FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat. sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena.Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an. . Kuayana kautamaan poe jum’at. dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. hadist. maka jum’ahna henteu aya hartina. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. „He jalma-jalma anu ariman. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah. dina sapalihna riwayat. Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah. Dina pada teu aya manfa’atna. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena. sareng qiyas ijma ulama. maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. nyaeta.

sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW. .. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam... urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman. Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT. Mangga urang sami-sami silih emutan. margi kujalan taqwa ieu. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT. margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana... kalawan taqwa anu saleres-leresna.ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya. mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara. yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT.

urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat . ngelingan ka jalma anu ariman. Sakumaha dawuhan Allah SWT. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT.. a’u dzubilla-hi mindalik. Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT.. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan. tangtos kedah aya upaya. kadang-kadang tiasa ngirangan. margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka.. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan. nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar. sanajan iman anu saeutikeutikna”. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah..Kumargi kitu. kabagjaan anu taya hinggana. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. anu unggelna : seug nepi ka lesotna. margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah. supaya anjeun meunang kabagjaan”. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer. komo mun “Moal asup kana Naraka. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35. Iman teh kadang-kadang nambahan. ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. Kumargi kitu.

sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan. . sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf. mangka Allah SWT. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT... „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at. Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu.pangaosan. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful