FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

dina sapalihna riwayat. Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah. sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli. „He jalma-jalma anu ariman. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. Kuayana kautamaan poe jum’at. hadist. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. nyaeta. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. Dina pada teu aya manfa’atna. sareng qiyas ijma ulama. Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat. dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. . maka jum’ahna henteu aya hartina. eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah.Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah.

Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna. sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT. yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT. kalawan taqwa anu saleres-leresna.. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman.. oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman... mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. margi kujalan taqwa ieu. . margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana.. Mangga urang sami-sami silih emutan. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam.ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya.

komo mun “Moal asup kana Naraka. urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat . Iman teh kadang-kadang nambahan. kadang-kadang tiasa ngirangan. Kumargi kitu. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar.Kumargi kitu. margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35.. sanajan iman anu saeutikeutikna”. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan. nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. tangtos kedah aya upaya. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan. ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah. a’u dzubilla-hi mindalik. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. ngelingan ka jalma anu ariman.. anu unggelna : seug nepi ka lesotna. supaya anjeun meunang kabagjaan”. Sakumaha dawuhan Allah SWT. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. kabagjaan anu taya hinggana. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah... margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka.

. Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana. . mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae. mangka Allah SWT. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT. sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu. leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering. sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan.pangaosan. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu.. sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful