FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah. Kuayana kautamaan poe jum’at. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena. dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. dina sapalihna riwayat. Dina pada teu aya manfa’atna. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. sareng qiyas ijma ulama. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an. . maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. hadist. nyaeta. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. „He jalma-jalma anu ariman. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. maka jum’ahna henteu aya hartina. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena. Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah. Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat.

margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara.. . Mangga urang sami-sami silih emutan. urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna. Para wargi ahli jum’ah anu mulya..ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya. margi kujalan taqwa ieu. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman. margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana. Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. kalawan taqwa anu saleres-leresna.... oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam. yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT. sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW.

dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat. Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT.. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan. kabagjaan anu taya hinggana. Kumargi kitu. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah. anu unggelna : seug nepi ka lesotna. urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat .. supaya anjeun meunang kabagjaan”. sanajan iman anu saeutikeutikna”.Kumargi kitu. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. a’u dzubilla-hi mindalik. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan. ngelingan ka jalma anu ariman. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan. Iman teh kadang-kadang nambahan. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. kadang-kadang tiasa ngirangan. margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer.. margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar.. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT. ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. tangtos kedah aya upaya. Sakumaha dawuhan Allah SWT. komo mun “Moal asup kana Naraka. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan.

leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering. Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. mangka Allah SWT. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at. . sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf.pangaosan. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu.. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu. sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan. sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae.. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful