbang. akan pergi ke Lulumbang." Bapa Bango. bahwa ia menyuruh membuatkan keris kepada Mpu Gandring.www. lumpang berbelah menjadi dua. akhirnya ditusukkan kepada Gandring keris buatan Gandring itu. untuk meminta ijin kepada bapa. jikalau keris ini sudah selesai dengan itulah hendaknya kamu membunuh Tunggul Ametung secara rahasia. Kata Ken Angrok: "Manakah pesanan hamba kepada tuan Gandring. Sekarang Ken Angrok AAK Culture Library ---------------------.com . sang akuwu akan hamba bunuh dengan rahasia.wordpress. biar bagaimana mengasahnya." Ken Angrok pergi dari Lulumbang. tetapi hanya saja. Ken Angrok datang lalu bertanya: "Tuankah barangkali yang bernama Gandring itu." Sesudah genap lima bulan.com AAK Culture Library hamba. tidak dapat seorang brahmana memberi persetujuan kepada orang yang mengambil isteri orang lain. ia ingat kepada perjanjiannya. diletakkan pada landasan penempa. hamba minta persetujuan Bapa Dang Hyang.alangalangkumitir. akan baik dan matang tempaannya. saya memberi ijin. kelak kamu akan mati oleh keris itu. Lalu diletakkan pada lumpang batu tempat air asahan. Katanya dengan agak marah: "Ah tak ada gunanya aku menyuruh kepada tuan Gandring ini. tak perlu dua kali ditusukkan." Demikian pesan Bango Samparan kepada Ken Angrok. baiklah kalau demikian. hanya saja." Menjawablah Gandring itu: "Yang sedang saya asah ini. kalau kamu menginginkan yang baik." Itulah sebabnya hamba pergi ke Bapa Bango. hendaknyalah kamu menyuruh membuat keris kepadanya." Menjadi panas hati Ken Angrok. juga ini berbelah menjadi dua. tujuh orang raja akan mati karena keris itu. buyung Angrok." Menjawablah Bango Samparan: "Nah. hamba ingin menjadi raja. sungguh baik tanda itu. keris buatannya bertuah. Kini Gandring berkata: "Buyung Angrok. akan dapat menjadi maharaja. buyung Angrok. tak ada orang sakti terhadap buatannya. adapun batasnya kehendakmu sendiri." Keris diminta untuk dilihat oleh Ken Angrok. mungkin tidak dapat luka. Pergilah ia ke Lulumbang.9 ---------------------. hendaknyalah hamba dibuatkan sebilah keris yang dapat selesai didalam waktu lima bulan. bahwa kamu akan menusuk keris kepada Tunggul Ametung dan mengambil isterinya itu. kira – kira setahun baru selesai. bukankah belum selesai diasah keris ini. isterinya akan hamba ambil. memang celaka. hendaknya selesai didalam lima bulan. karena siapa saja yang memperisterinya.AAK Culture Library www. inikah rupanya yang tuan kerjakan selama lima bulan itu." Ia pergi dari Karuman. hamba bertanya kepadanya: "Apakah nama seorang perempuan yang menyala rahasianya itu. bernama Mpu Gandring. Saya ada seorang teman. ke Tumapel bertemu dengan Dang Hyang Lohgawe yang bertanya kepada Ken Angrok: "Apakah sebabnya kamu lama di Tumapel itu. anak cucumu akan mati karena keris itu juga. akuwu itu sakti. tentu akuwu mati oleh hamba.wordpress." Kata Sang Brahmana: "Itu yang disebut seorang perempuan ardana reswari. lalu ke Lulumbang. Kata Dang Hyang: "Buyung Angrok." Ken Angrok berkata: "Nah." Kata Mpu Gandring: "Jangan lima bulan itu. jika kamu tusuk keris yang kurang bertuah. Bapa.

bernama Kebo Hijo. ia menuju ke peraduan Tunggul Ametung. ia melahirkan anak laki laki bernama panji Tohjaya. Sekarang sesudah pagi pagi keris yang tertanam didada Tunggul Ametung diamat amati orang. Kebo Hijo mempunyai seorang anak. Sudah dikuasailah sebelah timur Kawi. berhulu kayu cangkring masih berduri. senanglah Kebo Hijo melihat itu. Ken Angrok menaruh belas kasihan kepadanya. Setelah genap bulannya Ken Dedes melahirkan seorang anak laki laki. sedang sunyi dan orang orang tidur. karena senang memakai melihatnya itu. masih kasar. bersahabat dengan Ken Angrok. dan oleh orang yang tahu keris itu dikenal keris Kebo Hijo yang biasa dipakai tiap tiap hari kerja. Pada waktu itu Kebo Hijo melihat bahwa Ken Angrok menyisip keris baru. Telah lama perkawinannya. Ia berkata kepada Ken Angrok: " Wahai kakak. semua takut terhadap Ken Angrok. lalu dicampuri oleh Ken Angrok.alangalangkumitir. belum diberi perekat. mulailah Ken Angrok menampakkan keinginannya untuk menjadi raja. bernama Twan Wregola. terus dipakai oleh Kebo Hijo. Selanjutnya Dewa memang telah menghendaki. akhirnya Ken Angrok kawin dengan Ken Dedes. kata Ken Angrok: "Kalau aku menjadi orang.wordpress. bernama Mahisa Wonga Teleng. demikian juga semua keluarga Tunggul Ametung diam. Setelah lama perkawinan Ken Angrok dan Ken Dedes itu. laki laki 7 orang. saya pinjam keris itu. kebetulan juga disertai nasib baik . dan adik Mahisa Wonga Teleng bernama Sang Apanji Saprang. Banyaknya anak semua ada 9 orang. semoga kemulianku melimpah. ditusuk dengan keris buatan Gandring. bahkan seluruh daerah sebelah timur Kawi itu." Lalu pulanglah Ken Angrok ke Tumapel. Kini Kebo Hijo ditangkap oleh keluarga Tunggul Ametung. tidak terhalang perjalanannya. tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Ken Angrok. Selanjutnya Ken Angrok pada waktu malam hari pergi kedalam rumah akuwu. juga kepada anak cucu pandai keris di Lulumbang. ditusuklah Tunggul Ametung oleh Ken Angrok. sedih karena ayahnya meninggal. tembus jantung Tunggul Ametung. dia ini telah mengandung tiga bulan. Tak lama kemudian keris itu dicuri oleh Ken Angrok dan dapat diambil oleh yang mencuri itu. meninggallah Kebo Hijo. Keris buatan Gandring ditinggalkan dengan sengaja.wordpress.com . adik panji Tohjaya. kemana mana anak ini dibawa. AAK Culture Library ---------------------. adik panji Saprang juga laki laki bernama Agnibaya. karena Ken Angrok luar biasa kasih sayangnya terhadap Mahisa Randi. tidak orang Tumapel yang tidak pernah melihat Kebo Hijo menyisip keris baru dipinggangnya. tak ada yang berani mengucap apa apa. adik Twan Wregola perempuan bernama Dewi Rambi. kalau Ken Angrok menjadi raja itu. perempuan 2 orang.AAK Culture Library www. mati seketika itu juga. Ken Angrok dan Ken Dedes sangat cinta mencintai. Ken Angrok dan Ken Dedes mempunyai empat orang anak. bernama Mahisa Randi.com AAK Culture Library tampak menyesal karena Gandring meninggal itu. orang orang Tumapel semua senang. Ken Angrok mempunyai isteri muda bernama Ken Umang. Kata orang Tumapel semua: "Terangnya Kebo Hijolah yang membunuh Tunggul Ametung dengan secara rahasia. Lamalah keris Ken Angrok dipakai oleh Kebo Hijo. karena memang nyata kerisnya masih tertanam didada sang akuwu di Tumapel. bahwasanya Ken Angrok memang sungguh sungguh menjadi jodoh Ken Dedes. saat itu baik.alangalangkumitir." Diberikan oleh Ken Angrok.10 ---------------------. Pada waktu ditinggalkan oleh Tunggul Ametung. lahir dari ayah Tunggul Ametung. adik Agnibaya perempuan bernama Dewi Rimbu.www. maka Ken Dedes dari Ken Angrok melahirkan anak laki laki. lamalah sudah mereka saling hendak menghendaki. cinta mencintai. diberi nama Sang Anusapati dan nama kepanjangannya kepanjiannya Sang Apanji Anengah. Ada seorang kekasih Tunggul Ametung.

menghamba kepada Ken Angrok. bukanlah kami ini semata mata Batara Guru. yalah raja Dandhang Gendis. bernama Wangbang Sadang. para bujangga di seluruh daerah Daha diperintahkan menyembah. sempurna tak ada halangan. Kata Raja Dandhang Gendis: "Nah. diberi perlindungan dan diberi belas balasan atas budi jasanya. misalnya Bango Samparan. Tak lama sesudah itu Ken Angrok direstui menjadi raja di Tumapel. bahwa Sang Amurwabumi di Tumapel datang menyerang Daha. nama nobatannya Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. bunuh membunuh. seraya berkata: "Nah.com AAK Culture Library Kebetulan disertai kehendak nasib. katanya: "Wahai.alangalangkumitir. barangkali baru kalah. bermata tiga. Kata Sang Amurwabumi: "Wahai. semata mata Batara Guru perwujudannya. dikawinkan dengan anak Bapa Bango yang bernama Cucu Puranti." Menjawablah para bujangga di seluruh daerah negara Daha: "Tuanku. Telah lama terdengar berita. lihatlah kesaktian kami. Adik Raja Dandhang Gendis gugur sebagai pahlawan. ia bernama Mahisa Walungan. semua tidak ada yang mau. Kata Raja Dandhang Gendis: "Siapakah yang akan mengalahkan negara kami ini.www. direstui oleh bujangga brahmana dan resi. demikianlah inti keutamaan Sang Amurwabumi. bersama sama dengan menterinya yang perwira. seratus pandai besi di Lulumbang itu diberi hak istimewa di dalam lingkungan batas jejak bajak beliung cangkulnya. semua dipanggil. berkata kepada para bujangga yang berada di seluruh wilayah Daha. diberitahulah raja Dandhang Gendis." Diberi tahulah Ken Angrok. jika semenjak dahulu kala tak ada yang menyembah. jika tuan tuan tidak tahu kesaktian kami. restuilah kami mengambil nama nobatan Batara Guru. Adapun anak Kebo Hijo disamakan haknya dengan anak Mpu Gandring. adapun mereka yang menaruh belas kasihan kepada Ken Angrok. Raja Dandhang Gendis mendengar. bernama Gubar Baleman." Sekarang tentara Tumapel bertempur melawan tentara Daha. ia diangkat menjadi pendeta istana. Adapun sebabnya itu gugur. Sangat berhasillah negara Singasari. raja Daha. dahulu sewaktu ia sedang menderita. para bujangga pemeluk Siwa dan Budha. bertemu sama sama berani. disaksikan oleh para bujangga pemeluk agama Siwa dan Budha yang berasal dari Daha. Anak laki laki Dang Hyang Lohgawe.AAK Culture Library www. negaranya bernama Singasari. bahwa raja Dandhang Gedis berkata demikian. mungkin baru kalah. bahkan menentang dan mencari perlindungan ke Tumapel.11 ---------------------. bahwa Ken Angrok sudah menjadi raja. karena Ken Angrok sedang dilindungi Dewa. yang berperang laksana banjir dari gunung. dan anak anak pandai besi Lulumbang yang bernama Mpu Gandring. sekarang ini hendaknyalah kami tuan sembah. tuan tuan bujangga pemeluk agama Siwa dan agama Budha.com .wordpress. terutama Dang Hyang Lohgawe." Demikianlah asal mulanya ia bernama nobatan Batara Guru. apakah sebabnya tuan tuan tidak menyembah kepada kami. Dandhang Gendis berkata: "Kami akan kalah. semenjak jaman dahulu kala tak ada bujangga yang menyembah raja." Ia tampak berlengan empat. lahir dari ibu pemeluk agama Wisnu. tuan tuan bujangga. kalau Batara Guru turun dari angkasa. sekarang akan kami beri buktinya.alangalangkumitir. ia duduk di ujung tombak." demikianlah kata bujangga semua. Itulah asal mulanya Tumapel tak mau tahu negara Daha. batang tombak itu dipancangkan kedalam tanah. karena diserang bersama sama oleh tentara Tumapel." Kini Raja Dandhang Gendis mendirikan tombak. terdesaklah tentara Daha. AAK Culture Library ---------------------. tidak perlu dikatakan tentang kepala lingkungan Turyantapada. bahwa Ken Angrok bermaksud akan menyerang Daha. Selanjutnya ia lalu pergi menyerang Daha. berperang disebelah utara Ganter.wordpress.

Kata orang Tumapel: "Ah. bahwa raja Dandhang Gendis kalah berperang. pengiring kuda. tak ada yang mengadakan perlawanan lagi. Jawab Ken Dedes: "Rupa rupanya telah ada rasa tidak percaya. dan terdengar. Lama kelamaan ada berita. yalah: Dewi Amisam. kata orang Batil: "Sudah wafatlah ayah tuan oleh hamba. saat ia sedang makan.alangalangkumitir. ia telah di alam dewa. dijumpai Sang Amurwabumi sedang bersantap. bahwa sang Anusapati. mencari perlindungan pada Sang Anusapati. tempat air minum. minggu Landhep. Dan adik adik Sang Dandhang Gendis. ayahmu itu bernama Tunggul Ametung. dan pembawa tempat sirih. beserta dengan kuda. saya telah mengandung tiga bulan. matahari telah terbenam. hamba bertanya kepada tuan.com . ibu." Sungguh sudah datang saat Sang Amurwabumi. Nusapati bertanya kepada ibunya: "Ibu. sehingga ia mendengar segala tindakan Anusapati. Sang Apanji Tohjaya tidak senang tentang kematian ayahnya itu.alangalangkumitir. anak tunggal Tunggul Ametung bertanya tanya kepada pengasuhnya. lalu pulang ke Tumapel. mengungsi ke alam dewa. tikar. dikuasailah tanah Jawa olehnya." Segera orang Batil ditusuk oleh Nusapati. mencabut semua payung payungnya." Diamlah Ken Dedes. pembawa payung.12 ---------------------. lalu saya diambil oleh Sang Amurwabumi. Dewi Hasin. ibu. ditusuk dengan segera oleh orang Batil. disuruh membunuh Ken Angrok." Diberikan oleh Ken Dedes. II.wordpress. pada waktu senjakala. orang telah menyiapkan pelita pada tempatnya. Sang Anusapati memohon diri pulang ke tempat tinggalnya. demikian kata pengasuh itu: "Lebih baik tuan berbicara dengan ibu tuan". dicandikan di Kagenengan. Maka Raja Dandhang Gendis mundur dari pertempuran. nah. Sungguh kalah Daha oleh Ken Angrok. anak Ken Angrok dari isteri muda. Adalah seorang hambanya berpangkat pengalasan di Batil. Sesudah demikian. yang mengupahkan pembunuhan Sang Amurwabumi kepada orang Batil. diberi keris buatan Gandring. bergantung gantung di angkasa. Lama kelamaan diberitakan kepada Raden Tohjaya. meikir mikir mencari cara untuk membalas.: Kata Nusapati: "Jadi terangnya. "Hamba takut terhadap ayah tuan".com AAK Culture Library Sekarang tentara Daha terpaksa lari. semuanya naik ke angkasa. semakin berbeda pandangan ayah itu. Kata Nusapati: "Ibu. Sesudah Sang Amurwabumi mati. kalau buyung ingin tahu. lari terbirit birit meninggalkan musuh seperti kambing.www. maka tuan dewi ketiga tiganya itu menghilang bersama sama dengan istananya juga. maka larilah orang Batil. bergantung gantung di angkasa. dan Dewi Paja diberi tahu. agar supaya dipakainya untuk membunuh Sang Amurwabumi.wordpress. orang di Batil itu disanggupi akan diberi upah oleh Nusapati. berbeda pandangannya dengan kalau ia melihat anak anak ibu muda. Maka tentara Daha bubar seperti lebah. Sesudah Ken Angrok menang terhadap musuh. lalu bagaimana tentang meninggalnya ayah itu?" "Sang Amurwabumi buyung yang membunuhnya. yalah: Pada hari Kamis Pon. pada waktu ia meninggal. karena yang menjadi inti kekuatan perang telah kalah. agar supaya ia dapat AAK Culture Library ---------------------. Batara diamuk oleh pengalasan di Batil. ia menjadi raja pada tahun Saka 1170. tampak merasa membuat kesalahan karena memberi tahu soal yang sebenarnya kepada anaknya. Berangkatlah orang Batil masuk kedalam istana. itu hamba pinta. sang Anusapati mengganti menjadi raja. Waktu ia dicidera. Karena tidak mendapat keterangan. ayah mempunyai keris buatan Gandring. Sang Amurwabumi wafat pada tahun saka 1168. bagaimanakah jelasnya ini?" Kalau ayah melihat hamba.AAK Culture Library www. Sang Amurwabumi itu bukan ayah hamba. dipanggil oleh Nusapati. ia sebagai raja telah berhasil mengalahkan Daha pada tahun saka : 1144.

wordpress.www. lupa diri. berhati hatilah Sang Anusapati. kami bersembunyi di dalam rumahmu. lalu memberi tahu: "Lembu Ampal diberi perintah untuk melenyapkan tuan berdua. maka kedua bangsawan itu pergi ke Apanji Patipati." Menjawablah Sang Adipati: "Baiklah. karena selalu asyik menyabung ayamnya. itu hamba pinta dari tuan. Bagaimana rupa musuhku diluar Tumapel ini." Pranaraja menjawab sambil menyembah: "Betul tuanku. Sang Anusapati wafat pada tahun Saka 1171. kata Anusapati: "Nah. kalau dibandingkan dengan orang dua itu. maka Lembu Ampallah yang akan dilenyapkan oleh Seri Maharaja. lalu ia memanggil Lembu Ampal. Mereka bersama sama memasang taji sendiri – sendiri. diberikan kepada hambanya. lalu kerisnya yang dipakai semula. Sang Brahmana menaruh belas kasihan kepada dua bangsawan." Sungguh sudah tiba saat Batara Anuspati. bukanlah kami tidak berdosa. telah sebanding. luar biasa bagus dan tampan badannya. Sang Anusapati asyik sekali.". lihatlah kemenakanku ini. adik mari mari kita sabung segera. disisipkan dipinggangnya. kalau kalau brahmana itu bohong. dan pintunya selalu dijaga orang. Kata Apanji Tohjaya: "Wahai." Karena masih dibimbangkan. Kata bangsawan itu: "Panji Patipati. disaksikan oleh orang banyak. terutama Pranaraja. tempat tidurnya dikelilingi kolam. diberi perintah untuk melenyapkan kedua bangsawan itu.com .wordpress. sama ayah lain ibu. kami mengira. kamulah yang akan kulenyapkan.alangalangkumitir. yalah: Mahisa Campaka. hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan juga. Pada waktu Apanji Tohjaya duduk diatas tahta. ditusuk keris oleh Apanji Tohjaya. kalau tuan kalian dapat lepas dari Lembu Ampal ini.13 ---------------------. menteri menteri semua. semua terutama Pranaraja." Paduka batara itu lalu diam. kakak mari kita menyiapkan ayam jantan untuk segera kita ajukan di gelanggang. dihadap oleh menteri menteri.alangalangkumitir. hanya saja tuanku. Sungguh telah datang saat berakhirnya. mempunyai anak laku laki. Kata Apanji Tohjaya kepada Lembu Ampal: "Jika kamu tidak berhasil melenyapkan dua orang kesatriya itu. bahwa kami akan dilenyapkan oleh Batara. Apanji Tohjaya menjadi marah. diterima oleh Apanji Tohjaya. Kata Apanji Tohjaya: "Baiklah. seperti titah tuanku itu. hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan.AAK Culture Library www. Dang Hyang itu mendengar." Selanjutnya ia menyuruh kepada hamba pemelihara ayam mengambil ayam jantan." Sang Brahmana menjawab: "Lebih baik tuan bersembunyi dahulu. memberi perintah kepada Lembu Ampal melenyapkan dua bangsawan itu. mereka dapat diumpamakan sebagai bisul di pusat perut tak urung akan menyebabkan mati akhirnya. Apanji Tohjaya menjadi raja di Tumapel.com AAK Culture Library membunuh Anusapati. sembah Pranaraja makin terasa. dicandikan di Kidal." Kedua bangsawan itu berkata: "Wahai Dang Hyang. adik. Mahisa Wonga Teleng. sentosa dan teratur. ada keris ayah buatan Gandring. kalau memang akan terjadi kami dilenyapkan itu. "Baiklah" kata Apanji Tohjaya. Ranggawuni beserta Kebo Campak juga menghadap. wahai Pranaraja. bagaimanakah mereka. III. bagus rupanya dan sama sama berani mereka berdua. Kata Apanji Tohjaya: "Kakak. saudara Apanji Tohjaya. ada seorang brahmana yang sedang melakukan upacara agama sebagai pendeta istana untuk Apanji Tohjaya. Diberikan keris buatan Gandring oleh Sang Anusapati. AAK Culture Library ---------------------. Sang Anusapati mempunyai seorang anak laki laki bernama Ranggawuni." Pada waktu Apanji Tohjaya. Setelah lama kemudian Sang Apanji Tohjaya datang menghadap dengan membawa ayam jantan pada Batara Anuspati. Anusapati tahu. bahwasanya ia sedang direncana oleh Panji Tohjaya. bahwa kedua bangsawan itu disuruh melenyapkan.

lalu berangkat menyerbu kedalam istana. Setelah sore hari orang orang dari kedua belah pihak datang membawa teman temannya. tuan akan dilenyapkan. dari kedua golongan ada yang dihukum mati." Adapun sebabnya ia tidak lama menjadi raja itu. kedua duanya tak dapat diketemukan. tak ada habis habisnya terus menerus bersembunyi ini. karena kedua bangsawan itu masih ada. kalau tuan tidak percaya. sama kesanggupannya dengan orang Rajasa. kalau kalau tidak sungguh sungguh kami menghamba ini. hendaknyalah tuan lindungi hamba hamba Rajasa ini. ia dicari oleh hamba hambanya. Sesudah huru hara berhenti. diusung dan dibawa lari ke Katanglumbang. dipanggilah ketuanya." Keduanya makin baik cara bersembunyi. Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabhaya. apa saja yang menjadi tuan titah. Lembu Ampal mendengar. wahai Lembu Ampal. bersembunyi di dalam rumah tetangga Apanji Patipati. bernama nobatan Batara AAK Culture Library ---------------------." Demikian pula orang Sinelir. demikanlah namanya sebagai raja.alangalangkumitir. sebaiknya hamba akan menusuk orang Rajasa. Lembu Ampal mendengar.com AAK Culture Library kami tidak ada dosa. hendaknyalah hamba tuan sumpah. Apanji Tohjaya sangat terperanjat. dan bawalah temanmu masing masing. karena pantat itu. karena tampak belakangmu. dicari. dosa hamba: disuruh melenyapkan tuan oleh Batara. tidak mau memperhatikan. Apanji Tohjaya marah. wafatlah ia. Sekarang Lembu Ampal ditindak untuk dilenyapkan.www. Sekarang hamba minta disumpah. lari terpisah. bawalah kami hamba hamba ini menghadapnya. bahwa dari kedua belah pihak ada yang dilenyapkan.wordpress. lalu dicandikan di Katanglumbang.com . kalau tidak jujur penghambaan kami ini. ia wafat pada tahun Saka 1172. bunuh membunuh sangat ramainya. Kata Apanji Tohjaya kepada orang yang memikul itu: "Perbaikilah cawatmu. mereka keduanya saling mengucap selamat datang. Kata orang Rajasa itu: "Tuanku. Kata orang Rajasa: "Orang Sinelir menusuk orang Rajasa." Pada waktu sore Lembu Ampal menusuk orang Rajasa. Lembu Ampal pergi menghadap kedua bangsawan." Maka ketua orang Rajasa dibawa menghadap kepada kedua bangsawan. Didengar dengarkan.AAK Culture Library www. kata Lembu Ampal kepada kedua bangsawan itu: "Hamba berlindung kepada tuan hamba. memang betul.14 ---------------------. ia lari kepada orang Sinelir.alangalangkumitir." Setelah disumpah dua hari kemudian Lembu Ampal menghadap kepada kedua bangsawan itu: "Bagaimanakah akhirnya tuan.wordpress. bersama sama menghadap kepada kedua bangsawan. IV." Setelah itu maka Apanji Patipati mencoba mendengar dengarkan: "Tuan. ketika orang berteriak. Orang yang mengusung lepas cawatnya. agar supaya hamba dapat menghamba paduka tuan dengan tenteram. Kemudian Ranggawuni menjadi raja. tak juga dapat terdengar. Maka Lembu Ampal didakwa bersekutu dengan kedua bangsawan itu oleh Batara. larilah ia. nanti kalau mereka sedang pergi kesungai. Lembu Ampal lah yang mendapat tugas. lalu dipesan: "Nanti sore hendaknya kamu datang kemari. kemana gerangan mereka pergi. bahwa kedua bangsawan berada di tempat tinggal Apanji Pati Pati. maka Lembu Ampal pergi ke Orang Rajasa. hendaknyalah kamu memberontak meluka lukai di dalam istana. Kata orang Sinelir: "Orang Rajasa menusuk orang Sinelir." Orang Sinelir dan orang Rajasa bersama sama memohon diri. Setelah datang di Lumbangkatang." Orang orang Rajasa menyatakan kesanggupannya: "Nah. Ranggawuni bernama nobatan Wisnuwardana. dipisah orang dari istana." Akhirnya orang orang Rajasa dan orang orang Sinelir itu berkelahi. ia dengan Mahisa Campaka dapat diumpamakan seperti dua ular naga didalam satu liang. tampak belakangnya. selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan dan telah disumpah semua. sekali gus kena tombak. Kata Lembu Ampal: "Kalau kamu ada yang akan dilenyapkan hendaknyalah kamu mengungsi kepada kedua bangsawan.

untuk pergi menyerang Melayu. ketepatan dan kesempatan adalah baik sekali.com AAK Culture Library Narasinga. dicandikan di Jajagu. Banyak Wide yang bergelar Arya Wiraraja itu dari Madura. tak ada harimau. Sekarang raja Jaya Katong berangkat menyerang Tumapel. diberi sebutan Arya Wiraraja. bunyi surat: "Tuanku." Setelah orang membawa yang menderita luka. Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapel terdiri dari orang orang yang tidak baik. Dangdi Gajah Pangon. Sesudah kelana itu mati. Apanji Aragani menghantarkan." Patih tua Raganata itu yang dinamakan harimau tak bergigi. anak Wiraraja yang bernama Nambi. dan ularnya. dicandikan di Kumeper. mereka yang melawan banyak yang menderita luka.wordpress.www. Rangga Lawe. bernama Mpu Raganata. Ada Patihnya. sebagian abunya dicandikan di Wudi Kuncir. AAK Culture Library ---------------------. ia tidak dihiraukan oleh Sri Kertanegara. keturunan orang tertua di Nangka. Sri Kertanegara pada waktu memerintah. Sri Ranggawuni meninggalkan seorang anak laki laki. Sekarang Raden Wijaya ditunjuk untuk berperang melawan tentara yang datang dari sebelah utara Tumapel. bernama nobatan Batara Siwabuda.alangalangkumitir.15 ---------------------.com . diberi tahu bahwa diserang dari Daha. tetapi tak bergigi. mengadakan hubungan dan berkirim utusan. Mpu Raganata lalu menjadi Adiyaksa di Tumapel. rusaklah daerah sebelah utara Tumapel. Sri Ranggawuni menjadi raja lamanya 14 tahun. Adalah seorang hambanya. ia memberi perintah kepada hamba rakyatnya. karena sudah tua. Banyak Wide berumur 40 tahun pada peristiwa penyerangan Melayu itu. Sangat rukunlah mereka.wordpress. disertai oleh para arya terkemuka: Banyak Kapuk. ini selalu memberi nasehat untuk keselamatan raja. Tentara Daha yang melalui jalan utara itu berhenti di Memeling. ia berteman dengan raja Jaya Katong. karena lengah terhadap usaha musuh yang sedang mencari kesempatan dan ketepatan waktu. Demikian juga raja Jaya Katong berkirim utusan ke Madura. semua prajurit baik. melenyapkan seorang kelana bernama Baya. jika paduka raja bermaksud akan berburu di tanah lapang lama. Ia berangkat menyerang Mahibit. hendaknyalah paduka raja sekarang pergi berburu. Mahisa Campaka meninggalkan seorang anak laki laki juga.alangalangkumitir. ini menjadi musuh raja Kertanegara. Mahisa Campaka wafat. ia tidak percaya. bendera dan bunyi bunyian penuh. karena kemasukkan orang yang bernama Mahisa Bungalan. Wiraraja berkirim surat kepada raja Jaya Katong. bernama Banyak Wide. pada waktu ia baru saja naik keatas tahta kerajaan. bernama Sri Kertanegara. sedatangnya di Tumapel Sang Apanji Aragani mempersembahkan makanan tiap tiap hari. durinya. Pedang Sora. Peteng dan Wirot. untuk melenyapkan Sang Lingganing Pati. dijatuhkan. diganti oleh Kebo Tengah Sang Apanji Aragani. Adapun sebabnya Mahibit kalah. sampai di Tuban ia kembali. ia wafat pada tahun 1194. ada harimau. bertempat tinggal di Madura sebelah timur. rupa rupanya tidak dipercaya. tak ada banteng.AAK Culture Library www. selalu mengucapkan kata: "Bagaimana dapat raja Jaya Katong demikian terhadap kami. Kertanegara menjadi Raja. Batara Wisnuwardana mendirikan benteng di Canggu sebelah utara pada tahun Saka 1193. patik baginda bersembah kepada paduka raja. karenanya itu Mpu Raganata lalu meletakkan jabatan tak lagi menjadi Patih. bernama Raden Wijaya. barulah ia percaya. disuruh menjadi Adipati di Sungeneb. ia tidak memikir kesalahannya. tak pernah berpisah. raja Kertanegara bersenang senang. Batara Siwa Buda senantiasa minum minuman keras. tak ada bahaya. V. raja di Daha. Ada perselisihannya dengan raja Jaya Katong. bukanlah ia telah baik dengan kami.

semua gugur. berapakah jumlah hamba tuanku sekarang ini. Lekas lekaslah diambil oleh Raden Wijaya. Orang orangnya ganti berganti tinggal dibelakang. yalah: Sora. mereka ini tak diperbolehkan membikin gaduh. Batara Siwa Buda mempunyai dua orang anak perempuan. tidak berhasil. dikejar diburu oleh Raden Wijaya. lalu berkata: "Nah." Sekarang Raden Wijaya membagi bagi cawat kain ikat berwarna merah. berlari lari ke Tumapel. hendaknyalah menyerang. Raden Wijaya naik keatas. patih tua juga telah gugur.16 ---------------------. Pada waktu malam tampak api unggun orang Daha bernyala dan oleh Raden Wijaya. mereka lalu mundur. beserta hamba hambanya.alangalangkumitir. banyak yang tertusuk oleh tombak temannya sendiri. sedatangnya di Sidabawana langsung menuju Singasari. diberikan kepada hamba hambanya. Kebo Tengah yang melakukan pembalasan. dikejar dan diamuk lagi oleh Raden Wijaya. karena kalau memaksa mengamuk. kalau tidak dapat ditemukan. semalam malaman mereka berjalan ke utara. tidak membawa bendera. tetapi masih dapat berjalan. Raden Wijaya menyepak tanah bekas di tenggala. Yang menjadi prajurit utama dari tentara Daha sebelah selatan ini. dada Kebo Mundarang sampai mulanya penuh lumpur. berhubung dengan kerepotan orang Daha. melakukan pembalasan. Pudot dan Bowong. kita akan seperti anai anai menyentuh pelita. apalagi bunyi bunyian. semakin banyak orang Daha yang mati.www. segera menyerang.wordpress. memang sungguh dewalah tuanku ini. Sora. Rangga Lawe. Ketika Batara Siwa Buda sedang minum minuman keras bersama sama dengan patih. disebabkan Raden Wijaya mengamuk itu. kalau adik tuanku yang muda dapat ditemukan. agar dapat bertemu dengan puteri muda. tidak menjadi satu arah larinya. terkejar disebelah selatan Talaga Pager. Pada waktu sunyi orang telah tidur. Segera Raden Wijaya kembali. puteri bangsawan didukung. Kemudian turunlah tentara besar besar dari Daha yang datang dari tepi sungai Aksa. Kata Raden Wijaya: "Gajah Pagon. bahkan terbalik. semua mengikuti jejak batara. masih dapatkah kamu berjalan. yalah: Patih Daha Kebo Mundarang. masing masing orang mendapat sehelai. Dangdi dan Gajah Sora. Raden Wijaya yang diceritakan ke utara tersebut diberi tahu." Maka Sora berkata lagi: "Lebih baik tuanku mundur saja. kedua duanya ditawan oleh orang Daha. bukankah adik tuan yang tua sudah tuan temukan. akhirnya berkubu. seandainya berhasil itu baik. maka pada waktu itu ia dikalahkan. Yang mendapat bagian. Pedang. ia bertekad untuk mengamuk. Gajah Pagon kena tombak tembus pahanya." Sora berkata: "Janganlah tuan. bahwa itu adalah puteri yang tua.com ." Jawab Raden Wijaya: "Justru karena itu. menghentikan orang Daha.alangalangkumitir. tuan. sekarang baik kesempatan dan saatnya. menuju ke Lawor. yang segera dikenal. dikejar. kalau AAK Culture Library ---------------------. ia mundur sambil berkata: "Aduh.wordpress. mereka ini akan dikawinkan dengan Raden Wijaya. diburu oleh Kebo Mundarang. repotlah orang prang Daha itu larinya. keesokan harinya dikejar oleh orang Daha. karena tentara Daha turun dari selatan. bahwa Batara Siwa Buda wafat. diliputi malam.com AAK Culture Library melawan tentara Daha di bagian utara itu. demikianlah maksud Batara Siwa Buda itu. maksud Kebo Mundarang akan menusuknya dengan tombak. sekarang orang orang Daha bubar. Kata Sora: "Sekarang ini. banyak orang Daha yang mati." Sekarang mereka mundur. meninggal di Manguntur. puteri yang muda berpisah dengan puteri yang tua." Raden Wijaya lekas lekas menyerang. mengungsi di Sawah Miring. marilah mendesak mengamuk lagi. VI.AAK Culture Library www. untuk berperang.

Gajah Pagon ini tidak dapat berjalan. Puteri yang muda masih terus ditawan.AAK Culture Library www. kata Raden Wijaya: "Orang tua di Pandakan.alangalangkumitir. bukankah ia dapat menjadi besar itu karena ayah tuanku almarhum yang menjadi lantarannya. ketika dibelah. apakah kataku.www. pada waktu malam hari. lalu naik perahu. Mereka keluar dari dalam hutan. Tentara Daha lalu kembali pulang. dipersembahkan kepada raja Jaya Katong. hanya saja hendaknya perlahan lahan. hamba hamba disuruh melihat lihat. lebih baik aku mati pada waktu aku mengamuk dahulu itu. di ladang tempat orang menyabit ilalang. bubarlah yang menghadap. hendaknyalah ia tinggal di tempatmu. pematangnya tipis. keluar belukar seperti ayam hutan. bernama Macankuping." Itulah sebabnya Raden Wijaya menurut kata kata hambanya. Berangkatlah raden Wijaya menuju tempat Wiraraja dihadap. kalau ia menaruh belas kasihan. Sora lalu berbaring meniarap. bermalam di tengah tengah sawah yang baru saja habis disikat. sembah hamba hamba tuanku semua ini. Raden Wijaya menyeberang ke Utara. Rangga Lawe dan Nambi serentak dengan suara bersama: "Bagaimana dapat Wiraraja melengos terhadap tuanku. lalu masuk kedalam rumah. Akhirnya hamba hambanya bermusyawarah. tuanku. bagaimana akhir tuanku yang masuk belukar dan keluar belukar seperti ayam hutan itu. kemudian Wiraraja datang menghadap. Raden Wijaya selanjutnya menuju ke Datar. mustahil ia tidak menaruh belas kasihan." Kata Raden: "Itu baik. Kata orang: "Ajaib benar. membicarakan tentang keadaan Raden Wijaya. saya sangat malu. Raden Wijaya dan puteri bangsawan itu duduk diatasnya.wordpress. kalau kalau Wiraraja sedang duduk dihadap hamba hambanya. bersama sama membawa sirih dan pinang. dibawa ke Daha. sunyi." Maka ia kembali ke balai panjang. Kembalilah mereka yang disuruh itu. Sesampainya di Datar. hamba di Pandakan nanti yang akan memberi makan tiap tiap hari. ganti berganti mendukung puteri bangsawan. tad ada seorang hamba yang mengetahui. Raden Wijaya masuk belukar." Orang orang Daha tidak begitu giat mengejarnya.com . beristirahat di dalam sebuah balai panjang. tuanku." Gajah Pagon tak dapat berjalan lagi. biarlah ia berada di dalam pondok di hutan saja. dibuatkan sebuah dangau. dan hamba hambanya yang mengiring semua. semuanya bersama sama berkata: "Tuanku. mari kita bersama sama mengamuk. memang belum pernah ada kelapa muda berisi nasi. menuju ke orang tertua di Pandakan. setelah diberi. kehendak hamba. di tengah tengahnya setelah dibersihkan.alangalangkumitir. pendapat hamba semua. dengan pengharapan agar ia dapat dimintai bantuan.17 ---------------------. saya menitipkan satu orang. saya akan sangat malu." Jawab Sora. kalau tidak. diminum airnya. berkata kepada Sora dan Ranggalawe: "nah." Gajah Pagon lalu ditinggalkan. turun di daerah perbatasan Sungeneb. mustahil akan ada hamba yang menyetujui di Pandakan. Pagi harinya melanjutkan perjalanannya ke Sungeneb.com AAK Culture Library tidak dapat. lebih baik tuanku pergi ke Madura Timur. hendaknyalah tuanku mengungsi kepada Wiraraja. ternyata berisi nasi putih. Wiraraja turun. Terhenti hati Raden Wijaya. kemudian mereka kembali di Talaga Pager. terutama isterinya. Setelah putus pembicaraannya." Kata orang Pandakan: " Aduh." "masih dapatlah hamba.wordpress. berbondong bondong dengan seisi rumah. datang di Pandakan. Kata Ranggalawe: "Nah. terperanjatlah Wiraraja melihat Raden itu. bukankah itu Wiraraja yang datang menghadap AAK Culture Library ---------------------. Raden Wijaya minta diberi kelapa muda. memang Wiraraja sedang dihadap. Heranlah yang melihat itu. tuanku. itu akan tidak baik kalau sampai terjadi Gajah Pagon didapati disini.Ia senang diberi tahu tentang Batara Siwa Buda wafat.

agar supaya tuan dapat melihat lihat orang orang raja Jaya Katong. agar Raden Wijaya masuk di perumahan Adipati. jika sekiranya ada belas kasihanmu. hendaknyalah kamu menikmati seperduanya. Wiraraja itu meminta. Setelah utusan datang lalu menyampaikan perintah. mempersembahkan surat itu. Kata Raden: "Bapa Wiraraja. menghadap raja Jaya Katong." Selanjutnya disuruh kembalilah utusan itu untuk menyampaikan kata katanya. bahwa cucu paduka baginda mohon ampun. Sang puteri bangsawan naik kereta. hendaknyalah tuan seakan akan minta maaf dengan kata kata yang mengandung arti tunduk. patik baginda memberi tahu.com AAK Culture Library kemari. dan Wiraraja mengiring Raden Wijaya. asal tuanku dapat menjadi raja saja. jika semua itu sudah. Lamalah Raden Wijaya bertempat tinggal di Sungeneb. sesudah itu semua dapat diukur." Berangkatlah orang yang disuruh mengantarkan surat. Adapun bunyi surat: "Tuanku. sabuk dan kain bawah. tiap tiap hari mempersembahkan makanan.wordpress. hendaknyalah tuan terima. siapa yang setia. Isteri Adipati mempersembahkan sirih kepada Raden Wijaya." Kata Wiraraja: "bagaimana saja. hendaknyalah tuan membuat desa disitu. juga menceriterakan bagaimana ia mengamuk orang Daha. kalau sekiranya raja Jaya Katong tak berkeberatan. saya seperdua.alangalangkumitir. Berkatalah Wiraraja: "Sekarang ini. tuan menghamba itu. terserah apakah itu diperkenankan atau tidak diperkenankan oleh paduka tuan. sangat besar hutangku kepadamu." Selanjutnya Wiraraja mempersembahkan kain. yang pandai. jika tercapailah tujuanku. hendaknyalah paduka baginda maklum. kalau rupanya sudah dipercaya. yang berani." Sembah Wiraraja: "Janganlah tuanku khawatir. hendaknyalah tuanku memohon diri pindah ke hutan orang Terik yang sudah dirubah menjadi desa oleh hamba hamba Madura itu. Raden Wijaya dihadap didalam balai nomor dua sebelah luar. kalau buyung Arsa Wijaya akan menghamba kepada kami. tempat hamba hamba Madura yang menghadap tuanku dekat.com . maka tentara Daha tentu terkuasai oleh tuanku. Disitu Arya Wiraraja berkata: "Tuanku hamba mengambil muslihat.wordpress. ia menceriterakan riwayat bagaimana sang batara yang gugur ditengah tengah minum minuman keras itu meninggal dunia.AAK Culture Library www.alangalangkumitir. hendaknyalah tuan memohon hutan orang Terik kepada raja Jaya Katong. hendaknya tuanku pergi menghamba kepada raja Jaya Katong." Maka senanglah hati Raden Wijaya. yalah: "Jika ada hamba hamba tuanku yang berasal dari Tumapel ingin kembali menghamba lagi kepada tuan. ingin takluk kepada paduka baginda. Luar biasa pelayanan Wiraraja terhadap Raden Wijaya. semuanya dibawa oleh isteri isterinya. terutama juga hendaknyalah tuan ketahui sifat sifat Kebo Mundarang. Setelah datang di rumah tempat Wiraraja tidur. apakah yang menjadi kehendak tuan. meskipun hamba hamba dari Daha juga." Raden Wijaya menjawab: "Saya minta persekutuanmu. mengiring puteri bangsawan itu. hamba hamba Maduralah yang akan menebang hutan untuk dijadikan desa. hendaknyalah tuan lekas lekas pindah bertempat tinggal di Daha. hendaknyalah tuan lindungi. Surat telah dibaca dimuka Raden Wijaya dan dimuka dimuka AAK Culture Library ---------------------. tak usah dikatakan tentang ia mempersembahkan minuman keras. tuanku. akan kubagi menjadi dua tanah Jawa nanti." Demikianlah janji Raden Wijaya kepada Wiraraja. yang penakut. jika mereka ingin mencari perlindungan kepada tuan. Sekarang hamba akan berkirim surat kepada raja Jaya Katong. terutama isteri pertamanya. menyeberang ke selatan. hanya saja hendaknya tuan bertindak perlahan lahan. masih ada perlunya lagi." Kata Raja Jaya Katong: "Mengapa kami tidak senang. isteri Wiraraja semua berjalan kaki.www.18 ---------------------. Adapun maksud tuanku menghamba itu.

Sekarang Raden Wijaya telah melihat. hendaknyalah kamu utusan. karena orang orang itu baik semua. Ada perahuku. Wiraraja menahan. seperti sungguh sungguh. hendaknyalah kamu wahai utusan. tak ada yang mengadakan pembalasan. ia makan buah maja.19 ---------------------. bahwa menteri menteri Daha dikalahkan oleh orang orangnya. Jika raja Daha telah kalah. menteri menteri Daha sangat heran. jangan ikut serta." Jawab Raden Wijaya: "Baiklah tuanku. Rangga Lawe. sangat dicintai. semua dibuanglah buah maja yang diambilnya itu. hendaknyalah kamu ikut bermain tusuk menusuk. riuh rendah suara bunyi bunyian. kejar mengejar.com AAK Culture Library Wiraraja. selanjutnya Wiraraja menyampaikan pesan. masih ada muslihat saya lagi. terkenal ada buah maja pahit rasanya. Sekarang Raden Wijaya meminta ijin pindah ke Majapahit. maka seluruh pulau Jawa tak ada yang menyamai. siapakah yang berani melawan tuannya. yalah: Panglet. Majapahit telah berupa desa. kini sepadanlah pertandingan tusuk menusuk itu. mereka bersama sama lari ketempat pertandingan di Manguntur negara Daha.wordpress. itu akan saya suruh ikut serta ke Tatar. diantaranya yang merupakan perjurit utama. Raja Jaya Katong memperkenankannya. Rangga Lawe menuju Panglet dan Nambi menuju ke Mahisa Rubuh. mereka ketiga tiganya kalah cepat larinya dengan Rangga Lawe dan Sora. pulang ke Majapahit sekarang. Nambi. terutama Sora. ada orang yang lapar karena kurang bekalnya pada waktu ia menebang hutan. bersembah kepada tuanmu. Lama kelamaan Raja Jaya Katong mengadakan pertandingan tusuk menusuk. Lalu ia berkirim surat kepada Wiraraja. itu akan kutawari puteri bangsawan. Orang orang Wiraraja yang mengadakan hubungan dengan Daha. ia dengan tenteram dapat menghadap raja Jaya Katong. Bergantilah menteri menteri Daha lari. agar Raden Wijaya memohon hutan orang Terik. Raja Jaya Katong memperkenankan. lalu memberi tahu kepada Wiraraja." Raden Wijaya berhenti.wordpress. Raden Wijaya telah dapat memperhitungkan keadaan Daha. Setelah Raden Wijaya pindah ke Majapahit. Ketika ia datang di Daha. akhirnya terpaksa lari menteri menteri Daha itu menghadapi orang orang Raden Wijaya.alangalangkumitir. saya ini berteman dengan raja Tatar. berkata kepada utusannya: "Jangan tergesa gesa. "Puteraku Arsa Wijaya. kebetulan tepat pada hari raya Galungan.com . lengah karena rasa sayang dan karena kepandaian Raden Wijaya menghamba itu. orang orang raja Jaya Katong sering kali terpaksa lari." Bertandinglah mereka tusuk menusuk itu. dan Wiraraja juga enghantarkan kembali di Terung. itu nanti dapat dimiliki oleh raja AAK Culture Library ---------------------. hamba hambanya disuruh oleh raja untuk mengambil bagian didalam pertandingan. bagaimana caranya memohon diri kepada raja Jaya Katong. Pedang dan Dangdi. Wiraraja berkirim pesan kepada Raden Wijaya. Setelah datang di Daha. tempat itu lalu diberi nama Majapahit. diiring oleh hamba hambanya. dihantarkan oleh orang orang Madura. beristirahat di Majapahit.www. Segera Raden Wijaya kembali ke Pulau Jawa. Kata raja Jaya Katong: "Pintalah buyung Arsa Wijaya. orang yang melihat penuh tak ada selatnya. Ketika desa sedang dibuat oleh orang orang Madura.alangalangkumitir. menteri menteri kamilah yang akan menjadi lawanmu. Mahisa Rubuh dan Patih Kebo Mundarang. merasa pahit. Sepergimu saya akan berkirim surat ke Tatar. Inilah asal usul orang mendirikan desa di hutan orang Terik. lalu bubar. Wiraraja senang. Raden Wijaya mengajak Wiraraja menyerang Daha. kami ingin melihat. agar supaya menyampaikan ajakan menyerang Daha.AAK Culture Library www. bahwa menteri menteri Daha telah dapat dikuasai olehnya dan oleh hamba hambanya semua. kemudian Sora menuju ke arah Kebo Mundarang.

AAK Culture Library www. orang orang Tatar datang meminta puteri puteri bangsawan." Arya Wiraraja menjawab: "Sesungguhnya. bukankah akan sia sia saja. Wiraraja lalu berkirim utusan ke Tatar. mencari cari kesanggupan lain. Panglet dan Mahisa Rubuh menjaga tentara dari timur. Wiraraja menjawab: "Wahai." Maka dicari dicarilah kesanggupan kesanggupan. Setelah utusan datang dari Tatar. akan memberikan dua orang puteri bangsawan yang berasal dari Tumapel. kedua duanya semua. Kebo Mundarang berpesan kepada Rangga Lawe: "Wahai Rangga Lawe.wordpress. bersenjatakan perisai." Percayalah orang orang Tatar. masih ada muslihatku lagi. lebih lebih ketika Daha kalah. Raden Wijaya lekas lekas masuk kedalam istana Daha. akhirnya mati oleh Rangga Lawe. hendaknyalah itu diambil oleh Ki Sora sebagai anugerah atas keberaniannya." Pada waktu sore hari. seisi rumah dan membawa tentara dari Madura. dan yang menerimanya puteri puteri bangsawan itu." Utusan pulang kembali ke Majapahit. saya mempunyai seorang anak perempuan. karena mereka segan melihat barang barang yang tajam." Raja Jaya Katong yang bertempur ke Utara. diusung. Raden Wijaya senang diberi tahu semua pesan Wiraraja itu.com . waktu matahari sudah condong ke barat. terpaksa larilah Kebo Mundarang. wahai buyung Sora. ditipu itu. karena telah cemas melihat tentara tentara pada waktu Tumapel kalah. dapat dikejar di lembah Trinipati. lalu dibawa ke Majapahit. saya saja yang akan mengamuk bilamana orang orang Tatar datang kemari. lalu menyerang Daha.alangalangkumitir. janganlah kamu kalian tergesa gesa. Kebo rubuh mati oleh Nambi. karena janji puteri puteri bangsawan itu. sebabnya mereka ditempatkan didalam peti itu. meskipun sudah tiba diatas perahu. diserang bersama sama oleh orang orang Tatar. Itulah yang dimusyawarahkan oleh menteri menteri. hendaknyalah jangan orang Tatar yang jelek. Kata seorang Tatar: "Sangat betul perkataan tuan. Panglet mati oleh Sora. tentara Madura dan Majapahit keluar dari timur. orang orang Tatar datang berbondong bondong meminta AAK Culture Library ---------------------. untuk melarikan puteri bangsawan yang muda. bahwasanya kalian telah mempertaruhkan jiwa itu. Raja Katong bingung. sedatangnya di Majapahit orang orang Tatar datang untuk meminta puteri puteri bangsawan. Sesudah utusan kembali." Sesudah datang saat perjanjian menyerahkan puteri puteri bangsawan itu. dihantarkan ke perahumu. akhirnya tertangkap dan dipenjara oleh orang Tatar. jika Daha telah kalah.alangalangkumitir. Sora menyatakan kesanggupannya: " Tak seberapa kalau saya mengamuk orang orang Tatar.www. demikian itu penipuanku terhadap raja Tatar. mereka akan terjun kedalam air. Kebo Mundarang.com AAK Culture Library Tatar. Kebo Mundarang bertemu dengan Rangga Lawe. Maka bingunglah para menteri semua. orang orang Tatar semua. puteri puteri raja itu sedang sedih. jika puteri puteri bangsawan ini sampai terjadi terjun kedalam air. karena Wiraraja telah menyanggupkan itu. bahwasanya ini agar supaya raja itu mau ikut serta mengalahkan Daha. Hendaknyalah kamu memberi tahu kepada Sang Pangeran. ditempatkan kedalam kotak. sangat takut melihat segala yang serba tajam.20 ---------------------. tetapi orang orang yang bagus jangan membawa teman. dihias dengan kain kain. Kemudian diserang dengan hebat dari utara oleh tentara Tatar. Wiraraja pindah ke Majapahit. Tentara Tatar keluar dari sebelah utara. tak tahu mana yang harus dijaga. kalau sampai terjadi melihat yang serba tajam. yalah semua orang Madura yang baik dibawa beserta senjatanya.wordpress. Besok pagi saja mereka akan diserahkan kepada kamu. Sora berkata: "Nah.

Nama orang orang yang menyetujuinya. habis. mati semua. itulah sebabnya maka ia mengadakan pemberontakan di Tuban. yang muda menjadi ratu di Daha.alangalangkumitir. nama nobatannya: Batara Jayanagara. Ia wafat di Antapura. kemuara Canggu. yang luasnya tiga daerah juru. Ra Arya Sidi. Sekarang Raden Wijaya menjadi raja pada tahun Saka: Rasa Rupa Dua Bulan atau 1216. selesai mengarang kidung ia wafat. Ra Tosan. Ranggalawe mengamuk kepada mereka yang berada di luar balai tempat orang menghadap.21 ---------------------. karena ia disuruh berbalik hati." Setelah terdengar.wordpress.www. Sekonyong konyong orang orang Tatar diamuk oleh Sora. Sri Siwa Buda dicandikan di Tumapel.wordpress. didalam kitab Partayadnya ada tempat untuk penakut penakut. . adapun yang tua bernama Dara Jingga. Setelah Raka Katong datang di Junggaluh ia mengarang kidung: Wukir Polaman. mereka yang pergi berperang. merebut kedudukan. Tumenggung pada waktu itu lebih rendah dari pada AAK Culture Library ---------------------. Raden Kalagemet menggantikannya menjadi raja. Peristiwa Ranggalawe itu pada tahun saka: Kuda Bumi Sayap Orang. Kemudian ia mempunyai seorang anak laki laki dari Dara Pethak.alangalangkumitir. Adapun sebabnya ia pergi dari Majapahit itu. Nambi masih menjadi patih. Telah lama itu dinikmati oleh Wiraraja. yalah yang bernama Raden Dara Pethak. karena Raden Wijaya telah berjanji akan membagi dua Pulau Jawa. Peristiwa Malayu dan Tumapel itu bersamaan waktunya pada tahun Saka: Pendeta Sembilan Bersamadi atau 1197. yalah: Panji Marajaya. Ra Jaran Waha.com AAK Culture Library puteri puteri bangsawan. Wiraraja memohon diri untuk bertempat tinggal di Lamajang. Sora menjadi Demung dan Tipar menjadi Tumenggung. Mahapatih-lah yang memberi memberi tahu hal itu. wafat pada tahun 1257. Kira kira sepuluh hari kemudian. Setelah mereka masuk kedalam pintu Bayangkara. Mahapati menjalankan fitnah dengan bahan kata kata Ranggalawe: "Jangan banyak bicara. diikuti dan dibunuh. datang dari Malayu. Ranggalawe akan dijadikan patih. atau 1217. nama kesatriyannya: Raden Kalagemet. Telah terjadi orang orang Tuban di gunung sebelah utara dimasukkan didalam perserikatannya . Berdiri candi itu berselat 17 tahun dengan peristiwa Ranggalawe. semua tak ada yang membawa senjata tajam. melahirkan seorang anak laki laki menjadi raja di Malayu. mereka itu teman teman Ranggalawe pada waktu berontak. yang tua menjadi ratu di Kahuripan. Raja Katong naik diatas tahta kerajaan di Daha pada tahun Saka: Ular Muka Dara Tunggal atau 1198. keduanya itu juga dikawin oleh Raden Wijaya. dikejar sampai ketempat kemana saja mereka lari. Ra Galatik. bernama Tuhan Janaka. tetapi urung. yang dibayang bayangkan kepada orang Tatar.com VIII. Ra Tati. VII. yang seorang dikawin oleh Raden Wijaya. hanya Ra Gelatik yang masih hidup. maka raja Jayanagara marah. Sora telah menyisipkan keris pada pahanya. Didalam tahun pemerintahannya ia mendapat penyakit bisul berbengkak. nama resmi candi: Purwa Patapan. Nama nobatan Raden Wijaya pada waktu menjadi raja: Sri Kertarajasa. semua teman teman Ranggalawe didalam pemberontakan itu mati. Ra Lintang. bahwa Ranggalawe berontak. mendapat dua orang puteri.AAK Culture Library www. nama nobatannya: Sri Warmadewa alias Raja Mantrolot. kawin dengan seorang Dewa. mereka itu semua menaruh perhatian kepada Ranggalawe. orang orang Tatar itu ditutupi pintu. dikunci dari luar dan dari dalam. dan mengadakan perserikatan dengan kawan kawannya. Adapun dua orang anak perempuan Batara Siwa Buda. dan akan menganugerahkan daerah lembah Lumajang sebelah selatan dan utara beserta daerah tiga juru.

patahlah perlawanan di Rabut Buhayabang. dosanya akan pergi sendiri ke Bedander. Ki Derpana. Sora difitnah oleh Mahapati. Nambi dikejar kejar dan didesak.com . ia ditangkap. Juru Demung mati pada tahun saka: Keinginan Sifat Sayap Orang. maka Ganding rusak. siapa lagi yang menjadi teras orang orang sebelah barat. Wirot Made. Ia pergi pada waktu malam. saja tak akan gentar. ia tidak mau menghamba. Ki Teguh. Nambi diberi tahu. Setelah berselat tiga tahun dari peristiwa Ranggalawe maka terjadilah peristiwa Sora. karena difitnah oleh Mahapati. seakan akan tercabutlah orang orang Majapahit. demikian pula teman teman Nambi yang menyerang tadi gugur semua. Juga Nambi difitnah oleh Mahapati. Ra Kuti dan Ra Semi dibunuh. bahwa Juru Demung sudah mati. Ra Pangsa. Ki Wirot. pada tahun saka: Baba Tangan Orang atau 1222. dan dibunuh seperti seekor babi hutan. semua yang kebetulan mendapat giliran menjaga pada waktu raja pergi itu. Semi dibunuh. pada waktu itu Gajah Mada menjadi Kepala Bayangkara dan kebetulan juga sedang menerima giliran menjaga.wordpress. bernama: Kuti. ia memohon diri untuk meninjau Wiraraja yang menderita sakit. Ra Jangkung." Setelah orang orang Majapahit datang. akan kuhadapi pula seperti perang di Bubat.www. Wiraraja meninggal dunia. dan Sora ini dapat dilenyapkan. Lembu Peteng atau Ikal Ikalan Bang. dibunuh oleh Kebo Mundarang. tak ada yang mengadakan perlawanan. Jabung Terewes. menyiapkan tentara.AAK Culture Library www. Ra Wedeng. biar selaksa semacam itu didepan dan dibelakang. tak ada orang tahu. pada waktu ia melihat saat yang tepat dan baik. Windan. Wiraraja tidak kembali ke Majapahit. Sri Jayanagara memberi ijin. orang orang disebelah timur ini. terutama Nambi. jasa jasa perangnya tidak diperhatikan. Ra Tanca dan Ra Banyak. berselat dua tahun dengan peristiwa Sora. Nambi berkata: "Kakak Samara. akhirnya Mahapati diketahui melakukan fitnahan. banyaknya tujuh orang. Lembu Peteng dan Ikal Ikalan Bang lalu bersama sama menyerang Nambi.22 ---------------------. Berselat dua tahun Peristiwa Wagal dengan peristiwa Lasem. Selanjutnya terjadi peristiwa Mandana.com AAK Culture Library Demung. Sri Jayanagara menjadi raja. hanya saja tidak diperkenankan pergi lama lama. jika dibanding banding. apalagi setelah mereka sudah rusak itu. Samara. Jangkung mulai bertindak. demikian pula patih pengasuh. atau: 1235. Ra Yuyu. pada tahun saka: Bukan Kitab Suci Sayap Orang. dan Nambi pergi ke selatan. ia mengadakan serangan pertama tama.alangalangkumitir. mendirikan benteng. itulah sebabnya ia mengiring raja pada AAK Culture Library ---------------------. Ra Windan. Derpana. banyaknya 15 orang. Nambi tak datang kembali. piyagamnya dapat dirampas. Selanjutnya terjadi peristiwa Juru Demung. hanya orang orang Bayangkara mengiringkannya. Paman Jaran Bangkal. Jayanagara berangkat sendiri untuk melenyapkan orang orang Mandana. mereka ini dahulunya adalah pejabat pejabat yang diberi anugerah raja. daerah Lumajang kalah pada tahun saka: Ular Menggigit Bulan. orang orang disebelah timur itu mencabut payung kebesarannya. menteri menteri pemberani semua sudah mati. Tumenggung Jaran Lejong. Peristiwa Wagal dan Mandana itu bersamaan waktunya. Lalu terjadi peristiwa Gajah Biru pada tahun saka: Rasa Sifat Sayap Orang atau: 1236. tak akan kalah. Ada peristiwa gunung meletus. Ada dua golongan Darmaputra Raja. Sesudah itu ia pergi ke timur untuk melenyapkan Nambi.wordpress. gugur di medan perang. yalah gunung Lungge pada tahun saka: Api Api Tangan Satu atau : 1233. ia mati dibawah pohon kapuk. menetap di Lembah. lamanya dua tahun. atau: 1238. Sesudah itu terjadi peristiwa Ra Kuti. Nambi gugur. atau: 1240.alangalangkumitir. apakah Jabung Terewes.

sehingga Ra Kuti. Raden Kuda Merta menjadi raja di Wengker. ia mengatakan.wordpress. arcanya di Antawulan. ditusuk oleh Tanca. dua tahun lamanya menjadi patih itu. mereka tak diperbolehkan kawin dengan orang lain. Sri Ratu di kahuripan menjadi raja pada tahun saka: Sunyi Keinginan Sayap Bumi. sehingga mati ditempat tidur itu. ia meletakkan jimatnya didekat tempat tidur. bahwa raja telah diambil oleh teman teman Kuti. tak dapat pergi keluar. Tanca segera dibunuh oleh Gajah Mada. Pada waktu itu para kesatriya menginjakkan kaki di Majapahit lagi.com .23 ---------------------. Sedatangnya di Majapahit. akan diambil sendiri. bahwa ia diperlakukan tidak baik oleh raja. tiap tiap kesatriya yang tampak lalu dilenyapkan. yalah: "jangan jangan ia nanti memberi tahu. tajinya makan. itulah sebabnya maka kesatriya kesatriya bersembunyi tidak keluar. apakah tuan tuan tidak ingin menghamba kepada Ra Kuti.www. dua bulan lamanya ia mendapat cuti dibebaskan dari kewajiban. mereka semua sanggup membunuh Ra Kuti. Raja dicandikan di Kapopongan. menjadi raja di Tumapel. Ra Kuti bukan tuan kami. ia memohon ijin akan pulang kerumahnya. Lamalah raja tinggal di Bedander. diteruskan ditusuk oleh Tanca. patih Mangkubumi Sang Arya Tadah menyetujui. Raja pulang dari Bedander. Tanca dituntut oleh Gajah Mada.AAK Culture Library www. Gajah Mada berkata: "Janganlah menangis. atau: 1250. Raden Cakradara dipilih pada sayembara menjadi suami seri ratu di Kahuripan.wordpress. jika ia bermain wayang AAK Culture Library ---------------------. dan Ra Kuti mati dibunuh. maka Gajah Mada tak lagi menjadi Kepala orang orang Bayangkara. Kira kira lima hari kemudiannya Gajah Mada memohon ijin untuk pergi ke Majapahit. bahwa raja bertempat tinggal dirumah kepala desa Bedander. nama nobatannya: Sri Wijayarajasa. patih di Daha meninggal dunia. matilah Tanca. kepala desa ditinggalkan. Kebetulan raja Jayanegara menderita sakit bengkak." Menjawablah yang diajak berbicara itu: "Apakah kata tuan itu. Berselat sembilan tahunlah peristiwa Kuti dan peristiwa Tanca itu.alangalangkumitir. Raden tetep. pada tahun saka: Abu Unsur memukul Raja atau: 1250. sebutannya jika ia bermain kedok: Dalang Tritaraju. Isteri Tanca menyiarkan berita. Gajah Mada ditanyai oleh para Amanca Negara tentang tempat raja. nama nobatannya Sri Kertawardana. tidak makan tajinya. Raden Kuda Merta kawin dengan seri ratu di Daha. nama resmi candi itu: Srenggapura. Adalah seorang pejabat. Seri Ratu di Kahuripan itu mempunyai tiga orang anak. ia menghadap didekat tempat tidur. Adalah anak Raden Cakradara. sehingga Ra Kuti dapat mengetahuinya. IX. yalah: Batara Prabu." Akhirnya Gajah Mada memberi tahu bahwa raja berada di Bedander. Sang Arya Tilam. tidak diperbolehkan oleh Gajah Mada. lain ibu. Gajah Mada lalu mengadakan persetujuan dengan para menteri. Orang orang yang diberi tahu semuanya menangis. lalu ditusuk oleh Gajah Mada. selanjutnya ia menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. lalu raja diminta agar supaya meletakkan jimatnya.alangalangkumitir. Gajah Mada menggantinya. panggilannya Seri Hayam Wuruk. ia dipindah menjadi Patih di Kahuripan. jangan jangan ada yang mengingini adiknya itu. Raja ditusuk oleh Tanca dengan taji sekali dua kali. Raja Jayanagara mempunyai dua orang saudara perempuan. ialah yang menyokong Gajah Mada menjadi patih di Daha itu. Sesudah raja pulang. Tanca mendapat perintah untuk melakukan pembedahan dengan taji. Sri Paduka Prameswara di Pamotan. maksud ia menusuk itu.com AAK Culture Library waktu raja pergi dengan menyamar itu. ditempatkan menjadi patih di Daha. ia memaksa akan pulang. Pada waktu itu tak ada kesatriya di Majapahit. karena jumlah orang yang mengiring raja hanya sedikit.

Jalu. saya akan istirahat. didalam perang saja tidak mau mengindahkan tuanmu itu.www. Tuhan Waruju seorang Dewa Putera dari Pamelekahan. di kalangan pemeluk agama Siwa: Mpu Janeswara. nanti kalau sudah kalah Gurun. Sang Arya Tadah kembali pulang. Setelah Kembar kembali dari Sadeng.AAK Culture Library www. Tumasik. Seran. sebagai Prabu: Seri Baginda Sang Hyang Wekasing Suka.alangalangkumitir. dikepalai oleh bekel. orang orang Sadeng dikepung. banyak mereka yang berangkat lima satuan. tidak mempunyai anak. hamba mau menjadi patih. buyung. Demang Bucang. yalah: Seri ratu di Pajang. pada tahun saka: Tindakan Unsur Lihat Daging. Kembar memperolok olok Gajah Mada dengan menyebut kesalahan kesalahan dan kekurangan kekurangannya. Dicambuklah muka orang yang menyuruh kembali. Gajah Mada berkata: "Jika pulau pulau diluar Majapahit sudah kalah. terdengar di ruang angkasa. Mangkubumi marah. nama nobatannya Seri Rajasa Nagara. nama resmi candi itu: Bajra Jina Parimita Pura.com . atau: 1256. menyuruh agar Kembar kembali.com AAK Culture Library dan melawak: Gagak Ketawang. Palembang. lalu menjadi bekel araman. Tadah yang menjadi patih Mangkubumi menderita sakit. yang juga disebut Baginda di Paguhan. jika sudah kembali dari Sadeng. Bali. Kembar dijumpai didalam hutan. terperanjat orang Majapahit. masing masing satuan terdiri dari lima orang." Gajah Mada berkata: " Anaknda tidak sanggup jika menjadi patih sekarang ini." Sekarang besarlah hati Gajah Mada. dan didalam soal soal yang luar biasa. mendengar kesanggupan sang Arya Tadah itu." Pergilah yang mendapat perintah untuk menyuruh kembali tadi. Selanjutnya terjadi peristiwa Sadeng. Sunda. Kembar lalu berkata: "Tidak ada orang yang diindahkan oleh Kembar ini. mengadakan pembicaraan di ruang tengah.wordpress. jikalau membunyikan cambuk. mengalahkan Sadeng. juga patih Mangkubumi juga kena tipu. berayun ayun seperti orang naik kuda sambil melambai lambaikan cambuk kepada mereka yang menyuruh agar Kembar kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. kawin dengan Raden Sumana. saya akan membantu didalam segala kesukaran. Gajah Mada diminta menjadi Patih di Majapahit. sering sekonyong konyong tak berkuasa menghadap. ini adalah saudara sepupu Seri Ratu di Kahuripan. Gajah Mada diam. memajukan permohonan kehadapan Paduka batara untuk diijinkan berhenti. meskipun tidak berpangkat Mangkubumi: "Saya akan membantu didalam soal soal yang luar biasa. mereka berdiri diatas pohon yang roboh. dicandikan di Sajabung. adiknya yang bungsu.alangalangkumitir. Disampaikanlah pesan dari para menteri semua. Gajah Mada menjadi Angabehi. Adiknya perempuan kawin dengan raden Larang. dan memberi tahu semua yang dikatakan oleh Kembar. itupun jika tuan suka memaafkan segala kekurangan kemampuan anaknda ini. Dompo. Jaran Baya. yang juga disebut Baginda di Matahun. Segera Sang Sinuhun tadi datang. memanggil Gajah Mada. tidak kena karena berlindung dibalik pohon. Jenar dan Arya Rahu mendapat pangkat. Lembu Peteng menjadi Tumenggung." Pada waktu itu para menteri sedang lengkap duduk menghadap di balai penghadapan. tidak mau mengambil istirahat. Para menteri araraman dibohongi. barulah saya menikmati masa istirahat. kini ia berangkat ke Sadeng. dan AAK Culture Library ---------------------. Gagak Nunge. bahwasanya Kembar telah lebih dahulu mengepung Sadeng." "Nah. Peristiwa Tanca dan Sadeng itu berselat tiga tahun. Tanjung Pura.24 ---------------------. karena dikhabarkan mendahului mengepung orang orang Sadeng. Pahang.wordpress. memberi perintah kepada menteri luar. terutama juga dari gusti patih Mangkubumi. Isteri Baginda di Gundal. Haru. merasa sangat diperolok olok. Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi. tidak dikabulkan oleh Seri Ratu di Kahuripan.

sebelas tahun ia menjadi Mangkubumi. mereka mati semua. baginda marah. lalu Gajah Mada turun mengadukan soal itu kehadapan batara di Koripan. Orang Sunda bertekad berperang. Panji Melong. X. anak yang kedua perempuan. Semua menteri araman itu berperang dengan naik kuda. Kesanggupan bangsawan bangsawan itu mengalirkan darah.wordpress. Lembu Peteng tertawa. terdesaklah orang Sunda. Dosa Kembar telah banyak. Warak dilenyapkan. akan mempertaruhkan darahnya. orang Majapahit rusak. tak dikatakan pada Kembar.alangalangkumitir. Seri Baginda Parameswara menuju ke Bubat. Berhubung dengan puteri Sunda itu mati. yalah: Seri Baginda Wekasing Suka. Baginda di Wengker menyatakan kesanggupan: "jangan khawatir. lalu mengadakan serangan ke selatan dan ke barat. yalah: Arya Sentong. jatuh bersama sama dengan Tuhan Usus.alangalangkumitir. kemarahan dan penghinaan ini disampaikan kepada Arya Tadah. Orang Siring. tak akan menyerah. Orang Sunda akan mempersembahkan puteri raja. tak ada yang ketinggalan. yalah Seri Ratu di Lasem Sang Ayu. bangsawan bangsawan. Tuhan Usus. namanya sebagai Raja Aji Wikrama. karena Patih Majapahit keberatan jika perkawinan dilakukan dengan perayaan resmi. Seri ratu di Pajang mempunyai tiga orang anak: Seri Baginda Hyang Wisesa. sayalah yang akan melawan berperang. masing masing orang Sunda yang tiba dimuka kereta. yalah: Paduka Sori.com . Gajah Mada melaporkan sikap orang orang Sunda.AAK Culture Library www. Orang Sunda tidak setuju. Patih Teteg. Seri Baginda Prabu mengingini puteri Sunda. yalah: Larang Agung. Patih Marga Lewih. Tuhan Sohan. dari perkawinan itu lahirlah seorang anak perempuan. Satrajali. para terkemuka pada fihak Sunda yang bersemangat. Rangga Cahot.www. mereka ini sanggup gugur dimedan perang di Bubat. Peristiwa Sunda itu bersama sama dengan peristiwa Dompo. itulah sikap yang telah mendapat sepakat. Tuhan Gempong. atau: 1279. semua rakyat Sunda bersorak. Sekarang Gajah Mada menikmati masa istirahat." Gajah Mada memberitahu tentang sikap orang Sunda. orang orang dari Tobong Barang. mengepung orang Sunda. dari perkawinannya dengan isteri lain. Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan. Lalu orang Majapahit berkumpul.wordpress. kawin dengan Seri Ratu di Lasem yalah: Sang Ayu. ia tidak tahu bahwa orang orang Sunda masih banyak yang belum gugur. Jagadsaja. Raja Sunda datang di Majapahit. orang Sunda tidak berkeberatan mengadakan pertalian perkawinan. gugur. lahirlah baginda di Wirabumi. tetapi ia tidak mempersembahkan puterinya. Tuhan Sohan. kakak Baginda. nama kesatriyannya Raden Gagak Sali. yang diambil menjadi anak angkat Seri Ratu di Daha. pada tahun saka: Sembilan Kuda Sayap Bumi. tetapi tidak diperkenankan oleh bangsawan bangsawannya. Sang Prabu Maharaja telah mendahului gugur. Patih Madu mendapat perintah menyampaikan permintaan kepada orang Sunda. Selanjutnya terjadi peristiwa orang orang Sunda di Bubat. dan Jaran Baya. Orang Saja. keriuhan sorak tadi seperti guruh. Rangga Kaweni. yalah Sang Baginda Maharaja. kawin dengan AAK Culture Library ---------------------. yalah: Seri Ratu di Lasem Sang Alemu. Patih Gowi. darah seperti lautan. mereka yang terkemuka lalu menyerang. kehendaknya yalah agar puteri Sunda itu dijadikan persembahan. maka Batara Prabu lalu kawin dengan anak perempuan Baginda Prameswara.25 ---------------------. Jabung Terewes. hancurlah orang orang Sunda. lalu mempunyai seorang anak. Ra banyak ikut serta menambah mengemukakan celaan celaan. bangkai seperti gunung.com AAK Culture Library menumpahkan telempak. menuju tempat Gajah Mada. Orang Pangulu. Bercampur dengan bunyi bende.

dicandikan di Panggih. yalah Baginda di Kabalan. ini mempunyai seorang anak laki laki. nama resmi candinya Wisnu Bawana Pura.AAK Culture Library www. nama resmi candi Girindra Pura. yalah: Raden Sumirat. alias Baginda Hyang Prameswara. Gajah Enggon menjadi patih pada tahun saka: Sifat Sembilan Sayap Orang. Selanjutnya terjadi peristiwa gunung baru pada tahun saka: Ular Liang Telinga Orang. Paduka Sori wafat. (1) Baginda di Koripan. yalah: Baginda di Tumapel alias Sri Kerta Rajasa. (3) Bungsu laki laki. ia dicandikan di Manyar. tidak mempunyai anak. yang kawin dengan Baginda di Tumapel. (4) Perempuan lagi.wordpress. nama kesatriyannya Raden Sotor. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus. Baginda di Paguhan mempunyai anak dari isteri kelahiran golongan kesatriya. tidak beranak. Baginda di Tumapel wafat. kawin dengan Seri Ratu Prabu-stri. Baginda Hyang Wisesa mempunyai anak. yalah: Seri Ratu Prabu-stri. Seri Ratu di kahuripan wafat. perempuan yalah: Sang ratu di Singapura. kawin dengan Seri Ratu di Kahuripan dan menjadi raja dengan sebutan Baginda di Pandan Salas. selanjutnya menjadi hino di Majapahit. anak kedua menjadi raja di Paguhan. atau: 1208. kawin dengan Seri ratu di Matahun. yalah: Seri Ratu di Jagaraga. dicandikan di Tiga Wangi. Baginda di Tumapel mempunyai anak laki laki. menjadi Seri ratu di Kahuripan. Sang ratu di Pajang wafat. anak ketiga lahir dari isteri muda. atau 1290. adapun anak yang ketiga juga perempuan. lalu pindah menjadi hino di Daha. nama resmi candi itu Gunung Purwawisesa. jadi dibayuh sama sama saudara. nama resmi candi itu Sarwa Jaya Purwa. tiga tahun lamanya tak ada yang mengganti menjadi patih. dicandikan di Adilangu. perempuan. Lalu terjadi peristiwa upacara selamatan roh nenek moyang yang dinamakan Srada Agung. dicandikan di Japan.www. Baginda di Paguhan wafat.26 ---------------------. nama resmi candinya Gunung Pantarapura. pada minggu Madasia. atau: 1284. Ada lagi anak Baginda di Tumapel. juga kawin dengan Baginda di Paguhan. (2) Perempuan. pada tahun saka: Empat Ular Dua Tunggal. anak kelima. Sang Ratu di Matahun. menjadi hino di Koripan. dicandikan di Embul.wordpress. yang lalu mempunyai nama nobatan: Dewi Suhita. kawin dengan Baginda di Pandan Salas. atau 1311. (2) Perempuan. Baginda di Keling kawin dengan Seri ratu di Kembang Jenar. Baginda Prameswara di Pamotan. yang kawin dengan Baginda Hyang Wisesa. nama resmi candi itu Kusuma Pura. (1) Seri Baginda di Tumapel. nama resmi candi Parwa Tiga Pura. kawin dengan Baginda Parameswara. ia wafat di Suniyalaya pada tahun saka: Gajah Sunyi Tindakan Ekor. AAK Culture Library ---------------------. atau: 1310. tidak berputera. Sang ratu Ratu di Mataram. atau" 1308. wafat pada tahun saka: Bumi Rupa Ayah Ibu. atau: 1307. Seri Ratu di Daha wafat. yalah: Sang ratu di Pajang. dicandikan di Lobencal. wafat pada tahun saka: Langit Rupa Menggigit Bulan. atau: 1293. Anak laki laki Baginda di Wengker. Baginda Hyang Wekasing Suka.com . Sang Patih Gajah Mada wafat pada tahun saka: Langit Muka Mata Bulan.alangalangkumitir. Sang ratu di Lasem. Baginda di Pandan Salas mempunyai anak. Seri ratu di Matahun wafat. nama nobatannya Aji Ratna Pangkaja.com AAK Culture Library baginda di Wirabumi. tahun saka: Pendeta Sunyi Sifat Tunggal. (3) Perempuan.alangalangkumitir. menjadi raja di Wengker.

dicandikan di Lung. Baginda di Pandan Salas wafat. dibunuh. Ia masgul dan bertekad akan pergi. Seri ratu di Lasem wafat di inggan." Baginda Hyang Wisnu menurut dan mengumpulkan orang orangnya lagi. Kedua duanya mengumpulkan orang orangnya. Baginda Parameswara wafat.com .27 ---------------------. Gajah Lembana meninggal dunia pada tahun saka: Api Api Tindakan Bumi. Raden Jagulu. dihulubalangi oleh Baginda di Tumapel. atau 1321. Baginda di Pandan Salas wafat." maka terjadilah perang malang. saling diam mendiamkan. Baginda di Tumapel dan baginda Hyang Prameswara diminta datang. atau: 1335. Selanjutnya Gajah Enggon meninggal dunia pada tahun saka: Sunyi Sayap Tindakan Orang.alangalangkumitir. dicandikan di Lokerep. Raden Gajah dilenyapkan. atau: 1369. atau: 1349. ia wafat di Wisnu Bawana. Baginda Hyang Wisesa dinobatkan menjadi raja. dicandikan di Jinggan. dicandikan di Tanjung. Seri Ratu di Mataram wafat. atau : 1348. dicandikan di Sumengka. Baginda Keling wafat. Baginda "jangan tergesa gesa pergi. akhirnya berpisah sampai itu terjadi pada tahun saka 1323.Baginda Hyang Wisesa menjadi pendeta pada tahun saka: Mata Sayap api Bulan. karena dianggap melakukan dosa.wordpress. Selanjutnya terjadi masa kekurangan makan yang sangat lama pada tahun saka: Ular Jaman Menggigit Orang.AAK Culture Library www. atau : 1332. Baginda Hyang Wekasing Suka mengangkat Gajah Manguri menjadi patih. Gajah Lembaga menjadi patih. "Siapakah yang harus kami ikuti. Seri Ratu di Daha menjadi raja pada tahun saka: Sembilan lima api bulan. dicandikan di Singajaya. Baginda Hyang Wisesa bercekcok dengan Baginda Wirabumi.alangalangkumitir. pada tahun saka: Ular Golongan Api Bulan. nama resmi candi: Laksmi Pura. nama resmi candinya Gorisa. Tiga tahun kemudian lalu terjadi lagi huru hara. pada tahun saka: Muka Orang Tindakan Ular. pada tahun saka: Unsur Memanah Telur Tunggal. atau tahun: 1359. Sang ratu di Lasem wafat di Kawidyadaren. lamanya 12 tahun. di daha diambil oleh baginda Hyang Wisesa. Tuhan Kanaka menjadi patih lamanya 3 tahun. AAK Culture Library ---------------------. Baginda Hyang Wekasing Suka wafat. ia wafat di Indra Bawana. yalah: memenggal kepala Baginda di Wirabumi. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus didalam minggu Prangbakat. sayalah yang akan melawan. Tuhan Kanaka meninggal dunia pada tahun saka: Sayap Luka Sifat Orang. atau: 1343. atau 1359. atau: 1328. Selanjutnya terjadi peristiwa gunung meletus didalam minggu Julung Pujut. Sang Ratu di Lasem yalah Sang ratu Gemuk wafat. Empat tahun kemudiannya Gajah Manguri meninggal dunia pada tahun saka: Sayap Sifat Tindakan Orang. atau: 1320.com AAK Culture Library XI. dicandikan di Pabangan. nama candinya Asmarasaba. atau: 1355. XIII. pada tahun saka: Orang Mata Api Bulan. atau: 1322. atau : 1317. Seri Ratu di Daha wafat. Seri Ratu Prabu-stri wafat pada tahun saka: Sembilan Rasa Api Bulan. dikejar oleh Raden Gajah yang mempunyai nama nobatan Ratu Angabaya. Terkejar didalam perahu. ia menjadi patih 27 tahun lamanya. atau : 1363. pada tahun saka: Tindakan Kitab Suci Sifat Orang.www. Tujuh belas tahun lamanya menjadi patih. Seri Ratu Batara Isteri dinobatkan menjadi Raja. dibawa ke Majapahit. mereka segan bersama sama berbicara. pada tahun saka: Ular Sifat Menggigit Bulan. Baginda di Wengker wafat. Seri Ratu di Matahun wafat. Baginda di Tumapel wafat pada tahun saka: Sembilan Jaman Tindakan Orang.wordpress. baginda Narapati. pada tahun itu terjadi huru hara ini. dibawa keatas perahu. dicandikan di Apa Apa. nama resmi candi Sri Wisnu Pura. nama resmi candi Parama Suka Pura. dicandikan di Singajaya. dipenggal kepalanya. Sang Ratu di Kahuripan wafat. XII.

Sabtu. atau: 1378. Baginda di Paguhan melenyapkan orang orang di Tidung Galating. XVI. atau: 1388.alangalangkumitir. minggu Warigadyan. mudah mudahan demikian hendaknya. atau: 1373. nama nobatannya Sri Rajasawardana. Baginda Hyang wafat. Lalu Baginda di Wengker menjadi raja. dicandikan di Puri. Lalu Baginda Tumapel mengganti menjadi raja. atau: 1384. bulan kedua. memang ini adalah hasil dari kebodohan yang meluap luap berhubung baharu saja belajar. Kahuripan. pada tahun saka: Pendeta Tujuh Api Menggigit Bulan. pada tahun saka: Empat Ular Tiga Pohon. baginda di Pamotan dan yang bungsu yalah: baginda Kertabumi. ini adalah paman baginda yang wafat didalam kedatuan pada tahun saka: Sunyi Tidak Jaman Orang. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus didalam minggu Landep. Selanjutnya pergi dari istana. Baginda di Paguhan wafat di Canggu. Tiga tahun lamanya tidak ada raja.AAK Culture Library www. Lalu terjadi gunung meletus didalam minggu Kuningan.www. atau: 1372. tak terkatakan berapa banyaknya memang rusak. banyak kekurangan dan kelebihan huruf hurufnya. Baginda Hyang Purwa Wisesa wafat. XVII. atau: 1375. dan ini dilaporkan ke Majapahit.wordpress. Semoga panjang umur. didalam minggu Watu Gunung pada tahun saka: Tindakan Angkasa Laut Ekor.com . atau: 1403. Selesai ditulis di Itcasada di desa Sela Penek. lalu menjadi Baginda Prabu pada tahun saka: Pendeta Ular Tindakan Tunggal. tengah bulan menghitam. pada tahun saka: Keinginginan Sifat Angin Orang.wordpress. demikianlah. Lalu Baginda di Jagaraga wafat. Semoga ini diterima baik oleh yang berkenan membaca. atau: 1400. Demikian itulah kitab tentang para datu. dicandikan di Puri. dicandikan di Sepang pada tahun saka: Keinginan Kuda menggigit Orang. pada tahun saka: Pendeta Ular Api Bulan. Anak anak sang Sinaraga yalah: Baginda di Kahuripan. dicandikan menjadi satu di Sabyantara. AAK Culture Library ---------------------. atau: 1386. Baginda di Pandan Salas menjadi raja di Tumapel. atau: 1373. nama resmi candinya Kerta Wijaya Pura. Baginda di Pamotan menjadi raja di Pamotan menjadi raja di Keling. dicandikan di Sabyantara. Lalu terjadi gempa bumi pada tahun saka: Sayap Golongan Menggigit Bulan. Baginda di Daha wafat pada tahun saka: Golongan Pendeta Api Tunggal. atau: 1535. semoga selamat bahagia. Baginda di Jagaraga wafat. Sang Sinagara. Baginda di Mataram. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus. dicandikan di Pajang Wafat. juga sipenulis ini.alangalangkumitir.28 ---------------------. Ia menjadi Prabu dua tahun lamanya. XV. atau: 1388. pada tahun saka: Belut Pendeta Menggigit Bulan. tanggal dua. nama nobatannya Baginda Hyang Purwa Wisesa. XVIII.com AAK Culture Library XIV. sukar dinikmati. Seri Ratu di Kabalan wafat. Diselesaikan ditulis hari Pahing. Baginda Prabu wafat pada tahun saka: Api Gunung Tindakan Ekor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful