Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika

“Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia, Prabumulih. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika,” baos I Wajan Suwetja. Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia, Prabumulih, Sumatera Selatan ring warsa 1989. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit, ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi,” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir-TNI AL. Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun), pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. “Limang tiban kapertama pinaka masan-masan sané méweh,” angen-angen Beratha sané mangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia, Prabumulih. Yadiastun kahanané sakadi punika, ten nyurudang manah Beratha daweg punika. “Bandingan ring di Bali maseksekan, becikang madunungan. Pokokné i raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin,” baos Beratha. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Papat sané sampun marabian. Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit, kebun karet 2 héktar, tanah lahan kering ½ héktar, ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud, nika saking sampi program pemerintah warsa 1992. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud. Limolas ukud sané wénten di kandang nika, wantah sisannyané,” tutur Beratha. Pangasilan Suwetja, Beratha, lan rombongannyané mangkin kabaosang becik, santukan asasihnyané polih kalih ngantos petang yuta. Nika sampun pangasilan sané bersih, tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan, dané wantah dados pengawas kémanten. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadma mahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se-kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim di umahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet.

PKB patut kalimbakang malih mangda prasida yakti-yakti ngelimbakang kesenian Baliné.” baos Madé Oka. Asapunika taler baos Drs. Sané ngawinang metu bebaosan PKB-né kélangan taksu. Badung. krama saking Legian. sinah PKB-né pacang mawali mataksu. Nika mawinan. duaning PKB karasayang sakadi rutinitas. “Patut wénten utsaha sané sumeken tur yakti-yakti pacang nadosang PKB-né pinaka genah para senimané maadu kawagedan lan kapradnyanan ngelimbakang kesenian Baliné. sinalih tunggil krama saking Buléléng ngaptiang mangda para seniman sané pacang masolah ring PKB yakti-yakti sané mautama utawi unggulan.” baos Komang Astina sané nyabran warsa setata rauh ring PKB. wénten makudang-kudang kesenian sane kabaos modofikasi. . nénten dados seniman sané masolah ring PKB wantah nika-nika kémanten.” baos Komang Astina. Sakéwanten patut kapisaratang mangda nangiang karya seni anyar. Sayuwakti. I Nyoman Sarjana.” baos Nyoman Sarjana. indik pamargin PKB-né sane kabaos sayan-sayan kélangan taksu. Karya seniné inucap patut katuréksain dumun olih para panuréksa saking ISI miwah para seniman sané sampun waged. Sapatutné katuréksain yakti-yakti soang-soang sekaa sané wénten ring banjar-banjar utawi ring désa-désa sané mautama. penabuh miwah seniman sané siosan nyihnayang karya seni anyar sané sampun prasida kakaryanin. yaning daging PKB-né kantun sakadi sané sampun-sampun. Manut Nyoman Sarjana. Siosan ring punika. taksu Baliné ring widang kesenian kacihnayang antuk seni sané setata ngelimbak. Manut Nyoman Sarjana. satata metu pakrimik saking para janané ngeninin indik pamargin PKB-né nyabran warsa.” baos Madé Oka. panitia PKB taler dados nyatri sinalih tunggil sekaa sane pacang masolah ring PKB. Arang pisan wénten kesenian anyar pinaka cihna para senimané ring Bali setata ngelimbakang kesenian Baliné. “Yaning mrasidayang kadi punika. “Sané kantenang tiang wawu téma PKB-né sané magentos nyabran warsa. durung prasida kaangkenin pinaka kesenian anyar. Baos para janané ring désa-désa. “Yan tiang ngemanahin PKB wantah genah para pragina. Nika mawinan. Sané ketah kabligbagang. Sakéwanten.Ngulati Taksu Bali ring PKB SAMPUN 33 warsa Pésta Kesenian Bali (PKB)-né kalaksanayang. sinalih tunggil krama saking Klungkung maosang PKB sakadi siaran ulang kémanten. PKB tuwah amonto. Sakéwanten. Boya ja nyolahang kesenian sané sampun wénten kémanten. Komang Astina (42). Seniman punika sané kicén tikét masolah ring PKB. manut Komang Astina. Sampun makéh taler kesenian Baliné sané katangiang ring PKB. “Yan seleh-selehin sané masolah ring PKB ten wantah nika-nika kémanten. Madé Oka. pemréntah patut ngicén prabéa sané mageng anggén ngelimbakang kesenian Baliné. Sané kasolahang ring PKB wantah kesenian sané sampun ketah kauningin.

pertanian di Bali pacang ical. Niki muktiang pertanian wantah séktor nomer kaih ring Bali. lan ngantos mangkin ngancan makéh sané sareng magabung. napimalih jantosin Pak Gubernur lan Bapak/Ibu Bupati Walikota? . manut Suprapta wantah wéntennyané program sané maintegrasi saking ulu lan tebén. Déwa Ngurah Suprapta. Napimalih mangkin arang yowanané sané nekunin séktor pertanian. Karyasa nyelasang.Agr. patutnyané kakaryanin antuk becik lan sumeken. saking lahan pertanian Bali sané jimbarnyané 88. ” baos pengurus Persatuan Alumni GMNI Kota Denpasar ini. taler kapatutang olih alumni Fakultas Pertanian Unud sané mangkin dados anggota DPRD Bali. sinah pacang duangdasa tiban jagi rauh carik di Bali pacang ical.Sc.Pemerintah Ten Rungu. M. ten ja gampang. rasa jejeh Alit Susanta taler kadasarin olih umur petani Bali sané akéhang mayusa séket tiban langkungan. Makarya program lan kebijakan punika. S. “Itung-itungannyané laju alih fungsi lahan pertanian ring Bali ngawarsané akéhnyané 1. M. Yaktiké? Kénten ri kala diskusi indik pertanian sané kalaksanayang olih GMNI Komisariat Fakultas Pertanian Unud. Kahanan punika ten lémpas saking pertanian Bali né ten prasida ngicénin asil sané ngamecikang petaniné.000 ngantos 2. IGN Alit Susanta Wirya. Nika awinan dané nglaksanayang kerja sama sareng kelompok petani ring Marga-Tabanan. “Daweg punika.P. ten ja nongos di kursi manten utawi ngamedalang kebijakan sané ngrugiang petaniné.” Alit Susanta macerita. sapatutnyané pemerintah sampun nindakang ragané. titian polih mataken sareng petani-petani lingsir punika. maosang itung-itungan ragané indik laju alih fungsi lahan Bali.000 ha. Pertanian Bali Kaabénang Yéning pemerintah daérah Bali ten rungu. Yéning pemerintah yakti-yakti urati ring kesejahteraan petani. Ir. Napimalih pemerintah ngantos mangkin durung madué program sané prasida nyejahterayang petaniné. Prof. “Yakti mangkin akidik yowana Baliné sané nekunin widang pertanian santukan widang pertanian durung karasayang ngicénin asil sané becik. Karyasa Adnyana. Mangkin Déwa Suprapta nedeng nglimbakang sirup lan wine saking séla tangi. Kuncinyané. Yéning ten katambengin. Napi sané kabaosang olih Alit Susanta Wirya. Manut Karyasa program lan kebijakan punika sapatutnyané dados pakarya Karyana lan sameton-sametonnyané ring kursi legislatif lan éksekutif. Nah.” tutur Déwa Suprapta. Duk punika dosén Fakultas Pertanian Unud.000 ha.. Dr. Ten ja amunika manten. “Asilnyané petani séla tangi sané titiang ajak kerja sama prasida nincap taraf idupnyané. Sakadi sané kalaksanayang olih guru besar Fakultas Pertanian Unud. ipun ngaptiang pianak-pianaknyané kapungkur ten dados petani. Dr.

ngidih ring rerama. lan sirepné becik. Naler wénten sané nganggén amphetamin wiakti pil ecstasy. niki sungkané sané pacang rauh. Duaning asapunika pastika ida danè sané sampun ketergantungan pacang ngrereh tur numbas putauwné punika. Nganggén putauw akéhan sané nyuntik sareng timpal ipuné magibung sareng papat. nyilih ring timpal barang. manah résrés lan curiga tur galak. diskotik lan genahé sané siosan. Napike bahayané sané kabaos héroin (putauw). Zat aditif tiosan luwir ipun bau-bauan. Napi malih ring trunatruniné ngerti pisan parindikan sané mawasta narkoba. Sapunapi yén ten madué jinah. ngemaling. lelima nganggén jarum suntik wantah asiki sané ten stéril. Alkohol puniki nénten je kalarang antuk pemerintah kémawon kaatur katreptiang mangda sané ngadol lan ngawigunayangnyané. Kulawarga tunggal sembah imbaang titiang. Méweh pisan pacang ngelawar tur ngicalang penyungkan putus zat puniki. sekadi damai. pacang akéh rauh pacang ngawé sungkan manusané. ngaturang canang. raga sakit. lega. . Transaksin ipun akéh pisan ri kala ipun “dugem” ring kapé. arak. duaning asapunika ida dané patut ngelidin. seneb ngutah-ngutah. nadak prejani bingung. kokain lan ganja. Narkoba jangkep ipun artinè narkotika lan obat berbahaya. Naler kénten sané kabaos obat psikotropika sakadi obat/tamba penenang luwir ipun valium lan tamba panenang sané siosan. Napiké ka raga pinaka badan kasar. Niki pateh sakadi mémé. takut. tan mrasidayang sirep. Kruna sanè pinih jangkep wantah Napza artin ipun narkotika. arta brana pacang kaadol mangda mrasidayang numbas putauw. brendi lan minuman sané mengandung alkohol. Niki banget bahaya. panyungkan puniki pacang menular. alkohol. bir. nyakitang waduk. dados narkotika kelas satu sané kalarang olih. shabu-shabu. Yadiastun ajin ipuné mael. Sakadi pingsan tan éling ring raga. méweh sirep mrasidayang ical. kokain. mangda keruwetan. ngaturang piodalan tur pacang nerusang warisan sané kaicén ring leluhur ipun. akeluarga pecandu narkobané padem sira sané pacang nerusang ayah-ayahan. Mangda ida dané sané nganggén obat punika nénten pacang ketergantungan lan kecanduan. Sané kabaos virus HIV/AIDS puniki ngranayang kakebalan wiakti imunitas ragan manusané sayan-sayan rered sakadi negara tan madué tentara sané pacang wirang ring musuhé sané purun menjajah. Narkoba. taler kaatur penggunaan ipun. Napza sané nomer kalih wantah alkohol makadi tuak wayah. nganggén tur nyandu putauw. munyi pati kacuh. turmaning pengaruh kaon narkobané puniki berat pisan. wiski. niki méweh tur abot pisan. lan Napza yéning keimbaang maring kulawarga. Inggih héroin (putauw) punika yéning kaanggén olih ida dané sané pecandu napiké kaisep lan nyuntik ipun pacang ngrasayang tenang. Ipun tan uning timpal ipuné sané sampun keni panyungkan sakadi Hepatitis lan HIV/AIDS. miras. Yéning kaselek tan wénten napi-napi malih. Yéning ipun tan nganggén wiakti ngisap lan nyuntik putauw malih pacang wénten gejala-gejala putus zat sakadi uyang. Yéning ipun nganggén zat punika wénten perobahan sakadi marasa kuat (siteng) marasa lega. lan pianak. panyungkan kulit menawi jamur lan sané lianan. Mangkin wedarang titiang sané kabaos narkotika. Ngranayang guminé uyut nénten aman. solahé punika pastika pacang kalaksanayang. méncret. psikotropika lan zat aditif sané tiosan. ganja. Sané ngawetuang penyungkan tiosan. kegelisahan. bapa. méntal lan perilaku ngantos ka pengaruh sosial budaya tur lingkungan. Sampun akéh pisan ring jagaté. Pramangkinan puniki wénten trén kacenderungan para truna-truniné nganggén narkoba sané tiosan sakadi shabu-shabu. mashroom sané ngranayang ida dané pacang terganggu keséhatan secara fisik lan mental. garong. Sujatiné obat wiakti tamba sané patut kakelidin.Sampunang Nganggé Narkoba Kruna narkoba minabang sampun kauningin pisan olih ida dané ring sejebag jagat Bali. shabushabu. nyopét. Napi mawinan Napza puniki kasuratang titiang santukan nyabran rahina kasus-kasus sametoné sane kecanduan narkoba sayan nincap. Sané ngranjing ka soroh narkotika punika wantah: heroin kasub kasengguh putauw. Jumah pacang boros napi mawinan krana sabilang rahina pacang numbas putaw ring pengedar/bandar. Penyungkan sakadi TBC. Tur méweh pisan panyungkané puniki mrasidayang seger waras. ngilu. Duaning asapunika akéh para truna-truniné. mamégal.

Pemerkosa nginum alkohol taler sané korban kaicén minum alkohol ngantos teler. . paranoid cirin-cirin ipuné jejeh takut. ipun nénten pacang surud-surud ngeka daya punapi antuk mangda dagangan gelap sané kabaos narkobané punika laku tur ngemolihang keuntungan. Nika kedadian ipun sané nganggén pil ecstasy miwah nyabu. Cara mangkiné akéh solah sané soléh sakadi bandar narkoba ngwéntenang kerjasama sareng penegak hukum secara gelap-gelapan. sopir bus mabuk montoré pacang kecelakaan menawi ulung. Kasus-kasus perkosaan sané kawéntenané mangkin puniki sering pisan kaulonin antuk minuman keras. Yéning bes akéh nginum minuman beralkohol ngranayang mabuk. timpalé ané lianan kacingakin alit. merusak hati dados sirosis hati menahun sané sakit katambanin tan mrasidayang seger waras sakadi jati mula akéhan manusané keterusan padem makrana sirosis. manusané pastika tan èling ring raga solahé sampun tan manut ring tata susila. Yéning keterusan tur minum sayan-sayan ngakéhang niki pacang dados masalah. sering kapireng bandar narkobané ngénterang bisnis gelap narkobané saking bui napiké penjara i riki ring jagat Bali lan jagat Jawi inggih punika ring penjara Nusa Kambangan. Yéning keterusan nginum miras taler merusak kesehatan sakadi merusak lambung dados pendarahan lambung. Tamba psikotropika sané sering pisan keanggén nambanin para sametoné sungkan jiwa sakadi diazepam (valium) alprasolam (xanax) muah sané lianan taler sering pisan kasalahwigunayang ngantos ipun dados kacanduan lan katergantungan. Duaning akéh pisan pakéweh lan pikobet majalaran antuk kawéntenang narkoba puniki manawi méweh pisan ngicalang ring jagaté riantukan wénten manusané sané ngamolihang kauntungan makadi mafia bandar narkoba. i riki ring gumi Baliné sampun akéh sametoné padem gara-gara mabuk. Yéning keterusan. istilahné micropsia. ngomong patikacuh. pengroyokan wit saking minum-minuman kerasé puniki. Sapunapi sané nganggén miras minuman keras wiakti minuman sané medaging alkohol sakadi bir. curiga sakadi wénten anak lianan pacang ngancam ipun. sopan santun. Niki banget pisan ngranayang méweh ngicayang pangédar narkoba puniki. Punapi yéning sopir sané minum miras niki pinih baya pisan. pacang mademang lan sané siosan. diskotik. nangtang timpal masiat. ngajengan akidik. mrasa wanén. ragan ipunè pacang kurus. nuding timpal. tuak wayah lan sané siosan. Yén sampun mabuk. matabrakan pacang ngawinang penumpangé sané tan uning punapa-punapi pacang sareng-sareng baya. Parisolah mabuké puniki sampun sering pisan kawéntenen ring sejeroning kapé. mrasidayang melék awengian (semalaman) ipun pacang aktif bergerak. pengroyokan. Yadiastun ipun mabui di penjara. Mireng suara-suara bunyi-bunyian sané sejatiné nénten wénten niki kabaos halusinasi pacang ngranayang ipun jejeh takut lan bingung nglantur tan mresidayang sirep. Tamba psikotropika sakadi valium sering pisan keanggén ring sametoné wiakti teruna-teruninè sarana bunuh diri. Naler wénten sametoné sané nganggén amphetamin (ecstasy) lan shabu-shabu ngantos buduh kewastanin.ical manah sungsut. Resampuné korban teler i riki korban kaperkosa. ngigel jingkrakjingkrak medal peluh (keringat) akéh pisan. solah pinih kawon riantukan ipun strés menawi déprési berat. arak. Ngantos dados iyeg siat. minuman madaging alkohol ngusakang saraf otak. Malahan miras lebih berbahaya yén bandingan sareng narkoba lianan. Yèning tunas wantah akidik wénten kegunaané sakadi ngranayang rasa tenang ngicalang waduk seneb ritatkala ngajengang lawar duké penampahan galungan sakadi contoh.

sagilik saguluk. yén tingkah lan laksanané nganutin ambek i raksasa. Tusing ada hukuman lén ané jalananang malunan. Ento mirib pidan. salunglung sabayantaka. pulina Baliné kaloktah ka dura nagari. srayang sruyung cara anak limbung suud mabuk. dresta. makejang ajak nyaratang. apang tusing awig-awig bakat awag kalaksanaang ané makada idupé makrama uwug. nirguna. dresta. yapitui di keneh padidi. Ya gén kadén perlu tekén pipis. Apa artiné kasumbung ka dura negara. Contohang tiang ring babanjaran. sinah tusing ngaé sukerta krama. agama lan tata krama) sujati ngaénang idup manusia di marcapada satata bagia. “Depang suba kéto. uyak watangné. Kasumbung. awig-awig karipta apang idupé makrama sukertha. Sakadi. topik pembicaraan. yén ada krama banjaré kapah ngayah di pura utawi di banjar. Yén terus-terusan ada danda cara kéto. Sing di carik. Tusing ada adat. Apa saja buka kéto? Tiang tusing taén suud matakon. Jani suba kéweh ngalih cara ipidan. utawai tata karma ané ngurukang jelé. adat (awig-awig. Yén saja kéto hukumanné. né aget krama banjaré nu polos. sawiréh kategul baan ayahan désa. wantah uger-uger. Makejang sangkaning papineh lan laksana i manusia ané satata lémpas tekén adat lan agama. titi pangancan anggon iraga malaksana di krama. Isin basang ané utama. tuah ngaénang krama sengsara. Yén kenehkenehang tiang. Awig-awigé jalanang. Ada luwungné awig-awig buin katuréksa nganutin pajalan zaman. apang suud males ngayah. Karmaphalané sajan tepuk majalan. pasti suba dadi satua. jani suba bencanin. Sedsedang tekén timpal-timpalé.” Péh. Awig-awig. sangkaning adat. Ané males ngayah pragat dadi satua. dresta. ané kapah ngayah pasti kabencananin timpal. maklengek ningehang. Yén kéto nimbakang danda utawi hukuman. Tusing ada bani ngalih gaé ka dura désa. Baas kapah sajan ngayah. kala ada kadukan utawi kematian. biasa tepuk tiang pajalan wadah utawi badé nyeréndéng.Nyén anaké tusing nyaratang pipis. dini suba biasa banjaré ngutang watang (bangké) di jalan. Mabukti. pajalan idup krama Baliné salunglung sabayantaka. sinah krama Baliné lakarang lacur.AWIG-AWIG Tiang taén ningeh. Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ento anggon hukuman mapan ia malas makrama. Pajalan idup nyén ané nawang. ngemaang tutur apang tusing malaksana buka kéto. Koné. satondén gumi Bali dadi Bali (belog ajum liunan itungan). agama. tentram kartha raharja. adat ané ngripta awig-awig matatujon apang idup makrama sukertha. Apang idupé makrama landuh. jani makejang suba ngelilik. sinah adat. di warung apabuin di pisaga. Ampura! Kukuh Sugianto . sajaba Ida Sang Hyang Embang. Conto. ia dija taén ngayah di banjar pragat makuli dogén gaénné. agama lan tata krama iragané tusing ada guna.

50303.07:09.387053F-0.37.380..5..805....3G8.8.:9 2.7.3F34/./.33.3948.3F8.:2.9.33:2-.3F50..3907./.: 8.3/:5:9./.3.89:3. 0..5.3 80.3/.3F5.5F./../:.37.2-.874428.3 F3737.5.570./.25:3 0907.09:.3 3:395:9.38705 7.3F3./.79:73.97:3./.35:3F2.30.3.9.3903..9.3 2.37.9:7.F5.5.3. 3F743 5:9.8..3:08F.3 2F0870527.3.3F8.: -.8.9.3...5:3.3-3:3 2:35.18. $.8/.0 :2.3-4748 3.....709 3.. F33. F335:39..35..: F058. 3:9.7F87F8./..32039.3F 848. :.3 $.3F3.: 9..:2.8...3:75:3.3.3/:. .938./.95:3.85:9.9:7503:3. .3..:7.5.95:3 :.39:3.3503:3.303./538.: 2.3 . 2F3.3 0907./91948.9. 0./.35.8/...52.3F3.89. /:..2.3 008. -.3F8.98..3/:3.:..3.50-.3.9:930/3  .5:9:8.2-.3/.5.3F5.: 5:3..38.48F743 5:9.3F.7.3:75:3-.3F8.3F39030.-: 4.33.3..3.9 3: 8030-3:9.3 30...8.5:3.7...33.327.. 3.35:3 ..3F8..-: 8...39:3.. 97:33F 3.309 -.35:9:8.3 9.5:3.33:395:35.3503:3.07.735030/.3F34-./ /.8.39..39./: 38:3.-..3F39:73....3.33.85:9.3F39035.:3F5:3.3/.337..3F37.3F5.3 9.-.3370709:73:2-.

9 02.5F39032.3:3.3 7.703925.3F3:39 8.3.7035.3..3F39033..3 .3.5.2.3F3.998./05.3 345F9 .8/.7:28:39.5.3 . 373925.7.3'.3/.33:2-.8 5:9.3...-.79.5:3F8./42.: F33. 302.8009.8.3F8.89..5:3.5 3.38.7 $.3 :33925.3.-:38.5.F.:.2F.F5:3./:F 3.88.3:23F::93F3903. 5. 3/73707.-7.743 2.39...5:3F2.-.3..2.3F35:9.3/.38.27.25:3035.. 84...52.3F90389F7 5:39.

.7 %:72F058.3 203:.38007.35.7:8'.8 $.3F5:327..-.3:3.35:35.48.8/.3F.$ 5.3:3.7..

....F39035074-..78.3/:3.3 3.F8..37.32..8. !03:3.3:3.3307:8. .3F5:7:3203.3:9203..8.97:3.3F.5F /849.3F5.9:7.-4958.0-.2.F7..3.3.5:3 /:02 73.373.3:8.3F 5.39:7 5.3F.8 F335:33..9 8903 2.835:3.7...950.3F948.3 3.32.74-.7./0287.7.92:39..3 !7.3F3.F58.354/../% 5..3 8.95:3.89.2:7...3. 50.23 .35.:.74-.3.3307:8.. 97:33F3..3.3:8./2.3732:8:F8../8./30.9:7.F 58.$5:3 37..2509.3F33.25:3.3.3.7.3F5.7..8.37070/8.9.F3730::75:3 32F09:7.37.07F39038.32.0.3F8..3F $..38.38.38...35:3F3903 97F3.-: 8.F8:3./:F9039. ..33.38..3 5..3F3.38.3.3.33.9F .-: %7..303.3F3.3 8.:5.3 .03/07:3.7.8...0:.87.8.3F848.

 5:33F39035.7. 907:33G 8.337.3F3./2.8.8/.24.8.25:3 5.38..3.50: 073.2. 8:./02 .3.3F8.443.89.. .8.3 802.3/.-: 503744..3G3737.58.7.35:3G5.9 89...3948-:/:0.3F8.3 203..7.F.2-..903.3..38705 .: 3:/3925.3.9..7.3 .-.9.7458.25.3.078.3F.3F3 925. 5:3.:8.335:3807358.3.3/3./4808.33:2.5:3.//.703 8.3.3.:9.  %.-: 2.9  :. 3.2.3..38.5:32.84.3948/.7. 37.38..3/..39:3.F8.7.307.335.7.38.337.38.2.38.3F0907:8.3..2 .9/..3.73.30.30..8.89.3 !.39.8.55.58.3F 20/.:3./. 73503.91-0707.3F/.32..07F39038.03.20943F8..82..35:3 8.-:F5:38.38007.3...3F2.373.398.7.7.33.33.89:35:32.80--07-.. 2:.9 203.F58.. 9:.3F 5:3.-.3 F330907:8.25:39.30:39:3.3.3 8457-:82.F84.:2807358.320F.74-..9 .3.38:7:/ 8:7:/30..3.7.3..3F8..87488 .F390303738007433..30.8.5. .3F47-.32.F0..39:.5 0.3F3903...3F39032..8 ././.3./48.5..39...38.3 -./..3.39.333:227.5849745.3F9.3 3..74-.74-.:7.3 2..89.-:3 -:3..7.33 5...3F8.33.0/.3F807358.8.2F058.8:850748.8.74-.8.5:3   .2.35:3009.32708/.38.3F33.3 5.8:8 ...:433.8F5:3  !:3.3 2.3.3..2-:3 207:8.3.74-../207:8.3F..3 7038:...35:3897F8203.3F3...735:3F009./:8030-79.307.:39:3.3/..8:38:9 27.443:8.20/.35.84.703 -.3F8.3 .3 ..39007747-.-: 8...39485:3/./37.39:3 342435.3 07.88.8.3 G339:3.3.3F3.39:723:28...:9:73024.3 5.3 7.F8.25:32.3/:.3-:3.3 %.448.3 5:35.:2 ..3925..35:3.327./4887488.0.35.449.53.3:8.3./022.3F80.23 0.3F848./F3903.5849745..8 !020748.2... F33-08.3F 3F3907..3F23:227..-:  F38.3:8.74-.9 27..7.::280..58.3.9.07 207:8.2 .5703-./482.F3903..53.3.4437...5../F57F8-07.-: $.20943F5...9.2.73 .73./..8./-.2. 8073.773..1.2-:3/.8.2-.4394 F330907:8.34/.9 503744. 845.327.30958.:38.2-.3F.7035030.38. .03..9907:3.5F /849 773:2.::3 2./.307.3 8.07807358.3-3:33..-:243947F5. 23:2.25:3 807358.3F84F8.3.:3.3 8./48503/.335.3-8380.3F3.F323:2. 3037.0.3F5.3.354-092.20943F8:3..93F3F3903F39033.73.9.39:2./.8/.9.3 8..33..F.F33:223:2..3.:83.8.339.8353-..8.38.3 3.907.9.:9 .3/.50748.20943F.3.5F3384578.05..3.3/.3:8./-7 .483....8.5:3.5F503.8.8:8.3.3F.3F3738.3.37.30.-:3.39:79.7.823:2.9.73.33.3.39:./.F3903.48 ..7.3..F3-.-:3:/7 84.2-./ F330907:8.3:9739...7.3F2./F39030:3..3:335:3.437..25:3.3..3F 8.3503:25.2509.9F7.-7.03.33.3F3.35.-:/503.3.9.7033.89..9..080.3.7/:F503.33F.3F327..57.3.32F03.39489007 #08..3.89.3F350.7.784.74-.3-07.923:2.25:3F 47-.32.85.3..39:./02.F58.F.39: 23:2.149.74-..7.-.323:2 23:2.3...3 .7.3:7:8 .33.92:.2-.3F848.32.

 .

.3 F38.3 -.-03./.8:2-:3.3F3759.3.8.32-. %:83..8./:7.7.757.39:3.9.7..8:079..F94%..3 ..7F.3F8.3.3.7.:9..3. .5.5.5.38::/2.8 2.39..7. 8:.2.097.3.8..-03..3.. F393..3/:52.:3:3 8.33...2.2.32.9.F.3558 .3 :9.083.-.8. 925.530. :9.2../.3.5.90:-.49.8..2.394  ..72.3/.30.3.38:-..7.7.7..-.59:/0305.8./.F3.39.33.030330.3.8.3F3.7...905:9.. ..3/:53F3.2.57.//  !.39.-.F03.7./ 302.-.33925.3F././.  4394..2.::33F.F94 .-. /7089.3F8.89..93.92.32.2.38:-.7. %:83.39:9:7.-.9./. /.02.-:.3./. 37:3.0..2.3.. .-.30 83-.. 8.F94 .7 .::2.3.8.37.../:....3..72...3.5.F3330 .5. .9.387::3..8:2-:3 5..7F..898:-.5.0.2..9..3 .7.2-:3 8::/2.F3./7.9.../.-.5.9 5:3.3.3/:5F2.::$:.3. .../F3507:90F3558 2.2.7F3:9.343::2.3 ./.F94::2. 43F .9:.39.3 8.33F 3F./.3:935. .9.2 .-:3/58.. .3.945502-.2.7./..3F /..F38::/2.7.F3../.43 .:3:38.3.39.9..32./..3. $3/..3/..35..33F 83../F307F3/F3 87..793F.3F2.3.7F3:5448 /38:-.9.:3.39:832. F3F9432-.5.F33F F3.890F3.7.38:-.:: 25:7.3 8./.:9./:7.9 /7089.3 F3.3.3F. %.39./ 8.390F3925.9..3./.38. 5. 39427-5/.9:.9:833.9..3 394.3F:9.. F3907:8 907:8.9./-.3.:2:3.9.38:-.39.7.:9..3 ..2.3.F25.8..: /4F3...9.2.:: ./.3.759.7.2.F 8:079././.3 $.0.8:079. -.3.39:83.3..8.8. 4394 .7.3.3./5:7.3F.3 .8038.373-.335.3905:2.2-07.5.083.39..3...7:3..5/.. .F 05.3/.2.3..7.33...33 :..8.8.5..-.3.2.3 83.3:8.. .7. .3 .3./:5F2. 5.5.-:9 8.:7 %:83./2.F9:833. .2.9.3.3/:52.. F94 83.3/...30F .9 .3F9:83 .3 8./.3:8.3 -.7.. 8.:3. 5.3 /F8.9 /7089.3F.7 5.9..7 /.3.3F3.$.9..3/:5F2.3. -04. .3.3.8../8.3 ..3 /.2.-:.3..3.../:7. 3F2..3. . 9:.2..2...5.2.3F3.3F3:7:.F33.2..7.9:7F8.3/:57..3437.:07 :07 99 5.79.7./-.-.9./.F./F8.7.9/.-: $0/80/.$.. F3030 030.2. 8.943/F3:2.3.3/: 90397. ./.9.-:3.  !F 2.9:43.39:839.3.7.::2.3F8.8.-./..3:93..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful