Anda di halaman 1dari 23

A. MC BAHASA JAWA Assalamualaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin.. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al quran Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al quran, ingkang badhe katur bpwekdal soho panggenan kulo aturaken. Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bpwekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. Tumapaing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp. Hastungkoro katur panjenenganipun bpnggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp..wekdal kulo aturaken,sumonggo Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp.ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bpsagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp.sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bptyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamualaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai.soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

E. . . . . .
D.

L. Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara, murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala, sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja, ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya, sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu.. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. M. Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan, wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik, rinacang, rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N. - Minangka purwakaning aadicara pahargyan, nun inggih waosal ummul kitab. O. - Kalajengaken waosan ayat - ayat suci Al Quranul karim P. - Atur pasrah temanten kakung Q. - .. R. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika, pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah, wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp.. dhumatheng

panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. Nuwun! S. Matur nuwun kawula aturaken mugi - mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala, nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo. Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana, waosan ayat - ayat suci Al Quanul karim badhe kawaos dening bp. Wekdal kasumanggaaken. T. Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Quran dening tetuwangga ingkang piniji, parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka, saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi. Mratandani katarima pamintane mring gusti, mbabar kanugrahan suci, tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati, ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki, lestari salami-lami, tur kathah rejeki, lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri. U. Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan, salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp.. Wekdal kasumanggaaken.

V. Mekaten para lenggah kakung saha putrid, atur pasrahipun Bp. . pinangka duta saraya ing kalenggahan punika, khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp. .. minangka sulih sarira Bp. . Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. Nuwun! W. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp. .. minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati, ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. . X. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp. ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp.. saha Bp. . Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana

swasana kawula sumanggaaken, sumangga! Y. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp. ingkang punika, sasana wekdal kasumanggaaken, sumangga! Z. Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. Mugi-mugi panjenenganipun Bp. .(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki, semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah, mawaddah, warahmah, atut runtut, ayem tentrem, bagya mulya ingkang sinedya, rahayu ingkang tinemu. AA. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, kados sampun paripurna tata adicara

ing siang/ndalu punika, wiwit purwa, madya, wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala. BB. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan

punika, mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami. CC.

3. MC BAHASA JAWA 3

Assalaamualaikum WR.WB

Engkang kito hormati panjenenganipun Bp.Kepala Desa Selopa Bp. Sukro harjo Bp. Kepala Dukuh wungan Bp.Madi Bp. Kyai ain Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT, engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafaatipun wonten ing Yaumil Qiyamah. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi, Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL- FATIKHAH . MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh, mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup, kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .. WassalaamuAlaikum WR-WB

4. MC BAHASA JAWA 4

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah..ingkang dahat kinumartan. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan, miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati.

Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT, bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah.. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami, istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak..sarimbit garwo. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan .. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1. Waosan sabdo gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQuran 2. Purwoko 3. Doa 4. Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah.. 5. Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak.. 6. Pelereman 7. Penutup
5. MC BAHASA INDONESIA

Assalamualaikum

wr. wb.

Yang kami hormati,

Al-Mukarrom Bapak KH. Muhammad Husain Rifai, Pengasuh Pondok Pesantren JABAL NOER Geluran Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kami hormati, Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. Achmad Chalwani, Pengasuh Pondok Pesantren ANNAWAWI Berjan Gebang Purworejo. beserta segenap dzuriah KH. Zarkasi, KH. Sidiq, KH. Nawawi. Yang kami hormati, Bupati Purworejo, Bapak H. Iklil Kelik Sumrahadi, S. Sos., MM. Yang kami hormati,

Segenap Mursyid, Badal dan Imam Khususi, serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati, Para tamu undangan, Bapak-Ibu wali santri, alumni, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rachmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat bekumpul, bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren AN-NAWAWI Berjan Gebang Purworejo, dengan tanpa ada halangan apapun, amin y rabbal lamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah, yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam al Thariqati Ahlissunnah wal Jamah. Hadirin Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H., bertepatan dengan tahun 2007-2008 M., pada hari Senin, Tanggal 16 Syaban 1428 H., bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M., segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. Sambutan mewakili Santri, Wali Santri, Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3. Sambutan Bupati Purworejo 6. Pengajian Umum oleh: KH. Muhammad Husain Rifai, Pengasuh Pondok Pesantren Jabal Noer, Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7. Penutup dengan Doa Hadirin Hadirat yang kami muliakan

Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Imam dimohonkan kepada : Bp. KH. Asnawi Dahlan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Purworejo, kepada Bapak KH. Asnawi Dahlan, disilakan. Hadirin Hadirat yang kami hormati

Merupakan acara yang ke-2, pembacaan ayat-ayat suci al-Quran dilanjutkan Shalawat Nabi, yang akan dibawakan oleh: Bp. KH. R. Najib Fathurrahman, S. Ag. Kepadanya kami silakan. Hadirin Hadirat yang kami hormati

Dilanjutkan acara yang ke-3, Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. KH. Asyhuri Abdul Hadi, dari Trasan Bandongan Magelang, Kepadanya kami silakan. Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah

Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. Athourrahman, SHI, Kepadanya kami silakan. Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah

Merupakan acara selanjutnya, sambutan-sambutan: 1. Sambutan yang pertama atas nama santri, wali santri, alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp. Drs. H. R. Machsun Zein, Kepadanya kami silakan.

Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2, akan dibacakan S K santri teladan, Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M.

Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan, yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH. Achmad Chalwani, Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo.

1. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2, oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, sekaligus Launching buku Biografi KH. Nawawi Berjan Purworejo. Kepada Al-Mukarrom, Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad, Wal Karomah, Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. KH. Achmad Chalwani, kami silakan 1. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4, oleh Bupati Purworejo Bp. H. Iklil Kelik Sumrahadi, S.Sos., MM. Kepadanya kami silakan. Hadirin Hadirat Rahikumullah

Merupakan acara yang ke-6 Mauidlatul Chasanah beserta Doa penutup yang akan disampaikan oleh Bp. KH. Muhammad Husain Rifai, Pengasuh Pondok Pesantren JABAL NOER Geluran Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Kepada : Bp. KH. Muhammad Husain Rifai kami silakan Hadirin Hadirat yang kami mulyakan

Dengan bacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian, dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H..bertepatan dengan Tahun 2008 M. Terima Kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamualaikum wr. wb.

6. MC BAHASA INDONESIA

PEMBAWA ACARA PADA ACARA

PERPISAHAN LULUS SEKOLAH

Salam,

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati

Rekan-rekan yang kami sayangi

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai, tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat, baik diantara sesama siswa, maupun antara siswa dan guru. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita.

Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut:

1. Pembukaan telah kami sampaikan di muka.

2. Sambutan wakil atas nama teman-teman.

3. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru.

4. Sambutan wakil kelas 3A.

5. Doa bersama.

6. Ucapan salam perpisahan.

7. Ramah tamah.

Demikian susunan acara sederhana siang ini.

Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya, yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan!

--- Sambutan rekan Benny---

Terimakasih rekan Benny, demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan.

---Sambutan wakil Guru---

Terimakasih Bapak Warsidi, demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi, mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A. Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan !

---Sambutan wali kelas---

Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta. Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi. Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru. Amin.

Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah, kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama, semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag. Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan!

---Doa bersama---

Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik. Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan.

---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan.

Hadirin yang kami muliakan, sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A. Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran, pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini. Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa. Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan, sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru, kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih.

8. MC BAHASA ARAB

9.

A3 .1963 . . : .1. .2. .3.

4. 3 A. 5. . 6. . 7. .

ojrrabbuv. !

--- ---

. iabsWbW . iabsWbW .

--- ---

iabsWbW iabsWbW . 3 A. ojtaRasabW lamuv !

--- --- mvtabvvt

. mabmabW . . . . . . .

. lvsyWbW. !

--- ---

! . . .

--- .

A3 . 3691 A3 . . . .
10. MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about

First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones, our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood, both among fellow students, as well as between students and teachers. He wanted us together in the jokes and laughter, but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. The composition of the event in order to parting with as follows: 1. Opening have been presented in advance. 2. Message from the representative on behalf of friends. 3. Message from the representative on behalf of Mr. and Mrs. Teacher. 4. Message from the vice-class 3A. 5. Prayer together. 6. Farewell greeting. 7. Suave. Thus the composition of simple events this afternoon. Okay for short time then we immediately start the next event, which is welcome by fellow Benny Subbardjo. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --- --Thank you fellow Benny, Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. Message from the next will be delivered by Mr. Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. To the honorable Mr. Warsidi we invite. Message from the vice-Teacher --- --Thank you Mr Warsidi, says the audience response from Mr Warsidi, hopefully advice that he can convey useful for us all. Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. For it is esteemed and beloved teacher Mrs. Retno Kumalasari our invite! Greeting --- --- homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class. We as students under the guidance of Ms. very terhari do with what she has to say. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. We are all indebted to Mr. and Mrs. Teacher. Our thanks to him-was he so smart. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. and Mrs. Teacher. Amen. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality, we follow the first joint prayer, may God Almighty is pleased to accept all our prayers. For this prayer will be led by Mr. Imam Rosyidi Sag. For that which we invite the honorable Mr. Priest!

--- Prayer --Amien! So our prayers have been passed. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated. Ladies and gentlemen we invite teachers. --- Greetings to shake hands goodbye. Our Ladies and Gentlemen, as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching, education and guidance and direction of Mr. and Mrs. Guru gave to us so far. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech, attitude and behavior that are less willing hearts Mr. and Mrs. Master, we apologize as much as possible. Once again, for that we apologize and thank you. 11. Sambutan kakak kelas

SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Para hadirin yang saya hormati, ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Selama bersekolah di sekolah ini, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini, yang dengan sangat baik, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari SMP ini. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Juga untuk teman2 semua. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMA, ke SMK, ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan. Akhir kata, saya ucapkan sukses selalu buat teman2, doa saya menyertai teman2 semua... Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www.niamblog.co.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya

12. Sambutan kakak kelas

Assalamualaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia, orang tua siswa .. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai

Wr.

Wb

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah.

Para hadirin yang saya hormati, ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Selama bersekolah, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini, yang dengan sangat baik, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari SMP ini. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Juga untuk teman2 semua. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMA, ke SMK, ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. Akhir kata, saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semuaAkhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah

Wassalamualaikum Wr. Wb

EDIT INDONESIA 1

Al Mukarrom para Alim Ulama Yang terhormat, Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat, Kepala Sekolah MTs. Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati, Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia.

Bapak

Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq, hidayah serta innayahNya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwaddaah siswa/siswi MTs. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat walafiat.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW . Segenap keluarga, sahabat, serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah. (Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Marif NU siswa/siswi Mts. Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda
DRs. H. TAUFIOQURROHMAN, M.Ag

-Kesembilan : Penutup / Doa Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan, semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun ( Al Fatihah )

Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ke-2, marilah kita ikuti dengan penuh khusu dan tawadhu yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i.. dengan sari tilawah . Kepadanya Sdr/I disilahkan. Dilanjutkan acara yang ke-3, pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ..Kepada Bpk/Ibu . disilahkan.

Dilanjutkan acara yang ke-4, yaitu prakata panitia. Kepada Bpk . ..disilahkan

Terima kasih disampaikan Acara berikutnya, Penyerahan Ijazah Maarif NU kepada siswa / siswi MTs. Al-Hikmah Pucangsimo

Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan Kepada Bpk Kepala MTs. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah kepada Bpk H. MOHD. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi, semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa.

Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab, sebagai pelengkap acara sambutan, marilah kita dengarkan secara seksama, sambutan : 1. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo.Kepada Bpk H. MOHD. SAID di silahkan 2. Wali Murid Kelas IXKepada Bpk/Ibu di silahkan 3. Ketua Komite MTs. Al-Hikmah Pucangsimo..Kepada Bpk H. ACHMAD QODRI di silahkan

Memasuki acara yang ke-6, yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi..kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung.

Hadirin yang berbahagia

Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom .. Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil Alamin, acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan doa. Kami sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan.

EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear, Mr. Kasi Mapenda Jombang Dear Mr. Principal MTs. Al-Hikmah Pucangsimo Dear, Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs. Al-Hikmah Pucangsimo happy. Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq, innayah His guidance and to us all, so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs. Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat ... .... (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad." The whole family, friends, and his followers ... illa Yaumil Qiyamah. (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts. Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome - welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs. H. TAUFIOQURROHMAN, M. Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state, hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr. and Mrs. all. Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an, hopefully this event can run smoothly without a hitch ... ... ... ... ... (Al-Fatihah) Thank you. Continuing events to-2, let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie, reading holy verses of the Qur'an, which in this morning will be read out by Mr / i ... ... ... ... ... .. with sari recitations ... ... ... ... .... Br him / I ... ... ... ... welcome. Continuing the event that the 3rd, Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. To Mr. / Ms ... ... ... .... welcome.

Continuing events to-4, the preface to the committee. To Mr. ... ... .... ... .. Welcome

Thank you delivered The next event, Submission Ma'arif NU diploma to students MTs. Al-Hikmah Pucangsimo

To the Students / Girls in honor ... please take center stage To Mr. Head MTs. Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr. H. ... Mohd. SAID welcome, to students Mts. Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment, hopefully the knowledge that has been obtained In Mts. Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle.

Attendees are happy Tit for tat reply said, as a welcome complement to the show, let us listen carefully, greeting: 1. Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo .... To Mr. H. Mohd. SAID in please 2. The Parents Class IX ... To Mr / Ms ... ... ... ... ... on please 3. Committee Chairman MTs. Al-Hikmah Pucangsimo ... .. To Mr. H. ACHMAD Qodri in please

Entering the event of the 6th, the rest will be filled by the choir and its poetry ... .. to the officers at invite climbed onto the stage.

Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom ... ... ... ... .. To his welcome, Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin, the event for the event can be facilitated with the best. As an expression of gratitude for this event let us close with prayer. We as host, apologize as much as possible of any mistake.

EDIT ARAB 3

' mjrabbvt mawauba gvtrauJ ojiauJsWtv . /

. ojiauJsWtv. mamjbrau Wuuayam mj'abba'am . ojiauJsWtv 8002-9002 ( .......'aR'a'Wam lvrraR ) smvRa'am mabijbamrau " ". ... lajtWR. ( lvrraR) : : : : : ' ma'bW . ojiauJsWtv : -- : : mawauba . . NAUHOIRUllIFmAT : / . raia'au ............... ( ) . - 2 rmjsj ' ma'abmj / ................. ................ / ............ . 3 mjrabbvt / ............................. / ............. .

- 4 . .......... .. ...

. ojiauJsWtv

/ ... . ojiauJsWtv ... . . ojiauJsWtv . ojiauJsWtv .

: 1. ojiauJsWtv Nsaua'Wyam....

. . 2. ... / ............... . ... ojiauJsWtv 3. . RvbbW

. 6 ...

.............. mjrabbvt . . FatbjRWRRamWbvrrWR .


EDIT SAMBUTAN INDONESIA

-Al-Mukarrom para alim ulama -Wabil khusus Bpk KH. IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs. H. TAUFIQURROHMAN, M.Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H. MOHD. SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan, serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia.

Puji syukur yang tak terhingga, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya, sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwaddaah siswa/siswi kelas IX mtS. Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun.

Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui, semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal. Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua, oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat

lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini, jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini.

Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti, bulanpun menyingsing, dan tahun begitu cepatnya berlalu. Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini. Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama, mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan. Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan.

Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami, namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru. Hanya untaian doa kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah. Amin YA Robbal Alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, kami atas nama wakil dari kelas IX, mohon dengan seikhlas-ikhlasnya. Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua. Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini, marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan. Akhirnya, Tiada Titah yang tak dapt dan ...........................selanjtnya selesai

EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special. Ibn Amiruddin -Dear Drs. H. TAUFIQURROHMAN, M. Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H., Mohd. SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al - Hikmah Pucangsimo Mr. Mrs. Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests, and friends of beloved family MTs. Al-Himah Pucangsimo happy.

Infinite grace, let us always haturkan presence of God Almighty, because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it, so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts. Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever.

Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year, may all our friends graduate without being left behind. It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all, therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life, not to violate the rules of this beloved country Indonesia .

Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak, bulanpun dawning, and the years went by so fast. Three years already without us mengenyam feel this school. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together, hopefully making the experience and lesson for us all. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another. We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success.

Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr. Mrs. teachers in providing the science on us, but we can not reply to toil Mr. Mrs. teachers. Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr. Mrs. teachers with doubled so that a charitable jariyah. YES Robbal Amin Alamin. Father Mother Board Teacher, we on behalf of the representatives of class IX, please with seikhlas-ikhlasnya. Sorry Mr. Mrs. gruru for us all. Without forgiveness and the blessing of Mr. Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT. Our hope with a farewell at night, let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing. Finally, No Commandments are not dapt and finished selanjtnya ........

EDIT SAMBUTAN ARAB

' mjrabbvt - . gvtrauJ mawauba AUHORUllIFmATN . . Nsaua'Wya IAmASFolAlO . . ojiauJsWtv -- . FWtam ojiauJsWtv * .

mamjbrau / mj'abba'am . 8002/9002 ojiauJsWtv .

. Wuuayam .

Natat rjRauwju . tauJauyat . JamWbuya . . .

WrmRasuya . uabWyam. .lvrraR saWrmRas. Jbjbj -WrmRasuya . bWbRv . .saRaWuJ bawm ...........................saRauumuya