Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika

“Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia, Prabumulih. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika,” baos I Wajan Suwetja. Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia, Prabumulih, Sumatera Selatan ring warsa 1989. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit, ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi,” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir-TNI AL. Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun), pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. “Limang tiban kapertama pinaka masan-masan sané méweh,” angen-angen Beratha sané mangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia, Prabumulih. Yadiastun kahanané sakadi punika, ten nyurudang manah Beratha daweg punika. “Bandingan ring di Bali maseksekan, becikang madunungan. Pokokné i raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin,” baos Beratha. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Papat sané sampun marabian. Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit, kebun karet 2 héktar, tanah lahan kering ½ héktar, ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud, nika saking sampi program pemerintah warsa 1992. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud. Limolas ukud sané wénten di kandang nika, wantah sisannyané,” tutur Beratha. Pangasilan Suwetja, Beratha, lan rombongannyané mangkin kabaosang becik, santukan asasihnyané polih kalih ngantos petang yuta. Nika sampun pangasilan sané bersih, tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan, dané wantah dados pengawas kémanten. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadma mahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se-kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim di umahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet.

Sayuwakti. panitia PKB taler dados nyatri sinalih tunggil sekaa sane pacang masolah ring PKB. krama saking Legian. Sakéwanten patut kapisaratang mangda nangiang karya seni anyar. Komang Astina (42). Badung. Manut Nyoman Sarjana. penabuh miwah seniman sané siosan nyihnayang karya seni anyar sané sampun prasida kakaryanin.” baos Madé Oka. PKB tuwah amonto. Nika mawinan. wénten makudang-kudang kesenian sane kabaos modofikasi. “Yaning mrasidayang kadi punika. Karya seniné inucap patut katuréksain dumun olih para panuréksa saking ISI miwah para seniman sané sampun waged. sinalih tunggil krama saking Klungkung maosang PKB sakadi siaran ulang kémanten. Sampun makéh taler kesenian Baliné sané katangiang ring PKB. Asapunika taler baos Drs. “Yan tiang ngemanahin PKB wantah genah para pragina.Ngulati Taksu Bali ring PKB SAMPUN 33 warsa Pésta Kesenian Bali (PKB)-né kalaksanayang. Nika mawinan.” baos Komang Astina. manut Komang Astina. Sakéwanten.” baos Komang Astina sané nyabran warsa setata rauh ring PKB. taksu Baliné ring widang kesenian kacihnayang antuk seni sané setata ngelimbak. sinah PKB-né pacang mawali mataksu. “Yan seleh-selehin sané masolah ring PKB ten wantah nika-nika kémanten. “Patut wénten utsaha sané sumeken tur yakti-yakti pacang nadosang PKB-né pinaka genah para senimané maadu kawagedan lan kapradnyanan ngelimbakang kesenian Baliné. durung prasida kaangkenin pinaka kesenian anyar. Sané ngawinang metu bebaosan PKB-né kélangan taksu. indik pamargin PKB-né sane kabaos sayan-sayan kélangan taksu. satata metu pakrimik saking para janané ngeninin indik pamargin PKB-né nyabran warsa. duaning PKB karasayang sakadi rutinitas. yaning daging PKB-né kantun sakadi sané sampun-sampun. Madé Oka. PKB patut kalimbakang malih mangda prasida yakti-yakti ngelimbakang kesenian Baliné. sinalih tunggil krama saking Buléléng ngaptiang mangda para seniman sané pacang masolah ring PKB yakti-yakti sané mautama utawi unggulan. Baos para janané ring désa-désa. Siosan ring punika. Sapatutné katuréksain yakti-yakti soang-soang sekaa sané wénten ring banjar-banjar utawi ring désa-désa sané mautama.” baos Madé Oka. pemréntah patut ngicén prabéa sané mageng anggén ngelimbakang kesenian Baliné. Boya ja nyolahang kesenian sané sampun wénten kémanten. I Nyoman Sarjana. “Sané kantenang tiang wawu téma PKB-né sané magentos nyabran warsa.” baos Nyoman Sarjana. nénten dados seniman sané masolah ring PKB wantah nika-nika kémanten. Sakéwanten. Sané ketah kabligbagang. Sané kasolahang ring PKB wantah kesenian sané sampun ketah kauningin. . Manut Nyoman Sarjana. Seniman punika sané kicén tikét masolah ring PKB. Arang pisan wénten kesenian anyar pinaka cihna para senimané ring Bali setata ngelimbakang kesenian Baliné.

Napimalih pemerintah ngantos mangkin durung madué program sané prasida nyejahterayang petaniné. ipun ngaptiang pianak-pianaknyané kapungkur ten dados petani. Ir. Yaktiké? Kénten ri kala diskusi indik pertanian sané kalaksanayang olih GMNI Komisariat Fakultas Pertanian Unud. napimalih jantosin Pak Gubernur lan Bapak/Ibu Bupati Walikota? . titian polih mataken sareng petani-petani lingsir punika. pertanian di Bali pacang ical. Karyasa nyelasang.Agr. S. Ten ja amunika manten. Dr. Dr. Sakadi sané kalaksanayang olih guru besar Fakultas Pertanian Unud. sinah pacang duangdasa tiban jagi rauh carik di Bali pacang ical.000 ngantos 2.Sc. Karyasa Adnyana. Pertanian Bali Kaabénang Yéning pemerintah daérah Bali ten rungu. ” baos pengurus Persatuan Alumni GMNI Kota Denpasar ini. M. “Itung-itungannyané laju alih fungsi lahan pertanian ring Bali ngawarsané akéhnyané 1.” Alit Susanta macerita. Duk punika dosén Fakultas Pertanian Unud. Makarya program lan kebijakan punika. Kuncinyané. Napimalih mangkin arang yowanané sané nekunin séktor pertanian.” tutur Déwa Suprapta. ten ja gampang.Pemerintah Ten Rungu. rasa jejeh Alit Susanta taler kadasarin olih umur petani Bali sané akéhang mayusa séket tiban langkungan. maosang itung-itungan ragané indik laju alih fungsi lahan Bali. manut Suprapta wantah wéntennyané program sané maintegrasi saking ulu lan tebén. Napi sané kabaosang olih Alit Susanta Wirya. M. lan ngantos mangkin ngancan makéh sané sareng magabung. Nah. Yéning ten katambengin. patutnyané kakaryanin antuk becik lan sumeken. “Daweg punika. Manut Karyasa program lan kebijakan punika sapatutnyané dados pakarya Karyana lan sameton-sametonnyané ring kursi legislatif lan éksekutif. saking lahan pertanian Bali sané jimbarnyané 88. Kahanan punika ten lémpas saking pertanian Bali né ten prasida ngicénin asil sané ngamecikang petaniné. Déwa Ngurah Suprapta. taler kapatutang olih alumni Fakultas Pertanian Unud sané mangkin dados anggota DPRD Bali. Prof. “Yakti mangkin akidik yowana Baliné sané nekunin widang pertanian santukan widang pertanian durung karasayang ngicénin asil sané becik.000 ha. IGN Alit Susanta Wirya. sapatutnyané pemerintah sampun nindakang ragané. Mangkin Déwa Suprapta nedeng nglimbakang sirup lan wine saking séla tangi.P. Niki muktiang pertanian wantah séktor nomer kaih ring Bali.. ten ja nongos di kursi manten utawi ngamedalang kebijakan sané ngrugiang petaniné. “Asilnyané petani séla tangi sané titiang ajak kerja sama prasida nincap taraf idupnyané.000 ha. Yéning pemerintah yakti-yakti urati ring kesejahteraan petani. Nika awinan dané nglaksanayang kerja sama sareng kelompok petani ring Marga-Tabanan.

Jumah pacang boros napi mawinan krana sabilang rahina pacang numbas putaw ring pengedar/bandar. lan sirepné becik. lelima nganggén jarum suntik wantah asiki sané ten stéril. Yéning ipun tan nganggén wiakti ngisap lan nyuntik putauw malih pacang wénten gejala-gejala putus zat sakadi uyang. niki méweh tur abot pisan. Naler wénten sané nganggén amphetamin wiakti pil ecstasy. wiski. manah résrés lan curiga tur galak. dados narkotika kelas satu sané kalarang olih. nadak prejani bingung. Sané ngawetuang penyungkan tiosan. Sané kabaos virus HIV/AIDS puniki ngranayang kakebalan wiakti imunitas ragan manusané sayan-sayan rered sakadi negara tan madué tentara sané pacang wirang ring musuhé sané purun menjajah. Sakadi pingsan tan éling ring raga. . miras. Sampun akéh pisan ring jagaté. Kruna sanè pinih jangkep wantah Napza artin ipun narkotika. Narkoba. Napiké ka raga pinaka badan kasar. Narkoba jangkep ipun artinè narkotika lan obat berbahaya. méweh sirep mrasidayang ical. lan pianak. arta brana pacang kaadol mangda mrasidayang numbas putauw. solahé punika pastika pacang kalaksanayang. Duaning asapunika akéh para truna-truniné. taler kaatur penggunaan ipun. kegelisahan. mangda keruwetan. Napi mawinan Napza puniki kasuratang titiang santukan nyabran rahina kasus-kasus sametoné sane kecanduan narkoba sayan nincap. Tur méweh pisan panyungkané puniki mrasidayang seger waras. psikotropika lan zat aditif sané tiosan. Mangkin wedarang titiang sané kabaos narkotika. shabu-shabu. Méweh pisan pacang ngelawar tur ngicalang penyungkan putus zat puniki. Yéning ipun nganggén zat punika wénten perobahan sakadi marasa kuat (siteng) marasa lega. garong. takut. Naler kénten sané kabaos obat psikotropika sakadi obat/tamba penenang luwir ipun valium lan tamba panenang sané siosan.Sampunang Nganggé Narkoba Kruna narkoba minabang sampun kauningin pisan olih ida dané ring sejebag jagat Bali. Sapunapi yén ten madué jinah. lan Napza yéning keimbaang maring kulawarga. bir. ngaturang canang. sekadi damai. ngaturang piodalan tur pacang nerusang warisan sané kaicén ring leluhur ipun. nyopét. ganja. alkohol. Nganggén putauw akéhan sané nyuntik sareng timpal ipuné magibung sareng papat. Alkohol puniki nénten je kalarang antuk pemerintah kémawon kaatur katreptiang mangda sané ngadol lan ngawigunayangnyané. kokain. Mangda ida dané sané nganggén obat punika nénten pacang ketergantungan lan kecanduan. Napike bahayané sané kabaos héroin (putauw). Inggih héroin (putauw) punika yéning kaanggén olih ida dané sané pecandu napiké kaisep lan nyuntik ipun pacang ngrasayang tenang. ngidih ring rerama. nyilih ring timpal barang. tan mrasidayang sirep. Niki banget bahaya. Niki pateh sakadi mémé. panyungkan puniki pacang menular. akeluarga pecandu narkobané padem sira sané pacang nerusang ayah-ayahan. lega. arak. nganggén tur nyandu putauw. Zat aditif tiosan luwir ipun bau-bauan. munyi pati kacuh. pacang akéh rauh pacang ngawé sungkan manusané. Penyungkan sakadi TBC. ngemaling. bapa. Duaning asapunika pastika ida danè sané sampun ketergantungan pacang ngrereh tur numbas putauwné punika. méncret. Napi malih ring trunatruniné ngerti pisan parindikan sané mawasta narkoba. nyakitang waduk. Kulawarga tunggal sembah imbaang titiang. Yadiastun ajin ipuné mael. mashroom sané ngranayang ida dané pacang terganggu keséhatan secara fisik lan mental. panyungkan kulit menawi jamur lan sané lianan. brendi lan minuman sané mengandung alkohol. duaning asapunika ida dané patut ngelidin. méntal lan perilaku ngantos ka pengaruh sosial budaya tur lingkungan. Ngranayang guminé uyut nénten aman. Pramangkinan puniki wénten trén kacenderungan para truna-truniné nganggén narkoba sané tiosan sakadi shabu-shabu. kokain lan ganja. niki sungkané sané pacang rauh. Ipun tan uning timpal ipuné sané sampun keni panyungkan sakadi Hepatitis lan HIV/AIDS. Yéning kaselek tan wénten napi-napi malih. diskotik lan genahé sané siosan. Sané ngranjing ka soroh narkotika punika wantah: heroin kasub kasengguh putauw. Transaksin ipun akéh pisan ri kala ipun “dugem” ring kapé. seneb ngutah-ngutah. ngilu. mamégal. raga sakit. turmaning pengaruh kaon narkobané puniki berat pisan. Napza sané nomer kalih wantah alkohol makadi tuak wayah. Sujatiné obat wiakti tamba sané patut kakelidin. shabushabu.

ragan ipunè pacang kurus. Pemerkosa nginum alkohol taler sané korban kaicén minum alkohol ngantos teler. Yadiastun ipun mabui di penjara. Nika kedadian ipun sané nganggén pil ecstasy miwah nyabu. Cara mangkiné akéh solah sané soléh sakadi bandar narkoba ngwéntenang kerjasama sareng penegak hukum secara gelap-gelapan. Yéning bes akéh nginum minuman beralkohol ngranayang mabuk. pacang mademang lan sané siosan. timpalé ané lianan kacingakin alit. Punapi yéning sopir sané minum miras niki pinih baya pisan. Resampuné korban teler i riki korban kaperkosa. Naler wénten sametoné sané nganggén amphetamin (ecstasy) lan shabu-shabu ngantos buduh kewastanin. Malahan miras lebih berbahaya yén bandingan sareng narkoba lianan. Yéning keterusan nginum miras taler merusak kesehatan sakadi merusak lambung dados pendarahan lambung. istilahné micropsia. Sapunapi sané nganggén miras minuman keras wiakti minuman sané medaging alkohol sakadi bir. Yéning keterusan. Duaning akéh pisan pakéweh lan pikobet majalaran antuk kawéntenang narkoba puniki manawi méweh pisan ngicalang ring jagaté riantukan wénten manusané sané ngamolihang kauntungan makadi mafia bandar narkoba. Parisolah mabuké puniki sampun sering pisan kawéntenen ring sejeroning kapé. matabrakan pacang ngawinang penumpangé sané tan uning punapa-punapi pacang sareng-sareng baya. Tamba psikotropika sakadi valium sering pisan keanggén ring sametoné wiakti teruna-teruninè sarana bunuh diri. Yèning tunas wantah akidik wénten kegunaané sakadi ngranayang rasa tenang ngicalang waduk seneb ritatkala ngajengang lawar duké penampahan galungan sakadi contoh. i riki ring gumi Baliné sampun akéh sametoné padem gara-gara mabuk. curiga sakadi wénten anak lianan pacang ngancam ipun. ngajengan akidik. Ngantos dados iyeg siat. ipun nénten pacang surud-surud ngeka daya punapi antuk mangda dagangan gelap sané kabaos narkobané punika laku tur ngemolihang keuntungan. mrasidayang melék awengian (semalaman) ipun pacang aktif bergerak. arak. ngigel jingkrakjingkrak medal peluh (keringat) akéh pisan. . sopan santun. ngomong patikacuh. Mireng suara-suara bunyi-bunyian sané sejatiné nénten wénten niki kabaos halusinasi pacang ngranayang ipun jejeh takut lan bingung nglantur tan mresidayang sirep. sering kapireng bandar narkobané ngénterang bisnis gelap narkobané saking bui napiké penjara i riki ring jagat Bali lan jagat Jawi inggih punika ring penjara Nusa Kambangan. Tamba psikotropika sané sering pisan keanggén nambanin para sametoné sungkan jiwa sakadi diazepam (valium) alprasolam (xanax) muah sané lianan taler sering pisan kasalahwigunayang ngantos ipun dados kacanduan lan katergantungan. Niki banget pisan ngranayang méweh ngicayang pangédar narkoba puniki. paranoid cirin-cirin ipuné jejeh takut. tuak wayah lan sané siosan. pengroyokan wit saking minum-minuman kerasé puniki. nangtang timpal masiat. mrasa wanén. solah pinih kawon riantukan ipun strés menawi déprési berat. sopir bus mabuk montoré pacang kecelakaan menawi ulung.ical manah sungsut. manusané pastika tan èling ring raga solahé sampun tan manut ring tata susila. Kasus-kasus perkosaan sané kawéntenané mangkin puniki sering pisan kaulonin antuk minuman keras. minuman madaging alkohol ngusakang saraf otak. nuding timpal. pengroyokan. diskotik. merusak hati dados sirosis hati menahun sané sakit katambanin tan mrasidayang seger waras sakadi jati mula akéhan manusané keterusan padem makrana sirosis. Yén sampun mabuk. Yéning keterusan tur minum sayan-sayan ngakéhang niki pacang dados masalah.

biasa tepuk tiang pajalan wadah utawi badé nyeréndéng. Conto. Apang idupé makrama landuh. yapitui di keneh padidi. dresta. yén tingkah lan laksanané nganutin ambek i raksasa. Yén kéto nimbakang danda utawi hukuman. utawai tata karma ané ngurukang jelé. satondén gumi Bali dadi Bali (belog ajum liunan itungan).AWIG-AWIG Tiang taén ningeh. Sakadi. Ida Sang Hyang Widhi Wasa. agama lan tata krama) sujati ngaénang idup manusia di marcapada satata bagia. sangkaning adat. né aget krama banjaré nu polos. Isin basang ané utama. ané kapah ngayah pasti kabencananin timpal. Ya gén kadén perlu tekén pipis. Ento mirib pidan. uyak watangné. Awig-awig. di warung apabuin di pisaga. Baas kapah sajan ngayah. Kasumbung. Mabukti. Ento anggon hukuman mapan ia malas makrama. Tusing ada adat. kala ada kadukan utawi kematian. ia dija taén ngayah di banjar pragat makuli dogén gaénné. apang suud males ngayah. sinah tusing ngaé sukerta krama. sagilik saguluk. jani suba bencanin. Makejang sangkaning papineh lan laksana i manusia ané satata lémpas tekén adat lan agama. Ada luwungné awig-awig buin katuréksa nganutin pajalan zaman. Yén kenehkenehang tiang. maklengek ningehang. sawiréh kategul baan ayahan désa. yén ada krama banjaré kapah ngayah di pura utawi di banjar. salunglung sabayantaka. Ané males ngayah pragat dadi satua. nirguna. agama lan tata krama iragané tusing ada guna. Tusing ada hukuman lén ané jalananang malunan. tuah ngaénang krama sengsara. “Depang suba kéto. Koné. Yén terus-terusan ada danda cara kéto. Apa artiné kasumbung ka dura negara. Sedsedang tekén timpal-timpalé. Ampura! Kukuh Sugianto . dresta. Karmaphalané sajan tepuk majalan. Jani suba kéweh ngalih cara ipidan. apang tusing awig-awig bakat awag kalaksanaang ané makada idupé makrama uwug. adat (awig-awig. sajaba Ida Sang Hyang Embang. pulina Baliné kaloktah ka dura nagari. wantah uger-uger. Awig-awigé jalanang. tentram kartha raharja. dresta. adat ané ngripta awig-awig matatujon apang idup makrama sukertha. sinah adat. Apa saja buka kéto? Tiang tusing taén suud matakon. ngemaang tutur apang tusing malaksana buka kéto. topik pembicaraan. awig-awig karipta apang idupé makrama sukertha. titi pangancan anggon iraga malaksana di krama. jani makejang suba ngelilik. makejang ajak nyaratang. pasti suba dadi satua. Tusing ada bani ngalih gaé ka dura désa. agama. srayang sruyung cara anak limbung suud mabuk. pajalan idup krama Baliné salunglung sabayantaka.” Péh. sinah krama Baliné lakarang lacur.Nyén anaké tusing nyaratang pipis. Sing di carik. Contohang tiang ring babanjaran. Pajalan idup nyén ané nawang. dini suba biasa banjaré ngutang watang (bangké) di jalan. Yén saja kéto hukumanné.

33.3/:..9.7. ./.-..3370709:73:2-.89.: 2...37./.3F5.3F39035.:.8.5..5:3.79:73.3. /:.3F3.8.97:3.3F5.3F.735030/.9.3F39:73.3/../91948..3 ..37..39.3 F3737..3F34/.-: 4../..3F 848.3F37. 3:9.874428.5.8.48F743 5:9..39:3.8/..3 9..:9 2.3.7..9.: 9.3 3:395:9.337./. 3F743 5:9..380./. :.30.3-4748 3.2-.3/:5:9.7.-: 8.3/.8. $.../538.: 5:3.9:7.3..805.7F87F8.:2..3.. .3...5:3..2-. F335:39.3 008.33:2-.35:3F2..3. 97:33F 3.3G8.18.5:9:8.95:3./: 38:3.3F3.3F8...9:7503:3.570.32039../.3 $.F5.:7..3.3903.3. 0../ /.35:9:8.....327.9..35:3 . 3.5.3F5.9 3: 8030-3:9.3503:3./:.89:3.09:.3948.98.5.8.9.37.3/.709 3..././.938. -.38.: 8..25:3 0907.3:75:3.3503:3.50303.3F8.9:930/3  .3-3:3 2:35./.3F8.85:9.3.3:08F. 2F3..3 2F0870527.3.3F34-.3 80.0 :2.38705 7.3F8.3.5F..39:3.8/..:2.2.: F058.3/:3.85:9. 0.52.3 9.95:3 :.50-.3907..5.3.39.3:75:3-.8.33.33:395:35.3F50.33.35..3 0907. F33.387053F-0../.07:09.3 30..-.35.07..5.: -.303.3F39030.3 2.3F3.309 -.3F8.33.5:3.:3F5:3.

2F..3. 5.3F90389F7 5:39.5.3F3:39 8.3.25:3035.-7.8/.3:23F::93F3903.7:28:39. 302.743 2.. 3/73707..3.5:3F8.F5:3.38.5..3/.88.79.703925.3'.5:3..27.52.3F8..33:2-.F.8....3F3.3.3F39033.38.3/. 84.5F39032.3.-.998.7035./42.3 7.3:3..3 :33925.5 3.9 02.3 345F9 ./:F 3.39.-.8009.3F35:9.8 5:9.89.5.-:38. 373925.7 $./05.7.3 ..:.5:3F2.2.3 .: F33.2.3.

3 203:.35.3:3.-.7:8'.8 $.7.3F.3F5:327.$ 5.38007..35:35..7 %:72F058..8/.3:3.48.

3F5.3.../:F9039.7.7.F8:3.3307:8..3 5...33..78.3F848.3:8.3:3. !03:3.74-..38.25:3.8.03/07:3.3732:8:F8.3F3..32..74-..373.3F.3F3.0:.38.8.39:7 5.-4958.3 .0../0287..37. .3F 5.07F39038.3/:3.3.3F.9 8903 2.3F948.3F $. 50....7.3:9203.7.3 8.2:7.3.33.:5.32.89.3 3.38./2.7.950.97:3..38....32.F3730::75:3 32F09:7..9:7.3.3..5:3 /:02 73.92:39.2.0-.8.3F5.3F8...354/.95:3.835:3.3F3.F8.3F5:7:3203.$5:3 37.9F .F39035074-../30..3.3 !7..35.-: %7.2509.3.8 F335:33.-: 8.87./% 5.37.303.. 97:33F3.3.3F33.5F /849.9:7.....:.37070/8.9.3:8.3 8.3 3.23 .35:3F3903 97F3./8.7.8.38.8.3307:8.3.F58..F7.F 58. .

/-7 .  %.327.8/..3.30958.307.3F3 925.3F807358.8.8..7.8.3.35:3 8...33 5. 3.3F8.89.5703-.74-.-: 2.:3.3F/.39485:3/.3F3./48503/.3/. .3.38.1.2.5F3384578.8.32..25:39..3F 8.F.9.89.-:F5:38.2-:3 207:8.74-.5:3.354-092./.53.50: 073.39489007 #08..373.8.3..3:335:3.9 27.35.39:723:28.48 ..-:243947F5.9 503744.55.3..3.703 8.25:3F 47-..:2 .3F.9F7./ F330907:8. 5:3.3F5.32../.93F3F3903F39033.3948/.3 8./02..F323:2.-:/503./48...25:3.-: 503744.-:3:/7 84.4437..7458./-.3948-:/:0... 845. 907:33G 8..5849745.2-.38.3F80.38.3 ..F3903.3F8.38705 .3F.4394 F330907:8../.3F3.0/.335.8/.-.-:3 -:3.5F503. 2:.2-.7.F8.74-.5 0.89:35:32..3.443.:8..30.32.3F.:7.:38.20943F8.9 ..8:8. F33-08.3 5:35...33.03.-.3./.34/.8:8 .3F350.35:3G5.73 . 8:.3 2.3F84F8.3F3903....3.33.39.3.20943F8:3..2.88.7.3F 20/.F8..8.3/.25:3 5.3/.903...: 3:/3925.9.07F39038.8.33.33:2.:83.335:3807358. 23:2...7/:F503..3:8.35:3897F8203.F0.33.7..9 203.7033.73..3.3F39032.8F5:3  !:3.33F.3.9./207:8.39.703 -./37.449.3.3.3..F58.9 89./4887488.823:2..7.3 802.773..3F3.2.3.3:9739....9  :...:3.3F3.39:.3.3 203.8 !020748.:9 .3 7./.20/.3 .3-3:33..3 8457-:82.327.5.320F.483.3-07.F84.149.3 %..84./2.33.2 .7.443:8.8./F57F8-07..39:2./F39030:3..3.7.35.7..92:.3F47-.3 5.735:3F009.398.3 2.5F /849 773:2.74-.38.2 .2.907.74-.35.337.35:3.2-.-7..7.50748.3../.84.333:227.39:79..39:3.3:8.30.39: 23:2.3..F./...32F03..30.:2807358..37.74-.8.3F0907:8.3 5.8:850748.F58.080.-: 8.3G3737.07807358.323:2 23:2.2F058..F.3/3.3.3925..58.3F2.24.33.2.8.39007747-.3 7038:.3503:25. 9:.7.8.0..8.2.7. .3 -.3..9...3.3 8.9/.3.307..3.85.3 3. .39:.:9.73.3..-:3..8.3.3F33.57.8.03.3F23:227.3F../482.0. 37.03.3 07..7035030../02 .38.39:.335.9..53.F390303738007433.3F 3F3907.3/.5.7.-..3-:3.3.3F327.3.078.38.05.3F8..35:3009..3F3.F33:223:2.7.9.2-.F3-.3/:..30:39:3..-:  F38.58.3./022./:8030-79.3F848.307..3F3738. 3037.82.923:2.89..7.39:3 342435.3..3F8.2-:3/../F3903.87488 .3 3.3.20943F5.3:8.73.8 .3 8.25.3 G339:3.32708/.9907:3.3-8380..23 0.337.3...3.:9:73024.30.5:3   .784.73. 8073.3.5.33.7.3F9..3F8..8.3F2./4808.3.3:7:8 ...38007.7.89.74-.::280.437. 5:33F39035.9.3..2509.:39:3.25:3 807358.38. 73503.25:32.9..38.9.3.9..3 .8:38:9 27.2.3 !.8.38..:433..5:3.-: $.3F 5:3.7.3...38..3 F330907:8.//.5849745.80--07-.38:7:/ 8:7:/30.32.58.2-.339.F3903.39.91-0707.74-.8353-.7./.::3 2.3F848.89.07 207:8..5:32..448.3/.3.3 .3.20943F.

 .

 .2..3.7F.9.59:/0305./:.2...F33F F3...32..:9.9..5/.7.32-.. 5.3.3. 9:.7.0.8:079.-.3/:52.2-07.3.030330. -04..3 :9.5../.33925...::$:././...89.39.3F..7./..8.5. 8.8. 8.3.-:.9:7F8..2.-03.9:.8.3 /F8.3.3F3.33 :.5.3 .8.3/..9 5:3.3 8.F. 5.90:-.3.7.: /4F3.3..2.3.3.2.7.F33.757./.3.3 -.3 F3.8.8./.2.3..8:2-:3. %..02. %:83./.3F8.72.39:9:7.3...3..2.945502-.3/:52.. 5.9.:07 :07 99 5..3.72..3 8..3/: 90397.2.3 .8...5./ 302.083.F38::/2.3 .:3:3 8. ..:9.343::2.3F /.530.F3.3F3:7:. . .39:83./.-:3...3 .30 83-.3./F3507:90F3558 2.3..2 ..3...9 /7089.2. .:3.-:./:7.2.-.7..33..3F3759../8.7./.-./.5..3.2./.7.9:43..39:839.7.F03.. 925.43 .3.3 394...3/:5F2.390F3925.9..3F8.3F.39./.../..3./.793F.3/.3/:53F3.3:8./5:7.8:079. ..32.3.2..9..79.9. 4394 .-./ 8.F..38:-.F94::2.7. .9.5.F94 . /7089./-.7./.:2:3. F3030 030.8:2-:3 5..9 /7089. F3F9432-. -.5.92..8.3F3.9. ..F 05..3..-: $0/80/..3.759.33./.30. %:83..:3.93. .8 2.7F3:5448 /38:-..-:3/58./F307F3/F3 87.3 ..F94 .. /. .::2.9.3.39.-.-.$.5.3.5.8.3F:9.5.3F./.38:-.2.394  .3:935. :9.F9:833.-.39..3. F94 83.::33F.097.9.2.3F2.0.3./2..373-.3..7F..890F3.57..9.9.3F3.2-:3 8::/2.:3:38.3.3./7.8.39:3.7 /.F 8:079.3 8.3905:2.F3.9 .../.3.8.3 . $3/.  !F 2.2.:: .3....39:832.3F9:83 .3 /.7.2. 8.7F3:9. 43F .9:.:9...3.7.8.2. F393.2./F8./.943/F3:2..37.3 83.:: 25:7.3:93.38:-. 3F2.7..33.9/.7.7.39.-:9 8.38.8038..3./:7./:5F2.083.F3330 .7..9.0.8.2..9./. F3907:8 907:8.-.2.F94%.9..2.-..8.3.7.F3.7.7. ./:7.3 .35.3.39.3F8.5.-.39.5.7..2.3 $..905:9.3.387::3.9:833.9.3/:5F2...38::/2.7. ..7:3.//  !.:7 %:83.::2.33F 3F...3..3.3.-.8.  4394.3 -.3/./-.-03.3 F38. .././.9. 37:3. 8:.F25.7.3.32.39.3/:57. 39427-5/.5.3:8. .7 5.49.3.7..3/..7 .30F .$..335.2.898:-.3F..2.3558 .38:-.9.33F 83.9.3437..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful