KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA — PENDIDIKAN

MANUAL AM PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI 2011 SARINGAN 1

Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

0 PENGENALAN Satu daripada National Key Result Area (NKRA) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012. Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 1 : Konstruk 2 : Konstruk 3 : Konstruk 4 : Konstruk 5 : Konstruk 6 : Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 1 . 2.1. Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan instrumen saringan.1 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Semua instrumen saringan mengukur konstruk yang sama. Pernyataan NKRA tersebut menuntut diadakan satu mekanisme untuk menentukan sama ada NKRA itu dapat dicapai atau tidak. Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan supaya pada akhirnya semua murid berupaya untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Mekanisme ini juga dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak melepasi standard prestasi Literasi dan Numerasi. Tujuan penghasilan instrumen ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia. menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan 2. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ Konstruk 7 : Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. supaya diagnosis dapat dijalankan tentang konstruk yang tidak dikuasai.0 DEFINISI LITERASI Keupayaan untuk membaca.

5 4.4 Nov Memasukkan Data Saringan 11 .12 Ogos 7 Nov .2 4. 2011.3 4. memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.22 Julai SARINGAN 3 DAN SARINGAN 6 2 Okt .11 Nov 4.21 Okt Saringan Menulis 3 . Saringan 4.0 FASA PELAKSANAAN Tiga saringan LINUS .1 Instrumen literasi mengandungi 12 konstruk. Dicadangkan guru duduk bersebelahan dengan murid ketika pentaksiran literasi membaca dilaksanakan. iaitu Saringan 1.22 Julai 30 Okt. Saringan 5 dan Saringan 6 pula akan dilaksanakan untuk murid-murid Tahun 2.6 4.7 Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 2 .8 April 24 . Jika kesemua konstruk telah ditaksir. Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid-murid Tahun 1. 4. Keupayaan membaca.31 Mac SARINGAN 2 DAN SARINGAN 5 19 Jun . Instrumen ini ditadbir oleh guru mengikut masa yang telah ditetapkan.Konstruk 9 : Konstruk 10: Konstruk 11: Konstruk 12: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Instrumen literasi membaca ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak melebihi 3 orang murid) Instrumen literasi menulis pula ditadbir secara kelas. Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk. tahun 2011.0 PENTADBIRAN 4. pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. JADUAL PELAKSANAAN SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI BAGI TAHUN 2011 AKTIVITI Saringan Membaca SARINGAN 1 DAN SARINGAN 4 27 Februari . 3.4 4.22 April 1 .

Murid yang hanya menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 sahaja akan ditempatkan ke Program LINUS Tegar. Murid ini akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana.0 TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN 1 DAN SARINGAN 4 Selepas Saringan 1 dan 4. manakala . Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 3 .0 KAEDAH PELAKSANAAN Kedua-dua instrumen Saringan Literasi. murid yang menguasai sekurang-kurangnya konstruk 1 hingga 8 dianggap telah menguasai asas literasi. Selepas Saringan 1 dan 4 dijalankan. Proses saringan boleh dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung tetapi dalam masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.5. Instrumen saringan berserta manual pengendaliannya disalurkan melalui Pejabat Pelajaran Daerah dalam bentuk CD. murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah. murid yang menguasai konstruk 1 hingga 7 akan meneruskan pembelajaran di kelas di kelas LINUS tetapi akan menduduki Saringan 2 dan 5 . Saringan 1 Tidak Menguasai Konstruk 1 dan Konstruk 2 Program LINUS Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Kelas Arus Perdana Saringan 4 Tidak Menguasai Konstruk 1 dan Konstruk 2 Kelas Pemulihan Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 Program LINUS Kelas Arus Perdana Murid-murid yang tidak melepasi Saringan 1 dan 4 akan menduduki saringan berikutnya iaitu Saringan 2 dan 5 . 6. iaitu instrumen Literasi Membaca dan Instrumen Literasi Menulis dibina oleh Lembaga Peperiksaan.

Hal ini untuk memastikan ketepatan instrumen saringan.0 PROSES PEMANTAUAN Pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran.7. Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 4 . 8. 8.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan. aras kesukaran. iaitu releven dan cakupan. 8. konteks dan situasi. Pereka bentuk instrumen saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). 8.4 Penjaminan Kualiti Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaja semua 12 konstruk dapat direalisasikan tetapi juga menepati kualiti yang dihasratkan.3 Kebolehlaksanaan Instrumen saringan membaca dan menulis ini telah mengambil kira semua aspek bagi memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN PEMBINAAN INSTRUMEN SARINGAN Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan bentuk saringan ialah: 8. akan menjalankan pemantauan p e l a k s a n a a n proses saringan. diagnosis dan Program LINUS di sekolah dari semasa ke semasa.1 Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara. Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen. yang diketuai oleh Bahagian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.

4 Manual Am Pentadbiran Instrumen Saringan 1 Tahun 1 (2011) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 5 .1 Pentaksir hendaklah melengkapi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) dengan nama murid.0 BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU 9.9. Tahap penguasaan minimum membaca dan menulis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti yang berikut. kelas dan tarikh taksiran dijalankan. Murid dikatakan menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab item dalam Saringan Membaca dan Saringan Menulis. Borang pelaporan penguasaan individu mengandungi 12 konstruk.2 9.3 9. Pentaksir perlu mencatat penguasaan setiap konstruk pada ruang yang disediakan mengikut respons murid. SARINGAN 1 KONSTRUK MEMBACA a) 5 1 b) 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3 b) 8 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 a) 5 MENULIS 5 √ PENGUASAAN SARINGAN 1 KUASAI TIDAK KUASAI 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful