Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH 2012 TINGKATAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 12 MING GU TARIK H 4/1 6/1 PENGURUSAN

KELAS DAN PMD Pengenalan kepada sukatan tingkatan 1 10/1 21/1 BAB 1: SEJARAH DAN KITA 1.1 Pengertian Sejarah 1.2 Ciri-Ciri Sejarah 1.3 Sumber Sejarah 1.4 Kaedah Pengkajian Sejarah 1.5 Pentafsiran Sejarah 1.6 Kepentingan Sejarah TAJUK OBJEKTIF HASIL YANG DIHASRATKAN CATATAN Aktiviti Patriotism e

Pelajar

dapat

memahami kepentingan sejarah dalam kehidupan seharian mereka Memberi pengertian dan cirri-ciri sejarah

o Menerangkan kepada pelajar tentang isi kandungan sukatan tingkatan 1 dan bahan-bahan yang akan diperlukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Mendapatkan maklumat

Aras 1 o o Mendefinisikan istilah sejarah Menyenaraikan cirri-ciri sejarah

Menyatakan sumbersumber dan kaedah pengkajian sejarah Menerangkan pentafsiran sejarah Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah

o Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah o Menyatakan sejarah kaedah pengajian dan faedah

ICT- mencari maklumat pembelajaran masteri kontekstual

Memupuk semangat patriotisme

Bangga akan negara

o Menyenaraikan tujuan memperlajari sejarah

o Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita Aras 2 o Menggunakan dengan masa o Memberi bersejarah istilah yang berkaitan

Menghargai dan memelihara kemerdekaa n dan kedaulatan negara

contoh

peristiwa-peristiwa

o Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah

o Membincangkan peristiwa bersejarah o Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut Aras 3 o o Mentafsir peristiwa sejarah Mengelaskan sumber sejarah

o Mengelaskan peristiwa sejarah dan bukan sejarah o Mengilustrasikan pada tahun 2020 24/1 31/1 BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH 2.1 Zaman Peolitik 2.2 Zaman Neolitik 2.3 Zaman Logam Menyatakan perkembangan zaman prasejarah di Malaysia iaitu Zaman Peolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam Membangdingkan tahap perkembangan zaman prasejarah Aras 1 o Menyatakan tahap zaman prasejarah o Menyebut nama zaman prasejarah o Menyatakan zaman sejarah Aras 2 o Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi penempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan o Memberi sebab sebagai tempat tinggal Aras 3 o Membuat inferens keistimewaan zaman prasejarah 7/2 25/2 BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA menerangkan maksud kerajaan tentang pemilihan gua perkembangan peralatan pada suasana negara

pembelajaran masteri kontekstual

Mencontohi kegigihan dan semanagat berusaha

peta minda Memupuk daya kreativiti

lokasi

penempatan jadual minda

Memupuk semangat berdikari

Aras 1 o Mendefinisikan konseo agrarian, maritim dan pelabuhan entrepot

Kontektual Konstruktivisme

Menjaga keamanan

3.1 Kerajaan Agaria 3.2 Kerajaan Maritim

agaria dan maritime memberikan ciri-ciri serta melabel lokasi kerajaan tersebut memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan agraria dan maritim

o o o

Mencirikan kerajaan argraria dan kerajaan maritim Menyebut lokasi kerajaan argraria dan kerajaan maritim Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Peta minda

Semangat bermasyara kat

Aras 2 o Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan argraria o Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal Aras 3 o Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan argaria menjadi kerajaan maritim o Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai Aras 1 o Memerihalkan peristiwa pengasasan Kesultanan Melayu Melaka o Menceritakan asal usul nama Melaka o Menceritakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara

Memupuk kesetiaan dan bersatu padu

Memupuk keharmonia n dalam masyarakat

21/3 1/4

Bab 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka 4.1 Paramewswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 4.2 Asal Usul Nama Melaka 4.3 Kegigihan Parameswara Membangungkan Kesultanan Melayu Melaka

Menerangkan pengasasan kesultanan Melayu Melaka oleh Parameswara Menceritakan asal usul nama Melaka Menjelaskan kegigihan Parameswara membangungkan Kesultanan Melayu Melaka

pembelajaran masteri kontekstual

Memupuk keyakinan

peta minda

Memupuk semanagat kegigihan

Aras 2 o Menerangkan tindakan Paramwswara dalam usaha membina Melaka Aras 3 o Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan o Membuat inferens tentang

jadual minda

kepentingan sifat kepimpinan dalam pembinaan negara 4/4 29/4 BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA 5.1 Pentabiran Yang Sistematik 5.2 Pusat Perdagangan 5.3 Kematangan Hubungan Luar 5.4pusat Pengembangan Agama Islam 5.5 Pusat Kegiatan Ilmu 5.6 Perluasan Kuasa Menghuraikan sistem Pembesar Empat Lipatan Menyenaraikan faktor yang menyumbang kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan Menjelaskan hubungan Melaka luar Aras 1 o Mendefinisikan Empat Lipatan konsep Pembesar pembelajaran masteri kontekstual Setia kepada raja dan negara

o Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka o Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kea rah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan o Menyebut nama negara dan jenis barangan yang diperdagangkan di Melaka o Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka o Menjelaskan diplomatic konsep hubungan

peta minda

jadual minda

Taat kepada ajaran agama

Menerangkan peranan kerajaan Melaka sebagai pusat pengembangan agama Islam dan kegiatan ilmu Memahami perluasaan kuasa kerajaan Melaka

Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar menjalinkan hubungan dengan Melaka o Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-neagra luar o Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka o Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan Islam di Melaka o Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara o o Mendefinisikan konsep intelektual Menyenaraikan peranan istana

pembelajaran masteri kontekstual

Mengamalk an toleransi beragama

peta minda

jadual minda

sebagai pusat intelektual o Menyatakan peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca o Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka o Mendefinisikan istilah perlusan kuasa

o Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa o Melakar dan melabel mepayar Melaka pemimpin

o Menyatakan peranan dalam meluaskan kuasa o Aras 2 o Membandingkan kedatangn Islam ke Melaka

Menerangkan kesan perluasan kuasa

teori-teroi pembelajaran masteri kontekstual

o Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka o Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah Aras 3 o Menilai usaha-usaha keajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia o Membuat justifikasi tentag peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual o Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka

peta minda

jadual minda

13/6 -6/7

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA 6.1 Kelemahan Kepimpinan 6.2 Masalah Perpaduan 6.3 Kelemahan Askar Melaka 6.4 Kedatangan Portugis

Menerangklan faktor kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Melaka

Aras 1 o Memerihalkan Kesultanan Melayu Melak o Menyatakan sebab Portugis ke Melaka o Menyenaraikan sebab Melaka di tangan Portugis Aras 2 o Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka o Membandingkan peralatan perang yang digunakna oleh Melaka dan Portugis Aras 3 o Merasionalisasiakn kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara kemerosotan kedatangan kekalahan

pembelajaran masteri kontekstual

peta minda

Mempertah ankan kedaulatan bangsa

jadual minda

Sanggup bekorban demi bangsa

11/7 29/7

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 7.1 Pengasasan Kerajaan Johor 7.2 Kegemilangan Kerajaan Johor 7.3 Kemerosostan Kerajaan Johor

Menceritakan usahausaha Sultan Mahmud Shah menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka Menjelaskan pengasasan kerajaan Johor Memahami kegemilangan kerajaan Johor sebagai pusat perdagangan and persuratan Melayu Menerangkan faktor

Aras 1 o Menyatakan kesan kejatuhan Melaka usaha-usha kewibawaan pengasasan

pembelajaran masteri kontekstual Berwaspada terhadap unsur-unsur luar

o Menceritakan menegakkan semula Kesulatan Melayu Melaka o Menceritka Empayar Johor mengenai

peta minda

jadual minda Bermuafaka t dalam membuat keputusan

o Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor o Menyatakan kebangkitan Acheh sebab-sebab yang

Menyenaraikan kuasa-kuasa terlibat dalam Perang Tiga Segi

Bersatu padu dalam

kemerosotan kerajaann Johor

o Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebabai pusat perdagangan o Memerihalkan Johor keadaan pelabuhan

setiap perkara yang dicapai

o Menyenaraikan hsail penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor o Memerihalkan perebutan kuasa yang menebabkan kemerosotan kerajaan o Menceritakan penglibatan dalam pemerinatahan Johor Bugis

o Menceritakan tenatng Perang JohorJmabi o Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor Aras 2 o Menghubungkait Kerajaan Johor, Acheh dan Malaka dalam Perang Tiga Segi o Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka o Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka o Menghuraikan peranan Johor pusat kegiatan ekonomi serantau o Membincangkan pusat keilmuan o Menghuraikan kerajaan Johr sebagai jadual minda pembelajaran masteri kontekstual

peta minda

peranan Johor sebagai peranan Bugis dlam

o Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor

Aras 3 o Mengupas sebab pihak Johor dna Acheh tidak pernah bekerjasama untuk menetang Portugis o Mencetuskan idea-idea baru kearah penerusan kegemilangan Kesultanan Melayu Johor o Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor 1/8 12/8 BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU 8.1 Kerajan Melayu Tua 8.2 Kerajaan Melayu Baru Mengumpul maklumat tentang asal usul nama, pembentukan kerajaan , keistimewaan serta keunikan kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru Aras 1 o Menceritakan asal-usul nama kerajaan kerajaan Melayu o Menceritakan pengasasan kerajaankerajaan Melayu Tua dan Kerajaan Melayu Baru o Menyatakan Melayu Aras 2 o Menghubungkaitkan kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan Aras 3 o Merasionalkan asl-usul kerajaan Melayu 15/8 26/8 BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU 9.1 Sistempemerintahan Dan Pentadbiran Memahami sistem pemerintahan dan pentadbiran negerinegeri Melayu Menghuraikan Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Aras 1 o Mendefinisikan tulah konsep daulat dan yang pembelajaran masteri kontekstual nama kerajaanlokasi kerajaan-kerajaan jadual minda Kegigihan pembelajaran masteri kontekstual Pengorbana n dan perjuangan

peta minda

Semangat jati diri

o Menyenaraikan mengukuhkan daerah o Menamakan

cirri-ciri

alat-alat

kebesaran

Menghorma ti dan mematuhi

9.2 Sistem Perudangan Kerajaan Melayu 9.3 Kegiatan Ekonomi Di NegeriNegeir Melayu 9.4 Sosiobudaya

Bertulis dalam sistem perundangan negerinegeri Melayu Menerangkan kegiatan ekonomi di negeri-negeri melayu Memerihalkan kegiatan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional

negeri-negeri Melayu o Mengumpul maklumat tentang peranan pembesar di peringkat jajahan and daulat o Menceritakan agama dan magis peranan pemimpin Ketua peta minda

undangundang

jadual minda Bersyukur

o Menerangkan peranan Penggawa dan Ketua Kampung o Membina struktur kerajaan-kerajaan Melayu Sembilan

pentadbiran dan Negeri

Menjaga keamanan dan kedaulatan negara

o Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih o Menyatakan prinsip-prinsip perpatih dan Adat Temenggung Adat

o Menyenaraikan prinsip-prinsip terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undangundang 99 Perak, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Kedah dana Sistem perundangan Kelantan o Mendefiniskan konsep sara diri

Mempertah ankan identiti bangsa

o Mengumpulkan maklumat tentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan o Menayatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menajlankan kegiatan ekonomi o Memberi contoh jenis mata wang yang digunakan o Menyatakan diperkenalakan sistem cukai yang

o Aras 2

Menamakan jenis pengangkutan

o Membandingkan sistem pentadbiran kerajan Melaka dan Negeri Sembilan o Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih o Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis o Menerangkan peranan sunagi sebagai nadi perkembangan ekonomi o Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu o Menerangkan perlombongan Aras 3 o Membuktikan kewujudan demokrasi dalam Adat Perpatih amalan kegunaan hasil pembelajaran masteri kontekstual

peta minda

jadual minda

o Menguraikan kepentingan sistem perundangan dalam menamin kesejahteraan hidup bermasyarakat o Menilai peranan matawang perkembangan ekonomi 5/9 15/9 BAB 10: SARAWAK 10.1 Latar Belakang Sejarah Sarawak 10.2 Masyarakat Sarawak 10.3 Kegiatan Sosiobudaya Menerangkan latar belakang sejarah, keadaan masyarakat kegiatan sosiobudaya dan ekonomi negeri Sarawak Aras 1 dalam

Menceritakan pertalian seajrah Sarawak dengan Kesultanan Brunei o Menyenaraikan Sarawak kumpualn etnik di

pembelajaran masteri kontekstual

Perpaduan nasional

Menyatakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak

peta minda

Semangat cinta akan

10.4 Kegiatan Ekonomi

o Menyenaraikan ekonomi di Sarawak Aras 2

jenis

kegiatan

jadual minda

negara

Menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik Sarawak dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi Aras 3 o Membuktikan kewujudan budaya bermuafakatan dalam lehidupan masyarakat Sarawak o Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

19/9 30/9

BAB 11: SABAH 11.1 Latar Belakang Sabah 11.2 Masyarakat Sabah 11.3 Kegiatan Sosiobudaya 11.4 Kegiatan Ekonomi

Menerangkan latar belakang sejarah, keadaan masyarakat kegiatan sosiobudaya dan ekonomi negeri Sabah

Aras 1

o o o o

Menceritakan pertalian sejarah Sabah dengan Kesultanan Sulu Menyenaraikan Sabah kumpualn etnik di

pembelajaran masteri kontekstual Perpaduan nasional peta minda

Menayatakncara hidup dan budaya kumpulan etnik Sabah Menyenaraikan ekonomi di Sabah Aras 2 jenis kegiatan

jadual minda

Semangat cinta akan negara

Menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan

ekonomi Aras 3

Membuktikan kewujudan budaya bermuafakatan dalam lehidupan masyarakat Sabah o Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

Menghuraikan tamu perpaduan di Sabah

ke

arah