Anda di halaman 1dari 1

10

011

3l

Kak ceritaini ? Siapakatr Zanadalam A B C D Ibupenulis Sepupupenulis Pembanturumattpenulis Kakak penulis

32

yang oleh tugas-tugas telah dilakukan Kak Zanakecuali... Yangberikutmerupakan A B C D lantai. menyapu menyusunbuku. mencucipinggan. menyirampokokbunga"

33 ' 34

KakZanatidakmeneruskanpersekolahannyakerana... lnggeris. berbalrasa diatidakpandai A kehidupan. menyara mahu bekerja B peperiksaan. dalam dia gagal C keluarganyasusah. D kerana ... dia bahasa lnggeris surat KakZ:rn membaca ldrabar A B C D inginme{adicontoh. t persekolatmnnya. meneruskan matru tapang. masa mengisi hendak ihnu. inginmenimba

35

. hati semwiadi ialah. . petikan bidalan hendah maksud Berdasarkan A B C D perkara jika adakemahtran, dapat dikerjakan. semua payah. bersusah tanpaperlu keuntungan mendapat perbuatan. yangtersembunyi sebalik di sesuatu adamaksud jua yangdapat tepat. dengan menilaisesuatu yangbijaksana orang

vr I '!|tl