Anda di halaman 1dari 2

kUkIkULUM kA1LkISASI GI8 ILMAA1 CNDCk UNGU 8LkASI

1AnUN LLAIAkAN 20112012NC CkCk
8AnASAN
WAk1U
t]b]t
MINGGU
ke
SU8 CkCk 8AnASAN LM8INA
l emblnaan
Warga Cere[a

16
!unl 11
1

Se[arah kaLeklsasl dalam
endldlkan Agama krlsLen
dL SC8Slhomblng
M1h
23 2 kaLeklsasl dan Sldl dalam
blngkal emblnaan Warga
Cere[a Cl8
30 3 LvALuASl
ll ALkl1A8

7 4 Se[arah enullsan AlklLab dL SC8Slhomblng
M1h 14 3 lungsl dan Wlbawa AlklLab
dalam Cere[a
21 6 er[an[lan Lama SLrukLur
embaglan AlklLab er[an[lan
Lama
28 7 1emaLema er[an[lan Lama
4
AgsL
8 er[an[lan 8aru SLrukLur
embaglan AlklLab er[an[lan
8aru
11 9 1emaLema er[an[lan 8aru
18 10 LvALuASl
lll A!A8An CL8L!A 23 11 Se[arah engakuan lman dan
emahaman lman
dL SC8Slhomblng
M1h
4
SepL
12 ke1rlLunggalan Allah
8 13 Allah 8AA
13 14 ?esus krlsLus
22 13 8oh kudus
29 16 kera[aan Allah
6
CkL
17 Manusla
13 18 uosa Anugerah engampunan
erLobaLan Pldup 8aru
20 19 engerLlan Sakramen dalam
gere[a
27 20 Sakramen 8apLlsan
3
nov
21 Sakramen er[amuan
10 22 Manusla dan Llngkungan Pldup nL 8onny Slaglan
17 23 emberdayaan Sumber uaya
lnsanl bagl kema[uan
eradaban uunla
24 24 emahaman lman Cl8
1 ues 23 LvALuASl dL SC8 Slhomblng

NC CkCk
8AnASAN
WAk1U
t]b]11
MINGGU
ke
SU8 CkCk 8AnASAN LM8INA
lv kCn1LkS
CL8L!A
8
ues
28 anggllan dan enguLusan
Cere[a
nL AgusLlnus
asanea
13 29 Cere[a dan negara
22 30 Se[arah Cere[a umum
3
!an 12
31 Allranallran dl dalam dan dl
seklLar Cere[a
8 32 Se[arah Cl8 nL Max 8
8ampengan 12 33 SLrukLur dan SlsLem
enaLalayanan Cere[a
13 34 lungslonarls elayanan Cere[a
19 33 LvALuASl
v l8AuAP uCA 22 36 lbadah ersekuLuan Crang
ercaya
nL 8onny Slaglan

26 37 uoa uasa dan 8eLreL
29 38 nyanylan lbadah Muslk Cere[a nL A asanea
1 leb 39 Parlharl raya Cere[a
3 40 1aLa lbadah Cl8 nL Max 8
8ampengan 9 41 Slmbol erangkaL dan
enun[ang lbadah
12 42 LvALuASl dL SC8 Slhomblng
vl kAl1A SLLLk1A 16 43 Mengenal Agama
kepercayaan Laln dl lndonesla
nL AgusLlnus
asanea
19 44 LLlka ergaulan Muda Mudl nL Max 8
8ampengan 23 43 erkawlnan
26 46 Suaml lsLerl yang 8ukun dan Anak
sebagal 8erkaL 1uhan
nL 8onny Slaglan
1 Mar 47 LLos ker[a
8 48 LvALuASl dL SC8 Slhomblng
vll L8S 8L18L1 !an 49 embenLukan anlLla emblna/CrLu
vlll 8eLreL 1618
MareL
30 8eLreL Cabungan dengan [emaaL
Cl8 Mupel 8ekasl
koordlnasl dengan
emblna kaLeklsasl
lx LvALuASl 23 31 Lvaluasl ercakapan pasLoral emblnakorsek/wa
x LnLCuPAn 26 32 erslapan lbadah eneguhan Sldl dL SC8 Slhomblng
M1h dan resblLer
berLugas
1 Aprll 33 eneguhan Sldl
xl L8!AMuAn 6 34 er[amuan Sulung kaLeklsan

1aLa LerLlb
1 kaLeklsan hadlr LepaL wakLu dalam pembela[aran dan lbadah (Mlnggu keluarga dan elkaL C)
2 !am bela[ar kamls 19002030 wlb dan Mlnggu 11301300 wlb
3 8erpakalan rapl dan bersepaLu keLlka daLang bela[ar dan berlbadah
4 !lka berhalangan hadlr karena saklL Lugas sekolah dan lalnnya supaya membuaL suraL pemberlLahuan
aLau dlsampalkan llsan oleh keluarga kepada emblna !lka Lldak dlanggap Lldak hadlr
3 kaLeklsan menylmpan Labungan 8p 10000 perMlnggu guna pelaksanaan reLreL kaLeklsan
6 CaLaLan khoLbah Mlnggu keluarga dan elkaL C men[adl bahan penllalan dalam kelulusan peserLa
7 enllalan kaLeklsan akan dlberlkan kepada orang Lua/ wall per semesLer (6 bulan)

Anda mungkin juga menyukai