Anda di halaman 1dari 16

Apa itu duti setem? Mungkin ada diantara pembeli-pembeli baru yang keliru tentang duti setem.

Secara mudah duti setem adalah satu taksiran cukai atau pungutan duti setem yang tertakluk pada akta setem 1949. Akta Setem 1949 memperuntukkan pengenaan duti atau cukai mengikut nilai hartanah dari setiap transaksi hartanah anda. pembayaran cukai atau levi ini adalah wajib pada setiap transaksi hartanah melainkan adanya pengecualian tertentu dari pihak kerajaan. Ini termasuklah transaksi penukaran nama dari aktiviti jualan atau hadiah, di mana walau apa jenis transaksi yang dilakukan pemilik asal pada pemilik baru duti setem tetap akan dikenakan pada transaksi itu. Di dalam kes pembelian mana-mana urus niaga, kontrak jualan dan belian anda sebagai pemilik baru akan dikenakan duti mengikut nilai harga yang berkaitan. Sebagai contoh apabila anda membeli hartanah bernilai RM700,000, anda dikehendaki membayar duti setem mengikut carta dibawah; RM100,000 yang pertama: 1% dari RM100,000 pertama atau RM1.00 bagi setiap RM100 atau sebahagian daripada RM100. RM100,00 keatas tetapi tidak melebihi RM500,000: 2% dari 100,000 hingga ke RM500,000 atau RM2.00 bagi setiap RM100 atau sebahagian daripada RM100. Melebihi RM500,000: 3% pada RM500,000 seterusnya atau RM3.00 bagi setiap RM100 atau sebahagian daripada RM100. Jika di simulasikan pembayaran duti pada hartanah yang berharga RM700,000 adalah; Harga rumah RM600,000) RM400,000 seterusnya 2% x RM400,000 = RM8,000 duti setem yang dibayar (baki harga rumah RM200,000) RM200,000 seterusnya 3% x RM200,000 = RM6,000 duti setem yang dibayar (Jumlah harga rumah RM700,00) Ini bermakna jumlah bayaran duti setem pada rumah ini adalah RM15,000 sahaja Selain dari pengiraan manual, anda juga boleh menggunakan kalkulator pengiraan duti setem disini PENGIRAAN DUTI SETEM BAGI PINDAH MILIK HARTA TANAH yang terdapat di laman web Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta dan juga boleh diakses melalui www.jpph.gov.my. Sebagai pengguna anda harus tahu apakah hak anda dan bagaimana duti setem ini dikira. Supaya anda tidak tertipu atau menjadi mangsa penipuan pada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan diatas ketidak pastian anda. ------------------------------------------------------------------------Rumah

RM100,000 pertama 1% x RM100,000 = RM1,000 duti Setem yang dibayar (baki harga

PENERANGAN MENGENAI PENGECUALIAN DUTI SETEM BAGI PEMBELIAN HARTA KEDIAMAN BERHARGA TIDAK MELEBIHI RM180,000 DALAM TEMPOH 1 JUN 2003 HINGGA 31 MEI 2004. PENGECUALIAN DUTI SETEM INI TIDAK MEMERLUKAN PENGESAHAN OLEH REHDA A. Perintah Pengecualian Duti Setem Perintah Duti Setem (Pengecualian) (No. 6) 2003 [PU(A) 169] Perintah Duti Setem (Pengecualian) (Pindaan) 2003 [PU(A) 235]

B. Skop Perintah 1. Pengecualian duti setem diberikan hanya ke atas pembelian harta berjenis rumah kediaman sahaja. Harta kediaman ditakrifkan termasuk rumah, unit kondominium, pangsapuri dan rumah pangsa yang dibina sebagai suatu rumah kediaman. 2. Harta kediaman (sama ada telah siap dibina atau masih dalam pembinaan) yang dibeli daripada pemaju, badan berkanun atau koperasi. Pemaju ditakrifkan sebagai pemaju perumahan yang berlesen atau berdaftar di bawah undang-undang Negeri atau Persekutuan. Badan berkanun ditakrifkan sebagai suatu badan yang ditubuhkan di bawah undang-undang Negeri atau Persekutuan. Koperasi ditakrifkan sebagai suatu koperasi didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993. 3. Harga harta kediaman tidak melebihi RM180,000 setiap unit. 4. Harta kediaman dibeli dalam tempoh antara 1 Jun 2003 hingga 31 Mei

2004, iaitu, surat perjanjian jualbeli disempurnakan dalam tempoh tersebut. 5. Suratcara-suratcara yang dikecualikan : (i) Perjanjian jualbeli yang disempurnakan antara pembeli dengan pemaju, badan berkanun atau koperasi pada atau selepas 1 Jun 2003 tetapi tidak lewat daripada 31 Mei 2004.

(ii) Suratcara yang menguatkuasakan pindah hakmilik rumah kediaman itu daripada pemaju, badan berkanun, koperasi atau tuan punya tanah yang berdaftar kepada pembeli yang menyempurnakan perjanjian jualbeli harta itu dibawah perenggan (i) di atas. (iii) Suratcara dalam bentuk cagaran yang disempurnakan antara pembeli tersebut dengan suatu bank, institusi kewangan atau syarikat insurans bagi mendapatkan pendahuluan wang untuk membiayai pembelian rumah kediaman tersebut. Syarikat insurans ditakrifkan sebagai syarikat insurans berlesen di bawah Akta Insurans 1996; dan termasuk pengenadali takaful yang didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984. (iv) Suratcara dalam bentuk cagaran yang disempurnakan antara pembeli tersebut dengan majikan di bawah suatu skim pinjaman perumahan pekerja bagi mendapatkan pendahuluan wang untuk membiayai pembelian rumah kediaman tersebut. C. BAGAIMANA MEMOHON PENGECUALIAN SURATCARA YANG DIKECUALIKAN: 1a. Surat perjanjian jualbeli (Salinan Asal) Salinan ASAL dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pejabat

Setem. Timbalan Pemungut Duti Setem hendaklah menurunkan catatan pengecualian setelah berpuashati bahawa pengecualian adalah terpakai. 1b. Surat perjanjian jualbeli (Salinan Pendua) Surat perjanjian pinjaman Surat ikatan penyerahhakan sebagai sekuriti Dokumen tersebut tidak perlu dikemukakan kepada Pejabat Setem. Pihak peguam yang menguruskan transaksi tersebut boleh menurunkan catatan pengecualian setelah berpuashati bahawa pengecualian adalah terpakai 2. Dokumen pindahmilik Tanah (KTN 14A) Dokumen ini hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Setem untuk

perakuan pengecualian oleh Timbalan Pemungut Duti Setem. Bayaran taksir sebanyak RM10.00 hendaklah disertakan. Dokumen-dokumen berikut hendaklah juga disertakan : (i) Satu salinan perjanjian jualbeli (ii) 3 salinan borang PDS 15 [Deklarasi di bawah seksyen 5 Akta Setem 1949 berhubung dengan dokumen Pindahmilik tanah]. 3. Dokumen gadaian (KTN 16A) Dokumen ini hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Setem untuk perakuan pengecualian oleh Timbalan Pemungut Duti Setem. Dokumendokumen berikut hendaklah juga disertakan : (i) Satu salinan surat perjanjian jualbeli. (i) Satu salinan surat perjanjian pinjaman. D. BAGAIMANA MEMOHON BAYARAN BALIK (REFUND) DUTI SETEM YANG TELAH DIBAYAR KE ATAS DOKUMEN 6. Permohonan bayaran balik duti setem ke atas dokumen yang telah disetemkan hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Setem yang berkenaan (iaitu pejabat dimana dokumen itu disetemkan). 7. Sebelum permohonan dibuat, pembeli hendaklah pastikan dengan firma guaman yang mewakilinya dalam urusan pembelian atau pinjaman sama ada dokumen yang berkenaan telah disetemkan. 8. Bagi tujuan tuntutan bayaran balik duti setem yang telah dibayar, dokumen berikut hendaklah diserahkan kepada pejabat setem untuk diproses : (i) Salinan asal dan sesalinan fotostat setiap dokumen tersebut hendaklah diserahkan kepada Pejabat Setem. Salinan asal akan dikembalikan selepas tindakan sewajarnya diambil. (ii) Surat permohonan bayaran balik. Sekiranya pemohon diwakili oleh firma guaman, sila nyatakan nama dan alamat bank serta nombor akaun bank dimana bayaran itu akan dikreditkan.

9. Permohonan bayaran balik hendaklah mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Bayaran balik akan dibuat dalam tempoh antara 1 bulan hingga 2 bulan dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.

----------------------------------------------------------------------KUALA LUMPUR, 7 Sept (Bernama) -- Kerajaan mencadangkan surat cara pindah milik hartanah antara suami dan isteri atas dasar kasih sayang dikecualikan daripada duti setem. "Cadangan ini berkuatkuasa 8 Sept, 2007," kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang juga menteri kewangan ketika membentangkan Bajet 2008 di Parlimen hari ini. Pada masa ini, untuk nilai hartanah RM100,000 yang pertama, RM1.00 kadar duti untuk setiap RM100 atau sebahagian daripadanya akan dicaj; nilai hartanah antara RM100,000 dan RM500,000, RM2.00 kadar duti untuk setiap RM100 atau sebahagian daripadanya akan dicaj dan, RM3.00 kadar duti untuk setiap RM100 atau sebahagian daripadanya akan dicajkan untuk hartanah bernilai lebih RM500,000, Bagi pindah milik hartanah antara suami dan isteri atas dasar kasih sayang, ia diberikan pengecualian duti setem sebanyak 50 peratus.

KUALA LUMPUR, 15 Okt (Bernama) -- Dalam usaha untuk memastikan setiap rakyat memiliki rumah kediaman, kerajaan mencadangkan pengecualian duti setem bagi surat cara pindah milik rumah kediaman. Bagi menggalakkan pemilikan rumah pertama, dicadangkan pengecualian duti setem sebanyak 50 peratus diberikan ke atas surat cara pindah milik sebuah rumah yang berharga tidak melebihi RM350,000. Pengecualian itu diberikan bagi pembelian rumah pertama oleh rakyat Malaysia dan layak dituntut sekali sahaja dalam tempoh pengecualian, kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Rumah kediaman termasuk rumah teres, kondominium, pangsapuri atau rumah pangsa, kata beliau semasa membentangkan Bajet 2011 di Parlimen di sini, pada Jumaat. Tarikh kuat kuasa bagi pengecualian adalah bagi perjanjian jual dan beli yang disempurnakan mulai 1 Jan, 2011 dan 31 Dis, 2012, kata Najib. Bagi pengecualian duti setem surat cara pinjaman bagi rumah kediaman, beliau berkata terdapat pengecualian duti setem 50 peratus bagi harga rumah kediaman tidak melebihi RM350,000.

Pengecualian ini terpakai bagi perjanian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Jan, 2011 hingga 31 Dis, 2012. ----------------------------------------------------------------------------Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah cukai yang dikenakan atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah (rumah pangsa, rumah, kondominium, pangsapuri, ladang, tanah kosong dan lain-lain). Mulai 21 Oktober 1988, cukai ini diperluaskan ke atas keuntungan daripada pelupusan syer dalam Syarikat Harta Tanah. Menerusi Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2007 [P.U. (A) 146/2007] Menteri Kewangan telah mengecualikan mana-mana orang daripada semua peruntukan ACKHT 1976 bagi pelupusan aset selepas 31 Mac 2007. Perintah pengecualian tersebut telah dibatalkan mulai 01 Januari 2010 melalui Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) 2009 [P.U. (A) 376/2009]. Ini bermakna pelupusan apa-apa aset yang boleh dikenakan cukai mulai 01 April 2007 sehingga 31 Disember 2009 adalah dikecualikan daripada CKHT. Pindaan Peruntukan ACKHT 1976 Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) (No.2) 2009 [P.U. (A) 486] Menteri mengecualikan mana-mana orang daripada pemakaian Jadual 5 Akta bagi pembayaran cukai ke atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan dengan pelupusan apa-apa aset yang boleh dikenakan cukai pada atau selepas 01 Januari 2010 jika pelupusan itu dibuat selepas lima tahun dari tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai. ii. Jika pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai dibuat dalam tempoh 5 tahun dari tarikh pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai, Menteri mengecualikan mana-mana orang daripada pemakaian Jadual 5 Akta bagi pembayaran cukai ke atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai berkenaan dengan pelupusan yang boleh dikenakan cukai itu pada atau selepas 01Januari 2010 dengan syarat bahawa amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu hendaklah ditentukan mengikut formula yang berikut: A X C B A ialah amaun cukai yang dikenakan di atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai ke atas orang itu mengikut kadar cukai yang berkenaan yang dikurangkan sebanyak amaun cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu pada kadar lima peratus; B ialah amaun cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu mengikut kadar cukai yang berkenaan; C ialah amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai itu. Contoh: ZZ Sdn Bhd membeli rumah kedai pada 24.02.2007 dengan harga RM240,000 dan menjual rumah kedai tersebut pada 04.02.2010 pada harga RM300,000. Tempoh pegangan harta

tanah adalah 3 tahun, maka pelupusan tersebut tertakluk kepada kadar cukai 20%. Pendapatan yang dikenakan cukai dengan menggunakan formula di atas adalah seperti di bawah: RM Nilai balasan 300,000 Tolak: Harga perolehan 240,000 Keuntungan daripada pelupusan 60,000 Keuntungan yang dikecualikan: (60,000 x 20%) - ( 60,000 x 5%) X 60,000 = 45,000 (60,000 x 20%) Keuntungan yang boleh dikenakan cukai : (60,000-45,000) = 15,000 Cukai yang dikenakan: 15,000 x 20% = 3,000 Nota: Kadar cukai secara efektif dikenakan pada kadar 5% ke atas keuntungan pelupusan aset (60,000 x 5% = 3,000). Kadar Cukai Berkuat kuasa mulai 01.01.2010 kadar cukai yang dikenakan bergantung kepada tempoh pegangan aset dari tarikh pemerolehan iaitu seperti berikut:TEMPOH PELUPUSAN SYARIKAT (%) INDIVIDU /PEMASTAUTIN TETAP (%) 30 20 15 5

Dalam tempoh 2 tahun Dalam tahun ketiga Dalam tahun keempat Dalam tahun kelima dan seterusnya

30 20 15 5

Individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap adalah tertakluk kepada kadar berikut:TEMPOH PELUPUSAN Dalam tempoh 5 tahun Dalam tahun keenam dan seterusnya KADAR CUKAI (%) 30 5

Kadar cukai secara efektif berdasarkan Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) (No.2) 2009 [P.U. (A) 486] adalah 5%. Pegangan dan Remitan Wang Oleh Pemeroleh

Amaun pegangan oleh pemeroleh adalah 2% daripada harga balasan atau kesemua wang balasan, yang mana lebih rendah. Pemeroleh dikehendaki meremitkan amaun tersebut kepada KPHDN dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pelupusan. Amaun wang yang diremitkan akan digunakan bagi membayar keseluruhan atau sebahagian cukai dikenakan ke atas pelupus. Dalam keadaan tertentu, KPHDN boleh melanjutkan tempoh masa bagi peremitan tesebut. Jika pemeroleh gagal meremitkan amaun berkenaan, kenaikan 10% dikenakan. Amaun sepatutnya diremit dan kenaikan tersebut merupakan hutang kepada kerajaan dan hendaklah dibayar kepada KPHDN. Walau bagaimanapun KPHDN boleh menggunakan budi bicara untuk meremitkan amaun kenaikan dan membayar balik amaun berkenaan sekiranya telah dibayar. Kerugian Dibenarkan Kerugian boleh dibenarkan (allowable loss) bagi pelupusan aset (pelupusan harta tanah sahaja) dalam tempoh lima tahun dari tarikh pemilikan adalah dibenarkan sebagai tolakan daripada keuntungan boleh dikenakan cukai (chargeable gain) dalam sesuatu tahun taksiran. Kerugian daripada pelupusan yang tidak dapat diserap hendaklah ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai dari pelupusan aset (pelupusan harta tanah sahaja) lain dalam tahun tersebut atau tahun-tahun berikut sehingga habis diserap. Kerugian tersebut juga hendaklah ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai atas pelupusan aset (pelupusan harta tanah sahaja) selepas lima tahun dari tarikh pemilikan dalam tahun tersebut atau tahun-tahun berikut. Bagi pelupusan harta tanah oleh individu, tolakan pengecualian di bawah perenggan 2 Jadual 4 hendaklah dibenarkan terlebih dahulu sebelum membenarkan tolakan kerugian boleh dibenarkan. Kerugian Atas Pelupusan Aset Yang Berlaku Selepas Tempoh 5 Tahun Daripada Tarikh Pemilikan. Kerugian atas pelupusan aset yang berlaku selepas tempoh lima tahun daripada tarikh pemilikan tidak boleh ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai dalam tahun tersebut dan kerugian tersebut juga tidak boleh di hantar hadapan untuk ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai dari pelupusan aset lain dalam tahun-tahun berikutnya [peruntukan di bawah perenggan 33(b) Jadual 2 ACKHT 1976]. Peraturan ini hanya terpakai kepada pelupusan harta tanah sahaja. Kos Sampingan Dalam Pengiraan Keuntungan/Kerugian Perbelanjaan faedah ke atas pinjaman bagi pembelian aset tidak lagi dianggap sebagai kos sampingan dalam pemerolehan aset dan seterusnya perbelanjaan tersebut tidak dibenarkan sebagai potongan. Pengecualian Bagi pelupusan aset oleh individu, amaun pengecualian ditingkatkan daripada RM5,000 kepada RM10,000 atau 10% daripada keuntungan, yang mana lebih besar. Ini terpakai hanya untuk pelupusan harta tanah. Pengecualian di bawah perenggan 2 Jadual 4 ACKHT ini tidak boleh dibenarkan tolakan terhadap keuntungan daripada pelupusan pertama (pelupusan sebahagian daripada keseluruhan tanah) tetapi dibenarkan tolakan daripada pelupusan kedua apabila kesemua tanah telah dilupus.

Peruntukan Peralihan Relif cukai berkaitan dengan kerugian pelupusan aset yang berlaku sebelum 31.03.2007 dan belum diserap sepenuhnya sebelum pindaan kepada peruntukan seksyen 7 ACKHT, layak dibenarkan di bawa ke hadapan. Relif cukai tersebut dibenarkan ditolak daripada amaun cukai dikenakan daripada pelupusan yang berlaku pada dan selepas tahun taksiran 2010 sehingga diserap sepenuhnya. Penentuan Syarikat Harta Tanah (SHT) SHT adalah suatu syarikat terkawal yang mana Nilai Tertentu (NT) tidak kurang daripada 75% daripada Jumlah Aset Ketara (JAK). NT a. b. c. adalah: Nilai pasaran harta tanah; atau Harga perolehan syer dalam SHT; atau Nilai pasaran harta tanah dan harga perolehan syer dalam SHT.

JAK adalah agregat: a. Nilai tertentu harta tanah dan syer dalam SHT; dan b. Nilai harta tanah ketara yang lain seperti loji dan jentera, stok, perdagangan, syer selain daripada syer SHT, wang tunai, bank dan penghutang. Semua ini boleh berdasarkan kepada nilai buku bagi maksud menentukan sama ada sebuah syarikat terkawal ialah SHT atau tidak. Kerugian Atas Pelupusan Syer Dalam SHT Kerugian atas pelupusan syer dalam SHT tidak boleh ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai daripada pelupusan syer dalam SHT dan harta tanah dalam tahun tersebut dan juga tidak boleh dihantar hadapan untuk ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai dari pelupusan syer dalam SHT dan harta tanah lain dalam tahuntahun berikutnya [peruntukan di bawah perenggan 33(d) Jadual 2 ACKHT 1976]. Prosedur Untuk Memfailkan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah Borang Nyata yang ditetapkan; Pelupusan sebelum 01 April 2007 CKHT 1 - Pelupusan Harta Tanah/Syer Dalam SHT (diisi oleh pelupus). CKHT 2 - Pemerolehan Harta Tanah/Syer Dalam SHT (diisi oleh pemeroleh).

Pelupusan mulai 01 Januari 2010 CKHT 1A - Pelupusan Harta Tanah (diisi oleh pelupus) CKHT 1B - Pelupusan Syer Dalam SHT (diisi oleh pelupus) CKHT 2A - Pemerolehan Harta Tanah/Syer Dalam SHT (diisi oleh pemeroleh).

Borang Nyata boleh didapati:

Di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) yang berhampiran; atau Dimuat turun dan dicetak dari laman web ini. Penggunaan borang PDF adalah dibenarkan.

Pengemukaan Borang Nyata Setiap pelupus dan pemeroleh dikehendaki mengisi Borang Nyata masing-masing dan mengemukakan bersama-sama dokumen yang berkaitan ke cawangan LHDNM yang berhampiran. Walau bagaimanapun, untuk mempercepatkan pemprosesan borang tersebut, pelupus dan pemeroleh disaran untuk mengemukakan ke cawangan LHDNM di mana fail cukai pendapatan pelupus dikendalikan. Pelupus dan pemeroleh adalah dikecualikan daripada mengisi dan mengemukakan Borang Nyata pelupusan dan pemerolehan jika pelupusan aset tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

Tanggungjawab Pelupus Pelupusan sebelum 01 April 2007; Mengisi Borang CKHT 1 dengan lengkap dan betul. Melampirkan salinan bukti pemerolehan dan pelupusan. a) Bagi pelupusan harta tanah - Perjanjian Jual Beli bersetem/ KTN 14A bersetem/Memorandum Pindah Milik bersetem. b) Bagi pelupusan syer dalam SHT - Perjanjian Jual Beli bersetem/Borang 32A bersetem/Resolusi Pengarah/Borang 24 atau sijil syer. Melampirkan dokumen sokongan bagi tuntutan perbelanjaan. Mengemukakan Borang CKHT 1 dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT. Mengisi borang Perakuan Pemilihan Pengecualian Cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976 jika memilih untuk memohon pengecualian tersebut.

Pelupusan mulai 01 Januari 2010; Mengisi Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dengan lengkap dan betul. Melampirkan salinan bukti pemerolehan dan pelupusan.

a) Bagi pelupusan harta tanah - Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/Memorandum Pindah Milik bersetem. b) Bagi pelupusan syer dalam SHT - Perjanjian Jual Beli bersetem/Borang 32A bersetem / Resolusi Pengarah / Borang 24 atau sijil syer. Melampirkan dokumen sokongan tuntutan perbelanjaan. Mengemukakan Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan aset atau syer dalam SHT. Mengisi borang Perakuan Pemilihan Pengecualian Cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976 jika memilih untuk memohon pengecualian tersebut. Mengisi CKHT 3 (Notis Pemberitahuan Maklumat di bawah seksyen 27 ACKHT 1976) sekiranya memilih supaya pemeroleh tidak memegang simpan dan meremitkan 2%

daripada jumlah wang balasan atau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada KPHDN dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan aset bagi pelupusan yang tidak layak dikenakan cukai dalam keadaan berikut: a) Aset yang dilupuskan telah dimiliki lebih daripada lima (5) tahun; atau b) Pelupus membuat pemilihan pengecualian cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976; atau c) Pelupusan aset adalah dengan cara pemberian tanpa apa-apa balasan di bawah perenggan 12 Jadual 2, ACKHT 1976. Melampirkan CKHT 3 bersama-sama Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dan mengemukakan ke LHDNM. CKHT 3 tidak akan diproses sekiranya gagal dikemukakan dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan. Memberikan salinan CKHT 3 kepada pemeroleh.

Tanggungjawab Pemeroleh Pemerolehan sebelum 01 April 2007; Mengisi Borang CKHT 2 dengan lengkap dan betul. Melampirkan salinan bukti pemerolehan - Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/sijil syer atau Borang 24. Mengemukakan Borang CKHT 2 dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh pemerolehan harta tanah atau syer dalam SHT.

Pemerolehan mulai 01 Januari 2010; Mengisi Borang CKHT 2A dengan lengkap dan betul. Melampirkan salinan bukti pemerolehan - Perjanjian Jual Beli bersetem/KTN 14A bersetem/sijil syer atau Borang 24. Mengemukakan Borang CKHT 2A dalam tempoh enam puluh (60)hari daripada tarikh pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT. Melampirkan CKHT 3 bersama-sama Borang CKHT 2A sekiranya diperoleh daripada pelupus.

Penerimaan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah Borang Nyata yang diterima dan diisi dengan lengkap akan diproses. Borang Nyata yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pelupus atau pemeroleh untuk dilengkapkan. Borang CKHT 1, CKHT 1A atau CKHT 1B yang dianggap tidak lengkap; Tidak mengisi maklumat pada ruangan akuan. Tidak melampirkan bukti pemerolehan dan pelupusan harta tanah atau syer dalam SHT (contoh: salinan Perjanjian Jual Beli, KTN 14A atau Borang 32A bersetem). Tidak mengemukakan dokumen sokongan bagi perbelanjaan yang dituntut. Tidak menandatangani Borang Nyata.

Borang CKHT 2 atau CKHT 2A yang dianggap tidak lengkap;

Tidak mengisi maklumat pada ruangan akuan. Tidak melampirkan bukti pemerolehan harta tanah atau syer dalam SHT (contoh: salinan Perjanjian Jual Beli, KTN 14A atau Borang 32A bersetem). Tidak menandatangani Borang Nyata.

Sekiranya Borang Nyata yang telah dilengkapkan dan diterima oleh LHDNM melebihi tempoh tiga puluh (30) hari (pelupusan sebelum 1 April 2007) atau enam puluh (60) hari (pelupusan mulai 1 Januari 2010) daripada tarikh pelupusan, penalti di bawah subseksyen 29(3) ACKHT 1976 akan dikenakan. Borang Nyata yang lengkap akan diproses dan notis atau sijil perakuan seperti berikut akan dikeluarkan. Pelupusan sebelum 1 April 2007 Notis Taksiran (Borang K) bagi kes kena cukai. Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 5) bagi kes tidak kena cukai. Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 4) bagi kes yang telah dibayar sepenuhnya.

Pelupusan mulai 1 Januari 2010 Notis Taksiran (Borang K) bagi kes kena cukai. Sijil Perakuan Penyelesaian (CKHT 5A) bagi kes tidak kena cukai.

Bayaran Cukai Keuntungan Harta Tanah Tanggungjawab Pemeroleh Pemerolehan sebelum 1 April 2007 Memegang kesemua wang atau amaun tidak melebihi 5% daripada jumlah wang balasan yang mana lebih rendah. Membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan kesemua atau sebahagian wang yang dipegang apabila menerima Notis Permintaan daripada KPHDN.

Pemerolehan mulai 1 Januari 2010 Memegang simpan dan meremitkan 2% daripada jumlah wang balasan atau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada KPHDN dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan aset.

Sekiranya pemeroleh menerima CKHT 3 daripada pelupus dan mengemukakan ke LHDNM dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan bersama-sama Borang CKHT 2A, pemeroleh diberi konsesi untuk tidak memegang simpan dan meremitkan 2% daripada jumlah wang balasan atau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada KPHDN. Jika CKHT 3 tidak dikemukakan dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh pelupusan aset, amaun 2% tersebut hendaklah dibayar kepada KPHDN. Melengkap dan melampirkan slip bayaran CKHT 502 bersama bayaran. Kegagalan meremitkan amaun tersebut dalam tempoh yang ditetapkan boleh mengakibatkan kenaikan cukai 10% dikenakan ke atas pemeroleh.

Tanggungjawab Pelupus Mengisi CKHT 3, jika memilih untuk mendapatkan konsesi supaya pemeroleh tidak memegang simpan dan meremitkan 2% daripada jumlah wang balasan atau kesemua wang berkenaan. CKHT 3 perlu diisi bagi kes tidak layak dikenakan cukai. Walau bagaimanapun jika di dapati maklumat yang dikemukakan di CKHT 3 adalah tidak benar, pelupus boleh diambil tindakan pendakwaan di bawah seksyen 30 ACKHT 1976 dan jika disabitkan suatu kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5,000.00. Membayar cukai dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh Notis Taksiran disampaikan tanpa mengira rayuan terhadap notis tersebut dibuat atau tidak. Walau bagaimanapun, amaun yang dipegang simpan dan diremit oleh pemeroleh di bawah seksyen 21B ACKHT 1976 adalah merupakan sebahagian daripada bayaran cukai yang telah dibuat. Jika amaun remitan kurang daripada cukai yang dikenakan, pelupus perlu menjelaskan perbezaannya. Jika amaun remitan melebihi cukai yang dikenakan, perbezaannya akan dibayar balik kepada pelupus.

Membuat bayaran dengan mengisi slip bayaran CKHT 501 yang dikeluarkan bersama-sama Notis Taksiran. Prosedur Bayaran Bayaran oleh pemeroleh; Bayaran hanya boleh dibuat di kaunter bayaran LHDNM atau di cawangan-cawangan LHDNM. Bayaran hendaklah dibuat melalui Cek, Kiriman Wang dan Draf Bank berpalang hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri dan disertakan slip bayaran CKHT 502. Bayaran oleh pelupus Bayaran cukai/ baki cukai boleh dibuat; a) LHDNM Kaunter bayaran LHDNM atau penerimaan bayaran melalui pos. Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri dan disertakan slip bayaran CKHT 501. e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM di alamathttp://www.hasil.gov.my/. Bank yang menjadi ahli FPX adalah CIMB, PBB, MBB, RHB, BIMB dan Hong Leong Bank.

b) Bank Senarai bank serta perkhidmatan yang disediakan adalah seperti di berikut; JENIS PERKHIDMATAN CIMB PUBLIC RHB MAYBANK ALLIANCE EON CITIBANK *

Kaunter ATM Cash Deposit Machine Perbankan Internet

BANK Y Y

BANK Y Y Y

BANK -

Y Y Y Y

BANK -

BANK Y

Y (syarikat sahaja) -

Perbankan Telefon

Ringkasan tempat bayaran TEMPAT BAYARAN : Kaunter Bayaran LHDNM Kaunter Bank Ejen e-Bayaran Cawangan LHDNM Slip Bayaran Petunjuk: Y = Ada kemudahan bayaran bayaran x = Tiada kemudahan bayaran Prosedur Bayaran Balik Cukai Keuntungan Harta Tanah Bayaran balik kepada pelupus boleh diproses apabila taksiran telah dibangkitkan dan akaun pelupus berbaki kredit (mempunyai amaun boleh dibayar balik). Bayaran balik boleh berlaku dalam keadaan berikut : Perjanjian Jual Beli dibatalkan; Pelupusan yang mendapat pengecualian cukai; Kes tidak kena cukai; atau Cukai terlebih bayar. PEMEROLEH Y x x Y CKHT 502 PELUPUS Y Y Y x CKHT 501

--------------------------------------------------------------------------PENGENALAN Kadaran atau cukai pintu atau juga dikenali sebagai cukai assessmen adalah satu pencukaian yang kena dibayar oleh semua pemilik harta tanah dimana harta tanah tersebut terletak didalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan. Asas penentuan cukai ini adalah berdasarkan kepada Nilai Tahunan yang dianggarakan oleh penilai penguasa tempatan Nilai Tahunan ini adalah berdasarkan kepada anggaran kasar sewa setahun yang boleh diperolehi daripada pegangan tersebut. Kaedah pengiraan untuk memperolehi Nilai Tahunan ini bergantung kepada peruntukan dibawah Seksyen 2, Akta Kerajaan Tempatan dan penilai boleh menggunakan budibicaranya menggunakan apa-apa kaedah penilaian yang sesuai bagi

tujuan tersebut. Oleh yang demikian, penggunaan kaedah penilaian ini adalah mengikut kesesuaian pegangan yang hendak dinilaikan itu dan kesemua kaedah penilaian boleh digunakan untuk maksud ini.

KAEDAH PENILAIAN Tiga kaedah penilaian boleh digunakan untuk menentukan Nilai Tahunan sesuatu pegangan itu dan adalah seperti berikut;1) Perbandingan sewa Pendekatan ini haruslah digunapakai bagi menilai semua pegangan yang lazimnya disewakan dalam pasaran terbuka. Ini adalah kerana prinsip penilaian kadaran memberi keutamaan kepada bukti sewaan yang diperolehi terutamanya sewaan daripada pegangan itu sendiri dan bukti sewaan semasa yang diperolehi daripada perbandingan harta tanah yang sebandingan. Dalam menggunakan kaedah sewa sebenar yang diterima daripada pegangan itu, perhatian hendaklah diberikan mengenai penetapan sewaan daripada perjanjian sewaan yang ada. Sewaan yang diperolehi seperti berikut tidak boleh digunapakai;a) Sewa yang ditentukan keatas pegangan yang ada ikatan diantara penyewa dengan pemberi sewa. b) Sewa yang mempunyai satu pembayaran premium dalam bentuk tunai atau balasan dengan nilai wang seperti pembangunan, saham dan sebagainya. c) Sewa yang telah lama berlalu dalam satu pajakan yang panjang. Oleh yang demikian apabila menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian, kadar sewa yang diterima dairpada pegangan itu hendaklah disemak smula dengan kadar sewaan harta tanah yang sebandingan. Kaedah perbandingan sewa ini boleh digunakan untuk menilai pegangan seperti rumah kediaman, rumah kedai, ruang pejabat dan belibelah, ruang kilang dan gudang. Untuk tujuan penggunaan pendekatan ini perbandingan sewaan secara terus atau secara penyelarasan zoning boleh digunakan. Asas kepada penilaian ini adalah untuk mendapatkan nilai sekaki persegi atau semeter persegi kadar sewa untuk pegangan tersebut sebelum dinilaikan kepada keluasan lantainya untuk mendapatkan Nilai Tahunan. Sementara itu penilaian untuk rumah kedai, masih terdapat penguasa tempatan yang menggunakan zoning method yang dianalisa daripada sewa yang diterima ataupun daripada perbandingan pegangan yang sebandingan. Pengzonan tidak semestinya dibuat mengiktu ukuran panjang (depth) yang seragam, dan juga tidak seragam, dan tidak semestinya nilai jatuh separuh daripada satu zon ke zon yang selanjutnya. Penganalisaan secara kritikal perlu dalam penggunaan kaedah ini.

Contoh I

Sebarisan 10 yunit rumah teres satu tingkat yang baru dibina perlu dinilaikan untuk maksud kadaran. Beberapa unit daripada pegangan ini baru sahaja disewakan dengan kadar sewa RM 650.00 hingga RM 750.00 sebulan. Nilaikan setiap unit ini. Purata sewa sebulan RM 700 Faktor setahun 12 Nilai Tahunan seunit RM 8,400