Anda di halaman 1dari 54

Sejarah

Falsafah Pendidikan

2.4 Perkembangan Falsafah Islam, Barat dan Timur

Falsafah

Pendidikan Barat

PENGENALAN
Falsafah Pendidikan:
Satu pedoman, arah tuju atau pandangan

terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan.

Falsafah Pendidikan Barat terbahagi

dua:

Tradisional Perenialisme dan Essensialisme. 2. Moden Progresivisme, Rekonstruktionisme, Eksistensialisme


1.

Essensialisme

Tradisional
Perenialisme

Falsafah Pendidikan Barat

Progresivisme

Moden

Rekonstruktionisme

Pecahan
FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Eksistensialisme

PENGENALAN
Falsafah pendidikan tradisional
mengambil kira bahawa matlamat adalah di luar kawalan individu. manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat pendidikan.

Falsafah pendidikan moden

individu boleh menentukan kedua-dua matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat

FALSAFAH UMUM
IDEALISME
REALISME PRAGMATISME EKSISTENSIALISME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


PERENIALISME
PROGRESIVISME ESENSIALISME REKONSTRUKTIVISME

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONAL


Robert Maynard Hutchins (1936)
Beliau menegaskan bahawa:

Barat

Pendidikan mengandungi pengajaran. Pengajaran mengandungi pengetahuan. Pengetahuan ialah kebenaran. Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana.
Tokoh-tokoh: Ortimer Adler, Robert Maynard Hutchins

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONAL


Falsafah essensialisme mengamalkan 4 prinsip dasar seperti berikut :
Prinsip 1: Pembelajaran melibatkan kerja bersungguhsungguh dan penggunaan.

Barat

Prinsip 2: Daya usaha dalam pendidikan adalah bergantung kepada guru daripada bergantung kepada murid. Prinsip 3: Pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.
Tokoh-tokoh: Ortimer william C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed dan Isac L. Kandell.

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONAL


Francis Bacon (1561 1626)
Beliau menegaskan bahawa:

Barat

pentingnya mengoperasikan dimensi eksperimental dan penjelasan-penjelasan rasionalistis dalam sains


Tokoh-tokoh: Aristotle, Johan Amos Comenius, Wiliam Mc Gucken, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISONAL


Plato (427-347 s.m)
Beliau menegaskan bahawa:

Barat

falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara disebalik sifat luarannya iaitu perkara sebenar yang menjadi asas dan inti pati pembentukan sesuatu benda atau perkara.

Tokoh- tokoh

Perenialisme

Perkataan asas: perennial bermaksud tidak berubah Menurut ahli perenialisme, ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial.

Esensialisme

Satu falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1920an Berpunca daripada realisme dan idealisme Pada dasarnya, mazhab falsafah ini bersifat konservatif

Realisme

Realisme merupakan teori dalam ilmu hubungan internasional yang cukup popular. Fahaman yang berdasarkan kenyataan.

Idealisme

Idealisme adalah suatu ajaran/ faham atau aliran yang menganggap bahawa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah fikiran manusia.

Perenialisme

Berpunca daripada realisme. Pendidikan seharusnya berfokus kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah seperti unsur rasionaliti yang sepatutnya disemai sejak di bangku sekolah lagi.

Esensialisme

Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. Esensialisme bersifat praktikal dan pragmatik.

Realisme

Falsafah realisme mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.

Idealisme

Idealisme ialah sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat. Banyak mengkaji tentang idea, roh, akal, keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata.

Perenialisme

Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi atau dan tidak mempunyai had masa.
Pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari, dihayati dan disimpan oleh anak murid kita serta penghayatan budaya. Mengaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain.

Esensialisme

Realisme

Idealisme

Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri.

Terdapat 4 aspek yang diberi penumpuan dalam setiap falsafah yang dikemukakan iaitu :

Tumpuan

Jenis Kurikulum Peranan Guru Kaedah Mengajar Peranan Murid

Perenialisme

Memberikan penumpuan terhadap mata pelajaran kritikal seperti bahasa, matematik, sains dan seni. Mata pelajaran kritikal diberi tumpuan kerana ia mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia.
Ahli-ahli esensialisme menyarankan supaya kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan keperluan masyarakat. Bahan-bahan pelajaran disediakan secara rapi dan logikal. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu dirancang secara sistematik dan mengikut sekuen yang sesuai. Mengikut Aristotle, kurikulum adalah mengikut perkembangan kanakkanak. Mengutamakan pelajaran asas misalnya, menulis dan membaca.

Esensialisme

Realisme

Idealisme

Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, berbudi pekerti mulia dan pandai sesuaikan diri. Mata pelajaran hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran, sains, bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi.

Perenialisme

Guru dianggap pakar. Bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan kumpulan. Perlu mendisplinkan anak murid mereka.
Guru disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Mereka juga mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau rol model kepada anak murid mereka .

Esensialisme

Realisme

Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah, ilmu alam, bahasa hisab, dan sebagainya. Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya.

Idealisme

Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran, sains, bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi.

Perenialisme

Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan

Esensialisme

Pendekatan didaktik adalah ditegaskan Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang semata-mata mensia-siakan masa sahaja.

Realisme

Guru perlu mahir dalam bidang disiplin yang terdapat dalam sejarah, ilmu alam, bahasa hisab, dan sebagainya. Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang teruji dan berkebolehan memberikan ilmu itu kepada muridnya.

Idealisme

Mata pelajaran ilmu hisab dianggap pelajaran yang mencari kebenaran, sains, bahasa serta akhlak yang dianggap berdisplin tinggi.

Perenialisme

Berusaha dengan bersungguh-sungguh agar dapat memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing.

Esensialisme

Semua murid perlu rajin belajar dan menumpukan perhatian dan usaha mereka kepada apa yang diajar di sekolah.

Realisme

Menggunakan kaedah berpusatkan murid Murid harus rajin mendapat ilmu pengetahuan dan guru sebagai penasihat.

Idealisme

Pencapaian dalam bidang akademik dapat diperoleh dengan berkesan bergantung kepada kerajinan dan tumpuan pelajar itu sendiri. Minat tidak menjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran. Minat boleh dipupuk selepas berusaha bersungguh-sungguh hasil bimbingan guru secara terus-menerus.

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN


Jean J. Rousseau (1712-1778)
Beliau menegaskan bahawa:

Barat

Kelahiran manusia adalah suci dan semula jadi seperti kain putih, dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekitarnya. Maka, Teori Pembelajaran Semula Jadi, yang berasaskan daripada falsafah pendidikan Rousseau ini, menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya.
Tokoh-tokoh: George Axtelle, william O. Stanley, Ernest Bayley, Lawrence B.Thomas, Frederick C. Neff, Jean J. Rousseau

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN


Thomas Briggs

Barat

Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.

Pendidikan yang bercorak progressive lebih

mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan daripada matlamat yang hendak dicapai dalam pendidikan.
Tokoh-tokoh: George Axtelle, william O. Stanley, Ernest Bayley, Lawrence B.Thomas, Frederick C. Neff, Thomas Briggs

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN


Friedrich Nietzsche

Barat

kreativiti adalah kemampuan manusia untuk memfokuskan dorongan-dorongan hasrat di dalam dirinya pada suatu tujuan yang produktif.

Tokoh-tokoh: Jean Paul Satre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabril Marcel, Paul Tillich, Friedrich Nietzsche

Tokoh- tokoh

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN


John Dewey (1859-1952)
Beliau menegaskan bahawa:

Barat

konsep pengalaman merupakan intipati pendidikan

Tokoh-tokoh: Charles sandre Peirce, wiliam James, John Dewey, Heracleito

Tokoh- tokoh

Progresivisme

Mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.

Rekonstruktivism e

Mengesyorkan supaya kita membaiki dan membina semula masyarakat. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.

Eksistensialism Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. e Manusia dianggap sebagai dilahirkan tanpa sebarang tujuan.

Pragmatisme

Satu aliran falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat pada lewat kurun 1880an. Minat tidak menjadi kunci kejayaan dalam pembelajaran. Aliran pragmatisme menekankan bahawa kehasilan, kepenggunaan, kepraktikalan adalah komponent utama untuk kebenaran.

Progresivisme

Ahli progresivisme melihat perubahan sebagai intipati realiti Ilmu hanya sesuatu yang bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja.

Rekonstruktivism e

Menurut ahli rekonstruktivisme, sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia.

Eksistensialism Berfokus kepada fitrah kewujudan manusia. e Individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri.

Pragmatisme

Paragmatisme ialah satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Teori ini terikat dengan fakta yang konkrit dan meninjau kebenaran melalui hasilnya.

Progresivisme

Menyediakan golongan murid agar berupaya mengakomodasi sebarang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka . Mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. Sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid kita. Menerapkan pendidikan kajihayat dan sains sosial untuk intelek manusia.

Rekonstruktivism e

Eksistensialism e

Pragmatisme

Terdapat 4 aspek yang diberi penumpuan dalam setiap falsafah yang dikemukakan iaitu :

Tumpuan

Jenis Kurikulum Peranan Guru Kaedah Mengajar Peranan Murid

Progresivisme

Anak murid seharusnya diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari.

Rekonstruktivism e

Mata pelajaran kajian sosial memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan, di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa.

Eksistensialism Tidak mempunyai mata pelajaran khusus. Mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah seperti seni, e
kesusasteraan dan drama difikirkan relevan.

Pragmatisme

Memberikan tumpuan terhadap matapelajaran kajihayat dan sains sosial. Matapelajaran tersebut boleh membantu seseorang mengetahui proses yang berlaku pada manusia untuk mengarahkan penggunaan aktiviti intelek manusia kepada sosial.

Progresivisme

Sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah .

Rekonstruktivism e

Hendaklah bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan.

Eksistensialism Pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka e meluahkan perasaan dan emosi.

Pragmatisme

Melatih disiplin murid. Mengajar murid bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. Membantu murid dalam menyesuaikan diri tanpa mengira apa jua keadaan.

Progresivisme

Beri peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlakudalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah.

Rekonstruktivism e

Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan di mana-mana murid-murid diajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktiviti sumbangsaran, main peranan dan simulasi.

Eksistensialism Berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. Main peranan serta simulasi banyak digunakan bagi membolehkan muride
murid meluahkan perasaan, dan pemikiran mereka secara mendalam.

Pragmatisme

Menggunakan kaedah menyelesaikan masalah supaya murid-murid tahu cara untuk menyelesaikan masalah mereka apabila menghadapinya. Memberi pendekatan tentang alam sekeliling kepada murid-murid supaya murid dapat menyesuaikan diri.

Progresivisme

Pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif dan berpandukan kaedah saintifik. Pengalaman langsung dengan persekitaran. Murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan. Murid hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing.

Rekonstruktivism e

Eksistensialism Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif e


Bertanggungjawab serta berusaha bersungguh-sungguh. Menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru supaya senang untuk menyelesaikan masalah. Berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik.

Pragmatisme

Idealisme Ciri Fokus Terawal & tradisional


Kebenaran akal, jiwa, kerohanian Dimensi Kebenaran, keadilan dan keindahan menerusi proses penaakulan

Realisme Tradisional
Kebenaran nyata/ maujud fizikalnya Kewujudan di alam fikiran selaras dgn alam nyata.

Pragmatisme Awal abad 20 US / moden


Kebenaran dari pengalaman Persekitaran bersifat dinamik. Pengalaman individu berbeza

Eksistensialisme Pertengahan abad 20 - Eropah/ moden


Kebenaran dari pengalaman bebas Pengalaman bentuk idea & pengetahuan Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab

Tokoh Plato, Descartes, Kant, Hagel dll

Aristotle, Russel, Bacon, Lock

Dewey, Darwin, James dll

Kierkegard, Jaspers

Ringkasan

Falsafah

Pendidikan Timur

PENGENALAN
Falsafah Pendidikan Barat terbahagi

dua mazhab:

Konfusianisme & Toisme

Nasionalisme dan Internasionalisme

Falsafah Pendidikan Timur


Pecahan
FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

Konfusianisme & Toisme

Nasionalisme dan Internasionalisme

KONFUSIANISME (551479SM)
Kung Fu Tze
Sehingga tahun 1911, ajaran Konfusianisme kuat

mempengaruhi sistem pendidikan di negara China. Namun, Falsafah Barat mula mempengaruhi sistem pendidikan di China ketika Kuomintang mengambil alih pemerintahan kerajaan.

35

KONFUSIANISME (551479SM)

Sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme: i. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Memperkenalkan unsur rasionalisme. Untuk dapat ilmu sebenar, pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. Menyarankan kaedah inkuiri

36

TAOISME (1SM).

Diasaskan oleh LaoTze dan YangChu. LaoTze atau dikenali sebagai guru Tua lahir pada tahun 604S.M. Berada dalam selama 82 tahun dan dilahirkan dalam keadaan sudah tua. Nama asalnya LiPehYang ,LaoTze (orang tua yang bijaksana) Dikatakan beliau hidup hampir dua ratus tahun Ajaran-ajarannya telah dikumpulkan di dalam sebuah kitab besar yang diberi tajuk I-Ching.

37

TAOISME (1SM).
1 2 3
Menekankan unsur-unsur primitif untuk mencapai kehidupan yang abadi. Penganut Taoisme perlu bertapa digua-gua dan gunung-gunung untuk menghapuskan dosa.

Antimaterialisme iaitu penganut diajak meninggalkan hal-hal duniawi supaya memperolehi tempat yang baik pada hari akhirat.

Banyak menggunakan pendekatan batin untuk mewujudkan perpaduan masyarakat. Setiap manusia mempunyai satu bentuk tenaga didalam jiwanya. Tenaga itu hanya boleh dibangkitkan melalui amalan yoga dan meditasi apabila seseorang berjaya mengosongkan fikirannya.

38

TAOISME (1SM).

Yang Satu melahirkan yang Dua Tao melahirkan yang Satu

Yang Dua melahirkan yang Tiga

Yang Tiga melahirkan semua makhluk

39

"Tao melahirkan yang Satu

Bermaksud Tao ialah sesuatu yang aktif-sesuatu tindakan yang semulajadi dan bukan paksaan. Seseorang pemerintah yang bijak akan memerintah dengan cara yang menyebabkan rakyatnya tidak menyedari mereka diperintah, dan rakyat hanya mempercayai apa yang berlaku semulajadi. Merujuk kepada kuasa kembar "YindanYang". Yin dan Yang adalah pasangan yang bertentangan yang dapat dilihat diseluruh alam semesta seperti baik dan buruk, cahaya dan kegelapan, lelaki dan perempuan. Dalam perjuangan berterusan, Yin danYang menghasilkan tenaga Chi untuk mewujudkan segala-galanya. Campurtangan manusia menggangu imbangan Yin dan Yang. Merujuk 3 serangkai Syurga, Bumi dan Perikemanusiaan. Menggambarkan segala makhluk wujud pada akhir perkembangan kosmos.

"Yang Satu melahirkan yang Dua

"Yang Satu melahirkan yang Dua


"Yang Tiga melahirkan segala makhluk

40

NASIONALISME & INTERNASIONALISME


Diasaskan

RabindranathTagore

Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas,

saintifik, bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna.

Mementingkan aspek-aspek mencintai negara sendiri

dan negara lain.

41

Falsafah

Pendidikan Islam

Tauhid, Akal, Kesihatan, Akhlak, Akidah, Emosi, Estetika dan Sosial

TUJUAN FALSAFAHIslam
Menyebarkan pengalaman dan kebudayaan manusia

dari 1 generasi ke generasi yang lain Menyebarkan pengalaman terbahagi kepada dua:
Pengalaman dlm bentuk kemahiran/pengetahuan teknikal yang

kandungannya sentiasa berubah dari semasa ke semasa


Pengalaman berasaskan nilai-nilai yang tetap yang terdapat dalam

al-Quran dan Sunah

Falsafah Islam adalah berdasarkan ajaran Islam,

diperoleh daripada al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w.

TUJUAN FALSAFAHIslam
Islam tidak berpegang kepada teori kesalahan (manusia

menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut)


Kanak-kanak dilahirkan suci, bersih & terserah kepada alam

sekeliling untuk mencorakkan penghidupannya.


Manusia diberi akal dan pengetahuan dalam menghambakan diri

kepada Nya. Dengan ini, manusia bertanggungjawab kepada Nya di atas segala tindakan.
Manusia bertugas sebagai khalifah Tuhan dimuka bumi (tunduk

dan patuh perintah Tuhan).

TOKOH FALSAFAH Islam


Ibn Rushd, (Averroes)
Ahli pemikir Muslim agung dan terkenal sebagai ahli sains yang

ternama, serta seorang doktor yang ulung dan Hakim Besar (Kadi Agung) Khalifah di Andalusia semasa abad ke-12.
Dia mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Barat. Beliau berpendapat bahawa agama dan falsafah adalah

saling berkait rapat.

TOKOH FALSAFAH Islam


Al- Kindi (805-873AD)
Falsafah Islam mempunyai 3 aspek utama: 1.Ilmu Fizik: berasaskan benda.

2.Ilmu Matematik: ilmu hitung, astronomi.


3.Ilmu Ketuhanan: tidak berkaitan dgn benda sama sekali.

TOKOH FALSAFAH Islam


Ibn Sina (980-1073)
Falsafah dikategorikan kepada: ilmu wahyu termasuk makhluk2 rohani yg membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. Ilmu akhirat: badan manusia tidak dihidupkan lagi, maka rohnya yg abadi itu akan mengalami seksa dan kesenangan

PENDIDIKAN DALAM Islam


Ta rbiah
(Mengasuh/ Memelihara/ membaiki)
MAKHLUK

Tadib
(Mendidik/ membentuk adab & akhlak

Talim
(Pengajaran )

PENDIDIKAN DALAM Islam


Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia

dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani, rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. (Al-Jamali) Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. (khursid Ahmad) Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung)

PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan Islam ialah proses mendidik dan melatih akal, jasmani, rohani, dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu, al-Quran dan as-Sunnah, pengalaman Salaf Al-Salih serta ilmuan muktabar. Proses tersebut bertujuan utk melahirkan insan yg soleh dan mampu utk memikul tanggungjawab khalifah yg dipertanggungjwbkan oleh Allah S.W.T ke atas manusia supaya mengimarahkan alam ini utk kebahagiaannya di dunia dan akhirat

(Abd. Halim El- Muhammady, 1993)


Pendidikan Islam ialah proses yg dilalui oleh anak didik dgn bimbingan yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk mencapai tujuan membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam (Abd. Halim Hj. Mat Diah, 1989)

PENDIDIKAN ISLAM
Tujuan Pendidikan Islam:
i. ii.

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna

iii. Mengasuh murid melakukan yang baik, terhormat dan mulia


iv. Membiasakan murid dgn adab-adab yang mulia v.

Membiasakan murid dgn kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalan-amalan yang mulia.

PENDIDIKAN ISLAM
Membentuk dan memperkembangkan insan supaya

menjadi Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjwb sbg hamba dan khalifah Allah SWT yg bertakwa.
Melahirkan insan yg taat kpd Allah SWT, hidup dlm

masyarakat dgn harmoni, aman dan damai dan mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat.

PENDIDIKAN ISLAM
Falsafah merupakan unsur yg paling utama dan

tertinggi dlm bidang pendidikan kerana sikap manusia yg hendak dibentuk adalah bergantung kepada falsafah yg digariskan melalui pendidikan.

PENDIDIKAN ISLAM
Perbezaan falsafah pendidikan islam dgn falsafah pendidikan barat:
Tokoh-tokoh barat melihat pendidikan hanya satu proses melatih

akal, jasmani dan moral yg membentuk seseorg utk menjadi insan dan warganegara yg baik. Bagi Islam pula, pendidikan mempunyai pengertian dan konsep yg lebih luas atau syumul. Pendek kata, perspektif Barat hanya menekankan aspek jasmani dan luaran dlm pendidikan, tetapi perspektif Islam mengambil kira aspek kerohanian.

Anda mungkin juga menyukai