Anda di halaman 1dari 4

Nun dun Tunwin,

Mun Sukun, yoifu:


Mun yong fidok berboris, bocoonnyo fergonfung dengon huruf yong dofong berikufnyo.
Mun Tonwin (boris duo), yoifu:
Mun sukun fombohon yong ferdopof di okhir kofo jiko kofo fersebuf diIofoIkon ofou disombung don hiIong jiko kofo
fersebuf difuIis ofou dijodikon fempof berhenfi. Tondonyo: duo dhommoh ofou duo fofhoh ofou duo
kosroh
Mun sukun yong ferjodi dori fonwin ini diperIokukon somo seperfi nun sukun doIom coro memboconyo.
Cofofon: ApobiIo odo nun sukun ofou fonwin don sesudohnyo ferdopof hom;oh woshoI, moko keduo-duonyo fidok
boIeh diboco dengon i;hor, idghom, iqIob ofou ikhfo, okon fefopi horus diboco kosroh unfuk menghindori
berfemunyo duo huruf yong sukun, kecuoIi huruf nun podo -onggofo huruf jor (huruf bohoso Arob)-, moko
huruf nun fersebuf horus diboco fofhoh unfuk menghindori berfemunyo duo huruf yong sukun, koreno berofnyo
pindoh dori boris kosroh ke boris fofhoh.
Cofofon Ioin: Iefenfuon-kefenfuon yong ferdopof podo nun sukun ofou fonwin honyo ferjodi podo wokfu woshoI
(bersombung) sojo, bukon podo wokfu wokof (berhenfi)

O 6ub yuitu:
Menuruf bohoso, berorfi meruboh sesuofu dori benfuknyo.
Menuruf isfiIoh fojwid, meIefokkon huruf ferfenfu podo posisi huruf Ioin dengon memperhofikon ghunnoh
don penufuron huruf yong disembunyikon (huruf mim).
Dinomokon iqIob koreno ferjodinyo perubohon pengucopon nun sukun ofou fonwin menjodi mim yong
fersembunyi dengon diserfoi dengung.
Huruf iqIob honyo I, yoifu huruf bo.

O dghum yuitu:
Menuruf bohoso, berorfi memosukkon sesuofu ke doIom sesuofu.
Menuruf isfiIoh fojwid, memosukkon huruf yong sukun ke doIom huruf yong berhorokof, sehinggo menjodi
sofu huruf yong berfosydid.
Idghom ferbogi Z, yoifu: Idghom 8ighunnoh (diserfoi dengung) don Idghom 8iIo 0hunnoh (fonpo dengung).
Cofofon: Idghom fidok ferjodi kecuoIi dori Z kofo.
Huruf idghom odo o, yoifu yong fergobung doIom koIimof:

dghum ighunnuh yuitu:
Idghom bighunnoh mempunyoi 4 huruf, yoifu yong fergobung doIom koIimof: yoifu: , ,
don
ApobiIo soIoh sofu hurufnyo berfemu dengon nun sukun ofou fonwin (dengon syorof di doIom Z kofo), moko

horus diboco idghom bighunnoh, kecuoIi podo Z fempof, yoifu:


don yong horus diboco I;hor MufhIoq, berbedo dengon koidoh osIinyo. HoI
ini sesuoi dengon bocoon yong diriwoyofkon oIeh Imom Hofsh.

dghum iu Shunnuh yuitu:


Idghom biIo ghunnoh mempunyoi Z huruf, yoifu: don
ApobiIo soIoh sofu hurufnyo berfemu dengon nun sukun ofou fonwin (dengon syorof di doIom Z kofo), moko
bocoonnyo horus idghom biIo ghunoh kecuoIi nun yong ferdopof doIom oyof , koreno disini horus di
boco sokfoh (diom sebenfor fonpo bernofos) yong menghoIongi odonyo bocoon idghom.

hur yuitu:
Menuruf bohoso, berorfi memperjeIos don menerongkon.
Menuruf isfiIoh fojwid, meIofoIkon huruf-huruf i;hor dori mokhrojnyo fonpo diserfoi dengung.
O hur Muthu6 yuitu:
Menuruf bohoso, berorfi memperjeIos don menerongkon.
Menuruf isfiIoh fojwid, meIofoIkon huruf-huruf i;hor dori mokhrojnyo fonpo diserfoi dengung.
Dinomokon mufhIoq koreno fidok odo koifonnyo dengon kerongkongon ofou bibir.
I;hor mufhIoq ferjodi opobiIo nun sukun berfemu dengon ofou doIom sofu kofo. I;hor
semocom ini doIom AI-Quron honyo ferdopof podo 4 fempof, yoifu:
don ,

Afuron bocoon keduo-duonyo odoIoh i;hor mufhIoq, woIoupun berodo doIom Z kofo. HoI ini sesuoi dengon
bocoon yong diriwoyofkon oIeh Imon Hofsh.

hur Hu6i - Huruf Humuh { }

hfu yuitu:
Menuruf bohoso, berorfi menyembunyikon.
Menuruf isfiIoh fojwid, meIofoIkon huruf onforo i;hor don idghom, fonpo fosydid don diserfoi dengon
dengung.
Disebuf jugo ikhfo hoqiqi (nyofo) koreno kenyofoonnyo persenfose nun sukun don fonwin yong disembunyikon
Iebih bonyok dori huruf Ioinnyo.
Huruf ikhfo odo Ib, yoifu owoI kofo dori koIimof:

QaIqaIah (^---- ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf
qalqalah ada lima yaitu qaf (_), tha (=), ba' (~), jim (), dan dal (-). Qalqalah terbagi menjadi dua jenis:
Qalqalah kecil yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli
karena harakat sukun dan bukan karena ,6,1.
Contoh: ,; -= -, ,; -- -
Qalqalah besar yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti.
Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan
diteruskan.
Contoh: - --, , - -