Anda di halaman 1dari 2

L81LMuAn

13
L81luAkSAMAAn lll
(erLldaksamaan ecahan aLau raslonal)

8lnCkASAn MA1L8l
Langkahlangkah
1 8uaL ruas kanan men[adl nol
2 !adlkan pecahan dalam saLu penyebuL yang sama
3 Carl pembuaL nol darl pembllang (pembllang 0 = )
4 Carl syaraL numerus (penyebuL 0 = )
3 8uaL garls bllangan dan leLakkan pembuaL nol dan
syaraL numerous
unLuk pembuaL nol bulaL penuh [lka
perLldaksamaan memakal Landa sama dengan
dan seballknya bulaL kosong [lka
perLldaksamaan Lldak memakal sama dengan
unLuk syaraL numerous bulaL kosong
6 8uaL LlLlk u[l
7 lllh hasll yang sesual
ConLoh soal
1enLukan hlmpunan penyelesalan darl perLldaksamaan
5 1
3 2

+

!awab
5 1
3 2

+

5 1
0
3 2


+

5) 2) 3)
0
3) 2) 3) 2)


+

+ +

2
7 10 3)
0
3) 2)


+ +

+

2
7 10 3
0
3) 2)


+

+

2
8 7
0
3) 2)


+

+

1) 7)
0
3) 2)


+

embuaL nol
1 2
1) 7) 0
1 dan 7


=
= =

SaraL numerous
3) 2) 0
3 dan 2


+ =
= =

unLuk 0 =
1) 7) 0 1)0 7)
3) 2) 0 3)0 2)=
+ +

1 7
3 2

=


7
6
=


7
6
= ()


, 3 1 atau 2 7, ! # =

Soal LaLlhan
1 1enLukan hlmpunan penyelesalan darl
perLldaksamaan berlkuL
a
2 1
0
4


b
2
2
4 5
0
4


c
2
2
4 5
0
4 3>
+ +

d
2
2
5
0
3 10


+ +
>


e 2
5

>

3
0
1 2
7
()
(+) (+)
()
(+)

2 1
2 3


2 1enLukan nllal agar persamaan kuadraL
2
1) 4 9 0 + + + = memlllkl akarakar poslLlp
yang berlalnan
3 nllal yang memenuhl perLldaksamaan
2 2
2
3 2


+
>