Anda di halaman 1dari 50

UJIAN BULANAN 1 KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

1 Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada keperluan manusia yang paling asas? A Keperluan kasih sayang B Keperluan penghargaan C Keperluan fisiologi D Keperluan rohani Antara yang berikut, yang manakah merupakan keperluan fisiologi manusia? I Tempat tinggal II Kasih sayang III Rehat IV Pakaian A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Pernyataan yang manakah adalah tidak benar tentang keperluan? A Manusia boleh hidup tanpa keperluan lain tetapi tidak boleh hidup tanpa keperluan asas B Barang atau perkhidmatan yang membolehkan manusia hidup pada tahap keselesaan yang paling maksimum C Dipengaruhi oleh faktor jantina, umur dan tahap pendapatan D Manusia terpaksa membuat pilihan disebabkan oleh sumber yang terhad Semua yang berikut adalah keperluan asas pada masa kini, kecuali A kemudahan jalan raya B pendidikan C bekalan air dan elektrik D gedung membeli belah Semua yang berikut adalah barang keperluan, kecuali A pakaian untuk melindungi diri daripada kepanasan dan kesejukan B rumah yang sesuai untuk menempatkan semua ahli keluarga C minuman susu untuk bayi yang baru lahir D pakaian yang berfesyen dan bermutu untuk menghadiri kenduri Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kehendak manusia? A Perlu dipenuhi sebagai asas untuk hidup B Mempunyai batasan C Meningkat selaras dengan kemajuan teknologi D Terdiri daripada makanan, tempat tinggal dan Pakaian 9 7 Antara yang berikut, yang manakah adalah benar tentang perbezaan antara keperluan dengan kehendak? Keperluan Kehendak Masa : Satu jam lima belas minit

Keperluan harus ada Kehendak merupakan alat yang supaya manusia dapat menjadikan hidup lebih selesa terus hidup dan seronok kepada manusia Tidak mudah dipuas- Mudah dipuaskan dan kan dan keperluan kehendak adalah sama bagi adalah berbeza bagi setiap manusia setiap individu Berdasarkan pilihan Mempunyai tiga peringkat, individu mengikut iaitu fisiologi, rohani dan sosial keutamaannya A B C D 8 I sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja Semua di atas

Rajah 1 menunjukkan Hierarki Keperluan Maslow.

Rajah 1 Apakah yang diwakili oleh X dan Y? A X mewakili keperluan keselamatan, Y mewakili keperluan kasih sayang B X mewakili keperluan keselamatan, Y mewakili keperluan penghargaan C X mewakili keperluan kasih sayang, Y mewakili keperluan sempurna kendiri D X mewakili keperluan penghargaan, Y mewakili keperluan sempurna kendiri Berdasarkan Rajah 1 di atas, keperluan Y tergolong dalam peringkat A keperluan asas B keperluan sempurna kendiri C keperluan sosial D keperluan rohani Sistem perundangan dan perlembagaan yang disediakan oleh kerajaan adalah untuk memenuhi keperluan rakyat dari segi A keperluan kesejahteraan B keperluan keselamatan C keperluan asas D keperluan undang-undang dan peraturan

10

11

Rajah 2 adalah berkaitan dengan perusahaan.

18 Rajah 2 Berdasarkan rajah di atas, X dan Y berkemungkinan adalah I perniagaan III pembinaan II perkilangan IV perdagangan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 12 Pernyataan yang manakah adalah benar menerangkan pengeluaran ekstraktif ? A Nelayan menangkap ikan di laut B Pembantu rumah dari Vietnam bekerja di Malaysia C Tukang gunting menggunting rambut di salun D Pemandu mengangkut barang dari kilang ke kedai Encik Sharul terlibat dalam pengeluaran khidmat langsung. Jawatan yang dipegang oleh Encik Sharul kemungkinan sekali ialah A pengurus pusat beli-belah B pegawai bank C guru sekolah D penjaga perabot dan alat elektronik Maklumat berikut adalah berkaitan dengan sejenis nilai faedah. Kasut sekolah yang tidak habis dijual akan disimpan untuk dijual pada sesi persekolahan pada tahun hadapan Nilai faedah yang dimaksudkan ialah A nilai faedah bentuk C nilai faedah tempat B nilai faedah masa D nilai faedah milikan 15 Apakah peranan modal dalam pengeluaran? A Memastikan proses pengeluaran menguntungkan B Menggabungkan faktor tanah dan buruh untuk menghasilkan keluaran C Melancarkan proses pengeluaran D Meningkatkan kos pengeluaran Faktor pengeluaran yang manakah bertanggungjawab mentadbir pengeluaran dan menanggung segala risiko perniagaan? A Modal C Tanah B Usahawan D Buruh Antara yang berikut, yang manakah merupakan perbezaan antara usahawan dengan peniaga? A Mengatasi pesaing-pesaing dalam perniagaannya B Memaksimumkan keuntungan C Meningkatkan taraf hidup masyarakat D Mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak masyarakat

Antara yang berikut, yang manakah adalah faktor-faktor pengeluaran? I Modal III Buruh II Mesin IV Usahawan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Berikut adalah maklumat berkaitan kehidupan Encik Lee. Encik Lee dan isterinya menanam sayur-sayuran dan menangkap ikan di sungai untuk memenuhi keperluan keluarga sendiri. Jenis pengeluaran tersebut ialah A pengeluaran ekstraktif B pengeluaran langsung C pengeluaran tak langsung D perdagangan

19

13

20

14

Antara yang berikut, yang manakah bukan peranan usahawan? A Menyumbang ke arah pembangunan ekonomi B Mewujudkan peluang pekerjaan C Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat D Membantu kerajaan dalam penggubalan dasar dan polisi kewangan Terdapat beberapa keburukan tentang pengkhususan dalam pengeluaran. Antara yang berikut, yang manakah keburukan tersebut? A Daya cipta dan seni pertukangan terhad B Kos buruh dapat dikurangkan C Pekerja akan menjadi lebih produktif D Penghasilan barangan secara besar-besaran dan kos operasi dapat dikurangkan Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan pengkhususan. Pekerja akan menjadi lebih mahir Bukti yang menyokong pernyataan ini ialah A pekerja mengendalikan proses-proses tertentu B pekerja dibahagikan kepada beberapa kumpulan C mutu keluaran dipertingkatkan D output kilang telah meningkat

21

22

16

23

17

Antara yang berikut, yang manakah merupakan maksud perdagangan? A Agihan barang daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir untuk memenuhi keperluan dan kehendak B Memenuhi keperluan dan kehendak dengan mencipta nilai faedah melalui barang dan perkhidmatan yang dihasilkan C Menjalankan aktiviti jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan D Kegiatan menghasilkan keluaran barang separuh siap, barang siap dan perkhidmatan

24

Rajah 3 adalah berkaitan dengan perdagangan.

30 Antara yang berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan perniagaan? A Pemborong ikan B Peruncit C Penjual sayur-sayuran D Nelayan 31 Semua yang berikut merupakan bantuan perniagaan, kecuali A bank B promosi C pengangkutan D pengkhususan Permintaan dan penawaran terhadap barang dapat diselaraskan melalui fungsi A insurans B komunikasi C pengangkutan D pergudangan Maklumat berikut adalah berkaitan dengan sejenis bantuan perniagaan. Membantu peniaga menyampaikan mesej, pesanan dan surat dengan pantas Membantu mempercepat urus niaga Apakah bantuan perniagaan tersebut? A Promosi B Komunikasi C Pengangkutan D Pergudangan 34 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan peranan utama komunikasi dalam perniagaan? A Membantu menghubungkan peniaga lain dengan cepat dan segera B Membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara C Menyebarkan sains dan teknologi D Menghantar dan menerima maklumat perniagaan dengan pantas Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan perbezaan antara komunikasi dengan pengangkutan? A Mempercepat urus niaga B Memperluas pasaran C Menolong peniaga menerima pesanan D Menstabilkan harga barang di pasaran Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kepentingan perkhidmatan insurans kepada peniaga? A Dapat mewujudkan peluang pekerjaan B Dapat meningkatkan taraf hidup C Dapat memperoleh keuntungan D Dapat melindungi diri daripada kerugian yang berpunca daripada risiko yang boleh diinsuranskan

Rajah 3 Berdasarkan rajah di atas, apakah X? A Permintaan borong B Perniagaan runcit C Pengangkutan D Eksport 25 Perniagaan adalah cabang perdagangan kerana aktiviti perniagaan A mampu memuaskan keperluan manusia B mengagihkan hasil daripada pengeluar kepada pengguna C meningkatkan hasil pengeluaran D bermotifkan keuntungan Antara yang berikut, yang manakah tergolong sebagai perniagaan dalam negeri? A Eksport dan import B Entrepot dan import C Runcit dan eksport D Borong dan runcit Antara yang berikut, yang manakah bukan bantuan perniagaan? A Pergudangan B Eksport C Insurans D Perbankan Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang perniagaan? I Aktiviti mewujudkan nilai faedah II Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan III Aktiviti pengeluaran barang IV Aktiviti untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III, dan IV Antara yang berikut, yang manakah merupakan peranan utama pengangkutan dalam perniagaan? A Mengagihkan barang lebihan B Meningkatkan pengeluaran barang C Permintaan barang dipertingkatkan D Memperluas pasaran

32

33

26

27

28

35

36

29

37 Antara yang berikut, yang manakah merupakan komponen

bantuan perniagaan yang digunakan untuk melindungi daripada risiko perniagaan? A Promosi B Pergudangan C Insurans D Bank 38 Antara yang berikut, yang manakah merupakan sebab masyarakat purba tidak terlibat dalam aktiviti perdagangan? A Aktiviti pengeluaran yang dijalankan adalah bercorak sara diri B Keperluan dan kehendak mereka mudah dipuaskan C Sumber bahan mentah tidak terhad D Wang masih belum digunakan sebagai alat pertukaran

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut. Pernyataan I Betul Salah Betul Salah 39 I Pernyataan II Salah Betul Betul Salah

Sistem barter mengamalkan pengkhususan kerja dalam pengeluaran barang. II Membeli barang pada harga rendah dan menjual semula pada harga yang lebih tinggi dapat menghasilkan keuntungan kepada sesebuah perniagaan. I Pengkhususan membawa kepada penghasilan keluaran yang berlebihan. II Salah satu faktor yang menyebabkan wujudnya pengkhususan ialah keperluan dan kehendak manusia semakin bertambah.

40

KERTAS 2

Masa : Dua jam

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Kehendak setiap individu adalah berbeza. Huraikan 2 perbezaan antara keperluan dengan kehendak. [4 markah] (b) Nyatakan sebab-sebab kehendak manusia sukar dipenuhi. (c) Berdasarkan Model Hierarki Keperluan Maslow, huraikan keperluan manusia. 2 (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan sebagai sistem barter. (b) Sistem barter adalah tidak sesuai dilaksanakan dalam sistem perniagaan pada masa kini. Jelaskan masalah-masalah yang wujud akibat sistem barter. (c) Untuk mengatasi masalah sistem barter, wang telah diciptakan. Nyatakan fungsi-fungsi wang. [6 markah] [15 markah] [5 markah] [12 markah] [8 markah]

(a) Nyatakan lima perbezaan antara perdagangan dan perniagaan. (b) Terangkan fungsi-fungsi bank, pergudangan dan pengangkutan dalam membantu seorang pemborong dalam perniagaannya.

[10 markah] [15 markah] [5 markah] [10 markah] [10 markah] [8 markah] [17 markah]

(a) Huraikan lima ciri-ciri usahawan. (b) Nyatakan dan terangkan jenis nilai faedah dalam pengeluaran dan berikan contoh yang bersesuaian. (c) Pengeluaran tak langsung adalah lebih baik daripada pengeluaran langsung. Jelaskan.

(a) Terangkan empat jenis faktor pengeluaran. (b) Nyatakan dan terangkan peranan usahawan khususnya dalam usaha memberi sumbangan terhadap pembangunan negara.

Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab. 6 Puan Salbiah merupakan seorang pengusaha sos di Kampung Kok Doh, Setiawan. Beliau menjalankan perniagaan jualan sos secara kecil-kecilan di sebuah gerai kecil berdekatan dengan rumahnya untuk menambah pendapatan keluarganya. Perniagaan sos beliau mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk setempat. Jualan sos amat laris. Maka, beliau telah membuka sebuah kilang yang bermodalkan RM25 000. Beliau telah melantik anak sulungnya sebagai pengurus dan mengupah pekerja seramai 20 orang. Kebanyakan pekerjanya terdiri daripada saudara mara dan penduduk setempat. Menjelang musim perayaan, beliau menggunakan pekerja sambilan untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Puan Salbiah mendapatkan bahan mentah seperti tomato, cili, udang dan ikan bilis daripada sumber tempatan. Hasil keluaran kilangnya seperti sos tomato, sos cili, sos strawberi, sos epal, sos betik, sos nanas, sos lobak, sos tiram, sos udang dan sos ikan bilis dipasarkan kepada pemborong dan peruncit di sekitar bandar Tanjung Malim, Perak. Hasil keluaran sos pelbagai jenis ini tidak pernah ada dalam pasaran. Hasil keluaran tersebut dibungkus dalam pelbagai bentuk bungkusan dan saiz. Sesetengah sos dibungkus dalam plastik, ditinkan, dibotolkan dan dikotakkan. Sos keluaran Puan Salbiah mempunyai pelbagai jenis perasa seperti manis, masin, pedas dan kari. Ini menjadikan keluarannya memberi pelbagai pilihan kepada para pelanggannya. Sos Puan Salbiah mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Oleh itu, beliau bercadang untuk memperbesar kilangnya dan mengembangkan pasaran sosnya ke Singapura, Indonesia dan Brunei. Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut. (a) Jelaskan cabang-cabang pengeluaran yang terlibat dalam kes di atas. (b) Terangkan sumbangan yang diberikan oleh industri ini kepada masyarakat dan negara. [9 markah] [8 markah]

(c) Puan Salbiah merupakan seorang yang kreatif kerana dapat menghasilkan pelbagai jenis sos yang sebelum ini tidak pernah ada dalam pasaran serta dapat memperkembangkan pasaran. Pada pendapat anda, adakah sifat kreatif Puan Salbiah sudah mencukupi untuk memperkembangkan perniagaannya. Huraikan. [8 markah]

UJIAN BULANAN 2 KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1 Antara yang berikut, yang manakah merupakan maksud perniagaan dalam negeri? A Aktiviti membeli dan menjual barang atau perkhidmatan antara penduduk dalam sempadan negara yang sama B Aktiviti import, eksport dan entrepot yang dijalankan oleh seorang pengilang dengan beberapa pengilang lain C Aktiviti membeli dan menjual barang atau 6 perkhidmatan antara penduduk di sesebuah negara dengan penduduk negara lain D Aktiviti jual beli barang sahaja antara penduduk dalam sempadan negara yang sama 2 Rajah 1 adalah berkaitan dengan jenis-jenis perniagaan. 7 Rajah 1 Dalam rajah di atas, X dan Y kemungkinan adalah I eksport II import III perniagaan antarabangsa IV perniagaan dalam negeri A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 3 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jenis-jenis perniagaan dalam negeri? I Perniagaan import II Perniagaan eksport III Perniagaan kecil-kecilan IV Perniagaan besar-besaran A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Semua pernyataan berikut adalah benar tentang perniagaan dalam negerikecuali A pemborong membeli barang secara pukal daripada pengeluar dan mengedarkannya kepada peruncit dalam kuantiti yang lebih kecil B pemborong dan peruncit besar-besaran terlibat dalam perniagaan berskala kecil-kecilan C pemborong dan peruncit melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan untuk mendapatkan keuntungan D pemborong menyediakan pelbagai jenis barang untuk pilihan peruncit manakala peruncit menyediakan pelbagai jenis barang untuk pilihan pengguna Antara yang berikut, yang manakah benar tentang saluran agihan? A Kegiatan memecah pukal yang dilakukan oleh pemborong agar barang boleh diedarkan kepada pengguna dalam kuantiti yang dikehendaki

Masa : Satu jam lima belas minit B Proses pengagihan barang daripada pengeluar kepada pengguna akhir pada masa, tempat dan harga yang sesuai C Aktiviti jual beli barang secara pukal yang dijalankan oleh pemborong D Aktiviti jual beli barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan Antara yang berikut, yang manakah sesuai diagihkan melalui saluran agihan pengeluar kepada pengguna? I Pen III Susu segar II Beras IV Cermin mata A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara yang berikut, saluran agihan yang manakah sesuai untuk memasarkan keperluan pertanian? A Pengeluar pengguna B Pengeluar peruncit pengguna C Pengeluar ejen peruncit pengguna D Pengeluar pemborong peruncit pengguna Tugas ejen dalam saluran agihan barang atau perkhidmatan adalah A memantau segala aktiviti pengeluaran B bertindak bagi pihak prinsipal untuk menjalankan urus niaga tertentu C prinsipal menjalankan perniagaan atas nama ejen D mengutip hutang pengeluar Semua yang berikut adalah barang yang sesuai diagihkan melalui saluran agihan pengeluar kepada pengguna, kecuali I barang import II barang runcit III khidmat langsung IV barang yang dibuat mengikut tempahan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara yang berikut, yang manakah terdiri daripada peruncit kecil-kecilan? I Pegerai II Penjaja berkenderaan III Peruncit berkedai IV Pasar raya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Semua yang berikut adalah perniagaan yang dijalankan secara francais, kecuali A Marrybrown C Nelsons B Sugar Bun D Kedai Maulawi

10

11

12

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sejenis perniagaan. Jualan secara global Melintas sempadan negara Laman web Berdasarkan maklumat di atas, apakah bentuk perniagaan tersebut? A E-katalog C Layaran web B Kaedah prabayar D E-dagang 19

I II III IV A B

Mencari pasaran bagi pengeluar Pakar dalam bidang pemasaran Tidak menerima komisen bagi barang yang dijual Melancarkan program promosi I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

13

Semua yang berikut mempunyai kaitan dengan sistem layan diri, kecuali A diamalkan oleh peruncit kecil-kecilan B barang perlu dilabelkan dengan tanda harga C harga jualan barang adalah tetap D barang perlu diperagakan di rak-rak Pemborong khusus dikenali sebagai orang tengah yang A menyediakan tempat atau gudang untuk menyimpan barang yang dibeli oleh peruncit B menjual pelbagai jenis barang yang tiada kaitan antara satu sama lain C menjual satu jenis barang tertentu sahaja D hanya menjalankan tugas-tugas tertentu sebagai pemborong Rajah di bawahberkaitan dengan jenis-jenis pemborong. 21 20

Perniagaan antarabangsa bermaksud A kegiatan jual beli yang dijalankan antara pendudukpenduduk dalam sebuah negara yang sama B kegiatan jual beli yang dijalankan antara sesebuah negara dengan negara jiran sahaja C kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sesebuah negara dengan negara lain D kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk-penduduk negara maju dengan penduduk-penduduk negara kurang maju Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah tidak benar? A Eksport ialah barang atau perkhidmatan yang dijual kepada negara luar B Perniagaan antarabangsa dijalankan oleh pengimport dan kerajaan C Import ialah barang atau perkhidmatan yang dibeli dari negara luar D Perniagaan antarabangsa melibatkan hubungan dua hala, iaitu import dan eksport Antara yang berikut, yang manakah merupakan sebab kewujudan perniagaan antarabangsa? I Perbezaan kos pengeluaran II Tingkat teknologi dan kemahiran yang berlainan III Perbezaan sumber alam semula jadi IV Wujudnya peluang pekerjaan yang berlainan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Persamaan antara perniagaan antarabangsa dengan perniagaan dalam negeri ialah A menggunakan mata wang yang sama B menggunakan dokumen perniagaan yang sama C memerlukan bantuan perniagaan D menggunakan sukatan dan timbangan yang sama Eksport tak nyata bermaksud A barang nampak yang dibeli daripada negara luar B perkhidmatan yang dibekalkan kepada negara luar C barang nampak yang dijual kepada negara luar D mendapatkan perkhidmatan daripada negara luar Pelancong asing yang melawat Malaysia dikenali sebagai A eksport tak nyata Malaysia B import tak nyata Malaysia C eksport nyata Malaysia D import nyata Malaysia

14

15

Rajah 2 Berdasarkan rajah di atas, W ialah A pemborong fungsi terhad B pemborong khusus C pemborong satu barisan D broker 16 Apakah yang diwakili oleh Y dan Z? A Y mewakili ejen penjual, Z mewakili broker B Y mewakili broker, Z mewakili jober para C Y mewakili jober para, Z mewakili ejen penjual D Y mewakili broker, Z mewakili pemborong bayar dan bawa Semua yang berikut adalah pemborong fungsi terhad, kecuali A pemborong pesanan mel B pemborong bayar dan bawa C pemborong perkhidmatan pengangkutan D pemborong satu barisan Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ejen penjual?

22

23

17

24

18

25

Imbangan dagangan yang positif akan dicapai apabila A jumlah import tak nyata seimbang dengan jumlah eksport tak nyata B jumlah import nyata lebih kecil daripada eksport nyata C jumlah import nyata dan eksport nyata lebih besar daripada import tak nyata dan eksport tak nyata D jumlah eksport nyata dan eksport tak nyata lebih besar daripada import nyata dan import tak nyata Semua yang berikut adalah bantuan kepada pengeksport, kecuali A khidmat maklumat pasaran B mengenakan duti eksais C menyediakan pelabuhan kering D zon perdagangan bebas Pilih susunan yang betul bagi prosedur import yang harus dipatuhi oleh seorang pengimport. I Membuat pesanan II Membawa barang keluar dari perlabuhan III Mendapatkan dokumen seperti bil muatan, sijil asal usul dan invois eksport IV Membuat bayaran A I, II, III dan IV C II, III, I dan IV B I, III, IV dan II D III, IV, I dan II Semua yang berikut adalah agensi kerajaan yang menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti barang eksport, kecuali A MPOB C MATRADE B SIRIM D MARA Pada masa kini, masalah utama yang akan dihadapi oleh peniaga dalam perniagaan antarabangsa ialah A sukar untuk mendapatkan maklumat B sekatan peraturan kastam C risiko kecurian dan kerosakan D penentuan kedudukan kredit niaga Antara yang berikut, saluran eksport yang manakah yang paling sesuai untuk mengeksport barang piuter rekaan baru? A Melantik ejen di negara asing B Pejabat cawangan C Melalui wakil perdagangan ke luar negara D Eksport melalui pameran dagangan antarabangsa Apakah kesan yang akan wujud jika tarif tidak dikenakan ke atas barang import? A Meningkatkan keluaran negara B Meningkatkan harga eksport C Mengurangkan pendapatan negara D Harga import mahal Dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencegah dan mengharamkan import sesuatu barang tertentu ialah A embargo C taraf perintis B duti kastam D cukai eksport.

33

Antara yang berikut, yang manakah bukan halangan dalam perniagaan antarabangsa? A B C D 34 Menempah ruang di dalam kapal Standard dan syarat import Cara pembayaran yang berbeza Kesukaran untuk mendapatkan maklumat

26

Pengimport perlu menghantar sesuatu dokumen semasa memesan barang daripada pengeksport di luar negara. Dokumen tersebut ialah A surat pesanan C pesanan import B invois eksport D inden Antara yang berikut, dokumen yang manakah akan dikirim kepada pengeksport untuk memberitahu maklumat tentang barang seperti jenis barang, berat, kuantiti, harga, syarat pengangkutan dan sebagainya? A Surat pesanan C Invois import B Invois eksport D Pesanan import Antara yang berikut, dokumen yang manakah dikenali sebagai dokumen hak milik? A Nota perkapalan C Bil muatan B Invois konsular D Resit nakhoda Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri invois konsular? I Dapat mengetahui jumlah hutang II Disahkan oleh Pejabat Konsul negara pengimport III Sebagai bukti bahawa kebenaran diberikan oleh kerajaan negara pengimport IV Dapat membuat semakan dan perbandingan dengan inden A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Bil muatan dan bil udara adalah dokumen A pengangkutan C kastam B pembayaran D hak milik

35

27

36

37

28

29

38

30

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut.

31

39

Dokumen yang terlibat dalam peringkat selepas urus niaga terdiri daripada resit, invois, penyata akaun dan nota makluman. II Invois konsular digunakan untuk membuktikan barang yang telah dimasukkan ke dalam kapal dihantar kepada pengimport dalam perniagaan antarabangsa. I Peruncit berkedai tidak perlu mendaftarkan perniagaannya dengan Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. II Kedai khusus menjual pelbagai jenis barang keperluan seperti beras, gula, kopi dan sayur-sayuran.

32

40

KERTAS 2 Masa : Dua jam Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Nyatakan 5 fungsi peruncit dalam saluran agihan. [5 markah]

(b) Peruncit kecil-kecilan masih terus wujud walaupun menghadapi persaingan dengan peruncit besar- besaran. Mengapakah hal demikian berlaku? [10 markah] (c) Sekiranya anda hendak membuka perniagaan runcit, apakah yang anda harus lakukan supaya perniagaan anda berjaya? 2 (a) Huraikan persamaan antara gedung aneka jabatan dengan kedai sejaras. (b) Terangkan empat kekurangan koperasi runcit. (c) Terangkan secara ringkas bagaimana perniagaan e-dagang dijalankan. (d) Jelaskan secara ringkas bagaimana televisyen interaktif beroperasi. 3 [10 markah] [10 markah] [8 markah] [4 markah] [3 markah]

(a) Walaupun sesetengah negara kaya dengan sumber pengeluaran tetapi mereka masih terlibat dalam perniagaan antarabangsa. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya perniagaan antarabangsa. [12 markah] (b) Apakah kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar? Bagaimanakah perniagaan antarabangsa dapat membantu dalam pembangunan negara? [13 markah]

(a) Nyatakan prosedur untuk mengeksport sesuatu barangan. (b) Senaraikan ciri-ciri bagi perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. (c) Nyatakan persamaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa.

[7 markah] [10 markah] [8 markah]

(a) Seseorang pengeksport yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa menghadapi pelbagai masalah yang biasanya tidak dihadapi oleh peruncit yang terlibat dalam perniagaan tempatan. Jelaskan masalah-masalah tersebut. [17 markah] (b) Senaraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah perdagangan antarabangsa. [8 markah]

Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab. 6

Encik Khairul telah bekerja di sebuah syarikat penerbangan selama 15 tahun. Kini Encik Khairul berhasrat untuk bekerja sendiri. Beliau ingin menjadi usahawan yang berjaya. Maka, beliau telah mengikuti kursus keusahawanan anjuran MARA untuk mendapatkan kemahiran dan pengalaman untuk membuka perniagaan sendiri. Selepas yakin dengan kemahiran dan pengalaman yang ada, beliau telah membuka sebuah perniagaan yang dinamakan Syarikat Kain Berjaya. Syarikat tersebut mengeluarkan pelbagai jenis kain seperti kain batik, kain sutera, kain songket, kain satin dan sebagainya. Kualiti serta corak reka bentuk yang unik dan menarik menyebabkan Syarikat Kain Berjaya mendapat sambutan yang baik dalam pasaran tempatan. Kain songket, kain sutera dan kain satin keluaran Syarikat Kain Berjaya sering ditempah oleh agensi-agensi yang menganjurkan pakej untuk majlis perkahwinan. Selain itu, kain ini juga digunakan untuk tujuan perhiasan serta pakaian pengantin. Kebanyakan institut kebudayaan juga menempah kain daripada Syarikat Kain Berjaya untuk dijadikan pakaian bagi tujuan persembahan tarian dan lakonan dan juga pihak sekolah untuk dijadikan pakaian seragam bagi pelbagai persatuan kokurikulum seperti pengakap, pandu puteri, bulan sabit merah, tunas puteri, pancaragam dan sebagainya. Syarikat Kain Berjaya mendapat bekalan kain daripada beberapa pengilang di Kelantan. Encik Khairul berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya ke pasaran antarabangsa. Beliau juga ingin mendapatkan pelbagai jenis kain dari negara India dan China. Encik Khairul ingin memperkenalkan kain keluarannya ke luar negara. Beliau mahu mengeksport kain keluarannya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Negara Thai, Myanmar dan Indonesia. Rakan sekerja Encik Khairul menasihatkannya supaya tidak menceburkan diri dalam perniagaan antarabangsa kerana lebih rumit, berisiko tinggi dan mempunyai banyak halangan berbanding perniagaan dalam negeri. Walau bagaimanapun, beliau masih mahu mengembangkan perniagaannya ke luar negara dan yakin perniagaan beliau akan bertambah maju. Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut. (a) Jelaskan lima perbezaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. [10 markah]

(b) Huraikan halangan yang mungkin dihadapi oleh Encik Khairul apabila kain keluaran Syarikat Kain Berjaya dieksport ke luar negara. [8 markah] (c) Nyatakan jenis bantuan kerajaan yang boleh Encik Khairul perolehi untuk memastikan kain keluaran Syarikat Kain Berjaya dapat dieksport ke luar negara tanpa sebarang masalah. [7 markah]

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1 Semua yang berikut adalah dikategorikan sebagai keperluan seorang pelajar sekolah, kecuali A makanan dan minuman C pendidikan B rumah kediaman D beg yang baru Menurut Model Hierarki Keperluan Maslow, keperluan manusia boleh disusun mengikut keutamaan. Antara berikut, susunan keperluan yang manakah betul mengikut model tersebut? I Tempat perlindungan III Kasih sayang II Sistem perundangan IV Kenaikan pangkat A I, II, III dan IV C II, I, IV dan III B I, IV, II dan III D IV, I, II dan III Antara yang berikut, industri yang manakah memproses dan menukarkan bahan mentah menjadi barang separuh siap atau barang siap? A Perdagangan C Industri pembinaan B Industri esktraktif D Industri perkilangan 9 4 Perkhidmatan perubatan, pendidikan, perundangan dan persolekan dianggap sebagai pengeluaran kerana perkhidmatan mereka A menambahkan pilihan B meningkatkan keuntungan C memenuhi keperluan asas manusia D memberikan keselesaan kepada pengguna Rajah 1 adalah berkaitan dengan pengeluaran. Rajah 1 Apakah yang boleh disimpulkan daripada rajah di atas? A Pertukaran milik B Pertambahan nilai faedah C Pengeluaran secara langsung D Pertambahan nilai faedah bentuk 11 6 Antara yang berikut, yang manakah bukan cabang pengeluaran? A Pengkhususan C Industri ekstraktif B Perniagaan D Bantuan perniagaan Rajah 2 berkaitan dengan jenis-jenis pengkhususan. 13 10

Masa : Satu jam lima belas minit

Berdasarkan rajah di atas, pengkhususan X mungkin wujud disebabkan oleh

I faktor geografi II faktor sejarah A I, II dan III B I, II dan IV 8

III IV C D

sumber bahan mentah kemahiran I, III dan IV II, III dan IV

Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi pengkhususan antarabangsa? A Iklim B Bentuk muka bumi C Tingkat teknologi D Perbezaan peluang pekerjaan Antara yang berikut, yang manakah adalah ciri-ciri seorang usahawan? I Rajin II Berpandangan jauh III Gigih IV Mementingkan kestabilan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pernyataan yang manakah adalah benar tentang usahawan? A Mendapatkan keuntungan yang maksimum daripada perniagaan B Mengatasi pesaing-pesaing dalam menembusi pasaran C Melibatkan diri dalam kegiatan spekulasi D Menggunakan segala sumber untuk menghasilkan keluaran Semua yang berikut adalah bantuan perniagaan, kecuali A komunikasi C perniagaan B pengangkutan D insurans Bantuan perniagaan yang membolehkan maklumat dan dokumen penting disampaikan dengan cekap ialah A pengangkutan C komunikasi B perniagaan D promosi Perniagaan dianggap sebagai cabang perdagangan kerana A meluaskan pasaran melalui import dan eksport B melibatkan agihan keluaran C mengurangkan pembaziran D melibatkan urusan kewangan

12

Rajah 2

14

Antara yang berikut, yang manakah adalah jenis-jenis bantuan perniagaan? I Perdagangan III Bank II Pergudangan IV Insurans A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Sumbangan utama pengangkutan dalam membantu perniagaan adalah untuk A meningkatkan pemasaran barangan B mengagihkan barang yang berlebihan C meningkatkan pengeluaran barangan D memastikan peniaga menerima perlindungan daripada risiko yang boleh diinsurans Antara yang berikut, urus niaga yang manakah melibatkan perniagaan dan bantuan perniagaan? A Sebuah kilang kasut menghantar bekalan kasut untuk diletakkan di atas para-para khas di kedai B Seorang tukang gunting sedang menggunting rambut pelanggan di kedainya C Sebuah kilang perabot menghasilkan pelbagai jenis perabot untuk memenuhi permintaan pelanggan D Seorang peniaga menggunakan cek untuk membayar gaji pekerja di kedai beliau Antara yang berikut, pernyataan yang manakah paling tepat tentang perniagaan runcit? A Menjual secara pukal kepada pengguna B Menjual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna C Membeli secara pukal daripada pengeluar D Menjual secara kredit kepada pembekal Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang perniagaan dalam negeri? A Melibatkan perniagaan import dan eksport B Melibatkan pembantu-pembantu perniagaan C Melibatkan pertukaran mata wang asing D Melibatkan urus niaga melintasi sempadan negara Seorang peruncit berbeza daripada seorang pemborong kerana peruncit A menjual kepada pengguna akhir B membeli daripada pengeluar C menjalankan kerja-kerja akhir D memberikan kredit kepada pengguna Antara yang berikut, pernyataan manakah yang paling tepat tentang perniagaan borong? A Memberikan perkhidmatan selepas jualan kepada pengguna B Membeli barang secara pukal C Menasihatkan pengguna tentang cara penggunaan barang D Mengagihkan barangan kepada pengguna Maklumat di bawah berkaitan dengan Encik Adnan 26 Encik Adnan ialah seorang pengusaha barang piuter. Beliau ingin memasarkan hasil keluarannya ke seluruh negara. Justeru itu, beliau mengeluarkan barang piuter dalam kuantiti yang banyak. Semua yang berikut merupakan dokumen yang terlibat semasa urus niaga dijalankan, kecuali A nota makluman C invois B sebut harga D borang pesanan Apakah fungsi resit? 24 Apakah cara yang paling sesuai digunakan oleh Encik Adnan untuk mengedarkan hasil piuternya? A B 22 Melalui ejen C Melalui pemborong Melalui peruncit D Terus ke pengguna Antara yang berikut, yang manakah tidak sesuai diagihkan melalui saluran agihan pengeluar pengguna? A Perkhidmatan langsung B Barang-barang tahan lama C Hasil-hasil pertanian D Barang-barang tempahan khas Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri sebuah pasar raya? I Menjual beraneka jenis barang keperluan harian di dalam sebuah bangunan besar II Merupakan sebuah syarikat berhad dan dikawal oleh lembaga pengarah yang menentukan hala tuju perniagaan III Terletak di kawasan perumahan dan berdekatan dengan para pelanggan IV Ruang di dalamnya dibahagikan kepada beberapa bahagian yang dinamakan jabatan. A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Tujuan jualan langsung adalah untuk I memujuk pembeli II mewujudkan pembeli yang setia III bersaing dengan jenama lain IV memperkenalkan keluaran A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Maklumat di bawah berkaitan dengan sejenis perniagaan borong. Mengawasi pergerakan stok barang Menjaga dan mengekalkan stok barang di atas rak Menghantar jurujual ke kedai runcit untuk melakukan pemeriksaan Apakah jenis perniagaan borong yang dimaksudkan? A Pemborong bayar dan bawa B Pemborong pesanan berwakil C Pemborong jober para D Pemborong perkhidmatan pengangkutan

15

16

23

17

18

19

25

20

21 .

27

28

A Untuk membolehkan pembeli menyemak dan membandingkan harga yang dibayar B Sebagai bukti yang sah bahawa barang itu telah diterima C Untuk menjawab pertanyaan harga barang tertentu yang ditemukan oleh pembeli D Sebagai bukti pembayaran dan penerimaan serta rujukan bagi penjual atau pembeli Antara yang berikut, yang manakah bukan penerangan bagi kaedah sewa beli? A Penjual berhak menarik balik barang jika pembeli gagal menjelaskan ansuran B Pembeli boleh menebus balik barang yang ditarik balik oleh penjual asalkan baki hutang dijelaskan C Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian dan mengembalikan barang kepada penjual D Hak milik barang dipegang oleh pembeli selepas membayar wang pendahuluan Gambar 1 menunjukkan sejenis produk yang menggunakan kaedah jualan prabayar.

34

Dalam proses penghantaran barang ke pelabuhan, barang tersebut perlulah ditimbang dan direkodkan dalam A nota perkapalan C nota berat B nota kiriman D nota serahan Apakah halangan yang sering timbul dalam perniagaan antarabangsa? A Penggunaan bahasa yang berlainan B Masalah mendapatkan pengangkutan C Mengeluarkan barang berkualiti D Mengadakan promosi Apakah yang dinyatakan dalam inden? A Nombor invois C Tarikh serahan B K&K diK D Jumlah bayaran Siapakah yang mesti menandatangani bil muatan semasa barang dipunggah masuk ke dalam kapal? A Nakhoda kapal B Kelasi kapal C Pengurus jualan D Pengurus eksekutif

35

29

36

37 Gambar 1 Apakah kelebihan kaedah jualan ini kepada penjual? A Membolehkannya menikmati sesuatu perkhidmatan dengan cepat B Dapat meningkatkan prestasi aliran tunai C Memberikan diskaun yang menguntungkan kepada pembeli D Sesuai digunakan untuk semua jenis perniagaan 30 Antara yang berikut, yang manakah akan dinyatakan dalam perjanjian jualan konsainan untuk mengelakkan salah faham? I Cara penstoran barangIII Cara jualan II Cara serahan IV Cara bayaran A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah definisi perniagaan antarabangsa? A Kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sesebuah negara dengan negara lain B Kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sesebuah negeri dengan negeri lain C Kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sesebuah penempatan dengan penempatan lain D Kegiatan jual beli yang dijalankan antara pembeli dan pembekal Perniagaan yang menjual perkhidmatan ke luar negara merupakan A import nyata C eksport nyata B import tak nyata D eksport tak nyata Semua yang berikut adalah saluran import bagi pengimport, kecuali A secara langsung C ejen import B menghantar invois D saudagar import

38

Apakah bil yang digunakan apabila barang diangkut menggunakan kapal terbang? A Bil kapal C Bil pengangkutan B Bil muatan D Bil udara

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut.

31

39

Jualan prabayar ialah kaedah jualan yang membolehkan barang dirampas jika pembeli gagal menjelaskan bayaran selama tiga bulan berturutturut. II Peranan usahawan ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi supaya tidak bergantung kepada barang import. I Premium merupakan bayaran yang perlu dijelaskan untuk mendapatkan polisi insurans. II Koperasi runcit ditubuhkan untuk membantu semua ahli memperoleh barang pada harga yang berpatutan.

40

32

33

KERTAS 2 Masa : Dua jam Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 1 Berikut adalah maklumat berkenaan perusahaan Encik Shahrul. Encik Shahrul membuka perusahaan penghasilan jem berperisa rambutan dan mangga di Kampung Paya Dalam, Temerloh. Beliau menggunakan khidmat penduduk tempatan sebagai tenaga kerja di kilangnya. Penduduk-penduduk setempat yang dahulunya hanya bekerja di dusun dan bergantung kepada hasil keluaran buah-buahan kini bekerja sebagai pengilang. (a) Apakah peranan Encik Shahrul sebagai seorang usahawan? (b) Apakah yang dimaksudkan dengan pengkhususan mengikut proses? Terangkan secara ringkas. (c) Terangkan dan jelaskan jenis-jenis pengkhususan yang wujud dalam pengeluaran. 2 (a) Senaraikan 3 kelemahan pengkhususan. (b) Mengapakah seorang doktor yang memiliki sebuah klinik swasta sangat memerlukan perkhidmatan bank dan komunikasi tetapi kurang memerlukan perkhidmatan gudang dan promosi? [9 markah] [6 markah] [10 markah] [3 markah] [8 markah]

(c) Seorang pemborong mengimport barang-barang hasil tenusu seperti keju dan mentega dari New Zealand. Terangkan bagaimana pembantu-pembantu perniagaan berikut membantu beliau untuk mengagihkan barang-barang tersebut ke seluruh Malaysia dari segi: (i) Pengangkutan (ii) Pergudangan (iii) Insurans [14 markah] 3 (a) Apakah maksud francais? Berikan contoh yang sesuai. (b) Nyatakan saluran agihan yang paling sesuai untuk tiap-tiap jenis perniagaan yang berikut: (i) Penempahan langsir untuk hiasan rumah (ii) Penerbitan majalah hiburan (iii) Menjual hasil tangkapan ikan dari Pulau Pangkor (iv) Pengeluaran jubin yang terbaru dari Ipoh (v) Menjual kosmetik 4 (a) Apakah maksud perniagaan dalam negeri? [8 markah]

[17 markah] [2 markah]

(b) Perniagaan francais seperti KFC, Mc Donalds dan 7-Eleven semakin bertambah bilangannya di negara ini. Apakah yang menyebabkan ramai peniaga tertumpu terhadap arah aliran ini? [12 markah] (c) Terangkan ciri-ciri utama cara jualan konsainan. 5 (a) Berikan definisi istilah-istilah berikut: (i) Kuota (ii) Embargo [11 markah]

(iii) Tarif

[3 markah] [8 markah]

(b) Berikan alasan mengapa kerajaan Malaysia mengenakan (i) Duti import (ii) Duti keutamaan ke atas negara-negara tertentu (c) Huraikan fungsi-fungsi dokumen yang disenaraikan.

(i)

Inden

(ii)

Kredit berdokumen

(iii) Invois konsular

(iv) Bil perintah bayar [14 markah]

Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab. 6 Encik Bahyu ialah seorang penternak ikan tilapia di suatu kawasan pedalaman di Rembau. Beliau memiliki empat buah kolam besar yang dapat menghasilkan ikan bernilai RM75 000 setahun. Beliau telah memulakan perniagaan tersebut sejak tujuh tahun dahulu dengan menggunakan wang simpanannya sendiri sebanyak RM30 000. Pada tahun pertama, kolam ikannya kecil sahaja. Ini kerana pada tahun tersebut, cuaca sangat panas dan semua ikannya mati akibat kekurangan pengaliran udara untuk bernafas di dalam kolam itu. Encik Bahyu tidak berputus asa. Berpandukan nasihat daripada Jabatan Perikanan dan bantuan pinjaman kewangan daripada Bank Pertanian, beliau dapat membeli empat buah pam untuk memudahkan pengaliran udara. Beliau juga memperbesarkan kolamnya dan membeli anak-anak ikan yang baru. Ikan baru tersebut diberi makanan yang bermutu supaya cepat membesar. Dia mengupah empat orang pekerja untuk membantunya memberi makanan pada ikan dan menjaga kebersihan di sekeliling kolam. Dalam masa enam bulan sahaja, ikan-ikannya dapat dijual kepada pemborong ikan dengan harga yang tinggi. Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut. (a) Apakah cabang pengeluaran yang diceburi oleh Encik Bahyu? (b) Dengan menyatakan bukti, kenal pasti enam sifat keusahawanan yang ada pada Encik Bahyu. (c) Selain daripada memberikan pinjaman, terangkan perkhidmatan lain yang boleh diberi oleh bank kepada kegiatan perniagaan Encik Bahyu. (d) Bagaimanakah bantuan perniagaan seperti pengangkutan dan insurans boleh membantu Encik Bahyu dalam perniagaannya? [1 markah] [12 markah] [6 markah] [6 markah]

UJIAN BULANAN 3 KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1 Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri IKS? A Menggunakan teknologi terkini B Penggunaan tenaga buruh separuh mahir dan tidak mahir C Lokasinya boleh ditempatkan di mana-mana lokasi yang sesuai D Berskala sederhana tetapi berpotensi untuk maju Intensif modal diamalkan oleh A industri kraf tangan B industri batik C industri pembuatan kereta D industi pakaian Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang industri kecil dan sederhana? I Jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta II Bergantung kepada pasaran antarabangsa III Mendapat bantuan daripada agensi-agensi kerajaan IV Mempunyai kurang daripada 150 orang pekerja sepenuh masa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Semua yang berikut adalah kepentingan IKS, kecuali A menyumbang kepada pendapatan negara B memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai C meningkatkan keperluan import negara D penggerak sumber bahan mentah Masalah yang sering dihadapi oleh IKS ialah A kesukaran mendapatkan bahan mentah B sukar mendapatkan lokasi yang sesuai C masalah memasarkan hasil keluaran D masalah kesukaran menghasilkan produk berkualiti Tanggungjawab SMIDEC terhadap sektor IKS ialah A memastikan IKS mendapat bekalan bahan mentah yang mencukupi B menjamin kualiti barang keluaran IKS C memasarkan barang keluaran IKS di dalam dan luar negara D membantu menyelaras kemajuan dan pembangunan IKS Antara yang berikut, yang manakah adalah kegiatan IKS berdasarkan industri yang berasaskan logam? I Nat III Paku II A B C D 8 Bingkai besi I, II dan III I, III dan IV II, III dan IV Semua di atas

Masa : Satu jam lima belas minit

IV Skru

Antara yang berikut, agensi kerajaan yang manakah bertanggungjawab membantu IKS? I MARA III DRB-HICOM II KEMAS IV PKKM A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Semua yang berikut adalah masalah IKS, kecuali A modal dan pembiayaan B bantuan kerajaan yang tidak cukup C pengurusan D pemasaran Soft loan yang dilancarkan oleh SMIDEC adalah untuk memberi bantuan A pinjaman jangka pendek B kemudahan kredit dan modal pusingan C pembiayaan projek dan modal pusingan D pembangunan infrastruktur Semua yang berikut adalah ciri industri berat, kecuali A terdapat di pinggir bandar B saiz kilang yang besar C menggunakan alatan dan mesin yang canggih D memerlukan ramai pekerja mahir dan tidak mahir Antara yang berikut, yang manakah adalah intensif yang diberikan kepada usahawan vendor? I Elaun pelaburan II Taraf perintis III Pengecualian cukai IV Ganjaran atas keuntungan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Rajah 1 menunjukkan cara-cara untuk memulakan sesuatu perniagaan.

10

11

12

13

19 Rajah 1 Merujuk kepada rajah di atas, apakah yang diwakili oleh X? A Milikan tunggal C Dagang B Diundang D Syarikat berhad

Antara yang berikut, aspek perniagaan yang manakah mesti diurus dan dikawal? I Pengurusan stok II Pengurusan risiko III Pengurusan maklumat IV Pengurusan pelanggan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D Semua di atas

14

Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuka sesebuah kedai runcit ialah A tahap pendidikan B cukai yang perlu dibayar C sewa kedai D pengalaman Ciri-ciri seorang pelanggan yang rasional adalah A membeli kerana pembungkusan yang menarik B berfikir semasak-masaknya sebelum membeli C membeli barangan yang berjenama D membeli mengikut gerak hatinya Antara yang berikut, yang manakah adalah termasuk dalam pengendalian perniagaan? I Pengurusan bangunan II Pengurusan maklumat III Pengurusan sumber IV Pengurusan stok A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Kepentingan utama pengurusan kewangan kepada peniaga ialah A menganalisis prestasi perniagaan berdasarkan perakaunan yang siap B menganalisis kedudukan stok perniagaan C menentukan untung kasar perniagaan D memastikan peniaga mempunyai cukup wang untuk membayar perbelanjaan harian Antara yang berikut, yang manakah adalah cara pengurusan stok yang sistematik? I Menyimpan stok bergerak perlahan dengan kuantiti yang banyak II Merekod stok dengan tepat dan terperinci secara manual atau menggunakan komputer III Membuat pesanan stok barang daripada pembekal yang betul IV Membuat pemeriksaan ke atas stok barang yang dibekalkan oleh pembekal A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

20

Semua yang berikut adalah risiko yang tidak boleh diinsuranskan tetapi boleh dikawal, kecuali A kerugian akibat ketidakcekapan pengurusan B perubahan cita rasa pengguna C pecah amanah oleh pekerja D kerugian akibat persaingan Sebab utama milikan tunggal ditukarkan kepada perkongsian ialah A berkongsi kepakaran dan pengalaman B menyebarkan risiko C mengumpul lebih banyak modal D mengurangkan persaingan Setiap perkongsian dikehendaki mendaftar dengan A Pendaftar koperasi B Majlis tempatan C Pendaftar perniagaan D Pendaftar syarikat Masalah yang akan dihadapi oleh peniaga milikan tunggal ialah A kekurangan tunai B kesuntukan masa C kelembapan jualan D perbelanjaan yang berlebihan Nelsons dan Mc Donalds merupakan A francaisi B pasar raya besar C kedai sejaras D perniagaan francais Antara yang berikut, borang yang manakah digunakan untuk mendaftarkan sesuatu perniagaan milikan tunggal? A Borang D C Borang A B Borang 48A D Borang C Keuntungan bersih syarikat awam berhad akan dibahagikan kepada pemegang syer dalam bentuk A dividen C cukai B komisen D faedah Antara yang berikut, dokumen yang manakah mengandungi peraturan yang mengawal pengurusan dalaman sesebuah syarikat? A Prospektus

15

21

16

22

23

17

24

18

25

26

27

B Tataurus syarikat C Sijil perakuan penubuhan D Tatawujud syarikat 28 Syarikat awam berhad terletak di bawah kawalan dan pengurusan A pemegang syer B lembaga pengarah C kumpulan pengurus yang diupah D pemilik pengarah

III IV A B C D 36

Modal dipanggil Modal jelas I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Rajah 2 menunjukkan kelebihan perniagaan koperasi.

29

Semua yang berikut adalah kekurangan syarikat awam berhad, kecuali A terikat dengan undang-undang B penubuhan rumit C pemilik dan pengurusan terpisah D syer boleh dipindah milik Sebahagian daripada keuntungan syarikat berhad akan disimpan sebagai rizab kerana sebab-sebab berikut, kecuali A dijadikan modal tambahan untuk menyeimbangkan perniagaan B menggantikan mesin dan jentera yang luput C dibahagikan kepada pemegang syer sebagai dividen D menghadapi kerugian yang mungkin berlaku pada masa hadapan Sebuah syarikat sendirian berhad boleh beroperasi secara sah dan rasmi jika terdapat A tatawujud syarikat dan tataurus syarikat B sijil perakuan pemerbadanan syarikat C minit mesyuarat agung syarikat yang pertama D sijil perakuan pendaftaran perniagaan Semua yang berikut adalah persamaan antara syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad, kecuali A kewujudannya kekal B menanggung liabiliti terhad C wujud pemisahan antara pemilikan dengan pengurusan D syer dijual kepada orang ramai Antara yang berikut, yang manakah bukan kesan dasar penswastaan? A Perkhidmatan lebih cekap dan berkualiti B Memberi peluang pelaburan kepada orang ramai membeli syer syarikat yang diswastakan C Mengurangkan beban kerajaan D Mengurangkan penglibatan pihak swasta dalam ekonomi negara Antara berikut, yang manakah bukan kelemahan syarikat sendirian berhad? A Penyalahgunaan kuasa oleh lembaga pengarah B Menanggung beban kerja yang banyak C Dikenakan cukai syarikat yang tinggi D Bilangan anggota terhad Antara yang berikut, yang manakah merupakan modal syarikat berhad? I Modal nominal II Modal diterbitkan 37

Rajah 2 X ialah A kewujudannya kekal B mudah dibentuk C menikmati ekonomi bidangan D memberi kredit Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang koperasi? I Rakan kongsi tidak menyumbang sebarang modal dan tidak terlibat dalam pengurusan II Diusahakan seperti unit perniagaan biasa III Ditubuhkan oleh sekumpulan individu yang mempunyai kepentingan yang sama IV Bertujuan membantu ahli-ahli A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara yang berikut, yang manakah merupakan hak perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan? A Perbadanan awam B Milikan tunggal C Syarikat berhad D Koperasi

30

31

38

32

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut.

33

39

SMIDEC berperanan menyediakan kemudahan pengangkutan dan pergudangan untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS). II Keuntungan daripada koperasi disebut lebihan. I Tatawujud syarikat ialah dokumen yang mengandungi fasal penting untuk mewujudkan sebuah syarikat. II Tataurus syarikat ialah dokumen yang mengandungi peraturan yang mengawal pengurusan dalaman syarikat

34

40

35

KERTAS 2 Masa : Dua jam Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Huraikan secara ringkas ciri-ciri IKS berdasarkan aspek-aspek berikut: (i) Jenis keluaran (ii) Lokasi (iii) Modal (iv) Ciri-ciri umum pekerja (v) Teknologi pengeluaran (b) IKS berperanan sebagai tulang belakang atau batu asas kepada pembangunan negara. Bincangkan pernyataan di atas dengan merujuk kepada sumbangan IKS kepada negara. 2 (a) Takrifkan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) berdasarkan tafsiran yang diberi oleh SMIDEC (Small and Medium Industries Corporation). (b) Apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah yang menganggu pertumbuhan IKS?

[11 markah] [14 markah]

[2 markah] [23 markah]

(a) Selepas tamat persekolahan, Muthu ingin membuka sebuah gerai menjual buah-buahan. Berikan nasihat kepadanya dengan menghuraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan itu. [15 markah] (b) Gariskan langkah-langkah untuk mendaftar syarikat milikan tunggal. [10 markah] [6 markah] [7 markah] [12 markah] [11 markah] [14 markah]

(a) Nyatakan tiga jenis pelanggan yang mengunjungi sebuah perniagaan. (b) Mengapakah pelanggan kadangkala tidak berpuas hati dengan layanan peniaga? (c) Bagaimanakah dasar penswastaan menjadi jalan yang terbaik untuk membawa Malaysia ke tahap pembangunan yang tinggi?

(a) Nyatakan 6 kelebihan dan 5 kekurangan syarikat sendirian berhad. (b) Ayah dan pakcik anda ingin menubuhkan sebuah syarikat awam berhad. Terangkan kepada mereka cara penubuhan syarikat awam berhad.

Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab. 6 Kalau anda hendak membeli lampu hiasan untuk rumah baru anda, kunjungilah Kedai Lampu Hiasan Brightness di Selangor. Anda akan berasa kagum dengan susunan dan kecantikan pelbagai lampu hiasan yang diimport dan juga lampu hiasan buatan Malaysia. Pemilik kedai itu, Puan Sofia ialah seorang yang peramah. Pada masa dulu, beliau akan mengikut pekerjanya ke rumah pelanggan untuk memasang lampu di tempat yang sesuai. Kini, pelanggannya bertambah ramai. Antaranya adalah tempahan daripada pejabat-pejabat kerajaan, hotel-hotel dan resort. Kini, Puan Sofia menggaji beberapa orang pakar yang boleh memberi nasihat dan cadangan jenis-jenis lampu yang sesuai untuk sesuatu tempat atau majlis. Ada juga pakar reka bentuk dalaman yang sedia memberi idea tentang cara menyesuaikan lampu dengan langsir dan cat dinding. Pada masa sekarang, ada lebih kurang tiga puluh orang pekerja yang terlibat dalam pengurusan stok, melayan pelanggan dan menyimpan akaun. Pada musim perayaan dan cuti awam, pelanggan tetap akan menerima diskaun. Beliau juga menerima cara bayaran ansuran. Cawangan kedai ini juga terdapat di Nilai, Kepong dan Petaling Jaya. Cawangan-cawangan ini dikendalikan oleh pengurus yang dibayar gaji. Namun begitu, ramai pelanggan suka mengunjungi Kedai Lampu Hiasan Brightness di Selangor kerana layanan di sana lebih baik berbanding dengan cawangan-cawangan lain. Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut. (a) Nyatakan jenis perniagaan Kedai Lampu Hiasan Brightness. (b) Senaraikan tiga jenis pelanggan yang mungkin mengunjungi Kedai Lampu Hiasan Brightness. (c) Huraikan perkhidmatan yang diberikan oleh Kedai Lampu Hiasan Brightness kepada pelanggan. [2 markah] [3 markah] [10 markah]

(d) Apakah yang menunjukkan bahawa Puan Sofia mengamalkan pengkhususan dan bagaimanakah amalan tersebut meningkatkan jualannya? [5 markah] (e) Cadangkan cara-cara untuk meningkatkan mutu layanan terhadap pelanggan di cawangan-cawangan Kedai Lampu Hiasan Brightness. [5 markah]

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 1 KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan kehendak manusia? A Membeli makanan di kantin B Memasang bekalan elektrik di rumah C Menyewa sebuah rumah pangsa untuk diduduki D Membeli sebuah kereta yang menggunakan teknologi terkini Maklumat berikut adalah berkaitan dengan keperluan.
Merujuk kepada keperluan kendiri Mendorong manusia mengasah bakat dan kebolehan diri dalam bidang tertentu untuk mencapai kejayaan serta memperoleh kejayaan daripadanya

Masa : Satu jam lima belas minit

Apakah masalah yang dihadapi oleh Pak Kassim dan Pak Husin? A Masalah pertemuan kemahuan serentak B Kesukaran untuk menentukan nilai pertukaran C Kesukaran untuk membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil D Masalah barang tidak tahan lama 6 Maklumat di bawah berkaitan dengan Encik Majid. Encik Majid mempunyai sebuah kilang yang mengeluarkan sambal belacan di Bangi, Selangor. Kebanyakan daripada pekerjanya terdiri daripada penduduk tempatan. Berikutan permintaan yang tinggi, hasil keluarannya telah meningkat. Oleh itu, beliau memesan sebuah mesin berteknologi tinggi dari China untuk memudahkan proses pengeluaran di kilangnya. Antara yang berikut, yang manakah peranan Encik Majid sebagai seorang usahawan? I Mewujudkan peluang pekerjaan II Meningkatkan taraf hidup penduduk III Mengeluarkan barang yang menggunakan teknologi tinggi IV Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 7 Gambar 1 menunjukkan salah satu cabang pengeluaran.

Apakah keperluan tersebut? A Keperluan fisiologi C Keperluan rohani B Keperluan sosial D Keperluan psikologi 3 Antara yang berikut, yang manakah bukan perbezaan antara keperluan dengan kehendak? Keperluan Kehendak

Mempunyai batasan Tidak mempunyai batasan Berbeza mengikut Sama bagi semua manusia kemampuan seseorang Perlu dipenuhi dalam Merupakan pelengkap kepada kehidupan kehidupan Manusia tidak boleh Manusia boleh meneruskan hidup tanpanya kehidupan tanpanya 4 Maklumat di bawah berkaitan dengan proses penciptaan nilai faedah. Memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan Contohnya, kayu balak dipindahkan dari hutan ke kilang untuk diproses Apakah jenis nilai faedah tersebut? A Nilai faedah masa C Nilai faedah tempat B Nilai faedah bentuk D Nilai faedah milikan 5 Maklumat berikut berkaitan tentang Pak Kassim dan Pak Husin. Pak Kassim mempunyai seguni beras dan memerlukan ubi kentang. Pak Husin pula mempunyai seguni ubi kentang tetapi memerlukan sayur-sayuran.

Gambar 1 Apakah cabang pengeluaran tersebut? A Industri ekstraktif C Khidmat langsung B Industri perkilangan D Perdagangan 8 Pilih pasangan yang benar tentang jenis dan contoh pengkhususan. Jenis Contoh

Pengkhususan Doktor, pensyarah, nelayan, mengikut profesion petani

Pengkhususan kawasan Pengkhususan proses Pengkhususan antarabangsa A Perbankan B Pengangkutan 10

Negara Switzerland mengkhusus dalam pengeluaran jam tangan Negeri Kedah mengkhusus dalam pengeluaran padi Pekerja melabel tin di kilang mengetin nanas C D Pergudangan Promosi

Maklumat di bawah berkaitan dengan bantuan perniagaan.


Menyelaraskan bekalan dan permintaan Menstabilkan harga barang Merapatkan jurang antara pengeluaran dengan permintaan

Apakah bantuan tersebut?

Antara yang berikut, yang manakah merangkumi aktiviti perniagaan dan aktiviti bantuan perniagaan? A Menjual buah durian di tepi jalan B Menjual barang runcit di tepi jalan C Menjual nasi lemak dari rumah ke rumah dengan van D Menjual sayur-sayuran di pasar tani

Apakah perniagaan runcit tersebut? A Kedai am C Pegerai B Kedai khusus D Kedai sejaras 15 Sesetengah pelanggan lebih suka membeli barang dari kedai runcit berbanding dengan pasar raya. Mengapakah keadaan ini berlaku? I Para pelanggan mendapat layanan peribadi daripada peruncit II Para pelanggan akan memperoleh khidmat selepas jualan daripada peruncit III Para pelanggan dapat membeli barang dengan mudah dan segera kerana lokasi kedai runcit biasanya berdekatan dengan tempat tinggal IV Harga barang adalah tetap A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 16 Antara yang berikut, yang manakah terdiri daripada peruncit besar-besaran? I Pasar raya III Kedai khusus II Kedai am IV Kedai sejaras A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Maklumat di bawah berkaitan dengan perniagaan runcit. Menjual pelbagai jenis barang keperluan Barang dibungkus, diperagakan dengan kemas dan menarik dan lengkap dengan tanda harga Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A Pegerai C Kedai sejaras B Kedai am D Pasar raya 18 Semua yang berikut adalah benar tentang kedai katalog kecuali A perkhidmatan penghantaran barang ke rumah pelanggan disediakan B menawarkan skim bayaran ansuran fleksibel C membolehkan pelanggan membandingkan barang dari segi harga dan jenama berdasarkan katalog yang diedarkan D barang jualan dipromosikan secara global kepada pembeli melalui internet

11

Semua yang berikut adalah benar tentang perdagangan, kecuali A semua kegiatan yang berkaitan dengan pengagihan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna B bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna terakhir C merangkumi perniagaan dan bantuan perniagaan D merupakan aktiviti jual beli yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sebuah syarikat. Syarikat Makmur Berhad bercadang untuk mengeksport perabot buatannya ke luar Apakah saluran agihan yang sesuai digunakan oleh syarikat tersebut untuk mencapai matlamatnya? A Pengeluar peruncit pengguna B Pengeluar pemborong pengguna C Pengeluar ejen peruncit pengguna D Pengeluar pemborong peruncit pengguna
negara

12

17

13

Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah syarikat tempatan. Syarikat Lazat Sdn. Bhd. merupakan syarikat baru yang mengeluarkan sejenis sos berjenama spicy. Matlamat syarikat adalah untuk menguasai pasaran sos tempatan dalam masa tiga tahun akan datang. Apakah saluran agihan yang paling sesuai untuk mencapai matlamat syarikat tersebut? A Pengeluar pengguna B Pengeluar peruncit pengguna C Pengeluar pemborong peruncit pengguna D Pengeluar ejen peruncit pengguna

14

Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan perniagaan runcit. Memerlukan modal yang kecil Menjual hanya satu jenis barang atau sekumpulan barang sama jenis

19

Bagaimanakah pembeli memesan barang melalui edagang? A Melengkapkan borang pesanan yang dihantar bersama katalog B Melayari iklan barang dan perkhidmatan di internet C Menekan papan kekunci atau bercakap melalui gagang khas yang disambungkan kepada televisyen berinternet D Membuat pesanan melalui majalah dan surat khabar Maklumat di bawah berkaitan dengan fungsi pihak tertentu.
Memecah pukal dan melakukan kerja memproses Menyediakan gudang Mempromosi dan mencari pasaran Dalam saluran agihan, siapakah yang memainkan

Perniagaan Invois Nota debit Nota kredit Nota kiriman Mengandungi maklumat lengkap tentang barang yang dijual Memberitahu pembeli telah dikenakan bayaran yang kurang daripada sepatutnya Memberitahu pembeli telah dikenakan bayaran yang lebih daripada sepatutnya Menyatakan jenis dan kuantiti barang yang diserahkan tanpa menyatakan harga barang

20

25

fungsi sedemikian? A Peruncit B Pemborong 21

C D

Pengeluar Pengeksport 26

Antara yang berikut, apakah jenis dokumen yang perlu dikirimkan oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu barang yang telah dihantar melalui pengangkutan awam? A Nota kredit C Nota kiriman B Nota serahan D Nota makluman Antara yang berikut, yang manakah jenis jualan ansuran? A Jualan konsainan C Bayaran tertunda B Jualan prabayar D Jualan langsung Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang perbezaan di antara sewa beli dengan bayaran tertunda? Sewa Beli Bayaran Tertunda

Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang perbezaan di antara perniagaan borong dan perniagaan runcit? Perniagaan Borong Perniagaan Runcit

27

Tidak menanggung kos Menanggung kos iklan iklan yang tinggi Lokasi perniagaan Lokasi perniagaan terletak terletak di pinggir bandar berdekatan dengan tempat tinggal pelanggan Memerlukan modal besar Menyediakan gudang Memerlukan modal yang kecil Tidak perlu menyediakan gudang

Barang menjadi hak Hak milik barang tetap milik pembeli sebaik dipegang oleh penjual sahaja wang selepas membayar wang pendahuluan dibayar dan pendahuluan dan perjanjian ditandatangani menandatangani perjanjian Penjual boleh merampas Penjual tidak boleh menarik balik jika pembeli gagal balik barang jika pembeli menjelaskan ansuran gagal membayar ansuran Pembeli boleh membatalkan perjanjian dan memulangkan barang jika didapati tidak sesuai tertakluk kepada syarat tertentu Sesuai untuk barang yang mahal dan tahan lama 28 Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian dan memulangkan semula barang yang dibeli

22

Semua yang berikut merupakan persamaan antara perniagaan borong dengan perniagaan runcit, kecuali A kedua-duanya terlibat dalam kerja pemecahan pukal B kedua-duanya terlibat dalam membekalkan beraneka jenis barang C kedua-duanya bermatlamatkan untuk mendapat keuntungan D kedua-duanya perlu menyediakan kemudahan membeli-belah yang selesa kepada pelanggan Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan jenis pemborong. Pemborong ini menjual sekumpulan barang yang sama jenis Contoh barang jualan ialah hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Apakah jenis pemborong yang dimaksudkan di atas? A Pemborong am C Pemborong satu barisan B Pemborong khusus D Pemborong ejen

Sesuai untuk barang yang bernilai rendah

23

Rajah 1 di bawah berkaitan dengan kaedah jualan.

24

Pilih pasangan yang tidak benar tentang jenis dokumen perniagaan dan fungsinya. Dokumen Fungsi

29

Rajah 1 Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai untuk mewakili X dan Y? I Jualan tertunda III Konsainan II Sewa beli IV Jualan prabayar A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Maklumat di bawah berkaitan dengan jenis kaedah jualan.

Pembeli membuat bayaran terdahulu sebelum barang jualan atau perkhidmatan digunakan Berlaku secara meluas terutama dalam bidang komunikasi dan perkhidmatan awam Antara yang berikut, yang manakah keadah jualan tersebut? A Sewa beli C Bayaran tertunda B Jualan prabayar D Jualan konsainan 30 Antara yang berikut, yang manakah faedah dari perniagaan antarabangsa yang akan dinikmati oleh pengeluar? A Meluaskan pilihan B Meningkatkan taraf hidup C Menambahkan pengetahuan dan pengalaman D Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang Antara yang berikut, yang manakah import tak nyata? A Seorang pelajar Malaysia dihantar ke Australia untuk melanjutkan pelajaran B Seorang pelajar dari negara China melanjutkan pelajaran di negara Malaysia C Negara Malaysia mengeksport minyak kelapa sawit ke negara Jepun D Seorang usahawan membeli jentera dan alat kelengkapan dari Amerika Syarikat Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan dokumen perniagaan antarabangsa. Apakah jenis dokumen tersebut? A Bil muatan C Dokumen kastam B Nota perkapalan D Kredit berdokumen Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana? I Tidak memerlukan tahap teknologi tingg II Lokasi perindustrian biasanya terletak di merata tempat seperti di pinggir bandar dan bandar kecil III Mempunyai para pekerja yang mahir IV Mempunyai modal yang besar A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara yang berikut, yang manakah bukan peranan IKS? A Memberi peluang kepada bakal usahawan untuk menceburi sektor perindustrian. B Memberi peluang kepada seorang usahawan untuk menyumbang kebolehan dan daya cipta kreativitinya. C Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. D Meningkatkan ketidaksamaan jurang pendapatan antara penduduk. Antara yang berikut, yang manakah merupakan contoh kegiatan IKS? A Menternak lembu tenusu B Menjual aiskrim dengan menggunakan motosikal C Mengeluarkan kereta Kelisa D Mengeluarkan ubat-ubatan tradisional

36

Antara yang berikut, yang manakah kelebihan memulakan sendiri perniagaan? A Boleh mendapat pinjaman daripada bank dengan mudah B Perlu menjalankan semua kerja pengurusan dengan sendiri C Risiko kerugian dapat diagihkan antara ahli keluarga dan saudara mara D Bebas menguruskan perniagaan tanpa perlu berunding dengan orang lain Antara yang berikut, yang manakah menanggung liabiliti terhad? A Kedai Runcit Selvam B Klinik Zul dan Rakan-Rakan C Book World Sdn. Bhd. D Ali Enterprise Maklumat di bawah berkaitan dengan pemilikan perniagaan.
Klinik Omar dan Rakan-rakan Syarikat Kim dan Lee

37

31

38

32

Apakah jenis kelebihan jenis perniagaan di atas? I Kadar cukai rendah II Dapat berkongsi kepakaran III Perniagaan wujud secara berterusan IV Menanggung liabiliti terhad A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut.

33

34

39

Persamaan antara perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa adalah memerlukan faktor-faktor pengeluaran yang serupa. II Syarikat sendirian berhad merupakan salah satu jenis milikan perniagaan yang sesuai untuk penubuhan IKS. I Terdapat dua jenis perniagaan perkongsian iaitu perkongsian terikat dan perkongsian berhad. II Untung atas modal merupakan bentuk pulangan yang akan diterima oleh pelabur yang menyimpan di dalam akaun simpanan tetap.

40

35

KERTAS 2 Masa : Dua jam Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Bagaimanakah keperluan dan kehendak manusia dapat dipuaskan dengan aktiviti pengeluaran? (b) Apakah maksud sistem barter? (c) (i) Sebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya sistem barter boleh dilakukan. (ii) Adakah amalan sistem barter sesuai dalam perniagaan luar negeri? 2 (a) Bezakan antara perniagaan dan perdagangan. (b) Seorang pelabur yang bijak perlu sentiasa peka dan berwaspada apabila hendak membuat pelaburan. Huraikan lima perkara yang perlu dipertimbangkan oleh bakal pelabur sebelum membuat sesuatu pelaburan. 3 (a) Huraikan secara ringkas bagi perkara-perkara yang berikut: (i) Broker (ii) Pemborong bayar dan bawa (iii) Pemborong pesanan berwakil (iv) Ejen pengeluar (v) Pemborong pesanan mel Bincangkan tentang perkara-perkara berikut: (a) Dokumen pembayaran antarabangsa (b) Dokumen pengangkutan antarabangsa (a) Sesebuah koperasi ditubuhkan adalah untuk menjaga kebajikan ahli-ahli. Jelaskan bagaimanakah sesebuah koperasi itu dapat memberi kebaikan kepada ahli-ahlinya. (b) Di Malaysia, sesebuah koperasi adalah ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993. Terangkan cara untuk menubuhkan koperasi. [12 markah] [2 markah] [4 markah] [7 markah] [8 markah]

[17 markah]

[5 markah] [5 markah] [5 markah] [5 markah] [5 markah]

[25 markah]

[15 markah] [10 markah]

Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab. 6

Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut. (a) Kenalpasti lima maklumat penting yang dapat diperoleh oleh pembeli daripada invois ini. (b) Kirakan jumlah yang perlu dibayar jika Pasaraya Rorai membuat bayaran dalam 10 hari. (c) (i) [5 markah] [2 markah]

Dalam invois yang ditunjukkan, ada satu kesilapan pengiraan. Betulkan kesilapan itu dan kirakan jumlah bersih yang sebenar. [2 markah] (ii) Apakah jenis dokumen yang akan dihantar oleh pembekal untuk menunjukkan pembetulan dalam invois di c(i). [2 markah] (iii) Nyatakan tiga keadaan lain, di mana dokumen seperti di (ii) boleh dihantar kepada pembeli. [6 markah] (d) Bilakah invois proforma dihantar kepada pembeli? [8 markah]

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 2 KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1 Jadual berikut menunjukkan keperluan dan kehendak manusia. Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar? Keperluan Kereta Telefon bimbit Kemeja-T Rumah teres 2 Kehendak Roti canai Pendidikan Kereta Komputer 7

Masa : Satu jam lima belas minit

A Bersifat pasif B Mengubah suai barangan yang sedia ada untuk meningkatkan mutu C Mengeluarkan barangan yang kurang bermutu untuk memenuhi keperluan masyarakat D Tidak berputus asa dalam menumbangkan pesaing-pesaing dalam pasaran

Perikanan, pembalakan dan perlombongan

Maklumat di atas merujuk kepada A perdagangan B perusahaan ekstraktif C perusahaan pembinaan D perusahaan perkilangan 3 Antara yang berikut, yang manakah bukan disebabkan pengeluaran tidak langsung? A Mewujudkan perniagaan B Membolehkan penggunaan mesin C Ketiadaan pertukaran dan kemajuan D Mempertingkatkan jumlah pengeluaran yang dihasilkan
Tiada pengkhususan Setakat cukup untuk kegunaan sendiri Barang yang dihasilkan tidak berlebihan

Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri seorang usahawan? A Peka terhadap pembaharuan B Berpandangan jauh C Tidak mengutamakan keuntungan D Mementingkan kestabilan ekonomi Antara yang berikut, yang manakah bukan sumbangan usahawan kepada masyarakat? A Mewujudkan peluang pekerjaan B Meningkatkan taraf hidup masyarakat C Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat D Meningkatkan masalah pengangguran dalam sektor pertanian Semua yang berikut adalah benar tentang kebaikan pengkhususan, kecuali A meningkatkan pengeluaran B menjimatkan masa dan kos C hasil yang standard D membolehkan penggunaan mesin Sistem barter wujud selepas A pengenalan sistem sara diri B peningkatan dalam teknologi pengeluaran C pengamalan sistem pengkhususan D kewujudan pelbagai jenis pekerjaan Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah sistem barter? A Masalah membawa barang B Memerlukan kemahuan serentak C Kesukaran menentukan nilai barang D Masalah tidak wujud barang berlebihan Kesemua berikut merupakan bantuan perniagaan, kecuali A bank C pengkhususan B promosi D pergudangan

Senarai di atas menerangkan ciri-ciri A perniagaan B perdagangan C pengeluaran langsung D pengeluaran tidak langsung 5 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang pengeluaran? A Aktiviti yang dapat mencipta nilai faedah yang dapat memuaskan kehendak manusia B Aktiviti jual beli untuk mendapatkan keuntungan C Proses pertukaran bahan mentah menjadi bahan siap D Aktiviti pengagihan, pertukaran barang dan perkhidmatan Antara yang berikut, yang manakah nilai positif yang perlu ada pada seorang usahawan?

10

11

12

13

Antara pekerjaan berikut yang manakah tidak dikelaskan sebagai pembantu perniagaan? A Peruncit C Pengurus bank B Ejen insurans D Pemandu teksi Antara yang berikut, pernyataan manakah yang tidak benar? A Seseorang yang terlibat dalam perdagangan tidak semestinya terlibat dalam perniagaan B Seseorang yang terlibat dalam perniagaan tidak terlibat dalam perdagangan C Perdagangan wujud pada zaman masyarakat moden D Perniagaan wujud pada zaman primitif

20

14

Antara yang berikut, yang manakah bukan kekurangan perniagaan runcit kecil-kecilan? A Tidak boleh membeli barang secara pukal B Mudah diuruskan C Tidak berkemampuan untuk mengupah banyak pekerja D Tidak mempunyai jaminan untuk perniagaan runcit kecil-kecilan Antara yang berikut, yang manakah ciri perniagaan runcit besar-besaran? A Saiz organisasi besar B Mudah untuk diuruskan C Tidak mengamalkan pengkhususan dan pembahagian kerja D Tidak mendapat diskaun semasa membeli stok

21

15

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang perniagaan? A Perniagaan ialah proses menghasilkan barangan dan perkhidmatan B Perniagaan bertujuan untuk mengagihkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir C Perniagaan merupakan sebahagian daripada kegiatan perdagangan D Perniagaan membolehkan pengguna membeli barang secara tidak langsung Perdagangan adalah sebahagian daripada aktiviti pengeluaran kerana A melibatkan bantuan perniagaan B melibatkan perniagaan C meningkatkan nilai faedah keluaran D membantu dalam pemprosesan bahan mentah menjadi barang akhir Antara yang berikut, siapakah yang membantu aktiviti pengagihan? I Pengusaha III Ejen II Pemborong IV Peruncit A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara yang berikut, yang manakahtidak benar tentang pasaran kecil? A Menggunakan pemborong untuk memasarkan barang B Menggunakan peruncit untuk memasarkan barang C Menggunakan saluran agihan yang ringkas D Menjual barang terus kepada pengguna Antara yang berikut, yang manakah bukan fungsi peruncit dalam saluran agihan? A Memberikan khidmat nasihat B Menjalankan kerja akhir C Menjual secara kredit D Mengeluarkan barang secara besar-besaran

22

Pentadbiran perniagaan runcit besar-besaran bersifat I birokratik II formal III bebas IV demokratik A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara yang berikut, yang manakah syarat bayaran angkutan? A Kos insurans dan tambang B Serahan segera C Serahan sedia D Serahan hadapan Antara yang berikut, yang manakah kelebihan jualan prabayar kepada penjual? I Prestasi aliran tunai dapat ditingkatkan II Perbelanjaan dapat dikawal III Pasaran dapat diperluaskan IV Jualan dapat ditambahkan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara yang berikut, yang manakah bukan kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna? A Meluaskan pilihan pengguna B Menjamin bekalan sumber yang berterusan C Dapat menikmati pelbagai barang yang murah dan bermutu D Taraf hidup pengguna dapat ditingkatkan Antara yang berikut, yang manakah persamaan antara perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa? A Kos pengangkutan tinggi B Pasaran lebih luas C Mengamalkan pengkhususan

16

23

24 17

18

25

19

26

D Menggunakan dokumen yang sama 27 Antara yang berikut, yang manakah bukan halangan dalam perniagaan antarabangsa? A Pertukaran mata wang B Standard dan syarat import yang berbeza C Penggunaan bahasa yang berlainan D Pengangkutan barang dari pelabuhan ke kapal Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sejenis dokumen.
Dokumen ini dihantar oleh syarikat perkapalan kepada lembaga pelabuhan yang menerima barang untuk dihantar dan memintanya memuatkan barang tersebut ke dalam kapal yang dinamakan

III Maklumat dalam syarikat dapat dirahsiakan daripada pengetahuan umum IV Risiko perniagaan ditanggung oleh setiap pekongsi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 34 Semua yang berikut adalah dokumen yang perlu disertakan bersama ketika menghantar borang A, bagi penubuhan syarikat perkongsian, kecuali A salinan lesen atau permit khas perniagaan B salinan perjanjian perkongsian C yuran pendaftaran RM60 D sijil perakuan pendaftaran perniagaan Antara yang berikut, yang manakah bukan kelebihan syarikat sendirian berhad? I Kos penubuhan tinggi II Sukar untuk pindah milik syer III Mempunyai modal yang besar IV Liabilitinya terhad A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Apakah definisi pelaburan? A Menyimpan wang untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka masa yang pendek B Pembelian saham pada masa yang akan datang C Menangguhkan penggunaan wang pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa yang akan datang D Mengeluarkan wang dari bank untuk membeli saham Antara yang berikut, yang manakah jenis pulangan yang akan diterima oleh orang yang melibatkan diri dalam pelaburan? I endapatan semasa II euntungan modal III ividen IV yer bonus A an II C II dan III B dan IV D III dan IV Mengeluarkan sijil simpanan tetap Mempunyai tempoh matang Antara yang berikut, jenis pelaburan yang manakah mempunyai ciri-ciri di atas? A Harta tanah B Akaun simpanan tetap C Saham D Unit amanah

28

35

Apakah dokumen yang dimaksudkan di atas? A Nota perkapalan B Waran limbungan C Janji Carter D Resit pemilik dermaga 36

29

Perikanan, pembalakan dan perlombongan

Maklumat di atas berkaitan dengan A industri berasaskan sumber B industri berasaskan logam C industri berasaskan hasil laut D industri pembuatan kain 30 Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah I A Teknologi rendah B Masalah modal C Kekurangan bahan mentah D Kekurangan aset tetap 31 Semua yang berikut adalah sumbangan IKS kepada masyarakat kecuali I memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat II memberi peluang menggunakan daya cipta III memberikan peluang untuk meningkatkan kemahiran IV menyediakan latihan IKS untuk remaja A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 32 Antara yang berikut, yang manakah ciri milikan tunggal? A Saiz perniagaan kecil dan dibantu oleh ahli keluarga B Pemilik menentukan pengurusan melalui perundingan dengan pihak lain C Memiliki modal besar dan mudah untuk mendapatkan pinjaman bank D Pemilik menikmati semua keuntungan dan tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kerugian Antara yang berikut, yang manakah kekurangan perniagaan perkongsian? I Perkongsian akan dibubarkan sekiranya salah seorang rakan kongsi meninggal dunia II Modal yang dikumpulkan adalah terhad

37

38

Pilihan jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut.

33

39

Spekulator membeli sesuatu aset untuk jangka masa panjang dengan harapan untuk mendapat

pendapatan semasa dan keuntungan modal daripada aset itu. II Terdapat tiga jenis spekulator iaitu penelah naik, penelah turun dan stag.

40

Pelaburan dalam harta tanah melibatkan pembelian aset tetap seperti rumah kedai dan estet. II Harta tanah merupakan instrumen lindungan inflasi yang baik kerana nilai harta tanah selalunya melebihi kenaikan kadar inflasi .

KERTAS 2 Masa : Dua jam Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B. Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 1 (a) Bezakan antara peniaga dan usahawan. (b) Encik Maniam merupakan seorang pekebun kecil di Tanjung Malim, Perak. Beliau mengeluarkan buah belimbing di kebunnya. Beliau ingin mengeksport hasil keluarannya ke Australia. Terangkan bagaimana kegiatan perdagangan membolehkan hasilnya dinikmati oleh pengguna-pengguna di Australia. 2 Nyatakan faedah perniagaan antarabangsa kepada anda sebagai (a) pengguna (b) pengeluar yang mengeksport barang 3 (a) Apakah jenis milikan unit perniagaan yang paling popular di Malaysia? Mengapa? (b) Encik Bakar ingin membuka sebuah perniagaan milikan tunggal. Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendaftar syarikat milikan tunggal. 4 (a) Kibara telah memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM30 000 dalam satu pertandingan menyanyi. Dia ingin melabur wang tunai itu supaya dapat pulangan yang lebih pada masa akan datang. Walaupun melabur dalam simpanan tetap kurang berisiko tetapi Kibara tidak mahu pilih cara pelaburan ini. Nyatakan beserta contoh, empat jenis pelaburan lain yang mungkin dipilih oleh Kibara. (b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi turun naik harga di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL)? [9 markah] 5 (a) Terangkan kelebihan gedung aneka jabatan kepada: (i) peniaga (ii) pelanggan (b) Jelaskan kelebihan koperasi runcit kepada ahli-ahlinya. [4 markah]

[21 markah]

[12 markah] [13 markah] [9 markah] [16 markah]

[16 markah]

[15 markah] 10 markah]

Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab. 6 Puan Anisah telah mewarisi wang tunai sebanyak RM50 000 daripada datuknya yang baru meninggal dunia. Beliau sedang berfikir cara untuk melaburkan wang tersebut. Untuk sementara waktu, wangnya disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 3% setahun. Dia mahu mengumpul sekurang-kurangnya wang sebanyak RM80 000 supaya dapat membiayai pelajaran anaknya yang akan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negara. Baru-baru ini, Puan Anisah telah dilawati oleh seorang ejen dari sebuah Syarikat Unit Amanah yang mempromosikan syer unit amanah. Puan Anisah juga tertarik dengan cara kawannya, Cik Rodziah, memperoleh keuntungan yang lumayan dengan membeli syer di Pasaran Saham Kuala Lumpur (BSKL). Cik Rodziah memberitahunya bahawa dengan membeli dan menjual syer di BSKL boleh memperolehi pulangan yang tinggi dalam jangka masa yang singkat. Di samping itu, ramai orang menasihati Puan Anisah supaya melabur dalam harta tanah. Pulangan dari sewa rumah dan lot kedai pun sudah meningkat di kawasan sekelilingnya. Beliau telah pergi melihat banyak rumah dan lot kedai yang baru dibina tetapi wang yang ada padanya hanya cukup untuk membayar wang pendahuluan sahaja. Puan Anisah sangat keliru tentang cara bagaimana hendak melabur wangnya tersebut. Berdasarkan kajian situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut. (a) Nyatakan 4 cara pelaburan yang disebut dalam kes di atas. (b) Untuk tiap-tiap jenis pelaburan yang dinyatakan dalam petikan di atas, tuliskan bentuk pulangan yang diperoleh bagi setiap jenis pelaburan tersebut. (c) Kirakan jumlah wang yang akan dikumpulkan oleh Puan Anisah jika beliau terus menyimpan wangnya dalam simpanan tetap selama tiga tahun. (d) Terangkan bagaimana Cik Rodziah dapat memperoleh keuntungan yang lumayan dalam masa yang singkat. (e) Adakah belian harta tanah menjadi pelaburan yang sesuai untuk Puan Anisah? Mengapa? (f) Jelaskan kepada Puan Anisah mengapa melabur dalam unit amanah lebih rendah risikonya erbanding dengan membeli saham di BSKL. [4 markah] [6 markah] [2 markah] [4 markah] [4 markah] [5 markah]

JAWAPAN
Ujian Bulanan 1 Kertas 1 1 C 2 6 C 7 11 C 12 16 B 17 21 A 22 26 D 27 31 D 32 36 D 37 Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (a) Keperluan Terdiri daripada keperluan fisiologi, sosial dan rohani [1m] Kehendak Terdiri daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan kehidupan manusia lebih selesa [1m] Walaupun kehendak manusia tidak dipuaskan tetapi masih boleh hidup. Ini kerana kehendak adalah pelengkap untuk membolehkan manusia hidup dengan lebih selesa [1m] fisiologi, keperluan sosial dan keperluan rohani. [1m] Keperluan fisiologi dibahagikan kepada dua bahagian iaitu keperluan asas dan keperluan keselamatan. [1m] Keperluan sosial terdiri daripada keperluan kasih sayang dan keperluan penghargaan. [1m] Keperluan rohani pula dikenali sebagai keperluan sempurna kendiri. [1m] (i) Keperluan asas Keperluan yang paling asas yang diperlukan untuk membolehkan manusia hidup dengan sihat. [1m] Contoh keperluan asas adalah makanan, udara, tempat perlindungan, pakaian dan air. [1m] Manusia yang tidak berupaya untuk memenuhi keperluan asas, mereka tidak akan memikirkan tentang masalah keselamatan, kasih sayang, penghargaan atau keperluan sempurna kendiri. Ini bermakna keperluan asas perlu dipenuhi sebelum memikirkan keperluan yang lain. [1m] (ii) Keperluan keselamatan Keperluan terhadap perlindungan supaya bebas daripada ancaman seperti kebakaran, peperangan, cuaca buruk dan sebagainya. [2m] (iii) Keperluan kasih sayang Keperluan terhadap hubungan yang mesra dengan manusia lain dan keinginan manusia untuk disayangi atau diterima oleh rakan, keluarga dan masyarakat seperti kasih sayang dengan ahli keluarga, rakan
dan sahabat. (iv) Keperluan penghargaan Keperluan ini ialah keinginan manusia mendapat penghargaan dan penghormatan daripada orang lain atas pencarian atau sumbangannya. Pencapaian keperluan ini dapat membina keyakinan diri dan mendapat pengiktirafan dalam hidupnya. (v) Keperluan sempurna kendiri Keperluan yang paling tinggi dan paling sukar dipenuhi. Ia adalah keperluan untuk memenuhi cita-cita atau impian manusia. [2m]

C A A D A B D C

3 8 13 18 23 28 33 38

C B C C A C B A

4 9 14 19 24 29 34 39

D C B B C A D C

5 10 15 20 25 30 35 40

D B C D B D C C

Manusia tidak boleh hidup tanpa keperluan asas tetapi keperluan lain boleh diperlahankan untuk dipuaskan [1m]

(b) Kehendak setiap individu sukar dipenuhi kerana: Kehendak setiap individu adalah berbeza dan tidak terbatas. [2m] Pendapatan setiap individu yang terhad menyebabkan kemampuan manusia terbatas untuk memenuhi semua kehendaknya. [2m] Contohnya, gaji seseorang individu yang sederhana hanya membolehkan beliau memiliki sebuah rumah bertingkat dua. Apabila gajinya bertambah, maka beliau akan menukarkannya kepada banglo. Ini menunjukkan sebaik sahaja satu kehendak dipenuhi, kehendak yang baru akan muncul. Maka kehendak setiap individu adalah tidak terbatas. Kehendak akan turut bertambah apabila gaji seseorang bertambah. [2m] (c)

[1m] [1m]

[1m] Contohnya, seorang pelajar berusaha keras untuk mencapai prestasi yang cemerlang dan berasa puas apabila berjaya mencapai impiannya. [1m] Soalan 2 (a) Sistem barter merupakan satu bentuk perniagaan yang paling awal diamalkan pada zaman dahulu. Ia adalah satu sistem pertukaran barang dengan barang lain tanpa melibatkan wang sebagai alat perantaraan. [3m] Ia hanya berlaku apabila kemahuan serentak berlaku dan terdapat barang lebihan untuk ditukarkan. (b) Masalah memerlukan kemahuan serentak iaitu dua orang yang ingin menukar barang pada masa yang sama. Contoh, seseorang yang [2m]

Terdapat tiga peringkat dalam keperluan manusia, iaitu keperluan

mempunyai buah-buahan yang berlebihan dan memerlukan beras, maka dia perlu mencari orang lain yang mempunyai beras dan ingin bertukar dengan buah-buahan. [3m] Masalah kesukaran untuk membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil. Contohnya, barang yang besar dan binatang seperti kambing dan lembu sukar dibahagikan kepada bahagian yang lebih kecil untuk ditukarkan. [3m] Masalah kesukaran untuk menentukan nilai pertukaran atau kadar barang yang ingin ditukarkan. Ini kerana tidak terdapat alat pengukur yang piawai untuk menetapkan nilai barang itu. Contohnya, berapa banyak beras perlu ditukarkan dengan seekor kambing. [3m] Masalah penyimpanan nilai iaitu barang-barang yang tidak tahan lama dan mudah rosak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran tidak tahan lama dan tidak boleh disimpan lama. [3m] Masalah kesukaran untuk dibawa iaitu barang yang besar dan berat sukar dibawa ke tempat lain untuk ditukar dengan barang lain. Contohnya, gandum dan lembu. [3m] (Maksimum 12 markah) (c) Fungsi-fungsi wang: Sebagai alat perantaraan iaitu barang boleh dibeli ataupun dijual dengan menggunakan wang sebagai alat perantaraan pertukaran. [2m] Sebagai alat penyimpan nilai. Wang membolehkan kekayaan disimpan dan mengelakkan susut nilai. [2m] Sebagai alat penyukat nilai. Nilai mata wang boleh digunakan untuk mengukur nilai sesuatu barang. [2m] Sebagai alat piawaian untuk bayaran tertunda. Penggunaan wang menyebabkan pinjaman dan pembayaran balik hutang berlaku. [2m] Soalan 3 (a) Perdagangan Merupakan salah satu cabang daripada proses pengeluaran [1m] Meliputi aktiviti-aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar kepada pengguna terakhir [1m] Pengguna boleh membeli barang atau perkhidmatan secara langsung [1m] Perniagaan Merupakan cabang utama daripada seluruh aspek perdagangan [1m] Hanya melibatkan aktiviti-aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan sahaja [1m] Perniaga menjual barang-barang dan perkhidmatan secara langsung. [1m]

dan menjamin bekalan barang di gudang dikeluarkan ke pasaran secara beransur-ansur dan tidak terputus. [2m] Dengan itulah, harga barang dapat distabilkan secara tidak langsung kerana penawaran dapat diselaraskan dengan permintaan di pasaran. [2m] Pengangkutan Membantu pemborong menghantar barang-barang berlebihan dari satu tempat ke tempat lain. [2m] Jenis-jenis pengangkutan seperti lori, kapal terbang, kereta api atau kapal laut boleh dipilih oleh pemborong mengikut kesesuaian barang. [2m] Boleh mengelakkan kerosakan, terutamanya bagi barang yang cepat busuk. Ini kerana barang boleh diedarkan dengan cepat. Maka, pembaziran juga dapat dielakkan kerana barang dihantar ke tempat lain yang memerlukannya. [2m] Disebabkan barang boleh dihantar ke merata tempat, maka pemborong dapat memperluas pasaran. [2m] (Maksimum 15 markah) Soalan 4 (a) Lima ciri-ciri keusahawanan: (i) Kerajinan dan ketekunan Usahawan mestilah rajin dan tekun demi mencapai kejayaan yang diinginkan. [1m] (ii) Kreatif Usahawan mestilah bersifat kreatif iaitu berkebolehan untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang baru. [1m] (iii) Bijak mengenal dan merebut peluang Usahawan mesti peka terhadap segala peluang perniagaan yang wujud di sekelilingnya dan pandai merebut peluang. [1m] (iv) Inovatif Mestilah mempunyai kebolehan untuk melakukan pembaharuan atau pengubahsuaian terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan. [1m] (v) Keyakinan diri Mestilah mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap kebolehan sendiri untuk mencapai kejayaan. (b) (i) Nilai faedah bentuk Bahan mentah dijadikan barang siap dan menukarkan bentuk sesuatu keluaran supaya lebih berguna. Contoh: Getah diproses menjadi kasut. (ii) Nilai faedah masa Barang akan dijual apabila ada permintaan dan sebaliknya jika tiada permintaan, barang akan disimpan. Contoh: Baju sekolah disimpan apabila tiada permintaan dan sebaliknya baju sekolah dikeluarkan sekiranya terdapat permintaan. (iii) Nilai faedah milikan Pindahan barang dan perkhidmatan daripada seseorang yang tidak memerlukan kepada seseorang yang memerlukan. Contoh: Daripada pengeluar perabot kepada pembeli perabot. (iv) Nilai faedah tempat Pindahan barang dan perkhidmatan ke tempat yang mempunyai permintaan pengguna. Contoh: Kasut yang siap dihantar dari kilang ke kedai. (c) Pengeluaran tak langsung ialah pengeluaran yang dilakukan dengan bantuan pihak lain dan memenuhi keperluan dan kehendak individu.

Dibahagikan kepada perniagaan dan Dibahagikan kepada dua iaitu perniagaan bantuan-bantuan perniagaan seperti dalam negeri dan perniagaan luar negeri bank, pergudangan, insurans. promosi, [1m] pengangkutan dan komunikasi [1m]

[1m] [1m] [1m] [m] [1m] [1m]

Tujuannya adalah untuk mengagihkan Tujuannya adalah untuk memperoleh barang-barang daripada pengeluar keuntungan [1m] kepada pengguna terakhir pada waktu, tempat dan harga yang berpatutan [1m] (b) Bank Menyediakan kemudahan penerimaan dan pembayaran wang secara mudah, cekap dan selamat. Dengan itu, pemborong boleh membuat bayaran dengan kemudahan cek melalui akaun semasa. Selain itu, pindahan kredit, draf bank, pindahan telegraf, kad kredit dan sebagainya diperkenalkan. [2m] Bank juga membiayai pemborong dengan memberi pinjaman dan overdraf kepada pemborong yang menghadapi masalah kekurangan modal. [2m] Kemudahan kredit berdokumen disediakan untuk pemborong yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa. [2m] Perkhidmatan lain seperti peti simpanan keselamatan, pertukaran mata wang asing, nasihat pelaburan juga disediakan untuk membantu pemborong. [2m] Pergudangan Tempat yang disediakan kepada pemborong untuk menyimpan barang yang berlebihan dengan selamat dan mengelakkan daripada kecurian atau kerosakan. [2m] Pergudangan juga dapat memastikan bekalan barangan sentiasa ada

[m] [1m] [1m] [m] [1m] [1m] [m]

Membolehkan pengkhususan dan pembahagian kerja. Pengkhususan dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran. Pengkhususan juga dapat meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya peningkatan pengeluaran barang berlaku.

[1m] [2m] [2m] [2m]

Lebihan keluaran dapat ditukarkan dengan barang lain dan peningkatan perniagaan dan perdagangan turut berlaku. [2m] Ia juga dapat mempertingkatkan taraf hidup masyarakat. [1m] Soalan 5 (a) Faktor-faktor pengeluaran: (i) Tanah Tanah meliputi sumber atau bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran. Ia termasuk bahan galian, hasil hutan, hasil laut, tanaman dan lain-lain. [2m] (ii) Modal Modal merupakan harta benda atau sumber kewangan yang disumbangkan oleh usahawan. Contoh: mesin, jentera, wang tunai, kenderaan dan peralatan untuk membolehkan pengeluaran berlaku dengan lebih pantas dan berkesan. [2m] (iii) Buruh Buruh merupakan sumbangan tenaga manusia secara fizikal atau mental dalam kegiatan pengeluaran. Terdapat 3 jenis buruh iaitu buruh mahir, buruh separuh mahir dan buruh tidak mahir. [2m] (iv) Usahawan Usahawan ialah orang yang bertanggungjawab menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Usahawan mentadbir, mengurus perusahaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengeluaran. [2m] (b) Peranan usahawan ialah: (i) Penemuan dan ciptaan baru Usahawan membuat banyak penemuan dan ciptaan baru. Masyarakat dapat menikmati ciptaan baru dan prasarana barang moden dan berteknologi semakin meluas. Contoh: telefon bimbit telah dicipta untuk tujuan komunikasi. [3m] (ii) Mewujudkan peluang pekerjaan Usahawan mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ini kerana mereka mengusahakan pelbagai sektor pengeluaran yang memerlukan tenaga pekerja. Usahawan membantu mengatasi masalah pengangguran dan membantu pertumbuhan ekonomi. Peluang pekerjaan membolehkan masyarakat menjadi mahir dalam bidang yang mereka ceburi. Contoh: kilang perindustrian yang didirikan di sesuatu tempat akan memajukan taraf hidup penduduk kerana peluang pekerjaan. [5m] (iii) Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Usahawan perlu menyediakan pelbagai barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Masyarakat mempunyai pilihan yang luas ketika membeli. Contoh: sistem komunikasi, pengangkutan, perbankan, insurans dan sebagainya. [3m] (iv) Menyumbang terhadap pembangunan ekonomi Usahawan mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk dieksport ke luar negara supaya memperoleh pertukaran wang asing. Usahawan sentiasa mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Perkembangan dalam aktiviti perniagaan menambahkan keuntungan para usahawan dan membolehkan cukai pendapatan yang dikutip oleh kerajaan bertambah. Kerajaan boleh menggunakan cukai yang dikumpul tersebut untuk memajukan ekonomi negara. [6m] Bahagian B Soalan 6 (a) (i) Industri ekstraktif [1m] Meliputi semua aktiviti menghasilkan bahan mentah dari bumi dan laut. [1m] Merangkumi aktiviti perikanan seperti mendapatkan hasil perikanan seperti udang, ikan bilis dan tiram dan aktiviti pertanian seperti mendapatkan hasil pertanian tomato, cili dan strawberi. [1m] (ii) Industri perkilangan [1m] Memproses dan menukar bahan mentah menjadi barang separuh siap atau barang siap. [1m] Contoh: sos tomato, sos cili dan sos strawberi. [1m] (iii) Perdagangan Aktiviti mengagihkan bahan mentah, barang separuh siap dan

barang siap. Mengagihkan barang daripada pengeluar asal kepada pengguna terakhir. Merangkumi perniagaan dan bantuan perniagaan

[1m] [1m] [1m]

(b) (i) Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat [1m] Menghasilkan barangan makanan seperti sos [1m] (ii) Memberi peluang pekerjaan [1m] Memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat untuk bekerja di kilang. [1m] (iii) Meningkatkan taraf hidup penduduk [1m] Menambahkan pendapatan penduduk/pekerja dan menjadikan kehidupan mereka lebih selesa [1m] (iv) Menyumbang kepada pembangunan ekonomi [1m] Menggalakkan penggunaan sumber alam/bahan mentah seperti tomato, cili, udang, ikan bilis serta mempelbagaikan sektor ekonomi. [1m] (c) Pada pandangan saya, sifat kreatif Puan Salbiah tidak mencukupi untuk memperkembangkan perniagaannya. Beliau perlu mempunyai sifat-sifat lain seperti : (i) Inovatif [1m] Peka terhadap pembaharuan atau mengubah suai barang yang sedia ada untuk meningkatkan mutunya. [1m] (ii) Berani menghadapi risiko [1m] Perlu bijak menghadapi risiko yang tidak boleh dikawal dan berani menghadapi risiko yang boleh dikawal [1m] (iii) Kebolehan untuk menjayakan sesuatu [1m] Perlu rajin, gigih dan tekun untuk membangunkan perniagaan dan tidak mudah putus asa serta mengaku kalah dalam menghadapi segala rintangan dan cabaran. [1m] (iv) Berpandangan jauh [1m] Mengeksport barangan ke luar negara untuk menembusi pasaran antarabangsa. [1m] (v) Bijak mengenal pasti dan merebut peluang [1m] Mencari pasaran baru bagi meluaskan pasaran dan memperkembangkan perniagaan. [1m] (vi) Bertanggungjawab [1m] Perlu bertanggungjawab terhadap para pekerjanya yang membantu beliau dalam pengurusan perniagaan serta pembekal, pelanggan dan pembeli. [1m] (Maksimum 8 markah) Ujian Bulanan 2 Kertas 1 1 A 2 6 D 7 11 D 12 16 A 17 21 A 22 26 B 27 31 C 32 36 C 37

D A D D C B A C

3 8 13 18 23 28 33 38

D B A B B D A A

4 9 14 19 24 29 34 39

B A C C A A D B

5 10 15 20 25 30 35 40

B A A B B D B D

Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (a) Lima fungsi peruncit dalam saluran agihan adalah: (i) Menjual barang mengikut permintaan pengguna (ii) Menjalankan kerja akhir (iii) Menyimpan stok dan memperagakan barang (iv) Menyediakan perkhidmatan selepas jualan (v) Memberi khidmat nasihat (b) (i) Memberi kredit Peruncit kecil-kecilan dapat memberi kredit kepada pelanggan tetapnya kerana mengenali mereka. (ii) Memberi layanan peribadi Peruncit kecil-kecilan memberikan perhatian dan layanan yang

[1m] [1m] [1m] [1m] [1m]

[2m]

mesra kepada pelanggannya. [2m] (iii) Membenarkan tawar-menawar Peruncit kecil-kecilan membenarkan pelanggannya tawar-menawar untuk mengurangkan harga barang. Kadang-kala, peruncit kecilkecilan juga menjual dengan harga lebih rendah kepada pelanggan tetapnya. [2m] (iv) Kedai terletak berhampiran dengan rumah pelanggan Kedai runcit kecil-kecilan terletak berhampiran rumah pelanggan. Ini memudahkan pelanggan membeli pada bila-bila masa kerana tidak perlu ke bandar. Masa dan belanja pengangkutan bagi para pelanggan dapat dijimatkan. [2m] (v) Menyediakan perkhidmatan selepas jualan Peruncit bersedia menghantar barang-barang ke rumah pelanggan dengan percuma. [2m] (c) Sebagai peruncit saya perlu, (i) Memilih tempat dan tapak perniagaan yang strategik Saya akan menubuhkan perniagaan saya di kawasan perumahan. Ini kerana, ia berdekatan dengan rumah pelanggan. Pelanggan mudah untuk datang ke kedai bagi mendapatkan barang keperluan walaupun sudah lewat petang atau pada bila-bila masa. Biasanya, kawasan perumahan mempunyai permintaan dan kuasa beli yang tinggi. [2m] (ii) Memberi layanan peribadi Saya akan mewujudkan hubungan yang mesra dengan pelanggan, memberi perhatian serta layanan peribadi yang baik kepada para pelanggan supaya dapat mewujudkan para pelanggan yang setia dan tetap. Saya juga akan bersedia menerima pesanan pelanggan melalui telefon. [2m] (iii) Memberi kredit kepada pelanggan Sebagai peruncit, saya akan memberi kemudahan kredit kepada pelanggan terutamanya bagi pelanggan tetap. Dengan memberi kredit, pelanggan dapat menikmati barang dahulu dan membayar kemudian. Dengan ini, jualan saya juga akan meningkat. [2m] (iv) Memberi perkhidmatan selepas jualan Sebagai peruncit, saya akan memberi perkhidmatan selepas jualan seperti penghantaran barang ke rumah pelanggan, kerja memasang dan membaiki kerosakan supaya imej kedai dapat dipelihara. [2m] (v) Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan Saya akan memberikan khidmat nasihat tentang pilihan sesuatu barangan dengan memberi maklumat tentang mutu, jenis, harga dan jenama barang. [2m] Soalan 2 (a) Kedua-dua jenis perniagaan ditubuhkan sebagai syarikat berhad kerana memerlukan modal yang besar. [1m] Kedua-dua jenis perniagaan mengamalkan pembahagian kerja dalam pengurusan dan pentadbiran. [1m] Kos pengiklanan bagi kedua-dua jenis perniagaan dapat dijimatkan kerana bagi gedung aneka jabatan hanya satu iklan mencukupi untuk meliputi semua jabatan. Bagi kedai sejaras, satu iklan cukup untuk semua cawangan. [1m] Membeli secara pukal daripada pengeluar dan mendapat diskaun niaga yang besar. [1m] Menjalankan perniagaan secara tunai atau kad kredit. [1m] Harga barang adalah tetap dan pelanggan tidak boleh tawar-menawar. [1m] Mengamalkan sistem layan diri dan pembahagian kerja. [1m] Mampu menyediakan kemudahan membeli-belah dengan selesa dan dapat menarik minat ramai pelanggan. [1m] Perkhidmatan selepas jualan seperti menghantar barang ke rumah pelanggan tidak disediakan. [1m] Terpaksa menanggung kos pengurusan yang tinggi kerana menggunakan sistem pengurusan yang moden dan terkini. [1m] (b) Kekurangan koperasi runcit adalah: (i) Sukar ditubuhkan Penubuhan rumit kerana terikat dengan akta dan undang-undang untuk menjamin kebajikan anggota dan mengelakkan penyelewengan. [2m]

(ii) Milikan dan pengurusan terpisah Ahli-ahli koperasi biasanya tidak aktif dalam pengurusan perniagaan. Pengurusan dijalankan oleh kakitangan bukan ahli yang dibayar gaji. [2m] (iii) Kadar pulangan perniagaan Kadar pulangan perniagaan tidak mengutamakan keuntungan. [2m] (iv) Pentadbiran yang kurang mahir Dasar koperasi digubal oleh lembaga pengarah yang terdiri daripada anggota sendiri yang mungkin tidak berpengalaman dalam bidang perniagaan. Ini menjejaskan prestasi perniagaan. [2m] (c) Urusan jual beli barang atau perkhidmatan melalui bantuan telekomunikasi atau peralatan berasaskan internet dan komputer serta televisyen interaktif. Peniaga perlu membuat laman web dalam internet. [1m] Semua maklumat barang dan perkhidmatan seperti harga, bayaran dan serahan dimasukkan dalam laman web. [1m] Barang yang dipesan akan dihantar oleh penjual atau wakilnya melalui perkhidmatan kurier atau pembeli boleh pergi ke kedai berkenaan. [1m] Bayaran boleh juga dibuat melalui kad kredit. [1m] (d) Cara televisyen interaktif beroperasi. Gambar dan maklumat barang sama ada statik atau dalam bentuk animasi, ditayangkan di televisyen oleh pengiklan. [1m] Pesanan boleh dibuat dengan hanya menekan papan kunci gagang khas yang disambungkan kepada televisyen berinternet. [1m] Pengiklan akan menghantar barang yang dipesan kepada pembeli sama ada melalui pos atau jenis serahan lain. [1m] Soalan 3 (a) (i) Perniagaan antarabangsa wujud akibat pengkhususan antarabangsa mengikut kemampuan/kemahiran. [1m] Ini disebabkan oleh: Sumber alam/alam semula jadi yang berbeza-beza antara negara. [1m] Iklim/tanah yang sesuai untuk pengeluaran sesuatu jenis barang. [1m] Contoh: Negara Arab Saudi mengkhusus dalam pengeluaran minyak petroleum, New Zealand mengkhusus dalam pengeluaran susu lembu dan Negara Thai mengkhusus dalam pengeluaran beras. [1m] (ii) Perbezaan dari segi teknologi dan tahap kemahiran [1m] Boleh tukar bahan mentah dari negara kurang maju (dunia ketiga) dengan barang industri dari negara maju. [1m] Contoh: Negara Jepun dalam pembuatan kereta, Switzerland dalam pembuatan jam tangan dan Jerman dalam penghasilan mesin dan jentera. [1m] (iii) Perbezaan dalam kos pengeluaran [1m] Mengkhusus dalam pengeluaran barang yang memerlukan kos rendah dan menukar barang tersebut dengan barang memerlukan kos tinggi jika dikeluarkan dalam negara tetapi dapat mengeluarkannya dengan murah di negara lain. [1m] (iv) Hubungan diplomatik antarabangsa [1m] Membuka jalan untuk perniagaan dua hala. [1m] Kehendak serentak boleh dipenuhi. [1m] (b) Kepentingan kepada pengeluar: (i) Dapat meluaskan pasaran [1m] Pengeluar dapat memperkembangkan pasaran ke luar negara dan tidak perlu bergantung pada pasaran tempatan sahaja. [1m] (ii) Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran [1m] Dengan pasaran yang luas, pengeluar dapat menikmati semua kelebihan daripada ekonomi bidangan seperti pengkhususan, pengeluaran kos rendah dan penggunaan mesin. [1m] (iii) Menjamin sumber bekalan berterusan untuk industri [1m] Jika bekalan bahan mentah terputus dalam negara, bekalan boleh diperolehi dari luar negara. [1m] (iv) Memperoleh pengetahuan teknologi baru [1m]

Melalui perniagaan antarabangsa, inovasi dapat disebarkan ke negara lain. Perniagaan antarabangsa membantu dalam pembangunan ekonomi melalui: (i) peningkatan dalam taraf hidup penduduk (ii) memperoleh pertukaran asing (iii) meningkatkan produktiviti dan pendapatan negara (iv) menambahkan peluang pekerjaan (v) memperoleh bahan mentah dari sumber alternatif

[1m]

[1m] [1m] [1m] [1m] [1m]

Soalan 4 (a) (i) Pengeksport perlu mencari pesanan dengan menjalankan penyelidikan pasaran. [1m] (ii) Pengeksport perlu memilih saluran yang sesuai untuk mengeksport barangan. [1m] (iii) Pengeksport perlu menerima pesanan atau inden daripada pengimport, melaksanakan arahan inden dan menguruskan pembungkusan. [1m] (iv) Pengeksport perlu menempah ruang dalam kapal. [1m] (v) Penghantaran barang ke pelabuhan. [1m] (vi) Pengurusan prosedur kastam. [1m] (vii) Penyediaan pelbagai jenis dokumen seperti bil muatan, invois konsular, sijil asal usul dan polisi insurans. [1m] (b) Ciri-ciri perniagaan dalam negeri: (i) Melibatkan urusan antara pemborong dan peruncit dalam negeri sahaja. [1m] (ii) Menggunakan mata wang yang sama (Ringgit Malaysia). [1m] (iii) Menggunakan dokumen yang lebih mudah seperti invois, nota kredit, nota debit dan resit. [1m] (iv) Pasaran terhad kepada pasaran dalam negara sahaja. [1m] (v) Tidak menghadapi halangan atau sekatan perdagangan. [1m] Ciri-ciri perniagaan antarabangsa: (i) Melibatkan urusan eksport, import dan entrepot. [1m] (ii) Menggunakan pelbagai mata wang yang berbeza. [1m] (iii) Menggunakan dokumen yang rumit seperti inden, bil muatan, invois konsular dan sijil asal usul. [1m] (iv) Pasaran lebih luas dan merentasi sempadan negara. [1m] (v) Menghadapi prosedur dan sekatan perniagaan yang rumit. [1m] (c) Persamaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa adalah: (i) Urus niaga adalah berdasarkan pertukaran Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri melibatkan penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran barang atau perkhidmatan atas persetujuan bersama. Nilai pertukaran ditentukan melalui sistem barter ataupun dengan menggunakan wang. Suatu kontrak yang mengikat penjual dan pembeli akan diwujudkan apabila pertukaran dipersetujui. [2m] (ii) Matlamat adalah untuk mencari keuntungan Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri menjalankan urus niaga jual beli untuk mendapatkan keuntungan. [2m] (iii) Memenuhi keperluan dan kehendak manusia Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri melibatkan aktiviti jual beli dan pertukaran untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Tanpa perniagaan, keperluan dan kehendak manusia tidak dapat dipenuhi. [2m] (iv) Mengamalkan pengkhususan Perniagaan antarabangsa dan perniagaan dalam negeri berfungsi untuk menukar lebihan barang hasil daripada pengkhususan yang diamalkan. Pengkhususan mengikut kawasan mewujudkan perniagaan dalam negeri manakala pengkhususan luar negara mewujudkan perniagaan antarabangsa. [2m] Soalan 5 (a) Masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang pengeksport adalah: (i) Prosedur kastam dan sekatan [1m] Barang-barang eksport dan import tertakluk kepada pelbagai

prosedur kastam dan sekatan yang berbeza dari sebuah negara dengan negara lain. Sekatan tersebut termasuklah tarif, kuota dan embargo. [2m] (ii) Penggunaan bahasa yang berlainan [1m] Terdapat masalah komunikasi kerana pengeksport menggunakan bahasa berbeza. Mereka menghadapi masalah dalam membuat perjanjian atau pesanan. Perkhidmatan penterjemah diperlukan dan ini meningkatkan kos. [2m] (iii) Penggunaan mata wang yang berlainan [1m] Terdapat masalah pertukaran mata wang kerana penggunaan mata wang yang berlainan. Nilai mata wang sering berubah. Turun naik kadar pertukaran mata wang boleh menjejaskan keuntungan. [2m] (iv) Sukatan, ukuran dan timbangan yang berbeza [1m] Tiap-tiap negara menggunakan unit sukatan, ukuran dan timbangan yang berlainan, kecuali negara-negara yang mengamalkan sistem metrik. Hal ini, menimbulkan masalah pengubahan atau penyelarasan unit timbangan, ukuran dan sukatan. [2m] (v) Cara pembayaran berbeza [1m] Cara pembayaran lebih rumit kerana tertakluk kepada undang-undang dan syarat-syarat negara seperti had jumlah wang yang dibenarkan dalam aliran keluar masuk. Contohnya, untuk menghantar sejumlah wang melebihi RM10 000 keluar dari Malaysia, kebenaran mesti diperoleh daripada Bank Negara terlebih dahulu. Cara pembayaran sangat rumit kerana melibatkan penggunaan bil perintah bayar dan kredit berdokumen. [2m] (vi) Risiko yang tinggi [1m] Perniagaan antarabangsa memerlukan barang dibawa dalam jarak yang jauh. Biasanya, melintas lautan yang luas. Jarak yang jauh mewujudkan pelbagai risiko seperti kerosakan, kehilangan, kecurian, kebakaran dan tenggelam dalam laut. [2m] (vii) Dokumen yang rumit [1m] Perniagaan antarabangsa melibatkan penggunaan pelbagai dokumen yang rumit seperti inden, sijil asal usul, invois konsular, bil muatan dan bil udara. Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa seperti syarikat penerbangan, pihak kastam, bank dan syarikat pengangkutan. Penghantaran yang banyak akan melibatkan penggunaan dokumen yang banyak. [2m] (viii) Kesukaran mendapatkan maklumat [1m] Mendapatkan maklumat pasaran luar negara sangat luas. Ia berkaitan dengan cita rasa serta budaya penduduk setiap negara yang berbeza. Masalah-masalah ini, tidak akan wujud dalam perniagaan dalam negara kerana mereka hanya berurusan di dalam negara sahaja. [2m] (Maksimum : 17 markah) (b) Langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah perdagangan antarabangsa adalah: (i) Kemudahan pemasaran Kerajaan menyediakan khidmat maklumat pasaran, bantuan promosi, pameran perdagangan serta menganjurkan lawatan perniagaan. [2m] (ii) Kemudahan penyelidikan dan pembangunan Kerajaan menubuhkan beberapa agensi penyelidikan untuk membaiki dan meningkatkan mutu barang eksport. Contohnya, Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia Berhad (SIRIM), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga Getah Malaysia (MRB), Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan sebagainya. [2m] (iii) Kemudahan mengeksport Kerajaan menyediakan prasarana dan kemudahan asas yang baik untuk membantu pengeksport seperti gudang, pelabuhan kering, zon perdagangan bebas dan sistem telekomunikasi yang lengkap. [2m] (iv) Insentif percukaian Pelbagai akta dan undang-undang disediakan oleh kerajaan untuk membantu pengeksport mendapatkan elaun dan subsidi eksport, potongan cukai, potongan atas premium insurans dan taraf perintis. Contohnya, Akta Cukai Kastam 1967, Akta Cukai Eksais 1976 dan Akta Cukai Jualan 1972. [2m]

Bahagian B Soalan 6 (a) Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Antarabangsa

Melibatkan urusan antara Melibatkan urusan eksport, import pemborong dan peruncit dalam dan entrepot [1m] negeri sahaja [1m] Tidak dikenakan sebarang Dikenakan pelbagai sekatan seperti duti sekatan [1m] eksport, duti import dan kuota [1m] Dokumen yang digunakan lebih Dokumen yang digunakan rumit seperti mudah seperti invois, nota kredit, inden, bil muatan, sijil asal usul, surat nota debit dan resit [1m] cagaran dan sebagainya [1m] Tidak berlaku masalah pertukaran Menghadapi masalah pertukaran mata wang kerana para peniaga mata wang kerana pengimport dan menggunakan mata wang yang pengeksport menggunakan mata sama [1m] wang yang berlainan. Perkara ini bertambah rumit dengan nilai mata wang yang sentiasa turun naik [1m] Peniaga menggunakan sistem ukuran, timbangan dan sukatan yang sama. [1m] Pengimport dan pengeksport menggunakan sistem ukuran, timbangan dan sukatan yang berlainan dan ini merumitkan proses perniagaan [1m]

[1m] (c) (i) Kemudahan pemasaran [1m] Menyediakan maklumat pasaran, bantuan promosi, pameran perdagangan serta menganjurkan lawatan perniagaan. [1m] (ii) Insentif percukaian [1m] Pelbagai akta dan undang-undang disediakan oleh kerajaan untuk membantu pengeksport mendapatkan elaun dan subsidi eksport, potongan cukai, potongan atas premium insurans dan taraf perintis. Contohnya, Akta Cukai Kastam 1967. Akta Cukai Eksais 1976, dan Akta Cukai Jualan 1972. [1m] (iii) Kemudahan penyelidikan dan pembangunan [1m] Menjalankan ujian dan penyelidikan untuk membaiki mutu barang eksport. Contohnya, Encik Khairul boleh mendapatkan bantuan daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia untuk meningkatkan kualiti keluaran supaya dapat bersaing dalam peringkat antarabangsa. [1m] (iv) Kemudahan asas mengeksport [1m] Kerajaan menyediakan prasarana dan kemudahan asas yang baik untuk membantu pengeksport seperti gudang, pelabuhan kering, zon perdagangan bebas dan sistem telekomunikasi yang lengkap. [1m] (Maksimum 7 markah) Peperiksaan Pertengahan Tahun Kertas 1 1 D 2 A 3 D 6 A 7 C 8 D 11 C 12 C 13 B 16 A 17 B 18 B 21 A 22 B 23 A 26 B 27 D 28 D 31 A 32 D 33 B 36 C 37 A 38 D

rasa penduduk, perubahan fesyen dan perbezaan budaya. Encik Khairul perlu memastikan kain keluaran syarikatnya memenuhi cita rasa dan kehendak penduduk di luar negara.

(b) (i) Prosedur kastam dan pelbagai sekatan perniagaan Encik Khairul akan menghadapi prosedur dan sekatan perniagaan yang rumit. Pelbagai sekatan akan dikenakan seperti duti import, duti eksport dan kuota. [1m] (ii) Penggunaan bahasa yang berbeza Encik Khairul mungkin menghadapi masalah bahasa kerana pengimport dan pengeksport menggunakan bahasa yang berlainan. Beliau juga mungkin menghadapi masalah semasa membuat pesanan atau perjanjian perdagangan. Perkhidmatan penterjemah mungkin diperlukan dan ini akan meningkatkan kos. [1m] (iii) Perbezaan timbangan dan sukatan Pengimport dan pengeksport menggunakan sistem ukuran, timbangan dan sukatan yang berlainan dan ini merumitkan proses perniagaan. [1m] (iv) Pertukaran mata wang Setiap negara mempunyai mata wang sendiri. Pengimport dan pengeksport menggunakan mata yang berlainan. Pasaran mata wang yang sentiasa turun naik akan menjejaskan perniagaan Encik Khairul. [1m] (v) Penggunaan pelbagai jenis dokumen yang merumitkan Perniagaan antarabangsa melibatkan penggunaan pelbagai dokumen rasmi dan rumit seperti bil muatan, inden, invois konsular, sijil asal usul, surat cagaran dan sebagainya. Terdapat banyak pihak yang perlu dihubungi oleh Encik Khairul seperti pengimport, pengeksport, syarikat penerbangan, pihak kastam, bank dan syarikat pengangkutan. [1m] (vi) Risiko yang tinggi Encik Khairul menghadapi risiko seperti barang rosak, hilang atau tenggelam di laut akibat jarak yang jauh. Selain itu, beliau perlu menanggung kos pengangkutan dan premium insurans yang tinggi. [1m] (vii) Cara pembayaran yang berbeza Pembayaran bagi perniagaan antarabangsa adalah rumit dan tertakluk kepada syarat dan undang-undang yang berbeza. Kebanyakan negara mengehadkan jumlah wang yang dibenarkan masuk dan keluar. Pengeluaran wang yang melebihi jumlah tertentu memerlukan kelulusan Bank Negara. Banyak dokumen rasmi yang rumit perlu digunakan seperti bil muatan, inden, invois konsular, sijil asal usul, surat cagaran dan sebagainya. [1m] (viii) Kesukaran untuk mendapatkan maklumat pasaran Encik Khairul perlu mendapatkan maklumat pasaran seperti cita

4 9 14 19 24 29 34 39

D A D A B B C B

5 10 15 20 25 30 35 40

D D B B C B A C

Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (a) Peranan Encik Sharul sebagai usahawan adalah: (i) Dengan sifat inovasinya, beliau menerokai dan menggunakan sumber-sumber asli tempatan untuk menghasilkan produknya. [2m] (ii) Mengurangkan kadar penggangguran di Kampung Paya Dalam. [2m] (iii) Menambahkan pendapatan penduduk dengan memberi peluang mereka melibatkan diri dalam sektor perkilangan dan tidak perlu bergantung kepada sumber pendapatan daripada dusun buah-buahan. Ini akan meningkatkan taraf hidup penduduk Kampung Paya Dalam. [2m] (iv) Penduduk Kampung Paya Dalam memperoleh kemahiran baru dalam pembuatan dan pemasaran jem buah-buahan. [2m] (v) Memenuhi kehendak masyarakat dengan pelbagai pilihan jem. [2m] (vi) Dapat meningkatkan pengeluaran dan produktiviti negara. [2m] (Maksimum 9 markah) (b) Pengkhususan mengikut proses ialah pembahagian kerja. Biasanya dalam sebuah kilang, operasi pengeluaran dipecahkan kepada tugas-tugas yang kecil. Pekerja yang mahir dalam bahagian itu, diberi tugas melaksanakan bahagian/proses kerja itu. Kadang-kala, mesin digunakan untuk membuat bahagian kerja tertentu. Contohnya, dalam kilang membuat kereta, pereka cipta mereka bentuk kereta. Kemudian, pekerja yang mahir dalam stamping menyediakan rangka kereta. Selepas itu, ke proses mengecat badan, memasang bahagian dalam dan luar. Bila ia sudah siap dipasang, proses pemeriksaan kualiti dilakukan sebelum kereta itu dihantar ke pengedar. [6m] (c) Terdapat 4 jenis pengkhususan

(i)

Pengkhususan mengikut minat, bakat dan kemahiran masing-masing. Contohnya, orang yang melakukan kerja seperti petani, doktor, guru, pemandu lori, peguam dan sebagainya. [2m] (ii) Pengkhususan mengikut proses Ini adalah pembahagian kerja yang biasanya dilakukan di kilang di mana satu aktiviti pengeluaran kereta dibahagikan kepada beberapa proses yang kecil supaya mudah dikendalikan oleh pakar dalam bidang itu atau menggunakan mesin. [2m] (iii) Pengkhususan mengikut kawasan Ini dilakukan antara kawasan di sebuah negara. Sesuatu kawasan akan menumpukan tenaga dan sumber kepada penghasilan sesuatu barang sahaja. Ini mungkin kerana bekalan pekerja yang banyak atau ilkim dan tanah yang sesuai. Contohnya, teh ditanam secara meluas di Cameron Highland kerana iklim dan tanah yang sesuai serta kawasan perindustrian ditumpukan kepada kawasan di mana padat dengan penduduk seperti Bayan Lepas di Pulau Pinang dan Nilai. [4m] (iv) Pengkhususan antarabangsa Di dalam peringkat antarabangsa, negara-negara menumpukan kepada penghasilan barang atas sebab-sebab seperti kemahiran pekerja, kurniaan alam sekitar, lebihan buruh, iklim dan kesesuaian tanah. Contohnya, Switzerland mengkhusus dalam pelancongan, Timur Tengah (Kuwait) dalam minyak petroleum, Jerman dalam barang teknologi tinggi dan sebagainya. [2m] Soalan 2 (a) Kelemahan dalam pengkhususan (i) Membosankan [1m] (ii) Kehilangan daya cipta, seni pertukangan dan kreativiti [1m] (iii) Hasil yang standard [1m] (b) Sesorang doktor yang membuka klinik memberi perkhidmatan perubatan/rawatan (i) Dia memerlukan perkhidmatan bank kerana doktor tersebut. Dapat memperoleh modal/pinjaman untuk membuka klinik [1m] Dapat membuka akaun semasa [1m] Akaun semasa digunakan untuk urusan bayaran seperti membayar gaji pekerja, bayaran untuk bekalan ubat dan alatan [1m] Urusan penerimaan seperti menerima cek daripada pesakit yang telah dirawat [1m] Akaun simpanan tetap untuk wang berlebihan supaya mendapat faedah atau simpanan. [1m] (ii) Perkhidmatan komunikasi penting kepada perniagaan klinik swasta: Pesakit boleh menghubungi doktor melalui telefon dengan cepat apabila sakit. [1m] Dapat memesan ubat melalui faks/e-mail/telefon. [1m] Boleh mendapat maklumat laporan kesihatan dari makmal melalui kurier/faks/e-mail. [1m] (iii) Perkhidmatan klinik swasta kurang memerlukan perkhidmatan gudang kerana: Klinik swasta menjual perkhidmatan/tidak perlu menyimpan barang. [1m] Bekalan ubat disimpan dalam stor kecil dalam klinik/jurujual akan datang selalu untuk menggantikan bekalan supaya tidak terputus. (iv) Promosi tidak penting kerana doktor dilarang mengiklan perkhidmatan/salah dari segi etika profesion doktor untuk membuat promosi/hanya boleh memberi kualiti perubatan yang baik. [1m] (Maksimum : 8 markah) (c) Pemborong terlibat dalam perniagaan luar negara kerana mengimport hasil tenusu dari luar negara dan kemudian mengagihkan kepada peniaga-peniaga runcit dalam negara. (i) Pengangkutan dapat membantu pemborong dengan cara: Membawa barang-barang melalui kapal/kapal terbang yang mempunyai kemudahan khas/kemudahan dingin sejuk, kontena. [1m] Menghantar barang-barang ke kedai/pasar raya/gudang dengan menggunakan lori/van. (ii) Gudang dapat membantu pemborong dengan cara: Dapat menyimpan barang-barang dengan selamat.

Barang-barang tidak akan rosak/ada kemudahan hawa dingin beku. [1m] Pemborong dapat membuat kerja memecah pukal/membungkus dan melabel. [1m] Sekiranya gudang berbon, pemborong boleh menyimpan barangbarang sehingga cukai dibayar. [1m] Gudang boleh dijadikan tempat untuk mempamerkan barangan. [1m] (iii) Insurans dapat membantu pemborong dengan cara: Membantu/melindungi pemborong sekiranya pemborong mengalami risiko seperti kemalangan semasa waktu perjalanan. [1m] Membantu/melindungi pemborong sekiranya pemborong mengalami risiko seperti kebakaran/kecurian. [1m] Membantu/melindungi pemborong sekiranya pemborong mengalami risiko seperti kerosakan keju dan mentega. [1m] Syarikat insurans akan bayar ganti rugi. [1m] Pemborong akan berasa yakin/tidak perlu ragu-ragu tentang risiko-risiko perniagaan. [1m] Membolehkan pemborong pulih kembali ke keadaan asal sekiranya berlaku malapetaka. [1m] Boleh memberi kemudahan pinjaman berdasarkan insurans [1m] Soalan 3 (a) Maksud francais adalah: Cara menjual barang/perkhidmatan dengan menggunakan jenama perniagaan terkenal. [1m] Firma yang menjual francais dipanggil francaisor, perniagaan yang membeli francais dipanggil francaisi. [2m] Terdapat perjanjian di mana kedua-dua pihak perlu membayar royalti dikenakan. [2m] Francaisor akan memberi bantuan. Contoh: latihan/promosi/nasihat. [2m] Contoh perniagaan francais: KFC/Mc Donalds/7-Eleven. [1m] (b) (i) Penempahan langsir untuk hiasan rumah Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar pengguna. [1m] Tempahan langsir dibuat terus daripada pengeluar/tukang jahit yang akan menjahit langsir mengikut kehendak pelanggan. (ii) Penerbitan majalah hiburan Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar ejen peruncit pengguna. Ejen akan mendapatkan bekalan daripada penerbit dan mengagihkan majalah ke kedai-kedai runcit. (iii) Menjual tangkapan ikan dari Pulau Pangkor Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar pemborong peruncit pengguna. Hasil tangkapan ikan dijual kepada pemborong ikan. Pemborong ikan tersebut akan menjual kepada peruncit di pasar.

[2m]

[1m] [2m]

[1m] [1m]

[1m] [1m]

[1m] Pengguna membelinya dari pasar. [1m] (iv) Pengeluaran jubin yang terbaru dari Ipoh Saluran agihan yang paling sesuai ialah pengeluar pemborong pengguna. [1m] Pihak pengeluar/pengilang melantik beberapa pemborong tertentu untuk memasarkan jubin. [1m] Pemborong terus jual kepada pengguna yang biasanya terlibat dalam pembinaan. [1m] (v) Menjual kosmetik Pihak pengeluar akan melantik ejen-ejen di merata tempat. [1m] Ejen akan mendapatkan kosmetik daripada pengeluar dan jual kepada pelanggan untuk mendapatkan komisen. [3m] Soalan 4 (a) Perniagaan dalam negeri ialah: Barang dan perkhidmatan yang dijual atau dibeli melibatkan pengguna dan peniaga di dalam negara. [2m] (b)

Bilangan perniagaan francais semakin bertambah kerana: (i) Syarikat induk/jenama sudah terkenal, pelanggan yakin terhadap keluaran francaisor dan jualan menjadi terjamin. [2m] (ii) Francaisor memberi latihan/nasihat/tunjuk cara tentang pengurusan pekerja dalam perniagaan. [2m] (iii) Francaisor boleh mengembangkan perniagaan dengan menggunakan modal/kemahiran usahawan tempatan. [2m] (iv) Modal operasi francaisi kecil kerana tidak perlu menyimpan stok yang banyak. [2m] (v) Francaisi menanggung kos yang rendah kerana kos iklan/promosi dibiayai oleh francaisor. [2m] (vi) Francaisi menikmati ekonomi bidangan kerana membeli secara pukal dengan harga yang murah. [2m] (c) Ciri-ciri utama jualan konsainan: (i) Konsainor memegang hak milik barang [1m] Konsaini atau penjual yang berurusan dengan pengguna tidak mempunyai hak milik atas barang. [1m] (ii) Konsaini mengutip bayaran hasil jualan dan mengirim kepada konsainor. [1m] Konsaini akan tolak bayaran komisennya sebelum mengirim wang hasil jualan kepada konsainor. [1m] (iii) Konsaini bertindak sebagai orang tengah/ejen untuk menjual barang. [1m] Tidak perlu menanggung kos. [1m] (iv) Konsaini menyimpan/mengawal barang sahaja. [1m] Terlepas daripada tanggungjawab atas kerosakan/kehilangan/ kecurian barang. [1m] (v) Barang yang tidak dapat dijual dipulangkan kepada konsainor. [1m] Contohnya, kedai runcit yang menjual roti dan surat khabar. [1m] Konsaini tidak dikenakan kos barang yang tidak dijual. [1m] Soalan 5 (a) (i) Kuota merupakan had yang dikenakan atas barang import. Contohnya, import beras dihadkan kepada suatu jumlah tertentu. Jumlah melebihi had itu tidak dibenarkan diimport. [1m] (ii) Embargo melarang import barang tertentu. Contohnya, import barang dari negara tertentu dilarang atas sebab politik. [1m] (iii) Tarif ialah duti yang dikenakan ke atas barang atau perkhidmatan yang diimport. Tarif import dikenakan untuk memberi perlindungan kepada industri tempatan di samping menambah hasil pendapatan kerajaan. Contohnya, duti import dikenakan ke atas kereta import untuk memberi perlindungan kepada industri pembuatan kereta nasional. [1m] (b) (i) Duti import Untuk menambahkan/mengutip hasil sumber pendapatan kerajaan. [1m] Untuk melindungi industri/pengeluar tempatan. [1m] Menggalakkan pembelian barang buatan tempatan. [1m] Harga barang import menjadi mahal/pembeli akan membeli lebih barang tempatan. Contoh duti atas kereta import. [1m] (ii) Duti keutamaan ke atas negara-negara tertentu Untuk memberi layanan istimewa kepada rakan negara dalam blok ekonomi serantau yang sama. [1m] Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam kalangan blok ekonomi yang sama. [1m] Dengan membenarkan sumber dan modal mengalir dengan lebih bebas di antara negara untuk mencapai penggunaan yang cekap. [1m] Untuk membina satu benteng terhadap persaingan dari luar. [1m] (c) (i) Inden Dokumen pesanan yang dihantar oleh pengimport kepada ejen pengeksport. [1m] Memberitahu butir-butir jelas tentang barang yang dikehendaki. [1m] Terdapat 2 jenis inden: - Inden terbuka - barang boleh dipesan daripada mana-mana pembekal.

- Inden tertutup - mesti dipesan daripada pembekal yang ditetapkan dalam inden. [1m] (ii) Kredit berdokumen Surat kredit yang dikeluarkan oleh bank pengimport untuk memberi jaminan bayaran selepas mengkaji kedudukan kewangan pengimport. [1m] Dengan surat kredit ini, pengeksport boleh mendiskaunkan bil perintah bayar di bank untuk mendapatkan bayaran segera. [2m] (iii) Invois konsular Dokumen yang disediakan untuk menjalankan perniagaan dengan pengimport sebelum barang-barang itu boleh diimport ke dalam negara. [1m] Menunjukkan bukti bahawa negara pengimport membenarkan barang itu diimport ke dalam negara. [1m] Ditujukan kepada pihak kastam/duti import akan dikenakan berdasarkan invois konsular. [1m] (iv) Bil perintah bayar Arahan yang ditujukan oleh pengeksport/pemiutang kepada pengimport (penghutang). [1m] Memerintahkan pengimport membayar sejumlah wang pada sesuatu tarikh yang akan datang (biasanya 3 bulan). [1m] Bil perintah bayar yang disahkan oleh pengimport disimpan oleh pengeksport hingga tarikh matang atau [1m] Mendiskaunkan bil di bank/menjual bil itu kepada bank pada kadar diskaun. [1m] Bahagian B Soalan 6 (a) Perusahaan ekstraktif/penternakan/peringkat pertama. [1m] (b) Berjimat cermat kerana mempunyai wang simpanan RM30 000 sebagai modal. [2m] Tidak mudah putus asa kerana mahu meneruskan perniagaan walaupun mengalami kegagalan pada mulanya. [2m] Sanggup mengambil risiko dengan membuat pinjaman dan mencuba sekali lagi. [2m] Mempunyai keyakinan diri dan percaya bahawa beliau boleh berjaya pada kali kedua. [2m] Berjasa kepada masyarakat dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Contohnya, mengupah 4 orang pekerja. [2m] Inovatif dengan membesarkan kolam dan membeli pam udara. [2m] Rajin berusaha untuk memajukan perniagaan. [2m] (Pilih mana-mana 6 nilai, maksimum 12 markah) (c) Bantuan bank Memberi perkhidmatan bayaran, akaun semasa/cek untuk membayar makanan ikan, membayar gaji pekerja/dapatkan overdraf. [4m] Memberi perkhidmatan simpanan akaun semasa biasa/tetap, dapat faedah dan bunga. [2m] Perkhidmatan nasihat tentang pelaburan tambahan. [1m] (Maksimum 6 markah) (d) Sebagai penternak ikan, penggunaan pengangkutan seperti lori/van/ kereta membantu: Membawa bekalan makanan ikan [1m] Pemborong yang datang menangkap ikan untuk dipasarkan/dijual [1m] Insurans membantu dengan memberi perlindungan terhadap risiko: Mengelakkan kecurian ikan dan alatan pam di kolam [1m] Mengelakkan kerosakan alatan dan kenderaan [1m] Berlaku ketidakjujuran pekerja [1m] Mengelakkan kemalangan pekerja [1m] Ujian Bulanan 3 Kertas 1 1 A 2 6 D 7 11 D 12 16 D 17 21 A 22 26 A 27

[1m]

C D A A C B

3 8 13 18 23 28

C D B D A B

4 9 14 19 24 29

C B D D D D

5 10 15 20 25 30

D C B B C B

31 B 32 D 33 D 34 B 35 A 36 C 37 D 38 A 39 B 40 C Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (a) (i) Jenis keluaran Terdiri daripada 2 jenis iaitu: Barang keperluan harian [1m] - Contoh: makanan, perabot, tekstil dan kraftangan. [m] Alat gantian untuk menyokong industri berat [1m] - Contoh: komponen kereta, kusyen kereta, lampu dan cat. [m] (ii) Lokasi Terdapat di merata-rata tempat di bandar dan luar bandar/tidak bergantung kepada infrastruktur. [1m] Lot perindustrian yang murah/rumah kediaman sendiri. [1m] (iii) Modal Modal kecil dan sederhana. [1m] Disumbangkan oleh pengusaha sendiri/pekongsi/sumber dalam. [1m] Sukar mendapat pinjaman kerana tiada cagaran dan kredit yang kurang memuaskan. [1m] (iv) Ciri-ciri umum pekerja Pekerja berkelayakan rendah iaitu lepasan PMR, SPM dan STPM. [m] Gaji rendah. [m] Bergantung atas kerja amali harian. [m] Kadar peralihan pekerja tinggi/ pekerja sambilan. [m] Perkhidmatan pekerjaan kurang terjamin. [m] (v) Teknologi pengeluaran Insentif buruh/kurang gunakan mesin. [m] Kurang amalan pengkhususan. [m] Mesin yang digunakan jenis terpakai bagi menjimatkan kos modal. [m] Terikat pada cara lama kerana merupakan warisan keluarga. Contohnya, dalam industri kraftangan. [m] (Maksimum 11 markah) (b) (i) Mengurangkan pengangguran [1m] Insentif buruh/kurang menggunakan mesin teknologi tinggi. [m] Tidak perlu buruh mahir. [m] (ii) Mengurangkan import barang pengguna [1m] Mengurangkan pergantungan kepada barang import. [m] Mengurangkan pengaliran keluaran mata wang. [m] (iii) Pengagihan pendapatan yang lebih saksama [1m] Peluang untuk pekerja kurang mahir memperoleh pendapatan/ pendapatan tinggi. [1m] (iv) Mengukuhkan struktur asas industri negara [1m] Melalui hubungan dengan firma besar dan syarikat antarabangsa. [m] Mengurangkan beban, kos pengurusan, pengangkutan dan pemasaran. [m] Peningkatan dalam penubuhan ilmu dan teknologi [m] (v) Peningkatan tabungan dalam ekonomi [1m] Modal diperolehi daripada simpanan sendiri [m] Disalurkan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. [m] Kurang pembaziran/tidak terlalu banyak belanja/mengawal inflasi. [m] (vi) Memberi latihan dan pengalaman kepada pekerja dan pengusaha. [1m] Melalui kerja amali harian/terpaksa membuat pelbagai jenis kerja dan operasi kilang. [1m] Melengkapkan diri dengan ilmu dalam pelbagai aspek pengurusan dan pentadbiran kilang. [1m]

IKS ialah sebuah syarikat dengan pusingan jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. [2m] (b) Untuk menjadikan IKS lebih dinamik, kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) pada tahun 1996 supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh IKS. Antara programnya adalah: [1m] (i) Program Rantaian Industri [1m] Bertujuan untuk meningkatkan rantaian dan integrasi IKS dengan industri besar. Contoh: Program pembangunan vendor. [1m] Bantuan untuk membekalkan komponen dalam sektor semikonduktor/elektronik/komputer. [1m] Bertujuan untuk mewujudkan usahawan yang berdaya maju/ berdaya saing. [1m] (ii) Pembangunan Pemasaran [1m] Contoh: MATRADE membantu IKS menjadi pembekal ke pasaran luar negara/global. [2m] Mengadakan ekspo, pameran, lawatan perniagaan, terbitan risalah dan portal elektronik. [1m] (iii) Program Pembangunan dan Peningkatan Kemahiran [1m] Meningkatkan kemahiran pekerja IKS melalui bimbingan/latihan /seminar dalam teknik pengeluaran dan pengurusan. [2m] Agensi yang terlibat seperti PDPN, MARA (beri sekurang-kurangnya 2 contoh). [1m] (iv) Program Penyelidikan dan Pembangunan [1m] Meningkatkan tahap teknologi IKS dengan menyediakan geran dan tabung untuk membantu IKS. [1m] SIRIM, MARDI, MPOB membantu mencapai piawaian yang tinggi dari segi reka bentuk keluaran dan mutu dengan tujuan meningkatkan keupayaan untuk bersaing. [2m] (v) Program Bantuan Kewangan [1m] Pinjaman/kemudahan kredit daripada bank perdagangan. [2m] Syarikat Jaminan Kredit (CGC) bertindak menyediakan jaminan kepada peminjam. [1m] SMIDEC menyediakan soft loan di bawah program PAKSI yang disalurkan oleh Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad. [2m] Soalan 3 (a) Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut: (i) Minat pengetahuan dan pengalaman Muthu mesti ada minat, pengetahuan/pengalaman dalam perniagaan menjual buah-buahan. [1m] Tanpa minat yang berterusan/berkekalan boleh mudah putus asa apabila menghadapi masalah/rintangan dalam perniagaan. [1m] (ii) Modal Modal perlu mencukupi untuk menguruskan gerai buah-buahan. [1m] Sumber boleh diperolehi daripada simpanan sendiri, pinjaman daripada saudara-mara atau pinjaman dari bank/institusi kewangan. [1m] Sekiranya membuat pinjaman, perlu mampu membayar bunga/ faedah/cagaran untuk pinjaman. [1m] (iii) Jenis dan milikan perniagaan Jenis dan milikan perniagaan perlu dipertimbangkan sama ada menjalankan perniagaan secara milikan tunggal atau perkongsian. [1m] Mematuhi undang-undang dan peraturan penubuhan syarikat. Sah di sisi undang-undang berkaitan pendaftaran perniagaan. Mesti mematuhi Akta Timbang & Sukat dan Akta Mutu Alam Sekitar. (iv) Lokasi Strategik/dikunjungi ramai/dekat dengan pelanggan. Contohnya, pasar, perhentian bas dan hospital. Kos sewa rendah/sumber bekalan berdekatan. Peraturan kerajaan tempatan membenarkan penjualan di

[1m] [1m]

Soalan 2 (a)

[1m] [1m]

kawasan tersebut. [1m] (v) Sumber bekalan Memastikan sumber bekalan sentiasa mencukupi. [1m] Mudah diperoleh. [1m] Contoh: mendapat maklumat sumber bekalan buah-buahan daripada FAMA, MARDI. [1m] (vi) Persaingan Untuk menumpaskan pesaing, perlu mengamalkan strategi yang berkesan dari segi harga yang berpatutan/kualiti buah yang baik/mempelbagaikan pilihan buah-buahan. [1m] (b) (i) Memohon untuk carian nama [1m] Untuk menggunakan nama perniagaan selain daripada nama sendiri. [m] Dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. [m] Isi Borang Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan (Borang PNIA 42). [m] Nama yang diluluskan akan dirizab untuk tempoh 21 hari. (ii) Memohon untuk mendaftarkan nama perniagaan [1m] Mengisi Borang A dan Borang E mesti disahkan dan disaksikan oleh pegawai yang berkelayakan. Contohnya, ahli parlimen, majistret, penghulu. [1m] (iii) Serahkan Borang A kepada pendaftaran perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan: [1m] kad pengenalan yuran pendaftaran lesen/permit khas yang perlu untuk perniagaan tertentu [m] (iv) Menerima sijil perakuan [1m] Jika permohonan itu sempurna, kelulusan akan diberi dengan segera. [m] (v) Mempamerkan sijil perakuan pendaftaran [1m] Di premis kedai/jika tidak akan didenda [m] Perlu diperbaharui setiap tahun di Pejabat Pendaftaran Perniagaan atau pejabat pos [m] Yuran pembaharuan, RM30 untuk yang didaftarkan atas nama pemilik dan RM60 atas nama lain. [m] Soalan 4 (a) (i) Pelanggan tetap [1m] Pelanggan yang setia/sentiasa mengunjungi kedai yang sama. [1m] (ii) Pelanggan sekali-sekala [1m] Pelanggan yang mengunjungi kedai sekali sekala sahaja. [1m] (iii) Pelanggan baru [1m] Pelanggan yang mengunjungi kedai tertentu buat kali pertama. [1m] (b) Pelanggan kadangkala tidak berpuas hati dengan layanan peniaga disebabkan perkara-perkara berikut: Peniaga yang kurang bermesra/bermasam muka/menggunakan bahasa yang kasar. [1m] Menipu dari segi harga, kualiti barang dan sukatan. [1m] Pelanggan lambat dilayan/terpaksa menunggu lama. [1m] Kedai gelap, kotor dan berselerak/tidak tersusun. [1m] Tidak cukup stok/barang yang lama/sudah luput. [1m] Tiada pilihan barang. [1m] Pelanggan tidak suka diekori ataupun diabaikan sama sekali. [1m] Tidak dilayan secara adil/tidak mengikut giliran. [1m] (Maksimum 7 markah) (c) Dasar penswastaan merupakan jalan yang bijak untuk membawa Malaysia ke tahap pembangunan yang lebih tinggi dengan cara: (i) Meningkatkan daya produktiviti dan kecekapan [1m] Menetapkan nilai positif dalam kalangan pekerja/berdaya saing. [1m] Contoh Projek Lebuh Raya Damansara Puchong, Pelabuhan Tanjung Pelepas dapat disiapkan lebih awal selepas diswastakan. [1m] (ii) Mendapatkan sumber modal daripada masyarakat Orang awam berpeluang memilik syer/saham melalui tawaran

saham/syer [1m] (iii) Meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna [1m] Contohnya, penswastaan Lebuh Raya Utara Selatan, TELEKOM memberi perkhidmatan bermutu kepada pengguna jalan raya dan telekomunikasi. [1m] (iv) Menggalakkan penyertaan bumiputera dan usahawan tempatan untuk mengasah kebolehan melalui Skim Opsyen Kakitangan (ESOS) bagi memberi peluang kepada usahawan tempatan mempertingkatkan kebolehan mereka. [2m] (v) Menambah pendapatan kerajaan [1m] Beban kerajaan berkurang. [1m] Hasil kerajaan boleh disalurkan untuk pembangunan infrastruktur. [1m] Soalan 5 (a) Kelebihan syarikat sendirian berhad: (i) Syarikat sendirian berhad berupaya untuk mengumpul modal yang lebih besar. [1m] (ii) Liabiliti pemegang syer dihadkan kepada modal yang dilaburkan sahaja. [1m] (iii) Syarikat sendirian berhad wujud sebagai satu entiti yang terpisah daripada ahlinya. Ia mempunyai taraf perundangan sendiri dan akan wujud berkekalan walaupun pemegang syernya meninggal dunia atau menarik diri. [1m] (iv) Syarikat sendirian berhad berkeupayaan menjalankan perniagaan secara besar-besaran. Oleh itu, ia dapat menikmati ekonomi bidangan seperti penjimatan kos, pembahagian kerja, pengajian pakar, dan sebagainya. [1m] (v) Hal-ehwal syarikat dapat dirahsiakan kerana akaun untung rugi dan kunci kira-kiranya tidak perlu didedahkan kepada masyarakat umum serta boleh dirahsiakan daripada pesaing. [1m] (vi) Penubuhannya lebih mudah dan murah kerana tidak terdapat banyak peraturan, formaliti dan undang-undang yang wajib dipatuhi. [1m] Kekurangan syarikat sendirian berhad: (i) Kos penubuhan dan pengendalian tinggi kerana terpaksa membayar yuran guaman, duti setem serta kos penyediaan pelbagai dokumen seperti tataurus dan tatawujud syarikat. Tambahan pula, akaunnya perlu diaudit dan dihantar kepada pendaftaran syarikat. [1m] (ii) Bilangan ahli terhad kepada 2 hingga 50 orang sahaja. [1m] (iii) Syarikat terpaksa membayar kadar cukai yang tinggi atas keuntungan syarikat. [1m] (iv) Pemegang syer tidak boleh memindah milik syer secara bebas kepada pihak luar tanpa persetujuan daripada pemegang syer lain. Ini akan mengehadkan kecairan syer itu. Oleh kerana syernya tidak boleh diterbitkan secara terbuka kepada orang ramai, maka keupayaan syarikat itu untuk mendapatkan modal juga dihadkan. [1m] (v) Pemilikan dan pengurusan terpisah. Pemegang syer tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran selain melantik ahli lembaga pengarah. Pengurusan dijalankan oleh para pengarah secara proksi bagi pihak pemegang syer. Penyelewengan dan salah guna kuasa kadangkala berlaku. [1m] (b) (i) Permohonan untuk carian nama Isi borang 13 A dan serahkan berserta yuran RM30. [1m] Surat kelulusan akan dihantar kepada pemohon. [1m] (ii) Sediakan dokumen-dokumen berkaitan Dokumen berikut perlu disediakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama: - Tataurus syarikat - Borang 48 F - Tatawujud syarikat - Borang 48 A - Borang 6 - Surat kelulusan carian nama [1m] (iii) Menghantar dokumen yang disenaraikan di atas Dokumen ini perlu dihantar kepada pendaftar syarikat. [1m] Sertakan bayaran yuran pendaftaran berdasarkan modal yang dibenarkan oleh syarikat. [1m] (iv) Dapatkan sijil perakuan penubuhan (Borang 9) Sijil ini menunjukkan syarikat telah didaftarkan dengan rasminya.

[1m]

[1m] (v) Melancarkan proses pengumpulan modal Menerbitkan buku prospektus untuk mempelawa orang ramai membeli syer. [1m] (vi) Dapatkan kelulusan suruhanjaya berkaitan Prospektus yang diterbitkan perlu mendapat kelulusan [1m] Permohonan untuk menyenaraikan syer di BSKL [1m] (vii) Edarkan borang permohonan syer dan prospektus Edarkan kepada orang awam melalui akhbar, bank, broker saham atau MIDFCCS berserta yuran. [1m] Borang yang siap diisi dihantar kepada MIDFCCS berserta yuran. [1m] (viii) Perumpukan syer Cabutan dibuat jika bilangan syer yang dipohon melebihi jumlah yang ditawarkan. [1m] (ix) Dapatkan sijil perakuan pemerbadanan syarikat Dapatkan sijil yang dikeluarkan oleh pendaftar syarikat. [1m] Operasi perniagaan boleh dimulakan. [1m]

Bersedia untuk memberikan bantuan/sedia untuk menerima sebarang teguran. (Maksimum 5 markah) Peperiksaan Akhir Tahun - Set 1 Kertas 1 1 D 2 C 3 B 6 B 7 A 8 A 11 D 12 C 13 A 16 B 17 D 18 D 21 A 22 D 23 C 26 C 27 C 28 D 31 B 32 A 33 A 36 D 37 C 38 A

[1m]

4 9 14 19 24 29 34 39

C C B B D B D C

5 10 15 20 25 30 35 40

A C A B C C D C

Bahagian B Soalan 6 (a) Perniagaan runcit menjual barang-barang terus kepada pelanggan. [2m] (b) Jenis-jenis pelanggan: Pelanggan tetap, selalu mengunjungi kedai itu sahaja. [1m] Pelanggan baru, yang mengunjungi kedai buat kali pertama. [1m] Pelanggan sekali-sekala, yang mengunjungi kedai sekali-sekala dan juga kedai-kedai lain. [1m] (c) Perkhidmatan yang diberikan oleh Kedai Lampu Hiasan Brightness: Membekalkan pelbagai jenis lampu/pilihan lampu yang memuaskan cita rasa pelanggan yang berbeza/memenuhi kehendak/pilihan yang cantik dari dalam dan luar negara. [2m] Memberi perkhidmatan selepas jualan iaitu dengan memasang lampu di rumah pelanggan/menghantar lampu. [2m] Memberi kemudahan kredit dalam bentuk bayaran ansuran atau bayaran tertunda. [2m] Memberi nasihat tentang lampu yang sesuai untuk sesuatu majlis/tempat. [2m] Menyimpan stok/memperagakan lampu yang disusun dengan cantik dan menarik di kedai/senang dicari. [2m] Membeli dengan banyak lampu dari luar negara dan kemudian dijual secara kecil-kecilan di kedai. [2m] (Maksimum 10 markah) (d) Puan Sofia mengamalkan pengkhususan kerana beliau: Mengupah orang yang mahir dalam sesuatu bidang untuk menumpukan masa dan tenaga pada kerja tersebut. [2m] Contoh: Pakar dalam reka bentuk dalaman, pengurus stok dan kerani akaun. [1m] Dapat meningkatkan jualan dengan pengkhususan melalui Penjimatan masa dan kos penumpuan pada satu jenis kerja/menjadi lebih mahir. [1m] Barang bermutu pada kos yang lebih rendah. [1m] Lebih ramai pelanggan dilayani. [1m] (Maksimum 5 markah) (e) Ceraian Mutu layanan terhadap pelanggan boleh ditingkatkan dengan amalan tatatertib yang betul untuk mengambil hati pelanggan. [1m] Pekedai atau pekerja di kedai harus: Berpakaian kemas/menunggu pelanggan. [1m] Memberi salam dan senyuman. [1m] Memberi jawapan dengan tepat/ringkas/sopan/tunjuk tempat letak barang. w[1m] Memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilih/tidak mengekori pelanggan. [1m]

Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (a) Keperluan ialah kepentingan asas yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupannya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan selesa dan mewah. Contohnya, pergi melancong dan memiliki barang kemas. [2m] Untuk memperoleh barang-barang dan perkhidmatan yang boleh memuaskan keperluan dan kehendak, manusia perlu berusaha untuk menghasilkan atau memperolehinya dari alam semula jadi. Usaha aktiviti ini disebut pengeluaran. [2m] Pengeluaran langsung merupakan pengeluaran di mana manusia memenuhi keperluan dan kehendak dengan menjalankan aktiviti pengeluaran untuk diri sendiri seperti dalam sistem sara diri di mana individu bercucuk tanam, memburu dan membuat pakaian sendiri. Ia merupakan saiz pengeluaran yang kecil dan sesuai untuk keperluan dan kehendak yang terhad. Diamalkan pada zaman dahulu dan dalam masyarakat orang asli sekarang. [3m] Pengeluaran tidak langsung memenuhi keperluan dan kehendak daripada aktiviti pengeluaran orang lain. Ia melibatkan pengkhususan dan pertukaran. Biasanya barang berlebihan dikeluarkan untuk ditukarkan atau dijual kepada orang lain. Ini dilakukan dalam zaman moden di mana kehendak menjadi lebih kompleks dan pengeluaran dilakukan secara besarbesaran. [5m] (b) Menukarkan barang tanpa melibatkan mata wang/alat pertukaran. [1m] Untuk memenuhi keperluan dan kehendak. [1m] (c) (i) Mesti ada barang berlebihan atau barang yang tidak diperlukan, untuk ditukarkan. [1m] - Contoh : Negara Thailand yang mengeluarkan beras berlebihan untuk dieksport. [1m] Mesti ada kemahuan serentak. [1m] - Contoh : Negara/orang yang ada beras mesti inginkan komputer dan negara/orang yang ada komputer mesti inginkan beras. [1m] (ii) Sistem barter sesuai dalam keadaan di mana: Barang itu diperlukan dengan segera. [1m] Pembeli dan penjual mendapatkan barang yang diperlukan secara langsung tanpa menggunakan orang tengah. [1m] Nilai mata wang perlu ditukar atau tidak stabil. [1m] Tidak memerlukan alat perantaraan/boleh menentukan kadar syarat pertukaran. [1m] Secara umumnya, sistem barter tidak sesuai kerana perkembangan perdagangan yang semakin kompeks disebabkan: [1m] Tuntutan dunia yang memerlukan insurans, bank dan komunikasi yang canggih; [1m] Kos-kos ini dimasukkan ke dalam kos belian barang; [1m] Kos-kos perkhidmatan dinilaikan dalam nilai wang. [1m] (Maksimum 7 markah) Soalan 2 (a)

Perdagangan

Perniagaan

Aktiviti mengagihkan barang Aktiviti menjual dan membeli barang daripada pengeluar sampai kepada dan perkhidmatan sahaja [1m] pengguna terakhir [1m] Perdagangan adalah sebahagian Perniagaan adalah sebahagian daripada daripada proses pengeluaran [1m] proses perdagangan [1m] Tujuan perdagangan adalah untuk Tujuan perniagaan adalah untuk mengagihkan barang pada waktu, mendapat keuntungan [1m] tempat dan harga yang sesuai [1m] Terdiri daripada perniagaan dan Terdiri daripada perniagaan dalam bantuan perniagaan [1m] negeri dan perniagaan luar negeri [1m] (b) (i) Mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang bidang yang hendak diceburi. [1m] Perlu mendapatkan maklumat tentang jangkaan untung/pulangan atas modal. [m] Risiko yang akan dihadapi. [m] Latar belakang syarikat. [m] Tatacara dan syarat pelaburan. [m] Mendapatkan maklumat daripada propektus syarikat pakar pelaburan di bank, media massa/orang ramai. [1m] (ii) Pulangan atas modal [1m] Tinggi atau rendah. Ada pendapatan semasa/secara berulang-ulang. Contoh: bunga atas simpanan tetap. [1m] Ada keuntungan modal/kenaikan nilai pelaburan atas simpanan tetap barang emas antik. [1m] Kadar pulangan bersih/pulangan dikenakan cukai atau tidak. Contoh :ASB, ASN dikecualikan cukai. [m] (iii) Risiko dalam pelaburan [1m] Lebih besar risiko, lebih tinggi kadar pulangannya bergantung pada matlamat pelaburan. [m] Mahu yang lebih mencabar dan berisiko tinggi, contoh pembelian syer di BSKL. [1m] (iv) Modal [1m] Modal besar diperlukan untuk projek-projek besar. Contohnya, projek pembinaan, harta tanah serta projek yang berteknologi tinggi. [1m] Modal kecil diperlukan untuk pelaburan kecil. Contohnya, saham amanah dan simpanan tetap. [2m] (v) Kecairan Kemudahan sesuatu pelaburan ditukarkan kepada wang tunai. [1m] Mudah cair, contoh simpanan di bank, syer-syer di BSKL. Tidak mudah cair - Contoh: harta tanah, tidak mudah cair tetapi nilai boleh meningkat. [1m] (Maksimum 17 markah) Soalan 3 (a) (i) Broker Merupakan orang tengah yang menemukan pembeli dengan penjual. [1m] Tidak mempunyai hak milik ke atas barang dan akan menerima komisen apabila sesuatu urus niaga jual beli di antara penjual dan pembeli berjaya. [2m] Selain itu, mereka tidak mempunyai tanggungjawab untuk menanggung risiko ke atas barang dan tidak melibatkan diri dalam pembiayaan barang. [2m] Contohnya, seseorang yang ingin membeli rumah akan dibawa oleh broker untuk bertemu dengan penjual yang ingin menjual rumah. [1m] (Maksimum 5 markah) (ii) Pemborong bayar dan bawa Gudang atau premis yang besar disediakan oleh pemborong bayar dan bawa. [1m] Pemborong bayar dan bawa hanya menjual barang secara tunai kepada pelanggan dan perkhidmatan pengangkutan tidak disediakan [2m]

Gudang atau premis terletak di pinggir bandar. [1m] Barang dijual dengan harga yang murah dan rendah kerana pemborong dapat menjimatkan kos operasinya. [1m] Contohnya, Makro merupakan salah satu pemborong bayar dan bawa. [1m] (Maksimum 5 markah) (iii) Pemborong pesanan berwakil Pemborong pesanan berwakil bertindak mengumpulkan pesanan daripada pelanggan dan akan menyampaikan pesanan pelanggan kepada pengeluar di atas nama pemborong ini. [2m] Seterusnya, pengeluar akan menghantar barang kepada pembeli mengikut arahan yang diterima daripada pemborong tadi. [1m] Pemborong ini menanggung risiko dan mempunyai hak dan tanggungjawab ke atas barang bahan-bahan binaan seperti simen, batu bata dan besi. [2m] (iv) Ejen pengeluar Ejen pengeluar adalah dilantik oleh pengeluar untuk memasarkan barang keluarannya mengikut harga dan syarat yang ditetapkan oleh pengeluar. [2m] Ejen ini mempunyai pekerja mahir. [1m] Tugasnya adalah memeriksa, menyimpan dan mengangkat barang ke tempat pengeluar. [1m] Akan dibayar komisen menurut kadar yang telah ditetapkan bergantung pada tugas yang dilaksanakannya. [1m] Contohnya, ejen pengeluar UMW mengedarkan pelbagai model traktor dan mesin berat di Malaysia. [1m] (Maksimum 5 markah) (v) Pemborong pesanan mel Pemborong pesanan mel menggunakan perkhidmatan mel untuk menerima pesanan. [1m] Katalog dan borang pesanan akan dihantar kepada peruncit, syarikat atau pelanggan lain melalui perkhidmatan pos. [2m] Barang yang dipesan oleh pelanggan akan dihantar melalui pos atau kurier. [1m] Contohnya, barang yang biasa dijual adalah barang hiasan, buku, beg, barang piuter dan sebagainya. [1m] Soalan 4 (a) Terdiri daripada bil perintah bayar, kredit berdokumen dan surat cagaran. [1m] (i) Bil perintah bayar Merupakan arahan bertulis yang disediakan oleh pengeksport kepada pengimport untuk meminta pengimport membayar hutangnya dalam tempoh yang telah ditetapkan. [1m] Bil ini akan dihantar balik kepada pengeksport setelah meneliti dan mengesahkannya. [m] Pengeksport boleh mencagarkan pinjaman atau menjual bil itu kepada pihak bank pada kadar diskaun untuk mendapatkan bayaran dengan segera. [1m] (ii) Kredit berdokumen Kredit berdokumen merupakan satu surat kredit yang dikeluarkan oleh bank di negara pengimport untuk memberi jaminan bayaran kepada bil perintah bayar yang dikemukakan oleh pengeksport. Sekiranya pengeksport mengikut syarat-syarat tertentu, iaitu menyediakan segala dokumen yang diperlukan seperti resit muatan, polisi insurans dan invois eksport dan kemudian diserahkan kepada pihak bank. [4m] (iii) Surat cagaran Surat yang dihantar oleh pengeksport kepada sebuah bank di negara pengimport. Pengeksport memberi kuasa kepada bank tersebut untuk menjual barang eksport yang dihantar sekiranya pengimport tiba-tiba enggan menerimanya atau gagal membuat bayaran untuk mengelakkan kerugian. [2m] (b) Terdiri daripada bil muatan, bil udara dan nota perkapalan. [1m] (i) Bil muatan Satu resit yang dikeluarkan oleh syarikat perkapalan kepada pengeksport sebagai pengakuan menerima barang atas kapal. [1m] Merupakan dokumen hak milik ke atas barang yang boleh dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapatkan pinjaman. [1m]

Maklumat yang terkandung dalam bil muatan adalah maklumat tentang barang yang dieksport, nama dan alamat pengimport dan pengeksport, syarat tambang, pelabuhan yang terlibat dan sebagainya. [2m] Jika terdapat sebarang kerosakan, ia mesti dicatatkan ke dalam bil muatan kotor untuk melindungi syarikat perkapalan daripada tuntutan ganti rosak yang bukan disebabkan oleh kesalahannya. Jika tidak ada catatan kerosakan, ia dipanggil bil muatan bersih. [2m] (ii) Bil udara Dokumen yang digunakan apabila barang diangkut menggunakan kapal terbang. [1m] Bukanlah dokumen hak milik, tetapi ia adalah nota kiriman yang dihantar oleh syarikat penerbangan kepada pengirim sebagai pengakuan penerimaan barang dan bukti kontrak untuk mengangkut barang ke destinasi tertentu. [2m] (iii) Nota perkapalan Nota ini akan dihantar oleh syarikat perkapalan kepada pihak Lembaga Pelabuhan bertujuan untuk memuatkan barang ke dalam kapal tertentu yang dinamakan. [1m] Nota ini menyatakan bilangan peti barang yang dihantar, kandungan barang, label, dan nilainya serta nama kapal yang akan membawa barang tersebut. [2m] Soalan 5 (a) Pemilik atau ahli koperasi dikenali sebagai pemegang syer. Liabiliti setiap ahli koperasi adalah terhad. Sekiranya koperasi mengalami kerugian, ahli koperasi hanya akan rugi syer yang dimiliki dan tidak melibatkan harta peribadinya. [2m] Pentadbiran koperasi adalah bersifat demokrasi, iaitu setiap ahli diberikan kuasa mengundi yang sama dalam perlantikan lembaga pengarah dan bebas untuk memberi cadangan dan pendapat. [3m] Mendapat sokongan anggota kerana kebanyakan pelanggan adalah terdiri daripada ahli koperasi itu sendiri. [1m] Koperasi mempunyai taraf perundangan yang sah dan wujud secara berkekalan, walaupun sesetengah daripada ahlinya bankrap, menarik diri atau meninggal dunia. [2m] Pemegang syer menanggung bebanan cukai yang rendah berbanding syarikat berhad. [1m] Bayaran pendaftarannya juga pada kadar yang paling minimum. [1m] Tujuan koperasi ditubuhkan adalah untuk membela kebajikan ahliahlinya. Maka banyak insentif dan faedah seperti rebat telah diberikan berdasarkan jumlah belian untuk mendorong anggota menjadi pelanggan tetap. Beberapa kemudahan lain juga disediakan seperti mengadakan kelab sosial, pelancongan dan lawatan. Selain itu, pinjaman, biasiswa dan lain-lain juga ditawarkan kepada ahli-ahlinya. [5m] (b) Kumpulan sukarelawan yang berminat untuk menubuhkan koperasi dikehendaki membuat permohonan daripada Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri. Satu kertas kerja yang berkaitan dengan koperasi yang hendak dibangunkan perlu disertakan kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi melalui Pegawai Ehwal Ekonomi Wilayah atau Daerah. [1m] Sebuah jawatankuasa penaja perlu ditubuhkan selepas mendapat kelulusan daripada Ketua Pendaftar atau Pendaftar Negeri. Bilangan ahli jawatankuasa penaja sekurang-kurangnya seramai 10 orang. [1m] Tugas jawatankuasa penaja ini adalah menentukan jenis koperasi dan objektifnya, menggubal undang-undang kecil, mendaftarkan bakal anggota dalam satu pendaftaran dan menyediakan daftar nama serta maklumat lengkap mengenai sekurang-kurangnya 100 orang ahli. [m] Mesyuarat Agung Kali Pertama diadakan untuk mendaftarkan koperasi yang ditubuhkan, menerima dan meluluskan undang-undang kecil yang digubal serta memilih anggota lembaga pengarah koperasi. [2m] Dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat agung permulaan diadakan, terdapat beberapa dokumen berserta yuran pendaftaran hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar Negeri untuk tujuan pendaftaran. Dokumen yang perlu dihantar adalah borang permohonan mendaftar koperasi yang ditandatangani oleh sepuluh orang jawatankuasa penaja, 3 naskah undangundang kecil yang ditandatangani oleh pemohon dan minit mesyuarat agung pertama yang ditandatangani sekurang-kurangnya 50 orang ahli

yang hadir. Semua koperasi dikehendaki membayar yuran pendaftaran sebanyak RM25 kecuali koperasi sekolah. [3m] Setelah permohonan diluluskan, sijil perakuan pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Pendaftaran Koperasi akan dikeluarkan. Dengan itu, koperasi tersebut berjaya ditubuhkan secara rasminya dan boleh mula beroperasi. [2m] (Maksimum 10 markah) Bahagian B Soalan 6 (a) (i) Nama dan alamat penjual [1m] (ii) Maklumat tentang barang niaga/jenama/kuantiti/harga yang diterima [1m] (iii) Tarikh barang itu dihantar [1m] (iv) Nombor invois untuk fail rujukan [1m] (v) Jumlah yang perlu dibayar [1m] (b) Kalau dibuat bayaran dalam 10 hari. Pembeli menerima diskaun 2% Jumlah diskaun diterima RM2475.00 2% = RM49.50 [1m] Jumlah yang perlu dibayar adalah RM2475.00 - RM49.50 = RM2425.50 [1m] (c) (i) Kesilapan adalah dalam jumlah kasar iaitu RM1950.00 + RM700.00 = RM2650.00 Maka jumlah bersih sepatutnya RM2650.00 - RM265.00 = RM2385.00 (ii) Pembekal akan menghantar nota kredit untuk menunjukkan pengurangan dalam hutang pembeli. (iii) Keadaan-keadaan di mana pembekal menghantar nota kredit. Apabila pembeli memulangkan barang yang rosak, tersalah jenama, salah saiz atau tidak memenuhi kualiti. Apabila pembeli memulangkan bekas kosong. Contoh: botol, tin atau bekas-bekas yang telah dikenakan bayaran. Apabila pembeli diberi diskaun/komisen. (d) Invois proforma dihantar kepada pembeli apabila pembekal/penjual mahukan wang tunai/tidak mahu memberi kredit kepada pembeli. pembekal/penjual menjual dengan kaedah urus niaga uji dulu sebelum membeli. pengeksport hendak memberitahu pengimport tentang anggaran harga barang yang dipesannya. barang hendak dieksport, invois proforma dikemukan kepada pihak kastam untuk mengira cukai eksport. Peperiksaan Akhir Tahun - Set 2 Kertas 1 1 D 2 B 3 C 6 B 7 D 8 D 11 D 12 C 13 A 16 C 17 D 18 A 21 A 22 A 23 A 26 C 27 D 28 A 31 A 32 A 33 B 36 C 37 A 38 B Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (a) Peniaga Matlamat utama peniaga adalah untuk memperolehi keuntungan yang maksimum [1m] Usahawan Di samping mendapat keuntungan, mereka juga menyumbangkan jasa dan bakti kepada negara [1m]

Menjalanan aktiviti jual dan beli sahaja [1m]

Cuba mencipta barang dan perkhidmatan yang baru dan melakukan perubahan terhadap barang jualan lama [1m]

[1m] [1m] [2m]

(b) Encik Maniam memerlukan bantuan-bantuan berikut untuk melicinkan kegiatan perniagaannya. (i) Bantuan bank [1m] Encik Maniam boleh menambahkan modal melalui pinjaman jangka pendek atau jangka panjang dan overdraf. [1m] Ini memberi peluang kepada Encik Maniam untuk memperbesar perniagaannya. [1m] (ii) Bantuan promosi Encik Maniam boleh memperkenalkan buah belimbing di Australia supaya dapat mempengaruhi dan mendorong pengguna untuk membelinya. [1m] Ini dapat meningkatkan jualan dan keuntungan. [1m] (iii) Bantuan insurans Buah belimbing merupakan keluaran pertanian yang mudah rosak. Dengan adanya perkhidmatan insurans, Encik Maniam tidak perlu risau tentang risiko kerugian. [1m] Perkhidmatan insurans dapat memberi perlindungan kepada peniaga terhadap risiko seperti kerosakan, kecurian dan bahaya di laut. [1m] Encik Maniam hanya perlu membeli polisi insurans dan membayar sedikit premium. [1m] Jika risiko yang diinsuranskan berlaku, syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada Encik Maniam dan ini dapat mengelakkan terjadinya kerugian yang besar bagi pihak Encik Maniam dan membolehkan beliau untuk meneruskan perniagaan. [1m] (iv) Bantuan pergudangan [1m] Perkhidmatan pergudangan dapat membantu pengimport di Australia untuk menyimpan hasil importnya di gudang. [1m] Buah belimbing merupakan hasil pertanian yang tidak tahan lama dan perlu disimpan dalam stor yang sejuk untuk menjamin kesegarannya sehingga ia dapat diagihkan kepada pemborong dan peruncit dan seterusnya kepada pengguna. [2m] (v) Bantuan komunikasi [1m] Perkhidmatan komunikasi membolehkan perniagaan dijalankan dengan cepat dan lancar. [1m] Peniaga boleh mengirim dan menerima maklumat dengan cepat dan tepat. [1m] Pengeksport di Malaysia dapat memberitahu pengimport di Australia tentang tarikh ketibaan muatan dan jenis pengangkutan yang digunakan. [1m] (vi) Bantuan pengangkutan [1m] Dengan bantuan pengangkutan, buah belimbing dapat dihantar ke destinasinya dengan cepat dan pantas. [1m] Ini dapat mengelakkan kerosakan dan pembaziran. Dengan itu, pengguna di Australia dapat menikmati buah belimbing yang dikeluarkan di Malaysia walaupun jaraknya adalah jauh. Melalui pengangkutan laut ataupun udara, buah belimbing dapat dihantar dari Malaysia ke Australia. [1m] Melalui pengangkutan darat, iaitu jalan raya dan rel, ia dapat diagihkan kepada peruncit di merata tempat di Australia. [1m] Soalan 2 (a) Kepada pengguna Meluaskan/mempelbagaikan pilihan pengguna [1m] - Cita rasa berbeza/pilihan tidak terhad. [1m] - Barang yang dikehendaki tidak dapat dikeluarkan dalam negeri. [1m] Menghasilkan barang bermutu/berkualiti pada harga yang rendah untuk pengguna [1m] - Harga menjadi murah kerana dapat mengamalkan pengkhususan/ pengeluaran dalam skala besar. [1m] - Barang berkualiti kerana wujud persaingan barangan dari negara yang berlainan. [1m] Meningkatkan taraf hidup pengguna [1m]

[2m] [2m] [2m]

[2m] [2m] [2m] [2m]

4 9 14 19 24 29 34 39

C C B D C C D B

5 10 15 20 25 30 35 40

A C C B B D A C

- Kehidupan menjadi selesa/menikmati banyak jenis barang berkualiti. [1m] - Contohnya, roti yang diperbuat daripada gandum, kereta Honda, filem dari Hollywood. Menambahkan pengetahuan dan pengalaman pengguna - Terdedah kepada ilmu/teknologi maklumat dari negara yang lebih [1m] [1m] maju. [1m] [1m]

Memberi peluang pekerjaan kepada pengguna - Membuka lebih banyak industri barang dieksport oleh peniaga/ejen

[1m] - Peluang pekerjaan di pelabuhan, syarikat insurans dan pengangkutan yang terlibat dalam industri eksport dan import. [1m] (Maksimum 12 markah) (b) Kepada pengeluar yang mengeksport barang Mendapat pasaran yang lebih luas untuk menjual barang [1m] - Tidak terikat kepada pasaran tempatan/dapat menjual barang ke merata negara. [1m] Dapat menjalankan pengeluaran berskala besar [1m] - Apabila barang dikeluarkan dengan banyak, keuntungan akan meningkat. [1m] - Pengkhususan/teknik pengeluaran menjadi cekap. [1m] - Dapat menjimatkan kos. [1m] - Contoh: Bunga dan buah-buahan dikeluarkan secara besar-besaran. [1m] Menjamin bekalan sumber yang berterusan dalam proses pengeluaran [1m] - Bahan mentah dapat diimport jika bekalan dalam negeri tidak mencukupi/pengeluaran tidak tergendala. [1m] - Contoh: Beras untuk membuat mihun, simen untuk kegiatan pembinaan rumah/bangunan. [1m] Dapat memperoleh maklumat tentang teknologi baru [1m] - Meningkatkan cara pengeluaran/lebih produktif/berkualiti. [1m] - Contoh: teknologi pembinaan/pembuatan kereta/kapal terbang/ alat-alat elektrik. [1m] Soalan 3 (a) Jenis milikan yang paling popular ialah milikan tunggal yang biasanya kecil dan ketara dalam bidang perniagaan runcit. Sebab-sebabnya adalah: [2m] (i) Mudah ditubuhkan [1m] Tidak terdapat banyak peraturan/dokumentasi yang perlu dipatuhi/ disediakan. [m] (ii) Memerlukan modal yang kecil [1m] Biasanya kedai runcit kecil/gerai/penjaja. [m] (iii) Peniaga bebas menguruskan perniagaan mengikut cara/ideanya sendiri. [1m] (iv) Ada intensif untuk bekerja keras [1m] Ini kerana semua keuntungan adalah milik sendiri. [m] (v) Pembayaran cukai adalah rendah [1m] Pengiraan cukai berdasarkan cukai pendapatan persendirian dan bukan cukai keuntungan. [m] (b) (i) Memohon untuk carian nama [1m] Untuk menggunakan nama perniagaan selain daripada nama sendiri. [1m] Dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. [1m] Isi Borang Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan (Borang PNIA 42). [1m] Nama yang diluluskan akan dirizab untuk tempoh 21 hari. [1m] (ii) Memohon untuk mendaftarkan nama perniagaan [1m] Mengisi Borang A dan Borang E mesti disahkan dan disaksikan oleh pegawai yang berkelayakan. Contohnya: ahli parlimen, majistret, penghulu. [2m] (iii) Serahkan Borang A kepada pendaftar perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan kad pengenalan

yuran pendaftaran lesen/permit khas yang perlu untuk perniagaan tertentu [2m] (iv) Menerima Sijil Perakuan Pendaftaran (Borang D) [1m] Jika permohonan itu sempurna, kelulusan akan diberi dengan segera. [1m] (v) Mempamerkan sijil perakuan pendaftaran [1m] Di premis kedai/jika tidak akan didenda. [1m] Perlu diperbaharui setiap tahun di Pejabat Pendaftaran Perniagaan atau pejabat pos. [1m] Yuran pembaharuan, RM30 untuk yang didaftarkan atas nama pemiik dan RM60 atas nama lain. [1m] Soalan 4 (a) Jenis-jenis pelaburan yang mungkin dipilih adalah: (i) Harta tanah [1m] Contoh: rumah, lot kedai, kawasan ladang dan kilang. [1m] Mendapatkan pendapatan semasa. Contoh: sewa rumah, hasil dari ladang. [1m] Kenaikan harga tanah menampung kenaikan kadar inflasi. [1m] (ii) Saham/syer di BSKL [1m] Contoh: Syer dalam Syarikat Telekom, Sapura Holdings, KFC Holdings. [1m] Pendapatan semasa dalam bentuk dividen. [1m] Keuntungan bergantung pada peningkatan harga saham/bonus. [1m] (iii) Amanah Saham [1m] Contoh: ASN, ASB, KL Mutual Fund. [1m] Pendapatan semasa dalam bentuk dividen. [1m] Keuntungan dengan syer bonus apabila harga-harga saham meningkat. [1m] (iv) Barang antik dan koleksi [1m] Membeli barang-barang antik/koleksi dengan harga rendah. Contohnya, barang kemas, lukisan dan duit syiling. [2m] Nilai barang ini akan meningkat mengikut peredaran masa. [1m] (b) Kuasa pasaran merupakan permintaan dan penawaran untuk syer di BSKL dan menyebabkan turun naik harga saham di BSKL. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kuasa pasaran dan seterusnya harga saham adalah: [1m] (i) Keadaan ekonomi [1m] Apabila ekonomi melambung/naik, akan menarik pelabur untuk melabur dan harga saham meningkat. [1m] Apabila ekonomi meleset/lembap/merosot, pelabur menarik keluar modal/ menjual syer, harga menurun. [1m] (ii) Keadaan politik [1m] Apabila keadaan politik stabil/ terjamin, pelabur berkeyakinan tinggi, maka harga saham meningkat. [1m] Apabila berlaku huru-hara, pelabur hilang keyakinan akan menjual saham dan seterusnya harga saham jatuh. [1m] (iii) Aktiviti spekulasi [1m] Membeli atau menjual dengan banyak/membeli dan menjual dalam jangka masa pendek. Jenis spekulator penelah naik (Bull), penelah turun (Bear) dan yang membeli syer terbitan baru (Stag) menyebabkan harga saham turun naik dengan mendadak. [1m] (iv) Mutu pengurusan dan prospek syarikat [1m] Syarikat yang cekap dan dinamik, harga saham tinggi/harga saham mewah/Blue Chips. [m] Contoh: TNB, Telekom, Sime Darby. [m] Pengurusan kurang cekap menjejaskan keyakinan pelabur dan harga sahamnya tinggi/ menjual Penny Stock. [1m] (v) Kadar faedah dan dasar kewangan kerajaan [1m] Jika kadar faedah bank tinggi, harga saham turun, pelabur lebih suka simpan di bank dan sebaliknya. [1m] Jika kadar pencukaian tinggi, pendapatan pelabur akan berkurang dan permintaan untuk saham turun dan sebaliknya. [1m] Dasar kerajaan menambahkan kredit akan meningkatkan permintaan dan harga saham dan sebaliknya. [1m] (vi) Pulangan pelaburan alternatif [1m] Bila pelaburan pilihan lain seperti harta tanah dan amanah saham memberi pulangan yang lebih tinggi, permintaan saham serta harga saham akan menurun. [1m]

(Maksimum 9 markah) Soalan 5 (a) (i) Kelebihan gedung aneka jabatan kepada peniaga: Dapat membeli secara pukal [1m] - Peniaga membeli secara pukal kerana mempunyai modal yang besar. - Peniaga dapat menikmati diskaun niaga yang diberikan oleh pengeluar dan dapat menjual barang pada harga yang lebih rendah serta berpatutan. [1m] Pengkhususan [1m] - Dengan mengamalkan pengkhususan, pembahagian kerja dapat dilakukan. Pengurusan dan pentadbiran menjadi lebih cekap. [1m] Sistem layan diri [1m] - Peniaga dapat menjimatkan kos upah pekerja dengan mengamalkan sistem layan diri. [1m] Tiada hutang lapuk [1m] - Peniaga dapat mengelakkan risiko hutang lapuk kerana mengamalkan jualan tunai dan penggunaan kad kredit. [1m] (ii) Kelebihan gedung aneka jabatan kepada pelanggan: Menjimatkan masa [1m] - Pelanggan dapat membeli pelbagai jenis barang di satu tempat. Ini menjimatkan masa dan perbelanjaan pelanggan. [1m] Harga berpatutan [1m] - Pelanggan dapat membuat perbandingan harga dan tidak perlu risau tentang penipuan. [1m] Pelbagai kemudahan [1m] - Pelanggan dapat membeli-belah dengan selesa apabila adanya kemudahan seperti troli, tempat letak kereta dan lif. [1m] (b) Kebaikan-kebaikan yang akan pelanggan perolehi adalah: (i) Dapat membeli barang pada harga berpatutan [1m] Harga barang-barang dijual lebih murah dan berpatutan kerana tujuan penubuhan koperasi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. [1m] (ii) Mendapat bunga atas modal [1m] Ahli-ahli akan mendapat bunga atas modal yang dilaburkan. [1m] (iii) Mendapat dividen atau rebat atas belian. [1m] Seorang ahli koperasi akan mendapat dividen atau rebat berdasarkan jumlah belian [1m] (iv) Penyingkiran orang tengah [1m] Syarikat koperasi dapat membeli barang-barang terus daripada pengilang. Ahli-ahli tidak lagi bergantung kepada orang tengah.[1m] (v) Membela kebajikan anggota [1m] Koperasi membela kebajikan ahli-ahlinya dengan memberi pinjaman, biasiswa atau menganjurkan aktiviti kemasyarakatan seperti lawatan sambil belajar atau menderma kepada anggota yang ditimpa kesusahan. [1m] Bahagian B Soalan 6 (a) Akaun simpanan tetap Unit amanah Syer/Saham Bursa Saham Kuala Lumpur Harta tanah (b)

Simpanan tetap Unit amanah

Memperoleh pendapatan semasa sahaja Pulangan dalam bentuk bunga

[m] [m]

Pendapatan semasa sekiranya untung dalam bentuk dividen/bonus [1m] Tambahan dalam unit amanah [m] Pendapatan semasa [m] Dividen [m] Keuntungan dari perbezaan harga beli dan harga jual modal [1m] Pendapatan semasa, sewa [m] Keuntungan modal apabila harga tanah meningkat [m]

Syer/Saham Bursa Saham Kuala Lumpur Harta tanah

(c) Jumlah faedah yang akan diperoleh dalam tiga tahun = modal kadar faedah masa = RM50 000 3% 3 = RM4 500 [1m] Nilai wang yang diperoleh/ yang ada di dalam tangan Puan Anisah ialah RM50 000 + RM4 500 = RM54 500 [1m] (d) Cik Rodziah ialah spekulator/membuat spekulasi mengira [1m] Membeli saham/syer/dengan harga rendah/harga turun/ diperolehinya ialah peroleh turun/bears [2m] dengan harga tinggi/bila harga naik/penelah naik/bulls. atau diberi contoh dengan penggunaan angka [1m] (e) Belian harta tanah tidak sesuai walaupun menjanjikan pulangan tinggi kerana: [1m] Tidak sesuai untuk pelabur kecil. [1m] Rumah/bangunan adalah mahal. [1m] Harta kurang cair/bila perlu wang tunai segera. [1m] Proses jual/beli rumit. [1m] Tertakluk kepada risiko kemelesatan ekonomi. [1m] [Maksimum 4 markah] (f) Risiko melabur dalam unit amanah lebih rendah kerana: Pelaburan dibuat dalam syarikat-syarikat terpilih yang berprestasi baik dan kukuh. [1m] Diuruskan oleh remisier yang membuat ramalan. [1m] Wang yang dilabur dikendalikan oleh pengurus professional dalam bidang pelaburan. [1m] Risiko tinggi jika dilaburkan dalam satu jenis syer sahaja. [1m] Kegiatan spekulator yang keterlaluan akan mengakibatkan harga syer turun naik dengan mendadak. [1m] Risiko diagihkan ke dalam pelbagai jenis amanah saham berbanding dengan syer di BSKL. [1m] (Maksimum : 5 markah)

[1m] [1m] [1m] [1m] Rekabentuk dan Ilustrasi Kulit : Nur Saadah Binti Rahmat

PNI NEURON (M) SDN. BHD. (554690-H) NO.1, Wisma Neuron, Jalan TPP 6/6, Taman Perindustrian Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan Tel : (603) 8062 6229

Faks : (603) 8062 6289 E-mel : pnieur@streamyx.com PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H) Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam sebarang bentuk atau dengan alat apa jua sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman, dan sebagainya tanpa kebenaran daripada PNI NEURON (M) SDN. BHD. (554690-H) Siri Pakej Pengajaran dan Pembelajaran Secara Siber Perdagangan Tingkatan 4 Cetakan Pertama : 2009

Dicetak oleh :