P. 1
orti bali

orti bali

|Views: 734|Likes:
Dipublikasikan oleh Rizki Rangga

More info:

Published by: Rizki Rangga on Oct 18, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika

“Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia, Prabumulih. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika,” baos I Wajan Suwetja. Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia, Prabumulih, Sumatera Selatan ring warsa 1989. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit, ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi,” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir-TNI AL. Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun), pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. “Limang tiban kapertama pinaka masan-masan sané méweh,” angen-angen Beratha sané mangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia, Prabumulih. Yadiastun kahanané sakadi punika, ten nyurudang manah Beratha daweg punika. “Bandingan ring di Bali maseksekan, becikang madunungan. Pokokné i raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin,” baos Beratha. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Papat sané sampun marabian. Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit, kebun karet 2 héktar, tanah lahan kering ½ héktar, ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud, nika saking sampi program pemerintah warsa 1992. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud. Limolas ukud sané wénten di kandang nika, wantah sisannyané,” tutur Beratha. Pangasilan Suwetja, Beratha, lan rombongannyané mangkin kabaosang becik, santukan asasihnyané polih kalih ngantos petang yuta. Nika sampun pangasilan sané bersih, tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan, dané wantah dados pengawas kémanten. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadma mahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se-kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim di umahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet.

“Sané kantenang tiang wawu téma PKB-né sané magentos nyabran warsa. pemréntah patut ngicén prabéa sané mageng anggén ngelimbakang kesenian Baliné. Sakéwanten. Sané ngawinang metu bebaosan PKB-né kélangan taksu. Madé Oka. Badung. Sakéwanten patut kapisaratang mangda nangiang karya seni anyar. Seniman punika sané kicén tikét masolah ring PKB.” baos Nyoman Sarjana. wénten makudang-kudang kesenian sane kabaos modofikasi. I Nyoman Sarjana. Baos para janané ring désa-désa. Sapatutné katuréksain yakti-yakti soang-soang sekaa sané wénten ring banjar-banjar utawi ring désa-désa sané mautama. nénten dados seniman sané masolah ring PKB wantah nika-nika kémanten. Nika mawinan. . “Yan tiang ngemanahin PKB wantah genah para pragina. Nika mawinan. Sané ketah kabligbagang. yaning daging PKB-né kantun sakadi sané sampun-sampun. satata metu pakrimik saking para janané ngeninin indik pamargin PKB-né nyabran warsa.” baos Madé Oka. Manut Nyoman Sarjana. Sayuwakti.” baos Komang Astina sané nyabran warsa setata rauh ring PKB. “Yan seleh-selehin sané masolah ring PKB ten wantah nika-nika kémanten. Arang pisan wénten kesenian anyar pinaka cihna para senimané ring Bali setata ngelimbakang kesenian Baliné. indik pamargin PKB-né sane kabaos sayan-sayan kélangan taksu. penabuh miwah seniman sané siosan nyihnayang karya seni anyar sané sampun prasida kakaryanin.Ngulati Taksu Bali ring PKB SAMPUN 33 warsa Pésta Kesenian Bali (PKB)-né kalaksanayang. panitia PKB taler dados nyatri sinalih tunggil sekaa sane pacang masolah ring PKB. Karya seniné inucap patut katuréksain dumun olih para panuréksa saking ISI miwah para seniman sané sampun waged. Manut Nyoman Sarjana. Sané kasolahang ring PKB wantah kesenian sané sampun ketah kauningin. durung prasida kaangkenin pinaka kesenian anyar. “Patut wénten utsaha sané sumeken tur yakti-yakti pacang nadosang PKB-né pinaka genah para senimané maadu kawagedan lan kapradnyanan ngelimbakang kesenian Baliné. manut Komang Astina. “Yaning mrasidayang kadi punika. PKB patut kalimbakang malih mangda prasida yakti-yakti ngelimbakang kesenian Baliné. taksu Baliné ring widang kesenian kacihnayang antuk seni sané setata ngelimbak. krama saking Legian. sinalih tunggil krama saking Klungkung maosang PKB sakadi siaran ulang kémanten. Komang Astina (42). Sakéwanten.” baos Madé Oka. sinah PKB-né pacang mawali mataksu. Asapunika taler baos Drs. Siosan ring punika. duaning PKB karasayang sakadi rutinitas. PKB tuwah amonto.” baos Komang Astina. sinalih tunggil krama saking Buléléng ngaptiang mangda para seniman sané pacang masolah ring PKB yakti-yakti sané mautama utawi unggulan. Sampun makéh taler kesenian Baliné sané katangiang ring PKB. Boya ja nyolahang kesenian sané sampun wénten kémanten.

ipun ngaptiang pianak-pianaknyané kapungkur ten dados petani. “Itung-itungannyané laju alih fungsi lahan pertanian ring Bali ngawarsané akéhnyané 1. Karyasa Adnyana. napimalih jantosin Pak Gubernur lan Bapak/Ibu Bupati Walikota? . Kahanan punika ten lémpas saking pertanian Bali né ten prasida ngicénin asil sané ngamecikang petaniné. Nah. manut Suprapta wantah wéntennyané program sané maintegrasi saking ulu lan tebén. Ir. Yéning ten katambengin. Sakadi sané kalaksanayang olih guru besar Fakultas Pertanian Unud. Duk punika dosén Fakultas Pertanian Unud. Yéning pemerintah yakti-yakti urati ring kesejahteraan petani.P. titian polih mataken sareng petani-petani lingsir punika.. IGN Alit Susanta Wirya. M. ten ja nongos di kursi manten utawi ngamedalang kebijakan sané ngrugiang petaniné. Nika awinan dané nglaksanayang kerja sama sareng kelompok petani ring Marga-Tabanan. Pertanian Bali Kaabénang Yéning pemerintah daérah Bali ten rungu. Dr. Déwa Ngurah Suprapta. saking lahan pertanian Bali sané jimbarnyané 88. patutnyané kakaryanin antuk becik lan sumeken. Napi sané kabaosang olih Alit Susanta Wirya. maosang itung-itungan ragané indik laju alih fungsi lahan Bali. S. pertanian di Bali pacang ical. Mangkin Déwa Suprapta nedeng nglimbakang sirup lan wine saking séla tangi. sapatutnyané pemerintah sampun nindakang ragané. Makarya program lan kebijakan punika. Manut Karyasa program lan kebijakan punika sapatutnyané dados pakarya Karyana lan sameton-sametonnyané ring kursi legislatif lan éksekutif. sinah pacang duangdasa tiban jagi rauh carik di Bali pacang ical.Pemerintah Ten Rungu.” tutur Déwa Suprapta. lan ngantos mangkin ngancan makéh sané sareng magabung. M.Sc. “Asilnyané petani séla tangi sané titiang ajak kerja sama prasida nincap taraf idupnyané. Napimalih pemerintah ngantos mangkin durung madué program sané prasida nyejahterayang petaniné. “Daweg punika. rasa jejeh Alit Susanta taler kadasarin olih umur petani Bali sané akéhang mayusa séket tiban langkungan. “Yakti mangkin akidik yowana Baliné sané nekunin widang pertanian santukan widang pertanian durung karasayang ngicénin asil sané becik. taler kapatutang olih alumni Fakultas Pertanian Unud sané mangkin dados anggota DPRD Bali. ten ja gampang.000 ha. Napimalih mangkin arang yowanané sané nekunin séktor pertanian. ” baos pengurus Persatuan Alumni GMNI Kota Denpasar ini. Kuncinyané.000 ha. Prof. Ten ja amunika manten.Agr.000 ngantos 2. Dr. Karyasa nyelasang.” Alit Susanta macerita. Niki muktiang pertanian wantah séktor nomer kaih ring Bali. Yaktiké? Kénten ri kala diskusi indik pertanian sané kalaksanayang olih GMNI Komisariat Fakultas Pertanian Unud.

Ipun tan uning timpal ipuné sané sampun keni panyungkan sakadi Hepatitis lan HIV/AIDS. ngilu. mashroom sané ngranayang ida dané pacang terganggu keséhatan secara fisik lan mental. Niki pateh sakadi mémé. seneb ngutah-ngutah. kokain. alkohol. panyungkan puniki pacang menular. Sané ngranjing ka soroh narkotika punika wantah: heroin kasub kasengguh putauw. Napike bahayané sané kabaos héroin (putauw). Kulawarga tunggal sembah imbaang titiang. Kruna sanè pinih jangkep wantah Napza artin ipun narkotika. lega. lan Napza yéning keimbaang maring kulawarga. méncret. Narkoba jangkep ipun artinè narkotika lan obat berbahaya. akeluarga pecandu narkobané padem sira sané pacang nerusang ayah-ayahan. Jumah pacang boros napi mawinan krana sabilang rahina pacang numbas putaw ring pengedar/bandar. ngidih ring rerama. ngemaling. ngaturang piodalan tur pacang nerusang warisan sané kaicén ring leluhur ipun. . méweh sirep mrasidayang ical. Pramangkinan puniki wénten trén kacenderungan para truna-truniné nganggén narkoba sané tiosan sakadi shabu-shabu. nyopét. arak. Inggih héroin (putauw) punika yéning kaanggén olih ida dané sané pecandu napiké kaisep lan nyuntik ipun pacang ngrasayang tenang. Napiké ka raga pinaka badan kasar. Napza sané nomer kalih wantah alkohol makadi tuak wayah. Duaning asapunika pastika ida danè sané sampun ketergantungan pacang ngrereh tur numbas putauwné punika. lan sirepné becik. munyi pati kacuh. kokain lan ganja. kegelisahan. Napi malih ring trunatruniné ngerti pisan parindikan sané mawasta narkoba. mamégal. bir. taler kaatur penggunaan ipun.Sampunang Nganggé Narkoba Kruna narkoba minabang sampun kauningin pisan olih ida dané ring sejebag jagat Bali. Transaksin ipun akéh pisan ri kala ipun “dugem” ring kapé. nganggén tur nyandu putauw. Sujatiné obat wiakti tamba sané patut kakelidin. Mangda ida dané sané nganggén obat punika nénten pacang ketergantungan lan kecanduan. Yéning ipun tan nganggén wiakti ngisap lan nyuntik putauw malih pacang wénten gejala-gejala putus zat sakadi uyang. panyungkan kulit menawi jamur lan sané lianan. Sapunapi yén ten madué jinah. Sané ngawetuang penyungkan tiosan. Zat aditif tiosan luwir ipun bau-bauan. niki sungkané sané pacang rauh. Nganggén putauw akéhan sané nyuntik sareng timpal ipuné magibung sareng papat. Yéning ipun nganggén zat punika wénten perobahan sakadi marasa kuat (siteng) marasa lega. bapa. solahé punika pastika pacang kalaksanayang. Napi mawinan Napza puniki kasuratang titiang santukan nyabran rahina kasus-kasus sametoné sane kecanduan narkoba sayan nincap. dados narkotika kelas satu sané kalarang olih. sekadi damai. nyilih ring timpal barang. Naler kénten sané kabaos obat psikotropika sakadi obat/tamba penenang luwir ipun valium lan tamba panenang sané siosan. duaning asapunika ida dané patut ngelidin. Ngranayang guminé uyut nénten aman. Narkoba. turmaning pengaruh kaon narkobané puniki berat pisan. Niki banget bahaya. Yéning kaselek tan wénten napi-napi malih. nyakitang waduk. Naler wénten sané nganggén amphetamin wiakti pil ecstasy. lan pianak. wiski. niki méweh tur abot pisan. Sakadi pingsan tan éling ring raga. diskotik lan genahé sané siosan. raga sakit. Sampun akéh pisan ring jagaté. manah résrés lan curiga tur galak. brendi lan minuman sané mengandung alkohol. shabushabu. Méweh pisan pacang ngelawar tur ngicalang penyungkan putus zat puniki. shabu-shabu. Duaning asapunika akéh para truna-truniné. garong. nadak prejani bingung. Sané kabaos virus HIV/AIDS puniki ngranayang kakebalan wiakti imunitas ragan manusané sayan-sayan rered sakadi negara tan madué tentara sané pacang wirang ring musuhé sané purun menjajah. Yadiastun ajin ipuné mael. takut. mangda keruwetan. miras. psikotropika lan zat aditif sané tiosan. ngaturang canang. lelima nganggén jarum suntik wantah asiki sané ten stéril. Alkohol puniki nénten je kalarang antuk pemerintah kémawon kaatur katreptiang mangda sané ngadol lan ngawigunayangnyané. pacang akéh rauh pacang ngawé sungkan manusané. Tur méweh pisan panyungkané puniki mrasidayang seger waras. méntal lan perilaku ngantos ka pengaruh sosial budaya tur lingkungan. Mangkin wedarang titiang sané kabaos narkotika. Penyungkan sakadi TBC. tan mrasidayang sirep. arta brana pacang kaadol mangda mrasidayang numbas putauw. ganja.

Parisolah mabuké puniki sampun sering pisan kawéntenen ring sejeroning kapé. Tamba psikotropika sakadi valium sering pisan keanggén ring sametoné wiakti teruna-teruninè sarana bunuh diri. Yén sampun mabuk. Sapunapi sané nganggén miras minuman keras wiakti minuman sané medaging alkohol sakadi bir. merusak hati dados sirosis hati menahun sané sakit katambanin tan mrasidayang seger waras sakadi jati mula akéhan manusané keterusan padem makrana sirosis. Malahan miras lebih berbahaya yén bandingan sareng narkoba lianan. Yéning keterusan nginum miras taler merusak kesehatan sakadi merusak lambung dados pendarahan lambung. Punapi yéning sopir sané minum miras niki pinih baya pisan. Ngantos dados iyeg siat. curiga sakadi wénten anak lianan pacang ngancam ipun. mrasidayang melék awengian (semalaman) ipun pacang aktif bergerak. ragan ipunè pacang kurus. Pemerkosa nginum alkohol taler sané korban kaicén minum alkohol ngantos teler. Yéning keterusan tur minum sayan-sayan ngakéhang niki pacang dados masalah. Tamba psikotropika sané sering pisan keanggén nambanin para sametoné sungkan jiwa sakadi diazepam (valium) alprasolam (xanax) muah sané lianan taler sering pisan kasalahwigunayang ngantos ipun dados kacanduan lan katergantungan. nangtang timpal masiat. mrasa wanén. ipun nénten pacang surud-surud ngeka daya punapi antuk mangda dagangan gelap sané kabaos narkobané punika laku tur ngemolihang keuntungan. solah pinih kawon riantukan ipun strés menawi déprési berat. istilahné micropsia. Cara mangkiné akéh solah sané soléh sakadi bandar narkoba ngwéntenang kerjasama sareng penegak hukum secara gelap-gelapan. Resampuné korban teler i riki korban kaperkosa. pengroyokan. ngajengan akidik. Kasus-kasus perkosaan sané kawéntenané mangkin puniki sering pisan kaulonin antuk minuman keras. minuman madaging alkohol ngusakang saraf otak. sopan santun. Yéning bes akéh nginum minuman beralkohol ngranayang mabuk. Niki banget pisan ngranayang méweh ngicayang pangédar narkoba puniki. . Yéning keterusan. nuding timpal. Yadiastun ipun mabui di penjara. sering kapireng bandar narkobané ngénterang bisnis gelap narkobané saking bui napiké penjara i riki ring jagat Bali lan jagat Jawi inggih punika ring penjara Nusa Kambangan. Nika kedadian ipun sané nganggén pil ecstasy miwah nyabu. sopir bus mabuk montoré pacang kecelakaan menawi ulung. ngomong patikacuh. Naler wénten sametoné sané nganggén amphetamin (ecstasy) lan shabu-shabu ngantos buduh kewastanin. diskotik. pengroyokan wit saking minum-minuman kerasé puniki. Yèning tunas wantah akidik wénten kegunaané sakadi ngranayang rasa tenang ngicalang waduk seneb ritatkala ngajengang lawar duké penampahan galungan sakadi contoh.ical manah sungsut. arak. tuak wayah lan sané siosan. ngigel jingkrakjingkrak medal peluh (keringat) akéh pisan. timpalé ané lianan kacingakin alit. i riki ring gumi Baliné sampun akéh sametoné padem gara-gara mabuk. Duaning akéh pisan pakéweh lan pikobet majalaran antuk kawéntenang narkoba puniki manawi méweh pisan ngicalang ring jagaté riantukan wénten manusané sané ngamolihang kauntungan makadi mafia bandar narkoba. paranoid cirin-cirin ipuné jejeh takut. Mireng suara-suara bunyi-bunyian sané sejatiné nénten wénten niki kabaos halusinasi pacang ngranayang ipun jejeh takut lan bingung nglantur tan mresidayang sirep. pacang mademang lan sané siosan. matabrakan pacang ngawinang penumpangé sané tan uning punapa-punapi pacang sareng-sareng baya. manusané pastika tan èling ring raga solahé sampun tan manut ring tata susila.

Awig-awig. apang suud males ngayah. Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Apa artiné kasumbung ka dura negara. agama lan tata krama iragané tusing ada guna. dresta. Yén saja kéto hukumanné. Ento anggon hukuman mapan ia malas makrama. Jani suba kéweh ngalih cara ipidan. tentram kartha raharja. sinah adat. né aget krama banjaré nu polos. sajaba Ida Sang Hyang Embang. Sakadi. pulina Baliné kaloktah ka dura nagari. Pajalan idup nyén ané nawang. Apang idupé makrama landuh. tuah ngaénang krama sengsara. Koné. jani suba bencanin. Sedsedang tekén timpal-timpalé. “Depang suba kéto. maklengek ningehang. Ané males ngayah pragat dadi satua. makejang ajak nyaratang. dresta. sawiréh kategul baan ayahan désa. Tusing ada hukuman lén ané jalananang malunan. Apa saja buka kéto? Tiang tusing taén suud matakon. apang tusing awig-awig bakat awag kalaksanaang ané makada idupé makrama uwug. Contohang tiang ring babanjaran. Kasumbung. Ampura! Kukuh Sugianto . Awig-awigé jalanang. Baas kapah sajan ngayah. sinah krama Baliné lakarang lacur. kala ada kadukan utawi kematian. utawai tata karma ané ngurukang jelé. ané kapah ngayah pasti kabencananin timpal. sinah tusing ngaé sukerta krama. salunglung sabayantaka. Conto. wantah uger-uger. titi pangancan anggon iraga malaksana di krama. Sing di carik. Mabukti. Yén terus-terusan ada danda cara kéto.” Péh. Ya gén kadén perlu tekén pipis. yén tingkah lan laksanané nganutin ambek i raksasa. ngemaang tutur apang tusing malaksana buka kéto. jani makejang suba ngelilik. Tusing ada adat. Yén kenehkenehang tiang. Makejang sangkaning papineh lan laksana i manusia ané satata lémpas tekén adat lan agama. di warung apabuin di pisaga. satondén gumi Bali dadi Bali (belog ajum liunan itungan). dresta. yapitui di keneh padidi. Karmaphalané sajan tepuk majalan. sangkaning adat. Yén kéto nimbakang danda utawi hukuman. Ento mirib pidan. Tusing ada bani ngalih gaé ka dura désa. biasa tepuk tiang pajalan wadah utawi badé nyeréndéng. adat (awig-awig. topik pembicaraan. Ada luwungné awig-awig buin katuréksa nganutin pajalan zaman. agama lan tata krama) sujati ngaénang idup manusia di marcapada satata bagia. agama. adat ané ngripta awig-awig matatujon apang idup makrama sukertha. dini suba biasa banjaré ngutang watang (bangké) di jalan. uyak watangné. pasti suba dadi satua. awig-awig karipta apang idupé makrama sukertha. ia dija taén ngayah di banjar pragat makuli dogén gaénné.Nyén anaké tusing nyaratang pipis. nirguna. yén ada krama banjaré kapah ngayah di pura utawi di banjar. Isin basang ané utama. pajalan idup krama Baliné salunglung sabayantaka. srayang sruyung cara anak limbung suud mabuk. sagilik saguluk.AWIG-AWIG Tiang taén ningeh.

9:930/3  ..3F34-.. F335:39..:3F5:3.37./538.35.3/:.2-.25:3 0907.07:09..735030/.:9 2.85:9.3/.48F743 5:9.3F3.3.5./ /. 3F743 5:9..3/.3/:5:9.3F39030./91948.5.3F8.97:3.7.3F8.3F8..3 0907.0 :2.07.938.09:.570..8.3..37.33:2-./.3F39035. /:.39. 2F3.:2.33.39:3.5.8. :... -.3F50..3370709:73:2-./: 38:3./.3F..5.2-.3.3907. $..3.. F33.3 F3737..3:08F.9:7503:3..39:3.380.-: 8.9..874428.5.5:3.:7.8...-.3:75:3-.9.3F3.3F5. ..33.8/.3..9 3: 8030-3:9.3/:3.7. 97:33F 3./.3 3:395:9.50303.:.7F87F8.18.5:3..: 5:3.3948.79:73.2.7.5F..37./:.709 3.95:3 :.35.327.8/.5:9:8.3F39:73.: 9.3 80.38.: F058.33.9:7./.3../.8.3 008..805. 3:9.30.337.3:75:3.95:3.: -.98../....3F5.F5..3F 848..3..3/..3-3:3 2:35.3G8..3 30.89./..3F3.9..3.3./.33:395:35.8.33.38705 7.3 $..5.89:3...3F8.3.35:9:8.3503:3..8.3 2F0870527.5:3.387053F-0.3F34/.-: 4.35:3F2. 3.3903.3 ..3F8.-..52..3-4748 3./.9. .32039..:2.: 2.3 2.. 0.39..3F5.303.3 9.3.50-.3503:3..3 9.309 -.35:3 .3F37.9.: 8.3./. 0.85:9.

/05.3.3.89.5. 373925.33:2-.-7.8.5:3F8.3 .79.F.7.3.-. 5.-:38.3F3:39 8.7:28:39.-.3F90389F7 5:39. 84.998..3.39.88..7035... 302.5F39032.3 345F9 .5 3.2F.7 $.3/.3F3..3F35:9.5:3..703925.5:3F2.3F39033.743 2./42.2.5.27.8009.3.3F8...3 :33925.3:3.3:23F::93F3903..3.5./:F 3.:.9 02.F5:3.8 5:9.3/.3'..38.38.3 .: F33.3 7. 3/73707.2.25:3035..8/.52.

3:3.3F5:327.8 $.-.35:35.7.35.7 %:72F058.3F.8/.3:3.$ 5.3 203:.48.38007...7:8'..

.3..8.3F3.37.38..7.950.F39035074-....3 8.03/07:3.33.89.07F39038..9:7./8.92:39..74-...78.F3730::75:3 32F09:7..3 3.:.7.-: 8.3..3F. !03:3..38..3 8..F7.8 F335:33.0:./:F9039.3732:8:F8..F 58.-4958..38..3F 5.9:7.2:7.-: %7.8..37..37070/8.38..3F.3.3.3:8.3F848.3307:8.7. 50.95:3.7..3307:8.9 8903 2.3.3 ..3:8.32.3F3. .F8:3.74-..2.F8.7.0./% 5./30. .3 5.35.3 3.F58.3/:3.../2.303.3..8.835:3.3:3.3.8.97:3..87.33.39:7 5.2509.7..0-.3F948.5F /849.9.3:9203.3F5.3.3F5:7:3203.$5:3 37..3.8.3F8. 97:33F3.9F ..35:3F3903 97F3.354/.3F5.5:3 /:02 73.373.23 ..3F $./0287.25:3.32.3F33.3 !7.32.:5.38.3F3.

3 8.32708/.9 .33.3F8.F323:2.89.3F.3.3.3 3./.: 3:/3925..3F80.39:79./.903..7..3.F390303738007433..7033.7.  %.74-.F58.:9:73024.5F /849 773:2.5.3F3.3G3737..8 .149.35.87488 .3F2.3.3F..3..437.3F848.38.9.3F 3F3907..38.-: 8.3. ...39:3.0/.443.3/.9.7.7458.333:227.38705 .37.38007.3/.3.-: $..32.7.74-./482.5:3.35:3009.5:3   .7.5703-..39.3F/.39:.73.../022.3-3:33..F58.3948-:/:0.3 5...3503:25.335.20943F8.39.33.9.3F3.74-.F3-.39007747-.39:3 342435..74-.38.5.3.3925./F57F8-07.3F 8.8.3F8.:38.F33:223:2.7.30:39:3.80--07-./..5F3384578.2 .33.9 89.F8.443:8.9.58.74-.9.-.323:2 23:2.-7.3F3738.38:7:/ 8:7:/30.38.2-.307.3 G339:3.50: 073.F.32.38.3.9.3 .-:3 -:3.35:3897F8203.3 07.3 8.3F8.3F8.53..8...3..03.3 %.2.3. 907:33G 8.8.33:2.3.2.4394 F330907:8.. ..307. 8073.3.337.88. 3037.F84.30958.3:7:8 . 3.-:F5:38.50748..3F39032.8.-:243947F5.3 5:35.3F350..:39:3.:3.3948/../-7 .3.:8.3.34/././-.35:3G5.823:2./02 .3.3.25:39.20943F8:3.7.8 !020748.3.7.39:.03.-:3.3F3 925.339.3/3.449..3.2 .33.7.8.35..2-./..3-8380.3F0907:8.307.3.2.0..:9. 2:.3F848..3.3F3.07 207:8.3.38../F3903.-: 503744.5 0.373.57.3:335:3.25:3..25:3F 47-..3F.3F327.7.39485:3/.398.3 8.7./ F330907:8.23 0.3F8.3F 5:3..3.9..8./.8:8 .2-./F39030:3.3 7038:.9  :.07F39038.3.9.3/.3.-.5:3.3F33.3:9739.35:3 8.3/:.9F7..05..3.3/.3.3F3903..3 203.3F3../4887488.32.3./2.7035030.3.7.F0.8.73..89..3..3:8.F.89.25:3 5.923:2..3 -.448.9 27... 845..7.773.3F9.907.4437..33F.:83.07807358../:8030-79.320F... 37.7..25:32./48../48503/.58.-:  F38.2..327.2-:3 207:8...39: 23:2.35.03. 73503.74-.53.:7.3F3..8/...39:..-:3:/7 84..5F503.32F03.74-.3.25..3 802.2F058.8.9.35:3.3 !..3.3 5.078.38.84./.::280..73 .1.7.3/.8:38:9 27.92:.:9 .25:3 807358.:3.784..3./4808.9 203.3 ..-...33.8353-.38. 5:33F39035.89. F33-08.3 2. 8:.74-.39:2.8.5:32..24.89:35:32..3 7.3F5.0..703 8..3F47-.91-0707..30.3 .8.F8.337. 23:2.3..3 2.39.8F5:3  !:3.335..58.3F84F8.20943F5..3..32.73.2-.8.2./.48 .5849745./02..-:/503..080.3F807358.2.8/.7.8.33. 5:3.:433. 9:.-: 2.38.8:8.2-:3/..73.2509.3.93F3F3903F39033.30.5849745.20943F.89.3F.//.3-07.3:8.3 F330907:8.703 -.8..7...:2 .30.3 ..8:850748.9/.327.3:8.:2807358.84.20/.3F23:227..9.3F 20/.3..8..33 5.735:3F009.3F2.7..354-092.::3 2.38.3 8457-:82.55.3.8.2-.335:3807358.7/:F503..39:723:28.3.8.2.9 503744..3.3.82./207:8.3 3.F3903.483.30..5.9907:3.3-:3.85..F3903...F.39489007 #08.33../37.. .

 .

../.59:/0305.2./.3. .2.-:.3F8.:: ..3.905:9./..9:833..39:83.3.3. 8.7./8.3.3 .9 /7089..79. F94 83..030330.3.F03.39:839.-..3558 ..3/.3..3:935..-....7.8.-.3.7.3.$.390F3925.3F3:7:.33.3.-.2.8.33.... 9:.7./.2.F33F F3././:7.2. F3030 030.9.8. .2 .7..5.9.9.-.3./. /7089.3.3 -.9.9 /7089..3./2.2.72..3..5..3.38:-.5.7F.2.7 5.39. %:83.7F3:5448 /38:-.3/:52.9.72.8:2-:3 5.5/.//  !... ..3F3./.3.7F3:9.8:079..9.3F3. 8. :9.7:3./:7..32.898:-.8.3./.8.3/: 90397.3 394.9.:3:3 8.2.945502-..49. 43F ....3. 37:3.3.33F 83.5. 8.37.3..F9:833.394  .....0.92.3 F3../:.3 .3..3 .3./-.-:3.F94%./.F3330 .9 5:3.../.3F.7.3F..3.3.2./.F 8:079. ..530.5.9.::$:./. 925.::2.. F3F9432-.3F3.3F3759./. /.2.9.3 8.F./F307F3/F3 87.: /4F3.-.-03.7.9:43.3/:5F2.:07 :07 99 5..9.3F:9./. ..7.:9.3F8.8 2.7.5..8. 3F2..5.. 8:.3/..3 83.93.02.3..33.-.39:832.38...39.3.759.2. F393.2.....30F .2.343::2.8:2-:3.9:.3 . 39427-5/.3 -.-.5.3..3.3 8.9. %.8:079.2.3F.3437./.-:3/58.:9.5.7.:9.3.9.F94::2.:3. 5./.  !F 2.::2. .5.0.89.7 /. -.5..8.43 .9:7F8. $3/.3.2. 5...9...3 /..33F 3F.:2:3.8.3F9:83 .3.F25. .3/:52.9:..3905:2.-:./:5F2.9/.F3.3F8.335..39.3..7F.5.7..3.7. 5.-..3/:5F2.30.7.7.3:93.$.8...3 $.:3.7.2.943/F3:2. ./ 302.F94 .3. .3F /.F 05.-:9 8.9.3.8038.3/.7 .3.757.-.90:-.9..F38::/2.8..9. 4394 .3.8...2././ 8.3 .9. .:: 25:7.083..32.38::/2.3 /F8.32-.3.39:9:7.7...3 ..38:-.793F.3 F38.3/:57.7../..2.8.2-07.F.7.::33F.39.-03.7.8.8.3/.7.39:3./7..373-./5:7.F94 .F3.3.  4394.:7 %:83.3:8./.F33.39./. F3907:8 907:8.2.2.7.097.7.-: $0/80/. ../:7./.39.32./F8.3/:53F3.35..39. .... .7.9.0..-..3:8.3. .3F2..083..2.7.3.3.2.3 :9.F3.39.38:-.890F3.. %:83.33 :.:3:38.9.9 ..5.2-:3 8::/2..3F./-.3 8.2.57. -04.38:-.2.387::3.30 83-.3.3 ../.8.../F3507:90F3558 2.33925.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->