KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA — PENDIDIKAN

MANUAL AM PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI 2011 SARINGAN 1

Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

1 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ Konstruk 7 : Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Mekanisme ini juga dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak melepasi standard prestasi Literasi dan Numerasi. Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan 2. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Tujuan penghasilan instrumen ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia. 2. supaya diagnosis dapat dijalankan tentang konstruk yang tidak dikuasai. Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan instrumen saringan. Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Semua instrumen saringan mengukur konstruk yang sama.0 PENGENALAN Satu daripada National Key Result Area (NKRA) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.0 DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca. Konstruk 1 : Konstruk 2 : Konstruk 3 : Konstruk 4 : Konstruk 5 : Konstruk 6 : Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 1 . Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.1. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan supaya pada akhirnya semua murid berupaya untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Pernyataan NKRA tersebut menuntut diadakan satu mekanisme untuk menentukan sama ada NKRA itu dapat dicapai atau tidak. menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

Jika kesemua konstruk telah ditaksir.22 Julai SARINGAN 3 DAN SARINGAN 6 2 Okt .22 April 1 .0 FASA PELAKSANAAN Tiga saringan LINUS .22 Julai 30 Okt.11 Nov 4.Konstruk 9 : Konstruk 10: Konstruk 11: Konstruk 12: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.4 Nov Memasukkan Data Saringan 11 . JADUAL PELAKSANAAN SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI BAGI TAHUN 2011 AKTIVITI Saringan Membaca SARINGAN 1 DAN SARINGAN 4 27 Februari . 3. Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid-murid Tahun 1. Keupayaan membaca. Instrumen literasi membaca ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak melebihi 3 orang murid) Instrumen literasi menulis pula ditadbir secara kelas.4 4. pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.7 Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 2 .2 4. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.1 Instrumen literasi mengandungi 12 konstruk. Dicadangkan guru duduk bersebelahan dengan murid ketika pentaksiran literasi membaca dilaksanakan.21 Okt Saringan Menulis 3 . tahun 2011.6 4. Saringan 5 dan Saringan 6 pula akan dilaksanakan untuk murid-murid Tahun 2. 4. iaitu Saringan 1. Instrumen ini ditadbir oleh guru mengikut masa yang telah ditetapkan.8 April 24 .0 PENTADBIRAN 4.31 Mac SARINGAN 2 DAN SARINGAN 5 19 Jun . 2011. Saringan 4. Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.5 4.12 Ogos 7 Nov .3 4.

0 TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN 1 DAN SARINGAN 4 Selepas Saringan 1 dan 4. murid yang menguasai sekurang-kurangnya konstruk 1 hingga 8 dianggap telah menguasai asas literasi. murid yang menguasai konstruk 1 hingga 7 akan meneruskan pembelajaran di kelas di kelas LINUS tetapi akan menduduki Saringan 2 dan 5 .5. 6. murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah. manakala . Murid yang hanya menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 sahaja akan ditempatkan ke Program LINUS Tegar. Murid ini akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana. Selepas Saringan 1 dan 4 dijalankan. Saringan 1 Tidak Menguasai Konstruk 1 dan Konstruk 2 Program LINUS Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Kelas Arus Perdana Saringan 4 Tidak Menguasai Konstruk 1 dan Konstruk 2 Kelas Pemulihan Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Program LINUS Kelas Arus Perdana Murid-murid yang tidak melepasi Saringan 1 dan 4 akan menduduki saringan berikutnya iaitu Saringan 2 dan 5 .0 KAEDAH PELAKSANAAN Kedua-dua instrumen Saringan Literasi. Instrumen saringan berserta manual pengendaliannya disalurkan melalui Pejabat Pelajaran Daerah dalam bentuk CD. Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 3 . Proses saringan boleh dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung tetapi dalam masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. iaitu instrumen Literasi Membaca dan Instrumen Literasi Menulis dibina oleh Lembaga Peperiksaan.

3 Kebolehlaksanaan Instrumen saringan membaca dan menulis ini telah mengambil kira semua aspek bagi memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan. konteks dan situasi.7. iaitu releven dan cakupan.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan. akan menjalankan pemantauan p e l a k s a n a a n proses saringan.4 Penjaminan Kualiti Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaja semua 12 konstruk dapat direalisasikan tetapi juga menepati kualiti yang dihasratkan. 8. Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran. Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 4 . 8. 8. aras kesukaran. diagnosis dan Program LINUS di sekolah dari semasa ke semasa. Hal ini untuk memastikan ketepatan instrumen saringan. Pereka bentuk instrumen saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen. yang diketuai oleh Bahagian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN PEMBINAAN INSTRUMEN SARINGAN Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan bentuk saringan ialah: 8.1 Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara. 8.0 PROSES PEMANTAUAN Pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia.

kelas dan tarikh taksiran dijalankan.1 Pentaksir hendaklah melengkapi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) dengan nama murid. SARINGAN 1 KONSTRUK MEMBACA a) 5 1 b) 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3 b) 8 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 a) 5 MENULIS 5 √ PENGUASAAN SARINGAN 1 KUASAI TIDAK KUASAI 9.4 Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 5 .3 9. Pentaksir perlu mencatat penguasaan setiap konstruk pada ruang yang disediakan mengikut respons murid. Murid dikatakan menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab item dalam Saringan Membaca dan Saringan Menulis.2 9.0 BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU 9. Tahap penguasaan minimum membaca dan menulis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti yang berikut.9. Borang pelaporan penguasaan individu mengandungi 12 konstruk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful