SULIT 375611 Prlnsip Perakaunan 2011 PP

375612 (PP)

MA.JLISPENGETUA SEKOLAB MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARANMALAYSIA 2011

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 1

PERATURAN PEMARKAlIAN

UNTUK KEGUNAAN

PEMERII{SA

SAHAJA

AMARAN
Peraturan pemarkahanini SULIT dan Hak Cipta MPSM Cawangan NegeriSemblla», Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja, Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa, Peraturan Pemarkahan 'ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa bentuk.penulisandan percetakan. Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak

3756/1(PP) MPSM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

[Lihat se.belah

SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

2'

3756/1

1
2

B A

21
22
23
24

0 A C D A

3 4
5 6

C
0 A C C

25

26
27 28 29
30

D A B
C B C C

7
8 9
10

B C
B

11

C
D C D D

31
32
33
34

12
13

C A
B

14 15 16
17 IS

35

A

36

C
C

l3
'0 0 0

37
38

B

19
20

39
40

C
B

SU'MT

SIlLIT 375612 Prinsip Perakaunan 2011

3756/2 (p.P}

pp

MAJLIS PENGETUA SEKOLAlI MENENGAII MALAYSIA CAWANGANNEGERI SEMBILAN

PEPERlKSAAN PERCUBAANBERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PRINSIPPERAKAUNAN Kertas2
PERATURAN PEMARKAIIAN

UNTUKKEGllNAAN
AMARAN

PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini SDLIl'da11 Hak Cipta MPSM Cawangan Neger~ Semhilau, Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja, Sebarang maklumat dalam
peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada.sesiapa, Peraturan Pernarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa bentuk penulisan dan percetakan,

Kertas soalan ini mengandungi

15 halaman bercetak

3756!2(PP) MPS!'v1CA WANGAN NEGERI SEMBILAN

. Koleksi Trial 2011 Cg Narzukl Online

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

3756/2{PP)

J):\WAPAN' 575(i12

.sAHAGIAN

A

l(a)

(i) Modal>

Aset .; Liabilitj (IO 40Q+35 000+4800+5 8(0)- (8 650 + 1S 0(0)

atau( Yo')
atau (1)

-

29350

atau (2)

(li) Nisbah semasa

=

As.et s¢masa

Li!lbiliti semasa
=

10400 +4800 +5800
S 650

atan (1) . ata'u.(2,)

== 2.43·: ~

(b)

(i)

4 500 - (4500 x. 5%) =4275

atau

1

atau(Z) pembeli membeli seeara.pukal (I)

(iii)

Diskaun rtiaga-l1)enggalakkan

Diskaun tunai - mengg!\;lakkart penghutang (iY) Invois \J.eHag (l) Jumal :B:elian
(1)

merabayar dengan segera. (1)

3156/2{PP) MPSM,Cx AWA.NGANNECERI SEMR.·· ....·k·0 I· lLAN
KOleKSI I nalZU11 cg Narzu I.

nine

SULlT

SULIT

3

3756i2(PP}

2(a) Perkongsian Muhibbah P~ny:,lta fenda,patail b'agi tahun I.tera~ii" 31 Disember2010 RM RM Jualan
(-) Diskaun diberi

.

T()lak Kos .Jualan Stok 1 Januari 2010 Belial). (36 400-1 0(0)
(~) Pulangan belian

RM 53 170 300 52870

10 600
35400

(1) 34950 45550 9700 35850 17020 9600 26620 (1)

Kos barang untukdijual (-) 8tok 31 Disember 2010 Kos Jualan
Untung kasar (+) Sewa diterima (800 x 12) (-) Kadar bayaran Insurans (5250-4-'&0) Belanja susut nilai.kenderaan Faedah atas pinjarnan (10

450

ono

(70 000-3500 x 8%)

X

10%)

1800 4770 6650 800 75
100

(1) (I)

Untung bersih + Faedah.atasambilan Lim Raju
Azman . (1500 X 5% ) (2 000 x 5% ) (1 000 x 5:%)(6/)2) modal (40 .000 x 10%) (30 000 X 10%) (10 000 x 10%)

0)

14 020 12600

lOF (1)

25 4000 3 000 1000

(1)

200 12800

(.) Faedahatas _. Azman Lim

Raju

S 000
Gaj i :AZIIlan Lim Kongsi untung AZIIlan 2000

lOF
} (1) 11 000 1 800 900 675

lana

Lim ,Raju

(1800 x 4/8) (l 800.x 3/8)

(1 SOOx 1/8)

225
180.0

}OF

[11 markah]

Nota: Penyata Pendapatan mesti mula dengan JUALAR Jika tidak, abaikan butiran sebelurn Jualan,

3756!2(PP) MPSM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

8ULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

,
SULIT
2(b)
Akaun Butiran Azman Lim Raju 800 1500 75 5725 2000 100 4175 1000 25 Semasa Butiran Raju

4

37S6/2(pP)

Azmau 1400 4000 1000 (1)

Lim 1100 3000 1000 1000

Bald bib
Ambilan Faedah atas arnbilan

Bald bib
Faedah alas modal Gaji

...
A

Bald bib

Faedah etas pinjaman Kongsi untung
Baki b/b 900

500

(1)

1+1OF
225 600

675

.,

7300

6275

1825

7300

6.275

1825 B lOP

Bald bib

600 Bakiblb

5725

4175

Nota:

A lOF dengan syarat ada ambilan dan dua butiran kredit betul,

B lOF dengan syarat ada baki bib.
[5 markah]

3756/2(pP) MPSM CAWANGAN

NEGERI SEMBILAN

SULlT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

5

2(c) Pet;lt,ong$i~'II Mubibbah KUut;lKira~kil'a pad:a31 Disember20.tO RM .;R:M.

.

RM

Ase.tBukan8emasa . Kenderaan T()Ial<: S!NiIai Terkumpul Kenderaan
Alatanpejabat

(3 500 + 6650)

:Perab'ot

AsetSelnasa Penghllta»g

70000 to 150 59850 16450 12 lOO 88400 9700 8150 480 2700
21 (130

(I)

StokAl41ir

InSUrans

terdahulu

Sewaterakru (9 6<JO 900) ~6

(1) (1)

To.iak ; Liabiliti Semasa Pemiutang :Barik

lOF

:5 400
4730

MQdal
Modal Lim
Raju

10 DO.

lOF

ker]a

10900 99300

(1).

E,kititiP~lllmk
AZttl{m

40000 30000 10009
.5 725

80000

(1)

Akaun Semasa

Azmarr
Lim Ri)ju

4175 (600)
.

930Q 89300 10000 99300

lOF
(1)

LlabiljtiBukan 'Semas.a
Pinjaman

[9 markah]

* 'Terimaangka

sendiri dengan merujuk baki akhir Akaun Semasa

375612(PP) MPSM CAWANGANNEG:RRI SEMBILAN

SUUT

Koleksi Trial 2011Cg

Narzuki Online

SULIT
3(a)

6

3756/2(PP)

2oio
Jan 1 Baki bib
Pendapatan dan Perbelanjaan
510

Akaun Yuran

2010
Jan

1

B ald. bib
Bank

360
17280

(1)

Dis 31

16860

lOF

Dis 31

Bakih/b

270 (1)* 17640 2011
Jan 1

17640
Baki bib 270

'" mesti ada bald bib

[3 markah]

3(b)

Kehlb J(ebajikan Taman Sri Kaseh Peayata Pendapa:tan dan Perhelanjaan bagitahup berakhlr 31 Oisember2010
. RM

R1v1

RM

Yumn Sewa dewan
KutipanMajlis MakanMalam Tolak: Belanja membaiki rumah kelab

16860 1 680 .5 540
24080 lOF

Akhbar dan maj:illih (RM285+75)
Insurans (RM960x Kursus dan metivasi Belanja majJisMakan 9/12)

1500 360 (1)
720 800 (1)

Alat tulis (RMS5+190-33)
Malam

212 lOF 4300 1000 633 lOF 672 1+lOF

Lawatan
Kadar bayaran (RM420-77+290)

Susut nilai perabot
(RM252D+840 Lebihan

x 20/100)

10197
13 883

[8 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online
37S6/2(pP) MPSM CAWANGAN NEGERI SEMBI LAN SULIT

SULIT

7

3756/2(PP~

3(c)

Aset

Kelllll Kebajilil'!n Taman Sri Kaseh Ptmyata Menghitung Dana Terkumplli pada 1 Januari20IO
RM Q5000
2520

Rumah kelab Perabet Stok alat tulis Bank Yuran ahli tertunggak

RM

55 10200

510 77 3QO

78285

Tolak: Liabiliti
Kadar bayaran terakru Yutan ahli terdahulu Dana Terkumpul Awal Nota: 10F diperolehi dengan syarat mempunyai minimum tiga asetdan satu Iiabiliti [2 markah]

437
77848

1+10F

3756/2(PP) MPSM CA

~A~<f<irfi1f~~~~~~rzuki

Online

SULIT

SULIT,

8

37S612(,PP)

3{d) Kela.b Kebajikan Taman Sri Kase:b KundKtra:"ki,a pada 31 iJiS~D1ber 2010

RM
Aset Bukan Semasa

RM
65000

Rnmah kelab
P,~rabot

H Susut

3360
nilaitetklihlpul

p¢rabot

672

2688 67688 (1) l+IOF
(1)

Hl~

Aset Semasa'

Stok alat tulis
Bank: (l0200

Insurans terdahulu

+ 26

33'

600 -10

295)

26505 240 26778

lOP

'J,'(Ilak; Lift.hiliti Semasa

Yuran ahli terdahulu Kadar bayaran terakru Akhbar dan 1l1ajtJ1ah terakru Modal keija {I)
Ekuiti. PemiIik

270
290 75 __ -=6.3",,5_ lOF 26143 (1)

9383]

Dana terkumpul awal
(+)Lebihan

77848

Dana terk\.uil.pul .. khir a
(+) Bayaran.masuk

1:3 883 lOP
(1)

91 731 2100 93831

[12 markah] Nota:

1 rnarkah untuk butiran modal kerjajika betul

3756/2(PP) MPSM c~ WANGAN NEGERI SEMBI LAN

.

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULlT

SULIT

9

37.5612(pP)

4(a)

Jadual Penggajjan
Potongan- Potongan Nama Pekerja Gaji Pokok Elaun

Komisen

Gaji Kasar

Lebih Masa
(b) (¢)

Potongan Cd)
Cukai Berjadual (e)

PERKESO
(:f)

KWSP
(g)

Jumlah Potongan
(h)

Gaji

Berslh
(j)

(a) RM

RM

RM 900 (1.)
1 200 ( Y..)

RM
:3700 (Y.)
4550{Y:. ) 2000 (Y.)

RM:

RM:
15

'RM
~.8;5( Y. ) 484 (Y:z) 485

RM: t
Y.)

RM
':,J ;215

Chandran Johlin
Allis Jumlah

2,600
3200 19QO 7700

200
150 100 450

85
110

@)

594 ( %)

3956 (3) 1781 (3)
*8'952

o (Yz)
2100

10 195
25

209 (Yz)

219(.!i,}
1298

10250

1078

Nota; Jika jawapan salah rujuk: jalan ked a untuk bcrirnarkah msksirnum 2 markah padaangka yang tepat

Pandllan PerrWraan: d = a+b+e g == (a + c)x 11% h= e+f+g i= d=- h 4(b) Caruman KWSP (bahagianwajikati) Chandran
= 12%x (Gaji pekok +komisen) = 12% x ( 2 600 +900) = RM420 (1)

Johan

'" 12% xRM4 400
=

RMS18

(1)

Allis

=

12%xRMl 900
(1)

=&M228

3756/%(PP) MPSM CA WANGAN

NEGERl

SEMBILAN

SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT 4(c)

10
3756/2{PP)

Akaun.Gaii
2011

Apr 30

Bank
Cukai Pendapatan (90+25) Canunan KWSP

2011
Apr 30 Untung.Rugi

Caruman PE:RItE::;O (1 078 + 1 176"')

*89$2 195

l+lOF (1)

11516

115 (1 OF)
2254 11 516 (1 OF)

1151.6
majikan)
= 420

* Jumlah

caruman KWSP(bahagian

+ 528 -+ 228

= 1176

A,kaUfiBank
2011

Apr 30

Gaji
Cukai Pendapatan Caruman ?ERKESO Caruman KWSP

8952-

195 U5 2254

lSmarkah] Nota: 1. Mesti ada. bergu Akaun Gaji dart Akaun.Bank untuk dapat markah 2. CarurnanKWSP danPERRESO mesti ada bahagian majikanunti.ilcdapat
3, Bank=-rujuk jadual jumlahlajur 4 (d) Gaji Bersih untuk dapat 10F (1) (1) (1)

1 OF

Bilangan jam bekerja Bilangan han bekerja Kuantitj keluaran yang dihasilkanZ Jurnlah unit keluaran

[ max 2 markah ]

4(e)

Kaedah Tunal
KaedahCek

Kaedah Bayaran Automatik

( %) (Yz) (Yz) [ max 1markah ]

37S(i/2(PP)MPSM C:A.W At~GANNEGERI

SEMBU,AN

SULlT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT Sea)

11
3756/2(PP)

Perniagaan Bakti PeI1YataBelan.iawan Tunai.Bagi Tiga.Bulan BerakhirSl Mei 2011 Butir Mac April RM RM Bald bib lawaI Penerimaan Madill lualan tunai . Penghutang Jumlah Penerimaan Pembayaran Pemiutang
Belian komputerJAlatan Pejabat

l!l
Mei

RM 2812.0

36660 4.000.0 (1/2) 1560 (1) 41560

10F

lOF

1890 3640 553.0 2600

(1) (1)

222.0

4410 6630 3150

1n
(I)

(1)

(1)

Beliaa mesin sulam

2500 700 1000 4900 36660 36660

Ka<iar bayatan
Upah pekerja

Sewa kedai . Jumlah Pembayaran Lebihan/Kurangan Baki hJb / akhir
*tidak terima Iebihan/kurangan

700
(1/2)

9000 770 (1) 1000 700 14070 (8540) (1/2)
28120

847 (1) 1000 (1)

5697 933 (1/2) 29053 [16 markah]

700 _ffi

jika ada butiran susut nilai,

3756f2(PP)MfSM CA.WANG AN NEGElU SEMBlLAN

SIILIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT 5(b)

12
3756J2(pP)

Pemiagaan Bakti Penyahl BeJanjawan TUnaidaIiYar~an~agfTig'aBu'an Berakhir 31 Mel20n Butir . Belanjawan Sebenar Varlan Catatan RM RM RM
Saki bib I awal

Penerimaan
Modal Jualan tunai Penghutang Jumlah Penerimaan

40000 5670 8050 53720

4DOOO 9000 6100 55100

0
3330

1950 13&0

+ +
10F

Belian komputer . Belianmesln sulam

Pembayaran Bayaran pemiutang

Kadar bayaran Upah pekerj a Sewakedai
Jumlah Pembayaran

5750 2500 9000 2317 3. 000 2100 24667 29053 29053

5400 2500 9000 1990 3100 2100
.0<'''

350

o o

+
+

tY 327

100 , "'U' lOF

Lebihan'Kurangarr
Bald bib / akhir

803

+

+ + +

lOF

+

lOF

Nota :
Varian (+) dan (-) mesti .seperti skema dengan angka sendiri untuk dapat 10F

[4 markah]

37S6/2{PP)MPSl\1. CA WANG AN NEGElU SEMBILAN

SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT
6 (it)

375612{p.P)

(i)
2010 Apr 1 Bald Jualan bib

5 355 31251 lOF

Mac 31 Bank Pulangan Jualan Baki hIb

29300

500 6806

(1)

$6606
Apr 1 Baki bib ,6806

36606

(i)

20n Mac 31 Bank
Pulangan Belian Baki h/b

Akaun Kawalan Pemfutan
2010

15100 600 3840 19540

(l)

(1)

Apr 1 Saki bib BeIian

3100 16440

lOF

19540 Apr I Baki bib
3840

Nota:

1. 1 OF dengan syarat tiada butiranasingdan

ada bald awal

(5 rnarkah ]

3756J2(PP)MPSMCAWANGANNEGERl

SEl\1BlLA:N

SULIT .

Koleksi Trial 2011 Og Narzuki Online

sm.rr
6(b)

14
3156/2(PP)

Kedai Bunga Jenny Penyata Pend'~Rat!l1l bilgi tahun beralQtir:nM;l": 2011
o· 0

RM

RM
42 52l (1 +lOF)

JuaJan

(31 ~51

(-) Pulangan Jualan
Tolak: Kos Jualan Stok awal Belian( 16 440

+ 11770)
9530
21 000 600 (1+1 OF) 20400. 29930 8760

43021 500

H Pulangan Belian Kos barang tlllWk diiual H SUlk Akhir Kos Jualan IJntung J..;!lSat
(+)Hasi1:

+ 6 600 - 2. 040)

21170
21351 .

lOF
lOF

Komisen
(-) Belanja :

420 21771

Insurans
Gaji (3 550 - 400 - 600) Susut.nilai kenderaan (55 000 - 51 000)

1500 10F 2550 (1) 4000

Unmng bersih
Nota: Jawapan mesti mula denganjualan

8050 13 721

lOF

[9 rnarkah]

3756/2(PP)MPSM

CAW ANGAN NEGERI

SEMlHLAN

SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULl'f 6(c)

I5

375612(PP)

KedaiBl1l1:ga Jenny Ku.!lciKira-lUra pada 31 Mat20H . RM Aset Bukan .Semasa
Kenderaan

RM 51000
(1)

AsetSemasa Stokakhir Penghutang
B$.k

Gaji terdahulu l'tilak : Liabiliti Semasa
Pemiutang

8760 6806 21101 600 37267
;3 840

lOF

Modalk;~rja Ekl!itiPemjIik Modal Awal (6661 +55000+5355+9530".310.0-400) + Untung Bersih
+Modal Tambahan

33427 84427 73046
13721

lOF lOF
(I)

86767
2800

-Ambilan (3 100 + 2 (40)
Nota:

8.9567 5140
&4 427

IOF

Aset semasa lOF dengan syarat mesti ada minimum 2 butiran betul dan tiada butiran asing
[omatkah]

3756f2(P.P}MPSM CAWANGANNEGERI

SEMBILAN

SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online