KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

_____________________________________
PROSEDUR OPERASI PIAWAI

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

_____________________________________

UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA 13 JULAI 2007

D

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988
NO.RUJUKAN UIP-APPPB-01-07 UIP-APPPB-02-07 UIP-APPPB-03-07 UIP-APPPB-04-07 PROSEDUR Prosedur Penutupan Premis Untuk Membasmi Kuman,Serangga atau Tikus Prosedur Memerintah Premis Untuk Dibasmi Kuman,dibasmi serangga atau dibasmi tikus Prosedur Memerintah Barangan/BinatangDibasmi Kuman atau dimusnahkan Prosedur Pengurusan Jenazah Akibat Daripada Penyakit Berjangkit

BIL 1 2 3 4

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

_____________________________________
NO.RUJUKAN: UIP-APPPB-01-07

_____________________________________

PROSEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN , SERANGGA ATAU TIKUS

DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

NO.RUJUKAN PROSEDUR : UIP-APPPB-01-07
PROSEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN, SERANGGA ATAU TIKUS

1. NO.RUJUKAN PROSEDUR UIP-APPPB-01-07 2. TAJUK Prosedur Penutupan Premis Untuk Membasmi Kuman,Serangga atau Tikus

3. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara penutupan premis atau sebahagian daripada premis tersebut yang telah atau berkemungkinan telah dicemari dengan agen penyebab penyakit berjangkit supaya aktiviti basmi kuman, basmi serangga atau basmi tikus dapat dijalankan dengan sempurna bagi mengawal perebakan penyakit berjangkit disesuatu kawasan.

4. UNDANG-UNDANG BERKAITAN
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Akta Hidrogen Sianida (pewasapan) 1953 (pind. 1981) International health regulation 1969 Akta keterangan 1950 (disemak 1971)- akta 56 Kanun tatacara jenayah (disemak 1999) -akta 593 Akta tafsiran 1949 (disemak 1989) -akta 388 Kanun keseksaan (disemak 1997)- akta 574

5. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.1. Pegawai kesihatan daerah 5.2. Pegawai kesihatan persekitaran 5.3. Ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan 5.4. Penolong pegawai kesihatan persekitaran 5.5. Pembantu kesihatan awam 5.6. Pekerja rendah awam

6. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD - pegawai kesihatan daerah PKP - pegawai kesihatan persekitaran KPPKP - ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran PPKPK - penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan PPKP - penolong pegawai kesihatan persekitaran PKA - pembantu kesihatan awam PRA - pekerja rendah awam UIPN - unit inspektorat dan perundangan negeri AKTA 342 - akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988

7. PROSES KERJA PENUTUPAN PREMIS DI BAWAH PERENGGAN 18 (1)(d) Rujuk lampiran A

8. CARTA ALIR PROSES PENUTUPAN PREMIS DIBAWAH PERENGGAN 18(1) (d) Rujuk lampiran B

9. SENARAI SEMAK PERALATAN Rujuk lampiran C

10. SENARAI REKO/ DAFTAR 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah

11. SENARAI BORANG UNTUK PENUTUPAN PREMIS 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. Perintah penutupan di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Notis penutupan premis Borang permohonan buka semula Surat kebenaran beroperasi semula

P. Kanun keseksaan (disemak 1997). PARCEL E. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. .12.akta 574 13. b. PUTRAJAYA. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 6. Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah. BLOK E 10.akta 388 14. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 7. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 8. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 13. Keengganan dan kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturanperaturan pegawai awam( kelakuan dan tatatertib) 1993. 62590 PUTRAJAYA. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala 10. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS 9. PEMATUHAN PROSEDUR a. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 4. 14. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan. SENARAI RUJUKAN 1. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease. ministry of health 2004 11. W. DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 5. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan. 3. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 12. 2.

basmi serangga atau peralatan basmi tikus dan penutupan premis lampiran c 4. Buat pemantauan perlaksaan aktiviti kawalan di lapangan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan.SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) PROSES KERJA Anggota terlibat tindakan Dokumen berkaitan PPKP PPKP PPKP PPKP/PKA/PRA PPKP PPKP PPKP PPKP PPKP PPKP 1. Isi butir-butir perintah penutupan premis.LAMPIRAN A PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN. 9. Sediakan peralatan dan pekakas yang berkaitan Senarai semak untuk tujuan basmi kuman. Kenalpasti premis/tempat yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman. 7. 3. 8. Terima laporan kejadian penyakit berjangkit dan Boring menyiasat kes penyakit berjangkit di hospital notifikasi/siasatan atau di lapangan.(terangkan implikasi jika tidak patuh kepada arahan pegawai diberi kuasa). Sekiranya kehendak di dalam perintah penutupan premis tidak dipatuhi . Majuak laporan kepada UIPN dan JKN . Kenalkan diri serta terangkan tujuan kedatangan Gambar/peta kepada tuanpunya premis atau wakilnya dan lokasi/kad menjalankan prosedur penutupan dan perakuan jabatan pembasmian serta ambil gambar 5. ambil gambar dan sediakan kertas siasatan. Laporan siasatan 2. Terangkan kandungan arahan penutupan premis Lampiran D kepada tuanpunya premis atau wakilnya disaksikan seorang anggota lain. basmi serangga atau basmi tikus. Rekodkan aktiviti dan sediakan laporan 10. Perintah Serahkan kepada tuanpunya premis atau wakil penutupan satu dokumen tersebut disaksikan seorang premis anggota yang lain . simpan satu salinanperintah penutupan yang dihasilkan daripada proses salinan dokumen yang asal 6.

basmi serangga atau basmi tikus Sedia peralatan untuk tindakan pembasmian/ pemeriksaan / penutupan premis Jalankan pemeriksaan di lapangan Tentukan tahap penutupan premis Sediakan perintah arahan dan terangakan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Serahkan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Tutup sebahagian Kepung kawasan dengan pita larangan masuk dan lekatkan notis perintah penutupan Tutup sepenuhnya Tampal notis perintah penutupan Tidak mematuhi arahan Pantau aktiviti yang diarah kan Sediakan IP dan serah kepaada UIP Mematuhi arahan Rekod hasil aktiviti/ sediakan laporan dan hantar ke UIPN JKN tamat .SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) CARTA ALIR PROSES KERJA MULA Terima laporan dan buat siasatan Kenalpasti premis yang perlu dibasmi kuman.LAMPIRAN B PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN.

SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKARA Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Borang siasatan kes penyakit berjangkit Peralatan basmi kuman Peralatan basmi serangga Peralatan basmi tikus Notis arahan penutupan premis kamera Kad pengenalan jabatan ADA TIADA Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :_______________________ : _______________________ .LAMPIRAN C PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN.

SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) SENARAI PERALATAN YANG DIPERLUKAN BIL PERKARA Peralatan Basmi Kuman Spray Can Lysol Liquid Solution/ Bahan Kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium Hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas / Gauze Stainless Steel Basin Stainless Steel tray Disposable Glove Disposable mask Waterproof boots Disposabe apron One piece jump suit Eye goggles STATUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :_______________________ : ______________________ .PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN.

BASMI SERANGGA ATAU BASMI TIKUS Ruj.dibasmi serangga atau dibasmi tikus dengan sempurnanya.LAMPIRAN D No. Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau keduaduanya. AKUAN TERIMA PERINTAH _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: *potong yang tidak berkenaan Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: . saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan penutupan seluruh premis / sebahagian * premis berikut kerana saya mempunyai sebab untuk percaya bahawa premis ini terdapat keadaan yang mungkin menyebabkan bermulanya atau merebaknya penyakit berjangkit Nama Premis : __________________________________ Alamat Premis : ___________________________________ Mulai __________________jam_________sehingga premis itu dibasmi kuman. K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(d) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(d) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH PENUTUPAN PREMIS UNTUK KERJA-KERJA BASMI KUMAN.

Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA NOTIS PERINTAH TUTUP PREMIS Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1) (d).LAMPIRAN E No. dibasmi serangga atau tikus dengan sempurnanya. atas alasan ianya berada dalam keadaan yang mungkin menyebabkan bermulanya atau merebaknya penyakit berjangkit kepada orang ramai. saya pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan penutupan seluruh premis berikut: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Mulai_________________jam: __________sehingga premis ini dibasmi kuman. Kami: Tarikh: . ( Pegawai Diberikuasa Cop Rasmi Pejabat ) Ruj. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

LAMPIRAN F BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMBUKA SEMULA PREMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama pemohon No.Kad Pengenalan Nama Premis Alamat Premis No. Telefon Rujukan Pemerintah Penutupan Tarikh perintah Penutupan Tarikh Perintah Penutupan Tarikh dan Masa Pemeriksaan semula dicadangkan Perakuan tuan punya Premis/ pengusaha Saya akui bahawa segala tindakanuntuk membasmi serangga atau membasmi tikus telah dilakukan dengan sempurna (Tandatangan) Tarikh: : _________________ 10 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh permohonan diterima Tarikh pemeriksaan dijalankan Pegawai yang menjalankan pemeriksaan (a) (b) (c) Status pemeriksaan: Premis dibenarkan dibuka semula Premis tidak dibenarkan dibuka semula Sebab : ____________________________ Tandatangan Pegawai diberikuasa .

premis tuan/puan seperti : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dengan ini diberi kebenaran untuk dibuka semula mulai dari__________________________ 2. ( ) Tandatangan pegawai diberikuasa Nama: Cop Rasmi Jabatan: .LAMPIRAN G No. KEBENARAN MEMBUKA SEMULA PREMIS YANG DIBERI PERINTAH PENUTUPAN DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) AKTA PECEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 Sukacita merujuk kepada perkara diatas. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Pegawai diberikuasa dari pejabat ini akan menjalankan pemeriksaan bila-bila masa dan sekiranya premis tuan/puan didapati masih lagi dalam keadaan yang mungkin boleh menyebabkan bermulanya atau merebaknya penyakit berjangkit kepada orang ramai. Kami : _____________________________________ Tarikh: ______________________ Kepada: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan. dibasmi serangga atau dibasmi tikus. pegawai diberikuasa mempunayi kuasa untuk menutup premis tuan/ puan bagi tujuan dibasmi kuamn .Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA Ruj.

RUJUKAN: UIP-APPPB-02-07 _____________________________________ PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN .DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA _____________________________________ NO.

5. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4. Pegawai Kesihatan Daerah 5.dibasmi Serangga atau dibasmi Tikus.6.3. Akta Hidrogen Sianida( Pewasapan) 1953(pind. Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 4.4.2. TAJUK Prosedur memerintah Premis Untuk dibasmi Kuman.3.2. 3. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5.1. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara memerintah supaya sesuatu premis yang telah atau berkemungkinan telah dicemari dengan agen penyebab penyakit berjangkit supaya dibasmi kuman.7. dibasmi serangga atau dibasmi tikus.akta 388 4.akta 574 5.NO RUJUKAN PROSEDUR: UIP-APPPB-02-07 PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS __________________________________________________________________________ 1.1.RUJUKAN PROSEDUR UIP-APPPB-02-07 2.8. Kanun keseksaan (disemak 1997). Akta pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 4.6.5. 1981) 4. 4. Pembantu Kesihatan Awam . Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 5. NO. Kanun Tatacara Jenayah (disemak 1999)-akta 593 4. International heatlh regulation 1969 4. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Akta Tafsiran 1948 (disemak 1989).4. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) -akta 56 4. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.

SENARAI SEMAK PERALATAN Rujuk lampiran C 10.pegawai kesihatan persekitaran .unit inspektorat dan perundangan negeri -Jabatan Kesihatan Negeri -Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 7. CARTA ALIR PROSES MEMERINTAH PREMIS UNTUK DI BASMI KUMAN. 2.pegawai kesihatan daerah . PROSES KERJA MEMERINTAH PREMIS UNTUK DI BASMI KUMAN. 3. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP PKA PRA UIPN JKN APPPB . Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah .ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran . SENARAI REKO/ DAFTAR 1.pekerja rendah awam . 4.pembantu kesihatan awam . 5. 6.penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan . DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS Rujuk lampiran A 8.6.penolong pegawai kesihatan persekitaran . DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS Rujuk lampiran B 9.

3. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). PUTRAJAYA. BLOK E 10. Keengganan atau kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturanperaturan pegawai awam (kelakuan dan tindakan) 1993. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 8. Garispanduan pencegahan dan pengawalan SARS 9. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 6. Laporan bulanan aktiviti dibawah seksyen 18 Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 Lampiran D lampiran E 12. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 13. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 5. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan. Kanun keseksaan (disemak 1997). 2. . SENARAI RUJUKAN 1. Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 4.P. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala 10. PEMATUHAN PROSEDUR 1. 14. 2.11. PARCEL E. SENARAI BORANG 1. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 7. 62590 PUTRAJAYA. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN.akta 574 13. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 12.akta 388 14. W. ministry of health 2004 11. Perintah kerja di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta 342 2.

Kenalkan diri serta tujuan tuanpunya premis atau wakilnya.LAMPIRAN A PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN. Kenalpasti premis/temapt yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman. PPKP PPKP PPKP Sediakan peralatan untuk basmi kuman atau basmi serangga. pembasmian tikus atau pembasmian serangga. Lampiran D Dokumen berkaitan Borang Siasatan Laporan siasatan Senarai semak PPKP Lampiran 1 PPKP PPKP KPPKP/PPKPK/PPKP Sedia lapoaran dan rekod aktiviti serta semakan. basmi serangga atau basmi tikus. Sedia dan serahkan notis arahan kerja pembasmian kuman pembasmian serangga atau pembasmian tikus. basmi serangga atau bsami tikus. Jalankan pemantauan ke atas aktiviti serta semakan. Terangkan isi kandungan notis arahan kerja pembasmian kuman. PKD/PPKP Rujuk laporan ke UIPN dan JKN. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS PROSES KERJA Anggota terlibat PPKPK Tindakan Terima laporan hasil siasatan kes penyakit berjangkit di hospital atau dilapangan. Keluarkan perintah premis dibasmi kuman. .

dibasmi serangga atau dibasmi tikus Sediakan notis arahan Terangkan isi kandungan notis arahan kepada tuanpunya premis atau wakil Serahkan notis arahan kepada tuanpunya premis atau wakil Jalankan pemantauan aktiviti yang diarahkan Mematuhi arahan Tidak mematuhi arahan Buka dan lengkapkan kertas siastan Jelaskan tindakan pembasmian dan proses tuntutan kes Sediakan laporan dan rekod hasil aktiviti tamat .LAMPIRAN B PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS CARTA ALIR mula Terima laporan hasil siasatan kes Kenalpasti premis yang perlu dibasmi kuman .dibasmi serangga.dibasmi tikus Keluarkan perintah supaya premis dibasmi kuman.

LAMPIRAN C PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN . DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS SENARAI SEMAK BIL 1 PERKARA Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Borang siasatan kes penyakit berjangkit Peralatan basmi kuman Peralatan basmi serangga Peralatan basmi tikus Notis arahan penutupan premis Kamera Kad pengenalan jabatan Status (ada/tiada) 2 3 4 5 6 7 8 9 SENARAI PERALATAN DIPERLUKAN BIL PERKARA Peralatan basmikuman Spray can Lysol Liquid Solution/ bahan kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas/ Gauze Stainless Stell Basin Status (ada/tiada) 1 2 3 4 5 6 7 8 .

BIL 9 10 11 12 13 14 15 Stainless Steel Tray Disposable Glove Disposabe Mask Waterproof boots Disposable Apron One piece jump suit Eye Goggles PERKARA Status (ada/ tiada) Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

dibasmi serangga atau dibasmi mengikut arahan lampiran 1: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Dalam tempoh _____________hari. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS Ruj. K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. AKUAN TERIMA PERINTAH _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: *potong yang tidak berkenaan Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: . Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau kedua-duanya. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH SUPAYA PREMIS DIBASMI KUMAN.LAMPIRAN D No. saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan supaya seluruh premis / sebahagian premis berikut dibasmi kuman.

PEMBASMIAN SERANGGA ATAU PEMBASMIAN TIKUS Rujukan perintah: _____________________________________________________________ Tarikh: _______________________ 1. PEMBASMIAN KUMAN Lap dengan bahan basmi kuman Basuh dengan bahan basmi kuman Basuh dengan air panas / mendidih Jemur / dedahkan di tempat panas Tingkatkan pengudaraan Tingkatkan pencahayaan Gunakan sinaran ultraviolet Lakukan semburan disinfeksi 2.LAMPIRAN 1 Muka Surat 1 / 2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 ARAHAN KERJA PEMBASMIAN KUMAN . PEMBASMIAN KUMAN Penyemburan racun serangga pemasangan perangakap serangga Pewasapan kabus/ fogging pemasangan ULV/ Mist Memasang kelambu berubat Menggunakan racun serangga (spt Abate) .

Lain-lain kerja pembasmian _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Diperintah oleh : AKUAN TERIMA ARAHAN KERJA PEMBASMIAN Tandatangan : (tandatangan pegawai diberikuasa) Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Nama: No K/P: Tarikh: . PEMBASMIAN TIKUS Memasang perangkap Menggunakan racun tikus Fumigasi 4.Muka surat 2/2 3.

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA _____________________________________ NO.RUJUKAN: UIP-APPPB-03-07 PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN /BINATANG DIBASMI KUMANATAU DI MUSNAHKAN _____________________________________ DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .

6.5.akta 574 5.4. NO.2. 1981) 4.6. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara memerintah supaya sesuatau barangan yang telah dicemari dan binatang yang dijangkiti atau dicemari oleh agen penyebab penyakit berjangkit dibasmi kuman di bawah perenggan 18 (1)(e) Akta Pencegahan Dan Pencegahan penyakit Berjangkit. TAJUK Prosedur memerintah pembasmian kuman terhadap barangan dan binatang 3. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Kanun Tatacara Jenayah (disemak 1999)-akta 593 4.4.3. RUJUKAN UIP-APPPB-03-07 2.1.2.5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Pembantu Kesihatan Awam .7. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 5. Akta Hidrogen Sianida( Pewasapan) 1953(pind. Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 4. International heatlh regulation 1969 4. Akta Tafsiran 1948 (disemak 1989). Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4.1.8.akta 388 4. Pegawai Kesihatan Daerah 5. Kanun keseksaan (disemak 1997).NO RUJUKAN PROSEDUR: UIP-APPPB-03-07 PROSEDUR MEMERINTAH PEMBASMIAN KUMAN TERHADAP BARANGAN DAN BINATANG __________________________________________________________________________ 1.3. 4. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) -akta 56 4. Akta pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 4.

11.unit inspektorat dan perundangan negeri -Jabatan Kesihatan Negeri -Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 7.pegawai kesihatan daerah . SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP PKA PRA UIPN JKN APPPB .penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan .pekerja rendah awam . Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah .pembantu kesihatan awam .penolong pegawai kesihatan persekitaran . 7.pegawai kesihatan persekitaran . 9.6. CARTA ALIR PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN /BINATANG DIBASMI KUMAN DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(e) AKTA 342 Rujuk lampiran B 9. PROSES KERJA PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN /BINATANG DIBASMI KUMAN DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(e) AKTA 342 Rujuk lampiran A 8.ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran . SENARAI REKOD/ DAFTAR 6. SENARAI SEMAK PERALATAN Rujuk lampiran C 10. 8. 10.

Perintah dibawah perenggan 18(1)(e) Akta 342 Perintah Pemusnahan di Bawah Perenggan 18(1)(e) Akta 342 Laporan Bulanan Aktiviti Dibawah seksyen 18 Akta 342 lampiran D lampiran E lampiran F 12. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. . 11. PEMATUHAN PROSEDUR 1. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala 10.1. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS 9. 2. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 5. SENARAI RUJUKAN 1.akta 574 13. 62590 PUTRAJAYA. 14.peraturan pegawai awam (kelakuan dan tindakan) 1993. Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah.akta 388 14. Keengganan atau kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 8. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda Atau diganti dengan satu prosedur lain atau dbatalkan. BLOK E 10. ministry of health 2004 11.2.11. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 12. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 7. 11. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 13. W. 3. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 4.3. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. Kanun keseksaan (disemak 1997). PARCEL E. 2.P. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 6. SENARAI BORANG 11. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. PUTRAJAYA.

sediakan kertas siasatan dan lengkapkan semua maklumat dan serah kepada unit UIP untuk tindakan mahkamah Jalankan kerja-kerja pembasmian dan pemusnahan dan buat tuntutan kos terhadap tuanpunya premis Rekodkan aktiviti dan sediakan laporan Majukan laporan ke UIPN dan JKN Dokumen berkaitan Borang siasatan/ laporan siasatan Senarai semak PPKP/PKA PPKP PPKP PPKP Rujuk UIPAPPPB-02-07 Lampiran perintah D PPKP PPKP PPKP PPKP Lampiran perintah E PPKP PPKP PPKP PPKP PPKP . Sekiranya terdapat halangan . pasang barrier tape pada kawasan berkenaan Sekiranya praktik menjalankan diseinfeksi pada barangan atau binatang tercemar maka arahkan tuanpunya atau wakilnya untuk menjalankan disinfeksi Keluarkan perintah dibawah perenggan 18(1)(e) Akta 342 Terangkan kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakilnya. Jika tidak praktik untuk disinfeksi barangan atau biantang yang tercemar . Dapatkan pengesahan penerimaan tuanpunya premis atau wakilnya pada surat arahan tersebut. Sekiranya kehendak didalam perintah kerja tidak dipatuhi . buat laporan polis dan pohon perintah mahkamah untuk pemusnahan. (terangkan implikasi jika tidak patuh kepada arahan pegawai diberikuasa). atau dimusnahkan Sediakan peralatn dan pekakas yang sesuai untuk tujuan basmi kuman Memperkenalkan diri serta tujuan kedatangan kepada tuanpunya premis atau wakilnya Tentukan samada perlu disinfeksi barangan atau binatang dikawasan yang dperiksa . Kenalpasti barangan/ binatang yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman. Buat pemantauan pastikan aktiviti disinfeksi dan pemusnahan telah dilakukan dengan sempurna. keluarkan perintah pemusnahan.LAMPIRAN A PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN PROSES KERJA Anggota terlibat PKD/KPPKP/ PPKPK Tindakan Terima laporan dari hasil siasatan kes penyakit berjangkit di hospital atau dilapangan.

LAMPIRAN B PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN CARTA ALIR MULA Terima laporan hasil siasatan kes Kenalpasti barangan/ binatang yang perlu dibasmi kuman atau dimusnahkan Tentukan status sama barangan/binatang berkenaan boleh dibasmi kuman Boleh dibasmi kuman Tidak praktik dibasmi kuman Perintah tidakan pembasmian Terangkan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Sediakan perintah pemusnahan Terangkan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Serahkan notis arahan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Jalankan pemantauan aktiviti diarahkan Mematuhi arahan Tidak Mematuhi arahan Buka dan lengkapkan kertas siasatan Dapatkan perintah mahkamah & jalankan tindakan pemb asmian dan proses tuntutan kes Sediakan laporan dan rekod hasil aktiviti .

LAMPIRAN C PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Boring notifikasi kes Laporan keputusan makmal Borang siasatan kes penyakit berjangkit Peralatan basmi kuman Perintah pembasmian Perintah pemusnahan Alat tulis Kamera Kad pengenalan jabatan Barrier Tape PERKARA Status (ada/tiada) Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN SENARAI PERALATAN DIPERLUKAN bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 Peralatan basmi kuman Lysol Liquid Solution/ bahan kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas/ Gauze Stainless Stell Basin Stainless Steel Tray Disposable Glove Disposabe Mask Waterproof boots Disposable Apron One piece jump suit Eye Goggles PERKARA Status (ada/tiada) Peralatan pemusnahan Bio-safety bin Cangkul Sharp bin Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH SUPAYA BARANGAN / BINATANG DIBASMI KUMAN Ruj. AKUAN TERIMA PERINTAH _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: *potong yang tidak berkenaan Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: . K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan supaya segala binatang yang tercemar dan binatang yang dijangkiti atau yang tercemar di premis berikut dibasmi kuman seperti arahan dalam lampiran 1: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Dalam tempoh _____________hari. Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau kedua-duanya.LAMPIRAN D No. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No.

BARANGAN TERCEMAR Lap dengan bahan basmi kuman Basuh dengan bahan basmi kuman rendam dalam bahan basmi kuman rebus dengan air mendidih semburan bahan basmi kuman pengasapan (Fogging) Fumigasi ( Fumigation) Tukar bungkusan atau pembalut Gunakan ianran ultraviolet tingkatkan pengudaraan tingkatkan pencahayaan tanam kumpulkan dalam beg “bio safety” .LAMPIRAN 1 Muka Surat 1 / 2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 ARAHAN KERJA PEMBASMIAN KUMAN TERHADAP BARANGAN DAN BINATANG Rujukan perintah: _____________________________________________________________ Tarikh: _______________________ 1.

berus dan sabun Mandi dan aplikasi bahan basmi kuman Lap dengan bahan basmi kuman 5. BINATANG DIJANGKITI DAN TERCEMAR Mandi . Lain-lain kerja pembasmian _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Diperintah oleh : AKUAN TERIMA ARAHAN KERJA PEMBASMIAN Tandatangan : (tandatangan pegawai diberikuasa) Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Nama: No K/P: Tarikh: .Muka surat 2/2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 2.

saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan PEMUSNHAN barangan yang tercemar dan binatang yang dijangkiti atau yang tercemar seperti dalam lampiran 1 dipremis berikut kerana didapati barang atau binatang itu tidak berupaya dibasmi kuman dengan sempurnanya : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Dalam tempoh _____________hari. _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: AKUAN TERIMA PERINTAH . Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No. K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau kedua-duanya.LAMPIRAN D No.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH PEMUSNAHAN BARANGAN TERCEMAR DAN BINATANG YANG DIJANGKITI ATAU TERCEMAR YANG TIDAK BERUPAYA DIBASMI KUMAN DENGAN SEMPURNANYA Ruj.

Jenis barangan/ binatang kuantiti Tempat dijumpai Anggaran kos Diperintah oleh : AKUAN TERIMA PERINTAH Tandatangan : Nama: (tandatangan pegawai diberikuasa) Nama: Jawatan: Cop Rasmi: No K/P: Tarikh: .LAMPIRAN 1 Muka Surat 1 / 2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 ARAHAN KERJA PEMBASMIAN KUMAN TERHADAP BARANGAN DAN BINATANG Rujukan perintah: _____________________________________________________________ Tarikh: _______________________ SENARAI BARANGAN/BINATANG YANG DIPERINTAH UNTUK PEMUSNAHAN Bil.

RUJUKAN: UIP-APPPB-04-07 PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT _____________________________________ DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA _____________________________________ NO.

Pegawai Kesihatan Daerah 5.6.7. NO.3.1.7.6.8. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.4.1.akta 574 5. Akta pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 4. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5.akta 388 4. Jururawat kesihatan 5. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan jenazah (orang mati) akibat daripada jangkitan penyakit berjangkit dibawah seksyen 17.9.8.5.4. Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 5. Pembantu perubatan . Akta Hidrogen Sianida( Pewasapan) 1953(pind.5. 1981) 4. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4. Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 4. Akta Tafsiran 1948 (disemak 1989). 4. Pembantu Kesihatan Awam 5.2. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) -akta 56 4.2. TAJUK Prosedur pengurusan Jenazah akibat penyakit berjangkit 3.NO RUJUKAN PROSEDUR: UIP-APPPB-03-07 PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT PENYAKIT BERJANGKIT __________________________________________________________________________ 1. RUJUKAN PROSEDUR UIP-APPPB-04-07 2. Jururawat masyarakat 5. Kanun keseksaan (disemak 1997). Kanun Tatacara Jenayah (disemak 1999)-akta 593 4.3. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5. International heatlh regulation 1969 4.

3. 2. SENARAI REKOD/ DAFTAR 1. SENARAI SEMAK PERALATAN 9.penolong pegawai kesihatan persekitaran .6. Borang notifikasi kes Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 17 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah Buku daftar CDC – Lampiran F Sijil kematian Permit pengkebumian Kebenaran untuk import. eksport dan tran shipmayat . Senarai semak Pengendalian Jenazah.Lampiran E 10. 7.akta pecegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 . CARTA ALIR PENGURUSAN JENAZA DI BAWAH SEKSYEN 17 Rujuk lampiran B 9.pekerja rendah awam . 8. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN AKTA 342 PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP PKA PRA JK JM .pegawai kesihatan persekitaran . 3. Senarai semak tatacara pembersihan jenazah.2.penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan .Lampiran D 9. 5. PROSES KERJA PENGURUSAN JENAZA DI BAWAH SEKSYEN 17 Rujuk lampiran A 8.pegawai kesihatan daerah . 4.jururawat Kesihatan -Jururawat masyarakat 7.pembantu kesihatan awam .1. Senarai semak peralatan. 6.ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran .Lampiran C 9.

Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 3. cawangan AIDS/ STD Kementerian Kesihatan Malaysia 2002 12. cawangan AIDS/ STD Kementerian Kesihatan Malaysia 2002 11. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda Atau diganti dengan satu prosedur lain atau dbatalkan. 2. Laporan bulanan aktiviti Dibawah seksyen 17 Akta 342 Lampiran G lampiran H 12. Universal infection control precaution. Keengganan atau kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan.11.ministry of health Malaysia (1995) 13. Standard operating procedure for potential infectious disease. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 7. . Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 15. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS 8. 2004 14. SENARAI BORANG 1. Kanun keseksaan (disemak 1997). Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 4. ministry of health. SENARAI RUJUKAN 1. Garispanduan pengurusan Jenazah islam dari aspek kesihatan (cawangan AIDS/STD Kementerian Kesihatan Malaysia 9.akta 388 17.peraturan pegawai awam (kelakuan dan tindakan) 1993. “guidlines for the management of Non-muslim Dead bodies from health Aspect” Kementerian Kesihatan Malaysia 10. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 6. Akta tafsiran 1948(disemak 1989).akta 574 13. 2. Borang siasatan kematian penyakit berjangkit 2. Standard precaution 2002. PEMATUHAN PROSEDUR 1. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. Garispanduan pencegahan umum di rumah 2002. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 5. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 16.

TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. W. PUTRAJAYA. 62590 PUTRAJAYA. . PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. BLOK E 10.P. PARCEL E.14.

laksanakan kuarantin dan periksa mayat serta uruskan pengangkutan ke hospital Rekodkan maklumat kematian Sediakan peralatan Dokumen berkaitan Buku catatan notifikasi PPKP PKD PPKP PPKP PPKP Bagi kematian di hospital. beri penerangan tentang kaedah pengurusan mayat yang selamat kepada ahli keluarga /waris si mati dan menyelia urusan pemandian jenazah Senarai nama pengendali jenazah Maritime declaration of health Buku daftar kematian CDC Lampiran E (senarai peralatan yang diperlukan) Garispanduan pengurusan jenazah islam dari aspek kesihatan atau “guidlines for the management of Non-muslim Dead bodies from health Aspect” kementerian kesihatan Malaysia PPKP PPKP Bagi kematian dirumah . Jika kematian dihospital . Periksa fizikal pengendali mandi jenazah dan jika ada yang luka. Bagi kematian bukan di hospital hendaklah diuruskan oleh pengendali yang terlatih Jika melibatkan kematian di atas kenderaan seperti kapal atau kapal terbang . minta dimaklumkan ke rumah mayat agar mengambil langkah perlindungan universal. pastikan luka tersebut ditutup dengan pembalut (plaster) kalis air. Senarai semak tatacara pembersihan jenazah PPKP Senarai semak pengurusan .LAMPIRAN A PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT PROSES KERJA Anggota terlibat PKD/KPPKP/ PPKPK Tindakan Terima notifikasi kematian penyakit berjangkit (HIV/KOLERA) samaada dari hospital atau institusi/ premis lain. sediakan peralatan mandi jenazah/ disinfeksi dan pergi ke lapangan Maklumkan kepada waris si mati bahawa kes tersebut menghidap penyakit berjangkit dan perlu diuruskan dengan langkah pencegahan yang khusus Hadkan jumlah pengendali jenazah tidak lebih 5 orang dan beri taklimat tentang langkah pencegahan semasa/ selepas mengenali mayat jika perlu.

maklumkan maklumat penghantaran jenazah ke pejabat kesihatan yang berkaitan Rekodkan aktiviti Buku daftar kematian CDC .jenazah lampiran E PPKP PPKP Tentukan kawasan mandi jenazah mendapat pencahayaan dan pengudaraan mencukupi Pastikan semua pengendali jenazah membasuh tangan selepas menjalankan aktiviti mandian. pengangkutan dan pengkebumian Senarai semak pengurusan jenazah lampiran E PPKP PPKP PPKP Jika jenazah hendak dibawa keluar Negara. Pastikan keranda tidak telap air dan ada lapisan plastic tebal di bahagian lantai. Keluarkan permit import/eksprot / tranship mayat Jika Jenazah hendak dikebumikan di dalam Negara. pastikan mayat diisi dalam beg mayat serta lak keranda (hermetically sealed) dengan meteri Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan mayat diawet terlebih dahulu.

DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS CARTA ALIR mula Terima laporan kematian penyakit berjangkit dan tentukan kematian si mati (HIV/ kolera) Tentukan siapa akan menguruskan jenazah Sediakan peralatan (bagi kematian di rumah) Beri penerangan cara pengurusan jenazah Penyeliaan cara penyempurnaan jenazah dan disinfeksi Dalam negara Luar negara Pastikan pengawetan mayat dijlankan kertas siastan Periksa dan lak kerana Keluarkan permit eksport/ tranship mayat Tentukan destinasi Pastikan penggunaan beg mayat Rekodkan aktiviti tamat .LAMPIRAN B PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN.

Rabies. PLauge. 2. Lapisan kedua kapas biasa Gunakan lapisan plastic selepas lapisan pertama kain kafan untuk jenazah yang uzur dan yang mengeluarkan cecair badan Digalakkan lapisan pertama kapas direndam dengan air bancuhan sodium hypochloride. Lapisan kedua kapas biasa Mesti guna lapisan plastik terang selepas lapisan pertama kain kafan Digalakkan lapisan pertama kapas direndam dengan air bancuhan sodium hypochloride. mesti Mesti Mesti Mesti Mesti mesti Mesti-untuk jirusan pertama 1 2 2. Lapisan kedua kapas biasa. hepatitis dan meninngitis mesti Digalakkan Digalakkan Digalakkan digalakkan mesti Mesti-untuk jirusan pertama Kategori C Anthrax.LAMPIRAN C PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT SENARAI SEMAK TATACARA PEMBERSIHAN JENAZAH Kategori A Semua penyakit berjangkit melainkan di kategori B dan C Peralatan keperluan untuk mandi jenazah Sarung tangan getah 2 lapisan mesti Apron plastik digalakkan Pelindung mata Mask But getah digalakkan Taking mandi digalakkan Larutan peluntur digalakkan (1: 10 larutan sodium hypochloride) Mengkafan jenazah( jenazah islam) Sumbat rongga dengan kapas Tatacara mengendalikan jenazah Kategori B Jangkitan retroviral. Viral Hamorrhagic fevers. SARS dsb.1 Digalakkan lapisan pertama kapas direndam dengan air bancuhan sodium hypochloride.2 Lapisan plastik Mesti guna lapisan plastik terang selepas lapisan pertama kain kafan . tuberculosis.

11 1.15 1.6 1.3 2.3 1.14 1.24 1.22 1.13 1.8 1.0 1.4 1.23 1.18 1.21 1.19 1.16 1.LAMPIRAN D PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT SENARAI SEMAK PENGENDALIAN JENAZAH Nama kes: Lokasi: Bil 1.1 2.4 2.0 2.2 1.1 1.7 1.27 2.25 1. kudis dibalut plaster Tidak melebihi 5 orang Cucian dengan bahan kimia Lapisan plastik tebal membungkus mayat Sumbat rongga/luka dengan kapas berbahan kimia PPE direndam bahan kimia /lupus Bersihkan lelehan/tumpahan Gunakan beg mayat(bukan islam) Tidak digalakkan pengawetan (embalming) Pakaian si mati dibasmi kuman/lupus Disinfeksi tempat mandian Air buangan dilupus dengan selamat Saudara mara dibenarkan mendekati tempat mandian Disinfeksi tempat mandian/kenderaan jika ada lelehan Penyempurnaan/ memakai pakaian mayat (bukan islam) Boleh mempamer jenazah diluar keranda Keranada tertutup dan kaca lutsinar bagi mempamer wajah Pengawetan(bukan islam) Saudara mara tidak dibenarkan mencium mayat Saudara mara tidak dibenarkan mencium mayat Mesti dimasukkan kedalam beg mayat(bukan islam) Kebumi/ bakar mayat dengan segera Basuh tangan denagn sabun Pemindahan/ pengangkutan mayat Pengawetan mayat (embalming) Permit import/ eksport/ tranship mayat Keranda dilapisi plastik tebal Keranda “hermatically sealed” Lak keranda dengan lak KKM Embalmer berlesen yang terlatih Nama penyelia: jangkitan: Tarikh: Kategori jenazah B / / / / / / / / / / / / / / / / / / / penyeliaan C / / / / / / / / / / / / / / / / catatan / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .6 Proses yang diselia A Penyempurnaan pembersihan mayat Pengendali terlatih Memakai PPE tambahan Memakai 2 lapisan glove Elakkan jika ada luka .20 1.5 1.12 1.2 2.9 1. kudis dsb Jika luka.26 1.10 1.5 2.17 1.

LAMPIRAN D PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKARA Buku catatan notifikasi Senarai nama pengendali jenazah terlatih Rekod/daftar penyakit berjangkit Buku daftar kematian CDC Senarai semak pembersihan jenazah Senarai semak pengendalian jenazah Buku panduan pengurusan jenazah Peralatan mandi jenazah Kad pengenalan jabatan ADA TIADA SENARAI SEMAK PERALATAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PERKARA Spray Can Lysol Liquid Solution/ bahan kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas/ Gauze Stainless Stell Basin Stainless Steel Tray Disposable Glove Disposabe Mask Waterproof boots Disposable Apron One piece jump suit Eye Goggles (PPE tambahan) Glove Respirator Disposable shoe cover (PPE tambahan) Bio-Hazard safety container /plastic bag Bio-Hazard safety sharp bin Refuse bag ADA TIADA .

Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

masa dan tempat mati Sebab kematian Alamat rumah Nama anggota penyelia Tarikh dan masa kebumi/ bakar Tempat kebumi / bakar Nama pengurus jenazah (undertaker) catatan .LAMPIRAN F PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT BUKU DAFTAR KEMATIAN PENYAKIT BERJANGKIT Daerah : Negeri : Tahun: bil Nama IC Kes Tarikh .

MAKLUMAT BERTUGAS Nama : No K/P @ passport : Warganegara : Alamat Rumah : Alamat Tempat Kediaman : Nama Pewaris: Alamat Pewaris : Etnik : umur : Jantina : Agama : Tahun/Bulan No. KEADAAN TEMPAT PENGURUSAN MAYAT Keadaan penyaliran air dan perparitan : Sumber bekalan : E. nyatakan : C. KEADAAN FIZIKAL MAYAT Semua anggota utuh jika tidak. Telefon : kapan bakar kosmetik pengawetan D. MAKLUMAT PENGURUSAN MAYAT Nama pengendali : Tempat pengurusan mayat : Pengurusan jenazah : mandi Cara persemadian : tanam No. Pendaftaran wad : nama wad / hospital : tarikh notifikasi disiasat : tarikh Notifikasi kematian : A.LAMPIRAN G PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT BUKU DAFTAR KEMATIAN PENYAKIT BERJANGKIT No Siri : Kematian CDC/ PKD 06/2006 FORMAT LAPORAN KEMATIAN DIBAWAH SEKSYEN 17 AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 Diagnosis Awal kes : Tarikh diagnosis kes : Tarikh notifikasi kes diterima : Sebab kematian : Nama pegawai yang mengesahkan sebab kematian : Jawatan pegawai yang mengesahkan : Alamat tempat bertugas : no. PENGURUSAN MAYAT JIKA UNTUK EKSPORT/ IMPORT Nama ejen yang menguruskan : Penghantaran melalui : Negara yang menerima: Tarikh penghantaran : BUTIR-BUTIR PEGAWAI YANG MENYELIA Nama : Jawatan : Tempat bertugas : . Telefon : B.

LAMPIRAN H PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT LAPORAN BULAN AKTIVITI DI BAWAH SEKSYEN 17 Daerah : Negeri : bil penyakit kematian tarikh persemadian bulan : Tahun : Pengurusan persemadian tempat (jika swasta) catatan No daftar kes tempat tarikh Disediakan oleh: Tarikh : .

 9D@9-@ --9D@D. 9D@ J 9 9D@  .

¯½ °ff° ¾ f©f° ff°–f° ½f ff°½°f ½ ¯¾fff°f @ °f°¾f¯f f½ ¾°€ ¾ ff°–f°ff °ff°– ff¾f° f°– ½ ¾f ½f¾f°– f f½ ½f fff¾f° °ff° f°f½f¯ °©ff°f° ¾ °€ ¾½f f ff°–f°ff °ff°– n ¯f¯fffff°f°½°ffff°f° ¯ °©ff°f° ¾°€ ¾ ff°½ °f ff½ °––f°%%% %f @ f°–f°f° °–f°½ °f ½f ff°½°f½ ¯¾ff f°f % f°–f°¯½f¾©f f½f ½f ffff° ½ –ff f¾f% f½ff°½ °– ¾ff°½ ° ¯ff°f°½°f½ ¯¾fff°f ½f f¾ffff° ¾  f f½f° ¾°€ ¾ ff°–f°ff f°f°–f°– n ¯f ff°½ °f½ ¯¾°ff° f°f f½f ff°–f° ff½f°½¾ f°½°½ °f¯ff¯f° ½ ¯¾°ff° f½ ¯f°ff°½f¾f°f ¾°€ ¾ f°½ ¯¾°ff° f ff° °–f°¾ ¯½°f  f°f ° f ff¯½ °f ©f f ½f ¾ ff° f¾¾f¾ff° f° °–f½f°¾ ¯f¯f¯f f°¾ f ½f f °D9°° ff°¯ff¯f ff°f° ©f ©f½ ¯ f¾¯f° f°½ ¯¾°ff° f° f °f°¾ f f½f°½°f½ ¯¾  f°f f°¾ ff°f½f° .D-- 9 °––f  f 9$999$ 999 @° ff° @ ¯ff½f° ff¾¾f¾ff° ¾½ °f ©f°– ¾½f ff f½f°–f° °f½f¾ ff°–f°$ °ff°–f°–½ ©ff°f°° ff° f¾¯¯f° ff ¯¾°ff° ff°½ ff° f°½ ff¾f°–¾ ¾f°©f° f¾¯ ¯f° ...-@D.-@ --$ -@- . D.9- 9D.f©f°f½f° D9- f°- ¯ ° ff° f°– ¾f¾ff°$ f½f° ¾f¾ff° °ff ¾ ¯f  ©D9 999  f¯½f° ½ °f 999$9 999 999 999 999 999 999 999 f¯½f° ½ °f 999 999  999 999 999     .

9- 9D. D.-@ --$ -@- .D-- ...-@D.

D          ff°f½f° f°  f¾f .@  @ ¯ff½f°f¾¾f¾ff° ¾ . ¯ffff° f f° °–f½f° f¾¾f¾ff° f½ff° ½ °f ¯ff¯f ©ff°f° ° ff°½ ¯ f¾¯f° f° ½¾ ¾ °f° ¾  f¾¯¯f° °f½f¾ ff°–f°$ °ff°–f°– ½  f¾¯¯f°ff ¯¾°ff° @ °f°¾f¾¾f¯f ff°–f°$ °ff°– °ff°  f¾¯¯f° @ f½f f¾¯¯f° ff°½ °f½ ¯¾°ff° . ¯ffff° 9 °f ff° ½ ¯ f¾¯f° @ f°–f°¾ f° °–f° ½ °f ½f f f°½°f½ ¯¾ fff @ f°–f°¾f° °–f° ½ °f ½f ff°½°f ½ ¯¾fff ff°°¾fff°½ °f ½f ff°½°f½ ¯¾fff ff°f°½ ¯f°ff° f fff° @ f.

9-..

.-@D. D.D-- -.      9 °–°€f¾ ¾ f½f° ½¾f°¯f¯f f°–¾f¾ff° ¾½ °f ©f°– 9 fff° f¾¯¯f° 9 °f½ ¯ f¾¯f° 9 °f½ ¯¾°ff° f¾ f¯ f f ½ °– °ff°©f ff° f @f½  f¾ %f f$f f%       ¾ ¯f  @f° ff°–f° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@f %%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% fff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  . 9D.-@ --$ -@- .

f¾ Jf ½€ ¾ ¾½¾f ½° ° ½ n ©¯½¾ –– ¾ 9 fff°½ ¯¾°ff° ¾f€ ° . D.-@ --$ -@- .9D..-@D.D-- -9@-9D-           ¾ ¯f  @f° ff°–f° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@f %%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% fff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 9 fff° f¾¯¯f° ¾ °$ ff°¯f f¾¯¯f° ¾¾½f ¯½n J½ ¾ f° f¾ f½f¾$f f° ¾¾ f¾° f° ¾¾ @f ¾½¾f  ¾½¾f .

f°– f½ ° f¾ %f f$f f%            .

.9-   %#$%$ - %%%%%%% !# . %!!!%#% !#%$&!#.

************************************ 4 .2.7**************** 05.%$& #: .2*******************************************%./. .

2.!*********************************** .7  –f–ff° f°$½f° ° ¯ ¯f ½ °f ° f ff ¯ ff° ¾f ¾fff° f° f½f f ¾f f°  ½ °©fff° ¾ f¯f ¯½ f ¯  ff°ff ° fff f f°f  D-@.9************************************* ******************************************** 9f f¯ °©ff°f°f¾f ff½ °––f°%%%n%f9 °n –ff° f°9 °–fff°9 °f ©f°–  ¾ff ¾ f ½ –ff f¾f °–f° ° ¯ ¯ °ff° ¾½ff ¾ –ff °ff°–f°– n ¯f f° °ff°–f°– ©f°–fff°– n ¯f ½ ¯¾  f¾¯ ¯f°¾ ½ fff° ff¯f¯½f° *************************************************************************** *************************************************************************** ff¯ ¯½ *************.9-@ ***********************  @f° ff°–f°9 –ff f¾f @f° ff°–f°  -f¯f fff° .

½f¾¯  &½°–f°– f °ff° -f¯f -$9 @f .

.9- .ff$ 9--%%%n% @9-.

-D.-@9 --- -@- ©f°½ °f ************************************************************* %.--9-J-9-@ -@ -9.7***********************  --@. .

 f½ °–f° ff° f¾¯¯f°  f¾ °–f° ff° f¾¯¯f°  ° f¯ ff¯ ff° f¾¯¯f° ¾ °–f°f¯ °  ¾ ¯ f° ff° f¾¯¯f° ½ °–f¾f½f°%––°–% ¯–f¾%¯–f°% @f °–¾f°ff½ ¯ f °ff°f°f°f  °–ff°½ °– fff° °–ff°½ °nffff° f°f¯    ¯½f° ff¯ –# ¾f€ # ..

.f¾f$ 9--%%%n% @9-.

--9-J-9-@ -@  -@--@-@.

    f° f° ©f½ ¯ f¾¯f° .f° ¾ f°¾f ° ..f° f°f½f¾ ff° f¾¯¯f° f½ °–f° ff° f¾¯¯f° ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* *********************************************************************  ½ °f    %f° ff°–f°½ –ff f¾f% -f¯f fff° .

- 9.½f¾¯ D-@. .- @f° ff°–f° -f¯f -$9 @f  .

/. ..9-  %#$%$ - %%%%%%% !# .2*******************************************%. %!!!%#% !#%!&$#%##% %%&%##%#&!$ &$!&# #: .7**************** 05.************************************ 4 .2.

2.9************************************* ******************************************** 9f f¯ °©ff°f°f¾f ff½ °––f°%%%n%f9 °n –ff° f°9 °–fff°9 °f ©f°–  ¾ff ¾ f ½ –ff f¾f °–f° ° ¯ ¯ °ff° 9.!*********************************** .7  –f–ff° f°$½f° ° ¯ ¯f ½ °f ° f ff ¯ ff° ¾f ¾fff° f° f½f f ¾f f°  ½ °©fff° ¾ f¯f ¯½ f ¯  ff°ff ° fff f f°f  D-@.D-- ff°–f°f°– n ¯f f° °ff°–f°– ©f°–fff°– n ¯f¾ ½ ff¯f¯½f° ½ ¯¾  f°f f½f ff°– ff °ff°–  f ½ff f¾¯ ¯f° °–f° ¾ ¯½°f°f *************************************************************************** *************************************************************************** ff¯ ¯½ *************.9-@ ***********************  @f° ff°–f°9 –ff f¾f @f° ff°–f° -f¯f fff° -f¯f .

½f¾¯  -$9  @f .

.9- .ff$ 9--%%%n% @9-.

7*********************** - --$ -@--9-@ D-@D9.D--            °¾ ff°–f°$ °ff°–    f°    @ ¯½f ©¯½f    °––ff°¾  ½ °f   %f° ff°–f°½ –ff f¾f% -f¯f fff° . .-D.-@9 --- -@- ©f°½ °f ************************************************************* %.--9-J-9-@ -@ -9.

½f¾¯ D-@.9-@ @f° ff°–f° -f¯f -$9 @f  .

-@-@-. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% - DD. $ .-@-@-. .D9 999  !# $&#!&#&$ %#! !%#% *************************************    D-@-9@@-9D---9 @ @. -@D9-@-%% .

-DD-9D D9 999  9D9-DD-- @9-@ -@ **************************************************************************  - DD-9D D9 999   @D 9¾ ½ °–¾f° °fff f½ °f ©f°–  @DD-9D 9¾ °¯ ° f°–f°ffnff½ °–¾f°© °ff%f°–¯f%f f f½f f ©f°–f°½ °f ©f°– ff¾ ¾ ° f9 °n –ff° f°9 °–fff° 9 °f ©f°–   D-- D-- @-  f½ °n –ff° f°9 °–fff°9 °f ©f°–  f½ ¯¾°ff° f°––f9 ¯ ff9 °f  f – °f° f%9 f¾f½f°%%½° %  ° °f°f f –f°  f f°–f°%¾ ¯f% ff  f°°@ffnff °ff% ¾ ¯f% ff  f@f€¾f°% ¾ ¯f% ff  f°° ¾ ¾ff°% ¾ ¯f% ff  -@-@ @  9 –ff ¾ff°f f  9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°  f9 °°–9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°  9 °°–9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°f°f°  9 °°–9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°  9 ¯ f° ¾ff°f¯  ff ¾ff°  ff¯f¾fff  9 ¯ f°½ ff°    .

 -@--D-- @ 9 99 999 999 999 9 9  . ff½ n –ff° f°½ °–fff°½ °f ©f°– ½ –ff ¾ff° f f ½ –ff ¾ff°½ ¾ ff° f½ °°–½ –ff ¾ff°½ ¾ ff° ½ °°–½ –ff ¾ff°½ ¾ ff°f°f° ½ °°–½ –ff ¾ff°½ ¾ ff° ½ ¯ f° ¾ff°ff¯ ½ ©f ° fff¯ ©ff ¾ff° ff¯f¾fff  99-DD-- J- ©f¯½f°  .

9@-   °ff¾ ¯fffnff½ ¯ ¾f°© °ff f¯½f°.@9-DD-- J- ©f¯½f°   -.

   °ff¾ ¯f9 °– ° ff° °ff f¯½f°   °ff¾ ¯f½ fff° f¯½f°  -$@        f°–°€f¾ ¾ f½f°¾f¾ff° ¾½ °f ©f°– ff½f°f ff¾ ¾ °ff f f¾¾f¾ff°°° ff°¯ff¯f f€f.

.

 f¯½f° © ¯ff° 9 ¯½ °– ¯f° °ff°°¯½ ¾½ f°f°¾½¯ff .

ff¾f f¾½f° f°½ °n –ff°¯¯ ¯f nff°–f°$@ ¯ ° f° ¾ff°.ff¾f  #– ° ¾€ ¯f°f– ¯ °€-° ¯¾¯ f  ¾€¯ f¾½ n# ¯ ° f° ¾ff°.ff¾f D° ¾f°€ n°n°½ nf° ¯°¾€ f.@D-9D  9¾ f°– ff°° ° ff ¾ ff¾f f° f°––f½¾f ¾ °––f ½° ff –f° °–f°¾f½¾ f°ff fff°   °––f°f° ff –f–ff° ¯ ¯f ½¾ ° f°½f ff¾f° f°– ¯°f¾f f  ¯ ° f f° ¾ ¾ f°– ½ –ff °ff° ° ff° ff  ff ½ ff° ½ ff°½ –ffff¯% ff° f°° ff°%        .ff¾f%% f° f ½ f°–½n €½ °f°€ n¾ ¾ f¾ ¯°¾€ f  f f°–f°% ¾ ¯f% ff fffnff© °ff% ¾ ¯f% ff ff€¾f°% ¾ ¯f% ff f°° ¾ ¾ff°% ¾ ¯f% ff  9.ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f fn°f°¯ff°f° ¯ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f ¾ ° ¯ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f ½f¾ ¯ff¾f  f¾½f° f°½ °n –ff° °½ °–fff°  f¾½f° f°½ °–¾f° °ff¾f¯ ff¾½ ¾ff°%nff°–f°$@ ¯ ° f° ¾ff°.ff¾f f° f ½ nf° nff°–f°$@ ¯ ° f° ¾ff°. - -  f°–¾f¾ff° ¯ff°½ °f ©f°– f¯½f°  f½f° f°f°f ff¾ ¾ °f f¯½f°  -DD-  f¾½f° f°f¾½f° f°¯¯½ °–¾f°f f½ °f ½ °f fff°¯ff°f° f°f.ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f€ .ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f f .

-@D9-@-%% .-@-@-.  9. @D@D9D 9¾ °f ff ff¾f¯f ff ff°     D-  D-@-9@@-9D--- 9 @@.

 9D@ J 9 9D@           . 9D@9-@ --9D@D.

f¯ nff°€ f f€f ¯ff°..9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ 9 °––f  f 9$999$ 999 @° ff° @ ¯f°€f¾ ¯ff°½ °f ©f°–%I$% ¾f¯ff f f¾½fff°¾¾$½ ¯¾f° f ¯ff° ¾½f ¯°f ¯f¯f° ¯f¯fff–f¯ °–f¯ f°–f½ ° °–f°° ¾f f– ¯ff° f° ¾½f ° ff ¾f° ½ °– ° ff°– f f¯ ff° ¯ff° ff¾ ° ff°¾ ½ f½fff f½f f°– f¾f°ff°ff°° f°½ ¾f¯ff¾ f ¾f°½ °–f°–f° ¾½f  f°¯f¯f ¯ff° ff°½ fff° ¯ ° ff° nfff° °€f¾ 999 9 999 999 999 f– ¯ff° ¾½f ½ ° f°–f° °f°–f f ½ °–¾f°¯fff°–¾ f¯f ½f ff f–f$f¾¾ ¯f f°¯ ° f¾f°½ ¯f° f°© °ff 999 999 999 f– ¯ff° ¯f ¾ ff°½ fff°¯f° © °ff$ ¾°€ ¾ f°½ – f½f°–f° .f¯f° ½f ff¾¾¯f fff ¾ ¾ ¯ °– f½ ½ °f ©f°– f°½ ¾f° °–f°f°–f ½ °n –ff°f°–¾¾ f f°©¯f½ °– ° f© °ff f f°– f° f¯f °f°–f°–f½ °n –ff°¾ ¯f¾f$¾ ½f¾¯ °– °f ¯ff©f½  9 ¾f€f½ °– ° f¯f° © °ff f°©ff ff°–f ½f¾f°f ¾ ½ °–f°½ ¯ f%½f¾ %f¾f  °ff°f¯f ½ °– ° f © °ff .

.

 f¯½f° %¾ °ff ½ fff°f°– ½ f°% f¾½f° f° ½ °–¾f° © °ff¾f¯ ff¾½  ¾ff°ff #– ° ¾€  ¯f°f– ¯ °€ -° ¯¾¯ f  ¾ €¯ f ¾½ n# ¯ ° f° ¾ff° .ff¾f  °ff¾ ¯f ffnff ½ ¯ ¾f° © °ff °ff¾ ¯f ½ °–¾f° .

ff¾f 9f¾f° f° f f f½f f°f ff½¾f°½f¾n f ff–f°f°f 9f¾f° ¯ff f  f ff°½ ¯¯½$ ¾½$ f°¾½¯ff f °ff ° f ¯f° ff¯- –ff ¯f¯f° ¯f¯f½ °–f°ff°© °ff ½ ©f f ¾ff°f°– ff°  f°f  f€f ¯ff°.999 999 @ °f°ff¾f°¯f° © °ff¯ ° f½f½ °nffff° f° ½ °– fff°¯ °n½ 9f¾f°¾ ¯f½ °– ° f© °ff¯ ¯ f¾f°–f°¾ ½f¾ ¯ °©ff°f°f¯f° f° ½ °–f°–f° f°½ °– ¯f° © °ff f¯½f°  °ff¾ ¯f ½ °–¾f° © °ff f¯½f° 999 999 999 f© °ff ° f ff f- –ff ½f¾f°¯ff ¾ ff¯ –¯ff¾ ff f° f% ¯ nf¾ f % °–f° ¯  ¯ ° f° ¾ff°.

.

              .

.@D  .-@D .D.D-@D . ..9- 9D.-@9. .

@      9f¾f°½ °–f f°¯ff ©f°f° f¾¾f¾f° f° –ff ¯f @ ¯ff½f° ¯ff°½ °f ©f°– f° °f° ¯ff°¾¯f%I$ f% @ °f°¾f½fff°¯ °–¾f°© °ff ff°½ fff°% f– ¯ff° ¯f% ½ ° f°–f°nff½ °–¾f°© °ff 9 ° ff°nff½ ° ¯½°ff°© °ff f° ¾°€ ¾ ff¯° –ff @ °f° ¾°f¾ 9 ¾f f°f f°f  ff°½ ¯ ¾½$ f°¾½¯ff   f¯f  f°f 9f¾f°½ °––°ff° – ¯ff  .

.9-.

 9D9-DD-- @9 9-@ -@ -.@@.

9. --  f – ¯f½ °f ©f°–¯ f°f° f – f°.

f¾ – f –fff° @f°–¯f° –fff° ff°½ ° –fff° % ff°¾ ¯ ½n % . °–f€f°© °ff%© °ff¾f¯% ¯ f°––f °–f°f½f¾ –fff°f½¾f° ½ f¯ff½f¾ ° f¯ °–f°f f°nf°¾ ¯ ½n  f½¾f° ff½f¾ f¾f f½¾f°½f¾ °ff°f½¾f°½f¾n ¾ ½f¾f½¾f°½ f¯f f°f€f°° © °fff°– f° f°–¯ °– ff° n nf f f°           @ffnff¯ °– ° ff°© °ff f – f°–f° f  n¾¾ ½f¾ f°¯ °°°–¾ ¯ ¾ –fff° –fff° –fff° –fff° ¯ ¾ . 9 fff° ½ f°°¯f° © °ff f°–f°–f°– ff½¾f° ¯ ¾ ½°½f¾ –fff° 9 ° °–¯ff . ¾ °©¾f° ½ f¯f f –.

¾ . ¾ °©¾f° ½ f¯f       –fff°f½¾f° ½ f¯ff½f¾ ° f¯ °–f°f f°nf°¾ ¯ ½n  f½¾f° ff½f¾ f¾f . ¾ ¯ ¾ . °f f ¾ 9f– Iff¯f–n€ ¾  ¾ ¯ ¾ . ¾–°ff½¾f° ½f¾ f°–¾ ½f¾ f½¾f°½ f¯ff° f€f° –fff°f½¾f° ½ f¯ff½f¾ ° f¯ °–f°f f°nf° ¾ ¯½n  f½¾f° ff½f¾ f¾f . ¾ . ¾–°ff½¾f°½f¾ f°–¾ ½f¾f½¾f° ½ f¯ff°f€f° . ¾ .

. ¯ff99f¯ ff° $ .9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ -.9----                                     -f¯f ¾ ©f°–f° f¾ @f 9¾ ¾f°– ¾ f f –© °ff  9 ° ¯½°ff°½ ¯ ¾f°¯ff  9 °– ° f f $ . ¯fff½¾f°–  $ ff°©ff ff ¾ ¾ $ $ ff ¾ f½f¾ $ $ @ f¯ f°– $ .

nf° °–f° ff°¯f $ f½¾f°½f¾ f¯ ¯ °–¾¯ff $ ¯ f°––f$f °–f°f½f¾ ff° $ $ ¯f 99 ° f¯ ff°¯f$½¾ $ $ ¾f° f°$¯½ff° $ °ff° –¯ff% f°¾f¯% $ @ f –fff°½ °–f f°% ¯ f¯°–% $ $ 9fff°¾¯f f¾¯¯f°$½¾ $ $ ¾°€ ¾ ¯½f¯f° f° $ $ f°–f° ½¾ °–f°¾ f¯f $ $ f ff¯ff °ff°¯ ° f ¯½f $ $ ¯f° f° ¾°€ ¾ ¯½f¯f° f°$ ° ff°©ff f $ $  f° 9 ° ¯½°ff°$¯ ¯ff½fff°¯ff% f° $ $ ¾f¯% ¯ ¯½f¯ © °ff f f° f $  f°f f ½ f°fnf¾°f f– $ ¯ ¯½f¯ f©f 9 °–f f°% f°¾f¯% $ f ff¯ff f °ff°¯ °n¯¯ff  f ff¯ff f °ff°¯ °n¯¯ff $ . ¾ ¯f¾f° ff¯ –¯ff% f° $ ¾f¯% ¯$ ff¯ff °–f°¾ – f $ f¾f°–f° °f–°¾f ° $ $ 9 ¯° ff°$½ °–f°–f°¯ff  9 °–f f°¯ff% ¯ f¯°–% $ $ 9 ¯¯½$ ¾½$f°¾½¯ff $ $ f° f f½¾½f¾ f $ $ f° f# ¯fnf¾ f # $ $ f f° f °–f°f. $ $ ¯ f¯  ¾ °f°– f $ ½ ° ff° .

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  $ $ $ $ $  $ $ $                                    nfff° -f¯f½ ° f   .

      9 nfff°°€f¾ °ff°f¯f½ °– ° f© °ff f  $ f€f½ °f ©f°– f€f ¯ff°.9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ -..

.

9@-             9 ½f. °ff¾ ¯f½ ¯ ¾f°© °ff °ff¾ ¯f½ °– ° ff°© °ff ½f° f°½ °–¾f°© °ff 9 fff°¯f° © °ff f ½ °– °ff°©f ff° @           -.

f° ¾ °$ ff°¯f f¾¯¯f° ¾¾½f ¯½n J½ ¾ f° f¾ f½f¾$f f° ¾¾ f¾° f° ¾¾ @f ¾½¾f  ¾½¾f .f¾ Jf ½€ ¾ ¾½¾f ½° ° ½ n ©¯½¾ –– ¾%99f¯ ff°%  ¾½f ¾½¾f ¾ n %99f¯ ff°% ff ¾f€ n°f° $½f¾n f– ff ¾f€ ¾f½ ° €¾ f–  @ .

¾ ¯f  @f° ff°–f° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@f %%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% fff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%            .

.9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ DD@.@-9-@ -@ f f - – @f°  -f¯f .

 ¾ @f ¯f¾f f° ¯½f ¯f f  ¯ff° f¯f ¯f -f¯f f°––f ½ ° f @f f° ¯f¾f ¯$ ff @ ¯½f ¯$ ff -f¯f½ °–¾ © °ff %° f % nfff°                                                                                                                            .

.9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ DD@.@-9-@ -@ -  ¯ff°.

.

@- J- @9-.$9$ .@9-.

--9-J-9-@ -@  f–°¾¾f ¾ ° 9 ° f€ff°f  @f f–°¾¾ ¾ °f¯ff $¾½f @f°€f¾ ¾ ¯f f°€f¾ ¾f¾f  f ¯ff° f-€f¾ ¯ff° -f¯f½ –fff°–¯ °– ¾ff°¾ f ¯ff° fff°½ –fff°–¯ °– ¾ff° f¯f ¯½f –f¾   .D.@  ¯ff°––f©f f °fff°  .@ @D -f¯f ¯ @f°$ f° -$9'½f¾¾½ f°°f Jf–f° –ff ° –f¯f f¯f¯f f¯f@ ¯½f f¯f° -f¯f9 f¾ - @ €° f¯f9 f¾  -.

@9-DD-.D. .@ -f¯f½ °– ° f    - @ €° @ ¯½f½ °–¾f°¯ff 9 °–¾f°© °ff ¯f° f½f°¾¯ ½ °–f f° .

9@ -f¯f © °f°–¯ °–¾f° 9 °–f°ff°¯ f - –fff°–¯ ° ¯f @f½ °–f°ff°  D@ D@9J-.ff½ ¾ ¯f f° f°f¯ ff  -@.@ f ff°½ °ff°f f°½ ½ff° ¯ ff°   9-DD-.@D-@D9@$.- -f¯f fff° @ ¯½f –f¾  .9@9-DD-.

.9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ 9- D-@I@ J- f f  - –   ½ °f                    ¾ ff°  @f     ¯ff°    f° @f° nfff° - f€f ¾          ½ ¾ ¯f f° f          f          ¯½f          9 °–¾f° ½ ¾ ¯f f° ¯½f %©f¾f¾f%                   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful