Anda di halaman 1dari 18

Penggunaan Kaedah Demonstrasi Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

PENGENALAN
Jawatankuasa Kabinet (1979) Pendidikan Kemahiran Hidup (KH) sebagai satu mata pelajaran wajib bagi semua pelajar pada tahap dua sekolah rendah di Malaysia. Masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Menangani masalah Demonstrasi.

ini

dengan

menggunakan

Kaedah

TINJAUAN LITERATUR
John Dewey (1978) - Kaedah demonstrasi menggalakkan murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman, pemerhatian dan percubaan. Murid merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna.

Zaiton Zanariah Hamid (2000) - Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada murid menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan.

TINJAUAN LITERATUR
Albert Bandura (1986, 1997) - Proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Mok Soon Sang (2001) - Apalah erti pengajaran dan pembelajaran, sekiranya murid bosan dan tidak memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru itu. Penggunaan kaedah dan teknik mengajar perlu dipelbagaikan agar pengajaran dijalankan dengan berkesan, menarik perhatian, menjimatkan masa dan tenaga serta menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan.

FOKUS KAJIAN
Kajian yang saya jalankan ini tertumpu kepada pembelajaran menggunakan kaedah demonstrasi. Kajian ini penting dan perlu dilaksanakan kerana kurikulum yang terkandung dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup memerlukan penglibatan penuh daripada guru dan murid. Penggunaan kaedah demonstrasi ini secara tidak langsung melibatkan guru dan murid dan seterusnya dapat memupuk minat serta penguasaan murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.

OBJEKTIF & PERSOALAN KAJIAN


Objektif:
1. Mengenalpasti keberkesanan penggunaan kaedah demonstrasi terhadap pencapaian murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 1.

Persoalan:
Adakah penggunaan kaedah demonstrasi dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup?

2.

Mengenalpasti persepsi murid terhadap penggunaan kaedah demonstrasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup.

2.

Apakah persepsi murid terhadap penggunaan kaedah demonstrasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup?

PELAN TINDAKAN
1.

2.
3. 4.

Menjalankan refleksi ke atas masalah pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah. Melaksanakan pelan yang dihasilkan. Memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan.

Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart, 1988)

Gelung Kedua (Sekiranya masalah tidak dapat ditangani ) 1. Membuat refleksi dan adaptasi terhadap pelan tindakan yang dilakukan.

Pelan tindakan kajian tindakan saya adalah berdasarkan Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart, 1988) iaitu reflect, plan, action dan observe.
Membuat tinjauan awal masalah yang dihadapi

Merancang Tindakan

Menjalankan Ujian Pra

Melaksanakan Tindakan

Menjalankan Ujian Pasca

Kitaran kedua (jika perlu)

Membuat pemerhatian berdasarkan data yang telah dikumpul

Membuat Penilaian

PENGUMPULAN DATA
Ujian Pra dan Ujian Pos
Reka bentuk yang digunakan ialah ujian pra, ujian pasca kumpulan kawalan tidak serupa (pre-test, post-test nonequivalent control group design). Menurut Siow (2005), reka bentuk kumpulan kawalan tidak serupa tidak menggunakan persampelan rawak untuk memilih subjek kajian ke dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

Borang Soal Selidik


Jadual Interprestasi Data Min
Nilai Tahap

1.00 2.33
2.34 3.67

Rendah
Sederhana

3.68 5.00
Purata Markah 80 100 60 79 40 59 20 39 Gred A B C D Tahap Sangat Baik Baik Sederhana Lemah

Tinggi

Sumber: Dr. Azizi Yahaya (Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dan Kaedah Pengajaran Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan)

0 - 19

Sangat Lemah

Sumber : Pemarkahan Murid SK Penagatan, Keningau (2011)

KUMPULAN SASARAN
Populasi murid tahun 5 Cerdik di SK Penagatan Keningau adalah seramai 19 orang. Untuk menjalankan kajian ini, persampelan bertujuan telah diambil iaitu seramai 10 orang murid daripada kelas 5 Cerdik telah di pilih. Seramai 6 orang responden lelaki, dan seramai 4 orang responden perempuan yang dipilih berdasarkan pencapaian mereka pada ujian semester lepas. Responden terdiri daripada pelbagai suku kaum di Keningau, Sabah.

6 Lelaki
6

4 Perempuan

Taburan Responden
5

Bilangan

4 3 2 1

0
Dusun Bajau Murut Brunei

Bangsa
Graf Populasi Murid Tahun 5 Cerdik Di SK Penagatan Keningau, Sabah

ANALISIS DATA SOALAN 1


Soalan Kajian: Adakah penggunaan kaedah demonstrasi dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup?
Ujian Pra 70 60 MARKAH MURID 50 40 30 20 10 0 A 38 60 B 41 60 C 43 61 D 35 48 E 40 45 F 39 60 G 42 42 H 33 44 I 37 38 J 36 43 38 Ujian Pasca

60 41

60 43

61 48 35 40 45 39

60 42 42 33 44 43

37 38

36

Ujian Pra
Ujian Pasca

Graf Markah Ujian Pra Dan Ujian Pasca

ANALISIS DATA SOALAN 2


Soalan Kajian: Apakah persepsi murid terhadap penggunaan kaedah demonstrasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup?
Bahagian Item Soalan Purata Min

A
B C D E

Pengajaran & Pembelajaran Guru Di Dalam Bilik Darjah


Bahan Bantu Mengajar Digunakan Guru Semasa Sesi Pengajaran & Pembelajaran. Penggunaan Kaedah Demonstrasi Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Aktiviti Kumpulan. Lembaran Kerja Yang Diedarkan Oleh Guru

4.72
4.50 4.50 4.48 4.50

Purata Min Keseluruhan

4.54

Jadual Purata Min Keseluruhan Borang Soal Selidik

DAPATAN KAJIAN 1
Soalan 1: Adakah penggunaan kaedah demonstrasi dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup? Berdasarkan jadual pencapaian ujian pra dan ujian pos, min peratus markah ujian pra bagi 10 responden ini ialah 38% manakala selepas kaedah demonstrasi dijalankan selama empat minggu, min markah meningkat kepada 50%. Ini menunjukkan min bagi markah 10 responden ini meningkat sebanyak +12%. Berdasarkan kepada peningkatan ini maka pengkaji bersetuju bahawa kaedah demonstrasi ini sesuai digunakan untuk meningkatkan pencapaian murid dalam subjek Kemahiran Hidup. Ini juga disokong oleh Ramlah (1992) yang menyatakan bahawa kaedah demonstrasi telah lama dikenal pasti sebagai teknik yang paling berkesan untuk kemahiran psikomotor.

DAPATAN KAJIAN 2
Soalan 2: Apakah persepsi murid terhadap penggunaan kaedah demonstrasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup? Berdasarkan hasil dapatan pada jadual purata min keseluruhan borang soal selidik, min keseluruhan adalah 4.54 (berada pada tahap Tinggi). Menurut Shahabuddin dan Rohizani (2003), apabila seseorang pelajar sudah mempunyai minat akan mendorong pelajar tersebut untuk berusaha sehingga berjaya. Faktor minat ini menjadi pendorong utama pelajar melakukan sesuatu. Apabila guru berjaya merangsangkan minat pelajar terhadap pelajarannya, dengan sendirinya pelajar akan bermotivasi dan boleh belajar tanpa dipaksa.

IMPLIKASI KAJIAN
Meningkatkan Amalan Pengajaran
Menyedari faktor yang menyumbang kepada pencapaian akademik murid Menggunakan kaedah/teknik yang bersesuaian dengan aktiviti pengajaran yang dijalankan Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara berkesan

Menambah Pengetahuan
Kaedah/teknik pembelajaran yang boleh menarik minat murid Pelbagai aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan murid

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Menggunakan kaedah pengajaran yang lain
PBL (Project Based Learning)

Simulasi

Untuk kajian yang akan datang, saya mencadangkan kajian mengenai penggunaan kaedah demonstrasi dalam meningkatkan kemahiran murid (psikomotor). Kerana dalam kajian yang dilaksanakan ini, saya juga dapat mengesan bahawa kaedah demonstrasi bukan sahaja dapat meningkatkan pencapaian dan minat murid malah dapat meningkatkan kemahiran murid.

Sekian Terima Kasih

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN


Langkah 1 Tarikh 07/02 - 11/02/2011 (1 minggu) Cara Penilaian Mendapatkan profil murid Catatan Mengenalpasti profil dan latar belakang murid

14/02- 04/03/2011 (3 minggu)

Pelaksanaan RPH terkawal

Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah tradisional


Menjalankan Ujian Pra bagi kumpulan sasaran (10 orang murid)

07/03 - 11/03/2011 (1 minggu)

Melaksanakan Ujian Pra

14/03 - 18/03/2011 (1 minggu) 21/03 - 15/04/2011 (4 minggu)

Analisis Ujian Pra

Melakukan analisis bagi Ujian Pra yang dijalankan Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah demonstrasi Melaksanakan Ujian Pasca bagi kumpulan sasaran (10 orang murid) Melakukan analisis bagi Ujian Pasca Analisis borang soal selidik

Melaksanakan RPH rawatan

18/04 - 22/04/2011 (1 minggu) 25/04 - 29/04/2011 (1 minggu)

Melaksanakan Ujian Pasca

Analisis Ujian Pasca Mengedarkan borang soal selidik mengenai persepsi murid terhadap kaedah demonstrasi yang digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.