NAMA SEKOLAH ALAMAT NO.

TELEFON

: _____________________________________________ : _____________________________________________ : _____________________________________________

NO.FAKS
E-MAIL LAMAN WEB

: _____________________________________________
: _____________________________________________ : _____________________________________________

2.

OBJEKTIF PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH

Untuk mempastikan Sistem Pentadbiran dan Kewangan sekolah diurus dengan cekap & berkesan.

3. OBJEKTIF UNIT

3.1 Untuk memastikan segala urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan mengikut aspek berikut: 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 Perlantikan / pendaftaran Pengesahan dalam jawatan Kenaikan pangkat/pemangkuan Pengisytiharan harta Pinjaman perumahan/kenderaan Pinjaman komputer Cuti Laoporan prestasi tahunan

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

Guru Besar GPK1
KURIKULUM PENTADBIRAN

PK HEM
KEWANGAN

PKKK

P.PETANG

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PENTADBIRAN

GURU BESAR
GPK 1
PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR RENDAH PEMBANTU AM RENDAH

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN.
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan
Pengarah Pendidikan Meluluskan semua program dan aktiviti pendidikan. Ketua- Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal Pelajar dan Pengurusan perkhidmatan pendidikan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti Kurikulum, Kokurikulum serta pengurusan perkhidmatan pendidikan Meluluskan cuti bagi Guru Besar

Tugas Dan Tanggungjawab
PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN KEWANGAN •Menerima peruntukan sekolah dalam cek/waran. •Memasukkan cek ke dalam akaun sekolah. •Merekodkan maklumat ke dalam Buku Tunai mengikut pecahan yang ditetapkan •Mengadakan mesyuaarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah. •Mengurus perbelanjaan sekolah. PERKHIDMATAN •Mengurus perlantikan, pengesahan ke dlm jawatan berpencen, kenaikan pangkat / pemangkuan. •Mengurus penyediaan laporan sulit tahunan, penyata perkhidmatan dll. •Menyediakan penyata bulanan kedudukan perjawatan. •Mengurus tindakan tatatertib •Tugas-tugas lain yang diarahkan. •Semua perkara mengenai perkhidmatan, perlantikan, pengesahan dlm jawatan, kemasukan ke dlm jawatan berpencen, pemangkuan jawatan, penanggungan kerja dll.

Kuasa Yang Diberi
Kuasa yang diturunkan olrh JPN Dan PPD serta Akta PendIdikan 1996

Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan
PK Pentadbiran Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah PK KURIKULUM Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah PK KO-KURIKULUM Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah Ketua Panitia Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah Guru Kanan/ Guru-guru Merancang dan melaksana semua program seperti yang diarah Pembantu Tadbir Perkhidmatan. Urusan surat, fail,menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat mengikut keperluan & mengambil tindakan yang perlu

Rujuk Pekeliling Pderkhidmatan Awam yang berkaitan.

Pegawai-Pegawai JPNP Memantau dan membantu perlaksanaan program Pendidikan Jemaah Nazir Merancang dan memantau pelaksanaan dasar Pendidikan dan STKM

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain.
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan

•Meluluskan cuti kakitangan Sepanjang tahun. KURIKULUM 1. Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada Guru Penolong Kanan Kurikulum,Ketua Panitia dan Guru Media. 2. Melantik Jawatankkuasa Panitia matapelajaran 3. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kurikulum 4. Memastikan Jadual waktu kelas dan individu disiapkan sebelum sekolah dibuka. 5. Memastikan jawatankuasa induk kurikulum ditubuhkan 6. Memastikan Perkembangan Staf dijalankan seperti yang dirancangkan. 7. Menjalankan memantauan guru dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 8. Memastikan rancangan dan aktiviti Pusat Sumber dijalankan dengan berkesan. 9. Memastikan Ujian bulanan dan peperiksaan dijalankan seperti yang dijadualkan.

Kuasa yang diturunkan Oleh JPN/PPD

Merekodkan cuti./ Menyemak semua Baki cuti guru dan Kakitangan bukanGuru untuk difailkan. Bertanggungjawab merekod dan mengira baki cuti semua staf. Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Am Rendah •Membuat salinan fotostat. Pembantu Tadbir Rendah •Menaip surat berkaitan. Hubungan LKuar 1.PDRM 2.ADK 3.Bomba 4.Hospital /Klinik 5.Syk. Insuran 6.PIBG 7.Pembantu Tadbir Perkhidmatan di PPD/JPN Pekerja Pembersihan

Swasta, PIBG.

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain.
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan

HAL EHWAL MURID 1. Memantau dan menyelia semua aspek perancangan Aktiviti HEM dan Pengurusan sekolah. 2.Merancang dan menyedia dan menguatkuasakan program pemantapan disiplin murid, pengawas dan peraturan sekolah. 3.Merancang , mengurus serta menyelia perlaksanaan perogram kebajikan murid yang meliputi (Tabung,Biasiswa, KWAMP, SPBT, SBT,RMT Kantin ,Insuran dll projek khas.) 4. Merancang dan memantau perjalanan program Bimbingan dan Kaunseling (Transisi ,Anti Dadah,Pendaftaran dan penempatan murid & Motivasi. 5. Merancang , mengawal dan mengurus pembayaran kewangan HEM

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain.
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Agensi Lain Yang Ada Hubungan

KOKURIKULUM Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada Guru Kokurikulum Meluluskan penubuhan unit uniform,kelab dan persatuan serta sukan dan permainan Membuat perancangan pembelian peralatan sukan dan permainan Memastikan ada stor peralatan sukan dan permainan yang sesuai Melantik guru-guru penasihat Menandatangani surat yang berkaitan dengan kokurikulum Meluluskan peruntukan kokurikulum berdasarkan surat pekeliling.

PEMBANGUNAN KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH: Merancang, menambahbaikkan & menyelenggara kemudahan fizikal sekolah

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI

6.1 PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN 6.1.1 MENGURUS DAN MENGAWAL KEWANGAN SEKOLAH 6.1.1.1 Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Peraturan-Peraturan Pentadbiran

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) …………………… …………………… ……………………. ……………………

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Lantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah -Guru Besar -Semua Penolong Kanan - Ketua Panitia -Pembantu Tadbir Menyedia anggaran pendapatan tahun berkenaan berasaskan bilangan murid seperti pada 1.1 tahun semasa termasuk baki tahun lepas.

Guru Besar

Rujuk Pekeliling Perbendaharaan/Kewangan

2.

Pembantu Tadbir

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

3.

Memaklumkan kepada Ketua Panitia. -Anggaran pendapatan tahun berkenaan. -Menyedia anggaran perbelanja an tahun berkenaan. Mengadakan mesyuaratdengan guru panitia dan jawatankuasa matapelajaran masing-masing bagi menyediakan anggaran perbelanjaan tahun semasa

Pembantu Tadbir

Rujuk Pekeliling Perbendaharaan/Kewangan yang dikeluarkan kementerian/JPN

Ketua Panitia

4.

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

5. Menerima ,menyemak dan meluluskan anggaran perbelanjaan.

Guru Besar dan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Pembantu Tadbir Ketua Panitia

Minit mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah

6. Memaklumkan kepada Ketua Panitia peruntukan yang ada sebelum membuat pembelian. - failkan satu salinan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan.

Carta Aliran – Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Lantikan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Sediakan anggaran pendapatan bagi tahun semasa termasuk baki akhir tahun lepas Memaklumkan kepada Ketua Panitia bagi menyediakan anggaran perbelanjaran Ketua Panitia mengadakan mesyuarat dengan guru panitia mdndapatkan anggaran perbelan jaan Hantar anggaran perbelanjaan kepada Jawatankuasa Kewangan Sekolah Semak dan luluskan anggaran Sediakan semula anggaran

Tidak lulus

Lulus

Lulus anggaran anggaran perbelanjaan dan memaklumkan kepada Ketua Panitia/Guru Panitia

Senarai Semak Guru Besar
Aktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah

Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Bil.
1.

Aktiviti
Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Tindakan

Catatan

2. 3. 4. 5. 6.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Mengeluarkan surat panggilan mesyuarata panitia Menjalankan mesyuarat panitia Menyediakan minit mesyuarat panitia berserta anggaran perbelanjaan panitia

7.

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan sekolah

8.

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah untuk meluluskan anggaran yang dikemuka setiap panitia

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Besar
Aktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan

Oleh

Guru

1. Arahan Perbendaharaan 2. Pekeliling Perbendaharaan 3. Pekeliling Kewangan Kementerian dan Jabatan

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti :

Subaktiviti : Pelantikan/pengesahan/pencen/Tindakan Tata Tertib Dalam Jawatan

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

Carta Aliran - Pelantikan/pengesahan/pencen/Tindakan Tata Tertib Dalam Jawatan

MULA KENAL PASTI
RUJUK KEPADA PT

TIDAK
SEMAK TANDA TANGAN

YA

TAMAT

SENARAI SEMAK PERLANTIKAN

Bil Aktiviti • • • • Surat Tawaran Pengesahan Dokumen Saksi Lafaz Aku Janji Serah Kepada PT

Tandakan

Catatan

SENARAI SEMAK- Pengesahan/pencen

Bil •

Aktiviti Semak Surat Lantikan & Kenal Pasti Pegawai Yang Layak.

Tandakan

Catatan

2.
3. 4.

Rujuk Kpd PT
Semak Surat & Dokumen Yg. Perlu Cadangkan Pengesashan & Tanda Tangan

Senarai Semak -

Tindakan Tata-tertib

TINDAKAN 1. Amaran/Teguran Lisan 2. Mesy. Lembaga T.Tertib Sekolah 3. Surat Amaran. 4. Hantar Laporan Ke JPN 5. Tindakan Susulan Jabatan

TANDA (√)

CATATAN

6. Melaksanakan Keputusan Lembaga T.Tertib Jabatan

Proses Kerja Urusan Penyediaan Laporan Pengisytiharan Harta
Jawatan Pembantu Tadbir Proses Kerja Semak senarai pegawai dan kakitangan yang belum membuat laporan pengisytiharah harta Pastikan kali pertama atau tambahan Mengedar borang pengisytiharan harta kepada pegawai dan kakitangan. Terima dan menyemak borang permohonan dan serah kepada PK I Terima dan semak borang permohonan Jawatankuasa Urusetia panel pengisytiharan harta mengadakan mesyuarat untuk meluluskan permohonan Menandantangani borang permohonan Menandatangani borang Guru Besar Pembantu Tadbir Membuat rumusan senarai pegawai dan kakitangan yang telah membuat pengisytiharan harta Satu salinan borang permohonan dihantar ke JPN –Unit Sulit II

Pembantu Am Rendah Pembantu Tadbir Penolong Kanan I Guru Besar

Panel Pengisytiharan Harta

Carta Aliran-Urusan Penyediaan Laporan Pengisytiharan Harta

Semak senarai pegawai dan kakitangan yang belum membuat laporan pengisytiharan harta Mengedarkan borang pengisytiharan harta kepada pegawai dan kakitangan Dapatkan dokumen tambahan/ lengkapkan maklumat Tidak Lengkap Terima dan menyemak borang permohonan dan serah kepada PKI Lengkap Ya Urusetia panel pengisytiharan harta mengadakan mesyuarat untuk meluluskan permohonan Panel menandatangani borang Disahkan permohonan Rumuskan dan hantar keJPN dan failkan

Proses Urusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat

Jawatan Guru Besar Pembantu Tadbir

Proses Kerja Terima surat pekeliling pengambilan jawatan Memaklumkan kepada kakitangan -permohonan melalui Ketua Jabatan dan tarikh akhir permohonan Terima dan semak borang permohonan -dokumen perlu disahkan Hantar permohonan ke Jabatan Pendidikan Negeri Terima surat kelulusan lantikan pemangkuan Mengyediakan Laporan perubahan (Kew.8)-7salinan

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir Guru Besar Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Guru Besar Pembantu Tadbir

Hantar Laporan Perubahan ( Kew. 8) ke Jabatan Pendidikan Negeri -6salinan -failkan 1 salinan Terima kelulusan Kew.8
Tindakan payroll/baucer bayaran berasingan

Senarai Semak- Urusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat

Bil.

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terima surat pekeliling pengambilan jawatan
Memaklumkan kepada kakitangan-permohonan dan tarikh Terima dan semak borang permohonan-dokumen disahkan Hantar permohonan ke JPN Terima surat kelulusan lantikan pemangkuan Menyediakan Laporan Perubahan (Kew.8)-7salinan Hantar Laporan Perubahan (Kew.8) ke JPN-6salinan, failkan 1 salinan Tindakan payroll/baucer bayaran berasingan

1.

1

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.2 PENGURUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 6.2.1 Aktiviti: Pengesahan Jawatan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Sila Rujuk Kepada Pekeliling Perkhidmatan Awam) • . Urusan Perlantikan:4/2002 • Urusan Pengesahan • Persaraan: 6/1970, 10/1970, 4/2003 • Urusan Prestasi: 4/2002 • Pengisytiharan harta: 3/2002 • Tanggungjawab: 3/2002 • Penetapan Gaji Permulaan: 1/2003

2
Aktiviti

PROSES KERJA GURU BESAR
: Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen

BIL
1.

JAWATAN
Pembantu Tadbir

PROSES KERJA
Semak senarai pegawai yang mencukupi tempoh Percubaan dalam perkhidmatan, - dari rekod perkhidmatan/fail peribadi Pastikan syarat-syarat dipenuhi: -Memenuhi tempoh percubaan 3 tahun -Lulus kursus induksi dan dapatkan dokumen tersebut Sediakan borang dan pastikan permohonan Dilengkapi dokumen berikut: -Salinan sijil akademik/Diploma -Salinan sijil perguruan -Pastikan pilihan opsyen pencen/KWSP Dapatkan perakuan sokongan Ketua Jabatan Hantar permohonan ke JPN Terima kelulusan dari Suruhanjaya /Kementerian Sediakan Laporan Pewrubahan (Kew.8)-7 salinan Hantar Kew.8 ke Jabatan Pendidikan Negeri -6 salinan -Failkan 1 salinan Terima kelulusan Kew.8 Tindakan Payroll -Hentikan caruman KWSP yn diberi taraf berpencen

2.

Pembantu Tadbir

3.

Pembantu Tadbir

4. 5. 6 7. 8. . 9. 10.

Guru Besar Pembantu Tadbir Guru Besar Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir

Guru Besar Pembantu Tadbir

Carta Aliran Kerja
Aktiviti :URUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF PENCEN Semak senarai pegawai yang mencukupi tempoh percubaan dan
layak diperakui Pastikan syarat-syarat dipenuhi

Minta dokumen dari pegawai berkenaane

Mencukupi syarat/dokumen Ya Tidak Lengkap Bentangkan Kertas Konsep / Cadangan Untuk Kelulusan JK PenyelarDapatkan peraakuan Ketua Jabatan. DipLengkakan borang pengesahan jawatan/pemberian taraf pencen

Minta dokumen lengkapkan borang

Tidak Lengkap Ya

Diluluskan/Diperakui Hantar ke JPN. Lengkap

Minrta dilengkapkan dokumen/borang

Tidak Ya Lengkap Adakan Mesyuarat JK Pelaksana Untuk Mendapatkan StatuTerima kelulussan dari Suruhanjaya/Kementerian. Sediakan kew.8 dan hantar ke JPN

Minta lengkapkan kew.8

Tidak Lengkap

Lulus Ya Terima kelulusan kew.8 Tindakan payrol Tamat

Senarai Semak Guru Besar
Aktiviti : :Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aktiviti
Semak senarai pegawai yang mencukupi tempoh Syarat-syarat dipenuhi Lengkapkan borang pengesahan jawatan/pemberian taraf berpencen Perakuan Ketua Jabatan Lulus Hantar ke JPN Terima kelulusan dari Suruhanjaya/Kementerian Kew. 8 (7 salinan) telah siap Hantar kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri

Tindakan

Catatan

10. Kelulusan Kew.8 11. Tindakan payroll/pembayaran

PROSES KERJA BAGI AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PEGAWAI
Proses kerja Pegawai yang meluluskan/rujuk Undang-undang/peraturan

Terima surat pekeliling penyediaaan laporan penilaian prestasi bagi tujuan pergerakan gaji. pastikan tarikh tutup permohonan. Mengedarkan borang laporan penilaian prestasi dan pastikan kumpulan penilaian.

Guru Besar

Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan

Semak borang penilaian prestasi dan pastikan butiran diri /perkhidmatan tepat. -Senarai tugas -Senarai kursus termasuk 3 tahun anugerah -Anugerah dan pingat.

Pembantu Tadbir

PROSES KERJA BAGI AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PEGAWAI

PROSES KERJA
Sediakan penilaian untuk kakitangan

Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-undang/peraturan.

Pegawai penilai 1 Pegawai penilai 11 Guru Besar

Sediakan penilaian semula untuk kakitangan

Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan

Hantar laporan penilaian prestasi yang telah Ke PPD. (Sis. dan bukan sis. & kakitangan Sokongan. Teriama keputusan APC.

PROSES KERJA BAGI AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PEGAWAI

PROSES KERJA
Sediakan laporan perubahan (kew. 8)7 salinan Hantar kew. 8 Ke JPN 6 salinan dan failkan 1 Salinan Terima kelulusan kew. 8

Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-undang/peraturan

Pembantu Tadbir

Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan

Guru Besar

Tindakan payroll Pastikan bulan pergerakan gaji pegawai terlibat.

Pembantu Tadbir.

Carta Aliran Kerja
Mula
Terima surat pekeliling penyediaan laporan penilaian prestasi. Mengedarkan borang laporan prestasi kepada kakitangan mengikut Kumpulan. Terima borang laporan prestasi Semak borang laporan penilaian prestasi -Butir diri/perkhidmatan tepat -Senarai tugas -Senarai kursus/ anugerah (3 tahun)
tidak

Minta Borang dilengkapkan

Lengkap
Lengkap ya

Penilaian oleh penilai pertama dan penilai kedua Hantar laporan penilaian prestasi ke PPD.

Terima dan semak keputusan pergerakan gaji Pastikan keputusan APC semua guru dan kakitangan.

Carta Aliran Kerja
Memaklumkan keputusan pergerakan gaji kepada Kakitangan. Sediakan laporan perubahan (kew. 8) 7 salinan Hantar kew 8. ke PPD. 6 salinan dan 1 untuk Simpanan fail.
Minta Kew.8 dilengkapkan

Tidak lengkap ya
Terima kelulusan kew 8 Tindakan payroll -mengikut bulan pergerakan gaji. lengkap

aklhir

Senarai Semak Guru Besar
Bil.
1.

Aktiviti
Terima surat pekeliling laporan penilaian prestasi

Tindakan

Catatan

2.

Mengedarkan borang laporan prestasi kepada kaki tangan Mengikut kumpulan.

3.

Terima borang laporan prestasi.

4.

Semak borang laporan prestasi : - Butir diri/perkhidmatan tepat - senarai tugas - senarai kursus/ anugerah tiga tahun kebelakangan.

5.

Penilaian oleh penilai 1 dan penilai 11

6.

Hantar laporan penilaian prestasi ke PPD.

7.

Terima dan semak keputusan pergerakan gaji

8.

Memaklumkan keputusan pergerakan gaji kepada kaki tangan.

10.

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Oleh Guru Besar

1. Panduan Mengurus Program oleh KPM / JPN / PPD.

dan Aktiviti yang dikeluarkan

2. Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat.

3. Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD.

BORANG YANG DIGUNAKAN:

1. Laporan prestasi JPA . 3/93
2. Laporan prestasi JPA 4/93 3. Laporan prestasi JPA 5/93 4. Laporan perubahan (Kew. 8)

Cuti Rehat:

PROSES KERJA

Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-undang/peraturan

Terima dua salinan borang permohonan cuti rehat Semak borang permohonan dan pastikan tempoh cuti yang dipohon sama denhgan catatan hari Bercuti. Pastikan juga pegawai masih mempuyai baki cuti rehat. Semak permohonan cuti pegawai dan beri perakuan dengan menurunkan tandatangan. Terima kelulusan cuti kemaskinikan rekod cuti pegawai dengan mencatatkan tempoh cuti yang Diambil dan menolak baki cuti yang ada. Sediakan kenyataan cuti pegawai untuk dikemukakan ke Jabatan Pendidikan Negeri mengikut Arahan jabatan pendidikan masing-masing. Failkan satu salinan borang kelulusan dan serahkan satu lagi kepada pegawai uantuk maklumat. Catatkan di papan kenyataan cuti. Sediakan senarai kakitangan yang masih mempunyai baki cuti rehat di akhir tahun . Minta kaki tangan membuat pilihan jumlah Cuti rehat yang ingin dibawa ke hadapan dan ingin dikumpulkan ke awad gantian cuti rehat. Sediakan tiga salinan borang membawa ke hadapan cuti rehat pegawai mengikut Pekeliling Perkhidmatan.

Pembantu tadbir Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan Guru Besar

Pembantu Tandbir

Proses kerja

Pegawai yang meluluskan/dirujuk Guru Besar

Undang-undang /peraturan

Tandatangani borang membawa ke hadapan cuti rehat pegawai. Kemukakan dua salinan borang membawa cuti rehat ke hadapan dan dua salinan kenyataan cuti Ke Jabatan. Rekod dan failkan.

Pembantu Tadbir

Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan

Carta Aliran Urusan Cuti Rehat: Terima borang Permohonan cuti Semak borang cuti Minta lengkapkan borang Minta kelulusan Guru Besar

tidak lengkap

Lengkap Ya Terima ke4lulusan cuti dan kemaskini rekod cuti Maklumkan kepada pegawai

Sediakan senarai kaki tangan yang masih mempunyai baki cuti rehat di akhir tahun.
Minta pegawai buat pilihan Sediakan kenyataan cuti

Dapatkan tandatangan Guru Besar pada borang membawa ke hadapan cuti rehat.

Minta lengkapkan borang

Kemukakan ke Jabatan Pendidikan Negeri

Tidak lengkap

Lengkap

lulus
Rekodkan dan failkan keputusan yang di terima.

akhir

Senarai Semak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Terima borang permohonan cuti rehat Semak borang cuti Minta kelulusan Guru Besar Terima kelulusan cuti dan kemaskini rekod cuti Maklumkan kepada pegawai Sediakan senarai kaki tangan yang masih mempunyai baki cuti rehat di akhir tahun. Minta pegawai buat pilihan Sediakan kenyataan cuti Dapatkan tanda tangan Guru Besar pada borang membawa ke hadapan cuti Kemukakan ke JPN. Lulus Rekodkan dan failkan keputusan yang diterima.

Borang yang di guna: a. b. c. d. Borang cuti Borang membawa ke hadapan Borang cuti mengikut pekeliling perkhidmatan Bil: Kenyataan cuti.

Cuti Tanpa Gaji:

PROSES KERJA Terima 5 borang permohonan cuti tanpa gaji. Semak permohonan cuti dan pastikan jumlah cuti yang dipohon tidak melebihi Kelayakan dan mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Berikan borang kepada Guru Besar beserta surat lampiran. Semak tujuan permohonan cuti berkenaan dan berikan perakuan sama ada disokong Atau tidak. Turunkan tandatangan dan kembalikan semula kepada pembantu tadbir. Hantar surat lampiran beserta 4 borang permohonan ke JPN.Failkan 1 salinan borang permohonan. Terima kelulusan cuti serahkan kepada pembantu Tadbir untuk tindakan. Sediakan laporan perubahan (Kew. 8) sebanyak 9 salinan . Hantar 8 Salinan Laporan perubahan berserta sesalinan surat kelulusan cuti pegawai ke JPN. Maklumkan keputusan cuti kepada pegawai . Rekod ke dalam kenyataan cuti. Terima kelulusan Laporan Perubahan . Tindakan payroll.

Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-undang /peraturan

Pembantu tadbir Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan Guru Besar

Pembantu tadbir Guru Besar Pembantu tadbir

Guru Besar Pembantu Tadbir

mula Terima Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Semak dan proses borang permohonan Minta lengkapkan Minta borang lengkapkan borang

Lengkap Tidak lengkap Hantar borang permohonan ke Jabatan Pendidikan Negeri Ya

Minta lengkapkan borang

Lulus
Tidak Ya Terima kelulusan cuti dan sediakan kew 8 Maklumkan kelulusan kepada pegawai dan rekod Hantar kew 8 ke JPN

lengkap

Minta Lengkapkan Kew. 8

Kemukakan ke Jabatan Pendidikan negeri Tidak Lengkap lengkap Lulus Terima kelulusan kew . 8

Tindakan payroll

akhir

Senarai Semak: Cuti Tanpa Gaji: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Terima borang permohonan cuti tanpa gaji Semak dan proses borang permohonan Hantar borang permohonan ke JPN Terima Kelulusan cuti dan sediakan Kew 8. Maklumkan kelulusan kepada pegawai dan rekodkan Hantar kew, 8 ke JPN, Kemukakan ke JPN. Terima kelulusan Kew. 8 Tindakan payroll.

Cuti Separuh Gaji.

PROSES KERJA Terima 5 borang permohonan cuti separuh gaji Semak permohonan cuti dan pastikan jumlah cuti yang dipohon tidak melebihi Kelayakan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Berikan borang kepada Guru Besar beserta surat lampiran. Semak tujuan permohonan cuti berkenaan dan berikan perakuan sama ada Di sokong atau tidak. Turunkan tandatangan dan kembalikan semula kepada pembantu tadbir, Hantar surat lampiran beserta 4 borang permohonan dan surat akuan Doktor ke JPN . Failkan 1 salinan borang permohonan. Terima kelulusan cuti serahkan kepada pembantu tadbir untuk tindakan. Sediakan laporan perubahan (Kew 8) sebanyak 9 salinan . Hantar 8 salinan laporan Perubahan beserta sesalinan surat kelulusan cuti pegawai ke JPN. Maklumkan keputusan cuti kepada pegawai Rekod ke dalam kenyataan cuti. Terima kelulusan laporan perubahan. Tindakan payroll.

Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-undang/peraturan

Pembantu Tadbir Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan

Guru Besar

Pembantu Tadbir Guru Besar Pembantu Tadbir

Guru Besar Pembantu Tadbir.

Senarai Semai : Cuti Separuh Gaji: 1. 2. Terima Borang Permohoinan cuti separuh gaji berserta surat pengesahan doktor Semak dan proses borang permohonan

3.
4. 5. 6.

Hantar borang permohonan ke JPN berserta surat pengesahan doktor
Lulus Terima kelulusan cuti dan sediakan Kew. 8 Maklumkan kelulusan kepada pegawai dan rekod

7.
8. 9. 10.

Hantar kew. 8 ke JPN
Kemukakan ke JPN. Lulus Terima kelulusan kew. 8

11.

Tindakan payroll

Borang yang digunakan: 1. 2. 3. 4. Borang cuti separuh gaji Borang kenyataan Cuti Borang laporan perubahan kew.8 Kew.320 (SG.20)

Cuti sakiti:

PROSES KERJA Terima sijil cuti sakit dan sahkan

Pegawai yang meluluskan/di Rujuk. Guru Besar Pembantu Tadbir

Undang-undang/peraturan

Semak sijil cuti sakit dan pastikan : -Jumlah cuti sakit swasta tidak melebihi 2 hari pada satu-satu sijil
_Jika melebihi dua hari sijil tersebut perlulah ditandatangani timbal oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

Ruj:Perintah am -Pekeling Ikhtisas -Pekeliling Perkhidmatan

-Maksima cuti sakit swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun.
-jumlah keseluruhan cuti sakit yang di terima oleh pegawaitidak melebihi 90 hari. Jika melebihi 90 hari Kelulusan dari ketua setiausaha kementerian Pendidikan perlulah diperolehi.

Sediakan kenyataan cuti pegawai dan kemukakan ke Jabatan Pendidikan negeri berserta sijil dan Kenyataan cuti ke dalam fail .
Terima surat kelulusan cuti sakit dari jabatan Pendidikan Negeri. Rekod dan Fail kelulusan tersebut. Surat permohonan Dan akuan doktor. Guru Besar Pembantu Tadbir

Carta Aliran: Urusan cuti Sakit: mula Terima sijil sakit yang telah disahkan

Minta Lengkapkan Kew. 8

Semak sijil cuti sakit

Tidak lengkap

Lengkap Ya Rekod dan sediakan penyataan cuti

Hantar borang permohonan ke JPN Minta dilengkapkan

Tidak lengkap

Lulus Ya Terima kelulusan cuti sakit dari JPN/Kementerian Rekodkan kelulusan

akhir

Senarai semak Urusan cuti sakit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Terima sijik cuti sakil yang telah di sahkan. Semak sijil cuti sakit Rekod dan sediakan kenyataan cuti Hantar borang permohonan ke JPN Lulus Terima kelulusan cuti sakit dari JPN/Kementerian Rekodkan kelulusan

Borang yang digunakan: Borang Kenyataan Cuti sakit.

1

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 PENGURUSAN PERLANTIKAN 6.1.1 Aktiviti: Perlantikan Guru dan Staf Sokongan.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Sila Rujuk Kepada Pekeliling Perkhidmatan Awam)
• 1. Urusan Perlantikan:4/2002

2 Aktiviti

PROSES KERJA GURU BESAR : Urusan Perlantikan Guru dan Staf Sokongan

BIL

JAWATAN

PROSES KERJA

1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10.

Guru Besar Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Guru Besar Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Guru Besar Pembantu Tadbir

Terima surat perlantikan dari Suruhanjaya/Kementerian Rekod Penerimaan Surat Buka fail peribadi pegawai tersebut Dapatkan dokumen peribadi pegawai. Hantar permohonan ke Suruhanjaya/Kementerian Terima Kelulusan perlantikan Sediakan Laporan Perubahan (Kew.8) -dalam 7 salinan Hantar Kew.8 ke JPN dalm 6 salinan Terima kelulusan Kew.8 Tindakan payroll/ sediakan pembayaran

3.CARTA ALIRAN
Terima surat perlantikan pegawai

Rekod Penerimaan

Buka Fail Peribadi

Dapatkan maklumat peribadi
Minta dokumen maklumat Tambahan Tidak Lengkap Ya Hantar dokumen ke Suruhanjaya/Kementerian Lengkap

Minta dilengkap

Tidak Lengkap Terima kelulusan lantikan Sedia laporan Perubahan kew.8-7salinan dan hantar ke jpn Tidak Ya Lengkap
Lulus

Lengkap

L u
L

Terima kelulusan kew 8 Tindakan payroll/pembayaran

4.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar
: :Urusan Perlantikan

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aktiviti
Terima surat perlantikan pegawai Penerimaam surat lantikan telah direkod Fail peribadi telah dibuka Maklumat peribadi telah diperolehi. Semua dokumen lengkap Dokumen telah dihantar ke Suruhajaya/Kementerian Kelulusan diterima Kew. 8 (7 salinan) telah siap Hantar kew.8 ke Jabatan Pelajaran Negeri

Tindakan

Catatan

10. Kelulusan Kew.8 11. Tindakan payroll/pembayaran

4. PERATURAN PENTADBIRAN
Rujuk Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan.

Pendaftaran Murid
Jawatan Proses Kerja Guru Besar Terima surat kemasukan murid dari -PPD -JPN Mengedar surat tawaran kemasukan murid ke sekolah asal Terima semula surat akuan penerimaan tawaran kemasukan murid Merekod dalam buku pendaftaran murid Menempatkan murid ke dalam kelas Mengutip yuran

Pembantu Tadbir

PKHEM

Gur Kelas

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN MURID
Terima senarai kemasukan murid dari PPD/JPN

Keluarkan surat tawaran kemasukan pelajar ke sekolah

TerimaBesar tandatangan surat Guru kembali surat tawaran dari murid

YA/TIDAK
Ya YA Lenkapkan Daftar dan mengesahkan murid masuk ke kelasi

Rekod dalam buku pendaftaran

Kutip yuran

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN MURID
Terima senarai kemasukan murid dari PPD/JPN

Keluarkan surat tawaran kemasukan pelajar ke sekolah

TerimaBesar tandatangan surat Guru kembali surat tawaran dari murid

YA/TIDAK
Ya YA Lenkapkan Daftar dan mengesahkan murid masuk ke kelasi

Rekod dalam buku pendaftaran

Kutip yuran

Senarai Semak
-Aturcara Pendaftaran
murid1.Mencadangkan penubuhan Jawatankuasa Pendaftaran. 2.Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusaN.

3.Mengadakan mesyuarat untuk

-agihan tugas

Mengedarkan senarai nama murid

4. Menganalisa senarai murid mengikut jantina

Status

Lokas

5.Membuat persiapan majlis ikut bidang tugasmasing masing 6. Melaksanakan Pendaftaran murid

Pendaftaran Guru
Jawatan Proses Kerja Guru Besar Meminta guru baru untuk melapor bertugas kepada Guru Besar -Surat tawaran ditandatangani -Mencatat nama guru baru dalam buku lapor diri

Pembantu Tadbir

Menyediakan laporan perubahan guru berkenaan -Hantar ke JPN -Menanti prose perlantikan dari JPN
Menyerahkan borang butiran guru untuk diisi bagi data EMIS

Guru Besar

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN MULA GURU
TERIMA SURAT RUJUK KPD GB/PT YA/TIDAK DAFTAR YA TANDATANGAN
Guiru tandatangan buku lapor diri Guru melapor diri kepada Guru Besar

Guru Besar tandatangan surat

TAMAT

Mengisi borang butiran diri

Senarai undang-Undang/ Peraturan
1. Perlantikan: Perintah Am Bab A-Bab G 2. Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan

Peraturan-Peraturan Pentadbiran:
(Sila Rujuk Kepada Pekeliling Perkhidmatan Awam)
1. Urusan Perlantikan :
2. Urusan Pengesahan : 3. Persaraan : 6/1970,10/1970/, 4/2003 4. Urusan Cuti : 9/2002, 3/2005/, 20/2005

4/2002

5. Urusan Prestasi :

4/2002
7/1993 1/2003

6. Pengisytiharaan Harta: 3/2002 7. Pemangkuan/Penanggungan: 8. Tanggung Jawab : 3/2002 9. Penetapan Gaji Permulaan, Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

1. Objektif : Menyediakan prasarana yang lengkap dengan ciri-ciri 3K

CARTA ORGANISASI PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH
GURU BESAR PKKK
AJK KESELAMATAN AJK KECERIAAN AJK KEBERSIHAN

5. Proses Kerja
Proses Kerja Peg. Yg. Meluluskan/ Dirujuk UndangUndang & Peraturan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Membuat Perancangan Menubuhkan JK Menyediakan bidang tugas Penyelaras & AJK Mesyuarat AJK Menjalankan tugas/pelaksanaan Pemantauan Tindakan Pembetulan Dokumentasi

PPD, Pekeliling GPK,Pekerja Ikhtisas PRA yang berkaitan

6. CARTA ALIRAN
Mula

Membuat perancangan/terima arahan kerja Tubuhkan JK & Penyelaras
Menyediakan Bidang Tugas Penyelaras & AJK Mesyuarat AJK
Bersambung…

Menjalankan tugas / pelaksanaan

Pemantauan berterusan & membuat penilaian Buat laporan
Simpan salinan laporan ke dalam fail

Tamat

7. SENARAI SEMAK
Tindakan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Membuat perancangan / terima arahan kerja Tubuhkan JK & Penyelaras Menyediakan bidang tugas Penyelaras & AJK Mesyuarat AJK Melaksanakan tugas Pemantauan Laporan Audit & bentangkan kpd Pasukan Kerja Simpan salinan laporan Tanda (√) Catatan

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 KURIKULUM 6.1.1 Mengurus dan melaksanakan aktiviti peningkatan prestasi akedamik 6.1.1.1 Aktiviti: Menetapkan takwim aktiviti peningkatan prestasi akedamik /

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) Secara umumnya mesyuarat jawatankuasa peningkatan prestasi akedamik akan menentukan jadual takwim dan peraturan ujian/peperiksaan sekolah,. Pada amnya tanggungjawab Guru Besar untuk meluluskan cadangan jawatankuasa. Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar dan pentadbiran.

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti : Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Subaktiviti : Tugas dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Proses Kerja
1. Tubuh jawatankuasa : 1.1 Pengerusi (Guru Besar) 1.2 Timbalan Pengerusi (PK1) 1.3 Ahli jawatankuasa Edar surat panggilan mesyuarat . 2.1 Tempat 2.2 Tarikh 2.3 Masa 2.4 Agenda mesyuarat 2.4.1 Lantikan setiausaha 2.4.2 Lantikan Ketua panitia 2.4.3 Obsyen guru Menetapkan Kekerapan Ujian dan Pepertiksaan Sekolah serta peraturan ujian dan peperiksaan

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Guru Besa PK 1

Undang-Undang/ Peraturan
Rujuk Pekeliling Peperiksaan Rujuk Panduan Mengurus Ujian dan Peperiksaan Sekolah Panduan Mengurus Peperiksaan sekoilah

2.

3.

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti : Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Subaktiviti : Tugas dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

3. Tugas ketua panitia: 3.1 Melantik AJK panitia 3.2 Merancang aktiviti 3.3 Merancang program kecemerlangan akedamik 3.4 Bengkel ABM 3.5 Perkembangan staf 4. Kenalpasti obsyen guru dan agihantugas 5.Menyediakan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini 6. Perancangan strategik

Ketua panitia

Rujuk Pekeliling Peperiksaan Rujuk Panduan MengurusUjian dan Peperiksaan Sekolah

GB / PK1/Ketua panitia

PK1/Ketua panitia

GB/GPK/Ketua panitia

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Jawatankuasa Kurikulum Sekolah . Subaktiviti : Tugas dan fungsi Jawatankuasa Kurikululum Sekolsh

Mula
Tubuh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Edar surat panggilan mesyuarat

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran

Kenalpasti obsyen guru

Dapatkan sukatan palajaran/HSP terkini

Membuat perancangan strategik

Melaksana dan memantau perancangan strategik

Tamat

Senarai Semak Guru Besar
Aktiviti : Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Subaktiviti : Tugas dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Bil. Aktiviti Tandakan Catatan

1. Tubuh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

2. Edar surat panggilan mesyuarat

3. Lantikan ketua panitia

4. Kenalpasti obsyen guru

5. Sediakan sukatan pelajaran terkini

6. Sediakan huraian sukatan pelajaran terkini

7. Tubuh Jawatankuasa Pelan Tindakan

8. Agihan tugas menyediakan buku Pelan tidakan

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI

6.1 PENGURUSAN KURIKULUM 6.1.1 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaras dan Menyedia Jadual Waktu.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran

(1)

Secara umumnya mesyuarat Jawatankua Jadual Waktu yang di[pengerusikan oleh Guru Besar akan menentukan agihan mata pelajaran, jumlah waktu mengajar dan mata pelajaran yang akan diajar. Pada amnya tanggungjawab Guru Besar untuk meluluskan cadangan Jawatankuasa Jadual Waktu Semua urusan berkaitan penyediaan Jadual Waktu akan ditentukan oleh Guru Besar

(2)

(3)

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Jadual Waktu

Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Mengajar Proses Kerja
1. Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu peringkat sekolah

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Guru Besar -

Undang-Undang/ Peraturan

2.

Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu (Ketuaketua Panitia dijemput bersama)
Mengenal pasti dan menentukan guru mengikut opsyen dan kepakaran serta kelas yang akan diajar Menyemak Jadual Waktu yang disediakan Menandatangani dan menyerahkan Jadual Waktu kepada Guru dan Kelas

Guru Besar

-

3.

Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1990

4.

Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran Guru Besar

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1989 Perauturan Pendidikan (Kurikulum 1997 perenggan 10)

5.

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

6.

Menyelia pelaksanaan dan penggunaan Jawdual Waktu

Guru Besar

7.

Mempamerkan Jadual Waktu Guru dan Kelas di Pejabat, Bilik Guru dan tempat yang strategik

Jawatankuasa Jadual Waktu

Carta Aliran Kerja

mula Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Mengagih mata pelajaran dan kelas mengikut opsyen Ubah suai Tidak Lulus? Ya Menyemak agihan yang dibuat

Susun jadual
Menandatangni Jadual Waktu Guru dan Kelas Mengedarkan Jadual Waktu Guru dan Kelas

Berbincang Ya Tidak

Menyelia Pelaksanaan Jadual Waktu

Memuaskan?

Mempamer adual Waktu induk di tempat strategik

tamat

9.

Senarai Semak Guru Besar

Aktiviti : Pengurusan Kurikulum Subaktiviti : Jadual Waktu Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktiviti
Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu peringkat sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu menentukan guru mengikut opsyen dan kepakaran

Tindakan

Catatan

Menyerahkan senarai lengkap agihan jadual Waktu kepada Guru Besar Menandatangani Jadual Waktu Guru dan Kelas Menyerahkan Jadual Waktu kepada Guru dan Kelas

7. Pamerkan di tempat srtategik 8. Menyimpan laporan ke fail.

PROSES KERJA GURU BESAR
Aktiviti : Jadual Waktu Ganti

Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Ganti Proses Kerja
1. 2. Menyemak Kahadiran Guru Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyedia Jadual Waktu Guru Ganti Mengesahkan Jadual Waktu GuruGanti Menandatangani Borang Jadual Waktu Guru Ganti Mengedarkan slip jadual Waktu Guru Ganti Menandatangani buku tanda penerimaan jadual

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Penolong Kanan Guru Besar Penolong Kanan Penolong Kanan -

Undang-Undang/ Peraturan

3. 4.

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1990

5.

Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1989

6.

Penolong Kanan

Perauturan Pendidikan (Kurikulum 1997 perenggan 10)

7.

Penolong Kanan

-

Carta Aliran Kerja

mula Menyemak Buku Kehdairan Guru Menyedia Jadual Waktu Guru Ganti Ubah suai Tidak Terima? Ya Mengedarkan Jadual Waktu Guru Ganti Berbincang Menyelia Pelaksanaan Jadual Waktu Guru Ganti Mengesahkan Jadual Waktu Guru Ganti

Tidak

Memuaskan? Ya Failkan tamat

9.

Senarai Semak Guru Besar

Aktiviti : Pengurusan Kurikulum Subaktiviti : Jadual Waktu Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktiviti
Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu peringkat sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu menentukan guru mengikut opsyen dan kepakaran

Tindakan

Catatan

Menyerahkan senarai lengkap agihan jadual Waktu kepada Guru Besar Menandatangani Jadual Waktu Guru dan Kelas Menyerahkan Jadual Waktu kepada Guru dan Kelas

7. Pamerkan di tempat srtategik 8. Menyimpan laporan ke fail.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 Pemantauan Guru/PPSMI

f.
Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1 Pemantauan amat penting didalam pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran.Kekuatan dan Kelemahan Pemantauan akan memberi kesan kepada kejayaan murid murid di sekolah (2) Pada amnya Pemantauan di perlukan 4 kali dalam setahun bagi setiap guru (3)Semua urusan akan ditentukan oleh pihak pengurusan sekolah (4)Tanggungjawab Guru Besar adalah wajib mesti dilaksanakan diatas arahan pihak JPN/Kementerian .

Aktiviti

PROSES KERJA GURU BESAR :Pemantauan /Pencerapan Guru /PPSMI

Proses Kerja
1. Tetapkan Perjumpaan dengan guru terlibat sebelum pemantauan di jalankan.Beri borang khas siap :Borang makluman guru/buku Rekod Buku Tulis dan lain lain. 2. Semasa Pemantauan. Guru kelas serah borang khas /Makluman beserta dengan buku rekod /Semakan Buku Tulis Dan borang Masaalah Murid..Jenis buku latihan.Fokus buku di cerap.Buku Rekod Guru . Lapuran Guru Besar melengkapkan lapuran. 1 salinan untuk guru 1 salinan untuk Fail Guru besar.

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan
Rujuk Panduan Membuat Kertas Konsep/cadangan sekolah. Rujuk Panduan Mengurus Program Dan Aktiviti Sekolah

Jawatankuasa Penyelarasan/ Pengurusan Sekolah.

3. -

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti :Pemantauan /Pencerapan Guru /PPSMI

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

4.Memberitahu dan berbincang dengan guru yang di bimbing. Dalam perjumpaan beritahu kekuatan dan kelemahan P@P/Buku Latihan /Murid Bermasaalah 5.Mengisi borang lapuran dan Menghantar. Kepada pihak berkenaan. 6.Failkan. 7 Tamat

Guru Besar/PK!

Guru Besar /PK1

Guru Besar/PK1

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Carta Aliran Pemantauan Guru /PPSMI

Mula

Sediakan Borang Borang Pemantauan.

Taklimat umum mengenai cara pemantauan dan keperluan.

Menentukan calun yang hendak di serap

Mencerap dan melapurkan

Memberitahu dan berbincang beri bimbingan

Mengisiborang Lapuran dan menghantar salinan lapuran kapada GB/PK !

Failkan

Tamat

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar
: Pemantauan/Pencerapan Guru/PPSMI

Bil.
1. 2. 3. 4.

Aktiviti
Adakah jadual Pencerapan telah di sediakan Adakah Taklimat mengenai Pencerapan telah diberikan Kapada semua ahli/Staff. Adakah calun yang hendak di cerapkan itu telah di maklumkan / Pra Pencerapan Adakah guru itu bersedia untuk di cerap

Tindakan

Catatan

5. Adakah borang pencerapan (buku Tulis,)dan lain lain maklumat keperluan Guru Besar lengkap di isi sebelum pencerapan|

6 Adakah lapuran Pencerapan telah di siapkan.
7. Sudahkan di beri tahu keputusan pencerapan kapada guru tersebut

8.Sudahkah di beri bimbingan selepas pencerapan di buat
9.Sudahkan salinan lapuran di siapkan.

10 Sudah lapuran itu di hantar ke JPN

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 Mengurus Ujian dan Peperiksaan Sekolah 6.1.1 Aktiviti: Menetapkan Takwim dan Peraturan Ujian /Peperiksaan Sekolah.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) Secara umumnya mesyuarat jawatankuasa peperiksaan akan menentukan jadual takwim dan peraturan ujian/peperiksaan sekolah,. Pada amnya tanggungjawab Guru Besar untuk meluluskan cadangan jawatankuasa. Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar dan pentadbiran.

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Ujian dan Peperiksaan. Subaktiviti : Takwim dan peraturan ujian /peperiksaan. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Diruju k
Guru Besar Guru Besar Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah. Guru Besar, Pk 1 dan Su Peperiksaan.

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Membentuk Jawatankuasa Peperiksaan dan melantik S/U peperiksaan.

Rujuk Pekeliling Peperiksaan Rujuk Panduan Mengurus Ujian dan Peperiksaan Sekolah Panduan Mengurus Peperiksaan sekoilah

2.

Mengadakan mesyuarat Jawantankuasa Peperiksaan.

3.

Menetapkan Kekerapan Ujian dan Pepertiksaan Sekolah serta peraturan ujian dan peperiksaan

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Ujian dan Peperiksaan. Subaktiviti : Takwim dan peraturan Ujian/peperiksaan. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Diruju k
Pk 1 dan SU peperiksaan.

Undang-Undang/ Peraturan

4.

Mengedarkan kepada semua guru peraturan ujian . Mengedar kepada murid dan waris tarikh ujian dan peperiksaan sekolah

Rujuk Pekeliling Peperiksaan

5.

Guru Kelas Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah.

Rujuk Panduan MengurusUjian dan Peperiksaan Sekolah

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Merancang Dan Mengurus peperiksaan . Subaktiviti : Peraturan /takwim peperiksaan.

Mula

Buat Pembetulan

Menubuh jawatankuasa peperiksaan dan menetapkan peraturan Ujian Tidak Dipersetujui? Ya Bentangkan Cadangan takwim dan peraturan peperiksaan Untuk Kelulusan.

Buat Pembetulan

Tidak Ya

Diluluskan? SU mengedarkan takwim dan peraturak kepada semua Ketua Panitia. K.Panitia menetapkan guru pembina soalan Status Persiapan Program. Tamat

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar

: Merancang Dan Menyelaraskan Ujian dan pepertiksaan Sekolah. Subaktiviti : Takwim dan Peraturan ujian /peperiksaan.

Bil.
1. 2. 3. 4.. 5.

Aktiviti
Membentuk Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Membuat Takwim dan peraturan Peperiksaan. Mengedar takwim kepada K.Panitia Mengambil tindakan berikut: 5.1 Takwim dan peraturan peperiksaan agenda dalam mesyuarat panitia. 5.2 Takwim peperiksaan diedarkan kepada waris. 5.3 Takwim peperiksaan dimasukkan dalam takwim sekolah.

Tindakan

Catatan

6. Menyimpan laporan ke fail.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 Mengurus Ujian dan Peperiksaan Sekolah 6.1.1 Aktiviti: Menetapkan Takwim dan Peraturan Ujian /Peperiksaan Sekolah.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) Secara umumnya mesyuarat jawatankuasa peperiksaan akan menentukan jadual takwim dan peraturan ujian/peperiksaan sekolah,. Pada amnya tanggungjawab Guru Besar untuk meluluskan cadangan jawatankuasa. Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar dan pentadbiran.

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Ujian dan Peperiksaan. Subaktiviti : Takwim dan peraturan ujian /peperiksaan. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan

1.

Membentuk Jawatankuasa Peperiksaan dan melantik S/U peperiksaan.

Guru Besar Guru Besar Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah. Guru Besar, Pk 1 dan Su Peperiksaan.

Rujuk Pekeliling Peperiksaan Rujuk Panduan Mengurus Ujian dan Peperiksaan Sekolah Panduan Mengurus Peperiksaan sekoiah

2.

Mengadakan mesyuarat Jawantankuasa Peperiksaan.

3.

Menetapkan Kekerapan Ujian dan Pepertiksaan Sekolah serta peraturan ujian dan peperiksaan

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Ujian dan Peperiksaan. Subaktiviti : Takwim dan peraturan Ujian/peperiksaan. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Diruju k
Pk 1 dan SU peperiksaan.

Undang-Undang/ Peraturan

4.

Mengedarkan kepada semua guru peraturan ujian . Mengedar kepada murid dan waris tarikh ujian dan peperiksaan sekolah

Rujuk Pekeliling Peperiksaan

5.

Guru Kelas Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah.

Rujuk Panduan MengurusUjian dan Peperiksaan Sekolah

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Merancang Dan Mengurus peperiksaan . Subaktiviti : Peraturan /takwim peperiksaan.

Mula

Buat Pembetulan

Menubuh jawatankuasa peperiksaan dan menetapkan peraturan Ujian Tidak Dipersetujui? Ya Bentangkan Cadangan takwim dan peraturan peperiksaan Untuk Kelulusan.

Buat Pembetulan

Tidak Ya

Diluluskan? SU mengedarkan takwim dan peraturak kepada semua Ketua Panitia. K.Panitia menetapkan guru pembina soalan Status Persiapan Program. Tamat

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar

: Merancang Dan Menyelaraskan Ujian dan pepertiksaan Sekolah. Subaktiviti : Takwim dan Peraturan ujian /peperiksaan.

Bil.
1. 2. 3. 4.. 5.

Aktiviti
Membentuk Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Membuat Takwim dan peraturan Peperiksaan. Mengedar takwim kepada K.Panitia Mengambil tindakan berikut: 5.1 Takwim dan peraturan peperiksaan agenda dalam mesyuarat panitia. 5.2 Takwim peperiksaan diedarkan kepada waris. 5.3 Takwim peperiksaan dimasukkan dalam takwim sekolah.

Tindakan

Catatan

6. Menyimpan laporan ke fail.

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI

6.1

PENGURUSAN PUSAT SUMBER

6.1.1

Aktiviti:

Merancang Dan Menyelaraskan Penggunaan Perpustakaan

Peraturan-Peraturan Pentadbiran

(1)
(2) (3) (5)

Secara umumnya semua program dan aktiviti perpustakaan dapat dijalankan mengikut kehendak JPN/PPD. Pada amnya semua murid mesti membaca sekurang-kurangnya 50 buah buku dari perpustakaan sekolah setahun. Semua guru dan murid dapat membuat rujukan di perpustakaan. Tanggungjawab Penolong Kanan Pentadbiran dan Guru Media memastikan pengurusan perpustakan berjalan dengan berkesan. .

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : PENGURUSAN PUSAT SUMBER

Subaktiviti : Penggunaan Perpustakaan

Proses KerjaMenetapkan dasar penggunaan
perpustakaan

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mnyediakan jadual penggunaan perpustakaan Mengadakan taklimat penggunaan perpustakaan Memastikan aktiviti peminjaman / pemulangan buku dijalankan Merekod penggunaan perpustakaan Menyemak aktiviti Galakan Membaca dijalankan Menyemak penilaian yang dibuat oleh GPK Menerima laporan Merikodkan

Guru Besar GPK Guru Besar/GURU MEDIA GURU PSS GURU PSS GURU PSS GURU BESAR GURU BESAR GURU PSS

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Perkembangan Staff. Subaktiviti : Kursus Dalaman. Proses Kerja
5 Menjadualkan Kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Menerima senarai semak persediaan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman daripada peserta Menerima laporan kursus daripada guru penceramah Menyimpan laporan kursus dalaman dalam fail

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan
Surat panggilan perkembangan staf

Guru Besar Guru Besar /PK 1/Penceramah kursus PK 1/Penceramah Kursus /Panitia M/P Guru Besar/PK1

6.

Borang Senarai semak persediaan kursus

7. 8.

Borang Penilaian Kursus

9.

Guru Besar/ PK1
Guru Besar /PK 1

Borang Laporan Kursus
Fail Perkembangan Staf

10.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Pengurusan Pusat Sumber Subaktiviti : Penggunaan Perpustakaan Mula
Menetapkan dasar penggunaan perpustakaan

Menyediakan jadual penggunaan perpustakaan

Mengadakan taklimat penggunaan perpustakaan

Mastikan aktiviti peminjamanan / pemulangan

Menyemak rekod penggunaan perpustakaan

Menyemak aktiviti galakan membaca

Menyemak penilaian yang dibuat oleh GPK

Menerima laporan

Merikod

Menyimpan laporan dalam fail

Tamat

9. Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar : PENGURUSAN PUSAT SUMBER

Subaktiviti : Penggunaan Perpustakaan Bil. Aktiviti
1. Menetapkan dasar penggunaan perpustakaan

Tindakan

Catatan

2.

Menyediakan jadual penggunaan perpustakaan

3.

Mengadakan taklimat penggunaan perpustakaan

4.

Melaksanakan aktiviti peminjaman / pemulangan buku

5.

Merikod penggunaan perpustakaan

6.

Menyemak aktiviti galakan membaca dijalankan

7.

Menyemak penilaian yang dibuat oleh GPK

8.

Menerima laporan

9.

Merikod laporan

10. Menyimpan laporan di dalam fail

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 PENGURUSAN KURIKULUM 6.1.1 Aktiviti: Merancang, Menyelaras dan Menyediakan Jadual Waktu Guru dan Kelas

Peraturan-Peraturan Pentadbiran
(1) (2) (3) Secara umumnya Mesyuarat Jawatankuasa akan menentukan agihan mata pelajaran yang akan diajar, jumlah waktu mengajar dan kelas yang akan diajar Pada amnya tanggungjawab untuk meluluskan cadangan Jawatankuasa yang terlibat dalam pengurusan dan penyediaan Jadual Waktu ialah Guru Besar Semua urusan akan ditentukan oleh oleh Guru Besar

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Jadual Waktu

Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Mengajar Proses Kerja
1. Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu peringkat sekolah

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Guru Besar -

Undang-Undang/ Peraturan

2.

Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu (Ketuaketua Panitia dijemput bersama)
Mengenal pasti dan menentukan guru mengikut opsyen dan kepakaran serta kelas yang akan diajar Menyemak Jadual Waktu yang disediakan Menandatangani dan menyerahkan Jadual Waktu kepada Guru dan Kelas

Guru Besar

-

3.

Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1990

4.

Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1989

5.

Guru Besar

Perauturan Pendidikan (Kurikulum 1997 perenggan 10)

Proses Kerja
6. Menyelia pelaksanaan dan penggunaan Jadual Waktu

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

7.

Mempamerkan Jadual Waktu Guru dan Kelas di Pejabat, Bilik Guru dan tempat yang strategik

Jawatankuasa Jadual Waktu

Carta Aliran Kerja
mula Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Mengagih mata pelajaran dan kelas mengikut opsyen Ubah suai Tidak Lulus? Ya Menyemak agihan yang dibuat

Susun jadual Menandatangni Jadual Waktu Guru dan Kelas Mengedarkan Jadual Waktu Guru dan Kelas

Berbincang Ya Tidak

Menyelia Pelaksanaan Jadual Waktu

Memuaskan?

Mempamer Jadual Waktu induk di tempat strategik

9.

Senarai Semak Guru Besar

Aktiviti : Pengurusan Kurikulum Subaktiviti : Jadual Waktu

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktiviti
Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu peringkat sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu menentukan guru mengikut opsyen dan kepakaran Menyerahkan senarai lengkap agihan jadual Waktu kepada Guru Besar Menandatangani Jadual Waktu Guru dan Kelas Menyerahkan Jadual Waktu kepada Guru dan Kelas

Tindakan

Catatan

7. Pamerkan di tempat srtategik 8. Menyimpan laporan ke fail.

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Jadual Waktu Ganti

Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Ganti Proses Kerja
1. 2. Menyemak Kahadiran Guru Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyedia Jadual Waktu Guru Ganti Mengesahkan Jadual Waktu GuruGanti Menandatangani Borang Jadual Waktu Guru Ganti Mengedarkan slip jadual Waktu Guru Ganti Menandatangani buku tanda penerimaan jadual

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Penolong Kanan Guru Besar Penolong Kanan Penolong Kanan -

Undang-Undang/ Peraturan

3. 4.

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1990

5.

Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1989

6.

Penolong Kanan

Perauturan Pendidikan (Kurikulum 1997 perenggan 10)

7.

Penolong Kanan

-

Carta Aliran Kerja
mula Menyemak Buku Kehdairan Guru Menyedia Jadual Waktu Guru Ganti Ubah suai Tidak Terima? Ya Mengedarkan Jadual Waktu Guru Ganti Berbincang Menyelia Pelaksanaan Jadual Waktu Guru Ganti Mengesahkan Jadual Waktu Guru Ganti

Tidak

Memuaskan? Ya Failkan

9.

Senarai Semak Guru Besar

Aktiviti : Pengurusan Kurikulum Subaktiviti : Jadual Waktu

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aktiviti
Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu peringkat sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Menentukan guru mengikut opsyen dan kepakaran Menyerahkan senarai lengkap agihan jadual Waktu kepada Guru Besar Menandatangani Jadual Waktu Guru dan Kelas Menyerahkan Jadual Waktu kepada Guru dan Kelas Pamerkan di tempat srtategik

Tindakan

Catatan

8. Menyimpan laporan ke fail.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 PENGURUSAN PROGRAM DAN AKTIVITI PERKEMBANGAN STAF 6.1.1 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Perkembangan Staf.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) Secara umumnya semua program dan aktiviti perkembangan staf diluluskan oleh JPN Pada amnya semua guru mesti menyertai program perkembangan staf sekurang-kurang 4 kali setahun. Semua guru yang menghadiri kursus mesti menghantarkan laporan kursus dalam tempoh seminggu selepas kursus. Tanggungjawab Penolong Kanan Pentadbiran mengumpul semua bahan kursus untuk koleksi sekolah.

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Perkembangan Staff.

Subaktiviti : Kursus Dalaman. Proses Kerja
Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Mengedarkan borang bancian Kursus yang dihadiri kepada guru.

Guru Besar Semua guru Penolong Kanan Pentadbiran Guru Besar

Rujuk Borang Bancian Kursus Rekod kursus yang dihadiri guru Rujuk surat panggilan kursus daripada PPD/JPN

2.

Merekodkan senarai kursus yang telah dihadiri oleh guru-guru
Menghantar guru yang belum pernah berkursus mengikuti kursus yang berkaitan Menerima laporan kursus daripada guru yang menghadiri kursus.

3.

4.

Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran

Borang Laporan Kursus

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Perkembangan Staff. Subaktiviti : Kursus Dalaman. Proses Kerja
5 Menjadualkan Kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Menerima senarai semak persediaan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman daripada peserta Menerima laporan kursus daripada guru penceramah Menyimpan laporan kursus dalaman dalam fail

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan
Surat panggilan perkembangan staf

Guru Besar Guru Besar /PK 1/Penceramah kursus PK 1/Penceramah Kursus /Panitia M/P Guru Besar/PK1

6.

Borang Senarai semak persediaan kursus

7. 8.

Borang Penilaian Kursus

9.

Guru Besar/ PK1
Guru Besar /PK 1

Borang Laporan Kursus
Fail Perkembangan Staf

10.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Perkembangan Staff. Subaktiviti : Kursus Dalaman Mula
Mengedarkan borang bancian kursus

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru

Menghantar guru –guru mengikuti kursus

Menerima laporan kursus

Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain

Menerima senarai semak persediaan kursus

Menjalankan Kursus dalaman

Menerima penilaian kurusus dalaman

Menerima laporan kursus

Menyimpan laporan kursus dalam fail

Tamat

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar

: Merancang Dan Menyelaraskan Perkembangan Staf. Subaktiviti : Kursus Dalaman.

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktiviti
Mengedarkan borang bancian kepada guru-guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru Menghantar guru mengikuti kursus Menerima laporan kursus Menjadualkan kursus dalaman Menerima senarai semak persediakan kursus 6.1 Melantik Penceramah 6.2 Menyediakan surat panggilan perkembangan staf 6.3 Menyediakan makanan / minuman 6.4 Menyediakan bahan kursus 6.5 Menyediakan tempat

Tindakan

Catatan

7. 8. 9.

Menjalankan kursus dalaman Menerima Penilaian Kursus Menerima laporan pelaksanaan program

10. Menghantar laporan kepada JPN 11. Menyimpan laporan dalam fail.

Aktiviti Suaktiviti Proses Kerja

: :

Pemulihan Tahap 1 Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk
Guru Besar dan Jawatankuasa Pemulihan /PK Pentasdbiran dan Guru Pemulihan

UndandUndang/Peraturan
Rujuk Panduan kelas pemulihan

Sediakan kelas pemulihan 1.Lantiik guru pemulihan 2.Kenal pasti murid yang 3.memerlukan kelas pemulihan 4.Jadual waktu pemulihan 5.Pastikan keperluan IBM dan pengajaran serta pembelajaran berjalan lancer 6. Pastikan prestasi murid pemulihan direkodkan 7. Maklumkan kepada guru kelas yang terlibat

SENARAI SEMAK GURU BESAR
Aktiviti : pemulihan tahap 1

Bil.

Perkara

Tandakan

Catatan

1. Adakah kelas Pemulihan di sediakan dengan lengkap 2. Sudahkah guru Pemulihan di lantik 3.Adakah murid murid kelas Pemulihan di kenal pasti 4. Sudahkah kelas Pemulihan di laksanakan 5.Sudahkah guru kelas di maklumkan tahap pencapaian muri murid Pemulihan. 6.Adakah Borang Prestasi murid Pemulihan di kemaskini.

• • • •

9. SENARAI SEMAK GURU BESAR 2. Aktiviti : Meluluskan penubuhan unit beruniform,kelab dan persatuan serta sukan dan permainan Bil. Perkara Tindakan Catatan 1. Surat perlantikan JK induk

• 2. Surat panggilan mesyuarat • 3. Mengadakan mesyuarat JK Induk • 4. Menyediakan kertas konsep penubuhan unit kk • 5. Pengagihan guru penasihat /pemimpin • 6. Surat perlantikan guru penasihat/pemimpin • 7. Takwim jadual kk • 8. Memaklumkan takwim dan jadual • 9. Pemantauan aktiviti • 10. Menambah baikan

9. SENARAI SEMAK GURU BESAR
3. Aktiviti : Membeli peralatan sukan dan permainan

Bil.

Perkara

Tandakan

Catatan

1. Agihan peruntukan 2. Makluman kepada penasihat/pemimpin mengenai agihan

3. Guru penasihat/pemimpin mengemukakan bajet kk

4. Penyelaras membuat rumusan bajet
5. Surat panggilan mesyuarat 6. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kk 7. Meluluskan pembelian 8. membuat pesanan melalui LO 9. Menerima dan menyemak peralatan 10. Masuk stok

a. b. c.

Mengsisi maklumat dalam buku stok. Penggunaan peralatan/ simpan dalam stor mengemas kini inventori

11. 12.

Melengkapkan baucer bayaran Menyediakan cek bayaran a. menulis cek b. tandatangan pk c. Semak buku tunai d. tandatangan GB

SENARAI SEMAK GURU BESAR 4. Memastikan ada stor peralatan
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perkara Tubuh jawatankuasa stor Menyediakan surat lantikan Menyerah surat lantikan jawatankuasa Mengenal pasti beberapa tempat yang bersesuaian Mennetukan konsep stor Membuat bajet Mendapatkan sumber kewangan Tandakan Catatan

8.
9.

Memastikan pengubahsuaian mengikut prosedur JKR
Pelanpenyusunan peralatan a. membuat beberapa pelan

b. Menentukan pelan yang sesuai c. melaksanakan penyusunan peralatan 10. Penggunaan stor secara optimum a. Menyediakan buku penggunaan peralatan b. Menyediakan borang aduan c. Menyemak boring aduan d. Penyediaan dan pemantauan

. SENARAI SEMAK GURU BESAR
5. Melantik guru pemimpin/jurulatih/penasihat Bil. Perkara Tandakan Catatan

1. menubuh dan melantik jawatankuasa

2. Borang bancian penglibatan kokurikulum a mengedarkan b. mengutip c. menganalisa/mencadang 3. Mengenal pasti guru yang mempunyai kemahiran,berminat dan komited. 4. Melantik secara bertulis

5. Memberi latihan/kursus kemahira

.SENARAI SEMAK GURU BESAR
6. Menandatangani surat yang berkaitan dengan kokurikulum Bil. Perkara Tindakan Catatan

1. Jawatankuasa induk

a. menubuhkan jawatankuasa kerja b. Melantik jawatankuasa secara bertulis 2. Menyediakankertas kerja program a. memilih jawatankuasa penyediaan kertas kerja b. Menyiapkan kertas kerja 3. Surat menyurat a. menyediakan surat menyurat berkenaan b. Menyemak/pembetulan c. Menandatangani surat d. Memastikan surat dihantar dan dicatat

9. SENARAI SEMAK GURU BESAR
7. Meluluskan peruntukan kokurikulum untuk aktiviti kokurikulum Bil. Perkara Tindakan Catatan

1. Jawatankuasa Kewangan

a. Menubuhkan jawatankuasa b. Bermesyuarat c. Menetapkan agihan peruntukan 2. Jawatankuasa Induk kokurikulum a. Menubuhkan jawatankuasa b. Melantik secara bertulis c. Bermesyuarat 3. Unit Kokurikulum a. Merancang kertas kerja b. Menyemak dan pembetulan 4. Meluluskan peruntukan yang terdapat dalam kertas kerja.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 PENGURUSAN PROGRAM SPBT 6.1.1 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program SPBT

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) Secara umumnya…segala urusan dan perancangan Program SPBT mengikut takwim semasa (2 ) Pada amnya semuaprosedur mestilah mengikut Pekeliling Kementerian (3) Semua urusan akan ditentukan oleh PK HEM bersama AJK SPBT sekolah (4) Tanggungjawab Guru Besar untuk memastikan urusan berjalan lancarseperti 4.1 dan telus mengikut kelayakan 4.2 amanah 4.3 perjalanan p&p mengikut takwim sekolah

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.2 PENGURUSAN PROGRAM KWAPM 6.2.1 6.2.2 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program KWAPM Pruntukan KWAPM diterima dan diuruskan mengikut prosedur Kementerian Pelajaran

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) Secara umumnya…segala urusan pengurusan dan pembayaran mestilah mengikut arahan Kementerian Pada amnya pemilihan pelajar yang layak secara sah dan diperakukan berdasarkan kriteria borang khas KWAPM Semua urusan akan ditentukan oleh GB atau GPK semasa ketiadaan GB. dan AJK KWAPM Tanggungjawab Guru Besar untuk memastikan tiada berlaku keciciran dan rayuan dipertimbangkan mengikut perosedur garis panduan.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.3 PENGURUSAN PROGRAM KEBAJIKAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN MURID 6.3.1 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program kesihatan kebajikan dan kesejahteraan murid

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) (6) Secara umumnya segala urusan mengikut peratura pekeliling semasa Pada amnya pemberian biasiswa / dermasiswa, kesihatan dan keselamatan mengikut peraturan yang dibuat oleh sekolah. Semua urusan akan ditentukan oleh GB dan AJK Kebajikan / kesihatan Tanggungjawab Guru Besar untuk memastikan semua pelajar mendapat hak dan layanan yang sama Memastikan semua kebenaran waris / ibubapa diperolehi sebelum sesuatu program dijalankan.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.4 PENGURUSAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING 6.4.1 6.4.2 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program Pendaftaran Pelajar Baru Memastikan perlaksanaan program pendaftaran dan orientasi murid baru dijalankan mengikut peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) Secara umumnya…segala urusan pendaftaran dan orientasi murid baru dilaksanakan mengikut prosedur Arahan Kem.Pel.dan JPN Pada amnya semua program dilaksanakan sebelum sessi awal tahun Semua urusan akan ditentukan oleh GB kecuali diperturunkan kuasa sewaktu ketiadaan GB Tanggungjawab Guru Besar untuk memastikan pengesahan pendaftaran pelajar telah dilakukan tanpa berlaku keciciran

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.5 PENGURUSAN PROGRAM DISIPLIN DAN PENGAWAS 6.5.1 Aktiviti: Merancang, Menyelia dan Menguatkuasakan undang-undang / peraturan sekolah supaya dipatuhi oleh semua warga sekolah Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) Secara umumnya tahap disiplin pelajar dapat di tingkatkan Pada amnya pihak sekolah dapat menanam dan menyemai nilai murni di kalangan pelajar. Semua urusan akan ditentukan oleh Gb atau GPK yang diberi kuasa. Tanggungjawab Guru Besar untuk memastikan semua urusan Disiplin adalah mengikut Prosedur PERATURAN DISIPLIN DAN SALAHLAKU yang di edarkan oleh Kementerian Pelajaran.

PROSES KERJA
Aktiviti : Pendaftaran Murid

Subaktiviti : Memngurus Pertukaran Murid..

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Mempastikan surat permohonan pindah daripada ibubapa/penjaga dilengkapkan Meluluskan permohonan pertukaran pertukaran pindah setelah mendapat pengesahan maklumat penyerahan dolkumen murid drp PK HEM

Guru Besar

KPM, JPN & PPD

2.

Guru Besar

Pekeliling Pertukaran Murid

PROSES KERJA
Aktiviti : Pendaftaran Murid

Subaktiviti : Memngurus Pertukaran Murid..

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
PPD / JPN

Undang-Undang/ Peraturan

3.

Memanjangkan borang permohonan pertukaran murid ke PPD /JPN Mempastikan pembatalan nama muarid daripada daftar sekolah selepas kelulusan dipatuhi. Mempastikan surat kelulusan pertukarandifailkan

Pekeliling Pertukaran Murid

4

Guru Besar

Pekeliling Pertukaran Murid

5

Guru Bewsar

Pekeliling Pertukaran Murid

PROSES KERJA
Aktiviti : Pemgurusan Displin

Subaktiviti : Pengurusan Pemilihan Pengawas..

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
GB

Undang-Undang/ Peraturan

1.

2.

3.

4.

Mempastikan Pencalonan murid mengikut kriteria yang ditetapkan . Mempastikan temuduga calon yang layak dfjalankan dengan adil dan telius . Menerima senarai nama calon yang layak dan berjaya untuk pengesahan . Memfailkan senarai calon yang berjaya untuk dimaklumkan kepada ibubapa dan Majlis perlantikan Pengawas { rasmi ).

Buku Peraturan Displin Sekolah .

Guru Besar

Pencapaian akademik , Ada unsur kepimpinan .

Guru Bewsar

Pekeliling Pertukaran Murid

PROSES KERJA
Aktiviti : Kebajikan Murid

Subaktiviti : Menguruskan Tuntutan Insuran Takaful ...

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
GB

Undang-Undang/ Peraturan

1.

2.

3.

4.

Mempastikan semua murid menjelaskan bayaran yuran Takaful . Mempastikan salinan laporan doktor/polis diterima serta memaklumkan kepada Syarikat Takaful . Mempastikan borang tuntutan pampasan dan lain-lain dokumen lengkap sebelum di hantar ke Syarikat Takaful . Menerima tuntutan pampasan yang diluluskan dan dimasukkkan ke dalam akaun sekolah .

Pekeliling Kementerian . JPN?PPD . - sda -

Guru Besar

- sda Guru Bewsar

PROSES KERJA
Aktiviti : Kebajikan Murid

Subaktiviti : Memnguruskan Tuntutun Insuran Takaful ..

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
Guru Besar Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

5. 6.

Mempastikan pengeluaran dan penyerahan cek kepada waris . Memfailkan salinan akaun penerimaan dan pembayaran ..
1

Pekeliling Kementerian JPN/PPD - sda -

-

PROSES KERJA
Aktiviti : Pendaftaran Murid

Subaktiviti : Pendaftaran dan orientasi murid Tahun 1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
Guru Besar Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

1. 2.

3.

4.

5.

Bentuk J/K Program dan sediakan kertas program . Mempastikan mesyuarat JK dan penetapan agihan tugas, aturcara pendaftaran dan analisis kedudukan murid telah dijalankan . Pastikan persiapan majlis pendaftaran dibuat berdasarkan tugas yang telah ditetapkan . Memantau persiapan dan persediaan serta perlaksanaan majlis pendaftaran . Mempastikan segala urusan telah didokumantasikan untuk laporan .

Pekeliling Kementerian JPN/PPD - sda -

Guru Besar . Guru Besar

- sda – - sda –

Guru Brsar .

- sda -

PROSES KERJA
Aktiviti : Kebajikan Murid

Subaktiviti : Memnguruskan Tuntutun Insuran Takaful ..

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
Guru Besar Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

5. 6.

Mempastikan pengeluaran dan penyerahan cek kepada waris . Memfailkan salinan akaun penerimaan dan pembayaran ..
1

Pekeliling Kementerian JPN/PPD - sda -

-

PROSES KERJA
Aktiviti : Pengurusan Kantin

Subaktiviti : Memantau Kualiti dan Keceriaan Kantin .

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Diru juk
Guru Besar Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

1. 2.

3. 4.

Mempastikan mesyuarat JK Kantin dijalankan mengikut takwim . . Mempastikan draf senarai semak pemantauan kantin disediakan dan telah ditaklimatkan kepada JK Kantin dan Pengusaha Kantin . Memastikan JK Kantin memantau mengikut jadual . Memastiukan Jk membuat tindak ikut dan laporan .
1

Pekeliling Kementerian JPN/PPD - sda -

Guru Besar Guru Besar .

- sda - sdas -

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff.

Mula

Buat Pembetulan

Membuat Kertas Konseo / Cadangan untuk persetujuan Jawatankuasa Tidak Ya Bentangkan Kertas Konsep / Cadangan Untuk Kelulusan JK Penyelarasan/ Pengurusan. Dipersetujui?

Buat Pembetulan

Tidak Ya

Diluluskan? Lantik AJK Pelaksana Untuk Bentangkan Pelan Tindakan Pelaksanaan.

Memantau Persiapan Awal Program Adakan Mesyuarat JK Pelaksana Untuk Mendapatkan Status Persiapan Program. Adakan Sessi Raptai. Laksana Program Sediakan Laporan Pelaksanaan Program Tamat

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar
: Pendaftaran Murid

Subaktiviti : Mengurus Pertukaran Murid

Bil.

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1.

Mempastikan borang pertukaran lengkap Menyokong permohonan Memanjangkan borang ke JPN/PPD untuk kelulusan Terima surat kelulusan dari JPN/PPD untuk kelulusan.

2. 3. 4.

5. 6.

Pastikan batal nama dari rekod daftar: Failkan surat pertukaran

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar
: Pendaftaran Murid

Subaktiviti : Pendaftaran dan Orientasi Murid Tahun Satu

Bil.

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1.

Menyediakan kertas konsep Bentuk JKuasa Mem,bentang kertas konsep

2. 3.

4.

Mengambil tindakan berikut 4.1. Pastikan AJK bertindak 4.2. Pstikan Persiapan Majlis

5. 6. 7.

Mesyuarat AJK- Maklum balas: Pemantauan persiaapan & Pelaksanaan Laporan / Dokumentasi

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 PENGURUSAN PROGRAM DAN AKTIVITI STAF 6.1.1 HEM 6.1.1.1 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staf. Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) Secara umumnya…………………………………………... Pada amnya ………………………………………………… Semua urusan akan ditentukan oleh ……………………. Tanggungjawab Guru Besar untuk ………………………..

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Diruju k
Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Menyediakan kertas konsep/ cadangan pelaksanaan Hari Kualiti untuk persetujuan Jawatankuasa. Membentangkan kertas konsep/ cadangan kepada Jawantankuasa Penyelarasan dan Pengurusan Sekolah.

Rujuk Panduan Membuat Kertas Konsep/cadangan sekolah. Rujuk Panduan Mengurus Program Dan Aktiviti Sekolah

2.

Jawatankuasa Penyelarasan/ Pengurusan Sekolah.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : KEBAJIKAN MURID Subaktiviti : MENGURUSKAN TUNTUTAN INSURAN TAKAFUL

Mula

Buat Pemilihan

Mempastikan semua murid bayar yuran yang ditetapkan . Memastikan salinan /laporan doktor/polis diterima .l

Buat Pembetulan

Mempastikan borang diterima lengkap Meyediakan surat perlantik Menerima tuntutan pampasan yang diluluskan ke dalam akaun sekolah . Mempastikan pengeluaran dan penyerahan cek kepada waris . Memfailkan salinan akaun penerimaan dan pembayaran .

tamat

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar
: PENGURUSAN DISIPLIN

Subaktiviti : PENGURUSAN PEMILIHAN PENGAWAS

Bil.
1. 2. 3. 4.

Aktiviti
Menyediakan Borang pencalonan pengawas Menyediakan garis panduan dan kriteria yang diperlukan Memastikan Borang telah disediakan mengikut kategori / peringkat

Tindakan

Catatan

Menyediakan surat sanggilan temuduga untuk mendapat kebenaran dari waris untuk kelulusan.

5.

Mengambil tindakan berikut: 5.1 Melantik AJK Panel Hakim 5.2 Menyediakan soalan dan kertas jawapan

6. 7

Mesyuarat AJK pemilihan Sediakan senarai nama calon yang berjaya dan yang gagal

8. Perlantikan Pengawas secara rasmi dalam upacara tertentu 9. Edaran surat perlantikan kepada waris 10. Mesyuarat pertama Badan Pengawas 11. Menyimpan laporan ke fail.

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI
6.1 PENGURUSAN PROGRAM DAN AKTIVITI STAF 6.1.1 Aktiviti: Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staf.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) (2) (3) (5) Secara umumnya…………………………………………... Pada amnya ………………………………………………… Semua urusan akan ditentukan oleh ……………………. Tanggungjawab Guru Besar untuk ………………………..

PROSES KERJA GURU BESAR Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Diruju k
Guru Besar

Undang-Undang/ Peraturan

1.

Menyediakan kertas konsep/ cadangan pelaksanaan Hari Kualiti untuk persetujuan Jawatankuasa. Membentangkan kertas konsep/ cadangan kepada Jawantankuasa Penyelarasan dan Pengurusan Sekolah.

Rujuk Panduan Membuat Kertas Konsep/cadangan sekolah. Rujuk Panduan Mengurus Program Dan Aktiviti Sekolah

2.

Jawatankuasa Penyelarasan/ Pengurusan Sekolah.

Carta Aliran Kerja
Aktiviti : Pertukaran Murid Subaktiviti : Mengurus pertukaran murid.

MULA

Penyediaan Borang

Kiranya timbul masalah

Mendapatkan maklumbalas daripada PK HEM

Sekiranya tiada masalah teruskan

Memanjangkan borang permohonan ke PPD/JPN untuk kelulusan

Lulus batalkan nama dari buku kedatangan dan maklumkan kepada HEM/Guru Kelas

TAMAT

Kemaskini rekod dan failkan

9.
Aktiviti

Senarai Semak Guru Besar

: Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff.

Bil.
1. 2. 3. 4.

Aktiviti
Menyediakan Kertas Konsep / Cadangan Mendapatkan persetujuan Pengarah Membuat Pembetulan (jika ada) Membentangkan Kertas Konsep / Cadangan untuk kelulusan.

Tindakan

Catatan

5.

Mengambil tindakan berikut: 5.1 Melantik AJK Pelaksana 5.2 Menyediakan Senarai Tugas AJK 5.3 Menyediakan Pelan Tindakan Program 5.4 Membuat dan mengahantar surat jemputan mesyuarat AJK Pelaksana

6. 7. 8. 9.

Mesyuarat AJK Pelaksana Pemantauan persiapan awal Sesi raptai Menyediakan laporan pelaksanaan program

10. Membentangkan laporan pelaksanaan program kepada JK Penyelarasan / Pengurusan Jabatan 11. Menyimpan laporan ke fail.

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pengurusan kantin Subaktiviti : Memantau kualiti dan keceriaan kantin
Mula Mesyuarat JK kantin

Draf senarai semak disedia dan ditaklimatkan

Pemantauan oleh JK kantin

Tindak ikut dan laporan

Laporan diserahkan kepada GB/pengusaha kantin

Laporan kemaskini didokumentasikan

Tamat

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pengurusan Disiplin Subaktiviti :Pengurusan Pemilihan Pengawas Mula Pencalonan peserta Temuduga calon Belum layak Gagal Pengesahan calon layak ya Makluman kepada ibubapa calon layak

Majlis perlantikan pengawas.

Tamat

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pendaftaran Murid Subaktiviti :Pendaftaran dan Orientasi murid Tahun 1
Mula

Bentuk J/K

Mesyuarat/ Bentang kertas konsep

Persiapan program Perlaksanaan dan pemantauan

Penilaian dan Pelaporan

Tamat

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pengurusan kantin Subaktiviti : Memantau kualiti dan keceriaan kantin

MULA
Mesyuarat JK kantin

Draf senarai semak disedia dan ditaklimatkan

Pemantauan oleh JK kantin

Tindak ikut dan laporan

Laporan diserahkan kepada GB/pengusaha kantin

Laporan kemaskini didokumentasikan

Tamat

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pengurusan kantin Subaktiviti : Memantau kualiti dan keceriaan kantin

MULA
Mesyuarat JK kantin

Draf senarai semak disedia dan ditaklimatkan

Pemantauan oleh JK kantin

Tindak ikut dan laporan

Laporan diserahkan kepada GB/pengusaha kantin

Laporan kemaskini didokumentasikan

Tamat

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pertukaran murid Subaktiviti :Mengurus pertukaran murid
Mula

Penyediaan Borang Pengesahan daripada PK Hem Tidak

T i d a k T

ya Borang ke JPN/PPD Terima kelulusan Pembatalan nama dari register Kemaskini rekod dan failkan

Tamat

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti : Pendaftaran Murid Subaktiviti :Pendaftaran dan Orientasi murid Tahun 1
Mula

Bentuk J/K

Mesyuarat/ Bentang kertas konsep

Persiapan program Perlaksanaan dan pemantauan

Penilaian dan Pelaporan

Tamat

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI KO-KURIKULUM MENGELUARKAN SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA GURU KOKURIKULUM Peraturan-Peraturan Pentadbiran Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi Pada amnya semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam hendaklah dipatuhi Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar Tanggugjawab Guru Besar untuk menandatangani surat penurunan kuasa kepada Guru Kokurikulum.

MELULUSKAN PENUBUHAN UNIT UNIFORM KELAB DAN PERSATUAN SERTA SUKAN DAN PERMAINAN Peraturan-Peraturan Pentadbiran Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi Pada amnya semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam hendaklah dipatuhi Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar Tanggugjawab Guru Besar untuk mendaftar penubuhan unit uniform serta kelab dan persatuan.

MEMBUAT PERANCANGAN PEMBELIAN PERALATAN SUKAN DAN PERMAINAN Peraturan-Peraturan Pentadbiran Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi (2) Pada amnya semua Pekeliling Iktisas dan Arahan Perbendaharaan hendaklah dipatuhi (3) Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar (4) Tanggugjawab Guru Besar untuk meluluskan pembelian peralatan sukan dan permainan.

MEMASTIKAN ADA STOR PERALATAN SUKAN DAN PERMAINAN YANG SESUAI Peraturan-Peraturan Pentadbiran Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi (2) Pada amnya semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Am hendaklah dipatuhi (3) Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar (4) Tanggugjawab Guru Besar untuk memastikan peralatan sukan dan permainan dalam keadaan selamat.

MELANTIK GURU-GURU PENASIHAT Peraturan-Peraturan Pentadbiran Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi (2) Pada amnya semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Am hendaklah dipatuhi (3) Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar (4) Tanggugjawab Guru Besar untuk memastikan agar guru penasihat yang dilantik bertanggungjawab dan mempunyai kemahiran dalam bidang yang dipertanggungjawabkan.

MENANDATANGANI SURAT YANG BERKAITAN DENGAN KOKURIKULUM Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi (2) Pada amnya semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Am hendaklah dipatuhi (3) Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar (4) Tanggugjawab Guru Besar untuk menandatangani semua surat yang berkaitan dengan kokurikulum.

MELULUSKAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM BERDASARKAN SURAT PEKELILING Peraturan-Peraturan Pentadbiran (1) Secara umumnya semua Perintah Am hendaklah dipatuhi (2) Pada amnya semua Pekeliling Iktisas dan Arahan Perbendaharaan hendaklah dipatuhi (3) Semua urusan akan ditentukan oleh Guru Besar (4) Tanggugjawab Guru Besar untuk menentukan pengagihan peruntukan kokurikulum berdasarkan surat pekeliling.

Aktiviti 1 Subaktiviti Proses Kerja

: :

Mengeluarkan Surat Penurunan Kuasa Kepada Guru Kokurikulum Peningkatan Kualiti Pengurusan Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Undand-Undang/ Peraturan

1.Menyediakan senarai tugas guru kokurikulum. 2.Mengesahkan senarai tugas guru kokurikulum. 3.Penolong Kanan Kokurikulum menyediakan FM 4.Menyediakan surat penurunan kuasa 5.Menandatangani surat 6.Maklumkan kepada guru penasihat

PKKK Guru Besar PKKK PKKK PKKK Guru Besar Guru Besar

Aktiviti 2 : Meluluskan Penubuhan Unit Beruniform / Kelab & Persatuan Serta Sukan Dan Permainan Subaktiviti : Peningkatan Aktiviti Kokurikulum Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Guru Besar Jawatankuasa KK Guru Besar PKKK Guru Besar Guru Besar Guru Besar & PKKK Undang-undang / Peraturan

1.Menubuhkan Jawatankuasa Induk Kokurikulum . 2.Membuat Perancangan. 3.Menetapkan kewujudan unit-unit Kokurikulum. 4.Pengagihan Guru Penasihat & Pemimpin. 5.Melantik Guru Penasihat & Pemimpin. 6.Menentukankan @ Menetapkan Jadual Pelaksanaan Kokurikulum. 7.Penilaian & Pemantauan

Aktiviti 3 Subaktiviti Proses Kerja

: Membeli Peralatan Sukan Dan Permainan. : Peningkatan Dan Memantapkan Aktiviti Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk JK Kewangan JK Kokurikulum JK Kewangan JK Kewangan Undang-undang / Peraturan

1.Agihan peruntukan. 2.Cadangan / Bajet Kokurikulum 3.Mesyuarat untuk meluluskan pembelian. 4.Pembelian mengikut AP / Peraturan Kewangan.

Aktiviti 4 Subaktiviti Proses Kerja

: Memastikan Ada Stor Peralatan Kokurikulum : Peningkatan Aktiviti Penggunaan Bilik Stor Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk JK Kokurikulum Guru Besar PKKK Penyelaras KK Semua Unit KK Peraturan/ Undang-undang

1.Mengenalpasti tempat yang bersesuaian. 2.Mewujudkan Bilik Stor Yang Sesuai. 3.Ubah suai Bilik Stor untuk dijadikan Stor Sukan. 4.Penyusunan Peralatan. 5.Penggunaan Stor Secara Optimum.

Aktiviti 5 Subaktiviti

: Melantik Guru Pemimpin Dan Guru Penasihat : Meningkatkan Kemahiran Guru Yang Dilantik Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk PKKK Guru Besar/ PKKK JK Kokurikulum PPD/JPN

1.Mengenalpasti guru-guru yang mempunyai kemahiran / berminat dan komited. 2.Melantik Guru Penasihat & Pemimpin secara bertulis. 3.Mesyuarat tentang skop tugas. 4.Melatih / Kursus Kepimpinan.

Aktiviti 6 Subaktiviti Proses Kerja

: Menandatangani Surat Yang Berkaitan Kokurikulum : Meningkatkan Pemantapan Program Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Unit KK S/u Unit KK PKKK Guru Besar Peraturan / Undangundang

1.Menyediakan kertas kerja program. 2.Menyediakan surat menyurat. 3.Menyemak surat. 4.Menandatangani surat

Aktiviti 7 : Meluluskan Peruntukan Kokurikulum Berdasarkan Surat Pekeliling Untuk Aktiviti Kokurikulum Subaktiviti : Meningkatkan Penyertaan Aktiviti Kokurikulum
Proses Kerja Pegawai Yang Melulus/Dirujuk Unit Kokurikulum JK Kokurikulum JK Kewangan Guru Besar Peraturan / Undangundang

1.Menyediakan kertas konsep. 2.Menyediakan anggaran perbelanjaan. 3.Menyemak kertas konsep anggaran perbelanjaan. 4.Meluluskan anggaran belanjawan mengikut pekeliling yang ditetapkan.

8. Carta Aliran Kerja
8.1 Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada guru kokurikulum

Mula

Sediakan senarai tugas

Mengesahkan senarai tugas

Menyediakan fail meja

Penyediaan surat penurunan kuasa Semak semula Betul Tandatangan Tandatangan surat penurunan kuasa

Makluman kepada guru penasihat

Tamat

Carta Aliran Kerja
8.2 Meluluskan penubuhan unit beruniform / kelab dan persatuan / sukan dan permainan
Mula

Menubuhkan J/K induk KK

Menetapkan kewujudan unit –unit KK

Pengagihan guru penasihat / pemimpin

Menentukan / menetapkan jadual aktiviti perlaksanaan KK

Pemantauan dan Penilaiant

Tamat

Carta Aliran Kerja
8.3 Membeli peralatan sukan dan permainan
Mula

Agihan peruntukan

Cadangan / bajet KK oleh setiap unit

Mesyuarat meluluskan pembelian

Pembelian mengikut AP / Peraturan Kewangan Peruntukan tidak mencukupi

Tidak lulus
Lulus Ya

Pengurusan Stokt

Tamat

Carta Aliran Kerja
8.4 Memastikan ada stor peralatan
Mula

Kenalpasti beberapa tempat yang bersesuaian

Menetapkan bilik stor yang sesuai

Ubah suai bilik untuk dijadikan stor sukan

Penyusunan peralatan

Penggunaan stor secara optimum

Tamat

Carta Aliran Kerja
8.5 Melantik guru pemimpin dan guru penasihat
Mula

Kenalpasti dengan membanci guruguru yang berkemahiran / minat / komited

Melantik dan mengeluarkan surat perlantikan

Mesyuarat tentang skop tugas

Melatih / Kursus Pemimpin

Tamat

Carta Aliran Kerja
8.6 Menandatangani surat yang berkaitan dengan kokurikulum
Mula

Menyediakan kertas kerja program

Menyediakan surat menyurat yang berkaitan

Menyemak surat

Tandatangan surat

Tamat

Carta Aliran Kerja
8.7 Meluluskan peruntukan kokurikulum berdasarkan Surat Pekeliling untuk aktiviti Kokurikulum Mula

Menyediakan kertas konsep

Menyediakan anggaran perbelanjaan

Menyemak anggaran perbelanjaan Semak semula Tidak llengkap Lengkap

Ya Meluluskan peruntukan mengikut Pekeliling Iktisas dan Arahan Perbendaharaan Tamat

SENARAI SEMAK GURU BESAR
KO-KURIKULUM 9.1. Aktiviti : Mengeluarkan surat penurunan kuasa kepada guru kokurikulum Bil. Perkara Tindakan Catatan

1. Rujuk surat perlantikan PKKK/GKKK

2. Menyemak senarai tugas guru kk
3.Surat penurunan kuasa

SENARAI SEMAK GURU BESAR 9.2. Aktiviti : Meluluskan penubuhan unit beruniform,kelab dan persatuan serta sukan dan permainan Bil. Perkara Tindakan Catatan

1. 2. 3. 4.

Surat perlantikan JK induk Surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat JK Induk Menyediakan kertas konsep penubuhan unit kk

5. Pengagihan guru penasihat /pemimpin 6. Surat perlantikan guru penasihat/pemimpin

7. Takwim jadual kk

8. Memaklumkan takwim dan jadual

9. Pemantauan aktiviti

10. Menambah baikan

SENARAI SEMAK GURU BESAR
9.3. Bil. Aktiviti : Membeli peralatan sukan dan permainan Perkara 1. Agihan peruntukan 2. Makluman kepada penasihat/pemimpin mengenai agihan peruntukan 3. Guru penasihat/pemimpin mengemukakan bajet kk 4. Penyelaras membuat rumusan bajet 5. Surat panggilan mesyuarat 6. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kk Tindakan Catatan

7. Meluluskan pembelian
8. membuat pesanan melalui LO 9. Menerima dan menyemak peralatan 10. Masuk stok a. Mengsisi maklumat dalam buku stok. b. Penggunaan peralatan/ simpan dalam stor

c. mengemas kini inventori 11. Melengkapkan baucer bayaran 12. Menyediakan cek bayaran
a. menulis cek b. tandatangan pk c. Semak buku tunai d. tandatangan GB

SENARAI SEMAK GURU BESAR
9.4. Bil. Aktiviti :Memastikan ada stor peralatan Perkara Tindakan Catatan

1. Tubuh jawatankuasa stor 2. Menyediakan surat lantikan 3. Menyerah surat lantikan jawatankuasa 4. Mengenal pasti beberapa tempat yang bersesuaian 5. Mennetukan konsep stor 6. Membuat bajet 7. Mendapatkan sumber kewangan 8. Memastikan pengubahsuaian mengikut prosedur JKR 9. Pelanpenyusunan peralatan

a. membuat beberapa pelan
b. Menentukan pelan yang sesuai c. melaksanakan penyusunan peralatan 10. Penggunaan stor secara optimum a. Menyediakan buku penggunaan peralatan b. Menyediakan borang aduan c. Menyemak boring aduan

SENARAI SEMAK GURU BESAR
9.5. Bil. Aktiviti: Melantik guru pemimpin/jurulatih/penasihat Perkara Tindakan Catatan

1. Menubuh dan melantik jawatankuasa 2. Borang bancian penglibatan kokurikulum a mengedarkan b. mengutip c. menganalisa/mencadang 3. Mengenal pasti guru yang mempunyai kemahiran,berminat dan komited. 4. Melantik secara bertulis 5. Memberi latihan/kursus kemahiran

SENARAI SEMAK GURU BESAR
9.6. Aktiviti: Menandatangani surat yang berkaitan dengan kokurikulum Bil. Perkara 1. Jawatankuasa induk a. menubuhkan jawatankuasa kerja b. Melantik jawatankuasa secara bertulis 2. Menyediakankertas kerja program Tindakan Catatan

a.memilih jawatankuasa penyediaan kertas kerja b. Menyiapkan kertas kerja 3. Surat menyurat menyediakan surat menyurat berkenaan

a.Menyemak/pembetulan

a.Menandatangani surat

a.Memastikan surat dihantar dan dicatat

SENARAI SEMAK GURU BESAR
9.7. Aktiviti: Meluluskan peruntukan kokurikulum untuk aktiviti kokurikulum Bil. Perkara 1. Jawatankuasa Kewangan a.Menubuhkan jawatankuasa b. Bermesyuarat c. Menetapkan agihan peruntukan 2. Jawatankuasa Induk kokurikulum Menubuhkan jawatankuasa Melantik secara bertulis c. Bermesyuarat 3. Unit Kokurikulum a Merancang kertas kerja b Menyemak dan pembetulan 4. Meluluskan peruntukan yang terdapat dalam kertas kerja. Tindakan Catatan

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Oleh Guru Besar

PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN Aktiviti
1. 2. 3. 4. 5.

: Urusan Pengesahan Dalam Perekhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen

Semua pekeliling perkhidmatan Semua pekeliling perlantikan Semua pekeliling perbendaharaan Semua pekeliling pencen Semua pekeliling gaji

6.

Semua pekeliling kewangan

Aktiviti 1. 2. 3.

: Urusan Perlantikan

Semua pekeliling perkhidmatan Semua pekeliling perlantikan Semua pekeliling perbendaharaan

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Oleh Guru Besar
KURIKULUM

Aktiviti : Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Subaktiviti : Tugas dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
1. 2. 3. Panduan pengurusan kurikulum yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan kurikulum Semua dokumen dan berkaitan kurikulum

Aktiviti : Jadual Waktu Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Sekolah
1. 2. 3. Panduan Mengagihkan bilangan Waktu Mengajar yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat. Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD.

Aktiviti : Merancang Dan MenyelaraskanProgram Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff.
1. 2. 3. Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat. Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD.

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Oleh Guru Besar
Merancang dan Mengurus Peperiksaan Aktiviti :Pengurusan Ujian dan Peperiksaan Sekolah. Subaktiviti :Menetap takwim dan peraturan Ujian /peperiksaan .
1. 2. 3. Panduan Peperiksaan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan UJian dan Peperiksaan Sekolah. Semua dokumen dan berkaitan peperiksaan difailkan.

Aktiviti : Pengurusan Pusat Pumber Subaktiviti : Penggunaan Perpustakaan
1. 2. 3. Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat. Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh Guru Besar.

Aktiviti : Jadual Waktu Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Sekolah
1. 2. 3. Panduan Mengagihkan bilangan Waktu Mengajar yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat. Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD.

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Oleh Guru Besar
Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Perkembangan Staf. Subaktiviti : Kursus Dalaman.
1. 2. 3. Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD. Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat. Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh Guru Besar.

Hal Ehwal Murid (HEM)
Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff. 1. Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD.

2.
3.

Prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat.
Panduan membuat kertas konsep / cadangan yang dikeluarkan oleh KPM / JPN / PPD.

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Oleh Guru Besar
Pengurusan aktiviti kokurikulum sekolah Warta kerajaan 1997 – Peraturan-peraturan kokurikulum kebangsaan P.U (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 Disember 1997 . SPI. Bil. 3/1984 - Garis Panduan Mengenai Aktiviti-aktiviti Kebudayaan Di Sekolah . SPI. Bil 1/1985 - Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Sekolah . SPI. Bil 2/1986 - Rekod Kedatangan Dan Laporan Gerakkerja Kokurikulum Pelajar. SPI. Bil 7/1988 - penyertaan pelajar dalam pertandingan atau kejohanan sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan . SPI. Bil 10/1989 - Senaraian Beramai-ramai. SPI. Bil 1/1989 - Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah . SPI. Bil 1/1991 - Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI. Bil 4/1991 - Pelaporan Kejadian Tidak Di Ingini Di Sekolah SPI. Bil 4/1992 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah . SPI. Bil 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Kawasan Luar Sekolah . SPUP. Bil 1/1995 - Penyediaan Perjalanan Pertubuhan /Persatuan Di Sekolah (JPS . 72795/2) SPI. Bil 4/1995 - Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS) SPI. Bil 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan . SPUP. Bil 3/1997 - Menjalankan Program /Aktiviti Di Sekolah (termasuk aktiviti /program PIBG berhubungkait dengan kutipan wang .) SPI. Bil 4/1998 - Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Persatuan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. SPI.Bil 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran PJK Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah

11.

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Oleh Guru Besar

PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN 1. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Sekolah - Pengerusi Jawatankuasa Panitia - Penasihat Jawatankuasa Kewangan Sekolah - Pengerusi

KURIKULUM 1. 2. Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat Panitia - Pengerusi - Penasihat

3.
4. 5. 6.
7.
8.

Mesyuarat Kurikulum
Mesyuarat Peperiksan Mesyuarat Induk HEM

- Pengerusi
- Pengerusi. - Pengerusi

Mesyuarat Induk Kokurikulum- Pengerusi
Pengerusi-Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
Pengerusi-Jawatankuasa Perpustakaan Sekolah Ahli Jawatankuasa- PKG Ahli- PSPN

11.

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Oleh Guru Besar

KO-KURIKULUM
Jawatankuasa Induk Kokurikulum 1. Pengerusi : Guru Besar 2. Naib Pengerusi : PKKK / GTT KK 3. Setiausaha : Guru 4. Ahli Jawatankuasa : Ketua Unit Sukan dan Permainan Ketua Unit Badan Beruniform Ketua Unit Kelab / Persatuan Setiausaha Unit Sukan dan Permainan Setiausaha Unit Badan Beruniform Setiausaha Unit Kelab / Persatuan

Jawatankuasa Kewangan Kokurikulum 1. 2. 3. 4. 5. Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Guru Besar PK1 / GTT Tadbiran PK2 / GTT HEM Pembantu Tadbir ( kewangan ) PKKK / GTTKK Penyelia Petang Setiausaha Kurikulum Setiausaha HEM Setiausaha Kokurikulum

11.

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Oleh Guru Besar

HAL EHWAL MURID (HEM) 1. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Sekolah - Pengerusi Jawatankuasa Panitia - Penasihat Jawatankuasa Kewangan Sekolah - Pengerusi

12. Senarai Borang-Borang Yang Diguna Oleh Guru Besar
Aktiviti 1. 2. 3. Kew. 8 Payroll. : Urusan Perlantikan

Borang peribadi (Emeis)

Aktiviti : Mengurus Dan Mengawal Kewangan Sekolah Subaktiviti : Urusan Penyediaan Anggaran Perbelanjaan 1. Borang Senarai Keperluan Dan Anggaran Perbelanjaan Panitia 2. ……………………………

Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

: Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Diber Taraf Berpencen

Borang P.A.A 36 (i) Borang P.A.A.36(ii) Lampiran A (pilihan opsyen Pencen/KWSP Kew. 8 Payroll. Kew.320 (SG 20). Borang P.A.A.38

12. Senarai Borang-Borang Yang Diguna Oleh Guru Besar
Aktiviti : Jadual Waktu Subaktiviti : Menyediakan Jadual Waktu Sekolah
1. 2. 3. Borang agihan waktu mengajar mengikut opsyen dan kelas Borang Jadual Waktu Slip Jadual Waktu Guru Ganti

Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff. 1. Borang soal selidik staf.

Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Pengurusan Pusat Sumber Subaktiviti : Penggunaan Perpustakaan.
1. Borang Penggunaan Perpustakaan

Aktiviti

: Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktivit Perkembangan Staf. Subaktiviti : Kursus Dalaman.
1. 2. 3. Borang Bancian Kursus (Lampiran A) Laporan Kursus Guru (Lampiran B) Laporan Perkembangan Staf(Lampiran C)

Lampiran A

Borang bancian Kursus
1. 2. 3. Nama Guru Mata Pelajaran Diajar Kursus Yang Dihadiri :______________________________________No RS:__________________ :____________________________________

Bil 1 2 3 4 5

Nama Kursus

Tarikh / Tempoh

Anjuran

Tempat Berkursus

4. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan:

4.1 ________________________________________________________ 4.2_________________________________________________________ 4.3_________________________________________________________ 4.4_________________________________________________________

Lampiran B

Laporan Kursus
Nama Guru: _____________________________ Mata Pelajaran:____________________________

Tajuk Kursus :_______________________________________________________________________________ Tarikh Kursus/Tempoh:____________________________Pengajur Kursus:______________________________

A. Ringkasan Kandungan Kursus

Bil

Perkara / Butiran / Isi

B. Bahan Yang Dibawa balik Kursus:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Laporan Program Perkembangan Staf
Aktiviti Program Perkembangan Staf: Kursus Dalaman
Mata Pelajaran:_____________________________________________ Tarikh Kursus:_______________________________ Masa:__________________________________ Tempat Kursus :______________________________Kumpulan Sasaran:_________________________

Lampiran C

Tajuk / Tema:________________________________________________________________________
Penceramah:__________________________________________

A. Ringkasan Kandungan Kursus Dalaman:
Bil
Perkara / Butiran / Isi

B. Nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus dan kehadiran peserta ( dilampirkan bersama helaian ini.)

12. Senarai Borang-Borang Yang Diguna Oleh Guru Besar
Aktiviti : Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Prngurusan Staff. Subaktiviti : Peningkatan Kualiti Staff. 1. Borang soal selidik staf.

Aktiviti - Urusan Kokurikulum
Borang Penubuhan Kelab / Persatuan, Sukan & Permainan dan Badan Beruniform Borang Permohonan Pemilihan Murid Borang Bancian Kebolehan Guru Kokurikulum Borang Permohonan Perbelanjaan Aktiviti Kokurikulum Borang Pelaporan Pencapaian Kokurikulum Borang Pemantauan / Penilaian Aktiviti Ko kurikulum Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori ( KEW 315 ) Borang Permohonan Lawatan Sambil Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri Borang Kebenaran Ibubapa Untuk Menyertai Aktiviti Kokurikulum Di Luar Sekolah

NORMA KERJA
Bil. Jenis Masa Yg Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijlnkan Dalam Setahun

PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN

1 2
3

Mengurus perlantikan Menguruskan pengesahan jwtan dll. Fizikal/ Pembangunan

60 minit 60 minit
60 minit

5 5
1 unit

1.Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan Oleh Guru Besar
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 Jenis Kerja HAL EHWAL MURID: Memantau keceriaan pengurusan kantin Pengurusan Pendaftaran Murid Pengurusan Pertukaran Murid masuk dan keluar Pengurusan SPBT Pengurusan Disiplin Pengurusan KWAPM Pengurusan TUntutan Insuran Pemilihan Pengawas Memantau perlaksanaan aktiviti pengawas Menilai perlaksanaan RMT PSS Memantau keselamatan ,keceriaan ,kesejahteraan Memeriksa Perancangan Tahunan dan Laporan Mingguan HEM Mengetuai rombongan Lawatan Sambil Belajar . Memantau Pengurusan Kewangan HEM Masa Yang Diambil 50 minit 180 minit 150 minit 120 minit 150 minit 180 minit 120 minit 60 minit 60 minit 20 minit 20 minit 20 minit 1 hari– 5 hari 20 minit Catatan Setiap hari 6 kali Setahun Sepanjang tahun 6 kali setahun Setiap bulan 3 kali Setahun Awal Tahun dan ikut keperluan Ikut keperluan Sepanjang Tahun Ikut Keperluan Setiap hari dan masa yang perllu Hujung bulan Ikut keperluan Sekali sebulan

:

1.Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan Oleh Guru Besar
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jenis Kerja KO-KURIKULUM: Menguruskan penubuhan unit kokurikulum Mengeluarkan borang bancian kebolehan guru kokurikulum Mengeluarkan surat perlantikan kepada guru Menandatangani surat penurunan kuasa Mempengerusi Mesyuarat J/K Kokurikulum Meluluskan Pendaftaran Pertubuhan Unit Kokurikulum Merancang pembelian / perbelanjaan unit kokurikulum Menguruskan pembayaran segala pembelian / perbelanjaan kokurikulum Memantau perlaksanaan aktiviti kokurikulum Menilai perlaksanaan aktiviti kokurikulum Menandatangani sijil penyertaan / penghargaan Memeriksa Perancangan Tahunan dan Laporan Mingguan aktiviti unit kokurikulum Mengetuai rombongan Lawatan Sambil Belajar dalam dan luar negeri Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 15 minit 120 minit 60 minit 120 minit 30 minit 60 minit 60 minit 20 minit 30 minit 1 hari 3 – 5 hari Catatan Sekali Setahun Sekali Setahun Sekali Setahun Ikut Keperluan Dua kali Setahun Sekali Setahun Awal Tahun dan ikut keperluan Ikut keperluan Sepanjang Tahun Ikut Keperluan Ikut keperluan Sepanjang Tahun Ikut keperluan

:

SENARAI TUGAS KERJA HARIAN
NAMA :
JAWATAN : TARIKH :

BIL

Tugas Saya Hari Ini

catatan

1

Menyemak & menandatangani dokumen yang dikemukakan.