Anda di halaman 1dari 15

POLITEKNIK UNGKU OMAR

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

OLEH

NOR FADILAH BINTI BAHAROM DIPLOMA AKAUNTANSI

DI

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR 33000 KUALA KANGSAR PERAK DARUL RIDZUAN

Buku laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan Sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahan Diploma Akauntansi

POLITEKNIK UNGKU OMAR NOVEMBER 2010

POLITEKNIK UNGKU OMAR

PERAKUAN

Laporan ini adalah hasil dari usaha saya sendiri kecuali pada bahagianbahagian yang dilampirkan dari sumber yang diberikan oleh pihak syarikat meliputi dari sumber-sumber seperti buku, risalah, fail dan sebagainya.

Tandatangan Nama No. Pendaftaran Kursus

: : NOR FADILAH BINTI BAHAROM : 01DAT09F1003 : DIPLOMA AKAUNTANSI

ii

POLITEKNIK UNGKU OMAR

DEDIKASI

Terlebih dahulu Sejuta kasih saya utuskan buat ayah, bonda dan ahli sekeluarga yang tersayang,

Pensyarah-pensyarah saya yang dihormati,

Dan terima kasih juga saya tujukan kepada

Rakan-rakan seperjuangan serta diriku sendiri.

Saya hargai budi kalian yang selalu sudi memberi

Kepercayaan,dorongan dan menyambut baik salam pertolongan.

iii

POLITEKNIK UNGKU OMAR

PENGHARGAAN

Segala pujian bagi Allah SWT pemilik sekalian alam, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan taufik dan hidayahNya, telah memberi keizinan saya untuk menyiapkan Laporan Latihan Industri ini, buku Laporan Latihan Industri ini adalah satu tanda penghargaan saya kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dan memberi tunjuk ajar yang berguna semasa saya menjalani Latihan Industri, selama lima bulan dari 29 November 2010 29 April 2011

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar, kerana sudi menerima saya untuk menjalani Latihan Industri di sana. Tidak lupa juga kepada semua kakitangan yang turut membantu dan memberikan tunjuk ajar, dan juga tidak dilupakan kepada rakan-rakan pelatih yang telah banyak membantu diri saya sama ada secara langsung mahupun tidak secara langsung dari segi teknikal atau kemahiran kepada saya sepanjang tempoh latihan saya.

Penghargaan khusus saya tujukan kepada semua kakitangan Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada diri saya selama saya menjalani latihan. Segala ilmu pengetahuan yang telah di berikan telah pun saya bukukan dalam buku laporan ini sebagai tugasan yang diberikan kepada setiap pelajar yang tamat menjalani latihan industri, dan juga tatapan kepada pembaca, serta tanda penghargaan saya kepada pihak Pejabat daerah Dan Tanah Kuala Kangsar.

Di samping itu, tidak di lupakan kepada pihak pengurusan Unit Latihan Industri Politeknik Ungku Omar kerana banyak membantu dan membimbing saya bagi memilih tempat latihan industri yang sesuai dengan saya terutamanya kepada

iv

POLITEKNIK UNGKU OMAR

pensyarah-pensyarah yang terlibat.Tidak di lupakan juga penghargaan ini saya tujukan kepada kedua ibu bapa saya kerana selama saya menjalani Latihan Industri telah banyak memberi semangat, nasihat dan dorongan serta membantu saya dari segi kewangan.

Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan dan senior-senior saya yang sedikit sebanyak membantu dalam menyiapkan buku laporan ini.

Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung mahu pun tidak langsung dalam menjayakan Latihan Industri saya ini, segala apa yang telah saya tempuhi semasa saya menjalani Latihan Industri talah pun saya bukukan untuk dijadikan bahan rujukan tambahan oleh para pembaca atau untuk meluaskan lagi ilmu pengetahuan di dalam bidang yang akan diceburi.

Sekian, terima kasih.

POLITEKNIK UNGKU OMAR

ISI KANGUNGAN

PERKARA

HALAMAN

JUDUL PERAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI CARTA ALIRAN SENARAI JADUAL LAMPIRAN

i ii iii iv-v vi-xi xii xiii xiv xv

BAB 1 PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG SYARIKAT

1.1 Pendahuluan 1.2 Objektif latihan industri 1.3 Objektif laporan 1.4 Kepentinagan latihan industri 1.5 Latar belakang Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala kangsar 1.5.1 Pengenalan Pejabat Daerah Dan tanah Kuala Kangsar 1.5.2 Skruktur Pejabat 1.5.3 Objektif Utama Pentadbiran Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar 1.5.4 Kod etika perkhidmatan Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar 1.5.5

1 2 3 3-4

5-6 6

Halatuju Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar 9

1.5.6 Piagam Pelanggan

vi

POLITEKNIK UNGKU OMAR

1.5.6.1 Bahagian khidmat pengurusan 1.5.6.2 Bahagian Khidmat pembangunan luar Bandar 1.5.6.3 Bahagian pentadbiran tanah 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Boidata Pegawai daerah Senarai pegawai Daerah Carta organisi

10

11 11-12 13 19 20 21 22-26 27

1.5.10 Logo Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala kangsar 1.5.11 Aktiviti-aktiviti Organisasi 1.5.12 Kesimpulan BAB 2 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

2.1 Pengenalan 2.2 Jadual secara ringkas 2.3 Laporan latihan industri meningikut minggu 2.4 Kesimpulan

28-29 29 30-37 38

BAB 3 CUKAI TANAH

3.1 Pengenalan 3.2 Tempat membayar cukai 3.3 Cara pembayar cukai 3.4 Bil cukai

39-40 40 41 41 42 42 42 43 43

3.5 Semasa Pembayaran 3.6 Selepas pembayaran 3.7 Pembayaran tunggakan cukai 3.8 Tinda sekiranya gagal membayar cukai 3.9 Kadar denda lewat

3.10 Akaun-akaun yang terlibat dala proses pencukaian 3.10.1 Penyata pemungut 3.10.2 Senarai Terima 3.10.3 Akaun penjenisan hasil 3.10.4 Buku Tunai dan kewangan 44-46 47 47-48 49-50

vii

POLITEKNIK UNGKU OMAR

3.10.5 Kewangan 250 3.10.6 Senarai kutipan pos 3.10.7 Akaun-akaun terakhir dalam siatem hasil

50 51 52-55

BAB 4 HARTANAH

4.1 Pengenalan 4.2 Perampasan tanah kerana kegagal membayar cukai tanah 4.2.1 Tujuan 4.2.2 Latar belakang 4.2.3 Bila cukai tanah perlu dibayar 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 Bila cukai tanah dikira tertunggak Kutipan cukai tanah yang tertunggak Kegagalan mematuhi Borang 6A Perampasan berkuat kuasa apabila diwartakan Taraf tanah dirampas Bolehkah bayaran dibuat

56

57 57 57 58 58-59 59 60 60 61 62

4.2.10 Kuasa PNB menolak atau melayan rayuan 4.2.11 Bolehkah tanah yang dirampas dilupuskan dalam tempoh Setahun 4.2.12 Kuasa melupuskan semula tanah yang dirampas 4.2.13 Bantahan ke Mahkamah 4.3 Langkah-langkah utama dalam tindakan perampasan tanah kerana Kegagalan membayar cukai tanah 4.3.1 4.3.2 Membuat fail Membuat semakan kepada RENT ROLL dan dokumen Hakmilik daftar (DHD) 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 Pengiraan tunggakan cukai tanah Surat pengingatan mengenai tunggakan tanah Penyediaan Notis Borang 6A Menyerahkan Notis 6A dan ENDOSAN dalam DHD 4.4 Kaedah-kaedah penyerahan 4.4.1 Kaedah-kaedah Di bawah sek.431 KTN

62 62 63

63

64 65-67 67-68 68-69

69-71

72-75

viii

POLITEKNIK UNGKU OMAR

4.4 2 Jika penama atau ahli keluarganya yang dewasa atau pekerjanya menerima Notis Borang 6A tersebut, 4.4.3 Kaedah-kaedah di bawah Sek.432 KTN 4.5 Jika dibayar sepenuhnya 4.5.1 bayaran-bayaran yang dituntut seperti yang disebut dalam Notis Borang 6A 77-78 75 76-77

4.5.2 Jika bayaranyang dituntut itu dibayar sepenuhnya 78 4.5.3 Jika bayaran yang dituntut dalam notis borang 6A Dijelaskan 78

4.6 Perintah perampasan 4.6.1 PT tidak menerima jumlah yang disebut dalam Notis Borang 6A KTN 4.6.2 Contoh Perintah perampasan 4.6.3 Perintah ini tidak perlu dibuat catitera 4.6.4 Perintah perampasan ini tidak perlu diwartakan 4.7 Warta Borang 8A 4.7.1 Perintah perampsan adalah berbeza dan berasingan dari warta di bawah Borang 8A. 4.7.2 Saliana Warta Borang 8A tersebut hendaklah ditampal/diletakkan ditempat-tempat 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 Serta merta selepas Warta Borang 8A disiarkan Tarikh kuatkuasa perampasan tanah Sek. 100, 130 dan 433 KTN PT juga adalah diingatkan iaitu selepas tamat tempoh Bayaran 4.8 4.9 Kesan perampasan Rayuan ke Mahkamah 82 83 83 84-85 85-86 86 81-82 82 82 82 80-81 79 79 79-80 80

4.10 Rayuan kepada PBN 4.11 Tindakan selepas tamat tempoh rayuan 4.12 Kesimpulan

ix

POLITEKNIK UNGKU OMAR

BAB 5 GAJI DAN ELAUN (SISTEM SPEKS)

5.1 Pengenalan 5.2 Gaji 5.3 Elaun 5.3.1 langkah-langkah menuntut elaun 5.4 Sistem speks 5.5 Kesimpulan BAB 6 JADUAL PELUPUSAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKAUNAN

87-88 88

88-94 94-97 97

6.1 Pengenalan 6.2 Tujuan 6.3 Skop 6.4 Pengecualian pemakaian jadual 6.4.1 jadual yang ini tidak terpakai bagi pelupusan 6.5 Kajian semula jadual 6.6 Tanggungjawab pengawai pengawal 6.7 Taksiran/definisi 6.7.1 Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan 6.7.2 Tajuk siri 6.7.3 Perihal Rekod 6.7.4 Tamat Tindakan 6.8 Tindakan pelupusan 6.9 pelupusan 6.10 Pemusnahan 6.11 Tatacara pelupusan rekod kewangan dan perakaunan 6.11.1 Permohonan Pelupusan Rekod Secara Pemusnahan Bagi Kumpulan dan perakaunan 6.12 Permohonan pelupusan rekod secara pemusnahan Bagi kumpulan 2 6.13 Aliran pelupusan rekod am kewangan perakaunan 6.14 Kaedah pemusnahan rekod

98-99 100 100 100 100 101 101

101 102 102 103 103 103 104

104-105

106 106-107 108

POLITEKNIK UNGKU OMAR

6.15 Permohonan pelupusan rekod secara pemindahan 6.16 Kaedah pemindahan rekod 6.17 kesimpulan

109 109-116 116

BAB 7 KESIMPULAN 7.1 Kesimpulan BAB 8 KOMEN 117-119

8.1 Komen 8.2 cadangan

120-121 121-122

BIBLIOGRAFI / RUJUKAN

123-124

xi

POLITEKNIK UNGKU OMAR

SENARAI RAJAH

NO.RAJAH 1.5.1.1

TAJUK Peta Pejabat Daerah dan Tanah Di daerah Kuala Kangsar 5

M/S

1.5.9.1 1.5.10.1 1.5.11 3.4.1 3.10.1.1 3.10.1.2 3.10.2 3.10.3.1 3.10.3.2 3.10.4 3.10.6 3.10.6.1 3.10.7.1 3.10.7.2 3.10.7.3 3.10.7.4 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.1.4

carta organisasi syarikat Logo PDKK Aktiviti-aktiviti Organisasi Bil cukai tanah, parit dan taliair Penyata pemungut biasa Penyata pemungut daerah luar Senarai Terima senarai kod hasil Akaun penjenisan hasil Buku Tunai/Kewangan Senarai kutipan pos senarai kutipan pos Penyata Kredit Penyata penyesuaian akaun hasil Penyata debit akaun Penyata dibuku tunai Skrin login Menu utama SPECK Menu utama system PTJ kewangan PTJ Kew- daftar bayaran tanpa PT

20 21 22-26 41 45 46 47 48 48 49-50 51 51 53 53 54 54 102 103 103 104

xii

POLITEKNIK UNGKU OMAR

SENARAI CARTA ALIRAN

NO. CARTA ALIRAN 1.4.1

TAJUK

M/S

Proses Perjalanan Program Latihan Industri CARTA ALIRAN PELUPUSAN REKOD AM

48

6.13

KEWAPERAKAUNAN TANGGUNGJAWAB (PTJ)

DI

PUSAT 113-114

xiii

POLITEKNIK UNGKU OMAR

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL

TAJUK Jadual Masa Latihan ( Untuk bulan

M/S

2.2.1 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 5.3.2.5 5.3.2.6 6.18

November hingga bulan April ) Elaun makan Elaun bayaran sewa hotel/Lojing Elaun Perjalanan Kenderaan (i) Elaun Perjalanan Kenderaan (ii) Elaun basikal Elaun Motosikal Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan

29 98 98-99 99 100 100 100 117-123

xiv

POLITEKNIK UNGKU OMAR

LAMPIRAN

1.

Contoh borang-borang dan resit percukaian

2.

Contoh borang-borang berkaitan hartanah dan geran tanah

3.

Contoh borang-borang yang berkaitan dengan gaji dan elaun

4.

Contoh borang-borang yang berkaitan dengan jadual pelupusan kewangan dan perakaunan

5. Gambar-gambar

xv

Anda mungkin juga menyukai