Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika

“Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia, Prabumulih. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika,” baos I Wajan Suwetja. Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia, Prabumulih, Sumatera Selatan ring warsa 1989. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit, ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi,” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir-TNI AL. Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun), pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. “Limang tiban kapertama pinaka masan-masan sané méweh,” angen-angen Beratha sané mangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia, Prabumulih. Yadiastun kahanané sakadi punika, ten nyurudang manah Beratha daweg punika. “Bandingan ring di Bali maseksekan, becikang madunungan. Pokokné i raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin,” baos Beratha. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Papat sané sampun marabian. Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit, kebun karet 2 héktar, tanah lahan kering ½ héktar, ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud, nika saking sampi program pemerintah warsa 1992. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud. Limolas ukud sané wénten di kandang nika, wantah sisannyané,” tutur Beratha. Pangasilan Suwetja, Beratha, lan rombongannyané mangkin kabaosang becik, santukan asasihnyané polih kalih ngantos petang yuta. Nika sampun pangasilan sané bersih, tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan, dané wantah dados pengawas kémanten. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadma mahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se-kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim di umahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet.

penabuh miwah seniman sané siosan nyihnayang karya seni anyar sané sampun prasida kakaryanin. Madé Oka. Sakéwanten. Komang Astina (42). Sané ngawinang metu bebaosan PKB-né kélangan taksu.Ngulati Taksu Bali ring PKB SAMPUN 33 warsa Pésta Kesenian Bali (PKB)-né kalaksanayang. PKB patut kalimbakang malih mangda prasida yakti-yakti ngelimbakang kesenian Baliné. I Nyoman Sarjana. sinalih tunggil krama saking Buléléng ngaptiang mangda para seniman sané pacang masolah ring PKB yakti-yakti sané mautama utawi unggulan. Asapunika taler baos Drs.” baos Madé Oka. PKB tuwah amonto. Arang pisan wénten kesenian anyar pinaka cihna para senimané ring Bali setata ngelimbakang kesenian Baliné. Manut Nyoman Sarjana. yaning daging PKB-né kantun sakadi sané sampun-sampun. Seniman punika sané kicén tikét masolah ring PKB. sinah PKB-né pacang mawali mataksu. Sané ketah kabligbagang. Sapatutné katuréksain yakti-yakti soang-soang sekaa sané wénten ring banjar-banjar utawi ring désa-désa sané mautama. “Yan seleh-selehin sané masolah ring PKB ten wantah nika-nika kémanten. Karya seniné inucap patut katuréksain dumun olih para panuréksa saking ISI miwah para seniman sané sampun waged. satata metu pakrimik saking para janané ngeninin indik pamargin PKB-né nyabran warsa. Sampun makéh taler kesenian Baliné sané katangiang ring PKB.” baos Nyoman Sarjana. pemréntah patut ngicén prabéa sané mageng anggén ngelimbakang kesenian Baliné. duaning PKB karasayang sakadi rutinitas. nénten dados seniman sané masolah ring PKB wantah nika-nika kémanten. durung prasida kaangkenin pinaka kesenian anyar. Badung. Nika mawinan. indik pamargin PKB-né sane kabaos sayan-sayan kélangan taksu. Sané kasolahang ring PKB wantah kesenian sané sampun ketah kauningin. Siosan ring punika. .” baos Madé Oka. krama saking Legian. Manut Nyoman Sarjana. “Yaning mrasidayang kadi punika. “Yan tiang ngemanahin PKB wantah genah para pragina. manut Komang Astina. panitia PKB taler dados nyatri sinalih tunggil sekaa sane pacang masolah ring PKB. “Sané kantenang tiang wawu téma PKB-né sané magentos nyabran warsa.” baos Komang Astina. Sakéwanten patut kapisaratang mangda nangiang karya seni anyar. Sakéwanten. Baos para janané ring désa-désa. Nika mawinan. Boya ja nyolahang kesenian sané sampun wénten kémanten. wénten makudang-kudang kesenian sane kabaos modofikasi.” baos Komang Astina sané nyabran warsa setata rauh ring PKB. “Patut wénten utsaha sané sumeken tur yakti-yakti pacang nadosang PKB-né pinaka genah para senimané maadu kawagedan lan kapradnyanan ngelimbakang kesenian Baliné. taksu Baliné ring widang kesenian kacihnayang antuk seni sané setata ngelimbak. Sayuwakti. sinalih tunggil krama saking Klungkung maosang PKB sakadi siaran ulang kémanten.

Pertanian Bali Kaabénang Yéning pemerintah daérah Bali ten rungu. ten ja nongos di kursi manten utawi ngamedalang kebijakan sané ngrugiang petaniné. patutnyané kakaryanin antuk becik lan sumeken. Kahanan punika ten lémpas saking pertanian Bali né ten prasida ngicénin asil sané ngamecikang petaniné. maosang itung-itungan ragané indik laju alih fungsi lahan Bali.Agr. Yaktiké? Kénten ri kala diskusi indik pertanian sané kalaksanayang olih GMNI Komisariat Fakultas Pertanian Unud. Nika awinan dané nglaksanayang kerja sama sareng kelompok petani ring Marga-Tabanan. M. Prof. saking lahan pertanian Bali sané jimbarnyané 88. Napimalih pemerintah ngantos mangkin durung madué program sané prasida nyejahterayang petaniné. Mangkin Déwa Suprapta nedeng nglimbakang sirup lan wine saking séla tangi. Sakadi sané kalaksanayang olih guru besar Fakultas Pertanian Unud.000 ha. Ten ja amunika manten. “Yakti mangkin akidik yowana Baliné sané nekunin widang pertanian santukan widang pertanian durung karasayang ngicénin asil sané becik. Déwa Ngurah Suprapta. “Asilnyané petani séla tangi sané titiang ajak kerja sama prasida nincap taraf idupnyané. Yéning pemerintah yakti-yakti urati ring kesejahteraan petani. Napi sané kabaosang olih Alit Susanta Wirya. ” baos pengurus Persatuan Alumni GMNI Kota Denpasar ini. rasa jejeh Alit Susanta taler kadasarin olih umur petani Bali sané akéhang mayusa séket tiban langkungan. “Daweg punika. pertanian di Bali pacang ical.P. Yéning ten katambengin. “Itung-itungannyané laju alih fungsi lahan pertanian ring Bali ngawarsané akéhnyané 1.Pemerintah Ten Rungu. Nah. napimalih jantosin Pak Gubernur lan Bapak/Ibu Bupati Walikota? .000 ha. M.” Alit Susanta macerita.Sc. lan ngantos mangkin ngancan makéh sané sareng magabung.” tutur Déwa Suprapta. Kuncinyané. Karyasa nyelasang. S.000 ngantos 2. Manut Karyasa program lan kebijakan punika sapatutnyané dados pakarya Karyana lan sameton-sametonnyané ring kursi legislatif lan éksekutif. ten ja gampang. IGN Alit Susanta Wirya. taler kapatutang olih alumni Fakultas Pertanian Unud sané mangkin dados anggota DPRD Bali. ipun ngaptiang pianak-pianaknyané kapungkur ten dados petani. Dr. titian polih mataken sareng petani-petani lingsir punika. Karyasa Adnyana. Duk punika dosén Fakultas Pertanian Unud. Ir. sapatutnyané pemerintah sampun nindakang ragané. manut Suprapta wantah wéntennyané program sané maintegrasi saking ulu lan tebén. Niki muktiang pertanian wantah séktor nomer kaih ring Bali. sinah pacang duangdasa tiban jagi rauh carik di Bali pacang ical. Makarya program lan kebijakan punika. Napimalih mangkin arang yowanané sané nekunin séktor pertanian.. Dr.

arta brana pacang kaadol mangda mrasidayang numbas putauw. kegelisahan. shabushabu. niki méweh tur abot pisan.Sampunang Nganggé Narkoba Kruna narkoba minabang sampun kauningin pisan olih ida dané ring sejebag jagat Bali. wiski. nganggén tur nyandu putauw. akeluarga pecandu narkobané padem sira sané pacang nerusang ayah-ayahan. Sakadi pingsan tan éling ring raga. seneb ngutah-ngutah. méweh sirep mrasidayang ical. nadak prejani bingung. brendi lan minuman sané mengandung alkohol. Penyungkan sakadi TBC. miras. Jumah pacang boros napi mawinan krana sabilang rahina pacang numbas putaw ring pengedar/bandar. Napike bahayané sané kabaos héroin (putauw). Zat aditif tiosan luwir ipun bau-bauan. mamégal. Sané ngranjing ka soroh narkotika punika wantah: heroin kasub kasengguh putauw. pacang akéh rauh pacang ngawé sungkan manusané. diskotik lan genahé sané siosan. ngemaling. bir. Yéning ipun nganggén zat punika wénten perobahan sakadi marasa kuat (siteng) marasa lega. Duaning asapunika akéh para truna-truniné. taler kaatur penggunaan ipun. Mangda ida dané sané nganggén obat punika nénten pacang ketergantungan lan kecanduan. Ngranayang guminé uyut nénten aman. tan mrasidayang sirep. Napi malih ring trunatruniné ngerti pisan parindikan sané mawasta narkoba. Ipun tan uning timpal ipuné sané sampun keni panyungkan sakadi Hepatitis lan HIV/AIDS. Napi mawinan Napza puniki kasuratang titiang santukan nyabran rahina kasus-kasus sametoné sane kecanduan narkoba sayan nincap. takut. ngidih ring rerama. Yéning ipun tan nganggén wiakti ngisap lan nyuntik putauw malih pacang wénten gejala-gejala putus zat sakadi uyang. dados narkotika kelas satu sané kalarang olih. Sané ngawetuang penyungkan tiosan. mashroom sané ngranayang ida dané pacang terganggu keséhatan secara fisik lan mental. kokain lan ganja. méncret. lan sirepné becik. Napza sané nomer kalih wantah alkohol makadi tuak wayah. Nganggén putauw akéhan sané nyuntik sareng timpal ipuné magibung sareng papat. lan pianak. manah résrés lan curiga tur galak. Sampun akéh pisan ring jagaté. nyakitang waduk. niki sungkané sané pacang rauh. Narkoba. panyungkan kulit menawi jamur lan sané lianan. ngaturang piodalan tur pacang nerusang warisan sané kaicén ring leluhur ipun. Naler wénten sané nganggén amphetamin wiakti pil ecstasy. Napiké ka raga pinaka badan kasar. Kulawarga tunggal sembah imbaang titiang. nyopét. panyungkan puniki pacang menular. arak. Kruna sanè pinih jangkep wantah Napza artin ipun narkotika. lan Napza yéning keimbaang maring kulawarga. Pramangkinan puniki wénten trén kacenderungan para truna-truniné nganggén narkoba sané tiosan sakadi shabu-shabu. psikotropika lan zat aditif sané tiosan. Tur méweh pisan panyungkané puniki mrasidayang seger waras. turmaning pengaruh kaon narkobané puniki berat pisan. lelima nganggén jarum suntik wantah asiki sané ten stéril. mangda keruwetan. Inggih héroin (putauw) punika yéning kaanggén olih ida dané sané pecandu napiké kaisep lan nyuntik ipun pacang ngrasayang tenang. Yadiastun ajin ipuné mael. Niki pateh sakadi mémé. bapa. ngaturang canang. Sapunapi yén ten madué jinah. Transaksin ipun akéh pisan ri kala ipun “dugem” ring kapé. Mangkin wedarang titiang sané kabaos narkotika. sekadi damai. Yéning kaselek tan wénten napi-napi malih. alkohol. Méweh pisan pacang ngelawar tur ngicalang penyungkan putus zat puniki. shabu-shabu. kokain. duaning asapunika ida dané patut ngelidin. nyilih ring timpal barang. . solahé punika pastika pacang kalaksanayang. garong. Naler kénten sané kabaos obat psikotropika sakadi obat/tamba penenang luwir ipun valium lan tamba panenang sané siosan. Sujatiné obat wiakti tamba sané patut kakelidin. méntal lan perilaku ngantos ka pengaruh sosial budaya tur lingkungan. munyi pati kacuh. lega. Sané kabaos virus HIV/AIDS puniki ngranayang kakebalan wiakti imunitas ragan manusané sayan-sayan rered sakadi negara tan madué tentara sané pacang wirang ring musuhé sané purun menjajah. ganja. Niki banget bahaya. raga sakit. Alkohol puniki nénten je kalarang antuk pemerintah kémawon kaatur katreptiang mangda sané ngadol lan ngawigunayangnyané. Narkoba jangkep ipun artinè narkotika lan obat berbahaya. ngilu. Duaning asapunika pastika ida danè sané sampun ketergantungan pacang ngrereh tur numbas putauwné punika.

Malahan miras lebih berbahaya yén bandingan sareng narkoba lianan. ipun nénten pacang surud-surud ngeka daya punapi antuk mangda dagangan gelap sané kabaos narkobané punika laku tur ngemolihang keuntungan. diskotik. tuak wayah lan sané siosan. Yéning keterusan nginum miras taler merusak kesehatan sakadi merusak lambung dados pendarahan lambung. sering kapireng bandar narkobané ngénterang bisnis gelap narkobané saking bui napiké penjara i riki ring jagat Bali lan jagat Jawi inggih punika ring penjara Nusa Kambangan. ngajengan akidik. Tamba psikotropika sané sering pisan keanggén nambanin para sametoné sungkan jiwa sakadi diazepam (valium) alprasolam (xanax) muah sané lianan taler sering pisan kasalahwigunayang ngantos ipun dados kacanduan lan katergantungan. ngomong patikacuh. nangtang timpal masiat. sopir bus mabuk montoré pacang kecelakaan menawi ulung. Yéning bes akéh nginum minuman beralkohol ngranayang mabuk. Pemerkosa nginum alkohol taler sané korban kaicén minum alkohol ngantos teler. Yéning keterusan tur minum sayan-sayan ngakéhang niki pacang dados masalah. Cara mangkiné akéh solah sané soléh sakadi bandar narkoba ngwéntenang kerjasama sareng penegak hukum secara gelap-gelapan. merusak hati dados sirosis hati menahun sané sakit katambanin tan mrasidayang seger waras sakadi jati mula akéhan manusané keterusan padem makrana sirosis. timpalé ané lianan kacingakin alit. pacang mademang lan sané siosan. Yadiastun ipun mabui di penjara. arak. pengroyokan. ngigel jingkrakjingkrak medal peluh (keringat) akéh pisan. sopan santun. paranoid cirin-cirin ipuné jejeh takut. Kasus-kasus perkosaan sané kawéntenané mangkin puniki sering pisan kaulonin antuk minuman keras. Duaning akéh pisan pakéweh lan pikobet majalaran antuk kawéntenang narkoba puniki manawi méweh pisan ngicalang ring jagaté riantukan wénten manusané sané ngamolihang kauntungan makadi mafia bandar narkoba. Tamba psikotropika sakadi valium sering pisan keanggén ring sametoné wiakti teruna-teruninè sarana bunuh diri. manusané pastika tan èling ring raga solahé sampun tan manut ring tata susila. Mireng suara-suara bunyi-bunyian sané sejatiné nénten wénten niki kabaos halusinasi pacang ngranayang ipun jejeh takut lan bingung nglantur tan mresidayang sirep.ical manah sungsut. Parisolah mabuké puniki sampun sering pisan kawéntenen ring sejeroning kapé. ragan ipunè pacang kurus. curiga sakadi wénten anak lianan pacang ngancam ipun. i riki ring gumi Baliné sampun akéh sametoné padem gara-gara mabuk. pengroyokan wit saking minum-minuman kerasé puniki. minuman madaging alkohol ngusakang saraf otak. Ngantos dados iyeg siat. Yèning tunas wantah akidik wénten kegunaané sakadi ngranayang rasa tenang ngicalang waduk seneb ritatkala ngajengang lawar duké penampahan galungan sakadi contoh. mrasa wanén. istilahné micropsia. Naler wénten sametoné sané nganggén amphetamin (ecstasy) lan shabu-shabu ngantos buduh kewastanin. solah pinih kawon riantukan ipun strés menawi déprési berat. Resampuné korban teler i riki korban kaperkosa. nuding timpal. Punapi yéning sopir sané minum miras niki pinih baya pisan. matabrakan pacang ngawinang penumpangé sané tan uning punapa-punapi pacang sareng-sareng baya. Nika kedadian ipun sané nganggén pil ecstasy miwah nyabu. Yén sampun mabuk. . mrasidayang melék awengian (semalaman) ipun pacang aktif bergerak. Yéning keterusan. Niki banget pisan ngranayang méweh ngicayang pangédar narkoba puniki. Sapunapi sané nganggén miras minuman keras wiakti minuman sané medaging alkohol sakadi bir.

yapitui di keneh padidi. biasa tepuk tiang pajalan wadah utawi badé nyeréndéng. pajalan idup krama Baliné salunglung sabayantaka. ané kapah ngayah pasti kabencananin timpal. sinah tusing ngaé sukerta krama. di warung apabuin di pisaga. adat (awig-awig. titi pangancan anggon iraga malaksana di krama. tentram kartha raharja. Yén terus-terusan ada danda cara kéto. né aget krama banjaré nu polos. Ané males ngayah pragat dadi satua.AWIG-AWIG Tiang taén ningeh. sawiréh kategul baan ayahan désa. Apa saja buka kéto? Tiang tusing taén suud matakon. Jani suba kéweh ngalih cara ipidan. Yén saja kéto hukumanné. wantah uger-uger. sajaba Ida Sang Hyang Embang. Sedsedang tekén timpal-timpalé. sangkaning adat. yén ada krama banjaré kapah ngayah di pura utawi di banjar. apang suud males ngayah. ngemaang tutur apang tusing malaksana buka kéto. dresta. Awig-awigé jalanang. Contohang tiang ring babanjaran. Sing di carik. Mabukti. topik pembicaraan. srayang sruyung cara anak limbung suud mabuk. awig-awig karipta apang idupé makrama sukertha. sagilik saguluk. Baas kapah sajan ngayah. jani suba bencanin. Conto. pasti suba dadi satua. Yén kenehkenehang tiang. Apang idupé makrama landuh. Awig-awig. agama. nirguna. Yén kéto nimbakang danda utawi hukuman. utawai tata karma ané ngurukang jelé. adat ané ngripta awig-awig matatujon apang idup makrama sukertha. kala ada kadukan utawi kematian. agama lan tata krama) sujati ngaénang idup manusia di marcapada satata bagia.Nyén anaké tusing nyaratang pipis. Koné. yén tingkah lan laksanané nganutin ambek i raksasa. dresta. Ampura! Kukuh Sugianto . pulina Baliné kaloktah ka dura nagari. Tusing ada bani ngalih gaé ka dura désa. Ento anggon hukuman mapan ia malas makrama. uyak watangné. sinah krama Baliné lakarang lacur. dresta. makejang ajak nyaratang.” Péh. Karmaphalané sajan tepuk majalan. Pajalan idup nyén ané nawang. agama lan tata krama iragané tusing ada guna. sinah adat. “Depang suba kéto. satondén gumi Bali dadi Bali (belog ajum liunan itungan). Sakadi. Tusing ada hukuman lén ané jalananang malunan. Tusing ada adat. Ada luwungné awig-awig buin katuréksa nganutin pajalan zaman. Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kasumbung. dini suba biasa banjaré ngutang watang (bangké) di jalan. tuah ngaénang krama sengsara. ia dija taén ngayah di banjar pragat makuli dogén gaénné. jani makejang suba ngelilik. apang tusing awig-awig bakat awag kalaksanaang ané makada idupé makrama uwug. Ya gén kadén perlu tekén pipis. Isin basang ané utama. salunglung sabayantaka. Makejang sangkaning papineh lan laksana i manusia ané satata lémpas tekén adat lan agama. maklengek ningehang. Ento mirib pidan. Apa artiné kasumbung ka dura negara.

:2.709 3.3F3.:2. $.-: 4.3503:3.3./.3F50.5.8.38.3F8.3.3 9.50-.3/... F335:39.3F39030.3 0907./ /./: 38:3....5.37./.3907.3/:5:9.9:7.3F3.37..3F.: 2.3..5. ..../..3..7F87F8.337.3F34-..3./..:3F5:3.. 0.3F3.: 5:3.2-...98.5.8/.39...3F37.9:7503:3.:./.: F058.79:73.3948.327./.9.52.35..8.33.5F.3 008.95:3 :. F33.9.3...3.3 30. 2F3.3.: 8.35:9:8.-..9.735030/. -.3-4748 3.3F5.3 $...35:3 .. :.3.25:3 0907.387053F-0.3903.3..3F8...3 9.38705 7. 3.39.95:3.5:3.3F34/.85:9.3/:3.8..33.9 3: 8030-3:9.89.3F39:73.89:3.5..07.874428.3F5./.30.33:2-.48F743 5:9.805.85:9. 3:9.. 0.3G8.3 .7.32039.3F 848.09:.3/.3F5.18..F5..3F8.. 97:33F 3.3/:.5:3.303.0 :2.33.7.3:08F.35.35:3F2.3-3:3 2:35.3:75:3.3 F3737.: -./. 3F743 5:9./.33:395:35.380./538.3 80.9.8../91948.309 -.5:3.07:09.3 3:395:9.39:3.5..3503:3..938.37.3 2F0870527..3.570.8.3 2...97:3..:9 2.:7.3F8.50303..5:9:8./:.39:3..2-./.7.9.3F39035.3:75:3-..3370709:73:2-.9:930/3  .: 9.3F8.33.-: 8.8/.3/.8.-..3.2. . /:..

3F3:39 8..-:38.25:3035.52.3 345F9 .F.5.8009.7:28:39.3F90389F7 5:39.3./:F 3.3 :33925. 84.2.: F33.998...3. 3/73707..3.2F. 302.5..743 2.3/.3 .38.7 $.3F3.3:3.3'.9 02..27.:./05.8/.3 .5:3F2.5F39032.5 3..3F35:9.-.3.5.39..7035.88.7.-7.3.703925.89.5:3.8.-.3F8..5:3F8./42.2.3.79.3:23F::93F3903.. 5.3 7.F5:3. 373925.3/.3F39033..8 5:9.38.33:2-.

3F..48.3:3.8 $.35:35.$ 5.-.3:3..7 %:72F058.7:8'.8/.35.7.3F5:327..38007.3 203:.

/30.F39035074-.2..3F3..3./8.3732:8:F8.950.7.:..3 8.32.3F3.9:7.78.5:3 /:02 73.38.07F39038.3:8.7. !03:3.-: 8..8.3 3.3.3/:3.3 !7.33.37..38.3. 50.3...835:3.0.3.0:.3F $...3.3F948.7.F8:3.3:3.F58.3 .32..39:7 5.9:7..38.9F .23 ./% 5.35..-: %7....8..87.7.3F5. 97:33F3.3:8.:5.3 3.3:9203..3F 5.8.3.8...5F /849.74-..3F.8.95:3.3F../2.74-.33. .89.F3730::75:3 32F09:7.3 5. .03/07:3.3 8.-4958.0-.3F3.373.32.3.25:3.303.3F5.3.37...38./0287.38.F7.37070/8.97:3..8 F335:33.35:3F3903 97F3.2:7.3307:8.F8./:F9039...2509.92:39..3307:8.$5:3 37.9.7.F 58.9 8903 2..354/.7.3F5:7:3203...3F8.3F33.3F848...

3:8..3 7038:.2-.33.3 G339:3.3 .F3903.F390303738007433.8.3F8.7.1.:7..8 .2 .307.8.8:850748..F84.3.35:3009.. 5:33F39035.3:8.703 -.3F848.3 5:35.3F3 925.F323:2.8.38007.3 8./4808.F58..823:2..2.7..33.30958.30.9 503744.5849745.3 5.5:32.39..3-8380.5F3384578.3F0907:8.58.7.89..3.9907:3..7.74-.8.3 203..3 3.3.3 7..7/:F503.89.5 0./:8030-79.  %.307.38.39:79.3.2.0/.735:3F009.8 !020748. 8:.38..35:3897F8203.F.3 !.7.3 .3./../..::280.7.-:3 -:3.2-:3 207:8.3F848...../022./ F330907:8..89.50748..3F327..3../..91-0707.23 0.327.33F.F.9.3F/.:433.3.-: $.80--07-.448...3F.8/.339.3F3.335:3807358.8:8 .320F.078.3.7.85.-.3 .3F8.89:35:32.9.92:.:3.35..3.354-092./48..3F3.3.:2807358..39007747-.25:3 807358. 845.3F2.35:3.30.3.33:2. 3037.3.07807358.39:.88..4394 F330907:8.89.2.2509.F8.3 8.2.8./48503/..2-:3/.3F9.3 5.784.39:..3 802.333:227.39489007 #08.3/:.8.3/..9F7.0.87488 .398.35.F0.3.24./.74-.38705 ..3.84.55../02 .38. 8073.39: 23:2.7035030./.3-07.25:3 5..39:..30:39:3.5:3   ..437.20943F8.F3903.-:3.9 203.34/.39.-: 8..20943F.38.9.39:2.3./F57F8-07.5703-.9.7.3.:9.7./37.74-.3 F330907:8./4887488.2-..2-.2-.74-.74-..32.3F84F8.32./02.F3-.32.3/3.82.3F 5:3..03.35:3G5./-. 5:3.30.-: 2.-:/503..8F5:3  !:3.4437.3 2.3-:3.3925.-:  F38.3.20943F8:3...3.3.3 3..3.:8.57.7.3:8.3 2.93F3F3903F39033.38.F.7.3.:39:3..:83.7.8./F39030:3.73..3:7:8 .25.3:9739.33.F33:223:2.3:335:3.5F /849 773:2.5:3.3 .:9 .74-.3F 20/.. 23:2. F33-08. .2 .8. 9:.30.73..38.05.9.5.35:3 8.327.373..9  :.3..53..35.3.3 07.3.5849745.. 907:33G 8.3.-:3:/7 84.33.8.39.2.25:3F 47-.3F 8...3/.5..74-.38.7.37..::3 2.3F./-7 .8../..3.3 8.5F503.3F47-.3/..335.335.3F39032.3F3..3F3.25:39.3.9..9/.337.3.3F8.3503:25.443:8.8.7.3F350...7.-7.9..3.7.7.3.03..07 207:8.3.9.3948-:/:0.8.38:7:/ 8:7:/30..8:8.:38.:3.39:3 342435.3F3.58..-:243947F5.73.9.3/.39:723:28.8.-..33.73.3..3F 3F3907.89.33.9 27.9 ..483.F8.: 3:/3925.8.33 5.8353-.38.2F058.39485:3/.//..3.32708/.38.907.3.8:38:9 27..3948/.8.3..3.5:3.-:F5:38. .7033.3F3903.07F39038.25:3.3F8..3.F58.3/.48 ..8/..3.323:2 23:2.7.3F23:227.20/.38./F3903.449... 73503./2.. 3..3.50: 073.-.2-. 37.20943F5.58.32.74-.25:32.3F33.3F.3-3:33.3 8457-:82.307.7458.73 .3.703 8.03. ..3F5.2..3F80.0.149./.3.39:3.8..3F807358.. 2:.903.2./482.3 %...9 89.:2 .443.3F..080..33.3F8.84.9...5../207:8.32F03.773..53.3G3737.-: 503744.337./...:9:73024...3F3738.923:2.3 -.3F2.

 .

9.3F.3.9.-..3.$.:: .3 394.39:839.. .8..3.3F3759.3.373-.3 .:3:3 8./:7.2.3.F25.3./.../.7F..: /4F3./.7.7. .39.38:-.F 05.9..8.-. F3907:8 907:8.3 .3/:5F2.5.3F3.8../2. 5.3/. -.9 5:3./F8.3/:57./5:7.3F3.. .9../.3.-:./.. 8.F94%.2.9.3F /.F3./.2.30 83-. .7.::2. %.-03.89.:3..3. F94 83. 5.3.3 -.905:9.3F.3.-.3.8:2-:3.7.33.$.3F2.3..F3330 .3.9:43.2.  !F 2.097.7.335.7 /. 8.9.9.5/.530.3F.3 .3 .7..3.3/.3 :9.9.2.945502-..898:-.39./..37.3.3F3..9:833..2.387::3.7.3/:5F2..57..3 .3..083.:7 %:83.3558 ..9. %:83.9.3/: 90397.3 $.5.5. F393.7F3:9.3F:9.7.-03..2.7 5.30F .3../..3:8.33F 83..38::/2.-.F94 .3F9:83 ./..F94 .3.3.394  ./.3.:9.2./ 8.3.-..9.39./...39..9.:07 :07 99 5.8.3.32.7.30. F3030 030.5.890F3.2-07... ..8.59:/0305../.3/:53F3..3.2.9. :9..33F 3F.5.3 F38.8.39.  4394.39:832.F.39.3.33.343::2.8.F33F F3.F 8:079..3.3.7..3F8.3:8.8.-:. /.7F.8..33925.:3.0.2. /7089.0.33.2.8038.3.3 .39..3./:7..-... .9:7F8.3.793F.7...8. 8.9.7..7.8.92.2 ./-.3 /F8..:9.9 /7089.3F8.759.390F3925.9 /7089.79.5.757.3.8.3F3:7:.2. ..9.//  !.:: 25:7.39:3.38:-.3. .F03.9.F3.5.3.-:3/58./.2..2...32.93.7F3:5448 /38:-.3.5.:2:3...-:9 8./-. 8:.38:-.72... 43F .3.5..02.33 :.7...3F8.2.8 2..3 F3..3.32.7 .3.2.3.3 -. ...F33.3/..3F.8.7. .8:079...5. 4394 . ..2-:3 8::/2. $3/.3.3 .. 925.-.-./:.9 .:3:38.3905:2. 5.F38::/2.39:83..F3.2..::$:.-:3..3 8./F307F3/F3 87.38:-.3 8../ 302.083...3/:52.8...7.9.2..43 .3/:52.-...3:93.9/.::2.::33F.7...3 83..39.3/.7. F3F9432-./.35.3.943/F3:2.72.7...3.:9.8:2-:3 5.8:079.. %:83...2.F9:833./7./.2. .7.2...2./. 39427-5/.-.5.030330.2./.0./8.-: $0/80/.7.7.7.3:935..3437.38.9:.5./..7. 37:3./:5F2./F3507:90F3558 2.7:3..39:9:7.32-..9:. . . 9:. 3F2.-.9.3 /.49.3./:7.8./.3..2./..3.F94::2.9.90:-.F.5. -04../.3 8./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful