Anda di halaman 1dari 26

Kurikulum Kebangsaan

VISI
KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA

MISI
Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara

MATLAMAT
MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN KURIKULUM SEKOLAH KE ARAH PENINGKATAN KUALITI PENDIDIKAN SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

HASRAT PENDIDIKAN
Pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Warga Negara Yang Bertanggungjawab Berbudi

Bersatu padu
Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Pencipta Teknologi / Creator of Technology Belajar Sepanjang Hayat

Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang ke 3 Perkembangan Dunia Semasa Teori Pembelajaran 4 Tonggak Pendidikan / 4 Pillars of Education(UNESCO)

Global Player Daya Saing Daya Tahan Mampu Komunikasi dlm. Bahasa Inggeris / Bahasa Antarabangsa Jati Diri

Rangka Konseptual Kurikulum


Pembangunan Negara Ekonomi Perpaduan Teknologi Maklumat Sains & Teknologi Sosio Budaya Strategi Pengajaran & Pembelajaran (Berpusatkan Murid Inkuiri Penemuan Penggabungjalinan Penyerapan Kesepaduan Pengetahuan & Amalan Pengayaan & Pemulihan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif & Kritis Pembelajaran Masteri Learning How To Learn Penulisan Genre Kemahiran Proses Sains Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Yang Menyeronokkan Kemahiran Generik Kajian Masa Depan Sistem Pembelajaran Intergratif Aspek Merentas Kurikulum Pembelajaran Bestari Penilaian Penilaian Berterusan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah Penilaian Secara Berpusat

Perkembangan Individu Perkembangan Insan Perkembangan Warganegara


Teori Pembelajaran Pelbagai Kecerdasan Kecerdasan Emosi

Mata Pelajaran Wajib Teras Tambahan Elektif Program-program Khas Pemupukan Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan Kesihatan Keluarga Pendidikan Pencegahan Dadah Program Komputer Dalam Pendidikan Program Khas Orang Asli Program Sekolah Ke Kerjaya

Falsafah Pendididkan Kebangsaan Pendidikan Suatu Usaha Berterusan Perkembangan Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu (Intelek, Rohani, Emosi & Jasmani
Empat Asas Utama Pendidikan Unesco Belajar Untuk Mengetahui Belajar Untuk Membuat Belajar Untuk Menjadi Insan Sempurna Belajar Untuk Hidup Bersama

Insan / Individu Pekerjaan Berilmu Celik It Berkemahiran Dan Berketrampilan Bversemangat Patriotik Berakhlak Mulia Hidup Bermasyarakat Menghargai Alam Sekitar Berfikiran Kreatif & Kritis Berdaya Tahan/Jati Diri Berinovatif Beretika & Berbudaya

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN


... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan
Akta Pendidikan 1996 [ Peraturan-Peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]

Kurikulum Boleh Dirumuskan Sebagai: Suatu Pengalaman Pembelajaran Yang Terancang Ke Arah Mencapai Hasrat Penghasilan (Intended Outcomes) Yang Ditentukan

FOKUS PROSES PERSEKOLAHAN

Menengah Atas ( Tingkatan 4 5 ) perkembangan bakat & minat, perkembangan sahsiah, sikap dan nilai, pengkhususan, kerjaya dan pendidikan tinggi Menengah Rendah ( Tingkatan 1 3 ) pendidikan umum, peningkatan kemahiran yang diperoleh semasa di sekolah rendah, perkembangan bakat & minat, asas pra vokasional, perkembangan sahsiah, sikap dan nilai Tahap ll Sekolah Rendah ( Tahun 4 6) pengukuhan dan aplikasi kemahiran 3M, kemahiran yang lebih kompleks, pemerolehan pengetahuan, perkembangan sahsiah, sikap dan nilai Kelas Peralihan pengukuhan dan penguasaan Bahasa Melayu

Tahap l Sekolah Rendah ( Tahun 1 3 ) penguasaan 3M, perkembangan sahsiah, sikap dan nilai Prasekolah proses sosialisasi, perkembangan sahsiah, persediaan ke sekolah rendah

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

MATLAMAT PENDIDIKAN

OBJEKTIF MATA PELAJARAN JASMANI, EMOSI, ROHANI, INTELEK (JERI)

MATA PELAJARAN TERAS, TAMBAHAN & ELEKTIF

INSAN YANG BAIK

MATA PELAJARAN TERAS, TAMBAHAN & ELEKTIF

KANDUNGAN

BAHASA & NILAI

KANDUNGAN

KOKURIKULUM
BUDAYA SEKOLAH

KURIKULUM

Apakah Objektif Pembelajaran Yang Hendak Dicapai? Apakah Pengalaman Pembelajaran Yang Boleh Mencapai Objektif?

Bagaimanakah Pengalaman Pembelajaran Boleh Dirancang Secara Berkesan?


Bagaimanakah Cara Menentukan Hasrat Pembelajaran Sudah Tercapai?

PERANAN KURIKULUM
1. 2. 3. Perkembangan Individu Secara Menyeluruh ( Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani ) Penerapan Dan Perkembangan Nilai-nilai Murni Penyebaran Ilmu Pengetahuan

4.
5.

Pembentukan Masyarakat Malaysia Yang Bersatu Padu


Melahirkan Tenaga Kerja Mahir
[ LAPORAN JAWATANKUASA KABINET, 1979 ]

KBSR SECARA MENYELURUH


Latar Belakang: 1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 Falsafah Pendidikan Negara 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Menguasai kemahiran asas. Menguasai kemahiran berfikir. Memperoleh ilmu pengetahuan. Menghayati dan mengamalkan nilai murni. Membentuk sahsiah yang positif. Membina kemahiran sosial. Memeupuk semangat kewarganegaraan. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. Memupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.

Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah Ialah Untuk Membolehkan Murid:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis. Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian. Menguasai kemahiran belajar. Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup. Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri. Mempunyai semangat patriotisme.

Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah Ialah Untuk Membolehkan Murid:


10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebuadayaan nasional. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran bagi murid Islam.

11. 12. 13. 14. 15.


16.

Prinsip-Prinsip KBSR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perkembangan menyeluruh. Penguasaan kemahiran asas. Pemupukan nilai-nilai murni. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. Prinsip mudah ubah. Pendidikan umum untuk semua murid. Pendidikan seumur hidup. Bahasa merentas kurikulum. Penilaian berterusan.

Penekanan KBSR
Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Bagi mata pelajaran Agama Islam, pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus.

Konsep Bersepadu
Unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum.

Penekanan Dan Tumpuan KBSR


a. b. c. d. e. f. g. h. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis). Kemahiran berfikir. Nilai merentas kurikulum. Bahasa merentas kurikulum. Patriotisme merentas kurikulum. Strategi P & P yang berpusatkan murid. Penilaian berterusan. Pemulihan dan pengayaan.

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran


Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar. Menggunakan pelbagai media alam semula jadi, bahan maujud, media cetak dan media elektronik. Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan.

Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran


i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Permainan simulasi. Lakonan. Permainan. Demonstrasi / tunjuk cara. Lawatan. Bercerita. Projek. Tutorial. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas). Percambahan fikiran.

Penilaian
Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa. Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran.

Tindakan Susulan
a. b. c. Pengayaan. Pemulihan. Pengukuhan.

Bagi Mempertingkatkan Pencapaian Murid, Guru Sepatutnya:

Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid. Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan. Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan. Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid.

Anda mungkin juga menyukai