Anda di halaman 1dari 5

Bhi na Patria www.i nparametri c.

com
1


U
U
j
j
i
i
N
N
o
o
r
r
m
m
a
a
l
l
i
i
t
t
a
a
s
s

hina Ialiia
inpaianeliicyahoo.con

Tujuan daii diIakukannya uji noinaIilas lenlu saja unluk nengelahui apakah
sualu vaiialeI noinaI alau lidak. NoinaI disini daIan aili nenpunyai disliilusi dala
yang noinaI. NoinaI alau lidaknya leidasai palokan disliilusi noinaI daii dala
dengan nean dan slandai deviasi yang sana. }adi uji noinaIilas pada dasainya
neIakukan peilandingan anlaia dala yang kila niIiki dengan dala leidisliilusi noinaI
yang neniIiki nean dan slandai deviasi yang sana dengan dala kila.
Apa penlingnya neniIiki dala yang leidisliilusi noinaI` Dala yang nenpunyai
disliilusi yang noinaI neiupakan saIah salu syaial diIakukannya paianeliic-lesl.
Unluk dala yang lidak nenpunyai disliilusi noinaI lenlu saja anaIisisnya haius
nenggunakan non paianeliic lesl.
Dala yang nenpunyai disliilusi yang noinaI leiaili nenpunyai selaian yang
noinaI puIa. Dengan piofiI dala senacan ini naka dala leiselul dianggap lisa
nevakiIi popuIasi.
Unluk nengelahui apakah dala yang kila niIiki noinaI alau lidak , secaia kasal
nala kila lisa neIihal hislogian daii dala yang dinaksud, apakah nenlenluk kuiva
noinaI alau lidak. Tenlu saja caia ini sangal sulyeklif. Unluk nendapalkan hislogian
dengan diIengkapi dengan gaiis disliilusi noinaI Iakukan Iangkah leiikul ini.
- uka dala Anda, selagai conloh digunakan dala daii seluah skaIa oplinisne hidup.
- KIik [Graphs]>[HIstngram] akan nuncuI kolak diaIog HIstngam.Bhi na Patria www.i nparametri c.com
2
- Masukkan vaiialeI yang ingin dikelahui hislogiannya daIan form VarIab!c.
Caianya kIik vaiialeI leiselul pada jendeIa kiii kenudian kIik .
- KIik pada piIihan DIsp!ay nnrma! curvc. Kenudian kIik [OK].
HasiInya sepeili leiIihal pada ganlai dilavah. Tenlu saja sangal suIil
nenenlukan apakah dala leiselul noinaI alau lidak disliilusinya liIa hanya
nenganali peilandingan hislogian dengan kuiva noinaI. Unsui suljeklivilas sangal
linggi liIa kila hanya nenganali hislogian saja dan kuiva noinaI. Seoiang peneIili lisa
nenganggap dala leiselul noinaI disliilusinya senenlaia peneIili Iain
nenganggapnya lidak noinaI.

Optimisme Hidup
92.5 90.0 87.5 85.0 82.5 80.0 77.5 75.0 72.5
14
12
10
8
6
4
2
0
Std. Dev = 5.09
Mean = 80.9
N = 40.00


Unluk nengalasi suljeklivilas yang linggi leiselul naka diciplakan nodeI
anaIisis unluk nengelahui noinaI lidaknya disliilusi seiangkaian dala. ModeI anaIisis
yang digunakan adaIah les KoInogoiov-Sniinov (K-S) dan Shaphiio-WiIk.
Maii kila cola jaIankan les ini unluk nengelahui apakah dala Oplinisne Hidup
dialas noinaI alau lidak disliilusinya.
- uka dala kenudian kIik [Ana!Izc]>[DcscrIptIvc 5tatIstIcs]>[Exp!nrc], akan nuncuI
kolak diaIog Exp!nrc.

Bhi na Patria www.i nparametri c.com
3

- Masukkan vaiialeI yang akan di anaIisis (Oplinisne Hidup) pada form Dcpcndcnt
LIst. Caianya kIik vaiialIe Oplinisne Hidup pada jendeIa kiii kenudian kIik lonloI
yang ada di seleIah kiii form Dcpcndcnt LIst.
- KIik lonloI [P!nts] naka akan nuncuI kolak diaIog Exp!nrc: P!nts.- KIik pada piIihan Nnrma!Ity p!nts wIth tcst. Unluk piIihan Iainnya liaikan GHIDXOW
SISS. SeIanjulnya kIik [CnntInuc] kenudian [OK] .
HasiI anaIisis leidiii daii leleiapa lagian nanun yang leipenling adaIah pada laleI
Tesl of NoinaIily sepeili leiIihal di lavah ini.

Tests of Normality
.115 40 .198 .953 40 .098
Optimisme Hidup
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a
Shapiro-Wilk
Lilliefors Significance Correction
a.


Ada juga peneIili yang nenggunakan nenu anaIisis Non Iaianeliic Tesl unluk
neIakukan les K-S. Ieilinlangannya adaIah kaiena leIun nengelahui apakah dala
yang dianaIisis leiselul dala paianeliik alau lukan naka diasunsikan lahva dala
leiselul neiupakan dala non paianeliik. Kaiena diasunsikan leiupa dala non
paianeliik naka anaIisis yang digunakan adaIah anaIisis non paianeliik. Langkah
yang diIakukan adaIah selagai leiikul.
- uka dala kenudian kIik [Ana!Izc]>[Nnn ParamctrIc tcst]>[1-5amp!c K-5]. Akan
nuncuI kolak diaIog Onc-5amp!c Kn!mngnrnv-5mIrnnv Tcst.

Bhi na Patria www.i nparametri c.com
4


- Masukkan vaiialeI yang akan diles ke jendeIa Tcst VarIab!c LIst.
- KIik pada piIihan Nnrma! pada field Tcst DIstrIbutInn. Kenudian kIik [OK].
HasiInya dapal diIihal pada ganlai dilavah ini.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
40
80.88
5.090
.115
.115
-.086
.729
.663
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters
a,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Optimisme
Hidup
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data.
b.


BagaImana mcmbaca hasI! ana!IsIs ujI nnrma!Itas?
IniIah lagian leipenling daIan senua anaIisis yailu neIakukan inleipelasi hasiI
anaIisis yang sudah diIakukan. Unluk nenlaca hasiI anaIisis uji noinaIilas sekaIi Iagi
peiIu di ingal lahva konsep daii les ini adaIah nenlandingkan (uji peiledaan) anlaia
dala kila dengan dala leidisliilusi noinaI yang neniIiki nean dan SD yang sana
dengan dala kila. Akilalnya jika les leiselul sIgnIfIkan (p<O.O5) naka dala leiselul
diselul dala yang tIdak nnrma! disliilusinya. HaI ini dikaienakan seleIah diIakukan
peilandingan leinyala dala kila bcrbcda dengan kuiva noinaI. eileda dengan kuiva
noinaI leiaili neiupakan dala yang lidak noinaI disliilusinya.
SelaIiknya liIa hasiI les leiselul tIdak sIgnIfIkan (p>O.O5) naka dala yang kila
niIiki adaIah dala yang nenpunyai disliilusi nnrma!. NaIainya adaIah kaiena seleIah
Bhi na Patria www.i nparametri c.com
5
diIakukan uji peilandingan leinyala dala yang kila niIiki tIdak bcrbcda dengan kuiva
noinaI, yang leiaili dala kila sana dengan kuiva noinaI.
KenlaIi ke hasiI anaIisis yang leIah kila Iakukan. Dengan caia peilana (Ieval
nenu LxpIoie) kila lisa neIihal lahva dala Oplinisne Hidup nenpunyai niIai K-S Z=
O.115 dengan p=O.198 (p>O.O5). Ailinya pcrbcdaan anlaia Oplinisne Hidup dengan
kuiva noinaI tIdak sIgnIfIkan alau lisa juga dikalakan lidak ada peiledaan anlaia dala
Oplinisne Hidup dengan kuiva noinaI. KesinpuIannya dala Oplinisne Hidup
neniIiki disliilusi yang noinaI.
Unluk hasiI oulpul dengan nelode Shapiio-WiIk caia inleipelasinya lidak leileda
dengan caia nenlaca oulpul K-S.