FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena. . Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah. maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli. „He jalma-jalma anu ariman. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna. Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat. dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. maka jum’ahna henteu aya hartina. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. sareng qiyas ijma ulama.Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah. Dina pada teu aya manfa’atna. Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. hadist. nyaeta. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an. dina sapalihna riwayat. Kuayana kautamaan poe jum’at. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena.

. margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana.. . mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam. margi kujalan taqwa ieu. oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman.. margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara. kalawan taqwa anu saleres-leresna. sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna.ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman.. Mangga urang sami-sami silih emutan.. yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT.

ngelingan ka jalma anu ariman. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. Kumargi kitu. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. sanajan iman anu saeutikeutikna”. Sakumaha dawuhan Allah SWT. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat. supaya anjeun meunang kabagjaan”. tangtos kedah aya upaya.. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar. komo mun “Moal asup kana Naraka. margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT. dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah. nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. a’u dzubilla-hi mindalik. kabagjaan anu taya hinggana. urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat .. margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. Iman teh kadang-kadang nambahan. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan.. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan. anu unggelna : seug nepi ka lesotna..Kumargi kitu. kadang-kadang tiasa ngirangan. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan.

Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana.. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. mangka Allah SWT.. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu. sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf. sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT.pangaosan. „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at. . mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful