Anda di halaman 1dari 12

PENSKORAN KRITERIA

Cemerlang i. Menggunakan ayat


Cadangan yang gramatis dan
A : 8 – 10 menepati bahan grafik
ii. Penggunaan pelbagai
kata dan kosa kata yang
meluas serta sesuai
dengan bahan grafik.
iii. Penggunaan ejaan dan
tanda baca yang betul.
PENSKORAN KRITERIA

Baik i. Menggunakan ayat yang


Cadangan jelas dan
B:5-7 menepati bahan grafik.
ii. Penggunaan pelbagai kata
dan kosa
kata yang sederhana serta
sesuai
dengan bahan grafik.
iii beberapa kesalahan
PENSKORAN KRITERIA

Memuaska i. Menggunakan ayat yang


n mudah dan
Cadangan ringkas sesuai dengan
C : 3 - 4 bahan grafik.
ii. Penggunaan pelbagai kata
dan kosa
kata yang terhad dan
sesuai.
iii. Terdapat banyak
PENSKORAN KRITERIA

Pencapaia i. Ayat tidak sesuai dengan


n tahap bahan
minimum grafik.
Cadangan ii. Penggunaan perkataan
D:0-2 yang terhad dan tidak
sesuai dengan bahan
grafik.
iii. Tidak menguasai
kemahiran tanda baca
PENSKORAN KRITERIA

Cemerlang i. Penyampaian atau


Cadangan persembahan
A : 26 - 30 yang jelas dan menarik
untuk dibaca.
Pengolahan idea yang
sangat baik

menggunakan pelbagai
ayat yang
PENSKORAN KRITERIA

Baik i. Penyampaian atau persembahan


yang jelas
Cadangan untuk dibaca.
B : 16 - 25 Pengolahan idea yang baik
dengan
menggunakan ayat yang
gramatis dan
bersesuaian dengan tema.
ii. Penggunaan pelbagai kata dan
kosa kata yang
sederhana serta sesuai dengan
PENSKORAN KRITERIA

Memuaska i. Penyampaian atau persembahan


yang
n
mudah dan ringkas.
Cadangan Menyatakan isi dengan
C : 6 - 15 menggunakan ayat
dasar berdasarkan tema.
ii. Penggunaan pelbagai kata dan
kosa kata
yang terhad dan sesuai.
iii. Penggunaan tanda baca yang
terhad (huruf
PENSKORAN KRITERIA

Pencapaia i. Penyampaian atau


n Tahap persembahan
Minimum yang tidak sesuai dengan
Cadangan tema.
D:0-5 Isi tidak tepat, tidak
berkaitan dengan
tema atau sukar difahami.
ii. Penggunaan perkataan
yang terhad
PENSKORAN KRITERIA

Cemerlang i. Ulasan jelas dan tepat


Cadangan menggunakan
A : 16 - 20 ayat gramatis berdasarkan
bahan
rangsangan.
ii. Penggunaan pelbagai kata
dan kosa
kata yang meluas serta
sesuai
PENSKORAN KRITERIA

Baik i. Ulasan jelas dan tepat


Cadangan menggunakan ayat yang
B : 11 - 15 gramatis berdasarkan
bahan rangsangan.
ii. Penggunaan pelbagai
kata dan kosa kata yang
sederhana serta sesuai
dengan bahan
rangsangan.
PENSKORAN KRITERIA

Memuaska i. Ulasan tepat menggunakan


n ayat
Cadangan mudah dan ringkas.
C : 5 - 10 ii. Penggunaan pelbagai kata
dan kosa
kata yang terhad dan
sesuai.
iii. Terdapat banyak
kesalahan dalam
PENSKORAN KRITERIA

Pencapaia i. Ulasan tidak menepati


n Tahap bahan
Minimum rangsangan.
Cadangan ii. Penggunaan perkataan
D:0-5 yang terhad
dan tidak sesuai dengan
bahan
rangsangan.
iii. Tidak menguasai