Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN


SMP NEGERI MODEL TERPADU MADANI
ALAMAT : Jalan Soekarno-Hatta Bumi Roviega Tlp. 0451-4740776

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI MODEL TERPADU MADANI PROPINSI SULAWESI TENGAH Nomor : tentang PENETAPAN PENGELOLA, PEMBIMBING, DAN PESERTA BIMBINGAN OLIMPIADE SAINS (MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI DAN IPS) Tahun pelajaran 2010/2011 Menimbang : Bahwa demi kelancaran kegiatan Olimpiade SAINS dan IPS di SMP Negeri Model Terpadu Madani Propinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Pengelola, Pembimbing dan peserta Bimbingan. : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 4. Surat keputusan Kepala SMP Negeri Model Terpadu Madani tentang penetapan wakil kepala Sekolah dan urusan urusan serta koordinator kegiatan siswa tahun pelajaran 2010/2011 Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah tanggal 25 Oktober 2010 Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : Nama nama Pengelola dan Pembimbing Olimpiade SAINS sebagaimana termuat dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini. : Nama nama peserta bimbingan Olimpiade SAINS sebagaimana termuat dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini. : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengingat

Di tetapkan di : Palu Tanggal Tembusan Kepada Yth : 1. Kadis Pendidikan Daerah Prop. Sulawesi Tengah c.q. Kabid Pendidikan Dasar di Palu 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 3. Arsip : 1 November 2010

Kepala Sekolah

Drs. Salim, M.Si


Nip. 196210121987031011

Lampiran 1 Nomor Tanggal

: Surat keputusan Kepala SMP Negeri Model Terpadu Madani : : 1 November 2010

DAFTAR NAMA PENGELOLA DAN PEMBIMBING OLIMPIADE SAINS DAN IPS SMP NEGERI MODEL TERPADU MADANI THN PELAJARAN 2010/2011 N O 1. 2. NAMA Drs. Salim Nip. 196210121987031011 Yestrin Ono Esali, S.Pd Nip. 197208262002122005 Maria Theresia, M.Pd Nip. 132 187 661 Suparman, M.Pd Nip. 131880588 Ilyas Pasaribu, S.Pd 132187656 Muh. Yusuf S.Pd 131566872 Sarita Ariani, S.Pd 132275441 Daud Samara, S.Pd 570019640 Anto Suliharso, M.Pd Nip. Ketut Kertayasa, S.Pd PANGKAT/GOL Pembina/ IV a Penata/III c TUGAS Penanggung Jawab Koordinator Pembimbing Pembimbing Fisika Pembimbing Biologi Pembimbing Biologi Pembimbing IPS Pembimbing IPS Pembimbing IPS Pembimbing Matematika Pembimbing Matematika KETERANGAN Kepala Sekolah Koord. Bina Prestasi Akademik dan non akademik Guru Bid. Studi Fisika Guru Bid. Studi Biologi Guru Bid. Studi Biologi Guru Bid. Studi IPS Guru Bid Studi IPS Guru Bid Studi IPS Guru Bid. Studi Matematika Guru Honor Matematika

3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. 7.

Penata Tkt I/III d Pembina/ IV a Pembina/IV a Pembina/IV a Penata Tkt 1/IIId Penata Muda Tkt. 1/III b Pembina/ IV a

Di tetapkan di Tanggal

: Palu : 1 November 2010

Kepala Sekolah

Drs. Salim, M.Si Nip. 196210121987031011

Lampiran 2 Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Kepala SMPN Model Terpadu Madani : : 1 November 2010

DAFTAR NAMA PESERTA BIMBINGAN OLIMPIADE SAINS DAN IPS SMP NEGERI MODEL TERPADU MADANI TAHUN AJARAN 2010/2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nama Siswa Delta Yova Maghfira Salsabila Maslahatul Ummah Nanda Pratiwi Chusnul Yanti Purnamasari Alika Kamal Anggun Miranda Puti Andalusia JUMLAH Muh Rezaldy Dhea Mutiara Ayu Arumningtyas Siti Hardiyanti Budi Agung Theresia Ayu Isabela Gerald Jhordy Wong Rizky Amalia Muh Dzakwan JUMLAH Aryati Cahya Husen Alma Pratana Faldi Laraga Ade Sintya Adil Wahyudi Nahda Nafila Yuni Safitri Nurul Rahmawati Sri Apriliyanyi JUMLAH Sandy Maulana Akhtar Bagus Prasetyo Fajri Miftahul Muh Ali Fauzi Muh Hadi Reza Anugrah Blacius excel Nurul Annisa Aprilia Natasya L JUMLAH Kelas VIII Ch. Anwar VII Lamalonda VII Bantilan VII Karajalemba VII Karajalemba VII Bantilan VII karajalemba VII Lamalonda VII Karajalemba VII Bantilan 10 0RANG VIII Taufik Ismail VII Karajalemba VII Karajalemba VII Karajalemba VII Karajalemba VII Lamalonda VII Lamalonda VII Lamalonda VII Bantilan VII Bantilan 10 ORANG VIII Ch. Anwar VIII Taufik Ismail VIII Ch Anwar VIII CH Anwar VIII Ch Anwar VII Karajalemba VII Bantilan VII Lamalonda VII Lamalonda VII Lamalonda 10 ORANG VIII Taufik Ismail VIII WS Rendra VIII WS Rendra VIII Lamalonda VII Bantilan V II Bantilan VII Karajalemba VII Karajalemba VII Karajalemba VII Karajalemba 10 ORANG Bidang Olimpiade Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Fisika Fisika Fisika Fisika Fisika Fisika Fisika Fisika Fisika Fisika Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

Di tetapkan di : Palu Tanggal : 1 November 2010 Kepala Sekolah

Drs. Salim, M.Si Nip. 196210121987031011