Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika

“Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia, Prabumulih. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika,” baos I Wajan Suwetja. Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia, Prabumulih, Sumatera Selatan ring warsa 1989. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit, ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi,” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir-TNI AL. Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun), pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. “Limang tiban kapertama pinaka masan-masan sané méweh,” angen-angen Beratha sané mangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia, Prabumulih. Yadiastun kahanané sakadi punika, ten nyurudang manah Beratha daweg punika. “Bandingan ring di Bali maseksekan, becikang madunungan. Pokokné i raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin,” baos Beratha. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Papat sané sampun marabian. Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit, kebun karet 2 héktar, tanah lahan kering ½ héktar, ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud, nika saking sampi program pemerintah warsa 1992. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud. Limolas ukud sané wénten di kandang nika, wantah sisannyané,” tutur Beratha. Pangasilan Suwetja, Beratha, lan rombongannyané mangkin kabaosang becik, santukan asasihnyané polih kalih ngantos petang yuta. Nika sampun pangasilan sané bersih, tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan, dané wantah dados pengawas kémanten. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadma mahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se-kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim di umahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet.

manut Komang Astina. Sakéwanten patut kapisaratang mangda nangiang karya seni anyar. Boya ja nyolahang kesenian sané sampun wénten kémanten. krama saking Legian. . Komang Astina (42). wénten makudang-kudang kesenian sane kabaos modofikasi. Sapatutné katuréksain yakti-yakti soang-soang sekaa sané wénten ring banjar-banjar utawi ring désa-désa sané mautama.” baos Komang Astina sané nyabran warsa setata rauh ring PKB.Ngulati Taksu Bali ring PKB SAMPUN 33 warsa Pésta Kesenian Bali (PKB)-né kalaksanayang. penabuh miwah seniman sané siosan nyihnayang karya seni anyar sané sampun prasida kakaryanin. I Nyoman Sarjana. yaning daging PKB-né kantun sakadi sané sampun-sampun. Sakéwanten.” baos Komang Astina.” baos Madé Oka. sinalih tunggil krama saking Buléléng ngaptiang mangda para seniman sané pacang masolah ring PKB yakti-yakti sané mautama utawi unggulan. Sayuwakti. durung prasida kaangkenin pinaka kesenian anyar.” baos Nyoman Sarjana. indik pamargin PKB-né sane kabaos sayan-sayan kélangan taksu. nénten dados seniman sané masolah ring PKB wantah nika-nika kémanten. taksu Baliné ring widang kesenian kacihnayang antuk seni sané setata ngelimbak. “Patut wénten utsaha sané sumeken tur yakti-yakti pacang nadosang PKB-né pinaka genah para senimané maadu kawagedan lan kapradnyanan ngelimbakang kesenian Baliné. Sakéwanten. Sampun makéh taler kesenian Baliné sané katangiang ring PKB. sinalih tunggil krama saking Klungkung maosang PKB sakadi siaran ulang kémanten. PKB patut kalimbakang malih mangda prasida yakti-yakti ngelimbakang kesenian Baliné. Karya seniné inucap patut katuréksain dumun olih para panuréksa saking ISI miwah para seniman sané sampun waged. “Yan tiang ngemanahin PKB wantah genah para pragina. Sané ngawinang metu bebaosan PKB-né kélangan taksu. Siosan ring punika. “Sané kantenang tiang wawu téma PKB-né sané magentos nyabran warsa. Manut Nyoman Sarjana. Seniman punika sané kicén tikét masolah ring PKB. PKB tuwah amonto. “Yaning mrasidayang kadi punika. Baos para janané ring désa-désa. Nika mawinan. satata metu pakrimik saking para janané ngeninin indik pamargin PKB-né nyabran warsa.” baos Madé Oka. Arang pisan wénten kesenian anyar pinaka cihna para senimané ring Bali setata ngelimbakang kesenian Baliné. panitia PKB taler dados nyatri sinalih tunggil sekaa sane pacang masolah ring PKB. Nika mawinan. Madé Oka. Badung. Sané ketah kabligbagang. “Yan seleh-selehin sané masolah ring PKB ten wantah nika-nika kémanten. sinah PKB-né pacang mawali mataksu. Manut Nyoman Sarjana. pemréntah patut ngicén prabéa sané mageng anggén ngelimbakang kesenian Baliné. duaning PKB karasayang sakadi rutinitas. Sané kasolahang ring PKB wantah kesenian sané sampun ketah kauningin. Asapunika taler baos Drs.

ten ja gampang. S. taler kapatutang olih alumni Fakultas Pertanian Unud sané mangkin dados anggota DPRD Bali. Kahanan punika ten lémpas saking pertanian Bali né ten prasida ngicénin asil sané ngamecikang petaniné. Kuncinyané. Karyasa nyelasang. “Asilnyané petani séla tangi sané titiang ajak kerja sama prasida nincap taraf idupnyané. “Daweg punika. Yéning ten katambengin. Duk punika dosén Fakultas Pertanian Unud. “Itung-itungannyané laju alih fungsi lahan pertanian ring Bali ngawarsané akéhnyané 1. Prof. IGN Alit Susanta Wirya. Karyasa Adnyana.. Yaktiké? Kénten ri kala diskusi indik pertanian sané kalaksanayang olih GMNI Komisariat Fakultas Pertanian Unud. saking lahan pertanian Bali sané jimbarnyané 88. Mangkin Déwa Suprapta nedeng nglimbakang sirup lan wine saking séla tangi.000 ha. sapatutnyané pemerintah sampun nindakang ragané. Nika awinan dané nglaksanayang kerja sama sareng kelompok petani ring Marga-Tabanan.Pemerintah Ten Rungu. napimalih jantosin Pak Gubernur lan Bapak/Ibu Bupati Walikota? . ” baos pengurus Persatuan Alumni GMNI Kota Denpasar ini. Napimalih pemerintah ngantos mangkin durung madué program sané prasida nyejahterayang petaniné. patutnyané kakaryanin antuk becik lan sumeken. sinah pacang duangdasa tiban jagi rauh carik di Bali pacang ical. Yéning pemerintah yakti-yakti urati ring kesejahteraan petani. Ten ja amunika manten. “Yakti mangkin akidik yowana Baliné sané nekunin widang pertanian santukan widang pertanian durung karasayang ngicénin asil sané becik. ipun ngaptiang pianak-pianaknyané kapungkur ten dados petani. pertanian di Bali pacang ical.Sc. Ir. Dr. M. lan ngantos mangkin ngancan makéh sané sareng magabung.000 ngantos 2. Dr. titian polih mataken sareng petani-petani lingsir punika. M. Pertanian Bali Kaabénang Yéning pemerintah daérah Bali ten rungu.Agr. maosang itung-itungan ragané indik laju alih fungsi lahan Bali. Sakadi sané kalaksanayang olih guru besar Fakultas Pertanian Unud. Déwa Ngurah Suprapta. rasa jejeh Alit Susanta taler kadasarin olih umur petani Bali sané akéhang mayusa séket tiban langkungan.P.000 ha. Niki muktiang pertanian wantah séktor nomer kaih ring Bali. Makarya program lan kebijakan punika. Nah. manut Suprapta wantah wéntennyané program sané maintegrasi saking ulu lan tebén. ten ja nongos di kursi manten utawi ngamedalang kebijakan sané ngrugiang petaniné. Napi sané kabaosang olih Alit Susanta Wirya.” tutur Déwa Suprapta.” Alit Susanta macerita. Napimalih mangkin arang yowanané sané nekunin séktor pertanian. Manut Karyasa program lan kebijakan punika sapatutnyané dados pakarya Karyana lan sameton-sametonnyané ring kursi legislatif lan éksekutif.

niki méweh tur abot pisan. lan sirepné becik. Yéning kaselek tan wénten napi-napi malih. Yéning ipun tan nganggén wiakti ngisap lan nyuntik putauw malih pacang wénten gejala-gejala putus zat sakadi uyang. Sané kabaos virus HIV/AIDS puniki ngranayang kakebalan wiakti imunitas ragan manusané sayan-sayan rered sakadi negara tan madué tentara sané pacang wirang ring musuhé sané purun menjajah. Napza sané nomer kalih wantah alkohol makadi tuak wayah. tan mrasidayang sirep. diskotik lan genahé sané siosan. Sujatiné obat wiakti tamba sané patut kakelidin. manah résrés lan curiga tur galak. Sané ngranjing ka soroh narkotika punika wantah: heroin kasub kasengguh putauw. ngidih ring rerama. pacang akéh rauh pacang ngawé sungkan manusané. Nganggén putauw akéhan sané nyuntik sareng timpal ipuné magibung sareng papat. Méweh pisan pacang ngelawar tur ngicalang penyungkan putus zat puniki. panyungkan puniki pacang menular. Narkoba jangkep ipun artinè narkotika lan obat berbahaya. brendi lan minuman sané mengandung alkohol. Penyungkan sakadi TBC. Alkohol puniki nénten je kalarang antuk pemerintah kémawon kaatur katreptiang mangda sané ngadol lan ngawigunayangnyané. turmaning pengaruh kaon narkobané puniki berat pisan. bir. Yadiastun ajin ipuné mael. nyakitang waduk. Duaning asapunika pastika ida danè sané sampun ketergantungan pacang ngrereh tur numbas putauwné punika. Jumah pacang boros napi mawinan krana sabilang rahina pacang numbas putaw ring pengedar/bandar. akeluarga pecandu narkobané padem sira sané pacang nerusang ayah-ayahan. Ipun tan uning timpal ipuné sané sampun keni panyungkan sakadi Hepatitis lan HIV/AIDS.Sampunang Nganggé Narkoba Kruna narkoba minabang sampun kauningin pisan olih ida dané ring sejebag jagat Bali. wiski. miras. seneb ngutah-ngutah. Kulawarga tunggal sembah imbaang titiang. bapa. mamégal. Yéning ipun nganggén zat punika wénten perobahan sakadi marasa kuat (siteng) marasa lega. shabushabu. kokain lan ganja. Tur méweh pisan panyungkané puniki mrasidayang seger waras. Mangda ida dané sané nganggén obat punika nénten pacang ketergantungan lan kecanduan. nyopét. solahé punika pastika pacang kalaksanayang. arak. Niki pateh sakadi mémé. sekadi damai. Napiké ka raga pinaka badan kasar. méntal lan perilaku ngantos ka pengaruh sosial budaya tur lingkungan. dados narkotika kelas satu sané kalarang olih. alkohol. ngaturang canang. lan Napza yéning keimbaang maring kulawarga. lan pianak. Ngranayang guminé uyut nénten aman. Pramangkinan puniki wénten trén kacenderungan para truna-truniné nganggén narkoba sané tiosan sakadi shabu-shabu. takut. ngaturang piodalan tur pacang nerusang warisan sané kaicén ring leluhur ipun. mangda keruwetan. Napike bahayané sané kabaos héroin (putauw). . nyilih ring timpal barang. Zat aditif tiosan luwir ipun bau-bauan. Sané ngawetuang penyungkan tiosan. shabu-shabu. ngemaling. méweh sirep mrasidayang ical. Sapunapi yén ten madué jinah. Kruna sanè pinih jangkep wantah Napza artin ipun narkotika. Napi mawinan Napza puniki kasuratang titiang santukan nyabran rahina kasus-kasus sametoné sane kecanduan narkoba sayan nincap. garong. panyungkan kulit menawi jamur lan sané lianan. lega. Transaksin ipun akéh pisan ri kala ipun “dugem” ring kapé. arta brana pacang kaadol mangda mrasidayang numbas putauw. lelima nganggén jarum suntik wantah asiki sané ten stéril. mashroom sané ngranayang ida dané pacang terganggu keséhatan secara fisik lan mental. munyi pati kacuh. Inggih héroin (putauw) punika yéning kaanggén olih ida dané sané pecandu napiké kaisep lan nyuntik ipun pacang ngrasayang tenang. Sakadi pingsan tan éling ring raga. Sampun akéh pisan ring jagaté. duaning asapunika ida dané patut ngelidin. Narkoba. ganja. nganggén tur nyandu putauw. méncret. niki sungkané sané pacang rauh. Niki banget bahaya. Naler kénten sané kabaos obat psikotropika sakadi obat/tamba penenang luwir ipun valium lan tamba panenang sané siosan. taler kaatur penggunaan ipun. raga sakit. psikotropika lan zat aditif sané tiosan. Napi malih ring trunatruniné ngerti pisan parindikan sané mawasta narkoba. nadak prejani bingung. Naler wénten sané nganggén amphetamin wiakti pil ecstasy. ngilu. Duaning asapunika akéh para truna-truniné. kegelisahan. kokain. Mangkin wedarang titiang sané kabaos narkotika.

Ngantos dados iyeg siat. merusak hati dados sirosis hati menahun sané sakit katambanin tan mrasidayang seger waras sakadi jati mula akéhan manusané keterusan padem makrana sirosis. pacang mademang lan sané siosan. Sapunapi sané nganggén miras minuman keras wiakti minuman sané medaging alkohol sakadi bir. Parisolah mabuké puniki sampun sering pisan kawéntenen ring sejeroning kapé. istilahné micropsia. minuman madaging alkohol ngusakang saraf otak. paranoid cirin-cirin ipuné jejeh takut. Yadiastun ipun mabui di penjara. sopir bus mabuk montoré pacang kecelakaan menawi ulung. Naler wénten sametoné sané nganggén amphetamin (ecstasy) lan shabu-shabu ngantos buduh kewastanin. . Pemerkosa nginum alkohol taler sané korban kaicén minum alkohol ngantos teler.ical manah sungsut. Niki banget pisan ngranayang méweh ngicayang pangédar narkoba puniki. ngigel jingkrakjingkrak medal peluh (keringat) akéh pisan. manusané pastika tan èling ring raga solahé sampun tan manut ring tata susila. diskotik. Mireng suara-suara bunyi-bunyian sané sejatiné nénten wénten niki kabaos halusinasi pacang ngranayang ipun jejeh takut lan bingung nglantur tan mresidayang sirep. tuak wayah lan sané siosan. curiga sakadi wénten anak lianan pacang ngancam ipun. pengroyokan wit saking minum-minuman kerasé puniki. pengroyokan. Nika kedadian ipun sané nganggén pil ecstasy miwah nyabu. ngomong patikacuh. Tamba psikotropika sané sering pisan keanggén nambanin para sametoné sungkan jiwa sakadi diazepam (valium) alprasolam (xanax) muah sané lianan taler sering pisan kasalahwigunayang ngantos ipun dados kacanduan lan katergantungan. Tamba psikotropika sakadi valium sering pisan keanggén ring sametoné wiakti teruna-teruninè sarana bunuh diri. ngajengan akidik. sopan santun. ragan ipunè pacang kurus. Yéning bes akéh nginum minuman beralkohol ngranayang mabuk. timpalé ané lianan kacingakin alit. Malahan miras lebih berbahaya yén bandingan sareng narkoba lianan. ipun nénten pacang surud-surud ngeka daya punapi antuk mangda dagangan gelap sané kabaos narkobané punika laku tur ngemolihang keuntungan. Yéning keterusan nginum miras taler merusak kesehatan sakadi merusak lambung dados pendarahan lambung. mrasa wanén. solah pinih kawon riantukan ipun strés menawi déprési berat. Punapi yéning sopir sané minum miras niki pinih baya pisan. Resampuné korban teler i riki korban kaperkosa. arak. Kasus-kasus perkosaan sané kawéntenané mangkin puniki sering pisan kaulonin antuk minuman keras. matabrakan pacang ngawinang penumpangé sané tan uning punapa-punapi pacang sareng-sareng baya. Duaning akéh pisan pakéweh lan pikobet majalaran antuk kawéntenang narkoba puniki manawi méweh pisan ngicalang ring jagaté riantukan wénten manusané sané ngamolihang kauntungan makadi mafia bandar narkoba. Cara mangkiné akéh solah sané soléh sakadi bandar narkoba ngwéntenang kerjasama sareng penegak hukum secara gelap-gelapan. nangtang timpal masiat. Yén sampun mabuk. sering kapireng bandar narkobané ngénterang bisnis gelap narkobané saking bui napiké penjara i riki ring jagat Bali lan jagat Jawi inggih punika ring penjara Nusa Kambangan. Yéning keterusan. nuding timpal. mrasidayang melék awengian (semalaman) ipun pacang aktif bergerak. Yèning tunas wantah akidik wénten kegunaané sakadi ngranayang rasa tenang ngicalang waduk seneb ritatkala ngajengang lawar duké penampahan galungan sakadi contoh. i riki ring gumi Baliné sampun akéh sametoné padem gara-gara mabuk. Yéning keterusan tur minum sayan-sayan ngakéhang niki pacang dados masalah.

Tusing ada bani ngalih gaé ka dura désa. Koné. pajalan idup krama Baliné salunglung sabayantaka. Yén kéto nimbakang danda utawi hukuman. jani makejang suba ngelilik. nirguna. satondén gumi Bali dadi Bali (belog ajum liunan itungan). ané kapah ngayah pasti kabencananin timpal. sinah krama Baliné lakarang lacur. Jani suba kéweh ngalih cara ipidan. awig-awig karipta apang idupé makrama sukertha. adat (awig-awig. Baas kapah sajan ngayah. né aget krama banjaré nu polos. apang suud males ngayah. yén tingkah lan laksanané nganutin ambek i raksasa. yén ada krama banjaré kapah ngayah di pura utawi di banjar. apang tusing awig-awig bakat awag kalaksanaang ané makada idupé makrama uwug. ngemaang tutur apang tusing malaksana buka kéto. Ento mirib pidan. sagilik saguluk. Isin basang ané utama. yapitui di keneh padidi. agama lan tata krama iragané tusing ada guna. biasa tepuk tiang pajalan wadah utawi badé nyeréndéng. makejang ajak nyaratang.” Péh. dini suba biasa banjaré ngutang watang (bangké) di jalan. Ento anggon hukuman mapan ia malas makrama. dresta. Ané males ngayah pragat dadi satua. Sakadi. Apang idupé makrama landuh. kala ada kadukan utawi kematian. jani suba bencanin. uyak watangné. Ampura! Kukuh Sugianto . Apa saja buka kéto? Tiang tusing taén suud matakon. adat ané ngripta awig-awig matatujon apang idup makrama sukertha. topik pembicaraan. Awig-awigé jalanang. Tusing ada adat. Contohang tiang ring babanjaran. sangkaning adat. titi pangancan anggon iraga malaksana di krama. pasti suba dadi satua. Makejang sangkaning papineh lan laksana i manusia ané satata lémpas tekén adat lan agama. Conto. Sing di carik. srayang sruyung cara anak limbung suud mabuk. sinah tusing ngaé sukerta krama.AWIG-AWIG Tiang taén ningeh. Kasumbung. agama lan tata krama) sujati ngaénang idup manusia di marcapada satata bagia. Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Awig-awig. Yén kenehkenehang tiang. Ada luwungné awig-awig buin katuréksa nganutin pajalan zaman. sinah adat. wantah uger-uger. Ya gén kadén perlu tekén pipis. tuah ngaénang krama sengsara. Pajalan idup nyén ané nawang. tentram kartha raharja. agama. ia dija taén ngayah di banjar pragat makuli dogén gaénné. maklengek ningehang. sajaba Ida Sang Hyang Embang. Yén saja kéto hukumanné.Nyén anaké tusing nyaratang pipis. “Depang suba kéto. utawai tata karma ané ngurukang jelé. dresta. Tusing ada hukuman lén ané jalananang malunan. Sedsedang tekén timpal-timpalé. Yén terus-terusan ada danda cara kéto. pulina Baliné kaloktah ka dura nagari. Mabukti. sawiréh kategul baan ayahan désa. salunglung sabayantaka. Karmaphalané sajan tepuk majalan. Apa artiné kasumbung ka dura negara. dresta. di warung apabuin di pisaga.

 $.:3F5:3..:.39.35:3 .3 9.85:9.07:09.3370709:73:2-.3. F33.3..39:3.3-4748 3.5....5:3.3F5.3.7.5:3...9:7503:3.3-3:3 2:35..: F058.-: 8.735030/..35:9:8.35..3 80.98.33.-: 4.39:3.3/:.: 8.3/.8.09:. 3:9..9.33.3F34-../..5:9:8./.8.3 F3737.3F39:73../.5.5.:9 2.570.3F3.33.35:3F2../: 38:3.50303.3907./.3F34/./. 0.: -.7.37. .2..5.805./..-.25:3 0907.3F8.3F8.3 .07.327.3/.3 2.32039.5:3./.5..0 :2.../.3/./.33:2-..3. 0.35.38705 7...3.3:08F.3503:3.:2..3 3:395:9.-..89.3F50. .85:9. -.52.3948.3.337..2-..5F.37.3 $./538.3F.95:3.50-.3F3.3/:3.37.380.3F 848.: 9./ /.3F5.3F5.48F743 5:9.3.3F8.. 2F3.3F39030.3.938.2-.9.7F87F8.8.3F39035.8. /:..3903.3F3.97:3.. 3..3/:5:9.874428.: 5:3.38.3F8.709 3..39.303.3F37...3.3 008..5.. 97:33F 3.9 3: 8030-3:9.89:3.3 30.95:3 :..309 -..33.8/.9.9:930/3  .3.9.3 0907..387053F-0.3F8. :..:7. F335:39..3 9.3503:3./.8. 3F743 5:9...3.9.3:75:3.3.F5.18.30..9:7..:2.8/.79:73..33:395:35..3G8.3 2F0870527.: 2./91948.8./:.7.3:75:3-.

3/..5.3/.7:28:39. 5.5.8009.3. 302.5 3. 3/73707./:F 3.38.5:3F8....F.3F3:39 8.998.33:2-.743 2.703925.3.-.7.8.-:38.3:23F::93F3903.F5:3.5:3.3.52.25:3035.38.88.-7.5:3F2.5.3'.7 $. 373925.2.8 5:9..3F3. 84.2F.3F35:9..3 ./42.3F8.89.27.79..3.8/.3F90389F7 5:39.7035.-.3F39033..3 .:.3.2..39..9 02.: F33.3 7.3 345F9 ../05.3:3.3.3 :33925.5F39032.

3F.38007.$ 5.7 %:72F058.48.3 203:.35...7.3:3.35:35.8 $..3:3.3F5:327.7:8'.8/.-.

F 58..3307:8..3F5. .32.37070/8.3....7.7..3.25:3.38.3 3..3F948.3..950.3..3307:8.5:3 /:02 73.95:3.303.3 !7.3:9203.7...0....8.9 8903 2.3F3.0-.07F39038.3F5:7:3203. !03:3..2509. .8..3:3...9:7.3 8.354/.3F3.3:8.-: %7.3F33.$5:3 37.F8:3.8....74-.33.7./0287.3 3.3732:8:F8..03/07:3.3.5F /849.3:8.3 8.7.38.8 F335:33.2./30.8.35.32.3.2:7.3 5./2.3F848.3F5.38.7.3F.3.87.-: 8.9F .97:3.3.23 .3 ./:F9039../8.38..-4958.78.3F8.F7.:5.3F.3F3.9:7.F39035074-.89.92:39.3/:3.8.F58.35:3F3903 97F3.38.0:.373.37.F3730::75:3 32F09:7.:....3F $.F8..3F 5.33..37../% 5..9.39:7 5. 97:33F3. 50.835:3.3..74-.32.

3 -.3:8.F58..7..149.335.3G3737.3F84F8.39:.8.9  :.33.74-.9 503744.443.53.-:F5:38.-:3..3 5.2-.2-.9. 845.354-092./.3.38.9.73..8./02 .8.25.73 .3F8.335.2./.3.9.335:3807358.25:3 5.8./37.3.3.5849745.9907:3..7...3 7038:.9 203.3F350.3 8.33./022..25:39.3F8.4437.39: 23:2.:39:3.32..03../.F8.39489007 #08.58.35.53.5F /849 773:2..-.3/:.3F/.2.F3-./:8030-79..7. 907:33G 8.38.907.7./482.3-07. 3.7..89.  %.-: 2.323:2 23:2.5:3.3.30958.3.39:3.3F8.-.3..24.8F5:3  !:3.337.33...73.3 07.0/.2.38....3F 3F3907...20943F5...373.3925.483..3.307.3..3F807358.2.F84.3F47-.-:243947F5.48 .3F39032.35../02.39:.3 802.703 -.:2 .32708/.20/.307.39:723:28.327.4394 F330907:8.F58.35:3.. 73503./2....9 27.89.5703-.3:335:3.3/.05.2.30.9F7.3 5:35....703 8.3F 8..5:32...39:.39..8 !020748.2509.3/3.3.3F848.3 G339:3.3 .37.3. 3037.5:3.:3. .3 !.F3903. .773.3503:25.58.3.449.448.3 8.2-. 8073.3F0907:8.33F./..F390303738007433..-.F323:2.320F..8:8 ..35:3009.33.::3 2.89.74-.3F3738.-: 503744.3 7./F57F8-07.:3.5./48.3. 8:.2-.3 .3 8457-:82.2-:3/.7.82...823:2.74-.8.8353-.3.::280..3F848.735:3F009..7.3F3.33.2..443:8.8:8.437.3F3.3.35:3 8.9.35:3G5.5849745..: 3:/3925.91-0707.2-.1.2 .3.84...3/.38:7:/ 8:7:/30.3-3:33./.3.3/.89:35:32.F.-:/503..38./F39030:3.3.7.34/.339./ F330907:8. 23:2.. 5:3.3:8...3 F330907:8.7.9.784.7./..3 203.20943F.307.8.33..3F3.9.7.8.3F..55.38..-: $.39.2F058.38.3 2.337.3 8.9.3 5.F33:223:2.3.7/:F503./48503/.:433.74-.8.3F5.3948/. 9:.3F9..39:3 342435.3/.25:3F 47-.3.3.9.3F3903.9.3F2.74-.84.-7.39007747-.39:2.32.8.8.7..32F03.89.3.32.50: 073.398.3F 20/.30.080.85.F0..3F.3...07807358.8/..3.3.333:227./-.3.5F3384578.74-.8.:9.3948-:/:0.30.7.F3903.:83.3F3.3. F33-08.3.3.39.3.88.0.32.2.//.23 0.8.9 89.078.87488 .3F8.38007.-:  F38.8:38:9 27..3F327.-:3 -:3.3 3.3F..3./-7 ..7.38./..5.3F2.3F3 925..25:3.20943F8:3.3.-: 8.5 0.3F80../207:8.74-.8:850748.F.74-. 5:33F39035.7035030..35:3897F8203.8.30:39:3.73.3F23:227.7.3F3.7...-:3:/7 84.92:.7458.03./.3F 5:3.5.30.3.0.923:2.....8.3-8380..89.3 2.F8.3..25:32. ..33 5.7033.3F33../F3903.25:3 807358.../4808.57..3.8 .38.3/.F.3:8.3 3....5F503.20943F8.38705 .:8.80--07-.39:79.5:3   .:9 .327.3 %..58.38.2-:3 207:8.3-:3.8/.73.:7.3:9739.03.8..33.9/. 37...07 207:8..3F8.38.3:7:8 ..8.3./4887488.7.:9:73024.3.3 .07F39038.39485:3/.33:2..3.3F.7.:38.903..9. 2:.2 .35..3 ...3.3.9 ..50748.3.93F3F3903F39033.:2807358.

 .

3 $.2../.7.9 5:3. 5./:7.-.:07 :07 99 5.30F .3 .-:3/58. .2.2. 3F2./.F33F F3..35.F25.8.0.39.-.:2:3.3.030330.F 05.3..:3.3 /.7./.../ 8.3.3F /.02.F. 5... F393../. 4394 .30.9./.083.:9. 5.3.7..F94%.39.2.3F3.33.3..7.-.7. 8.3.33F 3F... .. F3030 030.8..7F3:9.8.. .9.3.::2.-.3.9..-:9 8.F.3.898:-.8.9..7.8.373-.3.9..-..39.3/:52.: /4F3..3.72.../.7.7.38:-.3..3 .. %:83.39:839.9.905:9. . 8:./ 302.2 ..759.../F3507:90F3558 2./8.3F.083.F94 ./.7 5.3..7.3/:52../:./.-03.3F9:83 ..39..32.3F3759.890F3..-.-..5./2..9..3.3 ..3.3F3.5. :9.7.-:.F94 .7....8.::$:.3 :9.3 F38.33F 83.7.3.2. 9:.32-.89.3 83.32.2.9.F9:833..3 . .38.3.92.3.2-:3 8::/2.3...39../.7F.5.3.3./.7.-03..7.33925.F 8:079. 925.5.3905:2.3 .5.::33F. .:3. 39427-5/.3/: 90397.F03. 43F . .3 .945502-.2./-.38:-.5.38:-. .5.8:079. ./5:7./F307F3/F3 87.9:.7. %..3 -.-.7.93.3:93.43 .. $3/.9.3.2.3..3437.3F.9.3/:5F2..9 /7089.9.3.0..33 :..9 .3/:5F2.49.3.3 ..3:935.097.9.39:3..9. F3907:8 907:8./F8.  4394..7..-.:3:38.39.3.2.3.3.9.F33. 8.59:/0305.3 -./7.9. -.8.3/:57.2..2../.943/F3:2.3..2.3F3..F3330 .-:3..2...8.39:83.3. .3./:7.8. F3F9432-.5.387::3.9.9:7F8.3.$./:5F2.39.8.39:832.343::2./.7 /.8:2-:3.2.2..3 F3.9./.. /7089. . .8.32..3/.7F.:: ./.. -04.3:8.. 8./.:9. ...-.3F3:7:.2.2. F94 83./..F3.3/.8..530. 37:3.3F8...3/.7:3.3.3.8 2.8.7..757.. .3/.39:9:7.9/.0.  !F 2./. /.:9.-:.7./.79.3 /F8.3 8.39./:7.7.38::/2..3.5..7 .F3..394  .7./.9 /7089.5. %:83..3F.390F3925.2.5../-.2-07.2.3F:9.90:-.3.3.38:-.57...::2..9:....F38::/2..3 394.2.37.8:079.9:833.3:8.2./.:: 25:7.3..5.3./.8038..3.:7 %:83.9:43.3F2.5.:3:3 8.3 8..3F8.2.F94::2.3F8.8:2-:3 5.8.7../..9.8.3/:53F3..3558 .2..F3.3.5/.9.33.3F.2.7.3.7F3:5448 /38:-.7.335.793F.$.-.33.//  !..30 83-..72.-: $0/80/.3..3 8.