Anda di halaman 1dari 14

Skema 3756/1

1

Percubaan SPM 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PRINSIP PERAKAUNAN 2011 NEGERI PAHANG

Skema Kertas 1

No Soalan

Jawapan

No Soalan

Jawapan

1.

A

21.

A

2.

C

22.

A

3.

B

23.

B

4.

D

24.

A

5.

B

25.

D

6.

B

26.

D

7.

D

27.

C

8.

B

28.

A

9.

D

29.

D

10.

C

30.

D

11.

D

31.

A

12.

A

32.

D

13.

B

33.

A

14.

C

34.

C

15.

B

35.

C

16.

C

36.

B

17.

B

37.

C

18.

C

38.

D

19.

A

39.

B

20.

C

40.

B

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Soalan 1

1a.

   

Butiran

 

Aset

Liabiliti

   

Ekuiti Pemilik

 

Insurans terdahulu

 

/

   

Sewa belum terima

 

/

   

1b.

Jurnal Am

 

[2 markah]

 

Tarikh

Butir

 

Folio

 

Debit

Kredit

 

2011

         

Sept 18

Promosi

   

RM200

 

[1]

 

Belian

   

RM200

 
 

(merekod ambilan barang niaga untuk tujuan promosi)

[1]

     

1c.

[2 markah]

 
   

Amaun

 

Prinsip Perakaunan

 

RM 150 000

   

Kos Sejarah

 

1d.

Kenderaan (kos)

 

RM90 000

 

[2 markah]

 

Susut nilai terkumpul kenderaan

RM32 400

 

Nilai Buku

RM57 600

Susut nilai kenderaan

 

RM11 520

 

1e.

[2 markah]

 

Titik Pulang Modal

atau

Titik Pulang Modal

= Kos Tetap

Margin Caruman

= 5 000

2.50

= 2000 unit

= Kos Tetap

Margin Caruman

= 5 000 x RM 5.00

x Harga jualan seunit

2.50

= RM 10 000

[2 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Nombor 2

 

2a.

Pensil Kayu Trading

 
 

Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2011

 
 

RM

RM

RM

Jualan

 

127 364

-

Pulangan

240

 

127 124

1

Stok awal

 

5 400

+ Belian

 

76 680

1

+ Angkutan masuk

400

77 080

 

82480

- Stok akhir

 

6 200

Kos jualan

 

76 280

1OF

Untung kasar

 

50 844

1OF

+

Hasil:

Sewa diterima/sewa

 

1 200

1

Peruntukan Hutang Ragu/Hutang Ragu

57

1 +1OF

1 257

 

52 101

-

Belanja:

Angkutan keluar

 

1 300

Hutang lapuk

1 280

1

Kadar bayaran

960

Promosi

 

1 180

Gaji

 

10 600

Insuran

 

800

1

Belanja am

 

284

1

Susut nilai alatan

 

2880

2

Susut nilai perabot

1040

1

20 324

Untung bersih

 

31 777

1OF

Syarat 1OF:

a. Kos Jualan

i. Tiada butiran asing

ii. Stok Awal + Belian Stok Akhir ditunjukkan

iii. Ada butiran Kos Jualan

b. Untung kasar

i. Jualan kos jualan ditunjukkan

c. Hutang Ragu/Peruntukan Hutang Ragu

[14 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

d. Untung Bersih

i. Untung Kasar + Hasil Belanja

ii. Tiada butiran asing dalam hasil dan belanja

2b.

Pensil Kayu Trading

Kunci kira-kira pada 31 Mac 2011

 

RM

RM

RM

Aset bukan semasa

Alatan

16 000

Susut nilai terkumpul

4 480

1OF

11 520

 

Perabot

10 400

Susut nilai terkumpul

2 080

1OF

8 320

 

Premis

190 000

 
 

209 840

 

Aset semasa

Stok akhir

6 200

1

Penghutang

4 860

1

- Peruntukan hutang ragu

243

1OF

4 617

Bank

13 800

Tunai

160

Sewa diterima terakru

200

1

Insuran terdahulu

160

1

 

25 137

1OF

Liabiliti semasa

Pemiutang

6 380

Belanja am terakru

60

6 440

1

-tiada butiran asing - AS - LS

Modal kerja

18 697

1OF

 

228

537

Ekuiti pemilik

Modal pada 1 April 2010

200 000

 

Untung bersih

31 777

1

 

231777

 

Ambilan

3 240

1

Syarat 1OF

a. Susut Nilai Terkumpul Alatan

i. Base 1600 + Amaun belanja susut nilai

b. Susut Nilai Terkumpul Perabot

228 537

[11 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

i. Base 1040 + Amaun belanja susut nilai

c. Peruntukan Hutang Ragu:

i. Base 5880 x 5% atau amaun RM 294

d. Jumlah Aset

Semasa

i. Tiada butiran asing

ii. Mesti ada sekurang kurangnya 3 butiran aset semasa

e. Modal Kerja

i. Aset Semasa Liabiliti Semasa

ii. Tiada butiran asing

iii. Ada butiran dan angka modal kerja

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Nombor 3

Perusahaan Perabot Ben Wahab

Penyata Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2011

 

RM

RM

Stok awal Bahan langsung

 

310 000

 

+ Belian bahan langsung

1 828 000

1

- Pulangan bahan langsung

14 000

 

1 814 000

1OF

+ Duti bahan langsung

22 000

Angkutan masuk bahan langsung

1 2 000

1

1 848 000

 
 

2

158

000

- Stok akhir bahan langsung

 

200 500

 
 

1

957

500

+

Upah buruh langsung

590 000

1

Kos prima

 

2 547 500

1+1OF

+

Kos Overhed:

Susut nilai mesin dan jentera kilang

97 200

1+1

Susut nilai lengkapan kilang

143 000

2+1OF

Insuran

48 750

1

Belanja am

15 800

1+1OF

Kadar bayaran

36 800

1

Minyak pelincir kilang

129 200

1

Gaji tak langsung

110 000

Tiada

 

butiran

asing

Susut nilai Alat-alat kecil

2 200

1+1OF

 

582

950

1OF

 

3

130

450

+ Kerja dalam proses awal

372 000

 
 

3 502 450

1

- Kerja dalam proses akhir

41 700

 

Kos pengeluaran

3 460 750

1+1OF

[21 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Perusahaan Perabot Ben Wahab

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011

Jualan

4 200 000

Stok Awal

400 000

+ Kos pengeluaran

3 460 750

 

3 860 750

- Stok akhir

471 000

1

Kos jualan

3 389 750

1

Untung kasar

810 250

1+1OF

[4 markah]

Syarat

1OF untuk :

a.

Kos bahan langsung: Selain daripada skema terima angka 1815800

b.

Kos Prima:

i. Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung

ii. Tiada Butiran Asing

c.

Susut nilai Lengkapan

i. Terima angka 1400000

ii. Ada pengiraan atau jalan kerja menunjukkan 1400000 + susut

 

nilai lengkapan baru

d.

Susut nilai alatan kecil

i.

Mesti ada 11000 + 1700 atau

ii

11000 10500

e.

Jumlah kos Overhed:

i. Tiada butiran asing

ii. Sekurang-kurangnya ada 5 butiran

f

Kos Pengeluaran

i. Tiada butiran asing

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

g. Untung Kasar:

i. Hasil belanja

ii. Tiada butiran asing

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Soalan 4.

4a.

Perkongsian Norlima

Penyata pengasingan untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011

 

RM

RM

Untung Bersih (54 474 1 440)

53 034

1

+ Faedah Atas Ambilan

Madee

320

Elle

100

1

Normila

150

570

 

53 604

- Faedah Atas Modal

Madee

4 800

Elle

3 200

1

Normila

1 600

9 600

Gaji:

Madee

15 000

1

Normila

14 400

1

29 400

Elaun Elle

4 500

1

10 104
10
104

Kongsi Untung:

Madee

5 052

1+1OF

Elle

3368

1+1OF

Normila

1 684

1+1OF

10 104

Syarat untuk 1OF:

[12 markah]

i.

Nisbah didarab dengan angka imbangan

ii

Ada komponen hasil dan belanja

iii.

Tiada butiran asing

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

4b.

 

Akaun Semasa

 

Madee

Elle

Normila

   

Madee

Elle

 

Normila

 

Baki b/b

2 300

     

Baki b/b

 

1

200

 

4

450

1

Ambilan

3 200

1

000

1

500

1

Faedah atas

4

800

3

200

 

1

600

1 OF

   

Modal

     

Faedah

320

 

100

 

150

1OF

Gaji

     

2

400

1

Atas

       

Ambilan

         

Elaun

   

500

1

   
         

Faedah Atas

 

1

440

1

   

pinjaman

 

Baki h /b

4 032

8

608

8

484

 

Kongsi Untung

5

052

3

368

 

1

684

 
 

9 852

9 708

10 134

   

9 852

9 708

 

10134

 
         

Baki b /b

4

032

8

608

 

8

484

1OF

Syarat untuk 1OF:

1OF

[8 markah]

i. Untuk FAA dan FAM sebarang angka yang dipindahkan daripada Penyata Pengasingan Untung Rugi

ii. Sebarang baki yang dibawa ke bawah

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

5a.

De’reen Enterprise Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2011

 
 

Oktober

 

November

 

Disember

 
   

RM

   

RM

   

RM

 

Baki b/b

1

200

 

(7 470)

1OF

28

280

1OF

Penerimaan

           

Jualan

22

000

 

24

200

1

26

620

1

Pinjaman bank

   

35

000

1

   

Jumlah penerimaan

22

000

 

59

200

 

26

620

 

Pembayaran

           

Van

10

000

1

5 000

 

1 5

000

 

Belian

18

000

 

17

100

 

1 16

245

1

Bayaran balik pinjaman

 

-

   

-

   

400

1

Faedah pinjaman

 

-

   

-

   

70

1

Sewa

1

000

1

 

-

 

1

000

1

Kadar Bayaran

     

320

   

320

1 for all

Gaji

1350

   

1350

 

1350

1 for all

Jumlah pembayaran

30

670

 

23

450

 

25

015

 

Lebihan /Kurangan

(8 670)

 

35

750

 

1

605

 

Baki h/b

(7 470)

 

28

280

 

209 885

 

[15 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

5b

De’reen Enterprise Belanjawan Tunai dan Varian bagi bulan Oktober 2011

 
 

Belanjawan

Sebenar

Varian

 

Catatan

 
   

RM

 

RM

 

RM

     

Baki b/b

 

-

 

-

 

-

     

Penerimaan

           

Jualan

22

000

25

000

3

000

 

Memuaskan/+

1

Jumlah penerimaan

22

000

25

000

3

000

     

Pembayaran

           

Van

10

000

10

000

 

0

 

-

 

Belian

18

000

23

200

5

200

 

Tidak

1

     

memuaskan/ -

Sewa

1

000

 

900

 

100

 

Memuaskan/ +

1

Kadar Bayaran

 

320

 

450

 

130

 

Tidak

1

     

memuaskan/ -

Gaji

1

350

1 500

 

150

 

Tidak

1

   

memuaskan/-

Jumlah pembayaran

30

670

36

050

5

580

     

Lebihan /Kurangan

(8 670)

11

050

2580

     

[5 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

6a)

 

Akaun Perabot

   
 

2008

RM

2009

RM

Julai 1

Bank

12 000

 

Jun 30

Baki h/b

12 000

 

2009

2010

Julai 1

Baki b/b

12 000

1

Jun 30

Baki h/b

12 000

 

2010

2011

Julai 1

Baki b/b

12 000

1

Jun 30

Pelupusan perabot

12 000

1

6b)

 

Akaun Kenderaan

[3 markah]

 
 

2010

RM

2010

RM

Jan 1

Bank

60 000

 

Jun 30

Baki b/b

60 000

 

2010

2011

Julai 1

Baki b/b

60 000

1

Jun 30

Baki h/b

60 000

 

2011

 

Julai 1

Baki b/b

60 000

1

 
 

[2 markah]

 

6 c)

Akaun Susut nilai Terkumpul Perabot

 
 

2009

RM

2009

RM

Jun 30

Baki h/b

2 400

 

Jun 30

Susut nilai perabot

2

400

1

 

(20%X12000)

 

2010

2009

Jun 30

Baki h/b

4 800

 

Julai 1

Baki b/b

2 400

1

 

2010

Jun 30

Susut nilai perabot

2 400

1

 

4

800

 

4

800

 

2011

2010

Jun 30

Pelupusan

7 200

1

Julai 1

Baki b/b

4 800

1

 

2011

Jun 30

Susut nilai perabot

2 400

1

 

7

200

 

7

200

 

[6 markah]

 

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

6 d)

Akaun Susut nilai Terkumpul Kenderaan

 

2009

RM

2009

RM

Jun 30

Baki h/b

3

000

Jun 30

Susut nilai Kenderaan

3

000

1

 

(10%X1/2X60000)

 

2010

2009

Jun 30

Baki h/b

8 700

 

Julai 1

Baki b/b

3

000

 

2010

Jun 30

Susut nilai perabot

(10%X(60000-

5

700

1

3000))

 

8

700

 

8

700

 

2011

2010

Jun 30

Baki h/b

13 830

 

Julai 1

Baki b/b

8

700

1

 

2011

Jun 30

Susut nilai perabot

(10%X(60000-

5

130

1

8700))

 

13

830

 

13

830

 

2011

Julai 1

Baki b/b

13 830

1

 

[5 markah}

6c)

 

Akaun Pelupusan Perabot

 
 

2011

RM

2011

RM

1 OF

Jun 30

Perabot

12

000

1 OF

Jun

Susut nilai

7

200

 

30

terkumpul Perabot

 

Untung

4

000

1 OF

Tunai / Bank

8 800

1

Rugi/Untung

 

atas pelupusan

perabot

 

16

000

 

16

000

(4 markah)