FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. maka jum’ahna henteu aya hartina. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. . Dina pada teu aya manfa’atna. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. nyaeta. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena. Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat. maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli. dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an. „He jalma-jalma anu ariman. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. dina sapalihna riwayat. Kuayana kautamaan poe jum’at. sareng qiyas ijma ulama. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena. Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah.Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah. hadist.

. sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW.. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT. margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman. margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara. urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna. Para wargi ahli jum’ah anu mulya... oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT. Mangga urang sami-sami silih emutan. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam..ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya. yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT. Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. . kalawan taqwa anu saleres-leresna. mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. margi kujalan taqwa ieu.

ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. komo mun “Moal asup kana Naraka. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. tangtos kedah aya upaya. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar. Sakumaha dawuhan Allah SWT. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat.. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan.. supaya anjeun meunang kabagjaan”. ngelingan ka jalma anu ariman. kadang-kadang tiasa ngirangan. Kumargi kitu. urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat .. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer. a’u dzubilla-hi mindalik. nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT.. margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. Iman teh kadang-kadang nambahan. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan.Kumargi kitu. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35. kabagjaan anu taya hinggana. sanajan iman anu saeutikeutikna”. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. anu unggelna : seug nepi ka lesotna. Para wargi ahli jum’ah anu mulya. Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT.

pangaosan. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT. mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae. sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana.. Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana. sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf.. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. mangka Allah SWT. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu. sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan. . „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful