Anda di halaman 1dari 63

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa
IBAN
TINGKATAN IV
RIPIH ISI PEKARA

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Kata Pengantar ix
Pelasar Jaku 1
Juluk Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari 2
Objektif Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari 2
Objektif Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV 3
Organisasi Kurikulum 4
Penerang Tentang Kerembai Turai Pelajar 7
Strategi Ngajar Enggau Belajar 8
Sistem Bahasa 12
Pengisi Kurikulum 18
Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal 21
Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional 35
Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik 45

iii
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakat; memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu cara masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpahkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan
pengetahuan pada abad ke-21.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber.
Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini
diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberikan penekanan kepada unsur bernilai tambah
yang yang difikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta kewarganegaraan
tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

ix
Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira kesepaduan
ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang boleh berkomunikasi serta
meneruskan warisan budaya Iban yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.

Dalam menyediakan Huraian Sukatan pelajaran ini, banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti,
pegawai Kementerian Pelajaran, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan
Pelajaran ini, Kementerian Pelajaran merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(MAHZAN BIN BAKAR AMP)


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

xi
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

1. PELASAR JAKU

Jaku Iban tu siti ari jaku etnik ti bisi diajar ba tikas sekula primari enggau sekula sekondari baka ti disebut dalam Akta Pendidikan
1996. Jaku Iban diajar kena nyuluk niat ati bansa Iban ti sayau sereta deka ngemansangka jaku Iban . Nambahka nya, iya mega tau
nyadi senyata ti beguna dikena nyerakupka kaul dalam raban bansa Iban empu tauka antara bansa Iban enggau bansa bukai.

Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ditempa ngambika nembiak ulih bekomunikasyen enggau lanchar sereta ulih ngenanka
waris daya idup bansa Iban bepelasar ba Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Jaku Iban dikenatai belalauka Turai
Pelajar enggau Kerembai Turai Pelajar.

Turai Pelajar Jaku Iban sekula sekondari nyerangkung tiga bidang guna jaku, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional
enggau Bidang Estetik ti bekait enggau pengelandik bekomunikasyen enggau orang bukai, mindahka penerang sereta angkunka
pemanah jaku. Kelimpah ari nya, elemen litaricha bisi diselit dalam pelajar Jaku Iban dikena ngenanka waris daya idup. Pelajar
Jaku Iban mega menatika leman gaya belajar, pengerindu enggau pengulih nembiak ti bebida sereta ngemeranka pelajar ngena
pengelandik benilai tambah. Aktiviti kokurikulum ti dipejalaika ari luar kelas mega beguna dikena ngukun penau ke dipelajar sida
dalam kelas.

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Form IV tu nerang lalu ngerembaika enggau silik agi pasal Turai Pelajar Jaku Iban sekula
sekondari ti tau nyadi lalau pengajar ngenataika pelajar ti diungkupka ngagai nembiak Form IV. Kerembai Turai Pelajar tu disediaka
ba setiap Form ari Form I nyentuk ngagai Form V.

Kerembai turai pelajar tu ngundan Juluk, Objektif, Organisasyen Kurikulum, Asil Pengawa Belajar, Pengisi Kurikulum, Strategi
Ngajar enggau Belajar, Aspek Jaku, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar.

1
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

2. JULUK KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI

Juluk Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari nya dikena nempa nembiak ngambika sida ulih bekomunikasyen, dikena ngambi
ungkup diri maya begulai sejalai enggau orang bukai, meretika idea enggau penerang ti didinga tauka dibacha, sedarka pemanah
jaku ti dikena dalam mayuh macham asil tulis ari mayuh macham genre, sereta mega mantaika idea enggau asai ati ngena jaku
Iban standard sambil neruska waris daya idup bansa Iban.

3. OBJEKTIF KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI

Ba pengujung pengawa ngajar enggau belajarka Jaku Iban di sekula sekondari, nembiak disadang nemu:

i. nampil orang dalam interaksyen sosial ari berandau enggau besaraka runding tauka ngena chara betulis dikena ngepun
sereta negapka kaul sereta;

ii. bejalaika sebengkah-sebengkah pengawa; meretika isi mayuh macham kereban ti didinga enggau dibacha;

iii. mending, macha lalu meri respons ngagai kereban tulis tradisional enggau moden;

iv. mantaika runding ngena jalai bejaku enggau betulis;

v. belemati lalu nemu nitihka nilai pemanah, sikap positif, semengat patriotik sereta sayauka menua diri; enggau

vi. neruska waris daya idup bansa Iban sesingkang enggau pemansang mayuh pupu raban bansa di Malaysia.

2
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

4. OBJEKTIF PELAJAR JAKU IBAN FORM IV

Ba ujung pelajar Form IV nembiak dikarapka ulih:

i. berandau enggau pangan diri tentang hal diri empu, diri sebilik, orang ke berimbai pendiau, sekeda isu enggau pemansang
kemaya hari tu enggau antara bansa ngena jaku ti engkeman;

ii. bedaya ngulihka barang enggau servis ari ti meri respons tentang barang enggau servis ti diulih ari nyadi pengguna;

iii. meri timbang penemu enggau ngaga pemutus ti patut dikena beruruska penanggul sereta ngaga pemutus penemu dalam
siti-siti situasyen lebuh bejurai tauka berundingka sesebengkah pekara;

iv. macha teks ti mayuh lebas enggau bidang sereta ngena mayuh teknik macha dikena ngulih lalu meretika penerang enggau
chara ti efektif;

v. macha kereban litaricha enggau akademik ke tuju beperindang enggau menganalisis karang ari mayuh aspek;

vi. ngubah idea enggau penerang berindik ari siti-siti perspektif enggau kriteria ngambika ulih nembuka ati enggau tuju pengawa;

vii. ngena pengelandik mantaika jaku, buah runding enggau ngeraup randau dikena ngayanka bantai penemu ti efektif;

viii. nengkebang karang kreatif enggau ukai kreatif ngena jaku ti gramatis enggau tingkat jaku ti engkeman sereta ngena rapat
tulis ti udah dipelajarka; enggau

ix. belemati sereta menatika nilai ti manah, sikap positif, semengat patriotik enggau pengangkunka menua belalauka ajar di
dalam kelas.

3
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

5. ORGANISASYEN KURIKULUM

Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ngundan:

5.1 Guna Jaku

Guna jaku tau dibagi ngagai tiga bidang, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional enggau Bidang Estetik. Tiap-
tiap bidang nya endang ngembuan Asil Pengawa Belajar ti patut ditemu nembiak.

Guna jaku ti dikumbai Bidang Interpersonal nya bekaul enggau pengelandik nembiak ngepunka randau, ngerembaika randau
sereta ngemeranka kaul interpersonal, iya nya kaul enggau orang bukai.

Guna jaku ti disebut Bidang Informasional nya dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha. Iya bekaul
enggau penau nembiak ngulih, mereti sereta mantaika baru sesebengkah penerang, isi enggau idea.

Guna jaku ti disebut Bidang Estetik, meri ruang ngagai nembiak belemati sereta angkunka karang litaricha, becherita,
mantaika buah pikir sechara kreatif. Berindik ari tu, nembiak diajar elemen litaricha ti mungkur genre novel, jerpan, prosa
tradisional, drama enggau leka main. Nembiak dikandal ulih nerenakka pengerindu macha lalu belematika bemacham
kereban litaricha Iban ti kaya dikena nanggam pengangkun sida ngagai waris daya idup bansa Iban.

5.2 Pengelandik Jaku

Pengelandik jaku mungkur pengelandik mending, bejaku, macha enggau nulis. Pengelandik jaku tu dikarapka nyadi pemun
nembiak ulih ngena jaku Iban ti standard.

5.2.1 Pengelandik Mending

Pengelandik mending nya dikena ngansah pemintar nembiak mending enggau penuh perati kelimpah ari mereti lalu
landik nyerenih tauka milih isi pekara ti beguna, mendingka isi kelikuh ti bebida dalam mayuh macham kereban
dikena belajar.
4
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

5.2.2 Pengelandik Bejaku

Pengelandik bejaku nya ngenajamka pengelandik nembiak ngena jaku ti betul sereta standard lebuh becherita, mantaika
pikir diri, nerangka asai ati diri sereta nanya enggau terang, betusun, enda lebih-lebih, kelimpah ari ti dikena nerenakka
peneleba bejaku alus, nemu bebasa sereta beradat.

5.2.3 Pengelandik Macha

Pengelandik macha tu dikena nelebaka nembiak nguasa mayuh macham teknik macha, begunaka mayuh macham
kereban penyanding, ngambika sida sikar mereti, pandai nyerenih isi ti beguna, nemu belematika pemanah pekara
ti dibacha sereta landik ngaga analisis pasal kereban bacha nya.

5.2.4 Pengelandik Nulis

Pengelandik nulis ngujungka nembiak nemu nulis enggau pintar, landik sereta lanchar ngena pengaya leka jaku ti
betul , standard sereta ngena ayat ti gramatis. Pekara ti ditulis bisi tema enggau isu ti terang, runding ti rurus, format
ti betul enggau genre ti patut. Nambahka nya nembiak mega ulih ngemetul sereta nusun karang ngena mayuh macham
penerang betulis. Pengelandik jaku disengkaumka dalam Asil Pengawa Belajar ba tiap-tiap bidang guna jaku enggau
chara ti bekaul enggau iya.

5.3 Asil Pengawa Belajar

Pengawa ngajar enggau belajar di bilik kelas dilanggur sereta dipejalaika bepelasar ba asil pengawa belajar ti patut ditemu
nembiak. Asil Pengawa Belajar berindik ari pengelandik jaku baka ti diterangka dulu tadi.

Asil Pengawa Belajar meri penerang dikena ngiring sereta nulung pengajar dalam pengawa ngajar ti disalin ari penerang
objektif. Asil Pengawa Belajar nya bepelasar ba semua pengelandik jaku lalu begulaika atur jalai ngena jaku dalam sistem
jaku nitihka konteks enggau topik dalam ruang pengisi kurikulum.

5
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

5.4 Pengisi Kurikulum

Pengisi kurikulum nyengkaum elemen ti bejantilka pemansang ti pemadu baru dalam bidang pelajar, iya nya pemintar bepikir,
atur sosio-waris daya idup enggau pengelandik benilai tambah baka pengelandik berunding, belajar sepemanjai umur,
ngena teknologi pemadah enggau komunikasyen sereta pengelandik ninjau arus maya dudi dikena nyendiaka nembiak
nyingkang ngagai dunya pengawa dikena ngidupka diri. Nambahka nya, pelajar pasal nilai, pelajar nyadi peranak menua ti
likun pendiau, angkun sereta taluk ke menua diri endang diperatika enggau silik beserimbai enggau juluk menua maju
enggau raban bansa ti nadai penimpang dalam adat basa enggau perangai. Penerang ti luas agi pasal pengisi kurikulum
Jaku Iban nya baka tu:

5.4.1 Penemu Pasal Rampa Menua Nembiak

Penemu pasal rampa menua nembiak ti patut dikena ngerembai sereta ngangkatka pengelandik nembiak, nya penemu
ti nyengkaum mayuh bidang penemu enggau disiplin; baka sains, geografi, kandang rampa menua enggau ti bukai.
Kelimpah ari nya, pengajar mega diperansang belalauka isu-isu kemaya hari tu nyadi kereban dikena ngajar enggau
belajar.

5.4.2 Aspek Waris Daya Idup

Aspek warisdaya idup ti patut bendar dipilih nyadi kereban ngajar enggau belajar nya nyerangkung tusun atur
wais daya idup, pengalus tauka pengeliut jaku, tingkat jaku, sempama, leka main asal enggau jerita rayat. Nambahka
nya aspek waris daya idup tu mega nyengkaum nilai pemanah, atur pendiau enggau norma sosial baka ti ditusun
dalam bup Adat Iban 1993 sereta enggau semengat taluk sereta angkunka bansa enggau menua Malaysia.

5.5 Sistem Jaku

Sistem jaku dalam pengawa ngajar enggau belajar menatika jaku Iban ti standard ari jalai jaku, pengaya leka jaku, sempama,
sepil , sebut enggau entak sebut. Jalai jaku mungkur morfologi enggau sintaksis lalu pengaya leka jaku ngundan leka jaku
rama enggau terminologi.

6
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

6. PENERANG TENTANG KEREMBAI TURAI PELAJAR

Kerembai Turai Pelajar Form IV dikenataika dalam tiga iti pitak. Pitak ti kesatu nya penerang pasal Asil Pengawa Belajar
baka ti dikembuan dalam Turai Pelajar. Pitak ti kedua nya Kerembai Asil Pengawa Belajar, lalu pitak ti ketiga ngundan
Perambu Aktiviti enggau Kereban.

6.1 Pitak Asil Pengawa Belajar

Pitak Asil Pengawa Belajar ngundan bidang guna jaku baka tu:

Guna Jaku Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar

Interpersonal 1.1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3


1.2 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
1.3 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

Informasional 2.1 2.1.1, 2.1.2,


2.2 2.2.1, 2.2.2
2.3 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

Estetik 3.1 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3


3.2 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

6.2 Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar

Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar nerangka enggau silik tikas pengelandik ti patut ditemu nembiak nitihka tikas penau
enggau pemaju sida sekali ke dalam Tikas 1, Tikas 2 tauka Tikas 3.

7
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Tikas 1 nya tikas pelajar ti patut ditemu semua nembiak. Tikas I nya meh penau ti pengabis minimum patut ditemu semua
nembiak Form IV. Tikas 2 nya tikas ti diungkupka ngagai nembiak ti jelan penajam lalu Tikas 3 nya tikas ti pengabis tinggi
ungkup nembiak ke ngembuan pemandai tauka penajam ke nyulut agi.

Nembiak ti udah ngembuan penau ba Tikas 1 diperansang terus belajar ngagai Tikas 2 enggau Tikas 3 nitih ke pengulih diri.
Nembiak ti enda mujur nembuka Tikas 1 patut diberi latih lalu dibantu pengajar nyentukka ngagai iya ulih nembuka tikas nya.
Dalam hal tu, nembiak deka diuji dikena nentu sekalika nembiak nya agi patut diembing tauka terus nyingkang ngagai tikas
pelajar ti nangkanka nya.

6.3 Perambu Aktiviti Enggau Kereban

Pitak Perambu Aktiviti enggau Tuduh Kereban ngundan aktiviti ngajar enggau belajar sereta enggau kereban bantu ngajar
di dalam kelas. Perambu tu ditipakka enggau Kerembai Asil Pengawa Belajar sereta menatika elemen ti dikemisi dalam
pengisi kurikulum. Chunto iya, pengelandik ngaga jangka enggau ngaga pilih bepelasarka tinjau arus maya dudi sereta
enggau mayuh bengkah pemintar ti bebida ngagai siku-siku nembiak. Semua perambu tu semina nyadi lalau. Pengajar tau
ngubah sereta milih teknik tauka aktiviti bukai ti engkeman ngambika setipak enggau penau sereta pengulih nembiak.

7. STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR

7.1 Rapat Befokus Ba Nembiak

Strategi ngajar enggau belajarka Jaku Iban, patut befokus ba nembiak ngambika sida ulih berinteraksyen lalu bulih pengelandik
belajar ari peneleba sida. Ari nya, nembiak tau bisi pengarap ba diri empu ulih ngena jaku Iban ti menuku. Rapat tu setipak
enggau belajar sechara masteri ti menatika pengulih nembiak ngauk asil pelajar ti udah ditetapka. Ari ti belajar sechara
masteri, nembiak diberi peluang maju nitih ke pengulih diri. Dalam hal tu aktiviti menilai, miki enggau nyuman, enggau
ngaya patut diambi nyadika sebagi ari proses ngajar enggau belajar.

8
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

7.2 Mayuh Bengkah Teknik

Pelajar Jaku Iban sekula sekondari meransang atur ti ngena mayuh leman teknik ngajar. Pengajar diberi peluang milih teknik
ngajar enggau belajar ti setipak enggau pengulih nembiak. Teknik bejurai, simulasyen, projek, enggau inkuiri bepelasar ba
atur belajar ngena pansik dudi hari, pemintar mayuh bengkah, konstruktivisme enggau kontekstual, tau nambahka pengerindu
enggau penyidi ngagai pelajar sida. Ajar ti efektif bepanggai ba ubah teknik enggau kereban bantu ngajar sereta enggau
teknologi ti tau meransang nembiak bepikir sechara kritis, kreatif enggau inovatif.

7.3 Mayuh Bengkah Kereban

Pengawa ti bekenaka librari, pusat sumber enggau komputer sigi diperansang dalam ngajar enggau belajarka Jaku Iban.
Kereban ari surat kabar, majalah, bup penyanding, diksyenari, internet, kereban litaricha enggau ukai kereban litaricha patut
dikena dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.4 Pengelandik Ngena Leka Jaku Ti Engkeman

Pelajar Jaku Iban sekula sekondari endang ngemeranka guna leka jaku ti engkeman . Dikena ngulihka tuju tu, pengajar patut
merambu lalu milih guna jaku ke deka diajar sereta chunto jalai ngena leka jaku dalam konteks ti bebida enggau aktiviti ti
bekenaka leka jaku ti spesifik nitihka disiplin ilmu di dalam tauka di luar kelas.

7.5 Ngajar Enggau Belajar Sechara Betema

Rapat ti menatika tema endang diperansang dalam pengawa ngajar enggau belajar. Ngena chara belajar ti baka tu
pengelandik jaku, belajarka jalai jaku enggau ngerembaika pengaya leka jaku ulih dikukun. Kelimpah ari nya, penemu ari
mata pelajar bukai mudah diserap ngagai pelajar Jaku Iban. Pengajar patut merambu pelajar enggau tema ti patut nyerangkap
bidang ilmu ti besangkut paut enggau diri empu, orang mayuh enggau pekara rama kemaya hari tu.

9
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

7.6 Macha Ekstensif

Macha ekstensif meri peluang ngagai nembiak ngauk penemu enggau nempa ulah ti menyana dikena ngangkatka daya
pikir enggau nerenakka pengerindu terus macha.

7.7 Kaul Jaul

Kaul jaul nya siti proses ngajar enggau belajar ti menatika kaul jaul pengelandik jaku ti neresa kurikulum tauka rapat ngajar.
Mayuh macham pengelandik patut diajar ngena chara bekaul jaul dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.8 Penyerap Nilai Enggau Waris Daya Idup

Nyerap nilai dalam konteks ngajar enggau belajar reti nya proses nerima mayuh bidang ilmu sereta mayuh tema ti mungkur
hal ti besangkut paut enggau diri empu tauka enggau orang mayuh.

7.8.1 Semengat angkunka menua enggau nilai bebudi tinggi peranak Malaysia ti bepelasar ba pengarap ngagai Petara
patut dipasukka dalam pengawa ngajar enggau belajar. Taja pan proses nyerap tu diatur sechara sedar sereta
diperambu tang nembiak dikarapka ulih nyerap ilmu enggau nilai tu sechara sedar tauka natural.

7.8.2 Pengelandik bepikir patut diserapka sechara teratur enggau pengelandik mending, bejaku, macha, enggau nulis.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban tu menatika pengelandik bepikir sechara kritis, kreatif sereta inovatif dalam pengawa
ngajar enggau belajar.

Sekeda ari pengelandik bepikir ti tau dikena dalam pelajar jaku nya baka tu:

• Meri tukuh
• Ngelas, ngumpul sereta mengkategori
• Ngait enggau ngaul
• Manding bida

10
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

• Nusun atur
• Nentuka penerang ti betul enggau iya ti salah
• Mida fakta enggau penemu
• Menganalisis
• Nyidi empas penemu
• Ngelala kebuah enggau pangka jaku
• Nyangka
• Mensintesis
• Mengitlak
• Ngaga analogi
• Ngaga inferens
• Mengintepretasyen tauka betungkap
• Ngelala batang enggau jantil penemu
• Nimbang tauka menilai
• Mansut ka penemu
• Ngumpul
• Ngedut
• Ngaga pemutus
• Mutarka penanggul

Pengelandik bepikir ti dirintai nya tadi patut ditemu nembiak. Kereban bepikir baka nusun grafik, tanya sereta kar
minda tau dikena dalam proses ngajar enggau belajar.

7.8.3 Pengelandik benilai tambah ti bukai baka pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar
chara belajar, pansik dudi hari, pemintar mayuh bengkah, belajar sechara konstruktivisme enggau kontekstual mega
patut diserap enggau menatika asil pelajar ti patut ditemu, penau nembiak, sereta sumber ti dikemisi.

11
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

7.9 Menilai

Aktiviti menilai nya sebengkah ari proses ngajar enggau belajar. Menilai tu aktiviti dikena ngulihka penerang ti beguna
dikena nentuka pengulih nembiak dalam siti-siti asil pelajar enggau objektif ngajar enggau belajar. Enggau nya, menilai
sechara terus menerus tauka selajur patut diatur. Berindik ari proses menilai ngena chara tu pengajar dikarapka ulih bekiraka
atur ti dikena napi penau nembiak sekali ke diberi penyuman tauka pengaya.

7.10 Penyuman

Aktiviti penyuman disedia lalu ditaga dikena mantu nembiak nguasa asil pelajar ti apin ditemu sida. Aktiviti tu diatur senipak
enggau tikas penau nembiak.

7.11 Pengaya

Aktiviti pengaya patut dikenataika laban nembiak sigi bebida tikas penau, pengelandik, talent enggau pengerindu. Nembiak
ti jampat agi nangkap asil pelajar patut diberi aktiviti ti digaga sechara ngati diri tauka enggau bantu pengajar.

8. SISTEM JAKU

Pekara ti nyadi fokus pelajar dalam Sistem Jaku Iban nya pelajar pasal jalai jaku tauka atur jaku, pengaya leka jaku, sepil,
sebut enggau intonasyen. Penerang ngelansa ba semua pekara nya tadi,tau dipeda baka tu:

8.1 Jalai Jaku

Jalai Jaku patut nyadika pelasar pemintar bejaku. Pekara tu patut diajar enggau chukup langgur sereta nitihka konteks
ngambika jalai ngena leka jaku, rambai jaku enggau ayat ulih ditemu enggau engkeman. Batang pekara ti nyadi isi pelajar
pasal jalai jaku nya dibagi ngagai dua, iya nya morfologi enggau sintaksis. Nambahka nya, aspek jalai nyebut enggau sepil
mega patut diperatika enggau manah.
12
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

8.1.1 Morfologi

Morfologi nya bidang penemu pasal jaku ti mansik pasal tukuh leka jaku, raban leka jaku sereta jalai nempa tauka
ngaga leka jaku.

Tukuh jaku ti digaga ari:

• jaku tunggal
• jaku tumbuh
• jaku turu
• jaku tandu

Raban jaku ti digaga ari:

• jaku nama
• jaku pengawa
• jaku adjektif
• jaku tugas

Proses ngaga jaku ari:

• meri penambah
• betanduka leka jaku
• beturuka leka jaku

13
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

8.1.2 Sintaksis

Sintaksis nya bidang penemu pasal jaku ti mansik tukuh, struktur enggau jalai ngaga ayat. Reti iya, bidang sintaksis
nya pansik pasal atur enggau simpul jalai jaku ti nyadi pelasar ti patut dititihka lebuh nusun leka jaku tauka raban leka
jaku ngambika nyadi ayat. Sekeda ari aspek sintaksis ti patut dipelajarka nya baka tu:

• Jalai ngaga ayat ti dipenyadi ari subjek enggau predikat sereta atur nusun ayat nya.
• Bansa ayat, iya nya ayat penerang tauka ayat padah, ayat tanya, ayat perintah enggau ayat tekenyit.
• Konsep ayat aktif enggau ayat pasif.
• Tusun ayat, iya nya ayat tusun selama enggau tusun tunsang.
• Proses ngaga ayat:
i. ayat tunggal
ii. ayat turu
• Bansa ayat turu, iya nya ayat turu berakit, ayat turu selit enggau ayat turu champur.
• Aspek tanda bacha.
• Pengenap tesa

8.2 Sistem Sepil

Sistem sepil ti dikena mesti belalauka sistem ti dikena dalam bup ‘Sistem Jaku Iban di Sekula’ ti dikeluarka Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; berengkah dikena Taun 2007.

8.3 Sebut Enggau Intonasyen

Sebut enggau intonasyen diajar ngambika nembiak ulih nyebut leka jaku enggau betul sereta meretika intonasyen enggau
penggal sebut. Pengelandik ti diajar nya pengelandik ngelala sereta bebidaka mayuh macham aspek dalam sebut enggau
intonasyen ngambika nembiak ulih ngenataika sesebengkah reti leka jaku enggau engkeman.

14
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Intonasyen ayat Jaku Iban ti patut diajar nya nitihka tusun ayat ti baka tu:

• ayat penerang rama


• ayat tanya
• ayat perintah
• ayat tunsang
• ayat pasif

8.4 Pengaya Leka Jaku

Pengaya leka jaku nyengkaum leka jaku rama enggau leka jaku ti dikena nyebut sebengkah-sebengkah pekara enggau
konsep tauka disebut terminologi. Pengelandik ngelembang leka jaku tu iya nya kerembai ari pengelandik nembiak
ngelembang leka jaku ti udah dikena dalam Form I, II enggau III. Pengaya leka jaku patut ditambah sereta dikerembai
ngambika setipak enggau pemansang penemu nembiak dalam bidang pelajar ba peringkat Form IV.

8.5 Pengenap Tesa

Pengelandik nembiak nguasa pengenap tesa patut ditambah sereta dikerembaika ngambika iya setipak enggau pemansang
penemu nembiak dalam bidang pelajar baperingkat sekula sekondari atas.

15
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

8.6 Sempama

Sempama nya sebengkah ari bungai jaku ti besilupka reti. Sempama manah dikena bebandingka gaya tauka gamal, ulah,
perangai, enggau pengawa lalu diambi nyadi teladan sereta lalau pendiau. Sempama mega mandangka daya idup bansa
Iban ti siru lebuh ngena jaku lalu bejimat lebuh ngerara tauka nimbal jaku ti enda manah. Sempama ti dikena endang mantaika
jaku belapis tauka belapik ngambika orang ti dituju jaku enda terus nyida tang mayuh agi berundingka kuing enggau empas
jaku ti diterima tauka didinga iya. Sempama tau bendar dikaitka enggau pengalus adat basa sereta gaya pendiau bansa
Iban. Sekeda chunto jaku sempama nya baka tu:

8.6.1 Jaku Silup

• bekalih batang
• nusuk kajang kerupuk
• muai lang, muai miang

8.6.2 Jaku Kelaung

• pua kumbu
• sabut
• betimba

8.6.3 Sema Banding

• baka remaung ke teleba negung ba mua lubang


• asaika lepas ari nyawa baya
• munyi ke diruruk
• enda kala tukul bulaka tempan, enda kala lelabu bulaka peputan
• itah ke asi bari

16
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

8.6.4 Rambai Jaku Kelulu

• lawa kerubung enda perisi, ragak genuk nadai ai


• kijang nyungah rangkang patah, kijang manjung punggu pumpung
• kudi memuri hari enda ujan, ikak lelanggak ikan enda ngaban

8.6.5 Jaku Karung

8.6.5.1 Dikena maya nikah


Chunto:
• Tanya indu
• Nan enggau muka kuta

8.6.6 Jaku Tapis

8.6.6.1 Ai Ansah
Chunto:
• Ai ansah Kepala Pengajar tauka pemesai bukai
• Ai ansah YB tauka Menteri

8.6.6.2 Gela tauka Gelar Ai


Chunto:
• Ranyai
• Ai Pengayu

8.6.6.3 Jaku Geliga

17
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

9. PENGISI KURIKULUM

Pengisi kurikulum nyerangkung elemen-elemen baka penemu ari mayuh bidang ilmu enggau disiplin, atur sosio-waris daya
idup enggau pengelandik benilai tambah, baka pengelandik bepikir, pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen,
pengelandik belajar chara belajar, pansik dudi hari, mayuh bengkah pemintar, belajar sechara konstruktivisme enggau
kontekstual. Semua elemen tu diajar dalam konteks ba ketiga-tiga bidang ti bisi dalam guna jaku. Penerang ti ngelansa
tentang setiap pengisi kurikulum nya baka tu.

9.1 Penemu

Penemu mungkur mayuh disiplin baka sains, ekonomi enggau bidang ilmu ti bukai dikena ngerembaika penemu
enggau pengelandik jaku. Penemu mega nyerangkung hal ti nyadi kemaya hari nitihka ti patut dalam runding pengajar.

9.2 Nilai

Nilai ti manah patut bendar dipasukka lebuh ngajar Jaku Iban dikena nempa nembiak ngambika sida ngembuan
pemai ulah ti menyana. Kelimpah ari nya, menati sereta ngemeranka perangai ti menuku dikena nempa bansa ti
tinggi adat budi basa patut dikemeran sereta diterenakka ba ati anak bansa Malaysia.

9.3 Pengangkun Sereta Penaluk Ke Bansa Enggau Menua

Pengangkun sereta penaluk ngagai bansa enggau menua patut bendar diterenakka ba nembiak ngambika ngembuan
semengat ti angkun, sayau sereta talukka menua enggau bansa.

9.4 Pengelandik Benilai Tambah


18
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Kurikulum ti inginka pengulih enggau pengulih dalam alaf baru tauka benilai tambah nya meri peluang ti lebih ngagai
nembiak dikena ngulihka penemu ari ti belajar belalauka situasyen ti nyau deka sebaka enggau pekara ti amat nyadi
di dunya nyengkaum senario dunya global. Bekaul enggau pekara nya kurikulum Jaku Iban tu ditusun ngambika ulih
nyerangkung mayuh macham pengelandik. Pengelandik ti benilai tambah baka pengelandik bepikir, pengelandik
teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar sepemanjai umur, pengelandik ninjau arus maya
dudi enggau pemintar mayuh bengkah. Sekeda ari aspek pengelandik benilai tambah nya baka ti diterangka di baruh
tu:

9.4.1 Pengelandik Bepikir

` Pengelandik bepikir diajar ngagai nembiak ngena chara tanya saut sereta enggau pengawa latih ti deka
nguna daya pikir kritis, kreatif enggau inovatif dalam pengawa mending, bejaku, macha enggau nulis.
Pengelandik bepikir tu beguna bendar ba pengidup nembiak ninting hari sereta mega lebuh sida udah bekereja
dudi hari ila. Pengelandik tu tau mantu sida nyatup lalu beruruska penanggul sereta mega mantu sida ngaga
pemutus penemu ti nyemetak sereta enda besiping.

9.4.2 Pengelandik Ngena Teknologi Pemadah Enggau Komunikasyen

Ba jeman teknologi pemadah enggau komunikasyen, nembiak sekula disadang ulih ngena komputer lebuh
besadung sereta ngenataika penerang baka ngirum enggau nerima e-mel, ngena software ti udah disediaka
dalam komputer lebuh ngatur sereta ngemanahka kereja sida enggau ngulihka penemu ti bisi disadung dalam
internet.

9.4.3 Pengelandik Belajar Chara Belajar

19
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Pengelandik belajar chara belajar beguna bendar dikena nanam pengerindu belajar sepemanjai umur. Nembiak
sekula ti ulih ngemeranka pengelandik tu deka nyadi orang ti seruran begigaka penemu baru lalu landik ngatur
pengawa lebuh napi dunya ti seruran bebali laban arus globalisasyen.

9.4.4 Pengelandik Ninjau Arus Maya Dudi

Pengelandik ninjau arus maya dudi tu siti ari chara belajar ti tau mantu nembiak sekula ngelala tiap-tiap iti
pekara, isu tauka penanggul ti udah nyadi, benung nyadi diatu enggau iya ti disadang deka nyadi dudi hari.
Reti nya, nembiak sekula deka nemu nyangka utai ti deka nyadi, nyangka penguntung tauka pengerugi ti deka
ditapi ari pengawa ti dikereja iya sereta nemu merambu sereta besedia nyatup pekara ti disadang nyadi lalu
bulih penguntung ari pekara ti berubah nya.

9.4.5 Pemintar Mayuh Bengkah

Pemintar mayuh bengkah nyengkaum pengelandik linguistik, logik matematik, musik, kinestetik, ruang,
interpersonal, intrapersonal enggau emosi. Pengajar patut nyediaka gaya ngajar ti patut sereta setipak enggau
pengerindu enggau pengulih nembiak ngambika pengawa ngajar enggau belajarka jaku tau sidi tauka efektif
agi.

9.4.6 Belajar Chara Konstruktivisme

Belajar chara konstruktivisme ulih ngasilka nembiak ti tau meretika penemu baru bepelasar ba penemu enggau
peneleba ti endang bisi dikembuan sida. Ngena chara tu nembiak ulih meretika pekara ti dipelajar sereta
rindu belajar seumur idup.

9.4.7 Belajar Chara Kontekstual


Pengelandik tu iya nya siti chara belajar ti ngaitka isi pelajar enggau peneleba nembiak, orang ke bekelingi
pendiau enggau sida sereta mayuh macham bidang pengawa. Pengelandik belajar sechara kontekstual
dikenataika ngena mayuh macham chara lalu nembiak dikarapka lantang enggau mujur belajar enti sida ulih
20 ngaitka penemu baru ti bekait enggau pengidup sida.
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

ASIL PENGAWA BELAJAR ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR

Pekara ti dirintai di baruh tu iya nya, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban. Asil Pengawa Belajar dalam
sitak keterubah nya diambi terus ari Turai Pelajar Jaku Iban ti nyengkaum semua pengelandik ti deka dijuluk dalam Pelajar Jaku
Iban di sekula sekondari atas. Pengelandik tu ditaga ngagai Form IV iya nya baka ke dirintai ba sitak kedua. Nya alai lebuh ngajar,
pengajar patut ngaga perambu belalauka pekara ti dirintai dalam sitak kedua enggau sitak ketiga.

1.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal

Fokus pelajar dalam bidang interpersonal ngadaka nembiak ti landik sereta ulih ngepun, ngemeran ngena jalai bekunsi kuasa, idea
enggau asai ati diri enggau buah pikir maya berinteraksyen, sereta ngulihka barang enggau pengawa ari orang bukai. Pekara tu
nyengkaum pengelandik berinteraksyen, berandau, besaraka penemu enggau berunding.

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

1.1 Berinteraksyen Tikas 1

1.1.1 Bekomunikasyen ngena i. Nerangka pasal pengerindu engggau Nerangka pasal pengerindu enggau
chara berandau enggau peneleba diri empu bekaul enggau peneleba diri ngagai pangan ti
betulis ngena jaku ti sesebengkah pekara. serambau pasal:
engkeman dikena bekelala, lumba enggau main ti dikerindu
mansutka asai ati enggau ii. Nyeritaka pasal diri maya berandau kereban bacha ti dipilih diri
bekunsi peneleba. enggau orang bukai ngena sebut, juluk ati
intonasyen, jaku alus enggau rambai jaku
ti patut sereta mantaika penemu ti bekaul Ngerintai lalu ngelala guna tiap-tiap
enggau topik. ruang ba rumah panjai.

21
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2

i. Bekenangka pasal sesebengkah Atur rumah ti bekaul enggau adat,


pengawa. perengka enggau kereban ke dikena.

Ngeluluka chara enggau gaya


pemberita ngerandau orang lebuh
deka ngulihka berita.

Tikas 3
Nuliska isi ti beguna bekaul enggau
i. Ngenataika asai ati diri ngena mayuh topik pekara ti dikenang.
macham chara ti ngelantangka ati.
Milih lalu nuliska ayat penerang selapis
ii. Berandauka asai ati dikena ngayanka ti bisi dikena ba kereban bacha.
penyiru enggau penyinu. Chunto:
anang irau ati
iii. Nembuka paragraf ngena leka jaku ti nadai ku enggau endang atur
engkeman. petara
mantaika asai ati ti temegah
enggau semengat ti angkun
ngena leka pantun, jaku berambai
etb.

22
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

1.1.2 Berandau enggau orang Tikas 1


bukai lalu nemu mantaika
runding diri enggau berurun. i. Madahka besetuju tauka enda ngena Berandau beraban nitihka situasyen
chara alus. baka forum, belaban penemu, sara
penemu etb.
ii. Mansutka jaku enggau besebar tauka Chunto jaku alus:
besabi sereta bebasa maya berandau. ukai aku sengaja mantah
penemu nuan
iii. Ngena jaku panggil ti patut nitihka minta ampun
pangkat orang enggau berandau. enda ulih
dudi ila
nadai ga nya salah
aku tu madahka penyinu diri
sinu amat ati aku
tekenyit bendar aku ninga
Iya ti dipebasa, Dato, Datin, etb.
Pengajar sanu,
Doktor sanu, etb.

23
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2
Ngeluluka diri nyadi pengajar
i. Manding enggau mida sesebengkah
pekara belalauka mayuh aspek. Bejurai
Chunto jaku adjektif:
ii. Ngena jaku adjektif ti patut lebuh bagas
berandauka sesebengkah pengawa. regas
lanchar
iii. Mujuk enggau meransang orang ngereja
sesebengkah pengawa. Jaku perangsang
Chunto:
enti ulih, kati ulih, asai aku nuan
ulih
Tikas 3 nuan endang patut
nasit amat bisi nuan
i. Nanya enggau mayuh macham chara
lebuh ngerandau orang.
Chunto ayat tanya:
ii. Nyaut tanya ngena sebut, intonasyen Kemaya nuan datai?
enggau gilik tubuh ti patut maya Tak salah munyi jaku ...?
berandau. Tak salah munyi tanya ...?

iii. Ngerandau temuai ngena jaku besebar Chunto:


tauka besabi sereta basa. Nitihka peneleba aku
Ba penemu aku

Randau temuai
24
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

1.1.3 Ngenataika peminta enggau Tikas 1


patut lalu nemu nimbal
peminta orang bukai ngena i. Ngenatai sereta nyaut peminta ngena Ngena leka jaku ti beradat lebuh
jaku ti engkeman sereta chara beradat. ngenataika peminta, nerima pemeri
ngayanka gaya perangai Chunto:
enggau pemaiulah ti ii. Nemu minta ampun ketegal pengawa ti minta tulung
ngenyenangka ati. tekelanjur dikereja. ulih nuan
uji padahka aku
iii. Ngena leka jaku ti patut lebuh nerima ambika aku
pemeri tauka tulung ari orang. anang kiruh
kiruh bendar nuan

Tikas 2

i. Ngenataika peminta ngarika orang bukai Ngaga kad.


ngena chara ti beradat. Chunto:
meri tabi puji
ii. Ngenataika saut ngagai peminta ngarika meri puji.
orang bukai ngena ayat ti ngayanka meri basa.
penyiru. nyendiaka isi jaku dikena
ngenataika pesan orang bukai
iii. Ngenataika pesan ngarika orang bukai. Chunto:
aku ngarika sanu
ulih nuan nyali aku
kati ulih aku nginjau
ulih nuan meri aku peluang

25
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3

i. Ngenataika peminta betulis dikena Nyendiaka jaku pesan.


ngulihka sesebengkah pekara ari orang Chunto:
bukai. Notis
Flyers
ii. Nulis pesan ti tau nyadika malin kena Iklan
orang ngereja sesebengkah pengawa Banner/tambai
nitihka atur.

26
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

1.2 Berandau engggau


bejurai
Tikas 1
1.2.1 Mereti sereta nemu
ngasuh, meri
i. Meri penerang enggau terang pasal atur Atur nemuai ngagai Rumah
penerang enggau
ngereja sesebengkah pengawa. Pengandai Tuai.
padah ti terang.
Atur pekit
ii. Nyebut ayat ti patut sereta ngena rambai Palan ngelantangka ati
jaku tauka jaku alus lebuh ngasuh tauka Palan rama baka hospital, opis,
meri penerang. sekula etb.
.
iii. Ngerembaika isi pekara ti dipejurai.

Tikas 2
Meretika ajar ti dikena nyeliahka
i. Meri penerang enggau chunto dikena pengelayap kena nyaga pengelikun
nyukung sesebengkah pekara. diri.

ii. Meri penerang betulis ti terang ngena Madahka simpul runding diri pasal
jaku ti menyana. mayuh macham berita ti ayan ba
suratkabar; baka sida ti nyeliahka
orang ti nadai daya tauka tachat.

Ayat tunggal, ayat turu, ayat


penerang, ayat tekenyit.

27
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3

i. Ngaga simpul runding belalauka batang Berandauka chara ngenataika jaku


penemu ti dibantaika kaban ti enggau pesan ti pandak, padat sereta
berandau. nyemetak.

ii. Ngaga jaku pesan ti deka dikenataika Nulis jaku pesan ngena basa enggau
ngagai orang bukai ti bekaul enggau gaya ti betul.
berita berat tauka penyinu.
Ngaga kad

1.2.2 Berandau lebuh ngelanggur Tikas 1


sebengkah-sebengkah
pengawa sereta nuliska isi i. Berandau dikena ngulihka batang runding Bejuraika aktiviti ti patut dikereja
pekara ti beguna lalu pasal sesebengkah pekara. dikena ngulihka tulung tauka bantu
ngerembaika idea ngagai ngagai rumah anak patu balu, rumah
orang bukai. ii. Macha lalu nipak rambai jaku enggau orang buta etb.
pekara ti engkeman.

Tikas 2

i. Ngerintai pemutus runding maya berandau. Nulis asil randau.

28
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban
Tikas 3

i. Mantaika penemu ti udah dipejuraika.


Notis, pesan ngena telefon, internet,
poster, radio etb.
ii. Ngempung penemu ti udah dipejuraika
ngena chara betulis awakka ulih Becherita
dikerembaika ngagai orang bukai. Nulis penerang tauka karang
Macha
Ngaga simpul penemu
Macha tauka nulis ripot

1.2.3 Bejuraika sebengkah- Tikas 1


sebengkah pekara enggau
orang bukai dikena ngulihka i. Madahka pemutus runding ti udah Nyebut pemutus runding ti udah
pemutus penemu. dipejuraika pasal sesebengkah pekara. dipesetuju.
Chunto:
Kena mutarka penanggul
Kena ngaga projek
Tikas 2 etb.

i. Macha lalu meri pemutus penemu pasal Bejuraika atur ti patut dititihka lebuh
aktiviti ti deka dikereja. bejalaika sebengkah-sebengkah
aktiviti.

29
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Bejurai belalauka langkar kereja ti Nulis minit aum


nunjukka maya, bansa enggau atur Nulis notis
aktiviti ti deka dipejalaika. Ngaga langkar pengawa
Nyendiaka taga jam
ii. Nulis penerang pasal pemutus penemu
belalauka aktiviti ti deka dipejalaika.

30
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

1.3 Berunding Tikas 1

1.3.1 Berunding enggau chara i. Madahka runding dalam situasyen formal • Berandau mutarka penanggul.
tebuka sereta penuh enggau enda formal. Chunto:
pengarap ba diri empu Jalai nyaga pengerai
ngena jaku ti alus sereta Chara nyeliahka diri ari rampit
betusun. penyakit
Tikas 2

i. Mantaika isi penemu ngena chara • Ngerintai chara orang mayuh tau nulung
bekelikuh. mutarka penusah ketegal kampar ti
datai enda beradat ngagai menua kitai.
Chunto:
Tikas 3 Orang mayuh bisi tetemuka
kampar masuk menua tu patut
i. Besetuju tauka nyakal penemu ngena tegal madahka enggau chara subuk
enggau sukung penemu ti patut awakka ngagai penghulu tauka polis,etb.
enda ngemedis ati orang bukai.
• Nulis karang belalau, ngena format
pidato, besara penemu, etb.

31
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

1.3.2 Berunding dikena ngulihka Tikas 1


pemutus pasal sebengkah-
sebengkah pekara ngena i. Berandau ngena jaku ti bebasa sereta Mutarka sesebengkah penanggul
jaku ti bebasa, betusun betusun. tauka penekul ngena jaku ti bebasa.
sereta nunjukka runding ti
tebuka.
Tikas 2

i. Bekunsika penemu dikena mutarka Penanggul ba diri sebilik


penanggul. Chunto:

anak berunding enggau apai indai


deka meli barang

32
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Mantaika raup penemu ngena jaku ti Anak berunding enggau apai lebuh
bebasa. deka ngambi bagi masuk aktiviti
kokurikulum.
ii. Mutuska penemu dikena mutarka
penanggul.

1.3.3 Ngaga timbang penemu Tikas 1


enggau gaya ti positif,
rasional sereta nemu i. Mantaika penemu diri dikena mutarka Bejuraika pekara ti ulih ngujungka
besambi-sambi , udah nya penanggul ti dipejuraika. pemutus runding ti ulih diterima kedua-
lalu ngaga pemutus runding dua piak.
ti ulih diterima kedua-dua ii. Besaraka pekara ti nyadi kemaya hari tu Chunto:
piak. ti ngujungka kedua-dua piak bulih pekayan nembiak rebak baru
pemutus ti enda ngerugi sapa-sapa. adat asal ti dikumbai tau nekul
pemansang diri kemaya hari tu
kereban pengangkut rama
isu pengelikun menua

33
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2

i. Madahka asai ati diri tentang barang Nulis not pandak


sereta servis ti diberi. Ngaga lis barang
Ngaga charta analisis barang
ii. Manding guna barang.

Tikas 3

i. Ngaga bantah pasal barang. Ngeluluka diri nyadi tuai ba kaunter.

ii. Nyaut bantah. Ngeluluka diri nyadi penguna ti enda


puas ati.

34
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

2.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional

Bidang guna jaku ti dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha meri fokus ngagai pengulih nembiak ngulihka
penemu, meretika penerang, isi enggau idea lalu ulih mantaika iya baru.

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

2.1 Bulih penerang ari


mayuh macham penatai
ti didinga enggau
dibacha. Tikas 1

2.1.1 Mending dikena i. Mending lalu ngerintaika penemu ti Ngaga kar minda dikena nerangka
ngulihka penerang. beguna ari mayuh macham sumber. batang penemu.
Macha ngelansa dikena ngiga batang
ii. Macha ngelansa kena ngulihka penemu penemu ari paragraf karang nitih
ti berurun. pengelama ti ditetapka.
Ngalihka jaku klasik ngagai jaku Iban
iii. Milih rambai jaku ari ayat ti dibacha standard.
Ngisi tempat puang bepelasarka teks
ti didinga.

35
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2

i. Ngerintai chara ngereja pengawa sechara


tradisional enggau moden.

ii. Nanya awakka nemu reti, tuju rama Nuliska karang kelikuh pasal
enggau pemutus ti bisi ditemu nyata penguntung enggau pengerugi
tauka besilup ba kereban prosa tauka bekenaka pekakas lama enggau
leka main. moden.

iii. Nusun nitihka kelas lalu nulis isi ti beguna


belalauka kereban prosa ti didinga tauka
dibacha.

Tikas 3

i. Napis penerang ari kereban Ngaga grafik


prosa ti didinga tauka dibacha

ii. Nyerenih lalu bebandingka karakter ti


bisi ditemu dalam kereban prosa ti
dibacha

36
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

2.1.2 Macha sereta ngiga Tikas 1


sanding penemu dikena
ngulihka penerang sereta i. Ngiga penerang ti bisi dikena dalam teks. Berandau dalam raban lalu
nuliska penerang nya. bebandingka jaku denotatif, konotatif
ii. Nentuka tingkat jaku ti diguna dalam teks. enggau bungai jaku.
Ngerintai penerang fakta ti bisi ba
teks.
Ngiga reti leka jaku dalam diksyenari,
chunto – leka jaku sains enggau
Tikas 2 teknologi.

i. Macha lalu nerangka guna sesebengkah


pekara.
Ngarang simpul penemu ari artikel ti
ii. Macha penerang lalu ngalihka iya ngena ambi ba media chelak.
jaku diri empu.
Macha penerang ari jaku bukai lalu
ngalihka iya ngagai Jaku Iban.

Tikas 3

i. Ngumpul lalu nulis isi penerang ti beguna.

37
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

ii. Ngaga simpul penemu pasal penerang ti


dibacha.
Ngaga brosur malin temuai ba tempat
iii. Ngalihka sebarang teks ti ditulis dalam jaku diri empu.
bukai ngagai jaku Iban tauka teks dalam
jaku Iban ngagai jaku bukai. Ngalihka brosur ti ditulis ngena jaku Iban
ngagai jaku bukai.

38
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

2.2 Meretika penerang, isi enggau


idea ari mayuh sumber ti
didinga enggau dibacha.

2.2.1 Ngena gambar, lukis


kasar enggau kar minda. Tikas 1

i. Nusun penerang bepelasarka kriteria Nusun penerang ngena grafik baka;


ti ditetapka. charta
kar minda
kar tulang ikan
Tikas 2 form klasifikasyen etb.

i. Nentuka antara batang penemu


enggau penemu dalam teks.

Tikas 3

i. Nusun penerang dalam teks nitihka rurun


ti logik lalu mantaika rasional iya.

39
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
2.2.2 Ngaga simpul runding
pasal penerang ti udah
i. Nusun isi enggau idea ari penerang ti Macha teks enggau ngelansa lalu nusun
digumpul lalu dibuntis tauka
didinga tauka dibacha ari mayuh macham penerang nitihka ripih/rurun ti betul:-
dianalisis.
sumber. Chunto:
teks ensera
ii. Nentuka isi ti beguna ari penerang ti teks biografi
didinga tauka dibacha. teks autobiografi
etb

Tikas 2

i. Ngerembaika isi ari penerang ti didinga Berandauka penerang ti udah digumpul.


tauka dibacha.

ii. Nusun paragraf nitihka tusun isi karang.

Tikas 3

i. Meri simpul penemu pasal penerang ti


udah digumpul. Ngaga karang

ii. Ngaga ayat ti patut ba paragraf awakka


nyadi karang.

40
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

2.3 Ngenataika baru penerang,


isi enggau idea ari mayuh
sumber ti didinga enggau
bacha.

Tikas 1
2.3.1 Meri penerang ngena
jaku ti terang sereta i. Ngenataika penerang belalauka grafik. Nukar teks ngagai grafik
betusun ari mayuh macham Nukar grafik ngagai teks
sumber. ii. Macha lalu meretika penerang ari kereban Chunto:
prosa tauka leka main. grafik
graf
charta
Tikas 2

i. Nerangka reti leka jaku tauka rambai jaku


ti ditemu dalam prosa tauka leka main. Nulis nitihka format ti betul
surat
ii. Macha sereta meretika sempama nitihka ripot
konteks dalam kereban bacha. bejaku
bejaku ba mua mayuh

41
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Ngaga teks kena bejaku ba mua mayuh. Nulis ayat penuh belalauka langkar
penerang.

Nulis karang kedut belalauka teks ti


diberi.

2.3.2 Ngenataika baru ngena jalai Tikas 1


bejaku enggau betulis
ngena jaku ti alus, manah i. Macha ripot enggau lanchar ngena Macha teks.
dibacha sereta betusun. intonasyen enggau gaya ti betul. Format jaku ba mua mayuh.
Format ripot, diari, berita.
ii. Ngenataika penerang nitihka atur, format Chunto:
enggau jalai jaku ti betul. forum
bekelikuhka penemu
iii. Macha lalu nerangka reti leka jaku tauka ripot
rambai jaku nitihka konteks dalam etb
kereban bacha.

42
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2

i. Macha lalu meretika isi ti ditemu dalam Sara penemu


kereban bacha.

ii. Ngenataika penerang ngena chara


bejuraika penemu.

Tikas 3

i. Nulis baru teks ngena jaku ti alus sereta Nulis karang belalauka gambar.
manah dibacha. Nyambung ayat.
Chunto:
ii. Ngaga ayat ti patut ba paragraf awakka ayat turu
nyadi karang. ayat penerang

43
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1
2.3.3 Ngaga ripot ngena chara
bejaku enggau betulis ti i. Ngenataika penerang ngena chara bejaku Ngeluluka diri ngeripot pekara ke
engkeman ngena jaku ti enggau gaya sereta sebut ti betul. benung nyadi baka
terang sereta betusun. lumba enggau main
ii. Macha sereta meretika kerat berita tauka pekit
kenang pasal sesebengkah aktiviti. ripot gaya hari
ripot polis

Macha berita
Tikas 2
Macha atur pengawa program
i. Nusun isi dikena ngaga ripot. . radio.

ii. Nulis ripot pasal mayuh macham aktiviti. Nulis berita, ripot kelab tauka
gerempung lumba enggau main, minit
aum, etb.

Ngaga analisis pasal pemutus aktiviti


lumba enggau main.

44
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Ngaga analisis pasal sesebengkah ripot Ngaga analisis ripot pandak


lalu madahka bagi idea ti nyukung enggau belalauka graf tauka kar lumba
ti nyakal. enggau main.
ii. Meretika ajar ti nyata sereta besilup dalam
kereban bacha.

3.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik

Bidang tu meri fokus ngagai pengulih nembiak belematika pemanah asil tulis mayuh macham genre. Nembiak mega patut mereti,
ngelembang pengelandik sereta ngasilka kereban tulis ti kreatif kelimpah ari meri respons diri empu ngagai sebengkah-sebengkah
asil karang.

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.1 Mereti enggau belematika Tikas 1


asil karya
i. Mending lalu madahka kereban jerita ti Betanya saut pasal kereban jerita ti
3.1.1 Mereti sereta belematika didinga. didinga.
karang mayuh macham ii. Macha sesebengkah karang lalu meri Chunto:
genre, lalu meri respons respons tauka madahka runding diri pasal bansa jerita
diri empu tauka mantaika pemanah karang nya. tuju jerita
runding diri pasal asil tulis. guna jerita

45
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2

i. Macha karang lalu belematika ari Belematika karang ari aspek:


mayuh aspek.
ajar manah
ii. Ngeripih pekara ti nyadi dalam gaya jaku
cherita. daya idup dalam cherita

Tikas 3
Bejuraika lalu nyeritaka baru pasal
i. Macha lalu mantaika runding diri pasal karang ti dibacha bepelasarka tema,
rampa cherita, karaktor, sinopsis cherita, ajar manah, tuju cherita, karakter, plot,
etb. sipnopsis, etb.

ii. Macha lalu nemu nyerita baru batang Bejuraika rampa cherita.
cherita ti dibacha. Pendiau karakter.
Nulis sinopsis.
iii. Macha lalu nemu ngeluluka perangai Ngerintai lalu nyebut pekara
karakter ti ditemu dalam karang ti dibacha. ti nyadi nitihka ripih ti betul.

Bejuraika rampa cherita.


Pendiau karakter.
Nulis sinopsis cherita

Ngeluluka diri ngena chara:


pentomen, etb
46
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.1.2 Ngerintai tauka madahka Tikas 1


reti ti nyata enggau iya ke
besilup di dalam sebengkah i. Mendingka leka main lalu madahka tuju Ulih ngangauka leka main enggau
-sebengkah leka main rama leka main nya. serengut /patah nyawa ti betul:
pantun asal
ii. Macha lalu nemu nerangka reti leka jaku ramban
tauka rambai jaku belalauka konteks. dungai
renung
iii. Macha lalu nemu nerangka reti nyata
enggau besilup leka jaku tauka rambai
jaku ti dikena dalam sesebengkah
karang.

Tikas 2

i. Ngangauka leka main ngena gaya Madahka tuju leka main.


enggau serengut ti betul.
Ngenataika leka main ngena gaya ti
betul sereta ngena kereban ke patut.

47
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Nembuka baris leka main ngena leka Nembuka genteran enggau ngisi endur
jaku tauka rambai jaku pilih diri empu. puang ngena jaku ti patut.

ii. Madahka cherita enggau pesan ti Mereti sereta nemu berandauka pesan
dikenataika dalam leka main. enggau jalai cherita.

48
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.1.3 Nelusur tauka nyebut leka Tikas 1


main lalu madahka gaya
enggau bansa leka main i. Madahka leka jaku ti nyau deka sebaka
nya reti enggau leka jaku ti dipilih ari leka Geliga
main. Ai ansah
Jaku tanya indu
ii. Nerangka reti rambai jaku ti patut diberi
penerang luas ke dikena dalam leka main.

Tikas 2

i. Nerangka reti ti nyata enggau besilup ari


leka main enggau cherita ti dibacha. Berandauka reti leka jaku ti udah
dirintai.
ii. Nelusur leka main lalu madahka guna leka Chunto:
main nya dalam daya idup raban bansa Reti ti nyata
Iban. Reti ti besilup

49
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Nelusur leka main lalu nemu nerangka


leka jaku enggau rambai jaku ti narit ati ti
dikena dalam leka main nya.

ii. Nelusur leka main udah nya lalu bejuraika


reti ti besilup enggau cherita dalam leka
main.

iii. Nelusur leka main udah nya lalu ngaga


simpul penemu pasal leka main nya. Chunto leka main ti tau ditelusur
nembiak:
iv. Nelusur leka main asal sereta nuliska
cherita ti dikenang dalam leka main nya Geliga
ngena gaya karang rama. Ai Ansah
Tanya Indu
Timang Ranyai
Sampi/Biau

50
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.2 Ngasilka karang. Tikas 1

3.2.1 Ngasilka karang i. Ngerintai lalu bejuraika bagi karang ti Ngasilka karang belalauka:
nitihka atur ti betul, beformat enggau enda beformat. isi ti diberi
kemassereta ngena kar minda
jaku ti engkeman, isi langkar kereja
manah dibacha sereta nulis simpul penemu
ngerinduka ati. karang ti betusun dalam paragraf,
kerembai isi enggau jalai jaku ti
Tikas 2 manah sereta leka jaku ti baru

i. Mending lalu bejuraika karang beformat


enggau enda beformat.

ii. Ngerembaika idea belalauka langkar


pekara ti deka ditulis dalam paragraf ti
menyana.

51
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Berandauka chara nulis paragraf karang: Nulis karang kreatif nitihka gaya sereta
pemuka, isi enggau penutup. pengelandik diri ngena kerembai idea ti
menyana ari:
ii. Nentuka jaku enggau rambai jaku ti ulih kar minda
narit ati pemacha. gambar lukis/grafik
gambar
iii. Nengkebang karang cherita ti besuluka statistik
sempama, lalu berandauka teknik ti graf
patut dikena lebuh ngerembaika idea iklan
dikena nuliska karang nya, ari pun langkar pengawa
sampaika tembu. kar minda
nulis karang besuluka sempama
iv. Ngena sepil enggau tanda bacha ti patut nembuka karang
lebuh nulis karang. ngaga pengujung cherita
nengkebang pun cherita
v. Nentuka pekara ti tau enggau enda tau
ditulis dalam karya ti ditagaka dibacha
orang mayuh.

vi. Nemu atur enggau chara ti betul lebuh


ngambi isi penemu ke udah dituliska
orang bukai.

52
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.2.2 Mantaika isi ti bebatang, Tikas 1


tulin sereta ngaga langkar
pekara ti deka ditulis. i. Ngaga langkar pekara ti deka ditulis, Ngerintai isi ti deka ditulis dalam
tipan idea ti menuku sereta ngundan karang belalauka topik ti diberi.
isi ti bebatang.
Nusun isi karang.

Meri chunto ti patut kena


ngerembaika isi karang dikena
nyukung batang penemu.
Tikas 2

i. Nentuka format ti betul lalu ngerembaika


paragraf karang.

Tikas 3
Nulis siti karang ti menyana ari topik
i. Nulis karang ngena jaku ti engkeman, ti diberi.
rambai jaku ti patut, ayat ti kemas,
format ti betul, jaku penanda kaul
penemu ti engkeman enggau kerembai
isi lalu ngundan chunto ti patut sereta
betul.

53
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

ii. Nulis ngena ayat ti mudah sereta terang Menatika teknik ti engkeman lebuh
ngambika nyamai dibacha lalu ngasilka karya baka:
besenutuk enggau tuju tauka topik ngingatka baru
karang ti dipilih. meragam pekara ti deka nyadi
monolog
iii. Ngasilka karya kreatif nitihka dialog
pengelandik diri empu sereta nunda bebingkai (cherita dalam cherita)
format ti patut. penemu orang kesatu, kedua,
ketiga, …
klimaks
konflik
resolusyen

54
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.2.3 Ngaga baris leka main ti Tikas 1


kemas sereta manah
dibacha. i. Ngisi tempat puang dalam baris leka main Nulis leka main ngena leka jaku
ngena leka jaku tauka rambai jaku ti besenimbal enteli lalu ngundan reti
nunjukka tapis enggau batang enteli leka nitihka waris daya idup tauka
main ti betul. pengidup besahari-sahari.
Chunto:
Orang Delok ngumbai diri nadai
manuk, malik ke teluk peda
sebaduk kerubung telu.

Orang Engkari ngumbai diri


nadai besi, dinga besahari-
sahari ngambuh duku.
Tikas 2

i. Milih lalu nusun leka jaku tauka rambai Nengkebang leka main nitihka
jaku ti manah didinga dikena ngaga baris pengelandik diri:-
leka main. Entelah
Pantun
Ganu
Ramban etb.

55
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3

i. Ngasilka leka main ti ngundan isi ti berurun, Nelusur lalu ngenataika leka main ti
patah munyi nitihka batang enteli, ngundan udah ditengkebang.
reti sereta manah dibacha.

ii. Ngena leka main ti udah ditengkebang ba Lebuh nulis leka main pekara tu patut
situasyen bendar dibantai ngena chara diperatika:
bekelulu di atas panggau sekula maya milih diksyen ti patut
pengerami. enteli/rima
aliterasyen
asonansyen
anafora
epifora
etb.

56
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.2.4 Ngemetul ,ngerurus sereta Tikas 1


ngaluska karang ti udah
ditulis. i. Ngelala sepil enggau guna tanda bacha Ngelala lalu ngemetulka penyalah
ti salah lalu ngemetulka penyalah nya. dalam karang baka ti di baruh tu:
sepil
ii. Ngelala format karang ti salah lalu nemu struktur ayat
ngedit iya. tanda bacha
guna leka jaku
rambai jaku
Tikas 2 jaku alus
jalai cherita
i. Ngedit struktur ayat enggau penanda kaul paragraf
penemu ti dikena dalam karang. penanda kaul penemu

Ngedit lalu ngaluska asil pengawa


Tikas 3 betulis ari segi:
tusun isi
i. Ngelala isi penemu ti bebalut lalu nemu pemilih pengaya leka jaku
nusun isi karang nitihka ripih ti patut. gaya jaku
guna jaku
ii. Ngedit karang struktur ayat
jaku penanda kaul penemu
iii. Ngasilka karang ti menyana. paragraf
tanda bacha
pala karang
rurun penemu
pengamat isi
57