Judul Buku: SIRAH NABAWIYAH II

Penulis: Imam Ibnu Hisyam
Harga: 75.000

DAFTAR ISI
129
130

PERANG BANI SULAIM DI AL-KUDRI........................................ 1
PERANG AS-SAWIQ (TEPUNG)............................................... 2

131
132
133

 Sebab-sebab Terjadinya Perang As-Sawiq (Tepung)....................
2
 Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Keluar dari
Madinah untuk Perang............................................................
3
 Latar Belakang Penamaan Perang As-Sawiq (Tepung)..................
 Abu Sufyan bin Harb Memuji Sallam bin Misykam......................
PERANG DZI AMAR................................................................. 4
PERANG AL-FURU’ DI BUHRAN............................................... 5
PERIHAL BANI QAINUQA’........................................................ 6

134
135

136

3
3

 Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengajak Orang-orang
Yahudi Masuk Islam di Pasar Bani Qainuqa’............................... 6
 Sebab Perang Bani Qainuqa’....................................................
7
 Pengepungan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
terhadap Bani Qainuqa’..........................................................
7
 Pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
dengan Abdullah bin Ubai bin Salul..........................................
8
DETASEMEN ZAID BIN HARITSAH KE AL-QARADAH................11
TERBUNUHNYA KA’AB BIN AL-ASYRAF...................................13
 Syair-syair Ka’ab bin Al-Asyraf.................................................
13
 Jawaban Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu terhadap
Ka’ab bin Al-Asyraf................................................................ 14
 Maimunah binti Abdullah Menjawab Syair-syair
Ka’ab bin Al-Asyraf................................................................ 15
 Jawaban Ka’ab bin Al-Asyraf terhadap Maimunah binti Abdullah.... 15
 Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang Kejadian di Atas.. 18
 Syair-syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang
Terbunuhnya Ka’ab bin Al-Asyraf..............................................
19
 Perihal Muhayyishah dan Huwayyishah...................................... 19
PERANG UHUD....................................................................... 22
 Kebulatan Tekat Orang-orang Quraisy untuk Memerangi
Kaum Muslimin....................................................................23
 Abu Izzah Al-Jumahi Keluar Bersama Kaum Musyrikin................
23
 Musafi’ Al-Jumahi Memprovokasi Bani Kinanah......................... 24
 Wahsyi, Budak Jubair bin Al-Muth’im.......................................
24
 Keberangkatan Orang-orang Quraisy......................................... 24

137

 Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................... 25
 Keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
Bersama Para Sahabat Radhiyallahu Anhum...............................
 Kepulangan Orang-orang Munafik............................................
26
 Mirba’ bin Qaidhi Yang Munafik dan Ulahnya............................. 27
 Persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Jalan
Menuju Gunung Uhud dan Mobilisasi Perang............................. 28
 Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada
Pasukan Pemanah.................................................................. 28
 Sahabat-sahabat Yang Diizinkan Ikut Perang dan Sahabatsahabat Yang Dipulangkan karena Masih Kecil.............................
 Mobilisasi Kekuatan Kaum Musyrikin.......................................
29
 Abu Dujanah Radhiyallahu Anhu Mengambil Pedang Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Berperang dengannya.................
 Abu Amir Yang Fasik...............................................................
30
 Provokasi Abu Sufyan bin Harb dan Istrinya, Hindun,
kepada Kaum Musyrikin.........................................................
30
 Kode Kaum Muslimin di Perang Uhud......................................
31
 Kepahlawanan Abu Dujanah....................................................
31
HAMZAH BIN ABDUL MUTHTHALIB, PEMIMPIN
PARA SYUHADA’..................................................................... 33
 Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu Bertempur
Sebagai Pahlawan.................................................................. 33
 Wahsyi Membunuh Hamzah bin Abdul Muththalib
Radhiyallahu Anhu dengan Curang............................................ 33
 Cerita Wahsyi tentang Pembunuhannya terhadap
Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu.......................
 Syahidnya Mush’ab bin Umair Radhiyallahu Anhu.......................
 Pertemuan Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu dengan
Abu Sa’ad bin Abu Thalhah.....................................................
37
 Perihal Ashim bin Tsabit Radhiyallahu Anhu............................... 37
 Handzalah bin Abu Amir Radhiyallahu Anhu Yang Dimandikan
Para Malaikat........................................................................ 38
 Syair Syaddad bin Al-Aswad tentang Pembunuhannya terhadap
Handzalah bin Abu Amir Radhiyallahu Anhu.............................. 38
 Syair Abu Sufyan bin Harb di Perang Uhud................................ 39
 Jawaban Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu atas Syair
Abu Sufyan bin Harb.............................................................. 39
 Syair Syaddad bin Al-Aswad tentang Pertolongannya kepada
Abu Sufyan bin Harb.............................................................. 40
 Jawaban Al-Harits bin Hisyam terhadap
Syair Abu Sufyan bin Harb......................................................
40
 Kekalahan Menimpa Orang-orang Quraisy................................. 40
 Ketidakpatuhan Pasukan Pemanah terhadap Pesan Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam....................................................
40
 Amrah Al-Haritsiyah Memegang Bendera Orang-orang Quraisy.....
 Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Yang Meledek

26

28

29

34
36

41

................................  Syair lain Hindun binti Utbah............................................. Paman Anas bin Malik............................................................................. 52 PERIHAL AL-HARITS BIN SUWAID BIN SHAMIT........................... 56  Syair Hindun binti Utbah tentang Keberhasilan Balas Dendamnya terhadap Kaum Muslimin...... 43  Sepak Terjang Ummu Umarah Radhiyallahu Anha.............................................. 42  Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu Anhu....................... KEBERANGKATAN AMR BIN AL-JAMUH DAN KESYAHIDANNYA............................. 47  Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Jalan Menuju Gunung Uhud...  Sahabat Yang Pertama Kali Mengumumkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Masih Hidup setelah Diisukan Meninggal Dunia.. 41  Apa Yang Dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Perang Uhud..........  Perihal Anas bin An-Nadhr... 50 PERIHAL QUZMAN SANG MUNAFIK................ 43  Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Radhiyallahu Anhu........48  Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu dan Beberapa Orang dari Kaum Muhajirin Mengusir Pasukan Berkuda Kaum Musyrikin  Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu Anhu....................  Syahidnya Al-Yaman........................................................................138 139 140 141 142 143 Orang-orang Quraisy karena Menyerahkan Bendera Perang kepada Budak Abu Thalhah................................ 41  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Amrah binti Alqamah.......................  Sahabat-sahabat Yang Melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..... 55 HINDUN BINTI UTBAH DAN PENYINCANGAN HAMZAH BIN ABDUL MUTHTHALIB................................ Ayah Hudzaifah dan Syahidnya Tsabit bin Waqasy........................................................................................................................................................ 57  Jawaban Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu terhadap Hindun binti Utbah......................................... Salah Seorang Warga Bani Abdul Asyhal.................................. 51 TERBUNUHNYA MUKHAIRIQ.....................................................................................  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Kematian Ubai bin Khalaf......... 53  Perihal Ushairim................................................... Laknat Allah untuknya................................................................................... 48  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Shalat dengan Duduk dan Kaum Muslimin Shalat di Belakangnya dengan Duduk..............................................46  Terbunuhnya Ubai bin Khalaf....................... 47  Syair lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Kematian Ubai bin Khalaf.................... 49  Hatib bin Umaiyyah Sang Munafik........................... 56  Hindun binti Atsatsah Menjawab Syair Hindun binti Utbah....... 57 KECAMAN AL-HULAIS BIN ZABBAN AL-KINANI KEPADA 44 45 45 45 46 48 49 54 56 ................... 44  Luka Mata Qatadah bin An-Nu’man Radhiyallahu Anha.........  Perihal Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu..................................................................................................................................................

.........................................................  Abu Sufyan bin Harb Menyatakan Caciannya dan Sombong dengan Berhala-berhala........................................................................ 65  Penyucian Darah dari Pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam............................................................................. 93  Orang-orang Yang Keluar Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Hamraul Asad... 72  Turunnya Enam Puluh Ayat di Surat Ali Imran dan Penjelasan Kata-kata Yang Asing........... 99  Syuhada’ Perang Uhud dari Kaum Muhajirin......................................... 70  Pembunuhan Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abu Al-Ash............................................................................. 67  Perihal Ma’bad dan Terornya terhadap Orang-orang Musyrikin.................................... 58  Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu Berjalan Menelusuri Jejak Orang-orang Quraisy. 72  Kedudukan Syuhada’ di Sisi Allah..... 64  Tangis Wanita-wanita Anshar terhadap Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu...............................................................................................  Kedudukan Para Syuhada’................................................................................ 66 PERANG HAMRAUL ASAD......... Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu.................................. 61  Kesabaran Shafiyyah binti Abdul Muththalib atas Kesyahidan Saudaranya................................................... 63 KEPULANGAN RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM KE MADINAH DAN PERILAKU HAMNAH BINTI JAHSY............................................................................  Ujian dan Pembersihan............................. 65  Kesabaran Wanita dari Bani Dinar.................ABU SUFYAN ATAS PENYINCANGAN HAMZAH BIN ABDUL MUTHTHALIB..................................... 58 144 145 146 147  Al-Hulais Mengecam Abu Sufyan atas Penyincangan Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu...............................................  Pembunuhan Abu Izzah Al-Jumahi....................................................... 103 58 60 62 62 68 70 71 ....................................................... 64  Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Wanitawanita Anshar untuk Pulang............................................................ 96 SYUHADA’ PERANG UHUD DARI KAUM MUHAJIRIN DAN KAUM ANSHAR............  Perihal Abdullah bin Ubai bin Salul Pasca Perang Uhud........................... 99  Syuhada’ Perang Uhud dari Kaum Anshar...............................  Pemakaman Para Syuhada’ di Tempat Mereka Gugur............................................... 71 AYAT-AYAT AL-QUR’AN YANG DITURUNKAN ALLAH TENTANG PERANG UHUD.................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menyalati Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu dan Syuhada’ Perang Uhud.................................... 99  Total Syuhada’ Kaum Muslimin....................... 59  Duka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam atas Apa Yang Dialami Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu.. 65  Dzul Fa’qar. 59  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menanyakan tentang Sa’ad bin Ar-Rabi’ Radhiyallahu Anhu.....................................

........................................ 123  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu dan Syuhada’ Uhud Radhiyallahu Anhum.......  Syair Lain Amr bin Al-Ash di Perang Uhud....... 106  Syair Hubairah bin Abu Wahb Al-Makhzumi....................  Syair Lain Dhirar bin Khaththab Al-Fihri di Perang Uhud.................................................................... 120  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Para Sahabat Pemegang Bendera Perang di Perang Uhud........... 104  Korban-korban Kaum Quraisy dan Nama-nama Pembunuh Mereka....... 116  Syair Amr bin Al-Ash di Perang Uhud...................... 115  Jawaban Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu terhadap Abdullah bin Az-Ziba’ra..................................................................... 124  Syair lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu..... 107  Jawaban Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu kepada Hubairah bin Wahb....................... 113  Dhirar bin Khaththab Menjawab Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu.............. 106  Jawaban Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu kepada Hubairah bin Wahb......................................................................................................................................................................................... 105 SYAIR-SYAIR YANG DIUCAPKAN DI PERANG UHUD................ 118  Syair Lain Dhirar bin Khaththab Al-Fihri di Perang Uhud..........................  Syair Al-Hajjaj bin Illath tentang Pujiannya kepada Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu....  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu Menangisi Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu...................................... 127  Syair Lain Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu Menangisi Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu...............................................  Syair Tangisan terhadap Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu Yang Diatasnamakan kepada Abdullah 119 119 122 125 128 128 130 ............................... 104  Total Korban Kaum Musyrikin di Perang Uhud..111  Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menjawab Abdullah bin Az-Ziba’ra....................................................  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu di Perang Uhud...................................... 108  Syair Abdullah bin Az-Ziba’ra di Perang Uhud............................................ 118  Jawaban Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu terhadap Amr bin Al-Ash................. 120  Jawaban Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu terhadap Dhirar bin Khaththab dan Amr bin Al-Ash....................................................148 149  Koreksi Ibnu Hisyam atas Data Ibnu Ishaq................................ 103 KORBAN-KORBAN KAUM MUSYRIKIN DI PERANG UHUD........................................................................................................... 112  Syair Ka’ab bin Malik Menangisi Hamzah bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu...  Syair Lain Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu di Perang Uhud.......................................... 114  Syair Abdullah bin Az-Ziba’ra Menangisi Korban Kaum Musyrikin di Perang Uhud...........

... 134  Syair Yang Diatasnamakan kepada Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu diPerang Uhud... 148  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Mengecam Orang-orang Hudzail...............................................................................................  Syair Lain Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu di Perang Uhud............................................................................... 145  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhu......  Perihal Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhu..  Kesyahidan Zaid bin Ad-Datsinah Radhiyallahu Anhu..................... 136  Abu Al-Hakam bin Sa’id Menghibur Saudara Perempuannya.............................................................. 138  Nama-Nama Qari’ Yang Dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama Delegasi Adhal dan Al-Qarah.............................. 139  Tiga Tawanan........................ 147  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Mengecam Bani Lahyan.......................................................................... Nu’mun binti Sa’id....................................................... 134  Syair Ikrimah bin Abu Jahal di Perang Uhud................. 139  Kumbang Besar Menyelamatkan Jenazah Ashim bin Tsabit Radhiyallahu Anhu.......................................................................................................................150 bin Rawahah Radhiyallahu Anhu dan Ka’ab bin Malik............................................................ Hamzah bin Abdul Muththalib............... 147  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Mengecam Orang-orang Hudzail.......................... 146  Orang-orang Yang Berkerumun di Sekitar Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhu setelah Kematiannya......................................  Syair Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhu ketika Hendak Dibunuh....................................  Syair Dhirar bin Khaththab Al-Fihri di Perang Uhud. 147  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Mengecam Pengkhianatan Orang-orang Hudzail................... 141  Ayat-ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Detasemen Ar-Raji’...........................138  Kedatangan Delegasi dari Adhal dan Al-Qarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..........  Syair-syair Abdullah bin Az-Ziba’ra di Perang Uhud.................................................................................... 148 131 132 135 135 136 137 138 140 141 143 144 ................................. 140  Penjualan Dua Tawanan kepada Orang-orang Quraisy.......................................................133  Syair Abu Za’nah di Perang Uhud............................  Shafiyyah binti Abdullah Muththalib Menangisi Saudaranya...........................................  Syair Nu’mun binti Sa’id Menangisi Suaminya.. 137  Syair Hindun binti Utbah dalam Kepulangannya dari Uhud......... PERANG AR-RAJI’ TAHUN KETIGA HIJRIYAH................. 145  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhu.................................. 135  Syair Al-A’sya bin Zurarah bin An-Nabbasy At-Tamimi..... Radhiyallahu Anhu........ Syammas bin Utsman................  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhu..  Pengkhianatan Hudzail.....

........................................ SYAIR-SYAIR TENTANG PENGUSIRAN BANI AN-NADHIR......... 165  Jawaban Sammak Si Yahudi.................................................................................................................................................... 150  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Khubaib bin Adi dan Sahabat-sahabatnya.............. 159  Orang-orang Bani An-Nadhir Yang Masuk Islam............................................. 150 PERISTIWA BI’RU MAUNAH DI BULAN SHAFAR TAHUN KEEMPAT HIJRIYAH......................................................... 155 PENGUSIRAN BANI AN-NADHIR PADA TAHUN KEEMPAT HIJRIYAH...............................  Anas bin Abbas As-Sulami Bangga dengan Kematian Nafi’ bin Budail.................... 157  Orang-orang Al-Khazraj Bersiap-siap untuk Memerangi Bani An-Nadhir.......................................................................................... 151  Amir bin Ath-Thufail Membunuh Salah Seorang Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...........151 152 153  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Mengecam Orang-orang Hudzail......164  Syair Ibnu Luqaim Namun Diatasnamakan kepada Qais bin Bahr........................................................................................................ 158  Pengusiran Bani An-Nadhir........ 149  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Mengecam Orang-orang Hudzail.......................................................................................... 157  Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Bani An-Nadhir............................................... 168  Syair Al-Abbas bin Mirdas Yang Memuji Bani An-Nadhir................................. 155  Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu Mengecam Bani Ja’far bin Kilab....................................... 154  Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu Menangisi Nafi’ bin Budail Radhiyallahu Anhu.............................. 155  Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Para Korban Bi’ru Maunah..................................................................................... 151  Delegasi Para Qari’........................... 166  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang Pengusiran Bani An-Nadhir dan Tewasnya Ka’ab bin Al-Asyraf........ 158  Kesombongan Tidak Hilang dari Bani An-Nadhir di Selasela Kepergian Mereka.................................... 159  Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Bani An-Nadhir...  Syair tentang Pengusiran Bani An-Nadhir Yang Diatasnamakan kepada Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu............................ 157  Bani An-Nadhir Berusaha Membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...................................................................... 154 159 164 167 169 ...............................  Jawaban Sammak Si Yahudi terhadap Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu..... 151  Kedatangan Abu Bara’ Si Jago Tombak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................................................................................ 157  Kepulangan Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Madinah................................................................... 152  Provokasi Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu kepada Abu Bara’.

.....  Mukjizat Pelipatgandaan Kurma....................................................................... 170 PERANG DZATU AR-RIQA’ PADA TAHUN KEEMPAT HIJRIYAH...................................................................... 183  Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang Terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam Penggalian Parit..........................................................................................................183  Penggalian Parit.. 181  Orang-orang Yahudi Memprovokasi Orang-orang Quraisy untuk Melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................................... 170  Jawaban Ka’ab bin Malik atau Abdullah bin Rawahah terhadap Al-Abbas bin Mirdas................................................................. 186  Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang Dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Parit (Khandaq)....................................................... 172  Salah Seorang dari Ghathafan Berusaha Menyergap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.............................................. 185  Mukjizat Lain di Pelipatgandaan Makanan..........................................  Memuncaknya Ketakutan dan Munculnya Kemunafikan Orangorang Munafik.................................................................. 178  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Perang Badar Yang Dijanjikan Abu Sufyan bin Harb....... 172  Shalat Khauf........................... 177  Syair Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu tentang Perang Badar Yang Dijanjikan Abu Sufyan bin Harb...... 190  Sebagian Orang-orang Musyrikin Berusaha Menyeberangi Parit. 169  Al-Abbas bin Mirdas Menjawab Kedua Kalinya terhadap Khawwat bin Jubair Radhiyallahu Anhu.................................................  Huyai bin Akhtab Memprovokasi Ka’ab bin Asad Al-Quradhi untuk Memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam....................................................................................... 179 PERANG DAUMATUL JANDAL DI BULAN RABI’UL AWWAL TAHUN KELIMA HIJRIYAH.............. 189  Orang-orang Musyrikin Mengepung Madinah...  Persinggahan Kaum Musyrikin di Sekitar Madinah............................... 190  Pembicaraan Perdamaian................................ 180 PERANG KHANDAQ PADA TAHUN KELIMA HIJRIYAH................... 178  Jawaban Abu Sufyan bin Al-Harits terhadap Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu............................ 174 PERANG BADAR TERAKHIR DI BULAN SYA’BAN TAHUN KEEMPAT HIJRIYAH...........................................  Keberangkatan Orang-orang Musyrikin dan Nama-nama Pemimpin Mereka........................................  Tibanya Informasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Pengiriman Orang-orang untuk Mengecek Kebenarannya.............154 155 156 157  Jawaban Khawwat bin Jubair Radhiyallahu Anhu terhadap Al-Abbas bin Mirdas............................................................. 177  Keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Badar Menunggu Pasukan Musyrikin................................................ 173  Kisah Jabir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam Perjalanan Pulang ke Madinah................  Orang-orang Yahudi Memprovokasi Orang-orang Ghathafan............................................ 181 183 185 186 187 188 189 191 .............

.... 193  Perihal Shafiyyah binti Abdul Muththalib dan Mata-mata Yahudi..........................  Keputusan Sa’ad bin Muadz Radhiyallahu Anhu................................ 204  Bani Quraidhah Tunduk kepada Hukum Islam.........  Orang-orang Yahudi Menolak Perang........ 197  Orang-orang Quraisy Menolak Tuntutan Orang-orang Yahudi.................158  Pembunuhan Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu terhadap Amr bin Abdu Wudd....................... dan Taubatnya setelah itu......................... 192  Hassan bin Tsabit Meledek Ikrimah bin Abu Jahal.................................................. 195  Nu’aim bin Mas’ud Pergi ke Tempat Orang-orang Quraisy untuk Menggembosi Mereka............................................................................................................................. 197  Orang-orang Yahudi Meminta Gadai..................................................... Musyawarah Orang-orang Yahudi dengannya....................................... 192  Syair Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu tentang Pembunuhannya terhadap Amr bin Abdu Wudd..........................  Kode Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Sahabatsahabatnya di Perang Khandaq.......................................  Perihal Az-Zubair bin Batha Al-Quradhi........................................................................................................... 195  Nu’aim bin Mas’ud Pergi ke Bani Quraidhah untuk Menggembosi Mereka...... 202  Masuk Islamnya Beberapa Orang dari Bani Hadal....... 207  Perihal Huyai bin Akhthab.  Realisasi Keputusan Sa’ad bin Muadz Radhiyallahu Anhu terhadap Bani Quraidhah......... 208  Perihal Athiyyah Al-Quradhi dan Rifa’ah bin Samuel......  Masuk Islamnya Nu’aim bin Mas’ud Al-Ghathafani dan Tawaran Bantuan darinya..  Perihal Abu Lubabah................................................................ 200  Perintah Allah Ta’ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Berangkat ke Bani Quraidhah.................... PERANG BANI QURAIDHAH PADA TAHUN KELIMA HIJRIYAH.................... 210  Kisah Raihanah binti Amr Al-Quradhiyah Bersama 193 194 197 198 200 202 204 205 206 208 210 ............................................. 196  Nu’aim bin Mas’ud Pergi ke Tempat Orang-orang Ghathafan untuk Menggembosi Mereka......................................................... 200  Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu Berada di Depan dengan Membawa Bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.......................................................................  Pembagian Fay’i............. 196  Delegasi Quraisy dan Ghathafan Pergi kepada Orang-orang Yahudi untuk Mengajak Mereka Berperang.................................  Perihal Amr bin Su’da Al-Quradhi...  Pengepungan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap Bani Quraidhah................................................................................................... 198  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengutus Hudzaifah bin Al-Yaman Menyelidiki Kondisi Pasukan Sekutu.................. 207  Pembunuhan Wanita Yahudi Yang Telah Membunuh....... dan Perkara Mereka Diputuskan Sa’ad bin Muadz Radhiyallahu Anhu............ 201  Nasihat Ka’ab bin Asad kepada Bani Quraidhah........

................................................. 211  Meninggalnya Sa’ad bin Muadz Radhiyallahu Anhu.......159 160 Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam....  Kuburan Mempunyai Tekanan dan Tidak Ada Seorang pun Yang Selamat daripadanya................................................ 234  Jawaban Jabal bin Jawwal atas Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu............ 230  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Terbunuhnya Amr bin Abdu Wudd................. 224  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang Perang Khandaq.................................................. 221  Jawaban Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu kepada Dhirar bin Khaththab.............................................................  Syair Lain Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang Perang Khandaq.................................................................................................................................................. 223  Jawaban Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu terhadap Abdullah bin Az-Ziba’ra............................................................. 222  Syair Abdullah bin Az-Ziba’ra......................................................................... 219  Korban-korban Kaum Musyrikin di Perang Khandaq..............................................................  Syuhada’ Perang Khandaq............ 231  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Sa’ad bin Muad dan Para Syuhada’............................................ 229  Habirah bin Abu Wahb Menangisi Amr bin Abdu Wudd................ 228  Syair Habirah bin Abu Wahb tentang Permohonan Maafnya atas Larinya dari Medan Perang....................................................................................................  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Membanggakan Kematian Amr bin Abdu Wudd.......................... 227  Syair Musafi’ bin Abdu Manaf Menangisi Amr bin Abdu Wudd..... 218  Syair Tangisan untuk Sa’ad bin Muadz Radhiyallahu Anhu.......................... 233  Abu Sufyan bin Al-Harits Menjawab Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu........................ SYAIR-SYAIR YANG DIUCAPKAN TENTANG PERANG KHANDAQ DAN PERANG BANI QURAIDHAH.................... 225  Syair Lain Ka’ab bin Malik tentang Perang Khandaq..................................................................... 210  Ayat-ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Perang Khandaq dan Bani Quraidhah.......  Syuhada’ Kaum Muslimin di Perang Bani Quraidhah............................... 232  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Perang Bani Quraidhah........................................................................................... 236 217 218 219 220 226 228 230 ........... 234 TERBUNUHNYA SALLAM BIN ABU AL-HUQAIQ........... 230  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu........................................................................................................  Syair Musafi’ bin Abdu Manaf tentang Terbunuhnya Amr bin Abdu Wudd..............................................................................................231  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Sa’ad bin Muadz....... 236  Orang-orang Al-Khazraj Meminta Izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Membunuh Sallam bin Abu Al-Huqaiq.....

...............  Syair Abdullah bin Az-Ziba’ra tentang Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah........................... 244 PERANG DZU QARAD......... 251  Syair Syaddad bin Aridh Al-Jusyami......................................... 245  Para Penunggang Kuda Berpacu untuk Keluar.......................................................161 162 163 164 165  Persaingan Para Sahabat dari Al-Aus dan Para Sahabat dari Al-Khazraj kepada Keridhaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........ 245  Sebab-sebab Perang Dzu Qarad........................................... 252 PERANG BANI AL-MUSHTHALIQ DI AL-MURAISI’ PADA BULAN SYA’BAN TAHUN ENAM HIJRIYAH..................................................................... 250  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu di Perang Dzu Qarad............................................................... 243  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang Perang Bani Lahyan.................... 255  Ucapan Abdullah bin Ubai bin Salul................................. 251  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang Perang Dzu Qarad...................................................................................... 247  Terbunuhnya Muhriz bin Nadhlah Radhiyallahu Anhu.....  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menyuruh Para Penunggang Kuda Mengejar Uyainah bin Hishn dan Anak Buahnya................... MASUK ISLAMNYA AMR BIN AL-ASH DAN KHALID BIN WALID...........................................  Kemarahan Sa’ad bin Zaid kepada Hassan bin Tsabit................. 249 SYAIR-SYAIR YANG DIUCAPKAN DALAM PERANG DZU QARAD..........  Kemunafikan Abdullah bin Ubai bin Salul dan Pengingkarannya 238 240 241 246 246 248 250 251 255 ........................................................................ 240  Amr bin Al-Ash dan Teman-temannya Pergi ke Habasyah...................................................... 242 PERANG BANI LAHYAN............................................................................................... 255  Zaid bin Arqam Melaporkan Ucapan Abdullah bin Ubai bin Arqam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...............................................  Wanita dari Bani Ghifar.... 236  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Tewasnya Ka’ab bin Al-Asyraf dan Sallam bin Abu Al-Huqaiq......... 254  Keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Tempat Bani Al-Mushthaliq........................................................................  An-Najasyi Menasihati Amr bin Al-Ash...............................................  Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu tentang Perang Dzu Qarad..................  Muhriz bin Nadzlah Menyusul Uyainah bin Hishn dan Anak Buahnya kemudian Mereka Membunuhnya....................... 254  Konflik di Mata Air Al-Muraisi’............................................................................ 241  Pertemuan antara Khalid bin Walid dengan Amr bin Al-Ash..... 247  Kuda-kuda Kaum Muslimin......................................................... 240  Pertemuan Amr bin Al-Ash dengan Orang-orang Pilihan dari Kaumnya dan Diskusi Mereka tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam................................................................. 254  Sebab-sebab Perang Bani Al-Mushthaliq......................................................................

... 256  Turunnya Ayat Al-Qur’an Yang Membenarkan Laporan Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhu..............  Perihal Juwairiyah binti Al-Harits Radhiyallahu Anhu dan Keberkahannya atas Kaumnya...............  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memberi Ganti kepada Hassan bin Tsabit karena Pukulan Shafwan bin Al-Muaththal........................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Membawa Hewan Sembelihan...................................................... 260  Berita Bohong................. 256 258 258 259 263 267 270 271 273 274 276 ................................................................................166 167 terhadap Ucapannya Sendiri................................................................... 259  Tawanan-tawanan Wanita Bani Al-Mushthaliq...................................... 259  Kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Bani Al-Mushthaliq................  Kode Kaum Muslimin di Perang Bani Al-Mushthaliq..................................................... 257  Sikap Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Salul terhadap Ayahnya................................................................  Sakitnya Aisyah Radhiyallahu Anha....................................................................... 260 BERITA BOHONG DI PERANG BANI AL-MUSHTHALIQ............................................  Pertemuan Antara Shafwan bin Al-Muaththal dengan Hassan bin Tsabit. 263  Turunnya Kepastian Kesucian Aisyah Radhiyallahu Anha dan Vonis Bohong bagi Orang Yang Menuduhnya......... 269  Shafwan bin Al-Muaththal Memukul Hassan bin Tsabit.. 276  Orang-orang Quraisy Mengutus Al-Hulais bin Alqamah...........................  Kedatangan Budail Al-Khuzai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.......................................................  Korban-korban Bani Al-Mushthaliq............................................................ 262  Sebab Ketertinggalan Aisyah Radhiyallahu Anha dari Rombongan......... 273  Keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Berumrah dan Ajakannya kepada Manusia...................................................................................... 257  Perihal Miqyas bin Shubabah dan Tipu Muslihatnya...................................... 273  Bisyr bin Sufyan Melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Kesepakatan Orang-orang Quraisy untuk Memerangi Beliau........  Syair Hassan bin Tsabit tentang Kesucian Ummul Mukminin Aisyah Radhiyallahu Anha.. 276  Kedatangan Mikraz bin Hafsh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.................................................................................. 262  Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Pergi dengan Salah Satu Istrinya.............. 256  Usaid bin Hudhair dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..................... 259  Masuk Islamnya Al-Harits bin Abu Dhirar.............  Pengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap Fitnah....................................................................................... 271 PERIHAL AL-HUDAIBIYAH............................................................................................................................................................. 274  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menempuh Jalan Lain............................

....................................168 169 170 171 172  Kemarahan Al-Hulais bin Alqamah......................................... 282  Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu Sedih karena Perdamaian dengan Orang-orang Quraisy.................. 280 BAIAT AR-RIDHWAN...................................................................... 285  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menghadiahkan Untanya Yang Tadinya Milik Abu Jahal........... 277  Orang-orang Quraisy Mengutus Urwah bin Mas’ud Ats-Tsaqafi......... 279  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengutus Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu............................................................................................................................ 298  Perihal Amir bin Al-Akwa’.............. 281 GENCATAN SENJATA...... 296 KEBERANGKATAN KE KHAIBAR PADA BULAN MUHARRAM TAHUN KETUJUH HIJRIYAH... 298  Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Khaibar....................................................................................... 282  Penulisan Teks Perdamaian dan Syarat-syaratnya.... 285  Mencukur Rambut dan Memendekkannya................... 280  Isu Terbunuhnya Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu........................................................................... 299  Serangan Tiba-tiba terhadap Penduduk Khaibar....................................................................... 279  Orang-orang Quraisy Mengirim Mata-mata untuk Mencari Informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Kaum Muslimin..................... 281  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Membaiat untuk Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu................. 281  Sahabat Yang Pertama Kali Berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................ 300 ........ 281  Orang-orang Yang Tidak Berbaiat.......................................................... 279  Keberangkatan Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu ke Makkah................. 291 PERIHAL WANITA-WANITA MUKMINAH YANG HIJRAH PASCA GENCATAN SENJATA.................. 284  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bertahallul dari Ihram................................................................. 285  Kepulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Turunnya Surat Al-Fath................ 291  Perihal Abu Bashir.................................................................... 294  Kabar Gembira Penaklukan Makkah Al-Mukarramah........... 277  Utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Orang-orang Quraisy...................... 284  Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu Memprovokasi Abu Jandal untuk Menyerang Kaum Musyrikin............. 286 PERIHAL ORANG-ORANG LEMAH DI MAKKAH PASCA PERDAMAIAN AL-HUDAIBIYAH........................................................... 283  Perihal Abu Jundal............................. 299  Tempat-tempat Persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam Keberangkatannya ke Khaibar........................................................................................... 284  Saksi-saksi Penandatangan Perdamaian............... 298  Pejabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah dan Pemegang Bendera Perang di Perang Khaibar....................................................................................... 298  Keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Khaibar..................................

...............................  Hal-hal Yang Dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam Perang Khaibar...................................... 303  Terbunuhnya Marhab............................................. 311 SYUHADA’ KAUM MUSLIMIN DI PERANG KHAIBAR...................................................  Ka’ab bin Malik Menjawab Syair Marhab........................173 174 175 176 177 178  Penaklukan Satu Demi Satu Benteng Khaibar... 321  Arabisasi Kuda.......... 324 FADAK PASCA PENAKLUKAN KHAIBAR................... 308  Perihal Budak Yang Mencuri Fay’i................................................................ 303  Terbunuhnya Yasir Saudara Marhab............................ 309  Resepsi Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Shafiyah binti Huyai Radhiyallahu Anha............... 313  Syuhada’ Kaum Anshar............... 323  Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Sebelum Wafat...................  Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu Menjadikan Salah Satu Pintu Benteng Khaibar sebagai Perisai..................................................................... 305  Perihal Shafiyah binti Huyai bin Akhthab Radhiyallahu Anha.......................... 320 PEMBAGIAN LADANG-LADANG KHAIBAR.... 315 PERIHAL AL-HAJJAJ BIN ILATH AS-SULAMI....................................................................................  Perihal Makanan Beracun................. 313 PERIHAL AL-ASWAD SANG PENGGEMBALA.................................................................. 308  Perihal Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani..............................  Syair Lain Najiyah bin Jundab Radhiyallahu Anhu....... 305  Perihal Abu Al-Yasar Ka’ab bin Amr.......................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Para Sahabat Ketiduran hingga Terlambat Mengerjakan Shalat Shubuh...........................  Perihal Kinanah bin Ar-Rabi’ah dan Kematiannya.... 302  Penaklukan Dua Benteng..........................................................................  Syair Ibnu Luqaim tentang Perang Khaibar.................................................................................................................................................................................................................................. 302  Keluarnya Marhab untuk Perang dan Kesombongannya..................................... 310  Apa Yang Diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Sebagian Wanita Muslimah dari Harta Fay’i........................................................................................... 304  Perihal Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu.......... 321  Gandum Yang Diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Istri-istrinya................................................ 316 SYAIR-SYAIR YANG DIUCAPKAN TENTANG PERANG KHAIBAR 319  Syair Najiyah bin Jundab Radhiyallahu Anhu.. 301  Perihal Bani Sahm............................................................................................... 321  Ghanimah Khaibar.................... 325 300 303 304 306 306 307 309 310 311 320 320 .............................................  Pengepungan Khaibar dan Permintaan Damai oleh Penduduknya.  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu.....  Perihal Wanita dari Bani Ghifar. 302  Kode Kaum Muslimin di Perang Khaibar.................... 308  Pengepungan Lembah Al-Qura.........

.........  Ja’far bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu Terjun ke Medan Perang......................................................................................... 345  Perpisahan Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Sebelum Berangkat................................ 326  Al-Qasamah (Sumpah)............................................... 340  Keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Melakukan Umrah......................... 347  Pertemuan Kaum Muslimin dengan Pasukan Romawi di Mu’tah....................................... DAN ABDULLAH BIN RAWAHAH RADHIYALLAHU ANHUM................................................................... 340  Latar Belakang Penamaan Umrah Qishas......... 326  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengutus Kharish kepada Penduduk Khaibar............................. 346  Syair Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu di Mu’an.... 340  Sebab-sebab Al-Idhthiba’ dan Ar-Raml dalam Thawaf............................................................ 331  Nama-nama Muhajirin Yang Pulang ke Madinah..........................................  Perjalanan ke Al-Balqa’....... 329 331 338 339 341 341 345 346 348 348 348 .......................... 327  Pengusiran Orang-orang Khaibar......  Kesyahidan Zaid bin Haritsah Radhiyallahu Anhu............................. PELAKSANAAN UMRAH TERTUNDA PADA BULAN DZUL QA’DAH TAHUN TUJUH HIJRIYAH.............................................  Singgah di Mu’an.................................................  Ucapan Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memasuki Makkah.............. 326  Terbunuhnya Abdullah bin Sahl Saudara Bani Haritsah dengan Tiba-tiba dan Tertuduhnya Orang-orang Yahudi dalam Kasus Tersebut.......................................................................................................... 342 PERANG MU’TAH DI BULAN JUMADIL ULA TAHUN KEDELAPAN HIJRIYAH......................  Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Maimunah binti Al-Harits.................................  Perihal Ubaidillah bin Jahsy............... KEDATANGAN JA’FAR BIN ABU THALIB DARI HABASYAH DAN PERIHAL ORANG-ORANG YANG HIJRAH KE HABASYAH.. 331  Kepulangan Sisa-sisa Muhajirin Habasyah pada Hari Penaklukan Khaibar..................... ZAID BIN HARITSAH..................... 336  Kaum Muslimin Yang Hijrah ke Habasyah dan Meninggal Dunia di Sana...................................................................................  Anak-Anak Kaum Muslimin Yang Lahir di Habasyah................. 337  Wanita-wanita Muslimah Yang Hijrah ke Habasyah...................................179 180 181 182 PENAMAAN BEBERAPA ORANG AD-DARIYYIN............................... 328  Pembagian Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu.......................................................... TERBUNUHNYA JA’FAR BIN ABU THALIB...................... 333  Perihal An-Nu’man bin Adi........... 344  Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu Mendambakan Mati Syahid.................. 342  Masa Tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Makkah dalam Umrah Kali ini.

..................  Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu Mengambil Alih Bendera Perang................................  Syair Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu.................... 359  Perang Antara Kabilah Bani Bakr dengan Kabilah Khuza’ah Sebelum Islam... 348 349 349 350 352 354 356 357 359 361 361 364 365 ..... 362  Kabilah Khuza’ah Meminta Bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...........................................  Syair Salah Seorang dari Kaum Muslimin.................. 351  Pulang ke Madinah............................................ 359  Gencatan Senjata setelah Perdamaian Al-Hudaibiyah.......................................................................................................... SYAIR-SYAIR DUKA CITA TERHADAP SYUHADA’ PERANG MU’TAH.......................... 351  Dukun Wanita Hadas Memperingatkan Kaumnya dari Pasukan Kaum Muslimin..................... 357  Nama-nama Syuhada’ Kaum Muslimin di Perang Mu’tah..............................  Abu Sufyan bin Harb Bertemu dengan Delegasi Kabilah Khuza’ah di Perjalanan................................................................................................ 357  Syuhada’ dari Kaum Anshar.................................................................................................................. 354  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu................................ 364  Pertemuan Abu Sufyan bin Harb dengan Ummu Habibah Radhiyallahu Anha.......................... 350  Terbunuhnya Malik bin Zafilah Al-Balawi...................................................  Syuhada’ dari Quraisy.................................................................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengunjungi Keluarga Ja’far bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu..................  Syair Al-Akhzar bin La’thu tentang Perang tersebut.................................................................................. 355  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Ja’far bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu.............................................................................................. 349  Kesyahidan Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu....................183 184  Kesyahidan Ja’far bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu............................. 352  Syair Qais bin Al-Musahhar di Perang Mu’tah......... 363  Delegasi Kabilah Khuza’ah Melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Pengkhianatan Kabilah Bani Bakr dan Dukungan Quraisy terhadap Kabilah Bani Bakr...............  Jawaban Budail bin Abdu Manat..............  Pengkhianatan Kabilah Bani Bakr dan Dukungan Quraisy terhadap Mereka............... 365  Abu Sufyan bin Harb Berusaha Memperbarui Perdamaian..............  Khalid bin Walid Radhiyallahu Anhu Mengambil Alih Komando............... 360  Syair Tamim bin Asad tentang Kejadian di Atas............................................. 358 SEBAB-SEBAB YANG MENGHARUSKAN BERANGKAT KE MAKKAH DAN PENAKLUKAN MAKKAH PADA BULAN RAMADHAN TAHUN KEDELAPAN HIJRIYAH................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah Bercerita kepada Para Sahabat tentang Apa Yang Terjadi di Mu’tah............................. 356  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu Anhu..........

................. 385  Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Kaum Anshar pada Pagi Hari Penaklukan Makkah.................. 375  Batalion Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam....................................................... 366  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Memotivasi Kaum Muslimin untuk Berperang......................................................... Abdullah bin Khathal.... Sarah dan Ikrimah bin Abu Jahal.............................................  Adzan Bilal Radhiyallahu Anhu..... 380 2..... 380 3....................................................  Perihal Penduduk Al-Khandamah............... 381 5 dan 6.....  Roboh dan Remuknya Berhala-berhala...................... Al-Huwairits bin Nuqaidz.......... 378  Kode Kaum Muslimin di Penaklukan Makkah.........................................  Masuk Islamnya Abu Quhafah.....  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Diberitahu Allah Ta’ala tentang Perbuatan Hathib bin Abu Balta’ah................................. Abdullah bin Sa’ad............ 387  Masuk Islamnya Fadhalah bin Umair...............................  Hathib bin Abu Balta’ah Meminta Maaf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memaafkannya............... 370  Masuk Islamnya Abu Sufyan bin Al-Harits dan Abdullah bin Abu Umaiyyah.................................................................... 381  Thawaf Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Baitullah dan Shalat Beliau di dalam Ka’bah....................................................... 382  Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam............. 371  Syair Abu Sufyan bin Al-Harits............................................................. 371  Pertemuan Al-Abbas bin Abdul Muththalib dengan Abu Sufyan bin Harb..................... 377  Lokasi-lokasi Masuknya Pasukan Kaum Muslimin ke Makkah................................................. 372  Masuk Islamnya Abu Sufyan bin Harb.................. 379  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memerintahkan Pembunuhan Beberapa Orang Kafir kendati Mereka Bergantung di Kain Ka’bah.................................................. 367  Perihal Hathib bin Abu Balta’ah dan Suratnya..................................................... 374  Perjalanan Pasukan Kaum Muslimin di Depan Abu Sufyan bin Harb..................................................................................... 384  Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Pagi Hari Penaklukan Makkah...................................... 387 367 368 368 375 376 377 378 382 387 ............................ Miqyas bin Shubabah................................................................................................................................................ 379 1.......................... Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memerintahkan Kaum Muslimin Bersiap-Siap Berangkat..................................................  Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Dzi Thuwa.  Ucapan Sa’ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu ketika Memasuki Makkah. 376  Pengaturan Pasukan Kaum Muslimin ketika Memasuki Makkah.............................................  Keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersama Pasukan Kaum Muslimin................................... 380 4.................................................

..............  Syair Abbas bin Mirdas As-Sulami di Penaklukan Makkah................  Jawaban Budail bin Abdu Manaf.............................................................. 401  Pembelaan dan Permintaan Maaf Khalid bin Walid Radhiyallahu Anhu atas Tindakannya............................................................................................................................  Syair Permohonan Maaf Anas bin Zanim Ad-Daili............................................................... 388  Masuk Islamnya Tokoh-tokoh Makkah................................. KEBERANGKATAN KHALID BIN WALID UNTUK MENGHANCURKAN AL-UZZA................................................  Instruksi-instruksi Malik bin Auf An-Nashri sebelum Perang Dimulai...................... 413  Syaibah bin Utsman Berusaha Membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................... 407  Nasihat Duraid Ash-Shimmah kepada Kaumnya............................................... 410  Pejabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Makkah.............. 395  Syair Bujair bin Zuhair bin Abu Salma di Penaklukan Makkah......... 391  Kaum Muslimin Yang Menghadiri Penaklukan Makkah................. 397  Syair Ja’dah bin Abdullah Al-Khuzai................................... 389  Perihal Hubairah bin Abu Wahb................................................................................  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu di Penaklukan Makkah..................................... 409  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengirim Orang Mencari Informasi tentang Musuh.... 414 392 392 394 395 396 400 402 407 410 412 ................................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengirim Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu untuk Meluruskan Kesalahan Khalid bin Walid Radhiyallahu Anhu..............................185 186 187 188  Perihal Shafwan bin Umaiyyah... 410  Keluar untuk Perang..................... MASUK ISLAMNYA ABBAS BIN MIRDAS............................................................................................................................. 398 KEBERANGKATAN KHALID BIN WALID SETELAH PENAKLUKAN MAKKAH KE BANI JADZIMAH DAN KEBERANGKATAN ALI BIN ABU THALIB UNTUK MELURUSKAN KESALAHAN KHALID BIN WALID...............  Pohon Dzatu Anwath................. 401  Dendam Khalid bin Walid terhadap Bani Jadzimah.......................................... 409  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Meminjam Baju Besi Shafwan bin Umaiyah.................... 412  Ketegaran Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersama Beberapa Sahabat Radhiyallahu Anhum.................... 397  Syair Najid bin Imran Al-Khuzai..............  Caci-Maki Orang-orang Makkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Para Sahabat............................................................................................................ 399  Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam......... 406  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengqashar Shalat selama Berada di Makkah............ 406 PERANG HUNAIN PADA TAHUN KEDELAPAN HIJRIYAH SETELAH PENAKLUKAN MAKKAH..................... 389  Masuk Islamnya Abdullah bin Az-Ziba’ra.................................................................................... 409  Bala Bantuan Malaikat untuk Kaum Muslimin..............

422  Perihal Abu Amir Al-Asy’ari....................... Saudara Perempuan Sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..................  Syuhada’ Kaum Muslimin di Perang Thaif..................................................................................................................................................................................... Duraid bin Ash-Shimmah..........................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Melarang Pembunuhan Para Wanita. 424  Kembali kepada Pembahasan Perihal Abu Amir Al-Asy’ari........................................................ 457  Orang-orang Quraisy Yang Diberi Ghanimah (Rampasan Perang) dari Perang Hunain.............................................. 453  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengembalikan Para Tawanan Kabilah Hawazin................................................ 438  Syair Wanita dari Jusyam Yang Menangisi Dua Saudara Laki-lakinya...... Anak-Anak.... 444  Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Thaif............................ dan Orang-orang Sewaan....................................... 442  Jawaban Abdullah bin Wahb....................  Tewasnya Duraid bin Ash-Shimmah... 456  Jatah Para Muallaf.............................  Syair Syaddad bin Aridh Al-Jusyami................................. 455  Pembagian Fay’i Kabilah Hawazin................................ 442  Syair Zaid bin Shuhar....................  Perihal Syaima’....... 414  Berkecamuknya Perang. 453  Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar Mengembalikan Para Tawanan Kabilah Hawazin....... 423  Perihal Malik bin Auf An-Nashri Pasca Kekalahan Orang-orang Kabilah Hawazin........................................................................................................................................................ SERTA JATAH KEPADA PARA MUALLAF...................189 190 191  Kembalinya Kaum Muslimin setelah Al-Abbas bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu Menyeru dengan Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam................................ 446  Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Thaif............................................................... 426  Syuhada’ Perang Hunain....................... 428 SYAIR-SYAIR YANG DIUCAPKAN DI PERANG HUNAIN...... 418  Kekalahan Kaum Musyrikin dan Kocar-kacirnya Mereka.......................................................................... 421  Syair Ratap Tangis Amrah terhadap Ayahnya..................................  Perihal Abu Qatadah dan Hasil Rampasannya............................  Mimpi-mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam................................... 442 PERANG THAIF PASCA PERANG HUNAIN PADA TAHUN SEMBILAN HIJRIYAH.................... 451  Syair Bujair bin Zuhair di Perang Hunain dan Perang Thaif..................................................... 429  Syair Dhamdham bin Al-Harits................................................... 454  Masuk Islamnya Malik bin Auf An-Nashri............................................ 459 415 417 418 425 426 444 447 449 452 ............. HARTA DAN PARA TAWANAN HAWAZIN............ 415  Perihal Ummu Sulaim Radhiyallahu Anha di Perang Hunain.............................................  Pertolongan Para Malaikat kepada Kaum Muslimin di Perang Hunain......................................................

......................................................  Perihal Abu Khaitsamah Radhiyallahu Anhu...............................................  Jumlah Infaq Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu........ 465 PERIHAL KA’AB BIN ZUHAIR SETELAH KEPULANGAN RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DARI THAIF.......................................  Masjid-masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...... 461  Syair Hassan bin Tsabit Mengritik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam karena tidak Memberi Rampasan Perang kepada Kaum Anshar........................... 489  Penuturan Abu Ruhm tentang Perang Tabuk..................................................................... 475  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memerintahkan Pembakaran Rumah Tempat Berkumpulnya Orang-orang Munafik.... 478  Orang-orang Yang Tertinggal.............................................................. 484  Perdamaian dengan Penduduk Ailah........................................  Perihal Orang-orang Yang Menangis..... PERIHAL TIGA SAHABAT TIDAK BERANGKAT KE TABUK DAN ORANG-ORANG YANG DIIZINKAN TIDAK BERANGKAT KE TABUK........ 491  Nama Orang-orang Yang Membangun Masjid Dhirar.............................. 488  Wafatnya Dzu Al-Bijadain Al-Muzani...192 193 194 195 196 197  Orang-orang Non-Quraisy Yang Diberi Ghanimah Perang Hunain.................................................. 487  Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Berupa Keluarnya Air dari Sela-sela Batu................................ 478  Wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah...................... PENUNJUKKAN ATTAB BIN USAID SEBAGAI WAKIL BELIAU DI MAKKAH..........................................................  Umrah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Bulan Dzulqa’dah..........  Melewati Al-Hijr..................................................... 481  Omongan Orang-orang Munafik tentang Hilangnya Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..................... DAN HAJI ATTAB BIN USAID DENGAN KAUM MUSLIMIN PADA TAHUN KEDELAPAN................. 483  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menjelaskan tentang Ucapan Orang-orang Munafik...... 462 UMRAH RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DARI AL-JI’RANAH.......................................................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menunjuk Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu sebagai Wakil di Madinah....  Ketidakberangkatan Orang-orang Munafik............................................................................................................................. 465  Gaji Pejabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................................................ 485 PENGIRIMAN KHALID BIN WALID RADHIYALLAHU ANHU KEPADA UKAIDIR DUMAH.................. 467 PERANG TABUK PADA BULAN RAJAB TAHUN KESEMBILAN HIJRIYAH........................  Perihal Dzu Al-Khuwaishirah At-Tamimi......... 494  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memerintahkan 460 465 477 477 479 479 479 480 489 492 493 .............. 482  Perihal Abu Dzar Radhiyallahu Anhu.......... PERIHAL MASJID DHIRAR SEPULANGNYA RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DARI PERANG TABUK.................................................

.... 534  Orasi Tamim.................................................................... 510  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengangkat Abu Bakar sebagai Amirul Haj.......... 509 PELAKSANAAN HAJI OLEH ABU BAKAR RADHIYALLAHU ANHU BERSAMA KAUM MUSLIMIN PADA TAHUN KESEMBILAN..............................................................  Penuturan Ka’ab bin Malik Radhiyallahu Anhu........................ 541 KEDATANGAN DHIMAM BIN TSA’LABAH... 554 KEDATANGAN FARWAH BIN MUSAIK AL-MURADI........................................ 507  Penghancuran Berhala Al-Lata................................................................................................. 532 KEDATANGAN DELEGASI BANI TAMIM DAN TURUNNYA SURAT AL-HUJURAAT........... SEBAB DINAMAKAN SEBAGAI TAHUN DELEGASI DAN TURUNNYA SURAT AL-FATH.....................................................................  Ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Hukum Menyalati Orang-orang Munafik......... 549 KEDATANGAN BANI HANIFAH BERSAMA MUSAILAMAH AL-KADZDZAB............................................................................................. 560 KEDATANGAN AL-ASY’ATS BIN QAIS BERSAMA DELEGASI KINDAH........ PERIHAL DELEGASI TSAQIF DAN KEISLAMAN MEREKA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN KESEMBILAN HIJRIYAH................................................................................................ TAHUN KESEMBILAN HIJRIYAH................................................. 510  Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Orang-orang Yahudi dan Orang-orang Kristen...............................................198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Pengucilan Tiga Sahabat Yang tidak Berangkat ke Tabuk.. 503  Kesepakatan Orang-orang Tsaqif untuk Masuk Islam......... 551 KEDATANGAN ZAID AL-KHAIL BERSAMA DELEGASI THAYYI’............................... 553 PERIHAL ADI BIN HATIM..................................... 507  Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Penduduk Thaif...............................................................................................564 494 494 504 507 519 520 527 ..  Ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Orang-orang Yang Pernah Menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam................................. UTUSAN DARI BANI SA’AD BIN BAKR........................................... 547 KEDATANGAN AL-JARUD BERSAMA DELEGASI ABDUL QAIS....................................................................................................................  Berbuka Puasa dan Sahur Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.....................................  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengangkat Utsman bin Abu Al-Ash sebagai Pemimpin Orang-orang Tsaqif.................... 562 KEDATANGAN SHURAD BIN ABDULLAH AL-AZDI............................... 536 KISAH TENTANG AMIR BIN ATH-THUFAIL DAN ARBAD BIN QAIS DALAM DELEGASI BANI AMIR............................ 517  Ayat Al-Qur’an Yang Turun tentang Zakat........................................... 516  Perihal Orang-orang Munafik................ 503  Perihal Urwah bin Mas’ud Ats-Tsaqafi... 535  Orasi Tsabit bin Qais..558 KEDATANGAN AMR BIN MA’DIKARB BERSAMA DELEGASI BANI ZUBAID............... 523  Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Yang juga Diatasnamakan kepada Anaknya tentang Perang-perang..............................

............... 587 PENGIRIMAN USAMAH BIN ZAID KE WILAYAH PALESTINA.............. 572  Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Amr bin Hazm........... 594 TOTAL SARIYAH DAN MISI RASULULLAH SHALLALLAHU 568 569 593 ...................... 581 SURAT MUSAILAMAH AL-KADZDZAB KEPADA RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DAN SURAT BALASAN BELIAU KEPADANYA..... 574 KEDATANGAN RIFA’AH BIN ZAID AL-JUDZAMI...... 572  Kepulangan Khalid bin Walid Radhiyallahu Anhu bersama Delegasi Bani Al-Harits bin Ka’ab............ 582  Surat Balasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Musailamah bin Habib................................................ 591 KEBERANGKATAN PARA DUTA RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM KEPADA PARA RAJA............................... 582 HAJI WADA’................. 571  Surat Khalid bin Walid Radhiyallahu Anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.......................................................... MASUK ISLAMNYA BANI AL-HARITS BIN KA’AB DI DEPAN KHALID BIN WALID KETIKA IA PERGI KE TEMPAT MEREKA............................................. MUSAILAMAH AL-HANAFI DAN AL-ASWAD AL-ANSI............................. 579  Syair Malik bin Namath Memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam................................................................... 566  Wasit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Muadz bin Jabal sebelum Keberangkatannya ke Yaman....................................................................................... 586  Khutbah Wada’ (Perpisahan).........212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 KEDATANGAN UTUSAN RAJA-RAJA HIMYAR DENGAN MEMBAWA SURAT MEREKA.............................. 569  Orang-orang Romawi Menyalib Farwah bin Amr Al-Judzami.............................................................................................................................. 592  Para Utusan Nabi Isa bin Maryam Alaihis-Salam............................ 582  Pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Utusan Musailamah bin Habib...................................................... 579 PERIHAL DUA ORANG PENDUSTA....................................... 580 KEBERANGKATAN PARA GUBERNUR DAN PETUGAS ZAKAT........................................... TOTAL PERANG RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM.................................... 578  Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Orang-orang Hamdan...... 577 KEDATANGAN DELEGASI HAMDAN.....................................  Fatwa Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu tentang Hak Orang Laki atas Perempuan........................................................ 580  Lailatul Qadr.......................................................................................... 571  Surat Balasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Khalid bin Walid Radhiyallahu Anhu............................................... 568 MASUK ISLAMNYA FARWAH BIN AMR AL-JUDZAMI.......................................... 584 PERJUMPAAN ALI BIN ABU THALIB SEPULANGNYA DARI YAMAN DENGAN RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DI HAJI......................................................................................................... 582  Surat Musailamah Al-Kadzdzab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...........................

............................ 616  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Mengirim Ibnu Abu Hadrad untuk Membunuh Rifa’ah bin Qais...............  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memerintahkan Pembunuhan Ashma’ binti Marwan.............................................................................  Hafshah binti Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhuma........................................  Khadijah binti Khuwailid Radhiyallahu Anha....................  Perihal Penyerbuan Zaid Bin Haritsah ke Judzam....  Ummu Habibah binti Abu Sufyan bin Harb 598 599 608 611 614 617 619 620 623 631 632 633 633 ....................  Perihal Penyerbuan Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr ke Bani Al-Anbar.  Sebab-sebab Pembunuhan Ashma’ binti Marwan......  Perihal Auf bin Malik Al-Asyja’i........... 632  Zainab binti Jahsy Radhiyallahu Anha.......................................................................................................................................................................................................................................... 632  Ummu Salamah binti Abu Umaiyah Radhiyallahu Anha....................  Saudah binti Zam’ah Radhiyallahu Anha........  Penyerbuan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Pantai............................  Rifa’ah bin Qais Mengumpulkan Orang-orang untuk Memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...............  Pengiriman Amr bin Umaiyah Adh-Dhamri untuk Memerangi Abu Sufyan bin Harb dan Apa Yang Ia Perbuat di Jalan................................................................................. 626  Sariyah Alqamah bin Mujazziz.................... 627 PERMULAAN SAKITNYA RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM.......... 616  Membiarkan Sorban Terjuntai di Belakang Pemiliknya................... 631  Jumlah Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam............... 624  Islam Bersinar di Bani Khathmah setelah Terbunuhnya Ashma’ binti Marwan............ 596 226 227  Perihal Penyerbuan Ghalib Bin Abdullah Al-Laitsi ke Bani Al-Mulawwah...... 612  Perselisihan tentang Darah Amir bin Al-Adhbath Al-Asyja’i......... 629 ISTRI-ISTRI RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM............................................  Persahabatan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu dengan Rafi’ bin Abu Rafi’ Ath-Tha’i...........ALAIHI WA SALLAM........................... 596  Kode Kaum Muslimin dalam Penyerbuan tersebut...................................................................................................... 631  Aisyah binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma............ 610  Nasihat Abu Bakar Radhiyallahu Anhu kepada Rafi’ bin Abu Rafi’........... 626  Sariyah Kurz bin Jabir untuk Membunuh Orang-orang Al-Bajilah Yang Membunuh Yasar................................ Keislamannya setelah Dibebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.................................................................................................. 625  Tsumamah bin Atsal Al-Hanafi Memasuki Makkah dengan Bertalbiyah............................... 624  Penawanan Tsumamah bin Utsal Al-Hanafi...... 629 Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Kuburan Al Baqi’ Al-Gharqad.......... dan Sariyah Yang Menawannya.................... Salah Satu Kabilah dari Bani Tamim......

......... 652 PENYIAPAN DAN PEMAKAMAN RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM........................................................................................................ 648  Umar bin Khaththab Berdiri di Mimbar Menceritakan Perihal Saqifah (Bangsal) kepada Manusia............................................................................... 633  Juwairiyah binti Al-Harits Radhiyallahu Anha................................................................... 645  Ketenangan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu............... 635  Zainab binti Khuzaimah Radhiyallahu Anha.............................. 648  Pengkubu-kubuan Kaum Muslimin Perihal Pengganti (Khalifah) Rasulluah Shallallahu Alaihi wa Sallam....................................................... 654  Pemandian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam........................................... 655 ...... 640  Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu dengan Isyarat...228 229 230 Radhiyallahu Anha........................................ 644  Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.............................................................................................. 645  Sikap Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu ketika Mendengar Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. 638  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memberitahu Kematiannya........................................... 654  Pengkafanan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam....................................................................................................................... 641 SHALAT ABU BAKAR RADHIYALLAHU ANHU BERSAMA KAUM MUSLIMIN..................... 633  Shafiyah binti Huyai bin Akhthab Radhiyallahu Anha......................... 636  Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Yang Berasal dari Quraisy... 642  Masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Masjid pada Pagi Hari Wafatnya...... 652  Khutbah Abu Bakar Radhiyallahu Anhu....................... 648  Khutbah Kedua Umar bin Khaththab sebelum Abu Bakar pada Saat Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah......................................... 639  Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Kaum Anshar.......................................... 638  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memerintahkan Realisasi Pengiriman Pasukan Usamah bin Zaid........................................ 636  Istri-istri Yang tidak Digauli Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.............. 637  Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Yang Berasal dari Arab............ 643  Keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Bilik pada Hari Senin Pagi dan Shalat Beliau di Samping Abu Bakar Radhiyallahu Anhu.................................... 638  Kembali kepada Sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.............................................. 635  Maimunah binti Al-Harits Radhiyallahu Anha........................................................................................................... 641  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Memilih Akhirat daripada Dunia......................... 637  Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Yang Berasal dari Selain Arab.......................................................... 646 PERIHAL SAQIFAH (BANGSAL) BANI SAIDAH............................

........ Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam......................................... Menyalati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..... 661 Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam............... Pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam....................................................................................................................... Sahabat-sahabat Yang Memakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam...........................          Lahad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.............. 658 Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam................................. 657 Orang-orang Makkah Ingin Kembali kepada Kekafiran..................................................... 663 655 655 656 658 ................................................................ 663 Syair Lain Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menangisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam... 656 Sahabat Yang Terakhir Kali Menyentuuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful