HASIL ANALISIS ULANGAN HARIAN

Kelas / Semester
Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar/BAB
Banyaknya Soal
Banyaknya Siswa

:
:
:
:
:

VIII F / I
UH
1
Pendidikan Agama Islam
Hukum bacaan qolqolah dan Iman kepada Kitab ALLAH.
10
40

Skor yang diperoleh
NO

NIS

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ketuntas
Keter
Jml.
an
capai
Skor
an % Ya TDK

1

6295

Afif Faturachman

10

10

10

10

10

0

10

5

10

0

75

75

v

2

6296

Ahmad Abdul Fatah

10

10

10

0

10

0

10

0

10

10

75

70

v

3

6298

Alvina Dwi Putri Utami

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

90

90

v

4

6061

Amalina Putri Tamimi

10

10

10

10

10

0

10

0

10

0

70

70

v

5

6262

Ardis Alamona

10

10

10

10

0

0

10

5

10

10

75

75

v

6

6300

Atik Umi Harni

10

10

10

10

5

10

0

10

10

10

85

85

v

7

6067

Brian Cahya Pratama

10

5

0

0

10

0

10

0

10

0

45

45

8

6147

Farida Nurul Khikmah

0

10

0

10

10

5

10

10

10

10

75

75

9

6148

Hartanto

10

0

0

10

0

0

0

0

0

5

35

25

10

6175

Imam Khurmain

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

90

90

v

11

6075

Irfan Fahrur Rozi

10

10

10

10

0

10

10

0

10

0

70

70

v

12

6110

Irkham Ghofar Haqiqi

10

0

10

10

10

10

10

10

10

10

90

90

v

13

6311

Junantya Rizky Biantoro

0

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

70

v

14

6028

Lailatun Ni'mah

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

95

95

v

15

6082

Maydhotul Farkha

10

10

0

10

10

0

10

10

0

0

60

60

16

6200

Miftakhul Ulum

5

10

10

0

10

10

10

10

10

10

85

85

v

17

6114

Mochammad Samsul Masdar 10

10

10

0

10

0

10

0

10

10

70

70

v

18

6316

Muflichah

10

10

10

10

10

10

10

5

10

0

85

85

v

19

6032

Muh Abdurrahman Wakhid

10

10

10

10

10

10

0

10

10

10

90

90

v

20

6155

Muhamad Hanafing

10

0

10

0

10

0

10

10

10

10

70

70

v

21

6118

Muhammad Iqbal Afghani

5

10

0

10

10

0

10

10

10

10

75

75

v

22

6239

Muhammad Iqbal Septia Sambodo
10 10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

23

6240

Muhammad Miftakhur Rokhman
10

10

10

10

0

10

10

0

10

5

75

75

v

24

6034

Naila Arifatun Qorida

5

0

10

0

10

0

0

10

0

10

55

45

25

6277

Novi Yunia Santi

10

10

10

10

10

0

10

10

10

5

85

85

v

26

6036

Nur Azizah

10

5

10

0

10

10

10

10

10

10

85

85

v

27

6120

Nur Faizah

10

10

10

10

10

0

10

10

5

10

85

85

v

28

5903

Nurbiyanto

5

10

10

10

0

10

10

10

10

10

85

85

v

29

6161

Rifqi Maulana Majid

10

10

0

10

0

10

10

10

10

0

70

70

v

30

6324

Rizal Sarifudin

10

10

10

10

10

10

0

10

10

0

80

80

v

31

6044

Rizka Bella Aristiana

10

10

10

0

10

0

10

0

0

10

60

60

32

6325

Siti Cahya Puji julia

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

95

95

v

33

6047

Siti Magfiroh

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

90

90

v

34

6286

Sofiyanti

0

10

0

0

10

0

10

10

10

10

60

60

35

6253

Sri Wahyuni

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

36

6129

Sudartianingsih

10

10

10

10

0

10

0

10

10

10

80

80

v

37

6208

Sugeng Arnowo Aji

0

10

0

10

0

10

10

10

10

10

70

70

v

v
v
v

v

v

v

v

Skor yang diperoleh
NO

NIS

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ketuntas
Keter
Jml.
an
capai
Skor
an % Ya TDK

38

6169

Teguh Wicaksono

10

10

10

10

10

0

10

10

0

10

80

80

v

39

6131

Ulfa Tyas Andani

10

10

10

10

0

10

10

10

10

10

90

90

v

40

6212

Wahyu Destian Wicaksono

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

90

90

v

Jumlah Skor

340 350 320 285 295 235 335 275 345 265

Jumlah Skor Maksimal

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Skor Tercapai

85

88

80

71

74

59

84

69

86

66

- Hasil Analisis :
1. Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyaknya siswa seluruhnya

=

40

Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar

=

34

Orang

B. Klasikal : Ya / Tidak
2. Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal No. ………………
B. Perlu perbaikan individual siswa

7,9,15,24,31,34.

C. Pengayaan

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mapel

Babare Suryo Cahyo, S.Pd
NIP. 19590261479031001

Dra. Al Qofiyatun
NIP. 195801011983032008

LISIS ULANGAN HARIAN

Ket

Ket

HASIL ANALISIS ULANGAN HARIAN
Kelas / Semester
Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar/BAB
Banyaknya Soal
Banyaknya Siswa

:
:
:
:
:

VIII G / I
UH
1
Pendidikan Agama Islam
Hukum bacaan qolqolah dan Iman kepada Kitab ALLAH.
10
41

Keter Ketuntas
Jml.
an
capai
Skor
10
an % Ya TDK

Skor yang diperoleh
NO

NIS

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6176

Abdul Azizul Khakim

10

10

10

10

5

10

0

0

10

10

75

75

v

2

6178

Agus Ripwanto

10

10

10

10

5

10

0

10

10

0

75

75

v

3

6219

Agus Zuliyanto

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

95

95

v

4

6137

Agustina Dwi Cahyadi

10

10

10

0

10

10

10

10

10

5

85

85

v

5

6014

Ahmad Nizar Maulana

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

95

95

v

6

6063

Anik Sri Wahyuningsih

10

10

10

10

0

10

0

10

10

10

80

80

v

7

6221

Apita Listyani

10

10

10

10

10

10

0

10

10

10

90

90

v

8

6064

Armina Zahroh

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

90

90

v

9

6143

Arna Dyah Alfiani

10

5

10

10

10

10

10

0

10

10

85

85

v

10

6015

Bagus Slamet Riyanto

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

90

90

v

11

6099

Bella Nova Santika

10

10

10

10

10

10

10

0

10

5

85

85

v

12

6181

Benaldo Alfiyan

10

10

10

10

10

10

0

10

10

0

80

80

v

13

6222

Desi Rukmana

10

5

10

10

10

10

0

10

10

10

85

85

v

14

6306

Dwi Ariyanti Putri

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

15

6191

Eko Prasetyo Hendriyanto

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

90

90

v

16

6268

Evy Setyaningrum

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

95

95

v

17

6269

Fiky Firdaus

10

10

10

0

10

5

10

0

10

0

65

65

v

18

6072

Haniatur Rohmah

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

90

90

v

19

6194

Heri Purnomo Aji

10

10

0

10

10

10

0

10

0

0

60

60

v

20

6196

Hesti Novianti Dewi

10

10

0

10

0

0

10

0

10

0

50

50

v

21

6109

Iin Irawati

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

22

6309

Ilham Safiil Amin

10

10

10

10

10

5

10

0

10

0

75

75

v

23

6026

Ilsa Meilya Lussyana Putri

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

24

6077

Khoerul Ulinnuha

10

10

10

10

0

10

0

5

0

10

65

65

v

25

6119

Muhammad Kasful Anwar

10

10

10

10

10

10

10

10

0

10

95

90

v

26

6241

Muhammad Muslikin

10

0

10

0

10

0

10

0

5

5

50

50

27

6276

Nana Puspitasari

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

95

95

v

28

6159

Neng Mira Oktaviani

10

10

10

10

10

10

10

0

10

5

85

85

v

29

6202

Nufikha Minati

10

10

10

10

5

10

0

10

10

0

75

75

v

30

6244

Nurul Huda

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

95

95

v

31

6040

Reza Fadillah

10

5

10

10

10

0

0

10

10

0

65

65

v

32

6043

Riyan Septiyanto

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

95

95

v

33

6127

Ryan Yunianto Prabowo

10

10

0

10

5

10

0

0

10

0

55

55

34

6327

Slamet Riyadi

10

10

10

10

0

0

0

10

10

10

70

70

35

6329

Sony Wiranto

10

10

10

10

0

0

0

0

10

5

55

55

36

6130

Sun Ngatini

10

10

10

10

10

0

10

10

10

0

80

80

v

37

6288

Sunarti

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

38

6050

Syarif Hidayatullah

10

10

10

10

0

10

10

0

10

10

80

80

v

v

v
v
v

Keter Ketuntas
Jml.
an
capai
Skor
10
an % Ya TDK

Skor yang diperoleh
NO

NIS

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

39

6132

Umi Fadhilah

10

10

10

0

0

10

5

10

10

10

75

75

v

40

6051

Uyun Muna

10

10

10

0

10

10

10

10

10

5

85

85

v

Jumlah Skor

400 375 370 350 295 330 265 225 360 200

Jumlah Skor Maksimal

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Skor Tercapai

### 94

93

- Jumlah Skor Maksimal Ideal Tiap Siswa Adalah

88

74

:

83

66

56

90

50

100

- Hasil Analisis :
1. Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyaknya siswa seluruhnya

=

40

Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar

=

35

Orang

B. Klasikal : Ya / Tidak
2. Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal No. ………………
B. Perlu perbaikan individual siswa

19,20,26,33,35.

C. Pengayaan

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mapel

Babare Suryo Cahyo, S.Pd
NIP. 19590261479031001

Dra. Al Qofiyatun
NIP. 195801011983032008

LISIS ULANGAN HARIAN

Ket

Ket

HASIL ANALISIS ULANGAN HARIAN
Kelas / Semester
Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar/BAB
Banyaknya Soal
Banyaknya Siswa

:
:
:
:
:

VIII H / I
UH
1
Pendidikan Agama Islam
Hukum bacaan qolqolah dan Iman kepada Kitab ALLAH.
10
40

Skor yang diperoleh
NO

NIS

NAMA
1

7

8

9

10

Keter Ketuntas
Jml.
an
capai
Skor
an % Ya TDK

2

3

4

5

6

5

10

10

10

10

10

0

0

10

10

75

75

v

1

6011

Achmad Syaifuddin

2

6056

Agustina Santika Dewi

10

10

10

10

10

5

0

10

10

5

80

80

v

3

6057

Ahmad Burhanudin

10

10

10

10

10

0

0

0

10

10

70

70

v

4

6259

Ahmad Fauzi

10

10

10

0

10

0

10

0

10

10

70

70

v

5

6217

Akhsanul Ummah

0

10

10

10

5

10

10

10

10

10

85

85

v

6

6140

Ana Istighfaroh

10

10

10

10

10

0

10

0

10

10

80

80

v

7

6062

Angga Faizal Armanda

0

10

10

0

0

10

0

10

10

10

60

60

8

6065

Bagas aji Ciptaningtyas

10

10

10

10

10

10

0

10

5

10

85

85

v

9

6182

Bia Rinda Sari

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

10

6265

Choirul Anam

10

10

10

10

10

0

10

0

10

0

70

70

v

11

6184

Devi Hartatik

10

10

10

10

10

5

10

10

10

0

85

85

v

12

6188

Dul Kharis

10

10

5

10

0

10

0

10

0

0

55

55

v

13

6189

Dwi Ichsan Setyawan

10

0

10

0

10

0

10

0

10

10

60

60

v

14

6069

Edy Khoinudhin

10

10

10

0

0

10

0

0

10

10

60

60

v

15

6308

Ennur Fajar Pratama

10

10

0

10

0

0

10

0

10

10

60

60

v

16

6230

Fitria Nur Cahyati

10

10

5

10

10

0

10

10

10

10

85

85

v

17

6022

Friska Purwaningtyas

10

10

10

10

10

5

0

0

0

10

65

65

v

18

6233

Ianatussarifah

10

10

10

10

5

0

10

10

10

10

95

85

v

19

6234

Ika Puji Lestari

10

10

10

5

10

0

10

10

10

10

85

85

v

20

6079

Laelatun Nisyriyah

10

10

10

10

10

5

10

0

10

10

85

85

v

21

6029

Lailatus Syarifah

10

10

0

0

10

10

10

10

10

10

80

80

v

22

6031

Lucky Irfandi

10

10

10

0

10

10

10

0

10

0

70

70

v

23

6314

Lutfi Fajar Anggraito

10

10

0

10

10

10

10

10

10

10

90

90

v

24

6237

Mia Saras Wati

10

10

10

10

10

10

0

0

10

10

80

80

v

25

6113

Mirta Ainur Kafindra

10

10

10

10

10

10

10

0

10

0

80

80

v

26

6238

Mochammad Seno Aji Putra

10

10

10

10

10

0

0

0

10

10

70

70

v

27

6117

Mohammad Zaenal Abidin

10

10

10

10

10

0

0

10

10

10

80

80

v

28

6088

Munasiroh

29

6035

Nur Ardiyanto

10

10

10

10

10

0

0

0

10

0

60

60

30

6246

Priyo Utomo

10

10

10

10

0

0

10

5

0

10

65

65

v

31

6247

Puguh Wahyu Pratama

10

10

10

0

0

10

0

10

5

10

75

65

v

32

6281

Retnoningsih

10

10

10

10

10

0

0

0

10

10

70

70

v

33

6091

Rika Ferina

10

10

10

10

10

0

10

0

10

10

80

80

v

34

6162

Rinika Putri Nurkusihaeni

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

75

75

v

35

6121

Riska Febria Putri

10

10

5

10

10

0

0

10

10

10

85

75

v

36

6167

Sakdun

0

0

10

10

0

10

0

10

5

10

55

55

37

6171

Tri Haryanto

10

10

10

0

10

10

0

10

5

10

75

75

v

38

6172

Triyara Apriliana Dewi

10

10

10

10

10

10

0

0

10

10

80

80

v

v

v

v

Skor yang diperoleh
NO

NIS

NAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keter Ketuntas
Jml.
an
capai
Skor
an % Ya TDK

39

6331

Uswatun Khazanah

10

10

10

10

10

0

10

0

10

5

75

75

v

40

6290

Wahyu Fajar Nugroho

10

10

10

10

10

0

0

10

0

10

70

70

v

41

6332

Wahyu Nur Aryanto

10

10

0

10

10

0

10

10

0

5

75

65

v

Jumlah Skor

355 370 340 315 320 190 210 195 330 315 2980

Jumlah Skor Maksimal

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Skor Tercapai

87

90

83

- Jumlah Skor Maksimal Ideal Tiap Siswa Adalah

77

78

46

51

48

80

77

:

- Hasil Analisis :
1. Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyaknya siswa seluruhnya

=

40

Banyaknya siswa yang telah tuntas belajar

=

33

Orang

B. Klasikal : Ya / Tidak
2. Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal No. ………………
B. Perlu perbaikan individual siswa

7,12,13,14,15,29,36.

C. Pengayaan

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mapel

Babare Suryo Cahyo, S.Pd
NIP. 19590261479031001

Dra. Al Qofiyatun
NIP. 195801011983032008

LISIS ULANGAN HARIAN

Ket

Ket