Anda di halaman 1dari 11

SulLan sulalman mmendlrlkan kesulLanan sambas Lahun1673

eerlnLah slama 10 Lahun sapal Lahun 1683


fungsl kaln Lenun sabas lnl adalah
O 9elengkap pelaksanaan rlLual adaL
O 9erkawlnan yalLu sebagal seserahandarl plhak lakllakl
Clrrl khas Lenun lnl adalah adanya moLlf pucuk rebung dl
sebuLpucuk rebung karna seperLy bamboo muda makna darl
pucukrebung yalLu
Sebagal penglngaL agar orang sambar berupaya Lerus
ma[u seprLl pohon bambu yang Lerus Lumbuh men[ulang
keaLas
SenanLlasa berflklran lurus sperLy pucuk rebung yang selalu
Lumbuh lurusen[ulang Llnggl
lkaencapalpuncak Llnggl Lldak boleh sobong sebagalana
pohon bamboo yang selalu merunduk keLlka Lelah Llnggl
1enun sambas memlllkl warnawarna cerah cukup beragam
,erah manggls
range
9lnk
l[au
lLam
1enun sambas unLuk perempuan p2m l103 cm
1enun sambas unLuk lakllakl 13 m 60 cm
dlgunakan dl sabuk

8ahnbahan Lenun sambas
1 kapas yalLu dl plnLal men[adl benang
2 9ewarna
,erah buah kesumba dg kapur
lngga Lemu kunlng dg kapur / kullL manggls dg
kapur
lLa wanLek
8lru kendudukdan Leu lawak
CoklaLkayu samak
3benang emas
9eralaLan
1 9emlnLal benang
2 Clgl surl menyaLukan benang pakan dan benang longsl
3 klk
1hap perslapan membuaL moLlf
menylapkan bahanbahan
menylapkan alaL
1hap pembuaLan 1 ,emlnLal benang
2menerau mengumpulkan benang dan
menggulung pada seruas bamboo
3gulungan benang dl sususn menyaLu dg
benang laln hlngga encapalpan[ang 2030
4menganl enggulung benang pada u[ung
klk
3benang yang dl gulung dl renLang kan
sesual dg pan[ang klk
1hp pendlsLrlbuslan barang dl keas dg bagus kudlan dl
dlsLrlbuslkan