Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP
TAHUN 2011

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 KERTAS 2

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak
© 2011 Hak Cipta SBPSK

1

[Lihat halaman sebelah] SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP 2011 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN A C C B D A C C D B A B B C C D A D B D NO SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN D C B A D A D B B D A D D A C B C B A C © 2011 Hak Cipta SBPSK 2 SULIT .

(i) Kos Sejarah (ii) Nilai Saksama 1m 1m 1(d) Hitung peruntukan hutang ragu yang akan direkodkan dalam Akaun Untung Rugi. P.H. Pada 15 Julai 2011. Jurnal Am Tarikh Butir Folio Debit(RM) Kredit(RM) 15 Julai 2011 Alat tulis 1m 50 Belian 1m 50 *Mesti ada catatan bergu baru boleh bagi markah 1(c) Nyatakan 2 prinsip asas perakaunan yang digunakan untuk merekod aset bukan semasa. pemilik perniagaan alat tulis mengambil 5rim kertas bernilai RM50 untuk kegunaan pejabat.Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SULIT SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP 2011 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 1(a) Berikan akaun kontra bagi akaun induk di bawah: Akaun Induk (i) (ii) 1(b) Akaun Jualan Akaun Modal Akaun Kontra Pulangan Jualan/Diskaun Diberi Ambilan 1m 1m Catatkan urusniaga berikut ke dalam Jurnal Am.Ragu = RM5000 x 2% = RM100 Hutang Ragu = RM(120-100) = RM20 (hasil) 1m 1m 1(e) Varian = Anggaran – Sebenar = RM25 000 – RM20 000 = RM5 000 Kesan varian adalah MEMUASKAN / POSITIF 1m 1m © 2011 Hak Cipta SBPSK 3 [Lihat halaman sebelah] SULIT .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online 2(a) Perkongsian 3A Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Julai 2011 Untung Kasar Peruntukan Hutang Ragu 80 000 200 80 200 2 500 7 200 9 000 12 000 1 000 2 400 6 000 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m Gaji Pekerja Insurans (9600-2400) Angkutan Keluar (7900 + 1100) Promosi Hutang Lapuk Susut Nilai Kenderaan [(40000-16000) X 10%] Susut Nilai Premis (120000 X 5%) Untung Bersih Faedah Ambilan Afiq (8000x 10%X9/12) Faedah Ambilan Ammar (6000x 10%X5/12) Faedah Ambilan Ashraf (6000x10%) Gaji Ammar Faedah Modal Afiq (72000x5%) Faedah Modal Ammar (48000x5%) Faedah Modal Ashraf (44000x5%) Kongsi Untung Afiq (22350x3/5) Ammar (22350x1/5) Ashraf (22350x1/5) 40 100 40 100 600 250 600 41 550 1m 1m 1m 1m 6 000 3 600 2 400 2 200 1 For All 14 200 27 350 16 410 5 470 5 470 27 350 1OF 1OF [14 Markah] © 2011 Hak Cipta SBPSK 4 SULIT .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online 2(b) Afiq Baki b/b Ambilan Faedah Ambilan* Baki h/b 8000 600 12810 21410 Ammar 1000 6000 250 1620 8870 Akaun Semasa Ashraf Baki b/b 6000 Faedah modal* 600 Gaji* 1670 8270 Baki b/b Kongsi untung* Afiq 1400 3600 16410 21410 12810 Ammar 2400 1000 5470 8870 1620 Ashraf 600 2200 (1m) 5470 8270 1670 [3 Markah] 1 for both 1OF NOTA * angka sendiri rujuk PP 1of .betul 3/5( butir dan angka) dalam blok baki akhir mesti sehingga baki b/b .

sebarang baki dari Akaun Semasa 2(b) © 2011 Hak Cipta SBPSK 6 SULIT .betul 3 butir dan angka drp 5 Akaun Semasa 1OF .Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online 2(c) PERKONGSIAN 3A KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JULAI 2011 ASET BUKAN SEMASA Premis Susut Nilai Terkumpul Premis Kenderaan Susut Nilai Terkumpul Kenderaan ASET SEMASA Penghutang (46000-1000) (-) Peruntukan Hutang Ragu Tunai Bank Insurans Terdahulu Stok Akhir LIABILITI SEMASA Pemiutang Angkutan Keluar Terakru MODAL KERJA 120 000 30 000 (1m) 40 000 18 400 (1m) 90 000 21 600 111 600 45 000 (1m) 1 800 43 200 5 000 10 000 2 400 60 000 120 600 51 000 1 100 52 100 1+1OF (1m) 68 500 (1m) 180 100 EKUITI PEMILIK Modal Afiq Modal Ammar Modal Ashraf Akaun Semasa Afiq Akaun Semasa Ammar Akaun Semasa Ashraf 72 000 48 000 44 000 12 810 1 620 1OF 1 670 180 100 [8 Markah] Aset Semasa 1OF -mesti ada penghutang-phr .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SULIT 3 (a) 2011 Jun 30 Bank Baki h/b Akaun Kawalan Pemiutang RM 730 600 2010 Jul 1 Baki b/b RM 1 200 2011 Jun 30 Belian (1m) 130* 1 330 2011 Jul 1 Baki b/b 600 1 330 (b) 2010 Jul 1 2011 Jun 30 Jualan (1m) Baki b/b Akaun Kawalan Penghutang RM 700 2011 Jun 30 Bank Baki h/b 930* 1 630 2011 Jul 1 Baki b/b 830 1 630 RM 800 830 © 2011 Hak Cipta SBPSK SULIT .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online (c) 2010 Jul 1 2011 Jun 30 Pendapatan & Perbelanjaan Baki h/b Baki b/b RM 500 Akaun Yuran 2010 Jul 1 2011 Jun 30 3 300 400 4 200 2011 Jul 1 Baki b/b 300 2011 Jul 1 Baki b/b 400 (1 for both) (1m) Baki h/b 300 4 200 Bank 3 700 (1m) Baki b/b RM 200 (1 for both) (d) Kelab Fotografi Unik Penyata Perdagangan Kafetaria bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 RM RM Jualan (4800+930) 5 730 (1+1OF) Tolak Kos Jualan Stok awal 7 300 Belian (890+130) 1 020 (1+1OF) 8 320 Tolak Stok akhir 4 540 3 780 Tambah Upah pekerja 1 750 (1m) 5 530 Untung Kafetaria 200 (1m) Syarat 1OF 1. Belian mesti ada belian tunai (base) 2. Jualan mesti ada jualan tunai (base) © 2011 Hak Cipta SBPSK 8 SULIT .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SULIT (e) Pengiraan untung atau rugi pertandingan ‘Gambar Si Comel’ Kutipan pertandingan Tolak : Belanja pertandingan Untung pertandingan RM1 500 RM1 200 RM 300 (1m) (f) Kelab Fotografi Unik Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 RM RM PENDAPATAN Yuran ahli 3 300 (1OF) Yuran masuk 550 Untung pertandingan ‘Gambar Si Comel’ 300 (1OF) Derma 150 (1m) Sewa diterima (5000+1000-500) 5 500 (1+1OF) Untung Kafetaria 200 (1OF) 10 000 Tolak PERBELANJAAN Kadar bayaran (280+90) Majalah dan akhbar (120+60) Belanja susut nilai perabot (5400+2300-6390) Kursus dan latihan LEBIHAN Syarat 1OF 1.500 370 180 1 310 1 600 (1m) (1m) (1+1OF) 3 460 6 540 (2m) © 2011 Hak Cipta SBPSK SULIT . Susut nilai perabot (baki akhir – baki awal) . (6390-5400) 2. Sewa diterima : 5000 (Base) + 1000 / 5000 (base) .

cek : 5115) Gaji (No.Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online 4(a) Mengemaskini Buku Tunai Buku Tunai Tarikh 2011 (1m) Mac 31 (1m) (1m) (1m) Tarikh 2011 Mac 31 Butir Baki b/b Dividen Azrin (Kesilapan) Kedai Cempaka Jumlah RM 2 185 120 90 500 Butir Buku Cek Pinjaman Salmi (Kesilapan) Julia Faedah Overdraf Sewa Caj bank Baki h/b 2 895 Apr 1 Baki b/b 1 014 (1m) Jumlah RM 25 350 81 550 225 600 50 1 014 2 895 (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) [12 markah] b) Penyata Penyesuaian Bank Kedai Bunga Reena Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2011 RM Baki debit di Buku Tunai Tambah Cek yang belum dikemukakan: Insurans (No. cek: 5116) RM 1 014 (1 OF) 400 (1m) 450 (1m) 850 1 864 Tolak Deposit yang belum dikreditkan: Rita Jualan Komisen Arina 1 800 1 500 105 800 (1m) (1m) (1m) (1m) 4 205 (2 341) (1m) [8 markah] Baki debit di Penyata Bank © 2011 Hak Cipta SBPSK 10 SULIT .

Tiada butiran asing © 2011 Hak Cipta SBPSK SULIT . Kos pengeluaran . Belian bersih (32400 (base)–468+630+350) 2.Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SULIT 5(a) Kilang Batik Sentosa Penyata Kos Pengeluaran Bagi Tahun Berakhir Pada 31 Disember 2010 RM RM Stok awal bahan langsung 7 450 Belian bahan langsung 32 400 (-) Pulangan bahan langsung 468 31 932 (+)Duti import bahan langsung 630 Angkutan masuk bahan langsung(350+150) 500 (1m) 33 062 (1OF) 40 512 (-)Stok akhir bahan langsung 6 310 34 202 (1m) Kos buruh langsung Upah pekerja langsung 18640 (1m) Kos Prima 52 842 Kos overhed Bahan bakar kilang Insurans kilang (1348x25%) Kadar bayaran kilang (2050+500) Bahan bungkusan Sewa kilang (2/3 x 6300) Upah buruh tak langsung Alat tulis kilang (840-40) Susutnilai jentera (10% x 48000) Susutnilai alatan kilang (1800+4500-5100) Belanja am kilang (2180-300) (+)Kerja dalam proses awal (-)Kerja dalam proses akhir Kos Pengeluaran 1439 337 2 550 850 4 200 5 300 800 4 800 1 200 1 880 (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) 23 356 76 198 (1m) 4230 80 428 3 850 (1m) 76 578 (1+1OF) [15 markah] Syarat 1OF 1. operasi betul (bahan langsung+buruh langsung+overhed) b. a.

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online 5(b) Kilang Batik Sentosa Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan 125 000 (1m) Tolak Kos Jualan Stok Awal 8 876 (1m) Kos Pengeluaran 76 578 (1OF) 85 454 (-)Stok Akhir 8 990 (1m) Kos jualan barang siap 76 464 UNTUNG KASAR 48 536 (1OF) [5 markah] 6 (a) Akaun Peruntukan Hutang Ragu RM 2010 (1m) 150 Baki b/b 250 400 2011 Baki b/b RM (1m) 400 400 (1m) 250 [3 markah] 2010 Untung Rugi Baki h/b b) 2010 Baki h/b Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 2010 3 252 Baki b/b Belanja susut nilai / Untung Rugi 3 252 2011 Baki b/b (1m) (1m) 2 280 972 3 252 (1m) 3 252 [3 markah] © 2011 Hak Cipta SBPSK 12 SULIT .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SULIT c) 2010 Bank Baki h/b (1m) Akaun Gaji 2010 28 000 Untung Rugi 400 28 400 2011 Baki b/b ATAU Akaun Gaji 2010 28 000 Untung Rugi 400 28 400 (1m) 28 400 28 400 (1m) 400 [3 markah] 2010 Bank Gaji Terakru (1m) (1m) 28 400 28 400 Akaun Gaji Terakru 2010 Gaji (1m) 400 d) 2010 Bank (1m) Akaun Sewa 2010 4 800 Untung Rugi Baki h/b 4 800 2 000 (1m) 2 800 2 000 4 800 2011 Baki b/b (1m) [3 markah] ATAU Akaun Sewa 2010 4 800 Untung Rugi Sewa terdahulu 4 800 2010 Bank (1m) (1m) 2 800 2 000 4 800 Akaun Sewa Terdahuluu 2010 Sewa (1m) 2 000 © 2011 Hak Cipta SBPSK SULIT .

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online e) Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 (petikan) RM Belanja susut nilai (1m) 972 Peruntukan (1m) lengkapan Hutang Ragu Gaji (1m) 28 400 Sewa (1m) 2 800 RM 150 [4 markah] f) Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 (petikan) Aset Bukan Semasa Liabiliti Semasa Lengkapan 14 800 Gaji terakru (-) Susut nilai 3 252 (1m) terkumpul 11 548 Aset Semasa Penghutang (-) PHR Sewa terdahulu (1m) 2 000 [4 markah] (1m) 400 5 000 250 (1m) 4 750 KERTAS SOALAN TAMAT © 2011 Hak Cipta SBPSK 14 SULIT .