Anda di halaman 1dari 2

ungkapan insan guru seimbang Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi,muallim, muaddib, alim atauulamak.

Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendirimalah juga masyarakat serta tentang hubungan, komitmen dan hubungannya denganAllah.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama.Insan membawa makna sese orang manusia yang mempunyai darjat dan kemuliaanyang tinggi sisi Allah dan disanjung tinggi oleh masyarakat. Guru membawa maksud orang yang bertanggungjawab mendidik bangsanya ke arah kesempurnaan pendidikan rohani dan jasmani. Istilah seimb ang me mbawa me rujuk penekanan yang s ama diberi kepadapembangunan mental, roh ani, emosi dan jasmani secara bersepadu. Guru insanseimbang m erupakan seorang individu yang bertanggungjawab, berpen getahuan,berketramp ilan, berakhlak tinggi, kepercayaa n kepada Tuhan, berjiwa tenteram,berbadan sihat dan cergas serta sedia bekerjasama dan tolong-menolong di antarasaru sama lain. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peran an yang penting d alam menentukan jatuhbangunnya sesebuah bangsa dan negara.Masyarakat ketika itu menjadikan gurusebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Kalau dulu guru terpaksa berhadapandengan pihak penjajah secara terang-terangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalambentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran,budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. Dia juga berusaha untuk memajukan bangsa dan negara serta memp unyaiketahanan diri untuk menangani pelbagai jenis cabaran hidup. Guru tersebut juga mesti

amanah dan sanggup berkorban untuk pembangunan, kesej ahteraan dan kejayaan bangsa dan negara.