Anda di halaman 1dari 27

11 SUASANA DI TANAH MELAYU PADA ZAMAN DARURAT, 1948-1960: SATU TINJAUAN Ho Hui Ling Pengenalan Tempoh 1948 hingga

1960 dikena l i s ebaga i z aman Da rur a t di Tanah Melayu. Undang-undang Da rur a t di i syt iha rkan di Tanah Me l ayu pada 16 Jun 19-18 ol eh Pe suruhj aya Tinggi British, Sir Edwa rd Gent ke r ana keka c auan yang di t imbulkan ol eh komuni s yang bol eh menganc am ke amanan dan ke s e l ama t an nega r a . Komuni s t e l ah me l akukan be rbaga i -baga i kegi a t an s abot a j , pemusnahan dan ke ros akan ke a t a s ha r t a awam s e r t a ha r t a benda penduduk dan ke r a j a an; juga pembunuhan, ke j aha t an dan kegana s an ke a t a s s emua l api s an ma sya r aka t di Tanah ~vfelayu. Kegi a t an komuni s bukan s aha j a menda t angkan ke sus ahan, pende r i t a an dan gangguan ke a t a s kehidupan penduduk s e r t a ke ros akan ha r t a benda yang t idak t e ini l a i , ma l ahan turut menimbulkan ke t idaks t abi l an pol i t ik, sos i a l dan ekonomi di Tanah tI,felayu. Sejak 16 Jun 19-18, Tanah Me l ayu di l e t akkan di bawah Undang-undang Da rur a t s ehingga undang-undang i tu di t a r ik ba l ik ol eh pihak be rkua s a pada 31 Julai 1960. Artikel ini be r tujuan untuk memapa rkan sua s ana di Tanah Me l ayu pada z aman Da rur a t (19-18-1960), i a i tu ke s an da r ipada kegi a t an dan ge r akan komuni s . Pe rbinc angan da l am a r t ike l ini be rmul a dengan mendedahkan ge r akan awa l komuni s di Tanah Me l ayu s e j ak t ahun

1920-an dan kemudi an di ikut i dengan pe rbinc angan t ent ang sua s ana di Tanah Me l ayu pada z aman Da rur a t . 193Sejarah Pembina an Nega r a Bangsa Gerakan Awal Komuni s Sebe lum Zaman Darurat Fahaman komuni s mul a dibawa ma suk ke Tanah Me l ayu sejak awal t ahun 1920-an lagi, i a i tu me l a lui c awangan Pa r t i Kuomint ang (KMT) yang mempunya i pe rka i t an dengan ge r akan komuni s di nega r a China. Menj e l ang t ahun 1924, c a \vangan dan r ant ing KMT t e l ah di tubuhkan di hampi r s e t i ap nege r i di Tan~h Me l ayu s ebaga i pe l api s bagi menyeba rkan penga ruh komums . Pad a t ahun 1924 mi s a lnya , c awangan KMT t e l ah dapa t dike s an di banda r -banda r ut ama , iaitu Se r emban, Me l aka , Mua r , Pul au Pinang, Kedah, Kua l a Lumpur , Klang dan Singapur a . Se l a in itu, komuni s juga be rge r ak me l a lui kesatuan s eke r j a , pe r tubuhan-pe r tubuhan, pene rbi t an s epe r t i akhba r dan s ekol ah- s ekol ah Cina da l am us aha menyeba rkan penga ruh komunis da l am ka l angan penduduk di Tanah Me l ayu, kha snya or ang Cina. Or ang Cina pada ma s a i tu ma s ih menumpahkan t a a t s e t i a kepada nega r a China dan s ent i a s a mengikut pe rkembangan pol i t ik yang be r l aku di s ana . Se l a in penga ruh komuni s yang dibawa ma suk me l a lui negara China , da l am t empoh 1920-an juga , didapa t i bebe r apa or ang pemimpin komuni s da r i Indone s i a cuba menyeba rkan f ahaman komuni s da l am ka l angan or ang Me l ayu di Tanah Me l ayu. Ant a r anya , Tan Malaka dan Ha s anoe s i yang pe rnah s ampa i ke Pul au Pinang. Se l a in itu, Boedisoejitro dan Sut an Pe rpa t eh s inggah di Pul au Pinang pada Mei

1926 dan be r j aya menubuhkan s ebuah ke l ab di Sebe r ang Prai. Pe r cuba an juga di l akukan ol eh Boedi soe j i t ro di Ka l l ang, Singapur a da l am us aha menyeba rkan penga ruh komuni s . Sut an Pe rpa t eh juga pe rnah me l awa t Pe r ak Ut a r a dan Kedah da l am us aha menyeba rkan komuni sme da l am ka l angan penduduk MelaYll di kawa s an tersebut.\ Us aha i tu di l akukan be r ikut an kegaga l an koml lni s l Intuk mengua s a i Pul auJ awa pada t ahun 1926 yang menyebabkan Tanah Me l ayu menjadi pi l ihan koml lni s da r i Indone s i a . Wa l a l lpun di angga rkan l ebih kllrang 90 pe r a tus da r ipada komuni s , penyokong dan pens impa t inya di Tanah Me l ayu ada l ah t e rdi r i da r ipada or ang Cina , namun t idak dapa t dina f ikan t e rdapa t juga or ang Me l ayu yang t e r l iba t da l am pe rge r akan koml lni s a t au yang menyokong pe r juangan komuni s di Tanah Melayll. Ke ada an ini dapa t dibukt ikan dengan kemuncul an nama -nama seperti Mus a Ahmad, Ra shid tvlaidin, Abdul l ah C. D., Ibr ahim Chik dan Shams i ah Fakeh. 2 Pe rgol akan pol i t ik di nega r a China s ent i a s a mempenga ruhi politik or ang Cina di Tanah ~1elayu. Se t e l ah Dr. Sun Yat-sen meningga l duni a pada Ma c 1925 di nega r a China , ke r e t akan be r l aku da l am Ba r i s an Be r s a tu yang menya tukan KMT-PKC (Pa r t i Komuni s China ) di China. Apabi l a konf l ik s emakin heba t , Ba r i s an Be r s a tu KMT-PKC be rpe c ah 194Suasana di Tanah Melayu Pada Zaman Da rur a t pada t ahun 1927. Dengan itu, pihak komuni s di Tanah Me l ayu t idak dapa t lagi menggunakan c awangan KMT da l am penyeba r an f ahaman mereka. Ol eh yang demiki an, pihak komuni s di Tanah Me l ayu cuba

menga tur l angkah l a in. Ini membawa kepada penubuhan Pa r t i Komuni s Nanyang (PKN/Nan-Yang Kung-Ch'an-Tang/Soutll Seas Communist Party) pada Mac 1928 di bawah a r ahan Biro Timur J auh Comintern (Communist International) di Shanghai. Ia di tubuhkan sebagai a l a t Comintern untuk menye l a r a s , mengge r ak dan mengawa s i pe rge r akan komuni s di Tanah Me l ayu, Tha i l and, Burma , Annam, Indochina dan Indone s i a dengan Singapur a sebagai pangka l an a t au pus a tnya . 3 Namun begi tu, PKN t idak be r j aya menc apa i ma t l ama t s epe r t i yang diha r apkan da l am mengkoordina s ikan pe rge r akan komuni s di nega r a -nega r a tersebut. Ke ada an ini akhi rnya mendorong pihak Comintern menga r ahkan penubuhan s ebuah pa r t i ba ru. Pada 30 April 1930, Pa r t i Komuni s Malaya (PKM) di tubuhkan di Tanah Melayu. PKM be r t anggungj awab mengha l au penjajah British dan mendi r ikan s ebuah republik komunis di Tanah Melayu. Wa l aupun PKM t idak dapa t be rkembang dengan pe s a t pada pe r ingka t awa l , tetapi ia dapa t be rge r ak da l am dua aktiviti pent ing pada ketika itu. Pertama, PKM berjaya mempe rgunakan ke ada an kemelesetan ekonomi duni a pada t ahun 1930-an da l am mempenga ruhi kaum buruh di Tanah Me l ayu untuk mengadakan pemogokan. Dengan i tu, dapa t menimbulkan ke t idaks t abi l an ekonomi yang bol eh menj e j a skan kekua t an ekonomi dan pent adbi r an British di Tanah Melayu. PKM berjaya mempenga ruhi pekerja da r i hampi r s emua bidang, t e rma sukl ah pekerja kuari, pekerja bina an, pekerja kilang nenas, pembua t kasut,

or ang gaji, pekeda i , pekerja ki l ang ge t ah dan s e s e t engah pekerja di estet getah. Ant a r a contoh mogok ialah s epe r t i yang be r l aku di Kuala Lumpur , da l am ka l angan tukang ka sut pada 30 Di s embe r 1933 dan tukang jahit pada 8 J anua r i 1934. Al a s an me r eka me l akukan mogok ialah menuntut kena ikan gaji dan mempe rba iki ke ada an t empa t kerja mereka. 4 Pada 10 Oktobe r 1934, pemandu lori be rbangs a Cina di Pul au Pinang terlibat da l am mogok akiba t pengur angan baya r an mua t an lor i da r i 60 s en kepada 50 sen. Pemogokan i tu be r akhi r pada 11 Oktober 1934 apabila me r eka dijanjikan kada r baya r an ba ru. 5 Selain itu, pekerja Cina di lombong besi Sri Medan, Ba tu Paha t , Johor, mengadakan mogok pada 26 Sept embe r 1935 ke r ana ma s a l ah kena ikan gaji. Kada r kena ikan gaji kemudi annya dipe r s e tujui ol eh pihak pengurus an s ebanyak 20 pe r a tus . 6 Pemogokan juga be r l aku di Kilang Ge t ah Sham Yip Leung, Klang, Selangor, ant a r a 6 J anua r i 1937 hingga 15 J anua r i 1937. Mogok i tu be r akhi r s e t e l ah di j anj ikan peningka t an gaji dad 7.5 pe r a tus ke 30 pe r a tus . 7 Da l am kejadian l a in 195Sejarah Pembina an Nega r a Bangsa di Se r emban, Nege r i Sembi l an, pemogokan di l akukan ol eh pemb '

t~~ompah pada ? Me i 1?37. Kerja dipul ihkan pa~a 3. Mei 1937 s e t e : drJanpkan kena rkan gaJI 10 pe r a tus . 8 Drpercayar ke j adi an mogok itu be r l aku hasil ha sut an da r ipada komuni s . Akt ivi t i kedua PKM pada pe r ingka t awa l penubuhannya ialah menggunakan Pe r ang China - J epun yang me l e tus pada t ahun 1937 d nega r a China s ebaga i a l a s an menganjurkan ge r akan ant i - J epun da~ mempe r lua s penga ruhnya da l am ka l angan penduduk Cina di Tanah Me l ayu. Se r angan J epun ke a t a s nega r a China pada t ahun 1937 turut mena ikkan s emanga t kebangs a an or ang Cina di s ebe r ang laut, t e rma sukl ah di Tanah Melayu. PKM s ege r a mengeksploi t a s ikan luapan s emanga t kebangs a an or ang Cina untuk me lua skan penga ruhnya . PKM bukan sahaja menyokong, ma l ah meniupkan lagi s emanga t kebangsaan dengan menganjurkan dan menda l angi kempen ant i - J epun di Tanah Me l ayu. Ant a r a kegi a t an ant i - J epun yang dipe r c aya i dipenga ruhi oleh komuni s i a l ah s a tu pe r i s t iwa yang be r l aku di Me l aka pada 29 Novembe r 1937, apabi l a s eor ang pe r empuan di cur ahkan dengan tar ke t ika ia meningga lkan s ebuah keda i . Ini ke r ana be l i au di tuduh membe l i ba r ang-ba r ang J epun da r i keda i be rkena an. Pada 4 Di~ember 1937, s ebuah born di l empa rkan ke da l am audi tor ium panggung wayang di F/ln and Frolic Am/lsement Park, Pul au Pinang, kerana dika t akan rombongan pe l akon yang membua t pe r s embahan itu ialah me r eka yang pro- J epun. Born i tu t e rkena kepa l a s eor ang penonton

Cina dan membunuhnya . 9 Di Alor Setar, Kedah, pada 20 Julai 1938, l ima beg ka c ang soya yang t iba da r i Pul au Pinang di tol ak kerana dipe r c aya i i a l ah ba r angan J epun. 1O Pada 15 Ogos 1938, keda i Chop Kwong Yee Lung di Kampa r , Pe r ak, yang mengimpor t 20 beg kacang soya da r i Singapur a , dipe r iks a dan ke r aninya didakwa mene r ima ba r angan J epun. 1l Pada z aman pendudukan J epun (1941-1945) di Tanah MelaYll, PKM beke r j a s ama dengan Br i t i sh da l am meme r angi J epun. Hasil ke r j a s ama dengan Br i t i sh t e l ah membol ehkan PKM membent l lk ba r i s an tul ang be l akangnya yang dikena l i s ebaga i Malayan Peeple's Anti-Japanese Army (MPAJA) a t au l ebih dikena l i s ebaga i Bint ang Tiga pada s eki t a r t ahl ln 1942. Jika di I iha t da r i kepent ingan j angka panj ang, PKM l ebih be runtung dengan z aman pendudukan J epun ke r ana bantuan s enj a t a , l a t ihan, kewangan, beka l an lojistik dan pe ruba t an da r ipada pihak British, yang kemudi an digunakan da l am ge r akan be r s enj a t anya pada t ahun 1948. Di s amping i tu, PKM menj adi lebih popul a r ke r ana pengl iba t annya da l am menent ang t ent e r a J epun me l a lui ;...,fPAJA. Penubuhan MPAJA bagi or ang Cina bukan sahaja 196Sua s ana di Tanah Me l ayu Pada Zaman Da rur a t menyedi akan pe r l indungan da r ipada J epun, t e t api juga membe r i s a tu

inspi r a s i yang be s a r kepada or ang Cina . Or ang Cina yang kebanyakannya penyokong PKM membe r i sumbangan kepada MPAJA dengan membeka lkan bahan makanan, wang, makluma t dan r ekrut . Mene rus inya juga , PKM be r j aya mempe r lua s penga ruhnya da l am ka l angan r akya t . Rakya t yang benc ikan kegana s an, keke j aman dan pende r i t a an akiba t keda t angan J epun mudah di eksploi t a s i untuk menyokong pe r juangan MPAJA ke r ana ia be r t indak s ebaga i pengge r ak ut ama menent ang J epun di nega r a ini pada ke t ika i tuY Se l epa s J epun menye r ah ka l ah pada 15 Ogos 1945 dan s ebe lum British Military Administration (BMA) kemba l i ke Tanah Me l ayu pada 3 Sept embe r 1945, wujud kekosongan pol i t ik dan ke t ent e r a an di Tanah Melayu. Ke ada an ini t e l ah digunakan ol eh PKM dan MPAJA untuk be rkua s a di Tanah Me l ayu. Me r eka ke lua r da r i hut an dan me l akukan pengani aya an di s ana sini, kononnya t e rhadap or ang yang me l akukan ke s a l ahan j enayah kepada penduduk dan yang be r subaha t dengan Jepun. Me r eka mengadakan pe rbi c a r a an s endi r i , me l akukan ke z a l iman, membunuh r ama i or ang Me l ayu dan Cina dan rnenganc am s e luruh penduduk. Di angga rkan MPAJA t e l ah membunuh l ebih kur ang 2,542 or ang Cina , Me l ayu, Indi a dan l a in- l a in yang di anggap s ebaga i tali ba rut J epun.B Ke z a l iman t e r s ebut memunc ak kepada pe rgaduhan yang be s a r apabi l a or ang Me l ayu mengambi l t indak ba l a s t e rhadap or ang Cina di kawa s an lua r banda r . Pe rgaduhan kaum t e l ah be r l aku di kawa s ankawa s an s epe r t i Sunga i Manik, Ba tu Kiki r , s eki t a r Bekor dan Lenggong di Pe r ak; J e l ebu dan Padang Leba r , Nege r i Sembi l an; Sengga r ang, Kluang, Me r s ing dan Ba tu Paha t , Johor ; Pekan dan Raub,

Pahang; Kampung Me rbok, Kedah; Kot a Bha ru, Ke l ant an s e r t a di Alor Gajah, Melaka.J.l Pada ke t ika i tu, komuni s t e l ah me l akukan banyak keka c auan di Tanah Me l ayu dan kegi a t an komuni s i tu t e l ah menj e j a skan hubungan ant a r a kaum di Tanah Me l ayu. Wa l aupun kemudi annya MPAJA dibuba rkan pada 1 Di s embe r 1945 dengan pe r s e tujuan PKM s e t e l ah BMA be rkua s a di Tanah Me l ayu, namun kegi a t an komuni s ma s ih di t e ruskan dengan tujuan untuk mengha l au penj a j ah British dan membentuk r epubl ik komuni s . PKM t e l ah beke r j a s ama dengan pe r tubuhan-pe r tubuhan s epe r t i All Malayan Council of Joint Action-Pusat Tenaga Rakya t (AMCJA-PUTERA), Pa r t i Kebangs a an Me l ayu Ma l aya (PKMM) , Malayan Democratic Union (MDU) dan New Democratic Youth League (NDYL) da l a rn us aha menggaga lkan r anc angan pol i t ik yang diwujudkan ol eh pihak British, i a i tu Malayan Union. Namun demiki an, dengan t e r tubuhnya 197Sejarah Pembina an Nega r a Bangsa Pe r s ekutuan Tanah Me l ayu pada 1 Februa r i 1948, PKM menyeda r i bahawa ma t l ama t me r eka t e l ah gaga lY Pada ma sa yang s ama , PKM juga menj adikan ke s a tuan sekerja s ebaga i s a s a r an me r eka dan mengha sut peke r j a me l akukan mogok. PKM dapa t mempenga ruhi ke s a tuan sekerja me l a lui ka'l-valan t e rhadap Pan-Malayan Federation ofTrade Unions (PMFTU). Da l am t empoh enam bul an, da r i Di s embe r 1947 hingga Me i 19-18, di l aporkan 130 da r ipada 335 ke s a tuan s eke r j a ada l ah di bawah penga ruh komuni s dan 70 lagi ke s a tuan s eke r j a turut di r agui dipenga ruhi komuni s . 16

Namun demiki an, us aha PKM t idak be r j aya dengan adanya t ekanan da r ipada pihak ke r a j a an. Trepass Law di luluskan untuk menyeka t pegawa i pegawa i ke s a tuan s eke r j a mema suki l adang bagi membe r i c e r amah dan mengorgani s a s ikan peke r j a . Se t e rusnya , Trade Union Ordinance dipinda menj adi undang-undang pada 12 Jun 1948 di mana s emua ke s a tuan s eke r j a diwa j ibkan membua t penda f t a r an dengan pihak be rkua s a . Tekanan- t ekanan i tu t e l ah menyebabkan PKM yang di bawah pimpinan s e t i aus aha agungnya , Chin Peng mengambi l keputus an untuk memul akan ge r akan be r s enj a t a di Tanah Melayu. Be r ikutnya , s a tu s i r i kegana s an t e l ah di l akukan ol eh komuni s di Tanah Me l ayu. Kemunc ak kegana s an komuni s be r l aku pada 16 Jun 1948 apabila komuni s me l akukan pembunuhan di Sunga i Siput , Pe r ak yang mengorbankan t iga or ang pe l adang Eropah da l am t empoh s eha r i . Sa l ah s eor ang mangs a kegana s an komuni s i a l ah Ar thur Wa lke r , pengurus Es t e t Elphil, Sunga i Siput , be rumur 50 t a lmn yang di t embak ma t i ol eh komuni s . Pada ha r i yang s ama , s eor ang pengurus l adang be rumur 55 t ahun, John Al l i son dan pembantunya yang be rumur 21 t ahun, I an Chr i s t i an da r i Estet Phin Soon, Sunga i Siput dibunuh oleh s ekumpul an 12 or ang komuni s . 17 Se l epa s pembunuhan di Sunga i Siput, komuni s juga me l akukan keke j aman di kawa s an l a in. Be r ikut an dengan kegana s an komuni s i tu, pada 16 Jun 1948, Sir Edwa rd Gent

mengi syt iha rkan Undang-undang Da rur a t di Pe r ak yang me r angkumi kawa s an Ipoh dan Sunga i Siput s e r t a da e r ah Kluang, Mua r , Kulai dan Pl entong di Johor. Pada 17 Jun 1948, undang-undang i tu dipe r lua s me l iput i s e luruh nege r i Pe r ak dan Johor . Se t e rusnya , Undang-undang Da rur a t dikua tkua s akan di s e luruh Tanah Me l ayu pada 18 Jun 1948Y Suasana di Tanah Me layu Pada Zaman Darurat Wa l aupun Undang-undang Da rur a t dikua tkua s akan, kegi a t an komuni s ma s ih be r l e lua s a di Tanah Me l ayu. Se t i ap ha r i t e rdapa t ke j adi an kegana s an komuni s yang di l aporkan di me r a t a - r a t a t empa t di Tanah 198Sua s ana di Tanah Melayu Pada Zaman Da rur a t t\1elayu. Hampi r s e t i ap ha r i t e rdapa t nyawa manus i a yang t e rkorban, l ebih- l ebih lagi or ang awam yang t idak be rdos a . Hampi r s c t i ap ha r i ha r t a benda yang t idak t e rni l a i t e l ah dimusnahkan di s ebabkan komuni s . Oengan itu, ke r a j a an t e rpaks a membe l anj akan s e juml ah wang yang be s a r untuk menama tkan kehi l angan nyawa , mengakhi r i pe r t empur an dan kemusnahan s e r t a ke ros akan akiba t da r ipada t indakan komuni s . Ant a r a ke j aha t an yang di l akukan ol eh komuni s i a l ah s e r angan ke a t a s or ang a\\"am (ba ik or ang Me l ayu, Cina , Indi a , Or ang Asli mahupun or ang Eropah) , membaka r kampl lng yang menyebabkan penduduk kehi l angan t empa t t ingga l , menye r ang e s t e t ge t ah dan lombong t imah, me l anc a rkan s e r angan ke a t a s pa sukan ke s e l ama t an, membunuh pe l adang dan pe lombong Eropah s e r t a mengganggu s i s t em pengangkl l t an dan mens abot a j kemudahan asas. Tindakan komuni s i tu t e l ah menda t angkan ke sus ahan kepada penduduk, me l emahkan

kekua t an ekonomi or ang pe r s eor angan dan ke r a j a an Br i t i sh s e r t a menimbulkan ke ada an huru-ha r a di s e luruh nega r a . Ini s e l a r a s dengan cita-cita komuni s untuk mengha l au pihak Br i t i sh ke lua r da r i Tanah Me l ayu dengan menimbulkan gangguan ke a t a s ke s t abi l an pol i t ik, ekonomi dan sosial. Sclepas British ke lua r da r i Tanah Me l ayu, maka komuni s akan dapa t mengua s a i pcnt adbi r an dan nega r a ini. Kegi a t an yang di l akukan ol eh komuni s di Tanah r-,.1elayu t e rma sukl ah s e r angan born t angan, pencul ikan, ugut an, pembunuhan, memusnahkan ha r t a benda , mengganggu penc a r i an r e z eki penduduk s e r t a mens abot a j kemudahan a s a s . Ke s emua ini t e l ah menghuruha r akan kehidl lpan penduduk, menyebabkan me r eka hidup da l am kebimbangan, ke t akut an dan mende r i t a s e r t a t e rpaks a menanggung ke rugi an ha r t a benda . Sepanj ang z aman Oa rur a t , s e juml ah 2,473 or ang awam dibunuh ol eh komuni s dan 1,385 or ang di c ede r akan. Oi pihak pa s l lkan ke s e l ama t an pul a , s e juml ah 1,865 nyawa t e rkorban dan 2,560 or ang di c ede r akan. 19 Sement a r a i tu, s e j l lml ah 99 or ang pe l adang Eropah dan kaki t angannya menj adi mangs a kegana s an komuni s di Tanah ~lelayu pada z aman Oa rur a t . 20 Ant a r anya , pada 1-l Sept embe r 1948, 12 or ang Me l ayu yang s edang membe r s ihkan rumput di Es t e t Chan Kang S\vee, Segama t , Johor , di t embak ol eh empa t or ang komuni s , menyebabkan s eor ang ~\"relayu ma t i dan dua c ede r a . 21

Pada 29 Sept embe r 1948, s eor ang gemba l a l embu be rbangs a Indi a di cul ik dan kemudi an di j l lmpa i ma t i di t embak ol eh komuni s di ka \ \ " a s an Tapah, Pe r akY Oa l am pe rkembangan lain, pada Julai 1949, di Came ron Highl ands , Pahang, komuni s menye r ang Or ang Asli yang s edang beke r j a di kebun ge t ah dan mengakiba tkan 11 Or ang Asli t e rbunuh. 23 Pada 8 Jun 1950, 23 199Sejarah Pembina an Nega r a Bangsa or ang c ede r a apabi l a komuni s me l empa rkan born t angan ke da l am s ebuah keda i runc i t di Nibong Tebal, Sebe r ang Prai. 24 Di Sunga i Siput , Pe r ak, ke j adi an s e r angan born t angan pada 27 Februa r i 1951 di Panggung Wayang Wah Lok, mengakiba tkan tiga or ang ma t i dan 13 cedera. 25 Sement a r a itu, pada Novembe r 1952, enam or ang komuni s menye rbl l s ebl l ah kampl lng Me l ayu di Nege r i Sembi l an. Me r eka me rompak s epucuk s enapang pa t ah da r i s eor ang pekeda i Me l ayl l dan membl lnl lh s eor ang ke t l l a Home Guard Me l ayu. 26 Da l am ke j adi an lain, pada 25 Ogos 1954, dua 'kepa l a ' e s t e t be rbangs a Indi a di ika t pada pokok dan pe rut dibe l ah ol eh koml lni s di Estet Dovenby, Sunga i Sipllt,

Pe r akY Pada 9 Mac 1955, 12 or ang komuni s me l a r ikan tujuh Or ang Asli dan keml ldi an empa t da r ipadanya dibunuh. Ke j adi an i tu be r l aku ke t ika Or ang As l i be rkena an s edang menangkap ikan di Sunga i Landor di kawa s an Chende r i ang, Ipoh, Pe r ak. 23 Pende r i t a an penduduk be r t ambah apabi l a t indakan komuni s menyebabkan me r eka kehi l angan t empa t t eduhan. Ant a r anya , pada pagi 26 Julai 1948, s e t engah da r ipada kampung Pant a i Remis, Si t i awan, Pe r ak musnah dibaka r ol eh komuni s t anpa s ebab yang j e l a s dan mengakiba tkan ki r a -ki r a 500 penghuni kehi l angan t empa t tinggal.2 9 Pada 4 Februa r i 1950, l ebih kur ang 70 or ang komuni s t e l ah membaka r Kampung Simpang Tiga, Perak, menyebabkan l ebih kur ang 1,000 or ang penduduk kehi l angan t empa t tinggal. Ke ros akan di angga rkan l ebih da r ipada % jut a r inggi t dan mengorbankan dua nyawa penduduk. 30 Da l am ke j adi an lain, pada 22 Novembe r 1950, s eor ang Cina t e rbunuh akiba t t indakan komuni s membaka r 30 buah rumah s e t inggan be rdeka t an dengan Kampung Buki t Se l ambu, Sunga i Pe t ani , Kedah. Lebih kur ang 200 penduduk kehi l angan t empa t tinggal.3 1 Sement a r a itu, pada 2 Mac 1951, komuni s membaka r s ebuah keda i menjua l ge t ah di s ebuah kampung di Kulim, Kedah. Api me r ebak dan memusnahkan s e t engah da r ipada kampung be rkena an t e rma sukl ah s ebuah s ekol ah

dan 31 buah rumah kedai. 32 Kehidupan dan pe rge r akan penduduk di Tanah Me l ayu terjejas akiba t sabotaj komuni s ke a t a s kemudahan asas. Landa s an ke r e t a api ke r ap ka l i di ros akkan dan ke r e t a api di s e r ang, di t embak dan dibomkan ol eh komuni s . Begitu juga , sabotaj ke a t a s kende r a an j a l an s e r ing be r l aku. Ke ada an ini menganc am nyawa pengguna j a l an r aya dan penumpang ke r e t a api s e r t a menj e j a skan pe rkhidma t an s i s t em pe rhubl lngan di Tanah Me l ayu. Sehingga pada t ahun 1950, di l aporkan penumpang ke r e t a api ma l am t e l ah be rkur angan s epa ruh. Sejak t e r c e tusnya penggana s an komuni s pada t ahun 1948 s ehingga t ama tnya z aman Da rur a t pada t ahun 1960, komuni s t e l ah me l akukan s ebanyak 387 kali s abot a j ke 200 - - - - - - - - - - - -~------------------- - - -Sua s ana di Tanah Me l ayu Pada Zaman Da rur a t a t a s pe rkhidma t an ke r e t a api. Da l am t empoh t e r s ebut , t e l ah be r l akl l s ebanyak 197 ke j adi an komuni s mengge l inc i rkan ke r e t a api , 172 kali ke r e t a api di t embak dan 19 buah s t e s en ke r e t a api di ros akkan ol eh komuni s . Ke j adi an t e r s ebut mengakiba tkan 45 or ang penl lmpang t e rbunl lh dan 176 or ang c ede r a . Sement a r a itll, 18 or ang kaki t angan pe rkhidma t an ke r e t a api t e rbunuh dan 42 or ang c ede r a da l am s e r angan tersebut.33 Sement a r a i tu, ke s komuni s membaka r dan memusnahkan kende r a an jalan (bas, lori dan kereta) ada l ah 208 pada t ahun 1951 dan

97 kes pada t ahun 1952.34 Sejak Undang- l lndang Da rur a t di i sYt iha rkan s ehingga t ahun 1950, s e juml ah 149 bl l ah ba s dimusnahkan oleh komuni s dan penumpang di rompak. 35 Ke j adi an-ke j adi an i tu bi a s anya be r akhi r dengan penumpang di rompak wang dan ba r angan a t a l l makanan, kemudi an kende r a an i tu dibaka r ol eh Komunis. Da l am ke j adi an i tu, kadangka l a penumpang dan pemandl l juga t idak dapa t t e r i epa s da r ipada kc c ede r a an dan kemahan. Ant a r anya , be r l aku pada 18 Ogos 1948,15 or ang komuni s menahan s ebuah ba s di Kampung Luas, Kroh, Perak. Mc r eka membunuh s eor ang penumpang dan mencul ik s eor ang penumpang wani t a . 36 Da l am pe rkembangan lain, s ekumpul an komuni s menahan dan me rompak s ebuah lori yang membawa ba r ang makanan di Batu 68, J a l an J e r antut -Kuant an, Kuant an, Pahang, pada 15 J anua r i 1950. Da l am ke j adi an i tu, ba r ang makanan yang di rompak ol eh komuni s i tu di angga rkan be rni l a i $1,108.37 Selain itu, pada 9 Ogos 1951, tujuh or ang komuni s menahan s ebuah teksi dan me rompak penumpang teksi be rkena an di Me r s ing, Johor. Sebuah lori J aba t an Kerja Rap yang tiba di t empa t ke j adi an t e r s ebut , di t embak dan dua penumpang c ede r a . Teks i dan lori i tu dibaka r . ' " Pada 21 Sept embe r 1952, komuni s menahan s ebuah ke r e t a di J a l an Bentong, ki r a -ki r a 19.31 ki lome t e r (12 ba t l l ) da r i Kua l a Lumpur .

Komuni s me rompak wang $300 dan s epa s ang ge l ang ema s be rni l a i 5150 s ebe i l lm ke r e t a i tu dibaka r . 39 Sement a r a i tu, pada 26 Di s embe r 1953, s ebuah ba s di t ahan di Ipoh, Pe r ak. Konduktor ba s di rompak \ \ ' ang S10.~ Di Yong Peng, Johor, pada 10 Jun 1954, ki r a -ki r a 14 or ang koml lni s menahan s ebuah ba s da l am pe r j a l anan da r i Singapur a ke Kua l a Lumpur s e r t a tiga buah ke r e t a dan s ebuah lori. Penumpang kende r a an t c r s cbut di rompak dan lori dibaka rY Se l a in itu, t a l i an t e l e fon dipotong, Kabel e l ekt r ik dan pa ip a i r yang di ros akkan ol eh komuni s turut menyuka rkan kehidupan penduduk dan mengakiba tkan pihak be rkua s a t e rpaks a membc l anj akan \ \ ' ang yang banyak untuk memul ihkan s emul a kcmudahan tersebut. .t\'1isalnya, pada ma l am 26 Novembe r 1948, kawa t telefon di ant a r a Kampa r dan Air Kuning s e r t a Kampa r dan Tanjung 201Sejarah Pembina an Nega r a Bangsa Ma l im, Pe r ak dipotong ol eh komuni s . Dengan itu, pe rhubungan di ant a r a kawa s an t e r s ebut t e rputusY Pada 20 Novembe r 1949, l ima pa s ang waya r t e l e fon di l ima t empa t di kawa s an Tapah, Pe r ak, dipotong ol eh komuni s . Ke j adi an i tu menyebabkan pe rkhidma t an telefon di ba l a i pol i s di Tapah, Bidor, Tanjung Ma l im dan Tanah Ma s terjejas.H Sement a r a itu, pada 31 Ma c 1950, di kawa s an Me r apoh, Gua Mus ang, Ke l ant an, komuni s bukan s aha j a menga l ih papan di s ebuah j amba t an t e t api juga memo tong t a l i an t e l e fon di kawa s an berkenaan.+l

Pada Ogos 1952, komuni s memotong 246 waya r t e l e fon di da e r ah Rawang, Se l angor . Ini menyebabkan angga r an ke ros akan s ebanyak Sl,300.~3 Da l am pe rkembangan lain, di Johor, pada t ahun 1954, komuni s memo tong waya r telefon s ebanyak 115 kali yang mengakiba tkan kos memba iki t e l e fon be r juml ah S93,673.~6 Pada ma l am 23 Ogos 1955, komuni s memutuskan t a l i an t e l e fon di Es t e t Hulu Remis, LayangLayang, Johor. Me r eka juga memutuskan l ebih kur ang 20 waya r di bebe r apa t empa t di ka\-vasan Layang-LayangY Pada 1 Apr i l 1956 pul a , di l aporkan komuni s t e l ah memotong waya r t e l e fon di Ba tu 20, J a l an Ipoh-Kampa r , Pe r ak. 48 Ke j adi an l a in di l aporkan be r l aku di Ba tu 33Y:2, J a l an Kota Tinggi -Me r s ing, Johor, di mana waya r telefon di ros akkan ol eh komuni s pada 3 Apr i l 1958. 49 Kemudahan a i r pa ip t e rganggu ke r ana pa ip a i r s e r ing di s abot a j ol eh komuni s pada z aman Da rur a t . Contohnya , di Kajang, Se l angor , pa ip air s epanj ang dua ba tu di ros akkan ol eh komuni s pada 23 Ogos 1949. Penduduk t e rpaks a menggunakan a i r huj an dan air perigi. Pihak ke r a j a an t e rpaks a mengadakan s a tu skim ke c ema s an, i a i tu mengepam a i r da r i Sunga i J e loh di lua r banda r Ka j ang untuk keguna an penduduknya . 50 Begitu juga, di Pe r ak, s ebuah empangan a i r be rdeka t an Chemor dimusnahkan ol eh komuni s pada a ,va l Oktobe r 1949. 51

Pada 11 Februa r i 1950, sa lur an pa ip a i r di Ba tu 2, J a l an Kot a Tinggi -Rompin, Johor di ros akkan ol eh komuni s dan mengganggu penghant a r an a i r da r i t empa t t akungan ke Kota Tinggi. 52 Da l am pe rkembangan lain, pada 6 Jun 1951, komuni s me l e tupkan pa ip ut ama di Ta iping, Pe r ak. 33 Pada J anua r i 1952, di kawa s an Ipoh, Pe r ak, s ebahagi an s a lur an pa ip ut ama di a l ihkan ol eh komuni s dan mengakiba tkan beka l an a i r terputus.~ Bekalan a i r di Tanjung Ma l im, Pe r ak, s e r ing dipotong ol eh komuni s . Sebanyak enam ke j adi an pa ip a i r dipotong ol eh komur . i s be r i aku di Tanjung Ma l im pada awa l t ahun 1952. Penduduk t e rpaks a menggunakan a i r sunga i , a i r pe r igi dan a i r huj an yang t e r t akung s ebe lum pa ip a i r dipul ihkanY Tindakan komuni s me ros akkan kepe r luan or ang r ama i itll t e l ah menda t angkan ke sus ahan kepada penduduk ke r ana akt ivi t i ha r i an me r eka t e rganggu. 202Sua s ana di Tanah Melayu Pada Zaman Da rur a t Begi tu juga , pa sukan-pa sukan kerja awam yang di tuga skan untuk mempe rba iki dan membina j a l an r aya , mema s ang dan mempe rba iki pa ip a i r , menj a l ankan penye l idikan di t apak skim hidroe l ekt r ik, mengenda l ikan pembina an s i s t em penga i r an dan pe rpa r i t an, juga s e r ing be rdepan dengan s e r angan komuni s . Ke ada an i tu s ediki t s ebanyak t e l ah menj e j a skan pe rkembangan proj ek-proj ek sos i a l yang di r anc ang ol eh pihak be rkua s a untuk meningka tkan t a r a f hidup

penduduk di Tanah Me l ayu. Contohnya , pada 16 NO\ embe r 1948, t iga or ang peke r j a da r i J aba t an Kerja Raya yang be r tuga s di kawa s an t adahan Sunga i Oa!, Kua l a Kangs a r , Pe r ak, di s e r ang ol eh empa t or ang komuni s . Ke j adi an i tu mengakiba tkan s eor ang peke r j a t e rbunuh. 56 Oa l am pe rkembangan l a in, pada t ahun 1950, penye l idikan Skim Hidroe l ekt r ik Came ron Highl ands , Pahang, t e rpaks a diba t a lkan akiba t pembunuhan jurut e r anya , B. de B. Ga t e da l am s e r angan hendap komuni s pada 2 Ma c 1950.57 Oa rur a t juga menyebabkan s e s e t engah proj ek penga i r an t e rpaks a di t angguhkan a t au diba t a lkan. Oi ant a r a t ahun 1950 hingga 1952, dua da r ipada tujuh skim penga i r an yang di r anc angkan di Johor dan s a tu da r ipada t iga skim penga i r an di Ke l ant an di t angguhkan ke r ana ma s a l ah Da rur a t . Di Me l aka pul a , dua skim yang di r anc angkan ol eh pihak be rkua s a t e l ah s i ap da l am t empoh 1950-1952, manaka l a s a tu lagi t e rbantut ke r ana akt ivi t i komuni s di kawa s an iill."" Sement a r a itu, peni aga , pekeda i , pengus aha kebun a t au l adang dan pe lombong menga l ami ke ada an s e rba s a l ah pada z aman Da rur a t . Me r eka me rupakan s a s a r an pe r a s ugut komuni s bagi mendapa tkan wang pe r l indungan dan tuntut an kepe r luan lain. Kegaga l an memenuhi pe rmint a an komuni s bukan s aha j a menyebabkan keda i , lombong, l adang dan t anaman me r eka menanggung risiko, t e t api juga nyawa di r i dan ke lua rga t e r anc am. Contohnya , pada awa l pagi 18 Me i 1950, s eor ang peni aga Cina di Teme r loh, Pahang, menjumpa i s epucuk sur a t yang di s e l i tkan ma suk me l a lui pintu rumahnya pada \'\'aktu ma l am,

memint a wang dengan ugut an menc ede r akan peni aga i tu dan ke lua rganya . '<" Se l a in i tu, pada 7 Februa r i 1951, bebe r apa or ang komuni s menye r ang s ebl l ah keda i be s i di kawa s an Pe r ak ke r ana pemi l iknya enggan membaya r wang pe r l indungan. Akiba t s e r angan i tu, s eor ang kanak-kanak t e rbl lnuh dan 13 or ang awam t e rma suk tujuh or ang anggot a ke lua rga pekeda i be rkena an di c ede r akan. 60 Kegana s an komuni s i tu s ediki t s ebanyak t e l ah menyebabkan pa r a peni aga dan pengus aha ber~lsa bimbang t ent ang ke s e l ama t an me r eka s e r t a menj e j a skan kes"iatan peni aga an dan pe rus aha an me r eka . Komuni t i di e s t e t dan lombong juga menghadapi ke sus ahan ke r ana s e r ing be rdepan dengan s e r angan komuni s . Ini s e l a r a s dengan 203Se j a r ah Pembinaan Nega r a Bangsa s t r a t egi komuni s untuk membantutkan pe rkembangan ekonomi dan menyebabkan penganggur an be r l e lua s a , supaya peke r j a hi l ang keyakinan kepada pihak ke r a j a an dan mudah dipenga ruhi ol eh komuni s . Untuk tujuan t e r s ebut , kuant i t i ge t ah yang banyak t e l ah di cur i dan be r ibu- r ibu pokok ge t ah di ros akkan untuk menge l akkannya mengha s i lkan susu ge t ah. Al a t - a l a t j ent e r a dan me s in-me s in lombong turutdi ros akkan ol eh komuni s . TempaHempa t t ingga l peke r j a di e s t e t dan lombong. rumah a s ap s e r t a rumah pengurus turut dibaka r . Begi tu juga , peke r j a -peke r j a di e s t e t dan lombong di t akut - t akutkan dan kadangka i a dibunuh bagi menyeka t me r eka da r ipada t e rus bekerja. Kegi a t an komuni s ini t e l ah menj e j a skan hasil penge lua r an s ektor ge t ah

dan bijih t imah. Da l am pada itu, s e j ak Undang-undang Da rur a t di i syt iha rkan di Tanah ~relayu s chingga Jun 1949 ( t empoh s e t ahun) , t e rdapa t 18 s e r angan komuni s ke a t a s e s t e t yang menyebabkan 25 or ang peke r j a dan kont r aktor t e rbunuh dan enam or ang penor eh di cul ik ol eh komuni s . Manaka l a , da l am t empoh yang s ama , bangunan yang di ros akkan ol eh komuni s t e rma sukl ah 15 buah rumah kongs i , t iga buah rumah kont r aktor , s embi l an buah rumah a s ap, s ebuah ki l ang e s t e t , tiga buah bangs a l dan s e tor , dua buah s ekol ah dan dua buah keda i di estet. 61 Sement a r a i tu, pada t ahun 1950 s aha j a , bangunan yang di ros akkan ol eh komuni s di e s t e t t e rma suk rumah a s ap, pe j aba t , ki l ang ge t ah, t empa t t ingga l peke r j a be rni l a i hampi r S5Yz jut a dan l ebih kur ang 300,000 pokok ge t ah di t akik ol eh komuni s . 62 Sement a r a i tu, di ant a r a 1948 hingga 1956 ( s embi l an t ahun) , 80 buah lombong t e l ah di s e r ang ol eh komuni s di enam nege r i , i a i tu Pe r ak, Se l angor , Pahang, Johor , Te r engganu dan ~egeri Sembi l an. Da l am t empoh t e r s ebut , 97 ka l i lombong di s e r ang ol eh komuni s dan 53 or ang menj adi mangs a pembunuhan dengan 56 or ang di c ede r akan. 63 Tindakan komuni s i tu telah mengganggu punc a penc a r i an r e z eki penduduk di Tanah Me l ayu

dan turut me l emahkan kekua t an ekonomi nega r a . Da l am us aha komuni s mengganggu pe rkembangan ekonomi di Tanah ~lela~'u, pe l adang Eropah turut menj adi s a s a r an kegana s an komuni s . .- \nt a r a ke j adi an s e r angan komuni s ke a t a s pe l adang Eropah t e l ah be r i aku pada 15 Oktobe r 1948 yang mengakiba tkan Jack Mos s , penolong pengurus Estet J e r antut , Kua l a Lipis, Pahang, ma t i di t embak ol eh komuni s ke t ika mangs a s edang menj a l ankan penye l i a an di estet.6-l Pada 14 Fcbrua r i 1949, F. P. W. Ha r r i son, da r i Es t e t Somme , Te r ap, Kul im, Kedah, di s c r ang hendap ol eh s ege rombol an komuni s . Mangs a ma t i ke r ana di t embak ol eh komuni sY' Da l am pe rkembangan l a in, pada pagi 19 Jun 1950, komuni s menye r ang dan membunuh Ros s Wa l l a c e , pengurus Estet Sunga i KabUl, Sungka i , Pe r ak. 66 Se l a in i tu, pada 10 204 I I , ! i , I , j

\ - -_. , -..__. - . --~- .... ~------- - . .- - ----- - - - - - - - - ,Sua s ana di Tanah Me l ayu Pada Zaman Da rur a t J anua r i 1951, penolong pengurus Es t e t Brookl ands , Bant ing, Kua l a Langa t , Se l angor , W. J. Shaw, di t embak ma t i ol eh komuni s ke t ika man gs a s edang menunggang ba s ika l di kawa s an e s t e t be r s ama pembantunya , A. N. Symons yang menga l ami ke c ede r a anY Sement a r a i tu, pada 12 J anua r i 1954, John Basil Ri t son, pengurus Es t e t New Rompin di t embak ma t i ol eh komuni s di Bahau, Nege r i Sembi l an. 6s Pada 16 Novembe r 1955, dua or ang pe l adang Eropah c ede r a pa r ah s e t e l ah di s e r ang hendap ol eh kOIpunis di ka \va s an Lenga , Johor , ke t ika me r eka s edang meme r iks a kerja pembuka an e s t e t ge t ah ba ru. 69 Pa sukan ke s e l ama t an di Tanah ~lela\"u , turut di c aba r ol eh komuni s pada z aman Da rur a t . Pa sukan ke s e l ama t an be rdepan dengan s e r angan komuni s dan ba l a i -ba l a i pol i s di kawa s an t e rpenc i l turut menj adi s a s a r an komuni s . Se r angan di l akukan ke a t a s pa sukan ke s e l ama t an supaya wujud ke ada an huru-ha r a dan menunjukkan ke t idakupaya an me r eka da l am me l indungi penduduk dan nega r a . Ant a r anya , pada 8 Ma c 1949, komuni s menye r ang s ebuah jip t ent e r a

di s e l a t an Ka j ang, Se l angor dan menc ede r akan s eor ang t ent e r a . 70 Da l am pe rkembangan l a in, Balai Pol i s Buki t Kepong di hulu Sunga i Mua r , Johor di s e r ang ol eh s ege rombol an komuni s pada 22 Februa r i 1950. Ke j adi an i tu mengakiba tkan s e r ama i 23 anggot a pol i s dan ke lua rga me r eka t e rkorban dan Balai Pol i s Buki t Kepong musnah dibaka r ol eh komuni s . 71 Pada 21 Februa r i 1952, s ebuah kende r a an pol i s di s e r ang hendap ol eh komuni s di kawa s an Ta iping, Pe r ak. Da l am ke j adi an i tu, t iga anggot a pol i s c ede r a dan dua da r ipadanya menga l ami ke c ede r a an pa r ah. 72 Da l am ke j adi an l a in, Balai Pol i s Chuan Seng di Pont i an, Johor musnah dibaka r ol eh komuni s pada 18 Oktobe r 1954. Da l am ke j adi an i tu, komuni s turut membunuh empa t or ang pol i s dan menc ede r akan tujuh pol i s lain. 73 Ma s a l ah komuni s bukan s aha j a menda t angkan ke sus ahan dan pende r i t a an kepada penduduk, menj e j a skan pe rkembangan ekonomi dan pembangunan sos i a l , ma l ahan ia juga meningka tkan l agi beban pe rbe l anj a an pihak be rkua s a . Ini dapa t di l iha t apabi l a pihak ke r a j a an Br i t i sh di Tanah Me l ayu t e rpaks a menanggung pe rbe l anj a an yang be s a r da l am menga tur dan menj a l ankan be rbaga i l angkah untuk menangani ma s a l ah komuni s . Di l aporkan bahawa angga r an pur a t a

kos Da rur a t ada l ah be r juml ah di ant a r a 5250,000 hingga 5300,000 s eha r i pada z aman Da rur a t . Juml ah ini t idak t e rma suk ke ros akan ha r t a benda s epe r t i bangunan dan kende r a an yang di l akukan ol eh komuni s . Sepanj ang t ahun 1948 hingga 1960, di angga rkan pihak ke r a j a an t e l ah membe l anj akan ki r a -ki r a $1,300 jut a s ebaga i kos Da rur a t . 7 Di s ebabkan ma s a l ah komuni s dan Da rur a t , juml ah pe rbe l anj a an yang be s a r ini 205Sejarah Pembina an Nega r a Bangsa t e rpaks a dipe runtukkan untuk tuj l l an mema t ahkan kegi a t an koml lni s dan meml l l ihkan ke amanan di nega r a ini. Ke s impulan Wa l a l lpl ln ideologi komuni s t e l ah menyusup ke Tanah ~\'1elayu me l a lui be rbaga i -baga i s a lur an s e j ak t ahl ln 192G-an, naml ln ge r akan koml lni s menc apa i keml lnc ak pada t ahun 1948 dengan mc l c tusnya ge r akan be r s enj a t a komuni s . Dengan i tu, be rbaga i keke j aman, ke j aha t an, ke ros akan dan s abot a j t e l ah di l akl lkan ol eh komuni s s e c a r a be r l e lua s a di Tanah Me l ayl l . Ke ada an i tu menycbabkan ke r a j a an British t e rpaks a mengambi l t indakan mengi syt iha rkan Undang- l lndang Da rur a t dan di s l lSl l l i dengan be rbaga i l angkah yang be r t l l j l l an unt l lk menghapl l skan komuni s dan meml l l ihkan ke amanan nega r a . Us aha menent ang ge r akan komuni s menj adi s emakin gi a t menj e l ang Tanah MelaYlI menc apa i keme rdeka an s ehingga akhi rnya koml lni s dapa t di l emahkan dan z aman Da r l l r a t di t ama tkan pada 31 J l l i a i 1960. Be r ikutnya , s aki -baki koml lni s mengundurkan di r i ke s empadan

Tha i I and-Tanah Me l ayu untuk menyusun s emul a kekua t an me r eka . 206 , " "