Anda di halaman 1dari 5

UJIAN & PENGUKURAN DALAM PSIKOLOGI.

1. Pengukuran sampel t/l yang objektif dan piawai ialah definisi ujian psikologi menurut..
A. Cronbach 1979
B. Sidek Mohd Nuah 2005
C. Anastasi 1988,1983
D. Brown 1983
2. Antara berikut manakah yang sesuai untuk mendefinisikan PENGUKURAN.
A. Memerihalkan sesuatu tingkah laku ke suatu bentuk yang boleh dikira.
B. Membuat pengiraan mengunakan kaedah-kaedah tertentu.
C. Pemberian nombor kepada objek atau peristiwa berdasakan beberapa peraturan.
D. Menghintung sesuatu berdasarkan kaedah pengukuran yang logik dan sah.
3. Untuk melihat tahap kebimbangan sesorang kita boleh gunakan beberapa cara seperti
pernyataan dibawah KECUALI..
A. Membuat pemerhatian utk tentukan tahap kebimbangan individu.
B. Membuat rujukan atau sorotan masa lalu
C. Meminta individu secara sukarela menentukan tahap kebimbangan dengan soal selidik
D. Menggunakan alat ukuran klinikal seperti GSR @ tekanan darah
4. Antara berikut manakah alasan yang menyokong mengapa kita perlu gunakan ujian psikologi..
i. ujian psi menggunakan prosedur yg piawai,tidak dipengaruhi
ii. tidak bias
iii. Ada kesahan dan kebolehpercayaan.
iv. terdapat teori yang digunapakai dan mutlak
5. Manusia akan terkelompok ke dalam satu kelompok yang jelas,berbeza dan bebas. Ingin
melihat t/l secara lebih terperinci. Pernyataan ini merujuk kepada.
A. Teori tret
B. Teori faktor
C. Teori Tipologi
D. Teori Tret & Faktor

6. Ujian psikologikal digunakan untuk member maklumat dan keterangan yg lengkap mengenai
diri sendiri merujuk kepada ujian untuk tujuan..
A. minat kerjaya
B. personality
C. membuat keputusan
D. deskriptif
7. Ujian psikologi ini digunakan untuk melihat kesan sesuatu program, modul, rawatan atau
produser. Ujian ini dalam aspek..
A. Diagnosis
B. Pemilihan
C. Kemahiran
D. Penilaian
8. Setelah mengetahuai tentang diri melalui ujian individu akan berasa gembira dengan
pilihannya ini membuatkan ujian psikologi juga boleh digunapakai sebagai alat ujian seperti
dibawah KECUALI..
A. Bahan rujukan
B. motivasi
C. mengenalpasti masalah
D. mengenalpasti potensi
9. Mengapakah alat ukuran Mooney Problem Check List(MPCL) sangat popular digunakan di
Malaysia..
A. Murah
B. Mudah ditadbir
C. Sah dan sahih
D. Tidak bias
10. Dalam ujian MPCL borang H biasanya diberikan kepada golongan
A. Pelajar junior
B. Pelajar kolej
C. Pelajar sekolah tinggi

Berikan Definisi Ujian Psikologi Menurut Cronbach 1979.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Terangkan mengenai teori tret dan faktor.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan perbezaan antara..
Teori Tret & Faktor

Teori Tipologi

Nyatakan aspek-aspek Ujian untuk membuat keputusan.


1.

2.

3.

4.

5.
Selain tujuan deskripsi dan membuat keputusan apakah tujuan lain ujian psikologi?Nyatakan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Apakah yang dimaksudkan dengan kebolehpercayaan?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Menurut Majid Konting 1990,ketekalan sesuatu alat ukur adalah aspek penting, terdapat 2 faktor
yang menyebabkan perubahan iaitu :
Huraikan.
Faktor sistematik

Faktor tidak sistematik

Indeks kebolehpercayaan ialah...


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan kaedah yang digunakan untuk memperolehi indeks kebolehpercayaan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Aras kebolehpercayaan sesuatu alat ukur boleh dipertingkatkan dengan beberapa cara seperti..
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Apakah yang dimaksudkan dengan Kesahan..
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Kesahan sesuatu alat ukur boleh dilihat dari 3 aspek iaitu...


Huraikan.
i. Kesahan Kandungan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ii. Kesahan Kriteria
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
iii. Kesahan Gagasan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Untuk memahami ketepatan pengukuran psikologikal, kita mestilah memahami sifat-sifat skala
pengukuran yang digunakan .Nyatakan dan huraikan skala pengukuran yang dimaksudkan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nyatakan Ciri-ciri Pengukuran Psikologi.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________