Anda di halaman 1dari 59

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa Iban
Tingkatan V

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia
RIPIH ISI PEKARA

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Kata Pengantar ix
Pelasar Jaku 1
Juluk Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari 2
Objektif Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari 2
Objektif Pelajar Bahasa Iban Tingkatan V 3
Organisasi Kurikulum 4
Penerang Tentang Kerembai Turai Pelajar 7
Strategi Ngajar Enggau Belajar 8
Sistem Jaku 12
Pengisi Kurikulum 17
Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal 21
Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional 32
Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik 42

iii
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakat; memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu cara masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan
Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira
murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang
berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. boleh berkomunikasi serta meneruskan warisan budaya Iban
yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah
untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut maktab dan universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan
kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru individu yang mewakili badan-badan tertentu.
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
dengan berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
tambah yang difikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini
diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan
boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia
pekerjaan.
(MAHZAN BIN BAKAR SMP, AMP)
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

ix
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

1. PELASAR JAKU

Jaku Iban tu siti ari jaku etnik ti bisi diajar ba tikas sekula primari enggau sekula sekondari baka ti disebut dalam Akta Pendidikan
1996. Jaku Iban diajar kena nyuluk niat ati bansa Iban ti sayau sereta deka ngemansangka jaku Iban. Nambahka nya, iya mega tau
nyadi senyata ti beguna dikena nyerakupka kaul dalam raban bansa Iban empu tauka antara bansa Iban enggau bansa bukai.

Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ditempa ngambika nembiak ulih bekomunikasi enggau lanchar sereta ulih ngenanka waris
daya idup bansa Iban bepelasarka Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Jaku Iban dikenatai belalauka Turai Pelajar
enggau Kerembai Turai Pelajar.

Turai PelajarJaku Iban sekula sekondari nyerangkung tiga bidang guna jaku, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional
enggau Bidang Estetik ti bekait enggau pengelandik bekomunikasi enggau orang bukai, mindahka penerang sereta angkunka
pemanah jaku. Kelimpah ari nya, elemen litaricha bisi diselit dalam pelajar Jaku Iban dikena ngenanka waris daya idup. Pelajar
Jaku Iban mega menatika leman gaya belajar, pengerindu enggau pengulih nembiak ti bebida sereta ngemeranka pelajar ngena
pengelandik benilai tambah. Aktiviti kokurikulum ti dipejalaika ari luar kelas mega beguna dikena ngukun penau ke dipelajar sida
dalam kelas.

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Tingkatan V tu nerang lalu ngerembaika enggau silik agi pasal Turai Pelajar Jaku Iban sekula
sekondari ke tau nyadi lalau pengajar ngenataika pelajar ke diungkupka nembiak Tingkatan V. Kerembai Turai Pelajar tu disendiaka
bagi setiap tingkatan ari Tingkatan I nyentuk ke Tingkatan V.

Kerembai turai pelajar tu ngundan Juluk, Objektif, Organisasi Kurikulum, Asil Pengawa Belajar, Pengisi Kurikulum, Strategi Ngajar
enggau Belajar, Aspek Jaku, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar.

1
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

2. JULUK KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI

Juluk Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari nya dikena nempa ngaga, ngambuh nyepuh nembiak ngambika sida ulih bekomunikasi
dikena napi ungkup diri dalam bidang berinteraksi maya begulai sejalai enggau orang bukai, meretika idea enggau penerang ti
didinga tauka dibacha, sedarka pemanah jaku ti dikena dalam mayuh macham asil tulis ari mayuh macham genre, sereta mega
mantaika idea enggau asai ati ngena Jaku Iban standard sambil ti neruska waris daya idup bansa Iban.

3. OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA IBAN SEKULA SEKONDARI

Ba pengujung pengawa ngajar enggau belajarka Jaku Iban di sekula sekondari, nembiak disadang nemu:

i. nampil orang dalam interaksi sosial ari berandau enggau besaraka runding tauka ngena chara betulis dikena ngepun
sereta negapka kaul sereta;

ii. bejalaika sebengkah-sebengkah pengawa; meretika isi mayuh macham kereban ti didinga enggau dibacha;

iii. mending, macha lalu meri respons ngagai kereban tulis tradisi enggau moden;

iv. mantaika runding ngena jalai bejaku enggau betulis;

v. belemati lalu nemu nitihka nilai pemanah, sikap positif, semengat patriotik enggau sayauka menua diri; enggau

vi. neruska waris daya idup bansa Iban sesingkang enggau pemansang mayuh pupu raban bansa di Malaysia.

2
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

4. OBJEKTIF PELAJAR JAKU IBAN TINGKATAN V

Ba ujung pelajar tingkatan V nembiak dikarapka ulih:

i. Berandau enggau pangan diri tentang hal diri empu, diri sebilik, orang ke berimbai pendiau, sekeda isu enggau pemansang
kemaya hari tu enggau antara bansa ngena jaku ti engkeman;

ii. Bedaya ngulihka barang enggau servis ari ti meri respons tentang barang enggau servis ti diulih ari nyadi penguna;

iii. Meri timbang penemu enggau ngaga pemutus ti patut dikena beruruska penanggul sereta ngaga pemutus penemu dalam
siti-siti situasi lebuh bejurai tauka berundingka sesebengkah pekara;

iv. Macha teks ti mayuh lebas enggau bidang sereta ngena mayuh teknik macha dikena ngulih lalu meretika penerang enggau
chara ti efektif;

v. Macha kereban sastera enggau akademik ke tuju beperindang enggau menganalisis karya ari mayuh aspek;

vi. Ngubah baru idea enggau penerang berindik ari siti-siti perspektif enggau kriteria ngambika ulih nembuka ati enggau tuju
pengawa;

vii. Ngena pengelandik mantaika jaku, buah runding enggau ngeraup randau dikena ngayanka bantai penemu ti efektif;

viii Nengkebang karya kreatif enggau ukai kreatif ngena jaku ti gramatis enggau tingkat jaku ti engkeman sereta ngena rapat
tulis ti udah dipelajarka;

ix. Belemati sereta menatika nilai ti manah, sikap positif, semengat patriotik enggau pengangkunka menua belalauka ajar di
dalam kelas.

3
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

5. ORGANISASI KURIKULUM

Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ngundan:

5.1 Guna Jaku

Guna jaku tau dibagi ngagai tiga bidang, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional enggau Bidang Estetik.
Setiap bidang nya endang ngembuan Asil Pengawa Belajar ti patut ditemu nembiak.

Guna jaku Bidang Interpersonal bekaul enggau pengelandik nembiak ngepunka randau, ngerembaika randau sereta
ngemeranka kaul interpersonal, iya nya kaul enggau orang bukai.

Guna jaku Bidang Informasional dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha. Iya bekaul enggau
penau nembiak ngulih, mereti sereta mantaika baru sesebengkah penerang, isi enggau idea.

Guna jaku Bidang Estetik meri ruang ngagai nembiak belemati sereta angkunka karya sastera, becherita, mantaika buah
pikir sechara kreatif. Berindik ari tu, nembiak diajar elemen litaricha ti mungkur genre novel, cherpan, prosa tradisional,
kelulu enggau leka main. Nembiak dikandal ulih nerenakka pengerindu macha lalu belematika bemacham kereban litaricha
Iban ti kaya dikena nanggam pengangkun sida ke waris daya idup bansa Iban.

5.2 Pengelandik Jaku

Pengelandik jaku mungkur pengelandik mending, bejaku, macha enggau nulis. Pengelandik jaku tu dikarapka ulih nyadi
pemun nembiak ulih ngena jaku Ibanstandard.

5.2.1 Pengelandik Mending

Pengelandik mending nya dikena ngansah pemintar nembiak mending enggau penuh perati kelimpah ari mereti lalu
landik nyerenih tauka milih isi pekara ti beguna, mendingka isi kelikuh ti bebida dalam mayuh macham kereban
dikena belajar.
4
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

5.2.2 Pengelandik Bejaku

Pengelandik bejaku nya ngenajamka pengelandik nembiak ngena jaku ti betul sereta standard lebuh becherita, mantaika
pikir diri, nerangka asai ati diri sereta nanya enggau terang, betusun, enda lebih-lebih, kelimpah ari ti dikena nerenakka
peneleba bejaku alus, nemu bebasa sereta beradat.

5.2.3 Pengelandik Macha

Pengelandik macha tu dikena nelebaka nembiak nguasa mayuh macham teknik macha, begunaka mayuh macham
kereban penyanding, ngambika sida sikar mereti, pandai nyerenih isi ti beguna, nemu belematika pemanah pekara
ti dibacha sereta landik ngaga analisis pasal kereban bacha nya.

5.2.4 Pengelandik Nulis

Pengelandik nulis ngujungka nembiak nemu nulis enggau pintar baka landik sereta lanchar ngena pengaya jaku ti
betul, standard sereta ngena ayat ti gramatis. Pekara ti ditulis bisi tema enggau isu ti terang,runding ti lurus, format
ti betul enggau genre ti patut. Nambahka nya, nembiak mega ulih ngemetul sereta nusun karang ngena mayuh macham
penerang betulis. Pengelandik jaku disengkaumka dalam Asil Pengawa Belajar ba tiap-tiap bidang guna jaku enggau
chara ti bekaul enggau iya.

5.3 Asil Pengawa Belajar

Pengawa ngajar enggau belajar di bilik kelas dilanggur sereta dipejalai bepelasarka asil pengawa belajar ti patut ditemu
nembiak. Asil Pengawa Belajar berindik ari pengelandik jaku baka ti diterangka dulu tadi.

Asil Pengawa Belajar meri penerang dikena ngiring sereta nulung pengajar dalam pengawa ngajar ti disalin ari penerang
objektif. Asil Pengawa Belajar nya bepelasarka semua pengelandik jaku lalu begulaika atur jalai ngena jaku dalam sistem
jaku nitihka konteks enggau topik dalam ruang pengisi kurikulum.

5
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

5.4 Pengisi Kurikulum

Pengisi kurikulum nyengkaum elemen-elemen ti bejantilka pemansang ti baru dipasukka dalam bidang pelajar, iya nya
pemintar bepikir, atur sosio-daya idup enggau pengelandik benilai tambah baka pengelandik berunding, belajar sepemanjai
umur, ngena teknologi pemadah enggau komunikasi sereta pengelandik ninjau arus maya dudi dikena nyendiaka nembiak
nyingkang ngagai dunya pengawa dikena ngidupka diri. Nambahka nya, pelajar pasal nilai, nyadi peranak menua ti likun
pendiau, angkun sereta taluk ngagai menua diri endang diperatika enggau silik beserimbai enggau juluk menua maju enggau
raban bansa ti nadai penimpang dalam adat basa enggau perangai. Penerang ti lebih luas agi pasal pengisi kurikulum
Jaku Iban nya baka tu:

5.4.1 Penemu Pasal Rampa Menua Nembiak

Penemu pasal rampa menua nembiak ti patut dikena ngerembai sereta ngangkatka pengelandik nembiak, nya penemu
ti nyengkaum mayuh bidang penemu enggau disiplin baka; sains, geografi, kandang rampa menua enggau ti bukai.
Kelimpah ari nya, pengajar mega diperansang belalauka isu-isu kemaya hari tu nyadi kereban dikena ngajar enggau
belajar.

5.4.2 Aspek Waris Daya Idup

Aspek waris daya idup ti patut bendar dipilih nyadi kereban ngajar enggau belajar nya nyerangkung tusun atur sosio-
daya idup, pengalus tauka pengeliut jaku, lebas jaku, jaku sempama, leka main asal enggau jerita rayat. Nambahka
nya aspek waris daya idup tu mega nyengkaum nilai pemanah, atur pendiau enggau norma sosial baka ti ditusun
dalam bup Adat Iban 1993 sereta enggau semengat ti taluk sereta angkunka bansa enggau menua Malaysia.

5.5 Sistem Jaku

Sistem jaku dalam pengawa ngajar enggau belajar menatika jaku Iban ti standard ari jalai jaku, pengaya leka jaku, sempama,
sepil, sebut enggau entak sebut.. Jalai jaku mungkur morfologi enggau sintaksis lalu pengaya leka jaku ngundan leka jaku
rama enggau istilah.

6
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

6. PENERANG TENTANG KEREMBAI TURAI PELAJAR

Kerembai Turai Pelajar Tingkatan V dikenataika dalam tiga iti pitak. Pitak ti kesatu nya penerang pasal Asil Pengawa Belajar baka
ti dikembuan dalam Turai Pelajar. Pitak ti kedua nya Kerembai Asil Pengawa Belajar, lalu pitak ti ketiga ngundan Perambu Aktiviti
tauka Kereban.

6.1 Pitak Asil Pengawa Belajar

Pitak Asil Pengawa Belajar ngundan bidang guna jaku baka tu:

Guna Jaku Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar

Interpersonal 1.1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3


1.2 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
1.3 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

Informasional 2.1 2.1.1, 2.1.2,


2.2 2.2.1, 2.2.2
2.3 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

Estetik 3.1 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3


3.2 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

7
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

6.2 Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar

Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar dalam pitak 2 nerangka enggau silik tikas pengelandik ti patut ditemu nembiak
nitihka tikas penau enggau pemaju sida sekalika dalam Tikas 1, Tikas 2 tauka Tikas 3.Tikas 1 nya tikas pelajar ti patut
ditemu semua nembiak. Penau ba tikas tu nya penau ti minimum patut ditemu semua nembiak Tingkatan V. Penau ba tikas
2 nya tikas ungkupka nembiak ke jelan, lalu Tikas 3 nya tikas ti pengabis tinggi ungkup nembiak ti ngembuan pemandai ke
nyulut agi.

Nembiak ti udah ngembuan penau ba Tikas 1 diperansang terus belajar ngagai Tikas 2 enggau Tikas 3 nitihka pengulih diri.
Nembiak ti enda mujur nembuka Tikas 1 patut terus diberi latih lalu dibantu pengajar nyentuk ngagai iya ulih nembuka tikas
nya. Dalam hal tu, nembiak deka diuji dikena nentu sekalika nembiak nya agi patut diembing tauka terus mutar ngagai tikas
pelajar ti nangkanka nya.

6.3 Perambu Aktiviti enggau Kereban

Perambu Aktiviti sereta enggau Tuduh Kereban, ngundan aktiviti ngajar enggau belajar sereta enggau kereban bantu ngajar
di dalam kelas. Perambu tu ditipakka enggau Kerembai Asil Pengawa Belajar sereta menatika elemen ti dikemisi dalam
pengisi kurikulum. Chunto iya, pengelandik ngaga jangka enggau pilih bepelasarka tinjau arus maya dudi sereta enggau
mayuh bengkah pemintar ti bebida ba siku-siku nembiak. Semua perambu tu semina nyadi lalau. Pengajar tau ngubah
sereta milih teknik tauka aktiviti bukai ti engkeman setipak enggau penau sereta pengulih nembiak.

7. STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR

7.1 Rapat Befokuska Nembiak

Strategi ngajar enggau belajarka jaku Iban, patut befokuska nembiak ngambika sida ulih berinteraksi lalu bulih pengelandik
belajar ari peneleba sida. Ari nya, nembiak tau bisi pengarap ba diri empu ulih ngena jaku tu enggau menuku. Rapat tu
setipak enggau belajar sechara masteri ti menatika pengulih nembiak nguasa asil pelajar ti udah ditetapka. Ari ti belajar
sechara masteri, nembiak diberi peluang maju nitihka pengulih diri. Dalam hal tu aktiviti menilai, miki enggau nyuman, enggau
ngaya patut diambi nyadi sebagi ari proses ngajar enggau belajar.
8
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

7.2 Mayuh Bengkah Teknik

Pelajar Jaku Iban sekula sekondari meransang atur ti ngena mayuh leman teknik ngajar. Pengajar tau milih teknik ngajar
enggau belajar ti setipak enggau pengulih nembiak. Teknik bejurai, simulasi, projek, inkuiri, belajar bepelasarka pansik dudi
hari, pemintar mayuh bengkah, konstruktivisme, enggau kontekstual tau nambahka pengerindu enggau penyidi ngagai pelajar
sida. Ajar ti efektif bepanggai ba ubah teknik enggau kereban bantu ngajar sereta enggau teknologi ti tau meransang
nembiak bepikir sechara kritis enggau kreatif, bekomunikasi enggau berinteraksi.

7.3 Mayuh Bengkah Kereban

Pengawa ti bekenaka librari, pusat sumber enggau komputer sigi diperansang dalam ngajar enggau belajarka Jaku Iban.
Kereban ari surat kabar, majalah, bup penyanding, diksenari, internet, kereban litaricha enggau ukai kereban litaricha patut
dikena dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.4 Pengelandik Ngena Leka Jaku Ti Engkeman

Pelajar jaku Iban sekula sekondari endang ngemeranka guna leka jaku ti engkeman . Dikena ngulihka tuju tu, pengajar patut
merambu lalu milih guna jaku ke deka diajar sereta chunto jalai ngena dalam konteks ti bebida enggau aktiviti ti bekenaka
jaku ti menuku di dalam tauka di luar kelas.

7.5 Ngajar Enggau Belajar Sechara Betema

Rapat ti menatika tema endang diperansang dalam pengawa ngajar enggau belajar. Ngena chara belajar ti baka tu pengelandik
jaku, belajarka jalai jaku enggau ngerembaika pengaya leka jaku ulih dikukun. Kelimpah ari nya, penemu ari mata pelajar
bukai mudah diserapka dalam pelajar Jaku Iban. Pengajar patut merambu pelajar ngena tema ti patut nyerangkap bidang
ilmu ke besangkut paut enggau diri empu, orang mayuh enggau pekara rama kemaya hari tu.

9
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

7.6 Macha Ekstensif

Macha sechara ekstensif meri peluang ngagai nembiak ngauk penemu enggau nempa ulah ti menyana dikena ningkatka
daya pikir enggau nerenakka pengerindu terus macha.

7.7 Kaul Jaul

Kaul jaul nya siti proses ngajar enggau belajar ti menatika kaul jaul pengelandik jaku ti neresa kurikulum tauka rapat ngajar.
Mayuh macham pengelandik patut diajar ngena chara bekaul jaul dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.8 Penyerap Nilai Enggau Waris Daya Idup

Nyerap nilai dalam konteks ngajar enggau belajar reti nya proses nerima mayuh bidang ilmu sereta mayuh tema ti mungkur
hal ti besangkut paut enggau diri empu tauka enggau orang mayuh.

7.8.1 Semengat angkunka menua enggau nilai bebudi tinggi peranak Malaysia ti bepelasarka pengarap ngagai Petara
patut dipasukka dalam pengawa ngajar enggau belajar. Taja pan proses nyerap tu diatur sechara sedar sereta
diperambu tang nembiak dikarapka ulih nyerap ilmu enggau nilai tu sechara semula nyadi.

7.8.2 Pengelandik bepikir patut diserapka sechara teratur enggau pengelandik mending, bejaku, macha, enggau nulis.
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban tu menatika pengelandik bepikir sechara kritis enggau kreatif dalam pengawa
ngajar enggau belajar.

Sekeda ari pengelandik bepikir ti tau dikena dalam pelajar jaku nya baka tu:

• Meri tukuh
• Ngelas, ngumpul sereta mengkategori
• Ngait enggau ngaul
• Manding bida

10
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

• Nusun atur
• Nentuka penerang ti betul enggau iya ti salah
• Mida fakta enggau penemu
• Menganalisis
• Nyidi empas penemu
• Ngelala kebuah enggau pangka jaku
• Nyangka
• Mensintesis
• Mengitlak
• Ngaga analogi
• Ngaga inferens
• Mengintepretasi tauka betungkap (mentafsir)
• Ngelala batang enggau jantil penemu
• Nimbang tauka menilai
• Mansut penemu
• Ngumpul
• Ngedut penemu
• Ngaga pemutus
• Mutarka penanggul

Pengelandik bepikir ti dirintai nya tadi patut ditemu nembiak. Nyadi kereban bepikir baka ti nusun grafik, tanya sereta
kar minda patut dikena dalam proses ngajar enggau belajar.

7.8.3 Pengelandik benilai tambah ti bukai baka pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasi, pengelandik belajar
chara belajar, pansik dudi hari, mayuh bengkah pemintar, belajar sechara konstruktivisme enggau kontekstual mega
patut diserap enggau menatika asil pelajar ti patut ditemu, penau nembiak, sereta sumber ti dikemisi.

11
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

7.9 Aktiviti Menilai

Aktiviti menilai nya sebengkah ari proses ngajar enggau belajar. Menilai tu aktiviti dikena ngulihka penerang ti beguna
dikena nentu pengulih nembiak dalam siti-siti asil pelajar enggau objektif ngajar enggau belajar. Enggau nya, menilai sechara
terus menerus patut diatur. Berindik ari proses menilai ti terus-menerus dikarapka ulih bekiraka atur ti dikena napi penau
nembiak sekali ke diberi penyuman tauka pengaya.

7.10 Aktiviti Nyuman

Aktiviti nyuman disedia lalu ditaga dikena mantu nembiak nguasa asil pelajar ti apin ditemu sida. Aktiviti tu diatur
senipak enggau tikas penau nembiak.

7.11 Aktiviti Ngaya

Aktiviti ngaya patut dikenataika laban nembiak sigi bebida tikas penau, pengelandik, bakat enggau pengerindu. Nembiak
ti jampat agi nguasa asil pelajar patut diberi aktiviti ti digaga sechara ngati kediri tauka enggau bantu pengajar.

8. SISTEM JAKU

Pekara ti nyadi fokus pelajar dalam Sistem Jaku Iban nya pelajar pasal jalai jaku tauka atur jaku, pengaya leka jaku, sepil,
sebut enggau intonasi. Penerang ngelansa ba semua pekara nya tadi tau dipeda baka tu:

8.1 Jalai Jaku

Jalai Jaku patut nyadi ke pelasar pemintar bejaku. Pekara tu patut diajar enggau chukup langgur sereta nitihka konteks
ngambika jalai ngena leka jaku, rambai jaku enggau ayat ulih ditemu enggau engkeman. Batang pekara ti nyadi isi pelajar
pasal jalai jaku nya dibagi ngagai dua, iya nya morfologi enggau sintaksis. Nambahka nya, aspek jalai nyebut enggau nyepil
mega patut diperatika enggau manah.
12
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

8.1.1 Morfologi

Morfologi nya bidang penemu pasal jaku ti mansik tukuh leka jaku, raban leka jaku sereta jalai bejadi tauka ngaga leka jaku.

Tukuh jaku ti digaga ari:

• jaku tunggal
• jaku tumbuh
• jaku turu
• jaku tandu

Raban jaku ti digaga ari:

• jaku nama
• jaku pengawa
• jaku adjektif
• jaku tugas

Proses ngaga jaku ari:

• meri penambah
• betanduka leka jaku
• beturuka leka jaku

13
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

8.1.2 Sintaksis

Sintaksis nya bidang penemu pasal jaku ti mansik tukuh, struktur enggau jalai ngaga ayat. Reti nya, bidang sintaksis nya
pansik pasal atur enggau simpul jalai jaku ti nyadi pelasar ti patut dititih lebuh nusun leka jaku tauka raban leka jaku ngambika
nyadi ayat. Sekeda ari aspek sintaksis ti patut dipelajarka nya baka tu:

• Jalai ngaga ayat ti dipenyadi ari subjek enggau predikat sereta atur nusun ayat nya.
• Bansa ayat, nya baka ayat penerang tauka ayat padah, ayat tanya, ayat perintah enggau ayat tekenyit.
• Konsep ayat aktif enggau ayat pasif.
• Tusun ayat, nya baka ayat ti nitihka tusun selama enggau tusun tunsang.
• Proses ngaga ayat:
i. ayat tunggal
ii. ayat turu
• Bansa ayat turu, iya nya ayat turu berakit, ayat turu selit enggau ayat turu champur.
• Aspek tanda bacha.
• Pengenap tesa

8.2 Sistem Sepil

Sistem Sepil ti dikena meseti belalauka Sistem Sepil Jaku Iban Di Sekula ti dikeluarka Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia; berengkah dikena taun 2007, tang Atur Sepil Jaku Iban ti dikeluarka Yayasan Kebudayaan
Dayak (1995), agi meruan tau dikena nyadi gembar tauka penyanding.

8.3 Sebut Enggau Intonasi

Sebut enggau intonasi diajar ngambika nembiak ulih nyebut leka jaku enggau betul sereta meretika intonasi enggau penggal
sebut. Pengelandik ti diajar nya pengelandik ngelala sereta bebidaka mayuh macham aspek dalam sebut enggau intonasi
ngambika nembiak ulih ngenataika sesebengkah reti enggau engkeman.

14
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Intonasi ayat Jaku Iban ti patut diajar nya nitihka tusun ayat ti baka tu:

• ayat penerang rama


• ayat tanya
• ayat perintah
• ayat tunsang
• ayat pasif

8.4 Pengaya Leka Jaku

Pengaya leka jaku nyengkaum leka jaku rama enggau leka jaku ti dikena nyebut sebengkah-sebengkah pekara enggau
konsep tauka disebut istilah. Pengelandik nguasa leka jaku tu iya nya kerembai ari pengelandik nembiak nguasa leka jaku ti
udah dikena dalam Tingkatan I, II , III enggau IV. Pengaya leka jaku patut ditambah sereta dikerembai ngambika setipak
enggau pemansang penemu nembiak dalam bidang pelajar ba peringkat Tingkatan V.

8.5 Pengenap Tesa

Pengelandik nembiak nguasa pengenap tesa patut ditambah sereta dikerembai ngambika iya setipak enggau pemansang
penemu nembiak dalam bidang pelajar di peringkat sekula sekondari.

8.6 Sempama

Sempama nya sebengkah ari bungai jaku ti besilup reti. Sempama manah dikena bebandingka gaya tauka gamal, ulah,
perangai enggau pengawa lalu diambi nyadi teladan sereta lalau pendiau. Sempama mega mandangka daya idup bansa
Iban ti siru ngena jaku lalu bejimat lebuh ngerara tauka mantah jaku ti enda manah. Sempama ti dikena endang mantaika
jaku belapis tauka belapik ngambika orang ti dituju jaku enda terus nyida tang mayuh agi berundingka kuing enggau empas
jaku ti diterima sereta didinga iya.

15
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

8.6.1 Jaku Silup

• tampak semengat
• mit leka semakau
• kesaika orang tikai

8.6.2 Jaku Kelaung

• abas ai
• pansa utai
• achuk rangkang

8.6.3 Sema Banding


• baka gerama mati achuk sepit diri empu
• asaika sejeput agi mua
• munyi ke udah kala diadaka baru
• enda kala manuk rari ke jagung
• itah ke pemalu

8.6.4 Rambai Jaku Kelulu

• bisi niki pinang, bisi niki nibung


• apin burung terebai, apin ga rangkang patah
• ngabang enda diambi, mabuk enda ditumi

8.6.5 Jaku Karung

• maya Gawai Antu


• nikah

16
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

8.6.6 Jaku Tapis

• ai ansah
• gela / gelar ai
ranyai
ai pengayu
• biau
• pantun
• geliga
• sampi

9. PENGISI KURIKULUM

Sekeda elemen dalam pengisi kurikulum baka penemu ari mayuh bidang ilmu enggau disiplin, atur sosio-waris daya idup
enggau pengelandik benilai tambah, baka pengelandik bepikir, pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasi,
pengelandik belajar chara belajar, pansik dudi hari, mayuh bengkah pemintar, belajar sechara konstruktivisme enggau
kontekstual. Semua elemen tu diajar dalam konteks ba ketiga-tiga bidang ti bisi dalam guna jaku. Penerang ngelansa
sentang setiap pengisi kurikulum nya baka tu:

9.1 Penemu

Penemu mungkur mayuh bidang disiplin baka bidang sains, geografi enggau bidang ilmu ti bukai dikena ngerembaika
penemu enggau pengelandik jaku. Penemu mega nyerangkung hal ti nyadi kemaya hari nitihka ti patut dalam runding
pengajar.

9.2 Nilai

Nilai ti manah patut bendar dipasukka lebuh ngajar Jaku Iban dikena nempa nembiak ngambika sida ngembuan pemai
ulah ti menyana. Kelimpah ari nya, menati sereta ngayanka perangai ti menuku dikena nempa bansa ke tinggi adat,enggau
budi basa patut bendar dikemeran sereta diterenakka ba ati anak bansa Iban.
17
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

9.3 Pengangkun Sereta Penaluk Ngagai Bansa Enggau Menua

Pengangkun sereta penaluk ngagai bansa enggau menua patut bendar diterenakka ba nembiak ngambika ngembuan
semengat ti angkun, sayau sereta talukka menua enggau bansa.

9.4 Pengelandik Benilai Tambah

Kurikulum ti inginka pengulih dalam alaf baru tauka benilai tambah nya meri peluang ti lebih ngagai nembiak dikena ngulihka
penemu ari ti belajar belalauka situasi ti nyau deka sebaka enggau pekara ti amat nyadi di dunya nyengkaum senario dunya
global. Bekaul enggau pekara nya kurikulumJaku Iban tu ditusun ngambika ulih nyerangkung mayuh macham pengelandik.
Pengelandik ti benilai tambah nya baka pengelandik bepikir, pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasi, pengelandik
belajar sepemanjai umur, pengelandik ninjau arus maya dudi enggau pemintar mayuh chabang. Sekeda ari aspek pengelandik
benilai tambah nya baka ti diterangka di baruh tu:

9.4.1 Pengelandik Bepikir

Pengelandik bepikir diajar ngagai nembiak ngena chara tanya saut sereta enggau pengawa latih ti deka nguna daya
pikir kritis enggau kreatif dalam pengawa mending, bejaku, macha enggau nulis. Pengelandik bepikir tu beguna
bendar ba pengidup nembiak ninting hari sereta mega lebuh sida udah bekereja dudi hari ila. Pengelandik tu tau
mantu sida nyatup lalu beruruska penanggul sereta mantu sida ngaga pemutus penemu ti nyemetak sereta enda
besiping.

9.4.2 Pengelandik Ngena Teknologi Pemadah Enggau Komunikasi

Ba jeman teknologi pemadah enggau komunikasi, nembiak sekula disadang ulih ngena komputer lebuh besadungka
penerang baka ngirum enggau nerima e-mel, ngena software ti udah disediaka dalam komputer lebuh ngatur sereta
ngemanahka kereja sida enggau ngulihka penemu ti bisi disadung dalam internet.

18
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

9.4.3 Pengelandik Belajar Chara Belajar

Pengelandik belajar chara belajar beguna bendar dikena nanam pengerindu belajar sepemanjai umur. Nembiak
sekula ti ulih ngemeranka pengelandik tu deka nyadi orang ti seruran begigaka penemu baru lalu landik ngatur pengawa
lebuh napi dunya ti seruran bebali.

9.4.4 Pengelandik Ninjau Arus Maya Dudi

Pengelandik ninjau arus maya dudi tu siti ari chara belajar ti tau mantu nembiak sekula ngelala tiap-tiap bengkah
pekara, isu tauka penanggul ti udah nyadi dulu suba, ti benung nyadi diatu enggau iya ti disadang deka nyadi dudi
hari ila. Reti nya, nembiak sekula deka nemu nyangka utai ti deka nyadi, nyangka penguntung tauka pengerugi ti deka
ulih ari pengawa ti dikereja iya sereta nemu merambu sereta besedia napi pekara ti disadang nyadi lalu bulih
penguntung ari pekara ti berubah nya.

9.4.5 Pemintar Mayuh Chabang

Pemintar mayuh chabang nyengkaum pengelandik linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, ruang, interpersonal,
intrapersonal enggau emosi. Pengajar patut nyendiaka rapat ngajar ti patut sereta setipak enggau pengerindu nitihka
pengulih nembiak ngambika aktiviti ngajar enggau belajarka jaku tau sidi sereta semitan agi.

9.4.6 Belajar Chara Konstruktivisme

Belajar sechara konstruktivisme ulih ngasilka nembiak ti tau meretika penemu baru bepelasarka penemu enggau
peneleba ti endang bisi dikembuan sida. Ngena chara tu nembiak ulih meretika pekara ti dipelajar sereta rindu
belajar seumur idup.

19
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

9.4.7 Belajar Chara Kontekstual

Pengelandik tu siti ari chara belajar ti ngaitka isi pelajar enggau peneleba nembiak, orang ti bekelingi pendiau
enggau sida sereta mayuh macham bidang pengawa. Pengelandik belajar chara kontekstual dikenataika ngena
mayuh macham chara lalu nembiak dikarapka lantang sereta mujur belajar enti sida ulih ngaitka penemu baru ti
bekait enggau pengidup sida.

20
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

ASIL PENGAWA BELAJAR ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR

Pekara ti dirintai di baruh tu iya nya, Batang Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai PelajarJaku Iban. Asil Pengawa Belajar
dalam sitak keterubah nya di ambi terus ari Turai Pelajar jaku Iban ti nyengkaum semua pengelandik ti deka dijuluk dalam pelajar
jaku Iban di sekula sekondari. Pengelandik tu ditaga ngagai Tingkatan V iya nya baka ke dirintai ba sitak kedua. Nya alai lebuh
ngajar, pengajar patut ngaga perambu belalauka pekara ti dirintai dalam sitak kedua enggau sitak ketiga.

1.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal

Fokus pelajar dalam bidang interpersonal nya ngadaka nembiak ti landik sereta ulih ngepun, ngemeran ngena jalai bekunsi kuasa,
idea enggau asai ati diri enggau buah pikir maya berinteraksi, sereta ngulihka barang enggau pengawa ari orang bukai. Pekara tu
nyengkaum pengelandik berinteraksi, berandau, besara penemu enggau berunding.

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

1.1 Berinteraksi Tikas 1

1.1.1 Bekomunikasi ngena chara (i) Nerangka pasal pengerindu engggau Nerangka pasal pengerindu enggau
berandau enggau betulis peneleba diri empu ngagai pangan ti peneleba diri ngagai pangan ti
ngena jaku ti engkeman beserambau. serambau pasal:
dikena bekelala, mansutka pisin pekayan.
asai ati enggau bekunsi chara nyendiaka mayuh bengkah
peneleba. pemakai.

(ii) Nyeritaka pasal diri empu maya dirandau Ngeluluka chara enggau gaya
orang bukai ngena sebut, intonasi, jaku pemberita ngerandau orang lebuh
alus enggau rambai jaku ti patut sereta deka ngulihka berita ba sebarang
mantaika penemu ti bekaul enggau topik. maya enggau endur pekara nyadi.

21
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Chunto :
Manah amat tanya nuan.
Nadai salah nuan nanya.
Seninjik bendar aku bisi
peluang berandau enggau nuan.
Tikas 2 Ngerintaika adat enggau daya idup
pupu raban bansa di Malaysia.
(i) Bekenangka pasal adat enggau daya Chunto:
idup. Iban
Melayu
China
Kadazandusun
Orang Asli
Orang Ulu

Tikas 3 Berandau sechara beraban pasal


chara ngerapatka kaul ati dalam
(i) Ngerintaika chara sesebengkah sekeda aktiviti ti dirintai di baruh tu:
pengawa ulih ngerapatka kaul ati.
Lumba enggau main antara
(ii) Meri penemu pasal teks ti dibacha bansa.
tauka didinga. Masuk gerempung tauka
serakup.
Pengawa betukar pelajar.
Ngaga simpul penemu.

22
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

1.1.2 Berandau enggau Tikas 1


orang bukai lalu nemu
mantaika runding diri (i) Mansutka jaku enggau besebar, besabi Berandau sechara beraban nitihka
enggau berurun. sereta bebasa maya berandau. situasi.
Chunto:
(ii) Ngena jaku alus lebuh mantaika penemu Ukai sengaja aku mantah
sekalika besetuju tauka nyakal. penemu nuan.
Minta ampun ngagai nuan.
Enda ulih.
Dudi ila.
Nadai ga nya salah.
Aku tu madahka penyinu diri.
Sinu amat ati aku.
Tekenyit endar aku ninga.
Tabi puji.
Enti ulih.
Kati ulih.
Asai ba aku nuan patut ulih.
Nuan endang patut.

23
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 2

(i) Ngena jaku umbuk mujuk orang ngereja Ngaga skrip kelulu.
sesebengkah pengawa lalu nemu Chunto:
beterima kasih. Maya ngangkatka diri bujang
enggau dara.
(ii) Mantaika penyanggup diri nerima pemutus
runding ti udah dipesetujuka bala mayuh.

Tikas 3

(i) Ngerandau temuai ngena jaku besebar, Ngeluluka diri berandau enggau temuai.
besabi enggau bebasa.

(ii) Madahka chara mutarka sesebengkah


penanggul.

24
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 1
1.1.3 Ngenataika peminta enggau
patut lalu nemu nimbal (i) Ngenataika peminta ngena chara Berandau sechara beraban ngena
peminta orang bukai ngena beradat. jaku beradat.
jaku ti engkeman sereta (ii) Nyaut peminta ngena chara beradat. Chunto :
ngayanka gaya perangai ti Meri bantu.
ngenyenangka ati. Meri terima kasih.
Meri puji.
Meri basa.
Tikas 2

(i) Ngenataika peminta ngarika orang bukai Berandau nitihka situasi.


ngena ayat ti ngayanka penyiru. Chunto :
Minta penemu nuan
(ii) Nyaut peminta ngarika orang bukai Kelimpah ari nya.
ngena ayat ti ngayanka penyiru. Kelebih agi.

Tikas 3

(i) Ngenataika peminta dikena ngulihka


sesebengkah pekara ari orang bukai. Berandau ngena nilai pemanah budi.
(ii) Nimbal peminta lalu madahka pemutus Chunto tema :
penemu pasal peminta nya. Pemeresi kandang menua.
Pengelikun reta tengkira.
Kerembai pemansang teknologi.

25
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban Perambu Aktiviti / Kereban

1.2 Berandau enggau bejurai


Tikas 1
1.2.1 Mereti sereta nemu ngasuh,
meri penerang enggau padah (i) Nerang ngena jaku diri empu pasal atur Bejurai sechara beraban
ti terang. ngereja sesebengkah pengawa. Simulasi
maya minta kereja
(ii) Ngenataika penerang pasal atur ngereja
sesebengkah pengawa.

Tikas 2

(i) Bejuraika pasal atur ngereja Atur ngaga pengawa 3P.


sesebengkah pengawa. pemeresi
pengelikun
pemanah rampa kandang
sekula
Tikas 3

(i) Meri simpul penemu pasal atur ngereja Nulis karang belalauka tema.
sesebengkah pengawa nitihka rurun.

26
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

1.2.2 Berandau lebuh ngelanggur Tikas 1


sesebengkah pengawa
Simulasi aum ti formal
sereta nuliska isi pekara ti (i) Berandau dikena ngulihka batang
beguna lalu ngerembaika runding pasal sesebengkah pekara.
runding ngagai orang bukai.
(ii) Meri pemutus runding maya berandau. Bejuraika aktiviti ti patut dikereja
dikena nyaga pemeresi rampa menua
Chunto :
sungai
angin
penginggar
Tikas 2

(i) Meri pemutus runding maya berandau. Nulis asil randau ngena format ti betul.

Tikas 3

(i) Ngerembaika runding ti udah Ngenataika pemutus runding ti udah


dipejuraika ngagai mensia mayuh. dipesetuju bala mayuh.

Mantaika jaku ba mua mayuh.

Nulis surat serebana.

27
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

1.2.3 Bejuraika sesebengkah Tikas 1


pekara enggau orang bukai
dikena ngulihka pemutus (i) Bejuraika penanggul ti nuntung jalai Nyebut pemutus runding ti udah
penemu. pengidup. dipesetuju.
Chunto:
kena mutarka penanggul
kena ngaga projek

Tikas 2

(i) Madahka pemutus runding ti udah


dipejuraika pasal sesebengkah pekara.

Tikas 3

(i) Ngenataika penanggul ti nuntung jalai Nulis surat


pengidup ngagai orang ti bekuasa.
Keluluka situasi betemu
enggau orang pemesai

28
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

1.3 Berunding
Ngaga grafik
1.3.1 Berunding enggau chara Tikas 1
Berandau sechara beraban
tebuka enggau penuh
Chunto:
pengarap kediri empu ngena (i) Berandau ngena jaku ti alus sereta
Uji kitai beratika chara tu
jaku alus sereta betusun. betusun lebuh berundingka pengelikun
Ba runding aku baka tu
antara menua.
Aku setuju tauka aku enda setuju
enggau penemu nuan
Kati ulih nuan ngena chara
bukai?
Tikas 2
Ngaga kar minda
(i) Ngerintaika isi penemu dikena
bekelikuh

Tikas 3

(i) Besetuju tauka nyakal penemu ngena


bantah enggau sukung penemu ti patut
awakka enda ngenyimaka ati orang ti
enggau berunding.

29
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 1
1.3.2 Berunding dikena ngulihka
p e m u t u s p a s a l (i) Berandau dikena mutarka penanggul. Jaku sebar tauka jaku tabi basa
sesebengkah pekara Chunto :
ngena jaku ti bebasa, Selamat lemai
betusun sereta nunjukka Meri tabi basa
perangai ti tebuka. Tikas 2
Bejaku enggau orang pemesai
(i) Nusun isi randau nitihka format ti betul. ngena basa enggau gaya ti patut
Chunto :
Iya ti dipebasaka

Tikas 3

(i) Nyungkit penemu orang ke enggau Tanya kena nasat berita ti tau
berandau dikena mutarka penanggul. ngelimpangka penemu
Pengawa ti ngena, ngulih tauka nyual
(ii) Nyendiaka langkar randau. l asil kereja orang bukai enggau enda
beradat
Chunto:
Minta ampun engka aku salah
sangka
Enti enda salah dinga aku

Ngaga skrip jaku buluh balang

30
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 1
1.3.3 Ngaga timbang penemu
enggau gaya ti positif, (i) Nerangka penemu diri dikena mutarka • Bejuraika pekara ti ulih ngujungka
rasional sereta nemu penanggul ti dipejuraika. pemutus runding ulih diterima kedua-
besambi-ambi, udah nya dua piak.
ngaga pemutus runding ti Chunto:
ulih diterima kedua-dua pemanah diau ba buding tauka
piak. berundang

Tikas 2

(i) Madahka penemu ti menuku dikena


ngulihka pemutus runding.

Tikas 3 • Besara penemu

(i) Ngetanka penemu ti menuku lalu ulih


diterima kedua-dua piak.

31
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

2.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional

Bidang guna jaku dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha. Iya meri fokus ti berat ngagai pengulih
nembiak ngulihka penemu, meretika penerang, isi enggau idea lalu ulih mantaika iya baru.

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

2.1 Bulih penerang ari mayuh


macham penatai ti didinga
enggau dibacha
Tikas 1
2.1.1 Mending dikena ngulihka
penerang sambil nuliska isi (i) Mending lalu ngerintai penemu ti Ngaga kar minda dikena nerangka
pekara ti beguna. beguna ari mayuh macham sumber. batang penemu.

(ii) Macha ngelansa kena ngulihka Macha ngelansa dikena ngiga batang
penemu ti berurun. penemu ari paragraf karang nitihka
pengelama ti ditetapka.

Ngalihka tingkat jaku klasik ngagai


jaku Iban moden tauka standard.

32
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 2

(i) Ngerintai chara ngereja pengawa sechara


tradisional enggau moden. Nulis karang kelikuh.

(ii) Nerangka reti tuju rama enggau pemutus Chunto:


ti nyata tauka besilup ba kereban prosa Penguntung enggau pengerugi
tauka leka main. bekenaka pekakas lama
enggau moden.
(iii)Ngerembaika isi ti beguna belalauka
kereban prosa ti didinga tauka dibacha.

Ngaga langkar pengawa


Tikas 3
nusun penerang ti dipeguna
(i) Nusun nitihka kelas lalu nulis isi ti beguna
belalauka kereban prosa ti didinga tauka
dibacha.

(ii) Ngaga simpul chara ti pemadu manah


kena ngereja sesebengkah pengawa.

33
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

2.1.2 Macha sereta ngiga Tikas 1


sanding penemu dikena
ngulihka penerang sereta (i) Macha lalu madahka guna sesebengkah Berandau dalam raban lalu
nuliska penerang nya. pekara. bebandingka jaku denotatif, konotatif
enggau bungai jaku.
(ii) Macha lalu nerangka sesebengkah
pekara. Ngerintai penerang, fakta ti bisi ba teks.

(iii) Nulis pekara ti disebut ba pengawa Ngiga reti leka jaku dalam diksyenari,
sebut tulis baikka nya ayat tauka paragraf ensiklopedia,etb.
ngena sepil enggau tanda bacha ti betul. Chunto:
leka jaku penemu sains enggau
Tikas 2 teknologi

(i) Ngaga analisis penerang ti nyata tauka


besilup dikena meretika penerang ti
lenak enggau mesej ti deka dikenataika. Ngarang simpul penemu ari sumber
bechelak enggau elektronik.
(ii) Ngiga penerang sereta reti iya ti bisi
dalam teks. Macha penerang ari jaku bukai lalu
ngalihka tauka nyalinka iya ngagai jaku
(iii) Nentuka tingkat jaku ti diguna dalam teks. Iban.

34
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3

(i) Ngumpul lalu nulis isi penerang ari


media chelak enggau elektronik. Nulis penerang ari brosur.

(ii) Ngaga simpul penemu tentang Ngaga simpul penemu ari penerang
pemanah media chelak enggau media lalu nyendiaka brosur dikena nyadi
elektronik. malin temuai.
Chunto:
(iii)Ngalihka sebarang teks ti ditulis Internet
dalam jaku bukai ngagai jaku Iban Kereban komputer
tauka ngalihka jaku Iban ngagai jaku Audio-visual
bukai.

35
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

2.2 Meretika penerang, isi


enggau idea ari mayuh
penatai ti didinga enggau
dibacha Tikas 1

2.2.1 Ngena gambar , lukis kasar (i) Nusun penerang bepelasarka kriteria ti Nusun penerang ngena grafik baka:
enggau kar minda. ditetapka. Charta berurun
Kar minda
Kar tulang ikan
Tikas 2 Form klasifikasyen etb.

(i) Nentuka pugu penemu enggau


penemu tambah dalam teks.

Tikas 3

(i) Nusun penerang dalam teks nitihka rurun


lalu mantaika rasional iya.

(ii) Nulis simpul penemu belalauka grafik.

36
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 1
2.2.2 Ngaga simpul runding
pasal penerang ti udah (i) Nusun isi enggau idea ari penerang ti Macha teks enggau ngelansa lalu
digumpul, dibuntis lalu didinga tauka dibacha ari mayuh nusun penerang nitihka ripih.
dianalisis. macham sumber. Chunto:
teks ensera
(ii) Nentuka isi ti beguna ari penerang ti di teks biografi
dinga tauka dibacha. teks autobiografi
etb.

Tikas 2

(i) Ngerembaika isi ari penerang ti didinga


tauka dibacha.

(ii) Nusun paragraf nitihka tusun isi karang.

Tikas 3

(i) Meri simpul penemu pasal penerang ti Berandauka penerang ti udah


udah digumpul. digumpul.

Ngaga karang.

37
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

2.3 Ngenataika baru penerang,


isi enggau idea ari mayuh
macham sumber ti didinga
enggau dibacha Tikas 1

2.3.1 Meri penerang ngena jalai (i) Mantaika baru penerang belalauka
bejaku enggau betulis grafik ngena chara diri empu. Nukar teks ngagai grafik.
sereta ngena jaku ti terang
sereta betusun ari mayuh (ii) Macha lalu meretika penerang ari Nukar grafik ngagai teks.
macham sumber. kereban prosa tauka leka main. Chunto:
Langkar
Graf
Charta
Tikas 2

(i) Nerangka reti leka jaku tauka rambai


jaku ti ditemu dalam kereban prosa tauka Nukar teks ngagai karang pandak
leka main. tauka karang kedut

(ii) Macha sereta meretika jaku sempama


nitihka konteks dalam kereban bacha.

38
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3

(i) Nulis karang kedut belalauka teks ti diberi. Nulis ayat penuh belalauka langkar
penerang.

Nulis nitihka format ti betul.


surat
ripot
pesan
licha

39
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

2.3.2 Ngenataika baru ngena jalai Tikas 1


bejaku enggau betulis,
ngena jaku ti alus, manah (i) Macha lanchar teks ngena intonasyen Macha teks
didinga sereta berurun enggau gaya ti betul. Chunto:
dibacha. Tibak berita
(ii) Nerangka isi ti beguna ari teks ti udah Iklan
dibacha. Ripot

(iii) Mantaika baru penerang nitihka atur


enggau format sereta jalai jaku ti betul.

Tikas 2

(i) Macha lalu meretika isi ti dipegunaka


ti ditemu dalam kereban bacha.

(ii) Ngenataika baru penerang ngena chara


bejuraika penemu.

40
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 1

2.3.3 Ngaga ripot ngena chara (i) Ngenataika penerang ngena chara Ngeluluka diri ngeripot pekara ti
bejaku enggau betulis ti bejaku enggau gaya sereta sebut ke benung nyadi baka:
engkeman bepelasarka betul. lumba enggau main
jaku ti terang sereta berurun. pekit
(ii) Macha sereta meretika lumpung berita ripot gaya hari
sesebengkah pekara. ripot polis
berita tauka isu kemaya hari tu
atur pengawa tauka
program
Tikas 2
Nulis berita, ripot, aktiviti kelab tauka
(i) Nulis ripot pasal mayuh macham aktiviti. gerempung lumba enggau main, minit
aum, etb.
(ii) Meretika ajar ti nyata sereta besilup
dalam kereban bacha. Ngaga analisis pasal pemutus aktiviti
lumba enggau main.

Tikas 3
Ngaga analisis ripot pandak.
(i) Ngaga analisis pasal sesebengkah ripot Chunto:
lalu madahka bagi penemu ti nyukung Ripot pengerami
enggau ti nyakal. Ripot penemuai

Ngaga pemutus runding.


Not pandak

41
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

3.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik

Bidang tu meri fokus ngagai pengulih nembiak belematika pemanah asil tulis dalam mayuh macham genre. Nembiak mega patut
mereti, nguasa pengelandik sereta ngasilka kereban tulis ti kreatif kelimpah ari meri respons diri empu ngagai sesebengkah asil
karang.

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.1 Mereti enggau belematika


asil tulis Tikas 1

3.1.1 Mereti sereta belematika (i) Mending lalu belematika bansa jerita Betanya saut pasal jerita ti didinga.
asil tulis mayuh macham ti dinga. Chunto:
genre, lalu mantaika runding bansa jerita
diri pasal asil betulis nya. tuju jerita
guna jerita
nerangka reti leka jaku tauka rambai
jaku ti didinga

(ii) Macha sesebengkah karang lalu meri Belematika karang ari segi:
respons tauka madahka runding diri ajar manah enggau lalau pendiau
pasal pemanah karang nya. gaya jaku
reti nyata enggau reti besilup

42
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 2

(i) Macha teks lalu belematika isi iya ari Leman pekara ti diperati nya nyengkaum:
mayuh aspek. tema
sinopsis
karakter
latar
plot
mesej / pesan cherita

(ii) Nyangka utai ti deka nyadi dalam jerita. Berandauka utai ti deka nyadi dalam jerita.

Tikas 3

(i) Mantaika runding diri pasal karya. Leman pekara ti dibantai


rampa jerita
karakter
sinopsis cherita
tinjau rampa penemu nembiak
tampai dunya (weltanschuung)

43
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.1.2 Nelusur tauka nyebut leka Tikas 1 Ulih ngangauka leka main nitihka
main lalu madahka gaya serengut nyawa ti betul.
enggau bansa leka main. (i) Mendingka leka main lalu madahka tuju Chunto :
rama leka main nya. renung
pengap
pantun
(ii) Belematika leka main ari rintai leka sugi
jaku enggau gaya jaku ti dikena.
Chunto:
aliterasyen
asonansyen
diksyen
rima (nitihka batang enteli)

Tikas 2

(i ) Nelusur leka main ngena gaya enggau improvisasyen tauka ngelulu tekalanya
serengut tauka patah nyawa ti betul. simulasyen
ngenataika leka main ngena gaya,
kereban enggau serengut nyawa ti
betul.

44
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3
Nembuka baris leka main nitihka leka
(i) Nembuka baris leka main ngena leka jaku tauka rambai jaku pilih diri empu.
jaku tauka rambai jaku pilih diri empu.
Mereti sereta nemu berandauka jalai
cherita enggau mesej dalam leka
(ii) Madahka cherita enggau pesan ti main.
dikenataika dalam leka main.
entelah
(iii) Ngaga leka main ti mudah ngati kediri pantun
empu. jaku berambai
nyelitka bungai jaku dalam teks

45
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.1.3 Ngerintai tauka madahka Tikas 1


reti ti nyata enggau ti
besilup ba sesebengkah (i) Madahka leka jaku ti ngembuan mayuh Ngerintaika leka jaku ti sebaka tukuh
leka main. reti. ari leka main (homograf).
Chunto :
aku
ulu
antu
bela

(ii) Nerangka reti rambai jaku ti patut diberi Berandauka reti leka jaku ti udah
penerang ti luas sereta silik. dirintai.

46
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 2

(i) Nerangka reti ti nyata enggau besilup. Nerangka enggau luas reti leka jaku
tauka rambai jaku belalauka cherita
Chunto:
adat
antu
burung
mimpi

Ngalihka leka main nyadi prosa.

Mantaika cherita ngena jaku diri empu


belalauka teks.

47
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.2 Ngasilka karang betulis


Tikas 1
3.2.1 Ngasilka karang tauka leka
main belalauka perambu; (i) Ngerintaika bansa karang ti beformat Ngasilka karang belalauka.
nitihka atur ti betul, enggau enda beformat. isi ti diberi
kemas sereta ngena leka kar minda
jaku ti engkeman, manah (ii) Nulis karang ti beformat enggau enda isi langkar kereja
dibacha sereta ngerinduka beformat.
ati.
Nulis karang ti chukup tusun isi,
pemuka jaku, kerembai isi, penutup
karang, nyelitka sempama, leka jaku
ti dikena.

Nulis karang nitihka format ti betul.

Nulis karang kreatif nitihka kerembai


jalai cherita ti betul.

48
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 2 Nulis karang ti beformat.


Chunto:
(i) Ngerembaika penemu belalauka langkar surat pekirum
pekara ti deka ditulis dalam paragraf ti ripot
ditusun enggau menyana. komen kemaya nya
berita
(ii) Nulis semua pekara ti patut ngena chara licha
ti betul lebuh nulis karang ti beformat. atur pengawa
etb.

Tikas 3

(i) Nusun isi karang ngena jaku ti ngerinduka Nulis karang ti kemas sereta
ati sereta bantai ti menuku. ngerinduka ati.

49
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.2.2 Mantaika isi ti bebatang, Tikas 1


tulin sereta ngaga langkar
pekara ti deka ditulis. (i) Ngaga langkar pekara ti deka ditulis, Ngerintaika isi ti bekait enggau pekara
belalauka isi ti bebatang. ti ditulis.

Tikas 2

(i) Nentuka format ti betul lalu nusun sereta Nusun isi karang.
ngerembaika isi karang.
Meri chunto ti patut lebuh ngerembaika
isi karang dikena nyukung batang
pekara ti deka ditulis.

Tikas 3

(i) Nulis karang ngena leka jaku ti engkeman, Nulis karang ti menyana ari topik ti diberi.
rambai jaku ti patut, ayat ti kemas, format
ti betul, guna jaku, penanda kaul penemu
ti betul, kerembai isi ti ngundan chunto ti
patut sereta isi ti tulin.

50
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.2.3 Ngaga baris leka main ti Tikas 1


kemas sereta manah
dibacha. (i) Ngisi tempat puang dalam baris leka Mending sereta beratika leka main
main ngena leka jaku tauka rambai jaku ti dibantai.
ti betul
Meratika pemanah leka jaku ti senimbal.

Berandau lalu nentuka bansa leka main


ti didinga.

Tikas 2

(i) Milih lalu nusun leka jaku tauka jaku Nentu lalu nusun leka jaku ke senimbal
beramabai ti manah didinga dikena enteli lalu bisi reti nitihka waris daya
ngaga baris leka main. idup.
Chunto:
Orang Kanowit ngumbai diri enda
nemu ngirit, peda betekunda ga
tangga rambu.

Orang Skrang ngumbai diri enda


makai pinang, peda bekechinang ga
baruh dagu.

51
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3

(i) Ngasilka leka main ti ngundan isi ti


berurun sereta bisi reti lalu manah Nengkebang leka main nitihka
dibacha. pengelandik diri.
Chunto :
puisi moden
leka lagu
jaku berambai
geliga etb…

(ii) Ngena leka main ti udah di tengkebang Nelusur lalu ngenataika leka main ti
keluluka diri ba situasyen ti bendar baka udah ditengkebang.
maya bisi pengerami tauka pengawa
mantaika leka main nya.

52
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

3.2.4 Ngemetul, ngelurus sereta Tikas 1


ngaluska karang ti udah
ditulis. i. Ngemetulka sepil enggau jalai ngena Leman pekara ti patut dikemetulka nya
tanda bacha. nyengkaum :
sepil
ii. Ngemetulka jalai jaku ti salah. tanda bacha
jalai ngena jaku
format
pengelandik ngasilka karang
Tikas 2 kreatif
struktur ayat
i. Ngasilka karang nitihka tukuh prosa ti penanda kaul penemu
betul belalauka isi ti udah digumpul. pemenyana asil karang
paragraf
gaya jaku
pemanjai teks kira-kira 350 leka jaku
pengelebat isi

53
Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban
Tingkatan V

Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti / Kereban

Tikas 3

(i) Ngasilka karang kreatif nitihka Karang kreatif:


pengelandik diri empu nunda format Chunto:
ti patut. jerpan
ensera
(ii) Ngemetulka struktur ayat enggau nembuka cherita
penanda kaul penemu ti dikena
dalam karang.

(iii) Ngedit karang ngambika iya dipeda


menuku sereta nadai penimpang.

54