Anda di halaman 1dari 96

SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 2009 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA TINGKATAN

6 RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA [942/2] Tingkatan : Enam Rendah 1.1 Konsep Penduduk: 1.1.1 Penduduk sebagai sumber 1.1.2 Penduduk sebagai agen perubahan 1. Menyatakan konsep penduduk sebagai sumber manusia yang diukur secara:Kuantiti. 2. Menjelaskan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi: BBM: Rancangan Malaysia ke 9 (RMK 9) Buku Teks Pra U Pedagogi :

Kuliah Perbincangan Bertanggungj jawab. 1. 2 Taburan Penduduk: 1.2.1 Taburan Penduduk Dunia Mengikut Wilayah 1. Mengenalpasti taburan/kepadatan penduduk mengikut wilayah 2. Mengenalpasti ketidakseimbangan taburan penduduk mengikut kawasan di Malaysia. 3. Menjelaskan pola taburan dan faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk Asia Tenggara danMalaysia. BBM: Atlas/peta taburan penduduk dunia, Asia Tenggara dan Malaysia. Buku Teks Pra U Geografi Alam Sekitar Manusia. Bab 2. Sumber internet. Pedagogi : Kuliah Perbincangan

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional 1.2.2 Kemahiran Amali Taburan Penduduk. 1. Mengira kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia, Asia Tenggara dan negerinegeri di Malaysia. 2. Melukis dan mempersembahkan data taburan penduduk dalam bentuk: Graf dan Peta Koroples (Peta lorek) dan Peta titik (dot map) 3. Mentafsir dan menganalisis data dan peta taburan penduduk daripada segi; sebab dan kesan perbezaan taburan terhadap pembangunan sosioekonomi ruangan. BBM: Data Laporan Banci Penduduk tahun 2000. Buku Teks Pra U Geografi Alam Sekitar Manusia Bahagian kemahiran amali, Bab 7 Pedagogi :

Gerakerja mengira kepadatan penduduk. Gerakerja melukis graf dan peta koroplet Nilai Menghargai Bersyukur Rasional 1.3.1 Pertumbuhan Penduduk dunia 1. Mengenalpasti trend pertumbuhan penduduk dunia mengikut wilayah. a) Trend mendadak. b) Trend gradual. c) Trend stabil. 2. Menjelaskan sebab / faktor trend pertambahan dan pertumbuhan penduduk dunia mengikut wilayah. 3. Mengira kadar pertumbuhan tahunan penduduk dunia dan negara Malaysia dengan formula: 1/n Log e (Pn /r Po) x

100 1.3.1 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 1. Menjelaskan proses pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan semulajadi dan migrasi bersih. 2. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk meliputi: a) Kadar kelahiran. b) Kadar kematian. c) kadar migrasi. BBM: Teks Pra U Geografi Manusia, Bab 3. Prinsip Asas Persekitaran Manusia, m.s. 60. Sumber internet. Pedagogi Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Pembentangan kertas kerja berkumpulan.

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional 1.3.2 Kemahiran amali pertumbuhan penduduk. 1. Melukis dan mempersembahkan data pertumbuhan penduduk (K.Kel, K.Kem, KMB) dalam bentuk jadual dan gambarajah (Graf garis serta Graf bar). 2.Mentafsir dan menganalisis jadual dan graf daripada segi: Arah alir/trend/pola, faktor/sebab dan meramalkan kesan BBM: World Population. Banci Penduduk, 2000. Pedagogi Gerakerja melukis graf . Perbincangan dapatan analisis graf. Nilai

Menghargai Bersyukur Rasional 1.3.3 Kesan pertumbuhan penduduk. 1. Mengenalpasti kesan positif dan negatif pertumbuhan penduduk terhadap ciri demografi dan status sosioekonomi. 2.Menghurai dan membandingkan kesan pertumbuhan penduduk daripada segi demografi dan status sosioekonomi negara maju dengan negara sedang membangun. 3.Menjelaskan proses penuaan penduduk dan kesannya terhadap ciri demografi serta status sosioekonomi sesebuah negara. BBM: Teks Pra U Geografi Manusia, Bab 3 Sumber Internet. Pedagogi : Kuliah perbincangan.

Tutorial. Sumbangsaran Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

1.3.4 Kemahiran amali : Piramid penduduk 1. Mengenalpasti tiga bentuk piramid penduduk ; Progresif, Regresif, Perantaraan/Stabil. 2. Menamakan contoh negara yang terlibat. 3. Melukis/membina rajah piramid berdasarkan data struktur umur dan jantina. 4. Menghurai dan membezakan ciri demografi dan sosioekonomi bagi ke tiga-tiga bentuk piramid penduduk. 5. Menjelas dan meramalkan kesan/implikasi daripada ciri-ciri piramid penduduk ke atas pembangunan sosioekonomi sesebuah negara.

BBM Teks Pra U Geografi Manusia, bab 4. Data dari laporan banci penduduk Malaysia tahun 2000. Sumber internet. Pedagogi Perbincangan dan sumbangsaran. Gerakerja amali membina rajah piramid. Kajian masa depan (KMD) Nilai Menghargai Bersyukur

Penduduk dan pembangunan 1. Model peralihan demografi 2. Memahami konsep model peralihan demografi. 3. Mengenalpasti tahap/peringkat dalam model

peralihan demografi. 4. Menamakan negara yang terlibat dengan tahap-tahap peralihan demografi. 5. Mentafsir dan menghuraikan ciri kependudukan mengikut tahap/peringkat dalam model peralihan demografi. 6. Menghubungkaitkan model peralihan demografi dengan tahap pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. BBM: Teks Pra U Geografi Manusia, Bab 4 Sumber Internet Pedagogi Kuliah perbincangan. Kajian masa depan (KMD)

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

Migrasi Penduduk 1.4.1 Jenis Migrasi 1. Mentakrifkan konsep migrasi daripada segi ruang dan masa. 2.Mengenalpasti jenis migrasi iaitu : Migrasi dalaman dan antarabangsa. BBM Teks Pra u Geografi Manusia, bab 5. Data laporan banci penduduk, 2000. Sumber internet. Pedagogi : Perbincangan dan sumbangsaran. Pembentangan kertas kerja. Pengajaran-pembelajaran konteksual. Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

1.4.2 Migrasi dalaman 1.Menghuraikan pola migrasi dalaman negara Malaysia daripada segi: i. Pola aliran ii. Isipadu aliran/jumlah aliran mengikut arah alir. iii. Komposisi aliran 2. Membincangkan faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman. 3.Membincangkan kesan positif dan negatif akibat migrasi dalaman ke atas kawasan asal dan destinasinya. BBM Teks Pra u Geografi Manusia, bab 5. Data laporan banci penduduk, 2000. Sumber internet. Pedagogi : Perbincangan dan sumbangsaran.

Pembentangan kertas kerja. Pengajaran-pembelajaran konteksual

1. Menghuraikan pola migrasi antarabangsa semasa daripada segi: i. Arah aliran (Migrasi antara benua dan migrasi antara negara) ii. Isipadu aliran. iii.Komposisi aliran 2.Membincangkan faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa semasa. 3.Membincangkan kesan positif dan negatif migrasi antarabangsa semasa ke atas negara asal dan negara destinasi. BBM Teks Pra u Geografi Manusia, bab 5. Data laporan banci penduduk, 2000. Sumber internet. Pedagogi : Perbincangan dan sumbangsaran. Pembentangan kertas kerja.

Pengajaran-pembelajaran konteksual. Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

1.4.4 Kemahiran amali migrasi 1.Mempersembahkan data migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa dalam bentuk graf bar khususnya graf bar cermin serta peta aliran. 2. Mentafsir pola aliran dan sebab-sebab dari graf atau peta aliran yang dilukis 3.Meramalkan kesan migrasi. BBM Data laporan banci penduduk, 2000. Pedagogi : Gerakerja amali membuat graf bar dan peta

aliran Nilai Menghargai Bersyukur Rasional 1.5 Penduduk dan Alam Sekitar 1.5.1 Pengenalan umum komponen alam sekitar 1.Mengenalpasti komponen alam sekitar yang meliputi empat sistem. 2. Menghuraikan pelbagai jenis sumber alam yang terkandung dalam komponen sistem bumi; BBM Teks Para U Geografi Manusia, Bab 6 Prinsip Asas Persekitaran Manusia, Bab 2. Sumber internet. Pedagogi Kuliah perbincangan.

P&P Kontekstual Pembentangan kertas kerja. Nilai Menghargai Bersyukur Rasional 1.5.1 Alam sekitar fizikal sebagai sumber. 1.Membezakan jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dengan yang tidak boleh diperbaharui 2.Menghuraikan hubungkait antara manusia dengan sumber alam daripada segi kepentingan sumber alam kepada manusia untuk kelangsungan hidup dan kemajuan sosioekonomi. Nilai Bertanggung jawab

1.5.2 Daya tampung persekitaran fizikal.

1.Menghuraikan konsep daya tampung persekitaran fizikal. 2.Menghuraikan konsep keseimbangan ekosistem. 3.Merumuskan kepentingan mengekalkan keseimbangan ekosistem bagi menjamin daya tampung sumber alam yang berterusan (lestari). Nilai Menghargai 1.5.3 Kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar. 1.Mengenalpasti kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. 2.Menjelaskan kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap sistem alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan yang padat penduduk. 3.Menjelaskan kesan pertumbuhan dan

tumpuan penduduk terhadap alam sekitar manusia atau impak sosial. 4.Merumuskan pelbagai langkah perundangan dan bukan perundangan bagi mengurangkan kesan di atas. Bersyukur

1.6 Kajian Kes: (Berdasarkan data sekunder penduduk negeri, wilayah, daerah, mukim dan kawasan di Malaysia). Data penduduk yang diperlukan ialah: Data pertumbuhan penduduk mengikut tahun. Data jumlah penduduk. Data kepadatan penduduk Data komposisi penduduk (mengikut kaum) Data Taburan penduduk mengikut kawasan bandar dan luar bandar Data Struktur umur dan jantina penduduk. 1.Mengira kadar pertumbuhan 1/n Log e (Pn / Po) xtahunan penduduk dengan menggunakan formula : r 100 2. Mempersembahkan/melukis data kajian kes dalam bentuk ;

i. Graf garis dan graf bar. ii. Carta pai. iii. Rajah piramid iv. Peta titik. v. Peta koroplet (peta lorek) vi. Peta bulatan berkadar. vii. Peta aliran. 3.Mentafsir dan menganalisis data, rajah, graf dan peta berkenaan daripada segi: i. Pola/trend/arah alir ii. Faktor/sebab. iii. Kesan jangka pendek / jangka panjang. iv. Cadangan langkah mengatasinya.

BBM Teks Para U Geografi Manusia, Bab 7. Laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia, mengikut negeri, daerah dan mukim, tahun 2000. Laporan kependudukan mengikut negeri-

negeri. Laporan kependudukan dari kerajaan tempatan. Laporan banci penduduk dari sumber pilihanraya. Sumber internet. Pedagogi : Kajian kes data sekunder. Gerakerja amali; pengiraan dan persembahan data ke dalam bentuk kartografi (jadual, graf, rajah dan peta). Perbincangan dan sumbangsaran bahagian menganalisis dan mentafsir data, rajah, graf serta peta yang dilukis. PERTANIAN

1.0 KEPENTINGAN KEGIATAN PERTANIAN i. Sumber pekerjaan- lebih 50% peluang pekerjaan terdapat di sektor pertanian khususnya di negara membangun. ii. Sumber pendapatan kepada petani dan negara sumber pendapatan rakyat hasil dari kegiatan pertanian untuk menyara hidup seharian dan juga sumber pendapatan negara hasil dari eksport hasil-hasil pertanian iii. Bahan mentah untuk industri yang berasaskan pertaanian- industri memproses kelapa sawit menjadikan minyak sawit, industri memproses hasil-hasil getah menghasilkan barangan getah iv. Memajukan sektor industri peringkat ketigaindustri perkhidmatan- industri pengangkutan membawa hasil-hasil pertania, industri perniagaan untuk eksport dan import bahanbahan mentah, industri insuran , v. Memajukan kawasan luar Bandarkemudahan yang lengkap untuk kawasan pertanian/lading-ladang- pusat pertumbuhan/pengumpulan/Bandar-bandar baru

vi. Sumber bekalan makanan- padi, jagung, ubi, buah-buahan, dll

2.0. JENIS-JENIS DAN CIRI-CIRI SEKTOR PERTANIAN

1.1. PERTANIAN PINDAH i. pertanian sara diri berkonsepkan mengikut perpeindahan orang asli/kaum bukit ii. taburannya berselerakdi kawasan pedelaman di sesbuah negara iii. skel/saiz taninya amat kecil iaitu kurang satu hektar iv. jenis tanaman yang biasa ialah tanaman jangka pendek /tanaman kontan seperti ubi keledek, ubi kayu, jagung dan mungkin bercampur dengan ternakan seperti ayam/itik

v. teknik tanaman menggunakan kaedah tradisional system tebang dan baker vi. tenaga buruh terdiri dari kaum keluarga dan dilakukan secara bergotong royong masyarakat setempat vii. Apabila kesuburan tanah hilang ,mereka berpindah ke tempat baru.

1.2. PERTANIAN SARA DIRI INTENSIF i. konsepnya ialah secara giat setempat untuk keperluan keluarga dan jika ada lebihan ia akan dijual ii. Jenis tanaman utama ialah padi sawah iii. Diusahakan oleh petani-petani tradisonal di desa-desa iv. Lokasinya terletak di delta-delta atau lmbah-lembah sungai yang subur seperti delta kelantan, delta chao phraya, delta Mekong v. Skel taninya kurang dari 10 hektar tidak ekonomik vi. Corak penggunaan tanah giat vii. Tenaga buruh keluarga diguna secara intensif

1.3. PERTANIAN KEBUN KECIL i. berkonsepkan aktiviti pertanian bukan bijirin. ii. bersifat separuh komersial dan biasanya bersifat campuran antara perkebunan jualan dengan yang digunakan untuk kelurga iii. saiz tani sederhana pada skel kurang dari 40 hektar iv. jenis tanaman untuk kegunaan sendiri seperti buah-buahan, kebun kecil getah, kelapa sawit, koko dll v. kebun kecil getah di Malaysia juga dibuat secra berkelompok- menggabungkan beberapa kebun kecil menjadi mini estet vi. sifatnya separuh komersial menggabungkan cirri-ciri pertanian sara diri dengan pertanian lading vii. dari segi pengurusan mementingkan kecekpan, latihan ,bimbingan olh RISDA,MARDI MARDEC viii. menggunaakan input pertanian moden seperti baja-baja kimia dan racun serangga, benih yang bermutu ix. tenaga buruh keluarga dan hak milik

individu

1.4. PERTANIAN PERLADANGAN EKSTENSIF i. berkonsepkan 100% komersial ii. berskala besar- modal yang banyak, kos tinggi, pengurusan yang sitematik iii. berorientasikan pasaran iv. keluasannya lebih 40 hektar/100 ekar v. menyumbang kepada pendapatan eksport negara seperti kelapa sawit, getah vi. sesetengah dimiliki oleh pelabur asing seperti Dunlop, sime darby dan Guthrie, sesetengahnya dimilikioleh agnsi kerajaan seperti FELDA, FELCRA, KESEDAR dll vii. diuruskan oleh system pengurusan yang tersendiri

3.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGALAKKAN KEGIATAN PERTANIAN 3.1. FAKTOR FIZIKAL 3.1.1. Iklim

i. Suhu- suhu yang sesuai dengan jenis tanaman yang tertentu ii. Hujan- jumlah hujan yang mencukupi iii. Musim pertumbuhan yang sesuai- di kawsan iklim hawa sederhana masa yang diambil oleh tanaman untuk membesar sebelim tiba musim dingin iv. Angin taufan- merosakkan tanaman di laluannya 3.1.2. Bentuk Muka Bumi i. Ketinggian lereng bukit- the, tanah pamahpadi, kaki bukit beralun- getah ii. Kawasan tanah pamah- sesuai untuk pelbagai jenis tanaman 3.1.3. Tanih i. Jenis tanih tertentu sesuai dengan jenis tanaman yang tertentu contoh tanih alluvium sesuai untuk tanaman padi, tanih chernozem untuk tanaman gandum, tanih lava bes di pulau jawa subur untuk pertanian.

3.2. FAKTOR BUDAYA i. Kecekapan- pendidikan, kemahiran, kesihatan petani menguruskan kegiatan pertaanian ii. System pemilikan tanah- saiz tanah yang semakin kecil akibat pembahagian pusaka/pemecahan hakmilik tanah menyebabkan saiz tanah semakin kecil tidak ekonomik untuk dikerjakan-tidak dapat menampung keperluan keluarga iii. Faktor social, budaya dan adapt resam pemilikan tanah, ternakan lembu yang terhad di India tidak makan lembu dll iv. Permintaan menentukan jumlah pengeluaran dan jenid tanaman yang ditanam v. Dasar kerajaan- dasar kerajaan menggalakkan kegiatan pertanian dengan membuka kawasan pertanian secara besar-

besaran untuk meningkatkan hasil eksport negara- getah, kelapa sawit- felda, felcra. Penyelidikan oleh mardi porim, frim untuk meningktakan hasil pengeluaran pertanian negara vi. Tenaga buruh yang cukup- jika tidak ada tenaga buruh yang cukup akan wujud tanah terbiar dan pengeluaran hasil pertanian terjejas vii. Kemudahan pengangkutan- jalan raya, jalan kereta api menggalakkan perkembangan pertanian- memudahkan input-input pertanian di bawa masuk dan juga memudahkan pemasaran. viii. Teknologi- penggunaan teknologi modenmempercepatkan kerja-kerja pengeuaran hasil pertanian dan juga melipatgandakan hasil pengeluaran.contoh penggunaan jentera pembajak, system pengairan dan penemuan baka-baka baru.

4.0.INOVASI DALAM TEKNOLOGI PERTANIAN/USAHA-USAHA MEMAJUKAN

KEGIATAN PERTANIAN i. Kemudahan system pengairan- membolehkan padi ditanam dua kali setahun- KADA,MADA ii. Penggunaan bijih benih yang tanah penyakit, tahan kemarau dan cepat masak- contoh MR 126 padi, getahRRIM 901- PRODUKTIVITI BERLIPAT GANDA iii. Penggunaan jentera pertanian- jentera penuai, jentera pembajak, jentera menabur benih memercepatkan kerja di lading iv. Menjalankan penyelididkan bagi menghasilkan baka-baka baru yang berkualiti dari masa ke semasa- MARDI, FRIM, PORIM,RRIM dll v. Penggunaan baja kimia, baja dagangan dan baja organic. Racun seranga dll vi. Penggunaan alat torehan motoray kerjakerja menorah lebih cepat dan penggalak susu untuk mengeluarkan susu yang banyakgetah vii. Peranan kerajaan- melatih petani, bantuan subsidi untuk meningkatkan pengurusan pertaanian

5.0. PEMBANGUNAN LESTARI DALAM PERTANIAN.

5.1. MAKSUD PERTANIAN LESTARI : - mempertingkatkan sumber pertanian dan produktiviti pertaanian untuk masa kini dan akan datang - pembangunan pertanian selari dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber pertanian agar tidak berterusan merosot - mengoptimumkan penggunaan sumber - membaiki kesuburan tanah - meningkatkan pendapatanmeminimumkan impak pertanian - untuk hasil yang berkekala

5.2. PEMBANGUNAN LESTARI DALAM PERTANIAN i. menanam tanaman tutup bumi seeperti pokok kekacang untuk mengelakkan kejadian hakisan tanah semasa proses penyediaan tapak pertanian. ii. Lebih banyak menggunakan baja organic untuk mengelak kesan pencemaran air akibat penggunaan baja kimia yang berlebhan iii. Menanam secara berteres/kontor di lerenglereng bukit dan menyediakan laluan air untuk mengelakkan hakisan akibat kegiatan pertanian di tanah tinggi. iv. Pengawalan serangga perosak dengan menggunakan kaedah biologi- menggunakan burung hantu untuk mengawal tikus v. Kaedah penanaman hidrophonik- tanpa tanah supaya alam sekitar tidak terjejas.

6.0. MASALAH-MASALAH UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN PERTANIAN i. Masalah masalah fizikal- kemarau, banjir, bencana alam seperti letusan gunung berapi,

serangan serangga perosak, wabak penyakit dll ii. masalah tanah- tanah sempit, persaingan dengan guna tanah lain seperti perindustrian, perumahan, perniagaan, tanah pertanian dipecah-pecahkan, kehilangan kesuburan dll iii. masalah modal yang terhad- petani yang miskin, pendapatan perkapita dan tabungan yang rendah terlalu bergantung kepada orang tengah atau kerajaan iv. masalah teknologi atau kaedah pertanian yang mundur- peralatan tradisional yang tidak efisien masih digunakan, petani tidak berkemahiran dan berpengetahuan v. masalah kekurangan tenaga buruh-golongan muda tidak berminat- bermigrasi ke Bandarterpaksa guna tenaga buruh import vi. masalah pasaran- persaingan dengan negara lain, ancaman barangan tiruan, harga komoditi yang tidak stabil, dasar perlindungan, stok penimbal dll vii. masalah kekurangan kemudahan asasmeliputi system pengangkutan , pengairan, penyimpanan, pengawetan, pemasaran terutama kawsan pertanian yang berada di

pedalaman viii. masalah sikap petani- sikap lambat menerima pemodenan dan terlalu mengharapkan bantuan dan subsudi

7.0. KESAN KEGIATAN PERTANIAN KE ATAS PERSEKITARAN FIZIKAL (ALAM SEKITAR) i. Pencemaran udara dan jerebu- pembakaran terbuka untuk penyediaan tapak pertanianladang tebu, pembakaran jerami padi, tapak pertanian pindah- kejadian el nino meningkaatkan IPU ii. Pencemaran air, tanah dan udara disebebkan oleh penyemburan racun serangga, penggunaan baja kimia- berlaku hijan asid pada skala yang kecil. Racun serangga dab baja kimia menyebabkan pencemaran airmengancam hidupan akuatik iii. Hakisan tanah/ tanah runtuh- tanaman tanpa tutup bumi disebabkan oleh air larian permukaan dan percikan hujan- sungai tercemar dan cetek iv. Ketidak seimbangan nutrient dalam tanah

disebabkan oleh tanaman tunggal dan tanaman ulangan berterusan tanpa merehatkan tanah dan pembajakan yang berterusan. Tanaman sejenis menyebabkan beberapa jenis mineral tanah digunakan secara intensif oleh tumbuhan berkenaan dan tanah hilang kesuburan dengan cepat v. Tebusguna tanah di kawsan paya/wetland untuk kegiatan pertaanian merosakkan ekosistem akuatik dan mempecepatkan hakisan pantai kerana tiada pokok kayu bakau di zon penampan hakisan ombak vi. Perubahan suhu mikro atau pemanasan setempat- gangguan terhadap proses sejatpeluhan tumbuhan meneyebabkan peratus kelembapan udara menurun, udara bersifat kering persekitaran udara terdedah kepada bahang matahari secara langsung tanpa ditapis dan diserap oleh kanopi kesannya indeks suhu setempat meningkat. vii. Kemusnahan sumber alam kepelbagaian bio diversity /sumber biologi seperti pelbagai spesies flora dan fauna diancam kepupusanmemusnahan ekosistem seperti rantaian makanan dan habitat semula jadi yang

dijadikan tapak pertanian. viii. Perubahan landskap secara ketara seperti hutan semula jadi menjadi hutan tanaman, hutan primer bertukar menjadi hutan sekunder dan permukaan tanah yang tergondol ix. Mengganggu kestabilan kitaran hidrologipenggunaan hutan untuk dijadikan tapak pertanian telah mengurangkan proses transpirasi tumbuhan menyebabkan kehilangan kawsan tadahan air, mngurangkan kadar susupan, storan dan edaran air tanah dan seterusnya menejejaskan sumber air kepada sungai , paya tasik dan sebagainya. 8.0. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN KESAN NEGATIF AKIBAT PEMBANGUNAN PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR/PERTANIAN LESTARI 8.1. LANGKAH-LANGAKAH i. kawalan terhadap pembakaran terbuka- akta jerebu 1997- mengawal dan mencegah pembakaran terbuka khususnya di tapak-tapak pertanaian- denda dan penjara/ menarik balik

lessen kepada mana-mana individu/syarikat/agensi yang didapati bersalah- teknik tebang baker ditukar kepada tebang reput bagi menghasilkan baja organic dan memelihara alam sekitar. ii. Mengamaalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir dan tanaman luar musi- untuk menseimbangkan nutrien tanah. iii. Menanam tanaman tutup bumi dan pokokpokok terlindung bagi kwan yang baru dibuka/ditanam. iv. Amalan pertanian berteres/mengikut kontur membina jalur dan system perparitan /kawalan pengairan terutma dilereng-lereng bukit yang beralun atau becerun curam v. Melaksanakan kawalan ekologi di kawasankawsan tanah pertanian termasuk membaiki tekstur tanah dengan menggunakan baja organic. Kawalan biotic menggunakan burung hantu untuk mengaal tikus mengurangkan penggunaan racun vi. Menggalakkan penggunaan bioteknologi dan meningkatkan R&D dalam bidang teknologi khusunya teknologi baru yang bersifat mesra alam- kaedah hidrophonik yang

tidak menggunakan tanah hanya menggunakan larutan kimia sahaja.-mengurangkan tekanan tehadap tanah dan tidak mencemarkan alam sekitar

SOALAN-SOALAN LATIHAN 1. Jelaskan kepentingan kegiatan pertanian kepada negara. 2. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan pertanian 3. Mengapa kegiatan pertanian boleh menjejaskan alam sekitar 4. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian lestari? 5. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mrningkatkan keluaran hasil pertanian 6. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar 7. Apakah masalah-masalah untuk memajukan kegiatan pertanian di asia 8. Jelaskan kesan kegiatan pertaian ke atas persekitaran

Mengurus sumber tenaga secara berkesan Oleh ANNY LIM KIAT LIAN APAKAH itu teknologi hijau? Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara sumber dan alam semula jadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Ia adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga, air, dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Produk itu akan selamat digunakan, menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Ia juga menjimatkan tenaga dan sumber asli serta menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Objektifnya termasuklah

mengurangkan kadar penggunaan tenaga dan dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi. Selain itu, teknologi hijau memastikan pembangunan mapan, memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang serta meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau dengan lebih meluas. Teknologi ini mampu mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara yang menyebabkan fenomena perubahan cuaca dunia. Antara kesan-kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang kita rasai adalah cuaca melampau seperti cuaca panas yang sedang kita hadapi hari ini. Dasar Teknologi Hijau Negara yang dilancarkan di negara kita berasaskan kepada empat tonggak iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Daripada aspek tenaga, teknologi hijau akan mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pada masa yang sama mempromosikan kecekapan guna tenaga. Daripada aspek alam sekitar pula, kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan dan dipelihara. Dalam aspek ekonomi, teknologi hijau meningkatkan pembangunan ekonomi negara manakala, aspek sosial pula dapat menyaksikan kualiti hidup rakyat dipertingkatkan. Kita boleh mendapat maklumat selanjutnya dengan melayari laman web http://www.kettha.gov.my/bm/index.asp. "Bumi tidak lagi mampu menanggung beban penggunaan kurang mapan dan pembaziran dilakukan manusia," kata Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak ketika menyampaikan ucaptama di Abu Dhabi pada 18 Januari lalu. Dalam pada itu, sumber tenaga

Malaysia dibahagikan kepada dua jenis iaitu tenaga konvensional (tidak boleh diperbaharui) dan tidak konvensional (boleh diperbaharui). Sumber tenaga konvensional yang terbesar di Malaysia adalah petroleum dan ia semakin berkurangan serta habis jika digunakan secara berterusan. Contoh sumber tenaga bukan konvensional yang tidak terhad digunakan adalah biojisim dan solar. Semasa Revolusi Industri di Britain pada abad ke-18 hinggalah ke hari ini, tenaga yang menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan dunia adalah bahan api fosil yang terdiri daripada minyak, gas dan arang yang merupakan sumber tenaga konvensional. Bahan api fosil banyak membantu pembangunan tetapi ramai orang tidak sedar impak penggunaan bahan fosil terhadap Bumi.

Penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat berperanan besar dalam fenomena pemanasan global dengan melepaskan karbon dioksida (CO2) ke udara dan seterusnya mempengaruhi perubahan iklim dunia. Untuk mengurangkan bilangan manusia yang hanya memikirkan keuntungan tanpa melindungi Bumi, pemimpin dunia memperkenalkan tenaga alternatif bagi menggantikan bahan bakar fosil yang merbahaya. Terdapat pelbagai bahan boleh dijadikan alternatif bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil seperti tenaga solar (matahari), tenaga air, tenaga angin, hidrogen, dan biojisim kelapa sawit. Malaysia merupakan negara yang beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Justeru, kita boleh memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber tenaga untuk

menggantikan tenaga elektrik. Walaupun kos untuk sistem solar tinggi dan sesetengah kawasan tidak mendapat matahari untuk jangka masa panjang kerana keadaan cuaca tidak menentu, tetapi kebaikannya tidak boleh diabaikan. Tenaga matahari dapat mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah kaca serta boleh disimpan untuk penggunaan elektrik pada waktu malam. Ia juga boleh dimanfaatkan untuk kegunaan lampu tiang yang banyak terdapat di Malaysia. Tenaga hidro berasal dari air mengalir dan boleh diubah menjadi tenaga elektrik. Tenaga ini menampung keperluan pertanian. Tanah Malaysia yang kaya dengan flora dan fauna telah menjadikan negara kita sebagai kawasan yang mempunyai bekalan air yang berterusan. Hampir 90 peratus daripada sumber tenaga

yang diperbaharui datang daripada kuasa hidro. Empangan telah digunakan sebagai sebuah stesen janakuasa hidro untuk menakung air sungai. Kelebihan tenaga ini termasuklah ia percuma. Air juga dapat disimpan di dalam empangan dan sedia digunakan pada masa yang diperlukan serta tidak ada sisa buangan yang mencemarkan. Tenaga ini juga lebih diyakini berbanding dengan tenaga angin, matahari dan gelombang, selain boleh digunakan sebagai bahan api yang menggerakkan kenderaan. Biofuel juga merupakan bahan bakar alternatif untuk bahan bakar fosil yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau industri, komersial, domestik, atau pertanian. Secara kesimpulannya, satu sistem pengurusan sumber yang berkesan perlu

dilaksanakan bagi menjamin bekalan dan penggunaan g berterusan bagi kegunaan manusia pada masa depan. Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4:50:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label PERLOMBONGAN DAN SUMBER KUASA Maklum balas 13 Februari, 2010 ISU - ISU SEMASA SEKTOR SUMBER TENAGA ALTERNATIF Tenaga Suria: Malaysia jadi pusat di Asia KUALA LUMPUR 12 Feb. - Malaysia berada di landasan yang betul untuk menjadi pusat tenaga suria di Asia dengan menarik lebih banyak kemasukan pelabur asing dalam bidang tenaga suria dan berteknologi tinggi. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan

Industri, Datuk Seri Mustapa Mohamed berkata, setakat ini, Malaysia mempunyai lima pusat tenaga suria yang dikendalikan pelabur asing. Katanya, kelima-lima pusat suria itu terletak di Kulim, Kedah, Melaka dan Cyberjaya di Selangor, Senai, Johor dan Sabah. Beliau berkata, setakat ini, pelabur dari Amerika Syarikat membuat pelaburan di Taman Teknologi Tinggi Kulim (KHTP) dan Melaka manakala pelabur dari Jerman membuat pelaburan di Taman Sains Selangor 2, Cyberjaya. ''Kerajaan juga mempunyai pusat suria di Taman Teknologi Tinggi Senai (SHTP), Johor yang dilabur oleh syarikat dari China manakala taman teknologi tinggi di Sabah dilabur oleh syarikat yang berpengkalan di Hong Kong.

''Taman teknologi tinggi di Sabah baru ditandatangani perjanjiannya pada Disember tahun lalu dan kerajaan sedang berunding untuk membuka pusat tenaga suria di Perak,'' katanya. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman (MoU) Senai High Tech Park Sdn. Bhd. (SHTP) dengan EQ Solar Technology International Sdn. Bhd. (EQ Solar) dan MOX Linde Gases Sdn. Bhd. (MOX Linde) Turut hadir Pengerusi SHTP, Datuk Mohd. Sidik Shaik Osman, Ketua Pegawai Eksekutif SHTP, Datuk Ahmad Shukri Tajuddin, Presiden EQ Solar, Isabel Kow dan Pengarah Urusan MOXLinde, Wong Siew Yap. MoU itu memperlihatkan perancangan EQ untuk membina kemudahan pengeluaran mono crystalline dan polycrystalline solar modules di

kawasan seluas 10 hektar (25 ekar) di SHTP. Manakala MOX Linde akan membina kemudahan pengeluaran gas perindustrian bersepadu dan gudang barangan elektronik gas khas seluas dua hektar (lima ekar) di tempat yang sama. Mustapa menambah, SHTP merupakan projek taman perindustrian berteknologi tinggi swasta pertama manakala Taman Teknologi Tinggi Kulim (KHTP) di Kedah merupakan projek kerajaan. Katanya, kerajaan menyokong kewujudan SHTP yang membantu meningkatkan pelaburan asing di negara ini. ''KHTP merupakan projek kerajaan yang menunjukkan kejayaan membanggakan dalam negara kerana berjaya menarik pelabur-pelabur asing termasuk dalam industri suria,'' katanya.

KHTP mempunyai keluasan 718 hektar dan sudah beroperasi lebih 15 tahun. Kos pelaburan di KHTP adalah RM23 bilion dan kerajaan sudah membelanjakan sebanyak RM800 juta setakat ini. Ketika ditanya mengapa kerajaan memberi tumpuan kepada tenaga suria, Mustapa menjawab, tenaga suria merupakan tumpuan global masa kini dan ia merupakan tenaga hijau yang boleh diperbaharui. Utusan Malaysia - 13/2/2010 Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 2:33:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label PERLOMBONGAN DAN SUMBER KUASA Maklum balas

21 Oktober, 2009 TEKNOLOGI HIJAU (Sumber : Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan air)

Teknologi Hijau Definisi Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: Ia meminimumkan degrasi kualiti persekitaran; Ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar;

Ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan; Menjimatkan tenaga dan sumber asli; dan Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Empat Tunggak Dasar Teknologi Hijau Negara Tenaga - Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga Alam sekitar - Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar Ekonomi - Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi; dan Sosial - Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Objektif

Untuk mengurangkan kadar peningkatan

penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi; Untuk membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara; Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persana antarabangsa; Untuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang; dan Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau. Sektor Utama

Kemajuan yang signifikan dan peningkatan utama dalam empat sektor utama yang berikut:

i) Sektor Tenaga Sektor Bekalan Tenaga: Aplikasi Teknologi Hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga, termasuk penjanaan bersama (co-generation) di sektor industri dan komersial; dan Sektor Penggunaan Tenaga Aplikasi Teknologi Hijau dalam semua sektor penggunaan tenaga dan dalam program pengurusan permintaan tenaga. ii) Sektor Bangunan: Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pembinaan, pengurusan, pemuliharaan dan pemusnahan bangunan iii) Sektor Air dan Pengurusan Sisa Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejal dan kawasan pelupusan sampah; dan iv) Sektor Pengangkutan Memasukkan elemen Teknologi Hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan, khususnya biobahan api dan pengangkutan

jalan awam.

Matlamat

i. Matlamat Jangka Pendek (Rancangan Malaysia ke-10) Kesedaran masyarakat yang lebih tinggi melalui program-program sokongan dan komitmen untuk penerimaan dan penerapan Teknologi Hijau; Ketersediaan dan pengiktirafan meluas Teknologi Hijau dari segi produk, aplikasi, peralatan dan sistem di pasaran tempatan melalui piawaian, perkadaran, pelabelan; Pelaburan Langsung Asing (Foreign Direct Investments, FDIs) dan Pelaburan Langsung Tempatan (Domestic Direct Investments, DDIs) yang lebih besar dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan Teknologi Hijau; dan Institusi-institusi penyelidikan tempatan dan

institusi pengajian tinggi mengembangkan penyelidikan, pembangunan dan aktiviti inovasi mengenai Teknologi Hijau ke arah pengkomersialan menerusi mekanisme yang sesuai. ii. Matlamat Jangka Sederhana (Rancangan Malaysia ke-11) Teknologi Hijau menjadi pilihan utama dalam memilih produk dan perkhidmatan; Teknologi Hijau mempunyai pasaran tempatan yang lebih besar berbanding dengan teknologi lain, dan menyumbang kepada penerimaan Teknologi Hijau dalam pasaran serantau; Peningkatan pengeluaran produk Teknologi Hijau tempatan; Peningkatan penyelidikan dan pembangunan serta inovasi Teknologi Hijau oleh universiti tempatan dan institusi penyelidikan yang dikomersialkan melalui kerjasama dengan industri tempatan dan syarikat multinasional; Peningkatan perniagaan SME dan SMI

tempatan dalam Teknologi Hijau ke pasaran global; dan Peningkatan aplikasi Teknologi Hijau dalam kebanyakan sektor ekonomi. iii. Matlamat Jangka Panjang (Rancangan Malaysia Ke-12 dan Tempoh Seterusnya) Penerapan Teknologi Hijau dalam budaya Malaysia; Penggunaan meluas Teknologi Hijau mengurangkan penggunaan sumber secara keseluruhan, di samping mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara; Mengurangkan signifikan dalam penggunaan tenaga negara; Membaiki kedudukan Malaysia dalam peningkatan persekitaran; Malaysia menjadi pengeluar utama Teknologi Hijau dalam pasaran global; dan Peningkatan kerjasama peringkat antarabangsa dengan universiti tempatan dan institusi penyelidikan dengan industri Teknologi Hijau.

Teras Strategik

i) Teras Strategik 1 Mengukuhkan kerangka institusi Dalam memupuk penerimaan dan pembangunan Teknologi Hijau, penyusunan institusi yang kukuh adalah kritikal untuk mempromosikan aplikasi Teknologi Hijau melalui: Penubuhan Majlis Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri untuk menyelaraskan peringkat tinggi antara Kementerian, agensi, sektor swasta dan pihak berkepentingan utama untuk melaksanakan Teknologi Hijau yang efektif; Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri; Penubuhan Agensi Teknologi Hijau Malaysia untuk menyelaraskan dan melaksanakan

usaha dan program Teknologi Hijau yang efektif; Pengenalan dan penguatkuasaan mekanisme perundangan untuk mempercepat pembangunan Teknologi Hijau, selaras dengan objektif dan matlamatnya; dan Peyelarasan fungsi setiap institusi supaya semua agensi mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing. ii) Teras Strategik 2 Menyediakan Persekitaran Pembangunan Teknologi Hijau yang Kondusif Pembangunan industri Teknologi Hijau, sama ada dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan, adalah kritikal bagi memenuhi objektif Dasar Teknologi Hijau. Industri ini menyediakan Teknologi Hijau bagi pasaran setempat dan global, menyediakan peluang pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi Negara. Ini boleh dicapai melalui: Pengenalan dan pelaksanaan instrumen ekonomi yang inovatif dengan disokong oleh

langkah-langkah kewangan dan fiskal bagi menbantu peningkatan pertumbuhan Teknologi Hijau selaras dengan objektif dan matlamatnya; Memperkukuh pemahaman masyarakat tempatan terhadap industri Teknologi Hijau dan rantaian nilai termasuk industri sokongan melalui pelbagai program peningkatan industri; Mempromosikan pelaburan langsung asing (FDIs) terhadap Teknologi Hijau yang membantu perkembangan pelaburan langsung tempatan (DDIs) serta penglibatan dan pembangunan industri tempatan; Menubuhkan hab Teknologi Hijau yeng straregik di seluruh Malaysia, yang dikembangkan daripada rantaian nilai utama kepada industri utama; dan Menubuhkan mekanisme pembiayaan untuk Teknologi Hijau. iii) Teras Strategik 3 Memperkukuh Pembangunan Modal Insan dalam Teknologi Hijau

Sumber manusia yang mahir, berkelayakan, cekap dan produktif sangat penting untuk pembangunan Teknologi Hijau. Ini boleh dicapai melalui; Reka bentuk dan pengukuhan program latihan dan pendidikan bagi meningkatkan kapasiti sumber manusia yang berkaitan dengan Teknologi Hijau; o Bantuan kewangan dan biasiswa untuk pelajar yang mengikuti jurusan Teknologi Hijau di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan pasca ijazah; o Program melatih semula dan skim pelapis untuk meningkatkan kemahiran sumber manusia yang separa terlatih bagi memenuhi keperluan industri Teknologi Hijau; o Penyediaan mekanisme penggredan dan pensijilan bagi pekerja yang cekap dalam bidang Teknologi Hijau; dan o Pengekploitasian program brain gain bagi mengukuhkan kepakaran tempatan dalam sektor Teknologi Hijau.

iv) Teras Strategik 4 Penggiatan Penyelidikan dan Inovasi Teknologi Hijau Penyelidikan, Pembangunan, Inovasi dan Pengkomersialan (RDIC) amat penting dalam penghasilan teknologi baru, teknik dan implikasi yang dapat mengurangkan kos Teknologi Hijau dan mempromosikan penggunaannya. Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (RDI) akan ditingkatkan melalui: Dana kewangan atau bantuan untuk sektor awam dan swasta dalam RDIC; Keperluan Teknologi Hijau pada masa hadapan; Penubuhan badan penyelaras yang efektif untuk RDI dan pusat kecemerlangan atau institut penyelidikan yang baru untuk perkembangan Teknologi Hijau; Perkongsian pintar antara kerajaan, industri, dan pusat penyelidikan;dan, Penubuhan rangkaian yang kukuh dengan institusi penyelidikan tempatan dan serantau

dan pusat kecemerlangan antarabangsa dalam RDI Teknologi Hijau. v) Teras Strategik 5 Promosi dan Kesedaran Awam Promosi yang efektif dan kesedaran awam merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pembangunan Teknologi Hijau. Hal ini penting kerana perkara tersebut memerlukan perubahan pemikiran masyarakat melalui pelbagai pendekatan termasuklah: o Promosi berterusan yang efektif, pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang komprehensif untuk meningkatkan kesedaran awam dalam Teknologi Hijau; o Penglibatan media, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan yang efektif untuk mempromosikan Teknologi Hijau; o Memupuk budaya menghayati Teknologi Hijau dalam kalangan pelajar pada setiap peringkat melalui pembangunan sistem sukatan pelajaran yang efektif;

o Program demonstrasi secara efektif dalam implikasi Teknologi Hijau; dan o Menerima pakai Teknologi Hijau dalam semua kemudahan kerajaan dan entiti yang berhubung dengan kerajaan. Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:10:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label PERLOMBONGAN DAN SUMBER KUASA Maklum balas 09 April, 2009 PEMBANGUNAN EKONOMI - PERLOMBONGAN DAN SUMBER KUASA

Tenaga Nuklear

Stesen Nuklear

Empangan Hidro Elektrik

Empangan Hidro Elektrik

Tenaga Angin

Pelantar Minyak

Kapal korek

Empangan Hidro

1.0. JENIS-JENIS AKTIVITI PERLOMBONGAN DAN TABURANNYA i. petroleum- luar pantai terengganu, sabah dan

sarawak, ditapis di kerteh, port dickson, tangga batu(melaka) ii. gas asli- luar pantai terengganu, sabah dan sarawak iii. bijih timah- lembah kinta, kuala langat kota tinggi iv. bijih besi- semeling(kedah) ipoh (perak) v. bauksit- teluk ramuniadan seri medan johor vi. emas, bau, sarawak, lubuk mandi, terengganu 2.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERLOMBONGAN i. stok simpanan sumber yang banyakpetroleum ada 3 billion tong boleh bertahan 20 tahun lagi ii. malaysia terletak di atas pentas sunda kedalaman lau kurang 180m- kaya dengan simpoanan petroleum iii. haraga sumber yanmg tinggi- petroleum us$70 setong menggalakkan kerja carigali kerana hasil yang lumayan

iv. permintaan yang tinggi- bijih timah digunakan dalam indusri penyaduran v. keupyaaan teknologi- pengeluaran dan pemrosesan petroleum menggunkan teknologi dan peralatan yang canggih-teknik mengensan, menghasilkan produk yang berkualiti contoh penghasilan minyak pelincir syanthium vi. tenaga buruh dan kepakaran- buruh mahir dan separuh mahir-program latihan dan kursus jangka panjang dihantar keluar negara atau dalam negara. vii. Kemudahan asas lengkap- sistem pengangkutan, perubungan, penympanan, keselamatan an pemasaran viii. Dasar kerajaan/governan- meliputi kouta pengeluaran, permit, R&D- menggalakakan usaha cari gali khususnya kepaa petronas.

3.0. SUMBANGAN SEKTOR PERLOMBOGAN KEPADA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI SESBUAH NEGARA.

i. menyumbang kepada pendapatan negara hasil daripada eksport hasil perlombongan contoh petrleum pada tahun 2000 menyumbang 14.2 billion, gasasli 11.3 billion ii. membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai bidang seperti jurutera. Ahli geologi- contoh di malaysia pada tahun 2000 sebanyak 41200 peluang pekerjaan telah diwujudkan di sektor perlombongan iii. menggalakkan pemndahan teknologi dan kepakaran- menggaalakkan perkembangan R&D contoh petronas kerjasama dalam teknologi menghasilkan produk berkualitiminyak pelincir sintettik setaraf formula one iv. meningkatkan keupayaan modal- hasil eksport petroleum/hasil perlombongan v. memajukan infrastruktur-jalan raya., pelabuhan, kemudahan asas, kemajuan pendidikan/ vi. membantu sektor industri yang berkaitanberasaskan hasil perlombogan- bijih timah,

petroleum dll vii. mewujudkan/membangunkan bandar/petempatan baru-lembah klang, lembah kinta, kerteh, miri dll 4.0. KESAN AKTIVITI PERLOMBONGAN TERHADAP ALAM SEKITAR 4.1. KESAN KE ATAS LANSKAP BUDAYA i. wujudnya kawasan petempatan yang berkembang menjadi pekan atau bandarpetempatan ini mati setelah hasil lombong tiada contoh- bukit besi, batu arang ii. wujudnya rangkaian sistem pengangkutan seperti jalanraya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan terbang iii. wujudnya industri yang berkaian seperti industri petrikomia, kilang baja ureA

4.2. KESAN KE ATAS LANSKAP FIZIKAL i. tinggalan kawsan lombong membentuk

lekukan, kolam , tasik ii. kawsan tinggalan lombong dimajukan menjdi kawsan rekreasi seperti the mines, tasik titiwabgsa, taman tsik taiping iii. pencemaran sungai- sisa prlombongan menggunakan kapal korek-klodak masuk dalam sungai- sumgai kruh dan kerkolodak iv. pencemaran udara- pembebasan habuk dan dbu-lombong kuari,pembebasan bahan-bahan pencemar udara seperti sulfur dioksida, karbon monoksida di pousat penpisan minyak v. tumpahan minyak- mencemarkan air laut sekitar pelantar, lalauan kapal, sekitar teminal atau pelabuhan-mengancam hiupan laut vi. kehilangan tanah penutup bumi dan gangguan ke atas profil, struktur dan tekstur tanah-kehilangan ksuburan tanah, membentuk belukar vii. tinggalan kawasan lombong adalah kawsan yang tandus-tidak subur, perlu dipulihara viii. kerosakan cerun bukit-lombong hidrolik, cerun menjadi menjadi tidak tabil-mudah

kejadian tanah runtuh 5.0. LANGKAH-LANGKAH MELESTARIKAN SUMBER-SUMBER PERLOMBONGAN DI MALAYSIA. i. mengehadkan kouta pengeluaran petroleumagar simpanan sumber ini terjamin tidak dieksploitasi dalam jangka masa singkat ii. mengawal aktiviti cari gali sumber- PTG mengawasi aktiviti perlombongan emas dan kuari dengan pemberian lesen dan syarat yang ketat iii. tindakan tegas- denda, kompaun, menggantung lesen, membatalkan operasimereka yang melanggar syarat iv. jabatan alam sekitar- penyeliaan terhadap aktiviti perlombongan yang mencemrkan alam skitar- pencemaran laut/sungai v. kerja-kerja pembersihan laut, pantai- secara bersepadu ntara syarikat dan agensi kerajaan vi. membina benteng-menguatkan kembali

cserun yang telah rosak-benteng konkrit mengelakkan hakisan dan tanah runtug vii. menanam pokok-pokok peneduh di kawasan kilang memproses gas asli atau kilang kuari-memerangkap habuk dan mengurang suhu pemnasan setmpat. viii. Membaik pulih kawsan lombong- menjadi kawsan rekreasi , sukan air- mines wondeland. ix. Beralih kepada sumber gantian yang lebih murah dan berterusan danbersih-tenaga ombak, air, solar biomas dll x. Kempen dan pendidikan alam sekitar secara berterusan

6.0. SUMBER TENAGA 6.1. SUMBER TENAGA FOSIL : bijih timah, arang batu, gas asli 6.2. SUMBER TENAGA GANTIAN : tenaga hidroelektrik, tenaga suria, tenaga bioisim dan tenaga ombak. 6.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERKEMBANGAN TENAGA GANTIAN. i. penyusutan sumber tenaga konvensional/tenaga fosil-dijangka habis dalam tempoh 50 tahun akan datan- perlu sumber tenaga alternatif ii. stok sumber tenaga semakin berkurangan,tidak boleh dihganti- jika tiada penemuan baru akan berlaku krisis tenaga iii. dapat mengurangkan kergantungan dan penggunaan yang melampau kepada sumber tenaga konvensional- kesan negatif kepada alam sekitar iv. menguranfgkan kesan pencemaran alam sektar- sumber tenaga gantian lebih bersih, tidak mencemarkan alam sekitar v. perkembangan dalam sains dan teknologipoenemuan baru dalam tenaga gantian lebih baik jika dibandingkan dengan tenaga fosil. 6.4. MASALAH DALAM MEMBANGUNKAN SUMBER TENAGA GANTIAN DI NEGARA SEDANG MEMBANGUN.

i. tahap sains dan teknologi yang masih rendah di negara membangun- bergantung kepagda kepakaran asing-kos tinggi ii. kekurangan modal- penyelidikan, pembinaan empangan dll iii. saiz pasaran yang masih kecil- permintaan pengguna masih belum berkembang pesatkeperluan masih belum terdesak iv. negara membangun masih mempunyai simpanan tenaga konvensional yang banyak dan trennd pengeluarannrya masih meningkat 6.5. TENAGA HIDROLETRIK DI MALAYSIA 6.5.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN A. FAKTOR FIZIKAL i. bentuk muka bumi yang bergunung ganang dan bercerun curam menghasilkan aliran sungai yang deras ii. saiz kawan tadahan hujan yang luas iii. hujan yang banyak- 2500 mm setahun

membekalkan air ke kawsan empangan B. FAKTOR MANUSIA i. modal yang besar- kerajaan, pinjaman ii. kepakaran dan tekologi yang tinggimegimport dari jepun, cina dan korea selatan iii. saiz pasaran dan kuasa beli- untuk lrt, komuter iv. poliisi kerajaan- menjamin perkembangan industri tidak terganggu, mengekspoert tenaga lebihn, bkalan jangka panjang apabila sumber konvensional pupu v. hidroelektrik lebih bersih serta tidak mencemarkan alam sekitar vi. keuntungan sampingan-tasik pelancongan, sumber pengairan

6.5.2. MASALAH-MSALAH MEMAJUKAN TENAGA HIDROLETRIK DI MALAYSIA i. lokasi sumber- pendalaman dan terpencilsukar dihubungi-menigktkan kos penghantaran

ii. modal besar- keupayaan kewangan negara terhad- pinjaman dari luar iii. keupayaan teknomlogi tinggi- mendapat khidmat kepakaran asing-meningkat kos pengeluaran-tidak menguntngkan.

6.5.3. KESAN PENJANAAN DAN PENGELUARAN TENAGA HIDROELEKTRIK KE ATAS ALAM SEKITAR FIZIKAL A. KESAN KE ATAS SISTEM GEOMORFOLOGI i. kadar hakisan dalam sungai berkuranganaliran sungai pelahan-bertukar menjadi tasik ii. kadar pengangkutan sungai berkuranganbahan-bahan yang dibawa oleh sungai tersangkut di empangan tidak lagi di bawa ke muara sungai iii. aras air sungai di tengah dan hulu meningkat-membentuk tasik takungan B. KESAN TERHADAP SISTEM ATMOSFERA

DAN HIDROLOGI i. tasik buatan- meningkatkan proses sejatanmembentuk awan- menurunkan hujan ii. kawasan sekitar tasik menerima banyak hujan perolakan lebih lebat dri sebelumnya C. KESAN KE ATAS SISTEM EKOLOGI i. memusnahkan sistem ekologi daratan/kawasan huatan, sistem ekologi hutan bertukar menjadi sistem ekologi akuatik ii. kemusnahan habitat hutan dan bertukar menjadi habitat air iii. perubahan spesies- spesieis daratan keluar ke kwasan baru iv. spesies baru masuk- sperti ikan udang dll v. kemusnahan rantaian makanan daratanpokok selama ini pegeluar makanan vi. menjejaskan kehidupan orang asli yang bergantung kepada kegiatan pertanian.

PERKHIDMATAN

12.0. SEKTOR PERKHIDMATAN 12.1. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. industri pelancongan ii. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii. sektor kewangan, insuran, hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan iv. sektor utiliti elektrik ,air dan gas v. perkhidmatan kerajaan 12.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. faktor fizikal- kekayaan sumber semula jadi-

perlombongan memajukan sektor pengangkutan, kewujudan sungaipengangkutan air, keindahan alam semula jadipelancongan ii. faktor ekonomi- kemajuan ekonomi primer dan sekunder- pemasaran, pengangkutan, kewangan, insuran , telekomunikasi iii. faktor governan- galakan pelaburan- dalam sektor pendidikan, pelancongan telekomunkasi , ICT dasar pengswastaan- mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi- celcom, maxis , telekom dll iv. faktor teknologi- teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi- 3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran, kewangan, pelancngan dll 12.3. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i. membantu meningkatkan KDNK negaracontoh tahun 2001-54.7% KDNK negara ii. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder- bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan, bekalan

tenaga, dadan sistem pemasaran iii. meningkatkan taraf hidup rakyat- perkhidmatan kesihatan, pendidikan dll iv. meningkatkan teknologi dan kualiti buruhperkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuan-pelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan tahun 2001 49.2 %

12.4. SEKTOR PELANCONGAN 12.4.1. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. eko pelancongan- berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai, pulau, hutan lipur tanah tinggi, air terjun dll ii. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-

pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan, ternakan akuakultur/home stay iii. pelancongan kesihatan- pelancong datang untuk rawatan kesihatan , rawayan pakar, perubatan tradisional iv. pelancongan pendidikan- aktiviti pelancongan ambil belajar v. pelancongan budaya dan warisan sjarahaktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah, tapak arkeologi dan muzium vi. pelancongan MICE (persidangan, konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar, persidanagan, pameran dan simposium vii. pelacongan kapal mewah- aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii. pelancongan sukan dan rekreasibeasaskan sukan dan rekreasi- perlumbaan kereta, sukan antarabangsa 12.4.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA

i. tarikan semula jadi .faktor alam sekitar fizikal- pulau yang cantik, gua, pantai,tanah tinggi, hutan lipur, iklim yang panas dan lembab ii. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia- tmpat-tempat bersejarah, seni budaya, berbilang kaum iii. kemudahan pengangkutan iv. Prasarana yanfg cukup- hotel, restoran, riadah, bersukan, memebeli belah v. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC,persidangan anatara bangsa dll

12.4.3. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i. pendapatan negara- hasil tukaran mata wang asing- tahun 2001 RM16.1 billion ii. menyediakan peluang pekerjaanmengurangkan pengangguran, meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor , perhotelan, pengangkutan, restoran- tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii. menggalakkan industri yang berkaian-

kraftangan, makanan, pengankutan, perhotelan dll iv. membangunkan kawsan mundur- menukar strktur ekonomi tradisonal kepada modenpusat-pusat pertumbuhan baru v. menggalakkan perkembangan R&D kajian pemulharaan alam, teknologi, kemunikasi dll 12.4.4. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. masalah hakisan kawasan tanah tinggipadang golf, jalan pengangkutan penarahan bukit ii. pencemaran air laut, sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel, resort, sisa makanan-port dickson iii. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut, tasik dan sungai iv. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. pencemaran budaya- pengaruh budaya baratpelancong-minuman keras, pergaulan bebas

vi. kesesakan tempat pusat pelancongangenting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS, SARS, yang dibawa oleh pelancong

12.4.5. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak, elektronik, aktiviti sukan dan rekreasi, pameran, persidangan, seminar dll ii. membanun sumber secara optima umbereumber setempat seperti hutan lipur, air erjun, pulau dll iii. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv. menyediakan kemudahan asas yang cukuppenginapan, restoran, riadah teelekomnikasi dll

v. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan,menguruskan sisa pelancongan, memelihara kualiti alam sekitar dll.

12.5. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12.5.1. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i. sistem pengangkutan darat- jalanraya,jalan kereta apu, lebuh raya, LRT, KEMUTER, PUTRA LRT, KLIA TRANSIT, KLIA EKSPRESS DLL ii. pengangkutan air- sungai dan laut- feri, kapal bot , sampan iii. pengangkutan udara- kapal terbang an helikppter, lapangan terbang dlll 12.5.2. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. telekomunikasi-telefon talian tetap, telefon bimbit, faksmili, ICT, internet, intranet dll ii. dalam ICT terdapat- e dagang, e mel, e perubatan e pembelajaran dll

12.5.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. FAKTOR FIZIKAL i. bentuk muka bumi- tanah rata , pamah dan luas- sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii. penggir laut yang terlindung dan bertelusesuai untuk pelabuhan- contohnya di panatai barat B. FAKTOR EKONOMI i. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah, emas,hutan, kawasan pertanian dll, memudahkan sumber dieksploitasi ii. dibandar-bandar besar- kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden- perniagaan, perindustian, pekhidmatan-kuala lumpur- LRT, KOMUTER dll

C. FAKTOR GOVERNAN i. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan- swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS, PLUS, putra LRT, KLIA EKSPRESS, KOMUTER dll iii. Dalam perhubungan- kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan- CELCOM, TELEKOM, MAXIS iv. Kerajaan juga menubuhkan MDCperbadanan multi media- menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D. FAKTOR TEKNOLOGI i. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api pembianaan terowong, jejantas, persimbangan bertingkat, jamabatan besar dlll ii. \teknologi dimpoert dari US, korea, jepun

13.5.4 KEPENTINGAN SISTEM

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. Ekonomi-menjana sektor perlombongan, pertanian, perindustrian, perniagaanmengangkut input dan output pertanian, bahan mentah peridustrian, membawa barangan siap untup pasaran dll ii. Sosial- meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosial-perubatan, pendidikan, barangan keperluan iii. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi- media cetak, alat-alat elektronik, teknologi ICT iv. Kemunculan kawasan petempatan barusistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api- munculnya kawasankawasan perniagaan, restoran dll v. Bagi petempatan lama- peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil, sederhana atau besar

13.5.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i. mempecepatkan pembangunan ekonomiinteraksi kawasan badar dengan luar bandardarjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan, tanah, mineral dapat dibangunkan- mudah kemasukan input iii. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan- hasil ternakan, pertanian, perikanan, hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudah- barangan runcit, kesihatan, penduidikan dlll v. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat, inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan

vi. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandarbanadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangancawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera- perubatan, pendidikanmenjimatkan kos dan memendekkan masa 13.5.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. mengurangkan kessakan lalu lintas- guna LRT, MONOREL, KOMUTER- mengurabngkan kessakan lalu lintas ii. kemampuan membawa penumpang yang banyak- pada waktu puncak- pergi dan balik kerja- menjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi- intra bandar dan inter bandar contoh KL- Seremban, KLIA iv. mengangkut lebih ramai, cekap dan pantas-

KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil ,lambat, dan kurang cekap v. mengurangkan risiko pencemaran- tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan persendirian dan teksi 13.5.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA

i. kejadian hakisan dan tanah runtuhpeneresan, penarahan dan penebukan dan pemotongan lereng-lereng bukit untuk memina lebuh raya, terowong, dan jambatan ii. mengganggu kestabilan cerun- tergelongsor apabila hujan lebat iii. berlakunnya tanah mendap/tenggelampenimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya., lapangan terbang iv. merosakkan kawasan tadahan airpemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah

terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas- KLIA, lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v. mencemarkan sumber-sumber air sungaipeneresan/pembersihan kawasan hutan vi. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.