NAMA : _______________________ Bahasa Kadazandusun Oktober 2011 1 Jam 15 minit KELAS: ___________________________

SEK. KEB. PERANCANGAN, RANAU PENILAIAN TAHUN 5 SEMESTER 2, 2011

BAHASA KADAZANDUSUN 1 Jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Bahagian A dan B. 2. Bahagian A mengandungi 30 soalan aneka pilihan manakala bahagian B mengandungi 3 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti dengan jawapan yang terbaik daripada pilihan A, B, C dan D. empat pilihan jawapan. Pilih

5. Bagi soalan Bahagian B, lengkapkan atau isi jawapan pada ruang kosong yang sediakan.

Kertas soalan ini mengandungi ___ halaman bercetak dan ___ halaman yang tidak bercetak
Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

BOOGIAN A (30 Ponguhatan) Ponguhatan 1 – 2 Pilio’ boros di kosudong. Pilih perkataan yang sesuai. 1. Tadau __________ nopo nga tadau kotolu . A B C D Mirod Madsa Kurudu Tadtaru

2. __________ nopo nga iso kawo pomoinan koubasanan guugulu. A B C D Mingkiris Mintolop Minjoging Magapon

Ponguhatan 3 – 4 Pilio’ boros pamaganti ngaran di kosudong. Pilih kata ganti nama yang sesuai. 3. Minongoi _____________ tombului id Muzium di konihab.Nasadapan yolo minuli. A B C D oku yolo yahai yokoyu

4. “Muli ___________ kampung suab,” ka di Noni. A B C D oku yolo yahai dikoyu -1Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Ponguhatan 5 – 7 Pilio’ boros maan di kosudong. Pilih kata kerja yang sesuai. Ogumu o aktiviti dahai ontok minongoi piknik di minggu nakatalib. I tapa ku nopo nga _________ (5) . Yoho nopo om i tongotadi ku nga ________ (6) (5)

I taka ku nopo nga nokosiwat do ________ (7) piknik dii.

. Ounsikou tomod yahai id

5. A momukot B magapon 6. A milisok-lisok B sumimbul takawas 7. A mokinongou rodiu B mintong televison

C moniud D mamagayat C mimpodsu om mintolop D momupu C mambasa buuk sorita D monombir

Ponguhatan 8 – 9 Pilio’ boros misaup di kosudong. Pilih kata ganda yang sesuai. 8. ___________ po yolo soira osidangan dilo tadau. A Sangkapoi-kapoi B Songkiap-kiap 9. C Sombihis-bihis D Songirak-irak

“Kada pologoso’ ilo waig do ___________ tu orubat ilo,” ka di ina kumaa di tadi. A miri-tiri B moris-koris C mulu-tulud D mapui-apui -2Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Ponguhatan 10 – 11 Pilio’ boros nosugku di kosudong. Pilih perkataan berimbuhan yang sesuai. 10. “ ___________ oku kopio ilo bunga Orkid,” ka di Mary. A Olumis C Olumisan B Nokolumis D Kolumisan 11. ____________ ngawi i tangaanak di gambal linukis di mongingia. A Nintangan C Poinsilik B Poingintong D Nosilikan

Ponguhatan 12 – 13 Pilio’ boros sokomoyon montok boros di kigaris. Pilih perkataan seerti bagi perkataan bergaris. 12. “Olumis ilo unduk ngadau kio,”ka di Lagob. A Ayamut C Apagon B Olundus D Alawoi “Onini iti tua’ do kungkurad,” ka di Nani. A anaru C ourod B agayo D okoro

13.

Ponguhatan 14 – 15 Pilio’ boros misulak komoyon di kigaris. Pilih kata lawan bagi perkataan bergaris. 14. Mogihum po i yaki do barait kiwarana oitom korohian dau. A obuhou C opurak B osilou D aragang “Otood i Maria soira nakalantoi id pialaan do koir. A Otogod C Osudu B Mihad D Koirak -3Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

15.

lihat sebelah SULIT

Ponguhatan 16 – 18 Pilio’ ponguhatan di kosudong montok sisimbar. Pilih soalan yang sesuai berdasarkan jawapan yang berikut. 16. Tuminanud i Mamai Jakim do pinsingilaan momogompi do sada. A B C D 17. Isai momogompi do sada? Nokuro tu tuminanud i Mamai Jakim do pinsingilaan momogompi sada? Nunu guno di Mamai Jakim do momogompi sada? Isai tuminanud do pinsingilaan momogompi sada?

Minokiuhup i Lusin di tangatambalut dau minogihum di kalabu dau?. A B C D Nokuro i kalabau tu nihum diolo? Nunu pinokiuhupan di Lusin di tangatambalut dau? Isai minogihum di kalabau di Lusin? Isai minonguhup di tangatambalut di Lusin mogihum kalabau?

18.

Minomoguno i inai duo tinan tontolu’ do minomonsoi diti kek. A Isai minomonsoi diti kek? B Piro tinan tontolu’ ginuno di inai minomonsoi diti kek? C Nokuro tu minomoguno i inai do tontolu’? D Nunu guno di duo tinan tontolu id kek dii?

Ponguhatan 19 – 20 Pilio’ ayat di kosudong kokomoi do gambal. Pilih ayat yang sesuai berdasarkan gambar. 19. A B C D Onu mangan nu,Amy? Onu akanon nu, Amy? Louson ino labit? Nokuro ko, Amy?

19

20

20.

A Osonong nokotutun dia’. Yoku i Grace B Siou no.Au oku tomod kotutun dia’. C Hinonggo ko do poinsikul? D Isai sombol wagu nu?.

-4Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Ponguhatan 21 – 22 Pilio’ ponjudu ginumu di kotunud. Pilih penjodoh bilangan yang betul. 21. 22. Minananom i Korou do ______________ lansat. A sonsopo B sontulai C songguas Nakaawi i Rokiah do ___________ linompuka. A sagantang B sonlopot C sanlapak
D sompuru

D sompuru

Ponguhatan 23 – 26 Intangai om rotio’o carta id siriba. onuan no do sisimbar o poguhatan sumusuhut. Lihat dan fahami carta di bawah dan Jawab soalan-soalan yang berikut.

S .Giok K
50 0 40 0 Ginum 3 0 u 0 Tang aanak 2 0 0 10 0 0
Buul Sipak Badminton Buul bakul Hoki Ping Pong

Kaw P oinan o om

23. Carta nopo id sawat nga kokomoi do ________ id SK. Giok. A ginumu tangaanak C sipoot toguangon tikid tadau B pomoinan ping pong om hoki D pomoinan kaanangan do tangaanak 24. Piro ginumu tangaanak mamain do badminton id sikul dilo? A 400 B 350 C 300 D 250

25. Hinonggo tiso pomoinan di kaanangan kopio do tangaanak mamain? A pingpong B Hoki C Buul sipak D Buul bakul 26. Nung oinsanan tangaanak tondu id SK. Giok do mamain buul bakul piro dii ginumu do tangaanak tondu id sikul dii? A 400 B 350 C 300 D 250 -5Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Ponguhatan 27 – 30 Basao’ e-mel diti om simbaron no o ponguhatan id siriba. Baca email ini dan jawab soalan di bawah.

27.

Hinonggo tadon di Acanthi? A Sandakan B Brunei Isai sonsuat diti e-mel ? A Amylia B Acanthi I Kimberley om i Acanthi nopo nga________. A miambalut B mipinsan

C Penampang D Kinabatangan

28.

C Abygail D Kimberley

29.

C miobpinai D miapid

30.

Ounsikou ginawo di Acanthi tu koongoi isdio tumombului id __________. A Penampang. B Sandakan. C Brunei. D Kinabatangan.

-6BOOGIAN B
Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

( 3 Ponguhatan) Poguhatan 1 Uludo’ om suato’ kawagu boros dumadi ayat di kotunud tumanud gambal. Susun dan tulis semula perkataan menjadi ayat yang betul sesuai dengan gambar.

• • • • •

Hilo id sikul Nokorikot i Ronol di 2.00 doungadau. Momonsoi disio Jaam Muli do i Ronol

jaam ko 6.00 do jaam

doungosuab. ko ko 3.00 do minsosodop. buul.

i Ronol timpu ko 8.00

kalaja

sikul

ontok nopo

jaam nga isio

ko 5.00 Ontok

minsosodop jaam

mamain

doungotuong

monugut

palajalan.

1. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________ ( 5 marka ) -7–
Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Poguhatan 2 Basao’ maklumat id siriba om ponuo’ no ilo jadual sumusuhut. Baca maklumat dan isi jadual di bawah.

Promosi Makan Doungadau

Set Ekomomi

 Rm 27.00  2 – 3 tulun  Sup  Tonsi Tongkuyu Omellete  Stiim Manuk kampung  Ginuring Salad miampai Sos Tiram  Takano Stiim  Kastad Mangga

Kafe Waig Tobulou

Set Kaanangan Sampaganakan
        Rm 36.00 4 – 6 tulun Sup Kasang Dadih Poimbida Ginuring Manuk Stail do Thai Stiim Talapia Taragang Tusak Kubis miampai Sos Tiram Takano Stiim

Set Tiwou Poimbida
         Rm 48.00 6 – 8 tulun Sup Tonsi Tombolog Miampai Lado Taragang Gipan Montiga Ginuring Sada Oomis & Oonsom Asparagus miampai Sos Tiram Takano Stiim Rangalau Sinumbalan do Tintingabai
-8–
Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

a) Gonopo’ o jadual id siriba miampai do maklumat di pinatahak.
Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat yang telah diberikan. SET EKONOMI SET TIWOU POIMBIDA SET KAANANGAN SAMPAGANAKAN

Ginumu do nansakan

6

____________ (1) RM48.00

7

Gatang

__________________ (2) Kastad mangga

RM36.00

Ponohuri

Rangalau sinumbalan do tintingabai

____________ (3) Tusak kubis miampai sos tiram 4 – 6 tulun (5 marka)

Kawo Kinotuan id Menu Ginumu tulun Makan

Ginuring salad miampai sos tiram ____________ (5)

____________ (4) 6 – 8 tulun

b) Pilio’ iso set menu taakanon di kaanangan nu. Onuai do sabab nokuro tu aanangan ko do set
menu taakanon dii. Pilih satu set menu makanan yang anda suka. Nyatakan sebab anda memilih set makanan tersebut. Aanangan oku menu taakanon ___________________________ tu _______________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (5 marka) -9Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Poguhatan 3 Intangai gambal id siriba. Ponuat karangan kokomoi do gambal. Gunoon no o boros ngawi nokosodia id siriba do tikid gambal. Lihat gambar di bawah. Tulis cerita pendek berpandukan gambar menggunakan perkataan yang disediakan.

Aisah-paganakan – Zuu Sabah – tina – poposodia taakanon

mugad – jaam ko 9.00 doungosuab – korikot – 10.00 doungosuab – ogumu tulun -

mintong – tayam – mamagambal – muli – jaam ko 5.00 minsosodop

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (10 marka) - 10 Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Skema marka Boogian A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B A C A B C C B A C 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. B B D C A D B B A A 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. C B D B C C A B A C

Boogian B Ponguhatan 1
1. 2. 3. 4. 5. Nokorikot i Ronol hilo id sikul di jaam ko 6.00 doungosuab. Muli i Ronol do jaam ko 2.00 doungadau. Momonsoi i Ronol do kalaja sikul ontok jaam ko 3.00 minsosodop. Jam ko 5.00 minsosodop nopo nga timpu disio do mamain buul. Ontok jaam ko 8.00 doungotuong monugut palajalan isio.

Ponguhatan (2a)
SET EKONOMI Ginumu do nansakan Gatang Ponohuri Kawo Kinotuan id Menu Ginumu tulun Makan 6 RM 27.00 Kastad mangga Ginuring salad miampai sos tiram 2-7 tulun SET TIWOU POIMBIDA 7 RM48.00 Rangalau sinumbalam do tintingabai Asparagus 6-8 tulun SET KAANANGAN SAMPAGANAKAN 7 RM36.00 Mogisuusuai Tua’ua’ Tusak kubis miampai sos tiram 4-6 tulun

Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Ponguhatan (2b) 1. Aanangan oku momili Set Ekonomi tu omura gatang. RM27.00 no. Kabagal nogi iti montok tolu tulun id paganakan ku. Sundung potuu do omura nga kiwaa 6 kawo taakanon i kaanangan ku mangakan. Taakanon kaanangan ku nopo kopio id set diti nga Manuk Kampung Stiim. Kosudong iti montok kolidasan tinan. Iti no sabap do momili oku do Set Ekonomi diti. 2. Aanangan oku momili Set Tiwou Poimbida tu kiwaa 7 kawo do taakanon. Sundung potuu do apagon o gatang nga kabagal montok 8 tulun id paganakan ku. kiwaa 3 kawo taakanon i kaanangan ku do mangakan. I nopo nga Tonsi Tombolog Miampai Lado Taragang, Gipan Montiga om Ginuring Sada Oomis om Oonsom. I tapa ku nopo nga aanangan mangakan Kinotuan Asparagus Miampai Sos Tiram. Ii no poogi, nokuro tu momili oku diti Set Tiwou Poimbida. 3. Aanangan oku momili Set Kaanangan Sampaganakan tu kiwaa 7 kawo do taakanon. Au nogi apagon kopio o gating, RM36.oo no. Kosukup o taakanon diti montok 6 tulun id paganakan ku. Taakanon kaanangan ku nopo nga Stiim Talapia taragang. (Torimoon nunu nopo sisimbar di kotunud)

Ponguhatan 3 Minongoi tombului i Aisah om i paganakan dau id Zuu Sabah. Pinoposodia i tina dau do taakanon. Minugad yolo do jaam ko 9.00 doungosuab. Nokorikot yolo do hilo do jaam ko 10.00 doungosuab. Aanangan yolo mintong mogisuusuai tayam. Minamagambal i tapa di Aisah do piipiro kawo tayam. Minuli yolo di jaam ko 5.00 minsosodop. (Torimoon nunu nopo sisimbar di kotunud)

Disediakan oleh Hamsun Bin Masan, SK. Perancangan Ranau

lihat sebelah SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.