Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika

“Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia, Prabumulih. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika,” baos I Wajan Suwetja. Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia, Prabumulih, Sumatera Selatan ring warsa 1989. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit, ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi,” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir-TNI AL. Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun), pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. “Limang tiban kapertama pinaka masan-masan sané méweh,” angen-angen Beratha sané mangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia, Prabumulih. Yadiastun kahanané sakadi punika, ten nyurudang manah Beratha daweg punika. “Bandingan ring di Bali maseksekan, becikang madunungan. Pokokné i raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin,” baos Beratha. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Papat sané sampun marabian. Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit, kebun karet 2 héktar, tanah lahan kering ½ héktar, ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud, nika saking sampi program pemerintah warsa 1992. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud. Limolas ukud sané wénten di kandang nika, wantah sisannyané,” tutur Beratha. Pangasilan Suwetja, Beratha, lan rombongannyané mangkin kabaosang becik, santukan asasihnyané polih kalih ngantos petang yuta. Nika sampun pangasilan sané bersih, tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan, dané wantah dados pengawas kémanten. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadma mahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se-kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim di umahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet.

” baos Madé Oka. “Yan tiang ngemanahin PKB wantah genah para pragina. Asapunika taler baos Drs. “Yan seleh-selehin sané masolah ring PKB ten wantah nika-nika kémanten. duaning PKB karasayang sakadi rutinitas. PKB tuwah amonto. PKB patut kalimbakang malih mangda prasida yakti-yakti ngelimbakang kesenian Baliné. Sané kasolahang ring PKB wantah kesenian sané sampun ketah kauningin. indik pamargin PKB-né sane kabaos sayan-sayan kélangan taksu. “Sané kantenang tiang wawu téma PKB-né sané magentos nyabran warsa. durung prasida kaangkenin pinaka kesenian anyar. taksu Baliné ring widang kesenian kacihnayang antuk seni sané setata ngelimbak. Nika mawinan. Sakéwanten. krama saking Legian. sinalih tunggil krama saking Klungkung maosang PKB sakadi siaran ulang kémanten. Sapatutné katuréksain yakti-yakti soang-soang sekaa sané wénten ring banjar-banjar utawi ring désa-désa sané mautama. “Yaning mrasidayang kadi punika. Boya ja nyolahang kesenian sané sampun wénten kémanten. Baos para janané ring désa-désa. Nika mawinan.” baos Madé Oka. Madé Oka.” baos Nyoman Sarjana. Sakéwanten. Sampun makéh taler kesenian Baliné sané katangiang ring PKB. Sané ngawinang metu bebaosan PKB-né kélangan taksu. nénten dados seniman sané masolah ring PKB wantah nika-nika kémanten. penabuh miwah seniman sané siosan nyihnayang karya seni anyar sané sampun prasida kakaryanin. I Nyoman Sarjana. satata metu pakrimik saking para janané ngeninin indik pamargin PKB-né nyabran warsa. Arang pisan wénten kesenian anyar pinaka cihna para senimané ring Bali setata ngelimbakang kesenian Baliné.” baos Komang Astina.Ngulati Taksu Bali ring PKB SAMPUN 33 warsa Pésta Kesenian Bali (PKB)-né kalaksanayang. . Seniman punika sané kicén tikét masolah ring PKB. sinalih tunggil krama saking Buléléng ngaptiang mangda para seniman sané pacang masolah ring PKB yakti-yakti sané mautama utawi unggulan. Komang Astina (42). Manut Nyoman Sarjana. Karya seniné inucap patut katuréksain dumun olih para panuréksa saking ISI miwah para seniman sané sampun waged.” baos Komang Astina sané nyabran warsa setata rauh ring PKB. Siosan ring punika. yaning daging PKB-né kantun sakadi sané sampun-sampun. sinah PKB-né pacang mawali mataksu. wénten makudang-kudang kesenian sane kabaos modofikasi. panitia PKB taler dados nyatri sinalih tunggil sekaa sane pacang masolah ring PKB. manut Komang Astina. Sakéwanten patut kapisaratang mangda nangiang karya seni anyar. pemréntah patut ngicén prabéa sané mageng anggén ngelimbakang kesenian Baliné. Manut Nyoman Sarjana. Sayuwakti. Sané ketah kabligbagang. “Patut wénten utsaha sané sumeken tur yakti-yakti pacang nadosang PKB-né pinaka genah para senimané maadu kawagedan lan kapradnyanan ngelimbakang kesenian Baliné. Badung.

Yéning ten katambengin.Sc. sapatutnyané pemerintah sampun nindakang ragané. Kuncinyané.Pemerintah Ten Rungu. Kahanan punika ten lémpas saking pertanian Bali né ten prasida ngicénin asil sané ngamecikang petaniné. Napimalih pemerintah ngantos mangkin durung madué program sané prasida nyejahterayang petaniné. Pertanian Bali Kaabénang Yéning pemerintah daérah Bali ten rungu. “Asilnyané petani séla tangi sané titiang ajak kerja sama prasida nincap taraf idupnyané. patutnyané kakaryanin antuk becik lan sumeken. Dr. Makarya program lan kebijakan punika. lan ngantos mangkin ngancan makéh sané sareng magabung. IGN Alit Susanta Wirya. Sakadi sané kalaksanayang olih guru besar Fakultas Pertanian Unud. Napimalih mangkin arang yowanané sané nekunin séktor pertanian. Napi sané kabaosang olih Alit Susanta Wirya. manut Suprapta wantah wéntennyané program sané maintegrasi saking ulu lan tebén. ten ja gampang. sinah pacang duangdasa tiban jagi rauh carik di Bali pacang ical. Nah. Yaktiké? Kénten ri kala diskusi indik pertanian sané kalaksanayang olih GMNI Komisariat Fakultas Pertanian Unud. Déwa Ngurah Suprapta.000 ngantos 2. Ten ja amunika manten. Yéning pemerintah yakti-yakti urati ring kesejahteraan petani. “Itung-itungannyané laju alih fungsi lahan pertanian ring Bali ngawarsané akéhnyané 1.000 ha. Karyasa nyelasang. M.P. saking lahan pertanian Bali sané jimbarnyané 88. napimalih jantosin Pak Gubernur lan Bapak/Ibu Bupati Walikota? . ipun ngaptiang pianak-pianaknyané kapungkur ten dados petani. titian polih mataken sareng petani-petani lingsir punika. Ir. M.Agr. ten ja nongos di kursi manten utawi ngamedalang kebijakan sané ngrugiang petaniné.000 ha. Karyasa Adnyana.. ” baos pengurus Persatuan Alumni GMNI Kota Denpasar ini. taler kapatutang olih alumni Fakultas Pertanian Unud sané mangkin dados anggota DPRD Bali.” tutur Déwa Suprapta. “Daweg punika. Manut Karyasa program lan kebijakan punika sapatutnyané dados pakarya Karyana lan sameton-sametonnyané ring kursi legislatif lan éksekutif. Niki muktiang pertanian wantah séktor nomer kaih ring Bali. Duk punika dosén Fakultas Pertanian Unud. Nika awinan dané nglaksanayang kerja sama sareng kelompok petani ring Marga-Tabanan. Dr. “Yakti mangkin akidik yowana Baliné sané nekunin widang pertanian santukan widang pertanian durung karasayang ngicénin asil sané becik. Prof.” Alit Susanta macerita. rasa jejeh Alit Susanta taler kadasarin olih umur petani Bali sané akéhang mayusa séket tiban langkungan. maosang itung-itungan ragané indik laju alih fungsi lahan Bali. Mangkin Déwa Suprapta nedeng nglimbakang sirup lan wine saking séla tangi. S. pertanian di Bali pacang ical.

Tur méweh pisan panyungkané puniki mrasidayang seger waras. Alkohol puniki nénten je kalarang antuk pemerintah kémawon kaatur katreptiang mangda sané ngadol lan ngawigunayangnyané. Yéning kaselek tan wénten napi-napi malih. Sujatiné obat wiakti tamba sané patut kakelidin. arak. dados narkotika kelas satu sané kalarang olih. Méweh pisan pacang ngelawar tur ngicalang penyungkan putus zat puniki. niki méweh tur abot pisan. Duaning asapunika akéh para truna-truniné. raga sakit. Napza sané nomer kalih wantah alkohol makadi tuak wayah. Napi mawinan Napza puniki kasuratang titiang santukan nyabran rahina kasus-kasus sametoné sane kecanduan narkoba sayan nincap. munyi pati kacuh. Napiké ka raga pinaka badan kasar. méntal lan perilaku ngantos ka pengaruh sosial budaya tur lingkungan. akeluarga pecandu narkobané padem sira sané pacang nerusang ayah-ayahan. Inggih héroin (putauw) punika yéning kaanggén olih ida dané sané pecandu napiké kaisep lan nyuntik ipun pacang ngrasayang tenang. psikotropika lan zat aditif sané tiosan. Pramangkinan puniki wénten trén kacenderungan para truna-truniné nganggén narkoba sané tiosan sakadi shabu-shabu. kegelisahan. taler kaatur penggunaan ipun. mashroom sané ngranayang ida dané pacang terganggu keséhatan secara fisik lan mental. lan sirepné becik. Napi malih ring trunatruniné ngerti pisan parindikan sané mawasta narkoba. Sakadi pingsan tan éling ring raga. tan mrasidayang sirep.Sampunang Nganggé Narkoba Kruna narkoba minabang sampun kauningin pisan olih ida dané ring sejebag jagat Bali. Penyungkan sakadi TBC. ganja. Zat aditif tiosan luwir ipun bau-bauan. Jumah pacang boros napi mawinan krana sabilang rahina pacang numbas putaw ring pengedar/bandar. Yéning ipun tan nganggén wiakti ngisap lan nyuntik putauw malih pacang wénten gejala-gejala putus zat sakadi uyang. sekadi damai. arta brana pacang kaadol mangda mrasidayang numbas putauw. diskotik lan genahé sané siosan. ngaturang piodalan tur pacang nerusang warisan sané kaicén ring leluhur ipun. Sampun akéh pisan ring jagaté. nganggén tur nyandu putauw. manah résrés lan curiga tur galak. Sané ngranjing ka soroh narkotika punika wantah: heroin kasub kasengguh putauw. Duaning asapunika pastika ida danè sané sampun ketergantungan pacang ngrereh tur numbas putauwné punika. pacang akéh rauh pacang ngawé sungkan manusané. duaning asapunika ida dané patut ngelidin. shabu-shabu. Napike bahayané sané kabaos héroin (putauw). lelima nganggén jarum suntik wantah asiki sané ten stéril. mangda keruwetan. panyungkan kulit menawi jamur lan sané lianan. wiski. ngilu. . Transaksin ipun akéh pisan ri kala ipun “dugem” ring kapé. nyopét. seneb ngutah-ngutah. Yadiastun ajin ipuné mael. Mangda ida dané sané nganggén obat punika nénten pacang ketergantungan lan kecanduan. Ngranayang guminé uyut nénten aman. garong. lega. nyakitang waduk. ngaturang canang. Sané ngawetuang penyungkan tiosan. Mangkin wedarang titiang sané kabaos narkotika. panyungkan puniki pacang menular. lan Napza yéning keimbaang maring kulawarga. Narkoba jangkep ipun artinè narkotika lan obat berbahaya. takut. nadak prejani bingung. Sané kabaos virus HIV/AIDS puniki ngranayang kakebalan wiakti imunitas ragan manusané sayan-sayan rered sakadi negara tan madué tentara sané pacang wirang ring musuhé sané purun menjajah. Narkoba. bir. kokain lan ganja. bapa. ngemaling. méweh sirep mrasidayang ical. Ipun tan uning timpal ipuné sané sampun keni panyungkan sakadi Hepatitis lan HIV/AIDS. Sapunapi yén ten madué jinah. Yéning ipun nganggén zat punika wénten perobahan sakadi marasa kuat (siteng) marasa lega. nyilih ring timpal barang. Niki pateh sakadi mémé. kokain. brendi lan minuman sané mengandung alkohol. ngidih ring rerama. mamégal. Niki banget bahaya. Kulawarga tunggal sembah imbaang titiang. lan pianak. Kruna sanè pinih jangkep wantah Napza artin ipun narkotika. solahé punika pastika pacang kalaksanayang. niki sungkané sané pacang rauh. turmaning pengaruh kaon narkobané puniki berat pisan. Nganggén putauw akéhan sané nyuntik sareng timpal ipuné magibung sareng papat. shabushabu. Naler wénten sané nganggén amphetamin wiakti pil ecstasy. méncret. miras. alkohol. Naler kénten sané kabaos obat psikotropika sakadi obat/tamba penenang luwir ipun valium lan tamba panenang sané siosan.

ipun nénten pacang surud-surud ngeka daya punapi antuk mangda dagangan gelap sané kabaos narkobané punika laku tur ngemolihang keuntungan. Yéning keterusan. . Mireng suara-suara bunyi-bunyian sané sejatiné nénten wénten niki kabaos halusinasi pacang ngranayang ipun jejeh takut lan bingung nglantur tan mresidayang sirep. mrasidayang melék awengian (semalaman) ipun pacang aktif bergerak. pengroyokan. Yéning keterusan nginum miras taler merusak kesehatan sakadi merusak lambung dados pendarahan lambung. Naler wénten sametoné sané nganggén amphetamin (ecstasy) lan shabu-shabu ngantos buduh kewastanin. Pemerkosa nginum alkohol taler sané korban kaicén minum alkohol ngantos teler. solah pinih kawon riantukan ipun strés menawi déprési berat. Sapunapi sané nganggén miras minuman keras wiakti minuman sané medaging alkohol sakadi bir. Yadiastun ipun mabui di penjara. sering kapireng bandar narkobané ngénterang bisnis gelap narkobané saking bui napiké penjara i riki ring jagat Bali lan jagat Jawi inggih punika ring penjara Nusa Kambangan. Tamba psikotropika sané sering pisan keanggén nambanin para sametoné sungkan jiwa sakadi diazepam (valium) alprasolam (xanax) muah sané lianan taler sering pisan kasalahwigunayang ngantos ipun dados kacanduan lan katergantungan. diskotik. Ngantos dados iyeg siat. pacang mademang lan sané siosan. sopan santun. Yéning bes akéh nginum minuman beralkohol ngranayang mabuk. istilahné micropsia. minuman madaging alkohol ngusakang saraf otak. Kasus-kasus perkosaan sané kawéntenané mangkin puniki sering pisan kaulonin antuk minuman keras. matabrakan pacang ngawinang penumpangé sané tan uning punapa-punapi pacang sareng-sareng baya. Parisolah mabuké puniki sampun sering pisan kawéntenen ring sejeroning kapé. mrasa wanén. tuak wayah lan sané siosan. ngajengan akidik. Cara mangkiné akéh solah sané soléh sakadi bandar narkoba ngwéntenang kerjasama sareng penegak hukum secara gelap-gelapan. nangtang timpal masiat. Niki banget pisan ngranayang méweh ngicayang pangédar narkoba puniki. Nika kedadian ipun sané nganggén pil ecstasy miwah nyabu.ical manah sungsut. i riki ring gumi Baliné sampun akéh sametoné padem gara-gara mabuk. sopir bus mabuk montoré pacang kecelakaan menawi ulung. Yén sampun mabuk. Yèning tunas wantah akidik wénten kegunaané sakadi ngranayang rasa tenang ngicalang waduk seneb ritatkala ngajengang lawar duké penampahan galungan sakadi contoh. Resampuné korban teler i riki korban kaperkosa. Punapi yéning sopir sané minum miras niki pinih baya pisan. nuding timpal. Yéning keterusan tur minum sayan-sayan ngakéhang niki pacang dados masalah. timpalé ané lianan kacingakin alit. Tamba psikotropika sakadi valium sering pisan keanggén ring sametoné wiakti teruna-teruninè sarana bunuh diri. merusak hati dados sirosis hati menahun sané sakit katambanin tan mrasidayang seger waras sakadi jati mula akéhan manusané keterusan padem makrana sirosis. paranoid cirin-cirin ipuné jejeh takut. ragan ipunè pacang kurus. curiga sakadi wénten anak lianan pacang ngancam ipun. ngigel jingkrakjingkrak medal peluh (keringat) akéh pisan. manusané pastika tan èling ring raga solahé sampun tan manut ring tata susila. arak. ngomong patikacuh. Duaning akéh pisan pakéweh lan pikobet majalaran antuk kawéntenang narkoba puniki manawi méweh pisan ngicalang ring jagaté riantukan wénten manusané sané ngamolihang kauntungan makadi mafia bandar narkoba. pengroyokan wit saking minum-minuman kerasé puniki. Malahan miras lebih berbahaya yén bandingan sareng narkoba lianan.

adat ané ngripta awig-awig matatujon apang idup makrama sukertha. pasti suba dadi satua. sinah krama Baliné lakarang lacur. kala ada kadukan utawi kematian. “Depang suba kéto. ané kapah ngayah pasti kabencananin timpal. Awig-awig. yén ada krama banjaré kapah ngayah di pura utawi di banjar. Ané males ngayah pragat dadi satua. Kasumbung. dresta.AWIG-AWIG Tiang taén ningeh. dresta. jani suba bencanin. sawiréh kategul baan ayahan désa. ngemaang tutur apang tusing malaksana buka kéto. Yén terus-terusan ada danda cara kéto. adat (awig-awig. pajalan idup krama Baliné salunglung sabayantaka. agama lan tata krama) sujati ngaénang idup manusia di marcapada satata bagia. wantah uger-uger. biasa tepuk tiang pajalan wadah utawi badé nyeréndéng. sagilik saguluk. agama lan tata krama iragané tusing ada guna. salunglung sabayantaka. Yén kenehkenehang tiang. Pajalan idup nyén ané nawang. sajaba Ida Sang Hyang Embang. Ada luwungné awig-awig buin katuréksa nganutin pajalan zaman. Ampura! Kukuh Sugianto . maklengek ningehang. awig-awig karipta apang idupé makrama sukertha. Koné. Tusing ada bani ngalih gaé ka dura désa. Sakadi. Mabukti. Jani suba kéweh ngalih cara ipidan. Baas kapah sajan ngayah. utawai tata karma ané ngurukang jelé. apang tusing awig-awig bakat awag kalaksanaang ané makada idupé makrama uwug. jani makejang suba ngelilik. Ya gén kadén perlu tekén pipis. dini suba biasa banjaré ngutang watang (bangké) di jalan. Sing di carik. topik pembicaraan. Ento mirib pidan.Nyén anaké tusing nyaratang pipis. titi pangancan anggon iraga malaksana di krama. Apang idupé makrama landuh. sinah adat. Isin basang ané utama. Apa artiné kasumbung ka dura negara. Karmaphalané sajan tepuk majalan. satondén gumi Bali dadi Bali (belog ajum liunan itungan). yapitui di keneh padidi. nirguna. Apa saja buka kéto? Tiang tusing taén suud matakon. sinah tusing ngaé sukerta krama. sangkaning adat. tuah ngaénang krama sengsara. Ento anggon hukuman mapan ia malas makrama. srayang sruyung cara anak limbung suud mabuk. dresta. Conto. apang suud males ngayah. di warung apabuin di pisaga. Tusing ada hukuman lén ané jalananang malunan. makejang ajak nyaratang. Yén saja kéto hukumanné. né aget krama banjaré nu polos. yén tingkah lan laksanané nganutin ambek i raksasa. tentram kartha raharja. Contohang tiang ring babanjaran. agama. Yén kéto nimbakang danda utawi hukuman. Sedsedang tekén timpal-timpalé. uyak watangné. Awig-awigé jalanang.” Péh. pulina Baliné kaloktah ka dura nagari. Makejang sangkaning papineh lan laksana i manusia ané satata lémpas tekén adat lan agama. Tusing ada adat. ia dija taén ngayah di banjar pragat makuli dogén gaénné. Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

-.:2.:2.35:9:8..89..8.-: 8.: F058./.33.: 5:3.3F39035.3903..3/:.3 008.5.8..5.3503:3.:9 2.5:9:8.337.3.33..3 F3737.38.380.97:3.309 -.5.3 .8.: 2.7..9:7503:3.3F50.3F37. $.79:73.3 $.3.938.5.33.2-.3F3..39../.30.5./..:3F5:3.25:3 0907.9..07.3F3.-: 4.3F8.805.85:9..3F. /:.3 9..3F5. 3. 0. -.50-.3F39:73..3/. 0.37.3.3 30..3... F335:39.3F8..3.3.39.18.2.3F8.3503:3.. :...52./.3F39030.303../ /.3 3:395:9. ..9.2-.85:9.:..5:3.0 :2.3/...48F743 5:9.3F 848.09:.9:7..07:09./....3:75:3./..8/..3..5:3.8...3F5.3-3:3 2:35... 2F3.-.33./.98./.9:930/3  ..95:3 :.F5./538.3370709:73:2-.3-4748 3./: 38:3..5:3.: 8.3:75:3-.735030/.3. 3:9.35.3 2.3F8.3.: 9.570./. 3F743 5:9. 97:33F 3.: -.327.89:3.3F34-.33:395:35.3 9.7F87F8..709 3.3.3G8.35:3 .9.3:08F..37.3F3.33:2-.9 3: 8030-3:9.3F34/.3907.3/:5:9.3F8. .32039.3.8.8.3 80.3./91948.50303.35.5.387053F-0.35:3F2..3 0907.5F./:.9.3F5. F33..9..39:3...7..37.7.95:3.3 2F0870527.3/:3.:7.874428.3948.38705 7.3/.8/.39:3../.

.8 5:9.39.27..3 7.7:28:39.5 3. 84...9 02.-.743 2.33:2-.38.3F90389F7 5:39.2F.703925.F.89..3.88.3/.5.3.3F39033.3.3F35:9.3F3.3.5:3F8.52./:F 3.:..7035. 373925.5:3F2.-7.5.5:3.3 .3F8.3 .5F39032.3'.7 $./05.5.25:3035.: F33.38.-:38.3F3:39 8.2..998. 5.2....3:3.7./42. 3/73707.8.F5:3.3:23F::93F3903.3.79.3. 302.8009..3 :33925.-.3/.8/.3 345F9 .

3F.7 %:72F058.7:8'.$ 5.38007..7.3:3.-.35:35.3 203:.8/.48.35.8 $.3:3..3F5:327..

8.3F5..F8:3.38.9:7.5:3 /:02 73.37070/8..2:7.F 58.3/:3. 50.3 !7.78.38.3..-: 8.3F948.89..3 8./:F9039.:. .3 5.95:3.35:3F3903 97F3./0287.F58.3F8.23 .3F.3:8.3F $.835:3.3F33.354/.7..0-.0.3F 5..9:7.35.3./2.9F ..33.8.950.0:.3 3.:5.7.2509.3732:8:F8..39:7 5...3F.3 ..3F3.9 8903 2.3...74-../% 5...03/07:3../30.87. !03:3.F8.-4958.32.3 3.8 F335:33.7.3 8.8.303.3307:8.3..8..38..7.3.3..3307:8./8..92:39..F3730::75:3 32F09:7..3F3.74-....3F848.2.38.9.3:8.$5:3 37.3F3.3.-: %7.3:3..7.37.5F /849.32..3F5..97:3.. . 97:33F3.25:3.32.F39035074-..37.07F39038.373.38.3:9203.F7.33.3.8.3.3F5:7:3203.7.

9.3.3F 3F3907.3 %.3.37..3.33.2-:3/..58.20943F8.3F2.1.5.:83.923:2.25:39.F8.25:3 5.:38.39..32.74-... 5:3.-:F5:38. F33-08.3 5./ F330907:8.3F 20/.74-.3.9..5:3.307.-.3948-:/:0.3F/.73.33F.55.3.443..33.32.3.3/:..35:3.9 .327.3.:9.327.0.335:3807358.. 3.38.3/.3.2-. 845...91-0707.03.8.3F.703 8.3 7038:..89:35:32.3503:25./482..8/.74-.2-.3./4808.03.2.8.9.3 8.3F.3 8457-:82..39:3 342435.84.8353-.3F.8F5:3  !:3.25:32.25.48 .437..-7.:2807358..3.3F0907:8.93F3F3903F39033..38:7:/ 8:7:/30.74-.:3./4887488.F58...8 .9.3 8.323:2 23:2..3F3.3/.3. 2:.35:3009.9.2-.:8.20943F5.3G3737.3F39032.398.3 -.3-8380.38705 ..2-.307.87488 .8..33.3F8.F3903.3 G339:3.38.33.2 .F58.32..24.3 8.39007747-.35.9.9 89.39:79.3:335:3.080...3.:2 .3.8.3F23:227.7.07 207:8.449.9.3...25:3.74-.0.3925.30.3.07807358.89.80--07-..58..::3 2.F3903.73 .3-:3.38.38.2-:3 207:8.35./.53.-:  F38....39:723:28.35.:7..30:39:3.7.9 27.149..F3-.82.5:32.3:8.3F3 925..0/..7035030./48503/.../.3./. ..-:3:/7 84.8.74-./..3/3.-:/503..3/.3.7.F0.34/.3F327.2509.3 F330907:8.89./48.F84.3F3. 73503.3F80.39:.38.F390303738007433.3F807358./-7 .38007.3F848../.33 5.3 203.: 3:/3925.3.73.73./02 .3-07..903.7.38.339.3F9...8:38:9 27.39:.333:227.7/:F503.57.7.30..335.2.03.3F33..38.8/.30958.:433..3.3 !.3.23 0.38.7.25:3 807358..3948/..3F848.5F3384578..39:2.320F.8..3.32F03.3.3.85.3/.8:8.4437.2.078..3F47-.3.05..39489007 #08.20943F..8:850748..5:3   ./F3903.33.89.-: 503744.32708/.73.335.89.3:8.F.35:3 8..3..35:3897F8203.3.  %..2 .33.354-092.:3.3.20943F8:3.8.7033.33:2.8:8 .5..3F3738..337.5F503.7.20/.33. 907:33G 8./02.3F84F8.3.8 !020748...3F.25:3F 47-.F.8.3F3..39:3.3./-..F.3 5.32.7.92:..3F3.:9 .3.38.2...30.F8.8.4394 F330907:8.9../.9  :./:8030-79.9 203. 9:..3..8.::280.84.5 0.8.3 .3 3./207:8.2..88.3.:39:3.-:3.50: 073.74-.307.-:243947F5.3 2.3F8.9.3/..3F8.8.-.5.3 .7458.703 -./F57F8-07.58./022..8.5849745.3.3 5:35.//. 8:.39.-: 2.3 802..5703-...2F058...-: $.3F 5:3.443:8.823:2.-..2. 37..3:7:8 .784.7.39.3F5.-: 8.5849745.74-.53.9..3F 8. 5:33F39035.F33:223:2./2.3./37.39485:3/.39:..3 3.7.2.5F /849 773:2..5:3.2-..7.-:3 -:3.7.3 .38./.3.7.7.3F3.3.3 07.3F3903.7.483.7.7.3.9/../.3F8..7.3-3:33.3 . .8.50748.8.39: 23:2.448..3../F39030:3.F323:2.907.9F7.:9:73024.07F39038.3 2..9907:3.773.3:8. 23:2.337.373..3F350...3 7.3. 8073.30..735:3F009.8.3.. .3:9739.89.9 503744.3F2.3F8....3. 3037.35:3G5.

 .

9..3/:57.3 ..F25.8. -04.7 /.3:935..3F8.38:-..9.8:079..8.9:833.2.F03. .3.3.7../.3/:5F2.3/:53F3... ..39:9:7.39...5./F307F3/F3 87.9:43..3.33 :.3.39.3F3. F94 83.8. 5..3./../. 8:.2-07.9 /7089./.-..9. F393.3F2./:..3.30F ./7.8..3.7.3 .0.:3./F8.-:.-.:: 25:7. -.2. F3F9432-..030330..3.:3:3 8. 43F .39.9:.F 05. 9:.2.3.72.5.2.-.2.3/:52.8.F94::2..F9:833..9:.32./.7. :9.8:2-:3.F3.-.3/: 90397.5/.3.$...2..39:3.:3:38. .3. ./:5F2..757. 4394 ..93./-.3/:5F2..3F3.3....2-:3 8::/2.:: .3.3.39.3. .79.3./ 302. $3/./F3507:90F3558 2.39:839.2.9..7F3:9. 925..3/./. F3907:8 907:8..3 8.57. /7089.5.$..39.-.3.../:7.-03././..-:3/58.:9./ 8.2.2.5.33F 3F.8./:7.7.2.3/. %:83.9..7..9..7.097.37.3.2.38::/2.3 /F8.3F3:7:. ..F3./.3.7.39:83.8 2.33.::2.3.3 F38./.89. .3..3. 37:3..5.9 /7089..373-..9/.9.3.793F.387::3.3F8./.-..7.3.F3.7.7..3.3.F33F F3.:7 %:83.8.8..7F.3 $.3F /.3.:3.390F3925.3F..3F:9.7F.5.7..3..530..2..3.-03...::33F.39:832./.7...083.3F./..//  !.5. .3:8.8:079...-: $0/80/...9. 5.39.3./:7.7..2./.2.::$:.2..083. 8./. .3 . ..7.394  .3 -.9.3.-.5.39..3 8.3 .7.3 8..33.7..8.-.5.-:9 8..3.38.3905:2./.9 .3.3F.38:-.49..  4394.35.3558 .8.9.7 5.2./.7.90:-.2..8:2-:3 5.5.3437.3.32./.32.33.-:3.8.33925.3F. %.3F3..8. /.-.5. 8..39.945502-.7..::2.890F3.3/.:2:3..3.3.2.F.  !F 2.F 8:079..3. .9./. %:83.38:-..:9.898:-./..3:8.2.7.7 .3F8.43 ...9./-.9.:07 :07 99 5.3F9:83 .F.8038.30 83-.2..3.3..2.3/.3 394.8..3F3759.905:9./..7.5.2.3.7F3:5448 /38:-.F38::/2..2 .9:7F8. 39427-5/.9..3 83..5..9.32-...335.9.7:3. . .: /4F3.72.59:/0305.30.-.-:.3 ./.3 .7..9 5:3.9.3.F94%..7../8. 3F2. . F3030 030.0.8.F94 ./5:7.2.943/F3:2.9. 5.-.:9.3/:52.759..3 ..343::2.33F 83.3 F3.F3330 .3:93.3 :9..7.3.2.3 -.92.9.8.0.F33./2.02.F94 .3 /. 8.7.38:-.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful