Anda di halaman 1dari 1

HUKUM PELABURAN DALAM SEKIM AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN), SKIM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) DAN SKIM

SEUMPAMANYA.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Pelaburan Dalam ASN, ASB dan seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum melabur dalam Sekim Amanah Saham Nasional (ASN), Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan skim yang seumpamanya serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus.
http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/pelaburan-dalam-asn-asb-dan-seumpamanya