Anda di halaman 1dari 1

8

011

Soalen26 hingga Soalan27 Pilih ayat-ayat yangmenggunakanperkataan bergaris dengan betul. I II

m ry
c
I A B D

Ali telatrmengasah parang yang heus itu. menyebabkan berasa kita cepathar$. luarynanas Ifunak-kanak rumah- y-atim di alak ai.a" hgUS karih sayang. Abangmembeli kasut baharu kerana tapak kasutnya i*g-ru-" sudah baus. I, II danIII I,Udanry I, III danw II, m danfV Dia memang pakar dalam bidang Matematik. KasihSatmah terhadap adiknya sungguh dalam. Encikomarmemandang anatcnya dengan renungan dalam. yang Perjalanao sekolah rumahaya dari ke memakan **u y*g ,angatdalam. I danII I danIII II danfv III danlv

m
ry
A B C D

Soelan hinggaSoalrn30 28 Pilih ayatyangbetul. A B C D 29 I II ilI oleh kerana hujan, hari Lukman terpaksa pulang lewat. Juliana kekenyangan lantaran mak; terlaiuUnla*. Idzhar minumtehserta Danialmakan nasi. Emakke dapur dengan menanak nasi. yangbertiup w-aftu petang rerasa nad1 nyauran * sungguh. l+.ql pemandangan terindah yaog,emp"tsaya rakam. Iyluh Keputusan peperiksaan sy'hadapada ioiiaring baiksekali. t*ti Asmidah ter$angat sekalisehingga uegiti*y*g Lrp"d*yu. baik rami IdanII IdanIV tI dan III III dan w

rv
A B C D

011