KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

_____________________________________
PROSEDUR OPERASI PIAWAI

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

_____________________________________

UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA 13 JULAI 2007

D

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988
NO.RUJUKAN UIP-APPPB-01-07 UIP-APPPB-02-07 UIP-APPPB-03-07 UIP-APPPB-04-07 PROSEDUR Prosedur Penutupan Premis Untuk Membasmi Kuman,Serangga atau Tikus Prosedur Memerintah Premis Untuk Dibasmi Kuman,dibasmi serangga atau dibasmi tikus Prosedur Memerintah Barangan/BinatangDibasmi Kuman atau dimusnahkan Prosedur Pengurusan Jenazah Akibat Daripada Penyakit Berjangkit

BIL 1 2 3 4

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

_____________________________________
NO.RUJUKAN: UIP-APPPB-01-07

_____________________________________

PROSEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN , SERANGGA ATAU TIKUS

DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

NO.RUJUKAN PROSEDUR : UIP-APPPB-01-07
PROSEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN, SERANGGA ATAU TIKUS

1. NO.RUJUKAN PROSEDUR UIP-APPPB-01-07 2. TAJUK Prosedur Penutupan Premis Untuk Membasmi Kuman,Serangga atau Tikus

3. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara penutupan premis atau sebahagian daripada premis tersebut yang telah atau berkemungkinan telah dicemari dengan agen penyebab penyakit berjangkit supaya aktiviti basmi kuman, basmi serangga atau basmi tikus dapat dijalankan dengan sempurna bagi mengawal perebakan penyakit berjangkit disesuatu kawasan.

4. UNDANG-UNDANG BERKAITAN
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Akta Hidrogen Sianida (pewasapan) 1953 (pind. 1981) International health regulation 1969 Akta keterangan 1950 (disemak 1971)- akta 56 Kanun tatacara jenayah (disemak 1999) -akta 593 Akta tafsiran 1949 (disemak 1989) -akta 388 Kanun keseksaan (disemak 1997)- akta 574

5. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.1. Pegawai kesihatan daerah 5.2. Pegawai kesihatan persekitaran 5.3. Ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan 5.4. Penolong pegawai kesihatan persekitaran 5.5. Pembantu kesihatan awam 5.6. Pekerja rendah awam

6. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD - pegawai kesihatan daerah PKP - pegawai kesihatan persekitaran KPPKP - ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran PPKPK - penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan PPKP - penolong pegawai kesihatan persekitaran PKA - pembantu kesihatan awam PRA - pekerja rendah awam UIPN - unit inspektorat dan perundangan negeri AKTA 342 - akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988

7. PROSES KERJA PENUTUPAN PREMIS DI BAWAH PERENGGAN 18 (1)(d) Rujuk lampiran A

8. CARTA ALIR PROSES PENUTUPAN PREMIS DIBAWAH PERENGGAN 18(1) (d) Rujuk lampiran B

9. SENARAI SEMAK PERALATAN Rujuk lampiran C

10. SENARAI REKO/ DAFTAR 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah

11. SENARAI BORANG UNTUK PENUTUPAN PREMIS 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. Perintah penutupan di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Notis penutupan premis Borang permohonan buka semula Surat kebenaran beroperasi semula

b. PARCEL E.akta 388 14. BLOK E 10. PEMATUHAN PROSEDUR a.P. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 8.akta 574 13. 62590 PUTRAJAYA.12. Kanun keseksaan (disemak 1997). Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 12. . Keengganan dan kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturanperaturan pegawai awam( kelakuan dan tatatertib) 1993. 3. ministry of health 2004 11. 14. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 7. Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS 9. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 5. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 6. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). PUTRAJAYA. 2. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. W. SENARAI RUJUKAN 1. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease. DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala 10. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 4. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 13.

simpan satu salinanperintah penutupan yang dihasilkan daripada proses salinan dokumen yang asal 6. Isi butir-butir perintah penutupan premis. Perintah Serahkan kepada tuanpunya premis atau wakil penutupan satu dokumen tersebut disaksikan seorang premis anggota yang lain . basmi serangga atau peralatan basmi tikus dan penutupan premis lampiran c 4. Laporan siasatan 2. Terangkan kandungan arahan penutupan premis Lampiran D kepada tuanpunya premis atau wakilnya disaksikan seorang anggota lain. 3. Majuak laporan kepada UIPN dan JKN . Rekodkan aktiviti dan sediakan laporan 10. Kenalpasti premis/tempat yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman.SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) PROSES KERJA Anggota terlibat tindakan Dokumen berkaitan PPKP PPKP PPKP PPKP/PKA/PRA PPKP PPKP PPKP PPKP PPKP PPKP 1. Buat pemantauan perlaksaan aktiviti kawalan di lapangan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Terima laporan kejadian penyakit berjangkit dan Boring menyiasat kes penyakit berjangkit di hospital notifikasi/siasatan atau di lapangan. Sediakan peralatan dan pekakas yang berkaitan Senarai semak untuk tujuan basmi kuman. Kenalkan diri serta terangkan tujuan kedatangan Gambar/peta kepada tuanpunya premis atau wakilnya dan lokasi/kad menjalankan prosedur penutupan dan perakuan jabatan pembasmian serta ambil gambar 5.LAMPIRAN A PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN. basmi serangga atau basmi tikus. 9.(terangkan implikasi jika tidak patuh kepada arahan pegawai diberi kuasa). 7. Sekiranya kehendak di dalam perintah penutupan premis tidak dipatuhi . ambil gambar dan sediakan kertas siasatan. 8.

SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) CARTA ALIR PROSES KERJA MULA Terima laporan dan buat siasatan Kenalpasti premis yang perlu dibasmi kuman.basmi serangga atau basmi tikus Sedia peralatan untuk tindakan pembasmian/ pemeriksaan / penutupan premis Jalankan pemeriksaan di lapangan Tentukan tahap penutupan premis Sediakan perintah arahan dan terangakan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Serahkan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Tutup sebahagian Kepung kawasan dengan pita larangan masuk dan lekatkan notis perintah penutupan Tutup sepenuhnya Tampal notis perintah penutupan Tidak mematuhi arahan Pantau aktiviti yang diarah kan Sediakan IP dan serah kepaada UIP Mematuhi arahan Rekod hasil aktiviti/ sediakan laporan dan hantar ke UIPN JKN tamat .LAMPIRAN B PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN.

LAMPIRAN C PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN.SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKARA Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Borang siasatan kes penyakit berjangkit Peralatan basmi kuman Peralatan basmi serangga Peralatan basmi tikus Notis arahan penutupan premis kamera Kad pengenalan jabatan ADA TIADA Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :_______________________ : _______________________ .

SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) SENARAI PERALATAN YANG DIPERLUKAN BIL PERKARA Peralatan Basmi Kuman Spray Can Lysol Liquid Solution/ Bahan Kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium Hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas / Gauze Stainless Steel Basin Stainless Steel tray Disposable Glove Disposable mask Waterproof boots Disposabe apron One piece jump suit Eye goggles STATUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :_______________________ : ______________________ .PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN.

LAMPIRAN D No.dibasmi serangga atau dibasmi tikus dengan sempurnanya. BASMI SERANGGA ATAU BASMI TIKUS Ruj. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(d) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH PENUTUPAN PREMIS UNTUK KERJA-KERJA BASMI KUMAN. AKUAN TERIMA PERINTAH _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: *potong yang tidak berkenaan Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: . saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan penutupan seluruh premis / sebahagian * premis berikut kerana saya mempunyai sebab untuk percaya bahawa premis ini terdapat keadaan yang mungkin menyebabkan bermulanya atau merebaknya penyakit berjangkit Nama Premis : __________________________________ Alamat Premis : ___________________________________ Mulai __________________jam_________sehingga premis itu dibasmi kuman. K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(d) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau keduaduanya.

atas alasan ianya berada dalam keadaan yang mungkin menyebabkan bermulanya atau merebaknya penyakit berjangkit kepada orang ramai. ( Pegawai Diberikuasa Cop Rasmi Pejabat ) Ruj. saya pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan penutupan seluruh premis berikut: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Mulai_________________jam: __________sehingga premis ini dibasmi kuman. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Kami: Tarikh: .LAMPIRAN E No. dibasmi serangga atau tikus dengan sempurnanya.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA NOTIS PERINTAH TUTUP PREMIS Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1) (d).

LAMPIRAN F BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMBUKA SEMULA PREMIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama pemohon No.Kad Pengenalan Nama Premis Alamat Premis No. Telefon Rujukan Pemerintah Penutupan Tarikh perintah Penutupan Tarikh Perintah Penutupan Tarikh dan Masa Pemeriksaan semula dicadangkan Perakuan tuan punya Premis/ pengusaha Saya akui bahawa segala tindakanuntuk membasmi serangga atau membasmi tikus telah dilakukan dengan sempurna (Tandatangan) Tarikh: : _________________ 10 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh permohonan diterima Tarikh pemeriksaan dijalankan Pegawai yang menjalankan pemeriksaan (a) (b) (c) Status pemeriksaan: Premis dibenarkan dibuka semula Premis tidak dibenarkan dibuka semula Sebab : ____________________________ Tandatangan Pegawai diberikuasa .

Kami : _____________________________________ Tarikh: ______________________ Kepada: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tuan. dibasmi serangga atau dibasmi tikus. pegawai diberikuasa mempunayi kuasa untuk menutup premis tuan/ puan bagi tujuan dibasmi kuamn . KEBENARAN MEMBUKA SEMULA PREMIS YANG DIBERI PERINTAH PENUTUPAN DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d) AKTA PECEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 Sukacita merujuk kepada perkara diatas. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Pegawai diberikuasa dari pejabat ini akan menjalankan pemeriksaan bila-bila masa dan sekiranya premis tuan/puan didapati masih lagi dalam keadaan yang mungkin boleh menyebabkan bermulanya atau merebaknya penyakit berjangkit kepada orang ramai.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA Ruj. premis tuan/puan seperti : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dengan ini diberi kebenaran untuk dibuka semula mulai dari__________________________ 2.LAMPIRAN G No. ( ) Tandatangan pegawai diberikuasa Nama: Cop Rasmi Jabatan: .

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA _____________________________________ NO.DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .RUJUKAN: UIP-APPPB-02-07 _____________________________________ PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN .

1.5. Akta Hidrogen Sianida( Pewasapan) 1953(pind. dibasmi serangga atau dibasmi tikus.2. Akta Tafsiran 1948 (disemak 1989).akta 574 5.7.NO RUJUKAN PROSEDUR: UIP-APPPB-02-07 PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN.4.RUJUKAN PROSEDUR UIP-APPPB-02-07 2. 4. Kanun Tatacara Jenayah (disemak 1999)-akta 593 4.dibasmi Serangga atau dibasmi Tikus.6. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS __________________________________________________________________________ 1. International heatlh regulation 1969 4.2.3. Pembantu Kesihatan Awam . Akta pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 4.6. NO. TAJUK Prosedur memerintah Premis Untuk dibasmi Kuman.4. 1981) 4.3. Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Pegawai Kesihatan Daerah 5. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 5.1. 3. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara memerintah supaya sesuatu premis yang telah atau berkemungkinan telah dicemari dengan agen penyebab penyakit berjangkit supaya dibasmi kuman. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5.akta 388 4.5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Kanun keseksaan (disemak 1997). Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) -akta 56 4.8. Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 4. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.

4. PROSES KERJA MEMERINTAH PREMIS UNTUK DI BASMI KUMAN. SENARAI SEMAK PERALATAN Rujuk lampiran C 10.pekerja rendah awam .unit inspektorat dan perundangan negeri -Jabatan Kesihatan Negeri -Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 7. CARTA ALIR PROSES MEMERINTAH PREMIS UNTUK DI BASMI KUMAN.pembantu kesihatan awam .pegawai kesihatan persekitaran . Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah .6. 2.penolong pegawai kesihatan persekitaran . 6.ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran . SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP PKA PRA UIPN JKN APPPB .penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan . DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS Rujuk lampiran A 8.pegawai kesihatan daerah . DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS Rujuk lampiran B 9. SENARAI REKO/ DAFTAR 1. 3. 5.

Kanun keseksaan (disemak 1997). Perintah kerja di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta 342 2. PARCEL E. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease. 62590 PUTRAJAYA. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala 10. 14. PUTRAJAYA. W. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 12. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 8. SENARAI RUJUKAN 1. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. Laporan bulanan aktiviti dibawah seksyen 18 Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 Lampiran D lampiran E 12. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan. PEMATUHAN PROSEDUR 1. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). SENARAI BORANG 1. Keengganan atau kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturanperaturan pegawai awam (kelakuan dan tindakan) 1993. Garispanduan pencegahan dan pengawalan SARS 9.akta 574 13. .11. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. 2. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 5. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 13. 2. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. BLOK E 10. ministry of health 2004 11. Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah. 3.akta 388 14.P. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 7. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 6. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 4.

. Lampiran D Dokumen berkaitan Borang Siasatan Laporan siasatan Senarai semak PPKP Lampiran 1 PPKP PPKP KPPKP/PPKPK/PPKP Sedia lapoaran dan rekod aktiviti serta semakan. Keluarkan perintah premis dibasmi kuman.LAMPIRAN A PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN. Jalankan pemantauan ke atas aktiviti serta semakan. PKD/PPKP Rujuk laporan ke UIPN dan JKN. PPKP PPKP PPKP Sediakan peralatan untuk basmi kuman atau basmi serangga. basmi serangga atau bsami tikus. Terangkan isi kandungan notis arahan kerja pembasmian kuman. Kenalpasti premis/temapt yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman. Kenalkan diri serta tujuan tuanpunya premis atau wakilnya. basmi serangga atau basmi tikus. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS PROSES KERJA Anggota terlibat PPKPK Tindakan Terima laporan hasil siasatan kes penyakit berjangkit di hospital atau dilapangan. pembasmian tikus atau pembasmian serangga. Sedia dan serahkan notis arahan kerja pembasmian kuman pembasmian serangga atau pembasmian tikus.

DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS CARTA ALIR mula Terima laporan hasil siasatan kes Kenalpasti premis yang perlu dibasmi kuman . dibasmi serangga atau dibasmi tikus Sediakan notis arahan Terangkan isi kandungan notis arahan kepada tuanpunya premis atau wakil Serahkan notis arahan kepada tuanpunya premis atau wakil Jalankan pemantauan aktiviti yang diarahkan Mematuhi arahan Tidak mematuhi arahan Buka dan lengkapkan kertas siastan Jelaskan tindakan pembasmian dan proses tuntutan kes Sediakan laporan dan rekod hasil aktiviti tamat .dibasmi tikus Keluarkan perintah supaya premis dibasmi kuman.dibasmi serangga.LAMPIRAN B PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN.

DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS SENARAI SEMAK BIL 1 PERKARA Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Borang siasatan kes penyakit berjangkit Peralatan basmi kuman Peralatan basmi serangga Peralatan basmi tikus Notis arahan penutupan premis Kamera Kad pengenalan jabatan Status (ada/tiada) 2 3 4 5 6 7 8 9 SENARAI PERALATAN DIPERLUKAN BIL PERKARA Peralatan basmikuman Spray can Lysol Liquid Solution/ bahan kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas/ Gauze Stainless Stell Basin Status (ada/tiada) 1 2 3 4 5 6 7 8 .LAMPIRAN C PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN .

BIL 9 10 11 12 13 14 15 Stainless Steel Tray Disposable Glove Disposabe Mask Waterproof boots Disposable Apron One piece jump suit Eye Goggles PERKARA Status (ada/ tiada) Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau kedua-duanya. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No. K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS Ruj.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH SUPAYA PREMIS DIBASMI KUMAN. AKUAN TERIMA PERINTAH _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: *potong yang tidak berkenaan Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: . dibasmi serangga atau dibasmi mengikut arahan lampiran 1: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Dalam tempoh _____________hari.LAMPIRAN D No. saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan supaya seluruh premis / sebahagian premis berikut dibasmi kuman.

LAMPIRAN 1 Muka Surat 1 / 2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 ARAHAN KERJA PEMBASMIAN KUMAN . PEMBASMIAN KUMAN Lap dengan bahan basmi kuman Basuh dengan bahan basmi kuman Basuh dengan air panas / mendidih Jemur / dedahkan di tempat panas Tingkatkan pengudaraan Tingkatkan pencahayaan Gunakan sinaran ultraviolet Lakukan semburan disinfeksi 2. PEMBASMIAN SERANGGA ATAU PEMBASMIAN TIKUS Rujukan perintah: _____________________________________________________________ Tarikh: _______________________ 1. PEMBASMIAN KUMAN Penyemburan racun serangga pemasangan perangakap serangga Pewasapan kabus/ fogging pemasangan ULV/ Mist Memasang kelambu berubat Menggunakan racun serangga (spt Abate) .

PEMBASMIAN TIKUS Memasang perangkap Menggunakan racun tikus Fumigasi 4.Muka surat 2/2 3. Lain-lain kerja pembasmian _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Diperintah oleh : AKUAN TERIMA ARAHAN KERJA PEMBASMIAN Tandatangan : (tandatangan pegawai diberikuasa) Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Nama: No K/P: Tarikh: .

RUJUKAN: UIP-APPPB-03-07 PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN /BINATANG DIBASMI KUMANATAU DI MUSNAHKAN _____________________________________ DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA _____________________________________ NO.

6.2.6.3. Akta pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 4. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5.8. 1981) 4.akta 388 4. International heatlh regulation 1969 4.3.akta 574 5. Kanun Tatacara Jenayah (disemak 1999)-akta 593 4. Pegawai Kesihatan Persekitaran 5.1. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 5. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) -akta 56 4. Akta Hidrogen Sianida( Pewasapan) 1953(pind. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. 4. Pegawai Kesihatan Daerah 5. NO.2.7. TAJUK Prosedur memerintah pembasmian kuman terhadap barangan dan binatang 3.NO RUJUKAN PROSEDUR: UIP-APPPB-03-07 PROSEDUR MEMERINTAH PEMBASMIAN KUMAN TERHADAP BARANGAN DAN BINATANG __________________________________________________________________________ 1. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara memerintah supaya sesuatau barangan yang telah dicemari dan binatang yang dijangkiti atau dicemari oleh agen penyebab penyakit berjangkit dibasmi kuman di bawah perenggan 18 (1)(e) Akta Pencegahan Dan Pencegahan penyakit Berjangkit. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.5.4.1. RUJUKAN UIP-APPPB-03-07 2.4.5. Akta Tafsiran 1948 (disemak 1989). Kanun keseksaan (disemak 1997). Pembantu Kesihatan Awam . Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 4.

7. CARTA ALIR PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN /BINATANG DIBASMI KUMAN DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(e) AKTA 342 Rujuk lampiran B 9.pembantu kesihatan awam .pegawai kesihatan persekitaran .ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran .pekerja rendah awam .6. 10. PROSES KERJA PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN /BINATANG DIBASMI KUMAN DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(e) AKTA 342 Rujuk lampiran A 8. 8.pegawai kesihatan daerah .penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan . 11. Borang notifikasi kes Laporan keputusan makmal Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 342 Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah . SENARAI REKOD/ DAFTAR 6. SENARAI SEMAK PERALATAN Rujuk lampiran C 10.penolong pegawai kesihatan persekitaran . SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP PKA PRA UIPN JKN APPPB . 9.unit inspektorat dan perundangan negeri -Jabatan Kesihatan Negeri -Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 7.

14.akta 388 14. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 4. Keengganan atau kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan.11.akta 574 13. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 12. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 8. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda Atau diganti dengan satu prosedur lain atau dbatalkan. 62590 PUTRAJAYA. 3.2.P. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala 10. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 13. Kanun keseksaan (disemak 1997). Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 6. 11. 2. SENARAI BORANG 11. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 5. Perintah dibawah perenggan 18(1)(e) Akta 342 Perintah Pemusnahan di Bawah Perenggan 18(1)(e) Akta 342 Laporan Bulanan Aktiviti Dibawah seksyen 18 Akta 342 lampiran D lampiran E lampiran F 12. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 7. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS 9. W.peraturan pegawai awam (kelakuan dan tindakan) 1993. PARCEL E. 2. BLOK E 10. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8.3. .1. 11. PUTRAJAYA. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease. SENARAI RUJUKAN 1. PEMATUHAN PROSEDUR 1. ministry of health 2004 11.

Sekiranya kehendak didalam perintah kerja tidak dipatuhi . Buat pemantauan pastikan aktiviti disinfeksi dan pemusnahan telah dilakukan dengan sempurna. pasang barrier tape pada kawasan berkenaan Sekiranya praktik menjalankan diseinfeksi pada barangan atau binatang tercemar maka arahkan tuanpunya atau wakilnya untuk menjalankan disinfeksi Keluarkan perintah dibawah perenggan 18(1)(e) Akta 342 Terangkan kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakilnya.LAMPIRAN A PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN PROSES KERJA Anggota terlibat PKD/KPPKP/ PPKPK Tindakan Terima laporan dari hasil siasatan kes penyakit berjangkit di hospital atau dilapangan. Dapatkan pengesahan penerimaan tuanpunya premis atau wakilnya pada surat arahan tersebut. atau dimusnahkan Sediakan peralatn dan pekakas yang sesuai untuk tujuan basmi kuman Memperkenalkan diri serta tujuan kedatangan kepada tuanpunya premis atau wakilnya Tentukan samada perlu disinfeksi barangan atau binatang dikawasan yang dperiksa . sediakan kertas siasatan dan lengkapkan semua maklumat dan serah kepada unit UIP untuk tindakan mahkamah Jalankan kerja-kerja pembasmian dan pemusnahan dan buat tuntutan kos terhadap tuanpunya premis Rekodkan aktiviti dan sediakan laporan Majukan laporan ke UIPN dan JKN Dokumen berkaitan Borang siasatan/ laporan siasatan Senarai semak PPKP/PKA PPKP PPKP PPKP Rujuk UIPAPPPB-02-07 Lampiran perintah D PPKP PPKP PPKP PPKP Lampiran perintah E PPKP PPKP PPKP PPKP PPKP . (terangkan implikasi jika tidak patuh kepada arahan pegawai diberikuasa). Sekiranya terdapat halangan . keluarkan perintah pemusnahan. buat laporan polis dan pohon perintah mahkamah untuk pemusnahan. Kenalpasti barangan/ binatang yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman. Jika tidak praktik untuk disinfeksi barangan atau biantang yang tercemar .

LAMPIRAN B PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN CARTA ALIR MULA Terima laporan hasil siasatan kes Kenalpasti barangan/ binatang yang perlu dibasmi kuman atau dimusnahkan Tentukan status sama barangan/binatang berkenaan boleh dibasmi kuman Boleh dibasmi kuman Tidak praktik dibasmi kuman Perintah tidakan pembasmian Terangkan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Sediakan perintah pemusnahan Terangkan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Serahkan notis arahan perintah kepada tuanpunya premis atau wakil Jalankan pemantauan aktiviti diarahkan Mematuhi arahan Tidak Mematuhi arahan Buka dan lengkapkan kertas siasatan Dapatkan perintah mahkamah & jalankan tindakan pemb asmian dan proses tuntutan kes Sediakan laporan dan rekod hasil aktiviti .

LAMPIRAN C PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Boring notifikasi kes Laporan keputusan makmal Borang siasatan kes penyakit berjangkit Peralatan basmi kuman Perintah pembasmian Perintah pemusnahan Alat tulis Kamera Kad pengenalan jabatan Barrier Tape PERKARA Status (ada/tiada) Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

PROSEDUR MEMERINTAH BARANGAN/ BINATANG DIBASMI KUMAN ATAU DIMUSNAHKAN SENARAI PERALATAN DIPERLUKAN bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 Peralatan basmi kuman Lysol Liquid Solution/ bahan kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas/ Gauze Stainless Stell Basin Stainless Steel Tray Disposable Glove Disposabe Mask Waterproof boots Disposable Apron One piece jump suit Eye Goggles PERKARA Status (ada/tiada) Peralatan pemusnahan Bio-safety bin Cangkul Sharp bin Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

LAMPIRAN D No. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No. saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan supaya segala binatang yang tercemar dan binatang yang dijangkiti atau yang tercemar di premis berikut dibasmi kuman seperti arahan dalam lampiran 1: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Dalam tempoh _____________hari. Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau kedua-duanya.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH SUPAYA BARANGAN / BINATANG DIBASMI KUMAN Ruj. AKUAN TERIMA PERINTAH _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: *potong yang tidak berkenaan Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: . K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

LAMPIRAN 1 Muka Surat 1 / 2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 ARAHAN KERJA PEMBASMIAN KUMAN TERHADAP BARANGAN DAN BINATANG Rujukan perintah: _____________________________________________________________ Tarikh: _______________________ 1. BARANGAN TERCEMAR Lap dengan bahan basmi kuman Basuh dengan bahan basmi kuman rendam dalam bahan basmi kuman rebus dengan air mendidih semburan bahan basmi kuman pengasapan (Fogging) Fumigasi ( Fumigation) Tukar bungkusan atau pembalut Gunakan ianran ultraviolet tingkatkan pengudaraan tingkatkan pencahayaan tanam kumpulkan dalam beg “bio safety” .

BINATANG DIJANGKITI DAN TERCEMAR Mandi . Lain-lain kerja pembasmian _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Diperintah oleh : AKUAN TERIMA ARAHAN KERJA PEMBASMIAN Tandatangan : (tandatangan pegawai diberikuasa) Nama: Jawatan: Cop Rasmi: Nama: No K/P: Tarikh: .Muka surat 2/2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 2.berus dan sabun Mandi dan aplikasi bahan basmi kuman Lap dengan bahan basmi kuman 5.

LAMPIRAN D No. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________ Kepada : Nama : ____________________________________ No. K/P :___________________________________ Alamat: _____________________________________ ____________________________________________ Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 18 (1)(c) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. _______________________ Tandatangan Pegawai Diberi kuasa Nama : Jawatan : Cop rasmi: Tandatangan: Nama : No K/P: Tarikh: AKUAN TERIMA PERINTAH . Kegagalan tuan/puan untuk mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau didenda atau kedua-duanya. saya selaku pegawai diberikuasa dengan ini memerintahkan PEMUSNHAN barangan yang tercemar dan binatang yang dijangkiti atau yang tercemar seperti dalam lampiran 1 dipremis berikut kerana didapati barang atau binatang itu tidak berupaya dibasmi kuman dengan sempurnanya : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Dalam tempoh _____________hari.Siri: _______ KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 PERINTAH PEMUSNAHAN BARANGAN TERCEMAR DAN BINATANG YANG DIJANGKITI ATAU TERCEMAR YANG TIDAK BERUPAYA DIBASMI KUMAN DENGAN SEMPURNANYA Ruj.

LAMPIRAN 1 Muka Surat 1 / 2 PERENGGAN 18(1)(c) AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 ARAHAN KERJA PEMBASMIAN KUMAN TERHADAP BARANGAN DAN BINATANG Rujukan perintah: _____________________________________________________________ Tarikh: _______________________ SENARAI BARANGAN/BINATANG YANG DIPERINTAH UNTUK PEMUSNAHAN Bil. Jenis barangan/ binatang kuantiti Tempat dijumpai Anggaran kos Diperintah oleh : AKUAN TERIMA PERINTAH Tandatangan : Nama: (tandatangan pegawai diberikuasa) Nama: Jawatan: Cop Rasmi: No K/P: Tarikh: .

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA _____________________________________ NO.RUJUKAN: UIP-APPPB-04-07 PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT _____________________________________ DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA .

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan 5. Jururawat kesihatan 5. Pembantu Kesihatan Awam 5.2.8.akta 388 4.7. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4.5. TUJUAN PROSEDUR Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan jenazah (orang mati) akibat daripada jangkitan penyakit berjangkit dibawah seksyen 17. Akta pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 4. Pegawai Kesihatan Daerah 5.1.7.9. Kanun keseksaan (disemak 1997). International heatlh regulation 1969 4.5. NO.6. TAJUK Prosedur pengurusan Jenazah akibat penyakit berjangkit 3. RUJUKAN PROSEDUR UIP-APPPB-04-07 2.1. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 5. Kanun Tatacara Jenayah (disemak 1999)-akta 593 4. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.2.NO RUJUKAN PROSEDUR: UIP-APPPB-03-07 PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT PENYAKIT BERJANGKIT __________________________________________________________________________ 1. 4. Akta Tafsiran 1948 (disemak 1989).akta 574 5.4. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) -akta 56 4. 1981) 4. Jururawat masyarakat 5.8.3.3. Akta Hidrogen Sianida( Pewasapan) 1953(pind. Pembantu perubatan .4. Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 4.6. Pegawai Kesihatan Persekitaran 5.

jururawat Kesihatan -Jururawat masyarakat 7. Borang notifikasi kes Laporan siasatan kes penyakit berjangkit Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 17 akta 342 Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah Buku daftar CDC – Lampiran F Sijil kematian Permit pengkebumian Kebenaran untuk import.6. 5. Senarai semak peralatan. 8. eksport dan tran shipmayat .3.2.Lampiran E 10.Lampiran D 9. Senarai semak tatacara pembersihan jenazah. CARTA ALIR PENGURUSAN JENAZA DI BAWAH SEKSYEN 17 Rujuk lampiran B 9.1.penolong pegawai kesihatan persekitaran . 3. 6. SENARAI REKOD/ DAFTAR 1.Lampiran C 9. PROSES KERJA PENGURUSAN JENAZA DI BAWAH SEKSYEN 17 Rujuk lampiran A 8.pegawai kesihatan daerah . 4.pegawai kesihatan persekitaran . 2. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN AKTA 342 PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP PKA PRA JK JM . 7.pembantu kesihatan awam .penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan . SENARAI SEMAK PERALATAN 9.akta pecegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 .ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran .pekerja rendah awam . Senarai semak Pengendalian Jenazah.

akta 574 13.peraturan pegawai awam (kelakuan dan tindakan) 1993. PEMATUHAN PROSEDUR 1. 2. SENARAI RUJUKAN 1.11. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia 5. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS 8. Standard operating procedure for potential infectious disease. Universal infection control precaution. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia 4. Borang siasatan kematian penyakit berjangkit 2. . cawangan AIDS/ STD Kementerian Kesihatan Malaysia 2002 11. SENARAI BORANG 1. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia.ministry of health Malaysia (1995) 13. ministry of health. Laporan bulanan aktiviti Dibawah seksyen 17 Akta 342 Lampiran G lampiran H 12. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia 6. Standard precaution 2002. 2004 14. 2. “guidlines for the management of Non-muslim Dead bodies from health Aspect” Kementerian Kesihatan Malaysia 10. Kanun keseksaan (disemak 1997). Keengganan atau kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan. cawangan AIDS/ STD Kementerian Kesihatan Malaysia 2002 12. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda Atau diganti dengan satu prosedur lain atau dbatalkan. Garispanduan pengurusan Jenazah islam dari aspek kesihatan (cawangan AIDS/STD Kementerian Kesihatan Malaysia 9. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) –akta 593 16. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia 3.akta 388 17. Garispanduan pencegahan umum di rumah 2002. Akta tafsiran 1948(disemak 1989). Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia 7. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) – akta 56 15.

TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8. PARCEL E.14. BLOK E 10. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. W. 62590 PUTRAJAYA.P. PUTRAJAYA. .

minta dimaklumkan ke rumah mayat agar mengambil langkah perlindungan universal. beri penerangan tentang kaedah pengurusan mayat yang selamat kepada ahli keluarga /waris si mati dan menyelia urusan pemandian jenazah Senarai nama pengendali jenazah Maritime declaration of health Buku daftar kematian CDC Lampiran E (senarai peralatan yang diperlukan) Garispanduan pengurusan jenazah islam dari aspek kesihatan atau “guidlines for the management of Non-muslim Dead bodies from health Aspect” kementerian kesihatan Malaysia PPKP PPKP Bagi kematian dirumah .laksanakan kuarantin dan periksa mayat serta uruskan pengangkutan ke hospital Rekodkan maklumat kematian Sediakan peralatan Dokumen berkaitan Buku catatan notifikasi PPKP PKD PPKP PPKP PPKP Bagi kematian di hospital. sediakan peralatan mandi jenazah/ disinfeksi dan pergi ke lapangan Maklumkan kepada waris si mati bahawa kes tersebut menghidap penyakit berjangkit dan perlu diuruskan dengan langkah pencegahan yang khusus Hadkan jumlah pengendali jenazah tidak lebih 5 orang dan beri taklimat tentang langkah pencegahan semasa/ selepas mengenali mayat jika perlu. Periksa fizikal pengendali mandi jenazah dan jika ada yang luka. Senarai semak tatacara pembersihan jenazah PPKP Senarai semak pengurusan .LAMPIRAN A PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT PROSES KERJA Anggota terlibat PKD/KPPKP/ PPKPK Tindakan Terima notifikasi kematian penyakit berjangkit (HIV/KOLERA) samaada dari hospital atau institusi/ premis lain. Bagi kematian bukan di hospital hendaklah diuruskan oleh pengendali yang terlatih Jika melibatkan kematian di atas kenderaan seperti kapal atau kapal terbang . Jika kematian dihospital . pastikan luka tersebut ditutup dengan pembalut (plaster) kalis air.

Pastikan keranda tidak telap air dan ada lapisan plastic tebal di bahagian lantai. Keluarkan permit import/eksprot / tranship mayat Jika Jenazah hendak dikebumikan di dalam Negara.jenazah lampiran E PPKP PPKP Tentukan kawasan mandi jenazah mendapat pencahayaan dan pengudaraan mencukupi Pastikan semua pengendali jenazah membasuh tangan selepas menjalankan aktiviti mandian. maklumkan maklumat penghantaran jenazah ke pejabat kesihatan yang berkaitan Rekodkan aktiviti Buku daftar kematian CDC . Pastikan mayat diawet terlebih dahulu. pengangkutan dan pengkebumian Senarai semak pengurusan jenazah lampiran E PPKP PPKP PPKP Jika jenazah hendak dibawa keluar Negara. pastikan mayat diisi dalam beg mayat serta lak keranda (hermetically sealed) dengan meteri Kementerian Kesihatan Malaysia.

LAMPIRAN B PROSEDUR MEMERINTAH PREMIS UNTUK DIBASMI KUMAN. DIBASMI SERANGGA ATAU DIBASMI TIKUS CARTA ALIR mula Terima laporan kematian penyakit berjangkit dan tentukan kematian si mati (HIV/ kolera) Tentukan siapa akan menguruskan jenazah Sediakan peralatan (bagi kematian di rumah) Beri penerangan cara pengurusan jenazah Penyeliaan cara penyempurnaan jenazah dan disinfeksi Dalam negara Luar negara Pastikan pengawetan mayat dijlankan kertas siastan Periksa dan lak kerana Keluarkan permit eksport/ tranship mayat Tentukan destinasi Pastikan penggunaan beg mayat Rekodkan aktiviti tamat .

tuberculosis.LAMPIRAN C PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT SENARAI SEMAK TATACARA PEMBERSIHAN JENAZAH Kategori A Semua penyakit berjangkit melainkan di kategori B dan C Peralatan keperluan untuk mandi jenazah Sarung tangan getah 2 lapisan mesti Apron plastik digalakkan Pelindung mata Mask But getah digalakkan Taking mandi digalakkan Larutan peluntur digalakkan (1: 10 larutan sodium hypochloride) Mengkafan jenazah( jenazah islam) Sumbat rongga dengan kapas Tatacara mengendalikan jenazah Kategori B Jangkitan retroviral. Viral Hamorrhagic fevers. Lapisan kedua kapas biasa Mesti guna lapisan plastik terang selepas lapisan pertama kain kafan Digalakkan lapisan pertama kapas direndam dengan air bancuhan sodium hypochloride. SARS dsb. Lapisan kedua kapas biasa Gunakan lapisan plastic selepas lapisan pertama kain kafan untuk jenazah yang uzur dan yang mengeluarkan cecair badan Digalakkan lapisan pertama kapas direndam dengan air bancuhan sodium hypochloride. PLauge. Lapisan kedua kapas biasa.2 Lapisan plastik Mesti guna lapisan plastik terang selepas lapisan pertama kain kafan . Rabies. hepatitis dan meninngitis mesti Digalakkan Digalakkan Digalakkan digalakkan mesti Mesti-untuk jirusan pertama Kategori C Anthrax. mesti Mesti Mesti Mesti Mesti mesti Mesti-untuk jirusan pertama 1 2 2. 2.1 Digalakkan lapisan pertama kapas direndam dengan air bancuhan sodium hypochloride.

11 1.14 1.9 1.20 1.26 1.2 1.8 1.3 2.1 2.13 1.24 1.7 1.16 1.23 1.0 2.22 1.5 1.15 1.10 1.0 1.4 2.27 2.6 Proses yang diselia A Penyempurnaan pembersihan mayat Pengendali terlatih Memakai PPE tambahan Memakai 2 lapisan glove Elakkan jika ada luka .19 1.LAMPIRAN D PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT SENARAI SEMAK PENGENDALIAN JENAZAH Nama kes: Lokasi: Bil 1.2 2.5 2.17 1.3 1.21 1.1 1.25 1.18 1.4 1.12 1.6 1. kudis dsb Jika luka. kudis dibalut plaster Tidak melebihi 5 orang Cucian dengan bahan kimia Lapisan plastik tebal membungkus mayat Sumbat rongga/luka dengan kapas berbahan kimia PPE direndam bahan kimia /lupus Bersihkan lelehan/tumpahan Gunakan beg mayat(bukan islam) Tidak digalakkan pengawetan (embalming) Pakaian si mati dibasmi kuman/lupus Disinfeksi tempat mandian Air buangan dilupus dengan selamat Saudara mara dibenarkan mendekati tempat mandian Disinfeksi tempat mandian/kenderaan jika ada lelehan Penyempurnaan/ memakai pakaian mayat (bukan islam) Boleh mempamer jenazah diluar keranda Keranada tertutup dan kaca lutsinar bagi mempamer wajah Pengawetan(bukan islam) Saudara mara tidak dibenarkan mencium mayat Saudara mara tidak dibenarkan mencium mayat Mesti dimasukkan kedalam beg mayat(bukan islam) Kebumi/ bakar mayat dengan segera Basuh tangan denagn sabun Pemindahan/ pengangkutan mayat Pengawetan mayat (embalming) Permit import/ eksport/ tranship mayat Keranda dilapisi plastik tebal Keranda “hermatically sealed” Lak keranda dengan lak KKM Embalmer berlesen yang terlatih Nama penyelia: jangkitan: Tarikh: Kategori jenazah B / / / / / / / / / / / / / / / / / / / penyeliaan C / / / / / / / / / / / / / / / / catatan / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .

LAMPIRAN D PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT SENARAI SEMAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKARA Buku catatan notifikasi Senarai nama pengendali jenazah terlatih Rekod/daftar penyakit berjangkit Buku daftar kematian CDC Senarai semak pembersihan jenazah Senarai semak pengendalian jenazah Buku panduan pengurusan jenazah Peralatan mandi jenazah Kad pengenalan jabatan ADA TIADA SENARAI SEMAK PERALATAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PERKARA Spray Can Lysol Liquid Solution/ bahan kimia Basmi Kuman Lysol spray Sodium hypochlorite Wipes Liquid Handwash Kapas/ Gauze Stainless Stell Basin Stainless Steel Tray Disposable Glove Disposabe Mask Waterproof boots Disposable Apron One piece jump suit Eye Goggles (PPE tambahan) Glove Respirator Disposable shoe cover (PPE tambahan) Bio-Hazard safety container /plastic bag Bio-Hazard safety sharp bin Refuse bag ADA TIADA .

Disemak oleh: Tandatangan Nama Jawatan : _______________________ Tarikh:_______________ :______________________________________________ : _____________________________________________ .

LAMPIRAN F PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT BUKU DAFTAR KEMATIAN PENYAKIT BERJANGKIT Daerah : Negeri : Tahun: bil Nama IC Kes Tarikh . masa dan tempat mati Sebab kematian Alamat rumah Nama anggota penyelia Tarikh dan masa kebumi/ bakar Tempat kebumi / bakar Nama pengurus jenazah (undertaker) catatan .

KEADAAN TEMPAT PENGURUSAN MAYAT Keadaan penyaliran air dan perparitan : Sumber bekalan : E. MAKLUMAT PENGURUSAN MAYAT Nama pengendali : Tempat pengurusan mayat : Pengurusan jenazah : mandi Cara persemadian : tanam No. MAKLUMAT BERTUGAS Nama : No K/P @ passport : Warganegara : Alamat Rumah : Alamat Tempat Kediaman : Nama Pewaris: Alamat Pewaris : Etnik : umur : Jantina : Agama : Tahun/Bulan No. KEADAAN FIZIKAL MAYAT Semua anggota utuh jika tidak. Telefon : kapan bakar kosmetik pengawetan D. PENGURUSAN MAYAT JIKA UNTUK EKSPORT/ IMPORT Nama ejen yang menguruskan : Penghantaran melalui : Negara yang menerima: Tarikh penghantaran : BUTIR-BUTIR PEGAWAI YANG MENYELIA Nama : Jawatan : Tempat bertugas : . nyatakan : C. Pendaftaran wad : nama wad / hospital : tarikh notifikasi disiasat : tarikh Notifikasi kematian : A. Telefon : B.LAMPIRAN G PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT BUKU DAFTAR KEMATIAN PENYAKIT BERJANGKIT No Siri : Kematian CDC/ PKD 06/2006 FORMAT LAPORAN KEMATIAN DIBAWAH SEKSYEN 17 AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988 Diagnosis Awal kes : Tarikh diagnosis kes : Tarikh notifikasi kes diterima : Sebab kematian : Nama pegawai yang mengesahkan sebab kematian : Jawatan pegawai yang mengesahkan : Alamat tempat bertugas : no.

LAMPIRAN H PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH AKIBAT DARIPADA PENYAKIT BERJANGKIT LAPORAN BULAN AKTIVITI DI BAWAH SEKSYEN 17 Daerah : Negeri : bil penyakit kematian tarikh persemadian bulan : Tahun : Pengurusan persemadian tempat (jika swasta) catatan No daftar kes tempat tarikh Disediakan oleh: Tarikh : .

 9D@ J 9 9D@  . 9D@9-@ --9D@D.

f©f°f½f° D9- f°- ¯ ° ff° f°– ¾f¾ff°$ f½f° ¾f¾ff° °ff ¾ ¯f  ©D9 999  f¯½f° ½ °f 999$9 999 999 999 999 999 999 999 f¯½f° ½ °f 999 999  999 999 999     .D-- 9 °––f  f 9$999$ 999 @° ff° @ ¯ff½f° ff¾¾f¾ff° ¾½ °f ©f°– ¾½f ff f½f°–f° °f½f¾ ff°–f°$ °ff°–f°–½ ©ff°f°° ff° f¾¯¯f° ff ¯¾°ff° ff°½ ff° f°½ ff¾f°–¾ ¾f°©f° f¾¯ ¯f° . ¯½ °ff° ¾ f©f° ff°–f° ½f ff°½°f ½ ¯¾fff°f @ °f°¾f¯f f½ ¾°€ ¾ ff°–f°ff °ff°– ff¾f° f°– ½ ¾f ½f¾f°– f f½ ½f fff¾f° °ff° f°f½f¯ °©ff°f° ¾ °€ ¾½f f ff°–f°ff °ff°– n ¯f¯fffff°f°½°ffff°f° ¯ °©ff°f° ¾°€ ¾ ff°½ °f ff½ °––f°%%% %f @ f°–f°f° °–f°½ °f ½f ff°½°f½ ¯¾ff f°f % f°–f°¯½f¾©f f½f ½f ffff° ½ –ff f¾f% f½ff°½ °– ¾ff°½ ° ¯ff°f°½°f½ ¯¾fff°f ½f f¾ffff° ¾  f f½f° ¾°€ ¾ ff°–f°ff f°f°–f°– n ¯f ff°½ °f½ ¯¾°ff° f°f f½f ff°–f° ff½f°½¾ f°½°½ °f¯ff¯f° ½ ¯¾°ff° f½ ¯f°ff°½f¾f°f ¾°€ ¾ f°½ ¯¾°ff° f ff° °–f°¾ ¯½°f  f°f ° f ff¯½ °f ©f f ½f ¾ ff° f¾¾f¾ff° f° °–f½f°¾ ¯f¯f¯f f°¾ f ½f f °D9°° ff°¯ff¯f ff°f° ©f ©f½ ¯ f¾¯f° f°½ ¯¾°ff° f° f °f°¾ f f½f°½°f½ ¯¾  f°f f°¾ ff°f½f° .. D.9- 9D.-@ --$ -@- ..-@D.

D-- . D..-@ --$ -@- ..9- 9D.-@D.

@  @ ¯ff½f°f¾¾f¾ff° ¾ . ¯ffff° f f° °–f½f° f¾¾f¾ff° f½ff° ½ °f ¯ff¯f ©ff°f° ° ff°½ ¯ f¾¯f° f° ½¾ ¾ °f° ¾  f¾¯¯f° °f½f¾ ff°–f°$ °ff°–f°– ½  f¾¯¯f°ff ¯¾°ff° @ °f°¾f¾¾f¯f ff°–f°$ °ff°– °ff°  f¾¯¯f° @ f½f f¾¯¯f° ff°½ °f½ ¯¾°ff° . ¯ffff° 9 °f ff° ½ ¯ f¾¯f° @ f°–f°¾ f° °–f° ½ °f ½f f f°½°f½ ¯¾ fff @ f°–f°¾f° °–f° ½ °f ½f ff°½°f ½ ¯¾fff ff°°¾fff°½ °f ½f ff°½°f½ ¯¾fff ff°f°½ ¯f°ff° f fff° @ f.D          ff°f½f° f°  f¾f .

.9-.

-@ --$ -@- .      9 °–°€f¾ ¾ f½f° ½¾f°¯f¯f f°–¾f¾ff° ¾½ °f ©f°– 9 fff° f¾¯¯f° 9 °f½ ¯ f¾¯f° 9 °f½ ¯¾°ff° f¾ f¯ f f ½ °– °ff°©f ff° f @f½  f¾ %f f$f f%       ¾ ¯f  @f° ff°–f° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@f %%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% fff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  .D-- -. 9D. D..-@D.

 D.-@ --$ -@- .D-- -9@-9D-           ¾ ¯f  @f° ff°–f° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@f %%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% fff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 9 fff° f¾¯¯f° ¾ °$ ff°¯f f¾¯¯f° ¾¾½f ¯½n J½ ¾ f° f¾ f½f¾$f f° ¾¾ f¾° f° ¾¾ @f ¾½¾f  ¾½¾f .9D..f¾ Jf ½€ ¾ ¾½¾f ½° ° ½ n ©¯½¾ –– ¾ 9 fff°½ ¯¾°ff° ¾f€ ° .-@D.

f°– f½ ° f¾ %f f$f f%            .

.9-   %#$%$ - %%%%%%% !# . %!!!%#% !#%$&!#.

 .7**************** 05./.2.%$& #: .2*******************************************%.************************************ 4 .

7  –f–ff° f°$½f° ° ¯ ¯f ½ °f ° f ff ¯ ff° ¾f ¾fff° f° f½f f ¾f f°  ½ °©fff° ¾ f¯f ¯½ f ¯  ff°ff ° fff f f°f  D-@.9************************************* ******************************************** 9f f¯ °©ff°f°f¾f ff½ °––f°%%%n%f9 °n –ff° f°9 °–fff°9 °f ©f°–  ¾ff ¾ f ½ –ff f¾f °–f° ° ¯ ¯ °ff° ¾½ff ¾ –ff °ff°–f°– n ¯f f° °ff°–f°– ©f°–fff°– n ¯f ½ ¯¾  f¾¯ ¯f°¾ ½ fff° ff¯f¯½f° *************************************************************************** *************************************************************************** ff¯ ¯½ *************.2.!*********************************** .9-@ ***********************  @f° ff°–f°9 –ff f¾f @f° ff°–f°  -f¯f fff° .

½f¾¯  &½°–f°– f °ff° -f¯f -$9 @f .

.9- .ff$ 9--%%%n% @9-.

-@9 --- -@- ©f°½ °f ************************************************************* %. .7***********************  --@.-D.--9-J-9-@ -@ -9.

. f½ °–f° ff° f¾¯¯f°  f¾ °–f° ff° f¾¯¯f°  ° f¯ ff¯ ff° f¾¯¯f° ¾ °–f°f¯ °  ¾ ¯ f° ff° f¾¯¯f° ½ °–f¾f½f°%––°–% ¯–f¾%¯–f°% @f °–¾f°ff½ ¯ f °ff°f°f°f  °–ff°½ °– fff° °–ff°½ °nffff° f°f¯    ¯½f° ff¯ –# ¾f€ # .

f¾f$ 9--%%%n% @9-..

--9-J-9-@ -@  -@--@-@.

    f° f° ©f½ ¯ f¾¯f° ..f° ¾ f°¾f ° .f° f°f½f¾ ff° f¾¯¯f° f½ °–f° ff° f¾¯¯f° ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* *********************************************************************  ½ °f    %f° ff°–f°½ –ff f¾f% -f¯f fff° .

- @f° ff°–f° -f¯f -$9 @f  .½f¾¯ D-@.- 9. .

************************************ 4 .9-  %#$%$ - %%%%%%% !# .. %!!!%#% !#%!&$#%##% %%&%##%#&!$ &$!&# #: .7**************** 05./. .2.2*******************************************%.

!*********************************** .2.9************************************* ******************************************** 9f f¯ °©ff°f°f¾f ff½ °––f°%%%n%f9 °n –ff° f°9 °–fff°9 °f ©f°–  ¾ff ¾ f ½ –ff f¾f °–f° ° ¯ ¯ °ff° 9.9-@ ***********************  @f° ff°–f°9 –ff f¾f @f° ff°–f° -f¯f fff° -f¯f .7  –f–ff° f°$½f° ° ¯ ¯f ½ °f ° f ff ¯ ff° ¾f ¾fff° f° f½f f ¾f f°  ½ °©fff° ¾ f¯f ¯½ f ¯  ff°ff ° fff f f°f  D-@.D-- ff°–f°f°– n ¯f f° °ff°–f°– ©f°–fff°– n ¯f¾ ½ ff¯f¯½f° ½ ¯¾  f°f f½f ff°– ff °ff°–  f ½ff f¾¯ ¯f° °–f° ¾ ¯½°f°f *************************************************************************** *************************************************************************** ff¯ ¯½ *************.

½f¾¯  -$9  @f .

.ff$ 9--%%%n% @9-.9- .

7*********************** - --$ -@--9-@ D-@D9. .--9-J-9-@ -@ -9.D--            °¾ ff°–f°$ °ff°–    f°    @ ¯½f ©¯½f    °––ff°¾  ½ °f   %f° ff°–f°½ –ff f¾f% -f¯f fff° .-@9 --- -@- ©f°½ °f ************************************************************* %.-D.

9-@ @f° ff°–f° -f¯f -$9 @f  .½f¾¯ D-@.

 $ .-@-@-. -@D9-@-%% .-@-@-.D9 999  !# $&#!&#&$ %#! !%#% *************************************    D-@-9@@-9D---9 @ @. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% - DD. .

-DD-9D D9 999  9D9-DD-- @9-@ -@ **************************************************************************  - DD-9D D9 999   @D 9¾ ½ °–¾f° °fff f½ °f ©f°–  @DD-9D 9¾ °¯ ° f°–f°ffnff½ °–¾f°© °ff%f°–¯f%f f f½f f ©f°–f°½ °f ©f°– ff¾ ¾ ° f9 °n –ff° f°9 °–fff° 9 °f ©f°–   D-- D-- @-  f½ °n –ff° f°9 °–fff°9 °f ©f°–  f½ ¯¾°ff° f°––f9 ¯ ff9 °f  f – °f° f%9 f¾f½f°%%½° %  ° °f°f f –f°  f f°–f°%¾ ¯f% ff  f°°@ffnff °ff% ¾ ¯f% ff  f@f€¾f°% ¾ ¯f% ff  f°° ¾ ¾ff°% ¾ ¯f% ff  -@-@ @  9 –ff ¾ff°f f  9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°  f9 °°–9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°  9 °°–9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°f°f°  9 °°–9 –ff ¾ff°9 ¾ ff°  9 ¯ f° ¾ff°f¯  ff ¾ff°  ff¯f¾fff  9 ¯ f°½ ff°    .

 -@--D-- @ 9 99 999 999 999 9 9  . ff½ n –ff° f°½ °–fff°½ °f ©f°– ½ –ff ¾ff° f f ½ –ff ¾ff°½ ¾ ff° f½ °°–½ –ff ¾ff°½ ¾ ff° ½ °°–½ –ff ¾ff°½ ¾ ff°f°f° ½ °°–½ –ff ¾ff°½ ¾ ff° ½ ¯ f° ¾ff°ff¯ ½ ©f ° fff¯ ©ff ¾ff° ff¯f¾fff  99-DD-- J- ©f¯½f°  .

@9-DD-- J- ©f¯½f°   -.9@-   °ff¾ ¯fffnff½ ¯ ¾f°© °ff f¯½f°.

   °ff¾ ¯f9 °– ° ff° °ff f¯½f°   °ff¾ ¯f½ fff° f¯½f°  -$@        f°–°€f¾ ¾ f½f°¾f¾ff° ¾½ °f ©f°– ff½f°f ff¾ ¾ °ff f f¾¾f¾ff°°° ff°¯ff¯f f€f.

.

 f¯½f° © ¯ff° 9 ¯½ °– ¯f° °ff°°¯½ ¾½ f°f°¾½¯ff .

ff¾f D° ¾f°€ n°n°½ nf° ¯°¾€ f.ff¾f f° f ½ nf° nff°–f°$@ ¯ ° f° ¾ff°.ff¾f f¾½f° f°½ °n –ff°¯¯ ¯f nff°–f°$@ ¯ ° f° ¾ff°. - -  f°–¾f¾ff° ¯ff°½ °f ©f°– f¯½f°  f½f° f°f°f ff¾ ¾ °f f¯½f°  -DD-  f¾½f° f°f¾½f° f°¯¯½ °–¾f°f f½ °f ½ °f fff°¯ff°f° f°f.ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f€ .ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f f .ff¾f  #– ° ¾€ ¯f°f– ¯ °€-° ¯¾¯ f  ¾€¯ f¾½ n# ¯ ° f° ¾ff°.ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f fn°f°¯ff°f° ¯ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f ¾ ° ¯ff¾f  f¾½f° f°½ °–¾f°f f ½f¾ ¯ff¾f  f¾½f° f°½ °n –ff° °½ °–fff°  f¾½f° f°½ °–¾f° °ff¾f¯ ff¾½ ¾ff°%nff°–f°$@ ¯ ° f° ¾ff°.ff¾f%% f° f ½ f°–½n €½ °f°€ n¾ ¾ f¾ ¯°¾€ f  f f°–f°% ¾ ¯f% ff fffnff© °ff% ¾ ¯f% ff ff€¾f°% ¾ ¯f% ff f°° ¾ ¾ff°% ¾ ¯f% ff  9.@D-9D  9¾ f°– ff°° ° ff ¾ ff¾f f° f°––f½¾f ¾ °––f ½° ff –f° °–f°¾f½¾ f°ff fff°   °––f°f° ff –f–ff° ¯ ¯f ½¾ ° f°½f ff¾f° f°– ¯°f¾f f  ¯ ° f f° ¾ ¾ f°– ½ –ff °ff° ° ff° ff  ff ½ ff° ½ ff°½ –ffff¯% ff° f°° ff°%        .

  9.-@-@-. @D@D9D 9¾ °f ff ff¾f¯f ff ff°     D-  D-@-9@@-9D--- 9 @@. -@D9-@-%% .

 9D@9-@ --9D@D. 9D@ J 9 9D@           .

9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ 9 °––f  f 9$999$ 999 @° ff° @ ¯f°€f¾ ¯ff°½ °f ©f°–%I$% ¾f¯ff f f¾½fff°¾¾$½ ¯¾f° f ¯ff° ¾½f ¯°f ¯f¯f° ¯f¯fff–f¯ °–f¯ f°–f½ ° °–f°° ¾f f– ¯ff° f° ¾½f ° ff ¾f° ½ °– ° ff°– f f¯ ff° ¯ff° ff¾ ° ff°¾ ½ f½fff f½f f°– f¾f°ff°ff°° f°½ ¾f¯ff¾ f ¾f°½ °–f°–f° ¾½f  f°¯f¯f ¯ff° ff°½ fff° ¯ ° ff° nfff° °€f¾ 999 9 999 999 999 f– ¯ff° ¾½f ½ ° f°–f° °f°–f f ½ °–¾f°¯fff°–¾ f¯f ½f ff f–f$f¾¾ ¯f f°¯ ° f¾f°½ ¯f° f°© °ff 999 999 999 f– ¯ff° ¯f ¾ ff°½ fff°¯f° © °ff$ ¾°€ ¾ f°½ – f½f°–f° ..f¯f° ½f ff¾¾¯f fff ¾ ¾ ¯ °– f½ ½ °f ©f°– f°½ ¾f° °–f°f°–f ½ °n –ff°f°–¾¾ f f°©¯f½ °– ° f© °ff f f°– f° f¯f °f°–f°–f½ °n –ff°¾ ¯f¾f$¾ ½f¾¯ °– °f ¯ff©f½  9 ¾f€f½ °– ° f¯f° © °ff f°©ff ff°–f ½f¾f°f ¾ ½ °–f°½ ¯ f%½f¾ %f¾f  °ff°f¯f ½ °– ° f © °ff .f¯ nff°€ f f€f ¯ff°.

.

 f¯½f° %¾ °ff ½ fff°f°– ½ f°% f¾½f° f° ½ °–¾f° © °ff¾f¯ ff¾½  ¾ff°ff #– ° ¾€  ¯f°f– ¯ °€ -° ¯¾¯ f  ¾ €¯ f ¾½ n# ¯ ° f° ¾ff° .ff¾f  °ff¾ ¯f ffnff ½ ¯ ¾f° © °ff °ff¾ ¯f ½ °–¾f° .

ff¾f 9f¾f° f° f f f½f f°f ff½¾f°½f¾n f ff–f°f°f 9f¾f° ¯ff f  f ff°½ ¯¯½$ ¾½$ f°¾½¯ff f °ff ° f ¯f° ff¯- –ff ¯f¯f° ¯f¯f½ °–f°ff°© °ff ½ ©f f ¾ff°f°– ff°  f°f  f€f ¯ff°.999 999 @ °f°ff¾f°¯f° © °ff¯ ° f½f½ °nffff° f° ½ °– fff°¯ °n½ 9f¾f°¾ ¯f½ °– ° f© °ff¯ ¯ f¾f°–f°¾ ½f¾ ¯ °©ff°f°f¯f° f° ½ °–f°–f° f°½ °– ¯f° © °ff f¯½f°  °ff¾ ¯f ½ °–¾f° © °ff f¯½f° 999 999 999 f© °ff ° f ff f- –ff ½f¾f°¯ff ¾ ff¯ –¯ff¾ ff f° f% ¯ nf¾ f % °–f° ¯  ¯ ° f° ¾ff°.

.

              .

 .@D  .9- 9D.D-@D ..D..-@D .-@9. .

@      9f¾f°½ °–f f°¯ff ©f°f° f¾¾f¾f° f° –ff ¯f @ ¯ff½f° ¯ff°½ °f ©f°– f° °f° ¯ff°¾¯f%I$ f% @ °f°¾f½fff°¯ °–¾f°© °ff ff°½ fff°% f– ¯ff° ¯f% ½ ° f°–f°nff½ °–¾f°© °ff 9 ° ff°nff½ ° ¯½°ff°© °ff f° ¾°€ ¾ ff¯° –ff @ °f° ¾°f¾ 9 ¾f f°f f°f  ff°½ ¯ ¾½$ f°¾½¯ff   f¯f  f°f 9f¾f°½ °––°ff° – ¯ff  .

.9-.

@@. 9D9-DD-- @9 9-@ -@ -.

9. --  f – ¯f½ °f ©f°–¯ f°f° f – f°.

°–f€f°© °ff%© °ff¾f¯% ¯ f°––f °–f°f½f¾ –fff°f½¾f° ½ f¯ff½f¾ ° f¯ °–f°f f°nf°¾ ¯ ½n  f½¾f° ff½f¾ f¾f f½¾f°½f¾ °ff°f½¾f°½f¾n ¾ ½f¾f½¾f°½ f¯f f°f€f°° © °fff°– f° f°–¯ °– ff° n nf f f°           @ffnff¯ °– ° ff°© °ff f – f°–f° f  n¾¾ ½f¾ f°¯ °°°–¾ ¯ ¾ –fff° –fff° –fff° –fff° ¯ ¾ .f¾ – f –fff° @f°–¯f° –fff° ff°½ ° –fff° % ff°¾ ¯ ½n % . 9 fff° ½ f°°¯f° © °ff f°–f°–f°– ff½¾f° ¯ ¾ ½°½f¾ –fff° 9 ° °–¯ff . ¾ °©¾f° ½ f¯f f –.

¾ . ¾ . ¾–°ff½¾f° ½f¾ f°–¾ ½f¾ f½¾f°½ f¯ff° f€f° –fff°f½¾f° ½ f¯ff½f¾ ° f¯ °–f°f f°nf° ¾ ¯½n  f½¾f° ff½f¾ f¾f . ¾ °©¾f° ½ f¯f       –fff°f½¾f° ½ f¯ff½f¾ ° f¯ °–f°f f°nf°¾ ¯ ½n  f½¾f° ff½f¾ f¾f . ¾ . ¾ ¯ ¾ . °f f ¾ 9f– Iff¯f–n€ ¾  ¾ ¯ ¾ . ¾–°ff½¾f°½f¾ f°–¾ ½f¾f½¾f° ½ f¯ff°f€f° .

¯fff½¾f°–  $ ff°©ff ff ¾ ¾ $ $ ff ¾ f½f¾ $ $ @ f¯ f°– $ .9----                                     -f¯f ¾ ©f°–f° f¾ @f 9¾ ¾f°– ¾ f f –© °ff  9 ° ¯½°ff°½ ¯ ¾f°¯ff  9 °– ° f f $ . ¯ff99f¯ ff° $ .9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ -..

nf° °–f° ff°¯f $ f½¾f°½f¾ f¯ ¯ °–¾¯ff $ ¯ f°––f$f °–f°f½f¾ ff° $ $ ¯f 99 ° f¯ ff°¯f$½¾ $ $ ¾f° f°$¯½ff° $ °ff° –¯ff% f°¾f¯% $ @ f –fff°½ °–f f°% ¯ f¯°–% $ $ 9fff°¾¯f f¾¯¯f°$½¾ $ $ ¾°€ ¾ ¯½f¯f° f° $ $ f°–f° ½¾ °–f°¾ f¯f $ $ f ff¯ff °ff°¯ ° f ¯½f $ $ ¯f° f° ¾°€ ¾ ¯½f¯f° f°$ ° ff°©ff f $ $  f° 9 ° ¯½°ff°$¯ ¯ff½fff°¯ff% f° $ $ ¾f¯% ¯ ¯½f¯ © °ff f f° f $  f°f f ½ f°fnf¾°f f– $ ¯ ¯½f¯ f©f 9 °–f f°% f°¾f¯% $ f ff¯ff f °ff°¯ °n¯¯ff  f ff¯ff f °ff°¯ °n¯¯ff $ . ¾ ¯f¾f° ff¯ –¯ff% f° $ ¾f¯% ¯$ ff¯ff °–f°¾ – f $ f¾f°–f° °f–°¾f ° $ $ 9 ¯° ff°$½ °–f°–f°¯ff  9 °–f f°¯ff% ¯ f¯°–% $ $ 9 ¯¯½$ ¾½$f°¾½¯ff $ $ f° f f½¾½f¾ f $ $ f° f# ¯fnf¾ f # $ $ f f° f °–f°f. $ $ ¯ f¯  ¾ °f°– f $ ½ ° ff° .

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  $ $ $ $ $  $ $ $                                    nfff° -f¯f½ ° f   .

.      9 nfff°°€f¾ °ff°f¯f½ °– ° f© °ff f  $ f€f½ °f ©f°– f€f ¯ff°.9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ -.

.

9@-             9 ½f. °ff¾ ¯f½ ¯ ¾f°© °ff °ff¾ ¯f½ °– ° ff°© °ff ½f° f°½ °–¾f°© °ff 9 fff°¯f° © °ff f ½ °– °ff°©f ff° @           -.

f¾ Jf ½€ ¾ ¾½¾f ½° ° ½ n ©¯½¾ –– ¾%99f¯ ff°%  ¾½f ¾½¾f ¾ n %99f¯ ff°% ff ¾f€ n°f° $½f¾n f– ff ¾f€ ¾f½ ° €¾ f–  @ .f° ¾ °$ ff°¯f f¾¯¯f° ¾¾½f ¯½n J½ ¾ f° f¾ f½f¾$f f° ¾¾ f¾° f° ¾¾ @f ¾½¾f  ¾½¾f .

¾ ¯f  @f° ff°–f° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@f %%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% fff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%            .

@-9-@ -@ f f - – @f°  -f¯f ..9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ DD@.

 ¾ @f ¯f¾f f° ¯½f ¯f f  ¯ff° f¯f ¯f -f¯f f°––f ½ ° f @f f° ¯f¾f ¯$ ff @ ¯½f ¯$ ff -f¯f½ °–¾ © °ff %° f % nfff°                                                                                                                            .

@-9-@ -@ -  ¯ff°..9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ DD@.

.

@- J- @9-.$9$ .@9-.

@  ¯ff°––f©f f °fff°  .@ @D -f¯f ¯ @f°$ f° -$9'½f¾¾½ f°°f Jf–f° –ff ° –f¯f f¯f¯f f¯f@ ¯½f f¯f° -f¯f9 f¾ - @ €° f¯f9 f¾  -.D.--9-J-9-@ -@  f–°¾¾f ¾ ° 9 ° f€ff°f  @f f–°¾¾ ¾ °f¯ff $¾½f @f°€f¾ ¾ ¯f f°€f¾ ¾f¾f  f ¯ff° f-€f¾ ¯ff° -f¯f½ –fff°–¯ °– ¾ff°¾ f ¯ff° fff°½ –fff°–¯ °– ¾ff° f¯f ¯½f –f¾   .

@9-DD-.@ -f¯f½ °– ° f    - @ €° @ ¯½f½ °–¾f°¯ff 9 °–¾f°© °ff ¯f° f½f°¾¯ ½ °–f f° .D. .

- -f¯f fff° @ ¯½f –f¾  .ff½ ¾ ¯f f° f°f¯ ff  -@.9@9-DD-.@ f ff°½ °ff°f f°½ ½ff° ¯ ff°   9-DD-.9@ -f¯f © °f°–¯ °–¾f° 9 °–f°ff°¯ f - –fff°–¯ ° ¯f @f½ °–f°ff°  D@ D@9J-.@D-@D9@$.

9- 9D9-DD-- @9 9-@ -@ 9- D-@I@ J- f f  - –   ½ °f                    ¾ ff°  @f     ¯ff°    f° @f° nfff° - f€f ¾          ½ ¾ ¯f f° f          f          ¯½f          9 °–¾f° ½ ¾ ¯f f° ¯½f %©f¾f¾f%                   ..