Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010
Bahasa Jawa Kelas II

1

................. Aku duwe kewan.. Semar.............................. Aku nyediani pangan .... Wulune alus lan apik.............. Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng.. . Tomat yen mateng rupane abang.......... petruk... Kewan iku jenengé .... Wulan Oktober pada karo wulan kaping ... 10.. cacahé sikil ........ 12...................... Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku...... III.................. Gareng............... kareben kucingku ora ngelih.. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 ........ lan aku laire wulan Juli......... cacahé ................ 14.... Kewanku sikile papat.... 11.... Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 20......... ana 12....... Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ 19....................... Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18.......... senenge mangan tikus munine ngeong.........................9...... 17.... 13... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16.............................. Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot...... Kucingku cacahé 3............. Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong................. 15......... sekolahku dianakake upacara bendera.... ... Adhiku laire wulan Oktober.......................... Saben dina dak sediani pangan................ Kewan mau wulune alus lan apik. Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik.. Panggonan kucing lumrahe ana ing ............ Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon.................. Saben dina .......... Manggone ing ngomah...

15. a 3. sarapan. b 2. 9. dhapur 19. 12. c II. Isian 6.KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BAHASA JAWA KELAS II I. adus. tomat 18. toko buku tangi turu. 13. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 3 . a 5. 7. Aku kepengin dadi guru Aku kepengin dadi dhokter 17. nganggo klambi. c 4. 14. mangkat sekolah mbantu kucing omah saben dina 4 (papat) sikile Senin 10 (sepuluh) Jawaban 16. 8. 11. 10. dipilih sing mateng 20. Pilihan Ganda 1. III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.