FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

Kuayana kautamaan poe jum’at. maka jum’ahna henteu aya hartina. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. sareng qiyas ijma ulama. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena. sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena. Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. „He jalma-jalma anu ariman. Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah. hadist. eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna. nyaeta. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an.Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah. . dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. Dina pada teu aya manfa’atna. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah. dina sapalihna riwayat. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli.

Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT. oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT. margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara. Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW.ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya... kalawan taqwa anu saleres-leresna.. margi kujalan taqwa ieu.. yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT. urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna. Mangga urang sami-sami silih emutan. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam.. margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana. .

Para wargi ahli jum’ah anu mulya. ngelingan ka jalma anu ariman... margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan. dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35. kadang-kadang tiasa ngirangan. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT.. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. tangtos kedah aya upaya.. anu unggelna : seug nepi ka lesotna. margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka. Iman teh kadang-kadang nambahan. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah.Kumargi kitu. komo mun “Moal asup kana Naraka. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan. nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. supaya anjeun meunang kabagjaan”. urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat . Kumargi kitu. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan. Sakumaha dawuhan Allah SWT. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. kabagjaan anu taya hinggana. a’u dzubilla-hi mindalik. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat. sanajan iman anu saeutikeutikna”. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan. Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT.

. Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana. sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. mangka Allah SWT. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu. leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana.pangaosan. „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at.. sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT. mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf..