Anda di halaman 1dari 18

SkLNAkIC

ALraksl pegelaran senl dalam acara


ersarl dan Cesang Meraplh dl 1Mll
!akarLa 18 !unl 2010
%%1))
W 8apak dan lbu 1amu undangan dan segenap
peserLa dan pendukung keglaLan LSAN
,LkAInang kaml hormaLl
W Melengkapl keglaLan Celar Sang Merah uLlh kall
lnl marllah klLa sakslkan bersama
Celar Senl dan keLrampllan 1unas Lunas
8angsa ang dlsa[lkan uuLa uuLa kabupaLen
urwore[o !awa 1engah dengan Lema ALA,
LLS1AkI nIDUSLkASI
Arena kosong
suara bedug sampal kemprang
%%2))
1ema lnl mengangkaL nuansa Parl Llngkungan
Pldup se dunla 3 !unl 2010 dan [uga gema Parl
keluarga naslonal ke 17 Lahun 2010
agelaran pendek lnl dlmaksudkan unLuk menggugah
kesadaran klLa [uga sebuah lsraL bag| k|ta bangsa
Indones|adan Umat ,anus|a bahwa kelesLarlan
Sumber uaa Alam sangaL penLlng bagl upaa
Lercapalna kese[ahLeraan manusla
uengan alam llngkungan ang Lerpellhara balk akan
men[adl sahabaL klLa
Seballkna dengan kerusakan alam akan menghadlrkan
bencana dan ma|apetaka
L

Padlrln Sekallan
lnllah pagelaran Senl dan keLrampllan Lunas
Lunas bangsa
#ALA,LLS1AkI nIDUSLkASI"
Se|amat menyaks|kan

Saudara saudaraku kaum muda!


Sebuah pameo mengaLakan #pemuda ada|ah
harapan bangsa #
W keberhasllan suaLu bangsa dl masa depan
sangaLlah LerganLung pada semangaL eLos ker[a
para pemudana
W agl lnl klLa sakslkan sebuah Larl Lradlslonal
urwore[o DCLALAk sebuah Larlan ang rancak
sebuah Larlan kara anakanak bangsa ang
LerclpLa bersama dengan masamasa munculna
ergerakan nasonal beberapa Lahun sebelum
roklamasl kemerdekaan
%%3))
W MendapaL lnsplrasl darl para serdadu belanda
ang bersuka rla dlpadukan dengan lrlngan
kemprang Lerbang dan bedhug [awa serLa salr
salr berbahasa campuran melau[awa ang
mengandung naslhaL kehldupan dan nuansa
canda ad||ah sebuah kara Larl akulLurasl
budaa ang bernama DCLALAk
W ang semula berasal darl noLasl nanlan
dolaladolala
W In||ah tar| trad|s|ona| urworeoDCLALAk
L

Saudara
W ualam gerak rancak sekallgus dlnamls |n||ah
Larl Lradlslonal kebanggaan kabupaLen
urwore[o DCLALAk
W 1arl lnl menggambarkan pemuda pemudl
ang gagah dlnamls dan kreaLlf sedang
bersuka rla penuh semangaL dan
kegemblraan dengan melanLunkan panLun
panLun naslhaL dan slndlran kehldupan
LembuL
%%7))
W Saudaraku
W ualam eplsoda Larlan lnl dlgambarkan
masarakaL pedesaan ang sedang bersuka rla
sedang bergemblra
W Mereka menlkmaLl kelndahan dan kemakmuran
nuSAn1A8A saLu negerl LerclnLa saLu negerl dl
llnLasan kaLullsLlwa
negerl ang se[ahLera 1A1A1LN1kA,kLk1A
kAnAkIA
W aaaaaa Cambaran suaLu ekspresl masarakaL
ang opLlmls menghadapl masa depanna
LembuL
L
8
W 1oloooonnnggg!!!!!
W 8an[lr 1anah longsooorrrr!!!!!!!!
W Aduuuhh kaklku
W Cempa Cempa Cempa!!
W a ALLAP a Allah
W AsLagflrullah
W 1oloooonnnggg!!!!!
W Apa dosa kaml a ALLah
W aaa Allah

Saudaraku
W ul Lengah kegemblraan dl luar dugaan daLanglah
prahara besar daLang bencana ban[lr dan
malapeLaka
W In||ah kemarahan alam In||ah kemurkaan
semesLa keLlka manusla Lerus men[arah huLan
keLlka manusla Lerus merusak alam llngkungan
W 8encana blsa Ler[adl dl mana sa[a dan kapan sa[a
W 8an[lr dan longsor blsa daLang menlmpa badal
dan prahara blsa menapu rumah hunlan klLa
W Wabah dan malapeLaka blsa sa[a menapa desa
dan koLa koLa
,as|h terdengar
r|nt|han
%%10))
Slapa ang salah ang salah slapa!!!
1enLu sa[a ang salah klLa semua ,ANUSIA
Saudaraku
1eLapl klLa semua percaa bahwa dalam
kesullLan dlslLu pula akan ada [alan
keluarna
Ada [alan pemecahanna
L
11
Saudara saudaraku
8erhenLllah menangls berhenLllah mengeluh
berhenLllah Lersedu berhenLllah mengaduh
AyoAyoAyo
ang maslh mampu membanLu banLulah saudaramu
ang maslh mampu memberl berllah saudaramu
Ayobergotong royong sambll berdoa
MenelamaLkan alam menelamaLkan sesama
manusla!!!
Saudara Saudaraku
1uhan bersama klLa 1uhan bersama klLa
A 8angklLlah 8AnCkl1LAP
A 8angunlah!!!!
1okoh
12
W Polopls kunLul barls holopls kunLul barls
W o bangklL [angan nangls o bangklL [angan
nangls
W Polopls kunLul ak aaa Polopls kunLuk ak
aaa
W o bangun Luk berkara o bangun Luk
berkara
W Polopls kunLul barls
%%1))
Saudaraku
uengan kesadaran bersama akan penLlngna
makna AnCASlLA
Mereka bangklL darl uukA mereka bangun
8LkL8!A
Mereka Lolong menolong banLu membanLu
bahu membahu dengan semangaL
persatuan
,eng|s| kemerdekaan
ulsela sela semangaL massa % LLM8u1 )
%%1))
W Saudaraku
W 1 !unl harl lahlrna ancaslla dengan maknana
mar| klLa haaLl dan amalkan slla sllana deml
LeLap Legakna 8Lu8Llk lnunLSlA
W 3 !unl harl llngkungan hldup sedunla dengan
semangaLna mar| klLa rawaL Lanah alr dan
huLan klLa deml ke|estar|an ||ngkungan h|dup
k|ta
W 2 !unl harl keluarga naslonal dengan arLl
penLlngna marl klLa wu[udkan keluarga kecll
ang bahagla dan se[ahLera
SemangaL
13
Saudara saudaraku
Ada pepaLah mengaLakan
Sesungguhna buml dan alam semesLa selslna lnl
bukanlah warlsan nenek moang klLa LeLapl adalah
bekal darl kehldupan anak cucu klLa dl masa masa
ang akan daLang
W Maka alangkah lndahna seperLl pesan 8oden owell
Alangkah lndahna [lka klLa menlnggalkan dunla lnl dalam
keadaan ang sebalk balkna
W Marl klLa laksanakan gerakan #SAkJCNSAkJI1"
aLau saLu orang saLu pohon unLuk Lerus
menghl[aukan Lanah klLa unLuk melesLarlkan Sumber
uaa Alam klLa
W klLa percaa dengan sumber daa alam ang lesLarl
akan dapaL mewu[udkan keluarga keluarga ang
serasl se[ahLera lahlr baLln cerdas bl[ak besLarl
L
%%1))
Saudaraku
uemlklanlah akhlr sa[lan aLraksl berLema
ALAM LLS1A8l Pluu SL8ASl
uarl duLa duLa muda kabupaLen urwore[o !awa
Lengah
Apablla ada kekurangan na mohon maaf
Semoga sa[lan kaml bermakna bagl kebangk|tan
semangat kaum muda
enuLup
17
Akhlrna Lerlma kaslh aLas perhaLlan ang
dlberlkan
W SelamaL slang
W Sampal [umpa
W Sekall ML8uLkA LeLap ML8uLkA
L